Ebinger Consulting. Andrzej Ebinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ebinger Consulting. Andrzej Ebinger 2010-10-07"

Transkrypt

1 Ewaluacja ex-post projektu szkoleniowego Cykl szkoleń dla pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na temat: Analiza finansowo- ekonomiczna projektów inwestycyjnych od podstaw. Niniejsza dokumentacja jest raportem ewaluacyjnym z przeprowadzonego w dniach 15 września października 2010 projektu szkoleniowego o tematyce jak wyżej. Andrzej Ebinger

2 Niniejszy dokument został opracowany w związku z zakończeniem projektu szkoleniowego zrealizowanego w terminie 15 września 2010 do 01 października 2010 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przez Firmę. Zamawiający: Wykonawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 Prowadząca projekt ze strony zleceniodawcy Pani Andżelika Marciniak. Zofia Ebinger z siedzibą w Sosnowcu, ul. Anieli Urbanowicz 17A/54 Menedżer Projektu i Trener Andrzej Ebinger Krótka informacja o trenerze szkolenia: Trenerem był Pan Andrzej Ebinger. Do 2003 r. działał w sektorze ubezpieczeń (do 2003 roku był Dyrektorem Sprzedaży PZU Życie w regionie południowym obejmującym pięć przedstawicielstw). W tym czasie przeprowadził ponad 150 szkoleń miękkich z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2003 roku prowadził działalność konsultingową wdrożenia ISO 9001:2000 i HACCP. Przygotował 48 wniosków i dokumentacji aplikacyjnych do PHARE 2001, 2002 i 2003, SPO WKP, SPO RZL i Programów Operacyjnych na lata Od 2006 roku zajmował się przygotowaniem dużych projektów inwestycyjnych (branża ICT) a od 2007 roku również działalnością edukacyjną. Od maja 2007 przeprowadził na terenie całej Polski 62 szkolenia (głównie work shop) z modelowania projektów inwestycyjnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Średnia ocen z przeprowadzonych szkoleń wynosi 4,74 (w skali 0-5, podstawa anonimowe formularze ocen). Przeszkolił w tym czasie 586 osób. Prowadził szkolenia otwarte i zamknięte (te ostatnie również dla renomowanych firm polskich w największych polskich grupach kapitałowych). W chwili obecnej zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych metod zarządzania (w szczególności Balanced Scorecard, optymalizacją procesową, procesami naprawczymi i reengineeringu), przygotowaniem i analizą projektów inwestycyjnych, wdrażaniem oprogramowania do przygotowania i analiz projektów inwestycyjnych oraz działalnością edukacyjną w wyżej wymienionych obszarach zagadnień. Pan Andrzej Ebinger prowadzi również szkolenia dla polskich firm, których organizatorem jest Partner biznesowy - fińska Firma konsultingowa Dataparter Oy. Podstawa prawna do przeprowadzenia projektu: Cel projektu: W dniu 30 września 2010 roku w wyniku wewnętrznej procedury wyboru firmy do przeprowadzenia szkolenia o temacie jak wyżej, zostało do przesłane zlecenie przeprowadzenia szkolenia zgodnie ze złożoną ofertą (z dnia 12 sierpnia 2010 przekazaną przez do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu). Zawarcie umowy na realizację projektu nastąpiło na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty. Celem szkolenia było nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w przygotowaniu oraz ocenie analiz finansowych i ekonomicznych, które są obowiązkowym elementem studiów wykonalności przygotowywanych do projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. 2

3 Termin realizacji projektu: Realizacja projektu szkoleniowego przebiegła w trzech trzydniowych sesjach szkoleniowych: 1 sesja września 2010 roku 2 sesja września 2010 roku 3 sesja 29 września października 2010 roku Czas trwania zajęć w kolejnych trzech dniach szkolenia od godziny do Uczestnicy projektu: W szkoleniach uczestniczyli pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Lista uczestników projektu w kolejnych sesjach została przedstawiona poniżej: 1 sesja września 2010 roku 2 sesja września 2010 roku 1 Andżelika.. 1 Jolanta 2 Paweł 2 Patrycja.. 3 Damian 3 Kamila 4 Beata. 4 Barbara 5 Bożena 5 Renata. 6 Halina. 6 Agata 7 Bożena. 7 Liliana 8 Katarzyna. 8 Agata. 9 Halina. 9 Rafał. 10 Aleksandra. 10 Joanna 3 sesja 29 września października Aneta. 2 Adrian. 3 Ewa.. 4 Piotr.. 5 Małgorzata. 6 Magdalena. 7 Andrzej 8 Jolanta. 9 Krzysztof.. Razem w projekcie uczestniczyło 29 osób. Zasoby do przeprowadzenia projektu: Rodzaj zasobu Sala szkoleniowa Laptopy Zabezpieczenie, opis, uwagi Szkolenie było przeprowadzone w Hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu. Sala była wyposażona w odpowiednią ilość stołów i krzeseł zapewniając uczestnikom szkolenia komfort wykonywania ćwiczeń i zadań oraz ułożenie i zainstalowanie laptopów w sposób nie ograniczających swobodne ruchy. Pomieszczenie było klimatyzowane. Laptopy dla uczestników szkolenia zabezpieczał Zamawiający. Każdy z uczestników posiadał ze sobą komputer przenośny. Na wszystkich laptopach uczestników szkolenia zostały zainstalowane niezbędne programy umożliwiające przeprowadzenie szkolenia: MS EXCEL 2003 lub MS EXCEL 2007 Adobe Reader PowerPoint 2003 lub

4 Zasilanie laptopów oraz rzutnika multimedialnego Catering Rzutnik multimedialny Ekran Nagłośnienie Flipchard + pisaki Materiały szkoleniowe Dojazd i zakwaterowanie uczestników Dojazd i zakwaterowanie trenera Przedłużacze do podłączenia laptopów dla uczestników szkolenia oraz laptopa i rzutnika multimedialnego zabezpieczył w odpowiedniej ilości Wykonawca. W trakcie realizacji projektu wszyscy uczestnicy oraz prowadzący trener otrzymywali poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz lunch. Całość usługi cateringowej była zabezpieczona przez Wykonawcę. Rzutnik multimedialny był zabezpieczony przez Wykonawcę. Jakość obrazu w trakcie prezentacji jak i wykonywania ćwiczeń i zadań była bardzo dobra. Ekran w Sali szkoleniowej był zabezpieczony przez Zamawiającego. Sala szkoleniowa zapewniała odpowiednią akustykę toteż nie było potrzeby zastosowania dodatkowego nagłośnienia. Flipchard + pisaki były zabezpieczone przez Wykonawcę. Materiały szkoleniowe były zabezpieczone przez Wykonawcę. Materiały szkoleniowe składały się z: Wersji papierowej: Skryptu szkoleniowego Treści zadań wykonywanych na zajęciach Wersji elektronicznej (na CD): Skryptu szkoleniowego Treści zadań wykonywanych na zajęciach Ćwiczenia skoroszyt - EXCEL 2003 Zadania skoroszyt EXCEL Pełna prezentacja ze szkolenia PowerPoint 2003, Power Point 2007 i Adobe Reader Prognozy makroekonomiczne i społeczne (Źródło GUS) Adobe Reader. Przewodniki i wytyczne dotyczące przygotowania studiów wykonalności dla projektów dofinansowanych z UE - Adobe Reader Uczestnicy szkolenia sami zapewniali sobie transport do miejsca szkolenia (Hotel Mercure Panorama). Dojazd i noclegi do miejsca szkolenia trenera był zapewniony przez Wykonawcę i został uwzględniony w cenie szkolenia. Zakres merytoryczny zagadnień, które były przedmiotem przeprowadzonych szkoleń: Jedna trzydniowa sesja szkoleniowa obejmowała następujący zakres zagadnień merytorycznych i działań warsztatowych: 1. Statyczne i dynamiczne kryteria decyzyjne dla realizacji projektów inwestycyjnych. 2. Prosty okres zwrotu. 3. Wartość pieniądza w czasie, inflacja, współczynnik dyskonta, wartość utraconych korzyści. 4. Koszt pieniądza. Czynniki kształtujące stopę procentową rozumianą jako koszt pieniądza. 5. Realna stopa procentowa. Stopa procentowa - koszt kapitału. 6. Okres spłaty. 7. Średnioważony koszt kapitału WACC. 8. Metody dyskontowe, omówienie założeń do przyjęcia odpowiedniej stopy dyskonta. 9. Omówienie metodologii przygotowania projektów inwestycyjnych w formule zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 10. Obliczenie i interpretacja NPV (bieżąca wartość netto), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), MIRR (zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, IP (indeks rentowności), DPP (zdyskontowany okres zwrotu). 11. Metoda podejścia do przygotowania i oceny różnych projektów inwestycyjnych - interpretacja wyników analizy rentowności na różnych przykładach. 12. Wykonanie analizy ekonomicznej. 13. Ogólna informacja dotycząca istotnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i KE dla projektów współfinansowanych z UE. 14. Omówienie najważniejszych elementów z metodologii przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej. Definicja celów. 4

5 Identyfikacja projektu. Analiza wykonalności rozwiązań alternatywnych. Analiza finansowa. o Cele, etapy analizy finansowej. o o o o o Założenia do analizy finansowej. Metodyka przeprowadzenia analizy finansowej (oszacowanie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych inwestycyjnych, operacyjnych i finansowania, kapitału obrotowego). Kategorie inwestycji. Obliczanie wartości dofinansowania z funduszy UE. Wskaźniki efektywności dla projektów generujących dochody - interpretacja i obliczenie FNPV/C, FNPV/K, ENPV, FRR/C, FRR/K, ENPV, ERR. Metoda wykonania modelu różnicowego. Metoda dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Analiza trwałości finansowej w odniesieniu do projektu i beneficjenta/operatora. Analiza kosztów i korzyści oraz przygotowanie analizy ekonomicznej metodą korekty (efekty fiskalne, efekty zewnętrzne, ceny rozrachunkowe) zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych w analizie finansowej dla różnych projektów inwestycyjnych. Ocena ryzyka (analiza wrażliwości + analiza ryzyka) omówienie, interpretacja wyników. Case study dla modelu różnicowego - omówienie metodologii i konkretnego przypadku. Tabele wzorcowe do wykonania modelu. Case study dla projektu przygotowanego z obszaru Ochrony środowiska wykonywane przez uczestników szkolenia krok po kroku. Projekt budowy biogazowni rolniczej. Praca indywidualna z pomocą trenera. o Budowa modelu inwestycyjnego dla projektu dofinansowanego z UE (wykonanie pełnej analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą efektywności finansowej i ekonomicznej) - praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej w pierwszym dniu szkolenia dla budowy pełnego modelu inwestycyjnego dofinansowanego z środków Unii Europejskiej. Metodologia przeprowadzenia projektu: Szkolenie było przeprowadzone w formie warsztatów, na którym w pierwszym i drugim dniu szkolenia uczestnicy wykonali 13 różnych ćwiczeń. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ćwiczenia dotyczące obliczenia i interpretacji wskaźników rentowności (efektywności) inwestycji takich jak: wartości bieżącej netto (Net Present Value - NPV). wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (Internal Rate of Return - IRR). zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (Modified Internal Rate of Return - MIRR). indeksu zyskowności inwestycji (Profitability Index - PI). zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback Period - DPP). oraz obliczenie średnioważonego kosztu kapitału. obliczenie dynamicznego kosztu jednostkowego. obliczeniu wartości dofinansowania metodą luki w finansowaniu i interpretacją poszczególnych etapów procedury obliczenia dofinansowania. W drugim i trzecim dniu szkolenia został wykonany model inwestycyjny: Budowa biogazowni rolniczej w wariancie z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. 5

6 W ramach projektu wykonano: Przygotowanie danych bazowych (złożeń do wykonania projekcji) analiza DCF w cenach stałych, ze stopą dyskonta równą 5% Wykonanie struktury finansowania projektu i wykonanie projekcji finansowania projektu długiem. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i wykonanie projekcji amortyzacji i wartości aktywów, które powstały lub zostały nabyte w ramach realizacji projektu. Dla modelu dofinansowanego z UE wykonano projekcję uwzględniającą dofinansowanie. Wykonanie Rachunku Wyników dla projektu i wykonanie projekcji dla całego cyklu trwania życia projektu: o Oszacowanie przychodów operacyjnych o Oszacowanie kosztów operacyjnych: Koszty zmienne Koszty stałe o Oszacowanie kosztów finansowania. o Obliczenie zysku na każdym poziomie (dla działalności operacyjnej, dla działalności operacyjnej z uwzględnieniem amortyzacji, dla działalności operacyjnej z uwzględnieniem amortyzacji i kosztów finansowania oraz z uwzględnieniem opodatkowania). o Obliczenie wskaźników istotnych dla projektów inwestycyjnych (EVA, DCVA, RONA). Oszacowanie kapitału obrotowego: o Należności o Zapasy o Zobowiązania Wykonanie projekcji przepływów pieniężnych dla działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowania z uwzględnieniem dotacji z UE. Zdyskontowanie przepływów pieniężnych dla każdego rodzaju przepływu, również dla wolnych przepływów pieniężnych (przepływy operacyjne + przepływy inwestycyjne) dla wyliczenia NPV Wykonanie analizy rentowności projektu na poziomie finansowym: o Obliczenie NPV, IRR, MIRR, PI i DPP Wykonanie analizy wrażliwości wraz z wyliczeniem progów rentowności oraz obliczeniem progu bezpieczeństwa dla zmiennych: o Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej. o Cena sprzedaży energii elektrycznej. Wykonano wizualizację analizy wrażliwości. Wykonano projekcję dla analizy ekonomicznej, oszacowano korzyści i koszty społeczne z tytułu realizacji projektu (dla analizy ekonomicznej przyjęto stopę dyskonta na poziomie 5,5%). Obliczono efekt projektu netto z poziomu społeczno-gospodarczego. Wykonano analizę efektywności ekonomicznej (poziom społeczno-gospodarczy): o Obliczono ENPV, ERR i wskaźnik korzyści-koszty B/C. Wyliczono efekt ekologiczny z tytuły realizacji projektu obliczono wielkości znikniętej emisji szkodliwych substancji do otoczenia SO 2, NO 2, CO, CO 2, pyły. Zarówno ćwiczenia i zadania były wykonywane przez uczestników szkoleń przy aktywnym współudziale i kontroli ze strony prowadzącego zajęcia trenera. 6

7 Rezultaty szkolenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy umieją (w różnym stopniu) 1 wykonać: model projektu inwestycyjnego dla modelu standardowego i złożonego (metoda różnicowa), wyboru metodologii dla prawidłowego wykonania analizy finansowej i ekonomicznej. obliczenia i interpretacji wszystkich podstawowych wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, IP, DPP, projekcję nakładów inwestycyjnych wraz z amortyzacją i wyliczeniem wartości rezydualnej, projekcję rachunku wyników, projekcję przepływów pieniężnych, zdyskontować poszczególne pozycje przepływów pieniężnych niezbędnych do wykonania analizy efektywności, obliczyć i zinterpretować finansową wartość bieżącą netto dla projektu i dla kapitału inwestycyjnego, obliczyć i zinterpretować finansową wewnętrzną stopę zwrotu dla projektu, obliczyć wartość dofinansowania metodą luki finansowej, wykonać analizy trwałości finansowej projektu i beneficjenta, projekcję dla analizy ekonomicznej oraz zdyskontowania korzyści i kosztów (wydatków) społeczną stopą dyskonta, obliczenia i zinterpretowania ekonomicznej wartości bieżącej netto, obliczenia i zinterpretowania ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu, obliczenia i zinterpretowania wskaźnika korzyści/koszty - B/C. wykonania oceny ryzyka, w szczególności wykonania analizy wrażliwości poprzez badanie wybranych z projekcji zmiennych projektu, analizę i ocenę ryzyka inwestycyjnego, interpretacji podjęcia prawidłowych decyzji inwestycyjnych, obliczyć i zinterpretować wyniki analizy DGC, oszacować efekt ekologiczny z tytułu realizacji projektu. Metodologia przeprowadzenia monitoringu realizacji projektu i pomiar osiągniętego efektu: W trakcie realizacji projektu zostały zastosowane dwie metody zbierania informacji związanych z oceną wartości merytorycznej szkolenia, wartością dla uczestników szkolenia, korektami związanymi z prowadzeniem szkolenia, jakością szkolenia i zdobytymi umiejętnościami uczestników szkolenia: Informacje zwrotne dla trenera zbierane w każdym dniu szkolenia, po jego zakończeniu. Anonimowe ankiety wypełniane przez uczestników projektu po zakończeniu każdej sesji szkoleniowej. Pytania w ankietach były oceniane w skali od 1 do 5 (odpowiedź NIE 1 pkt, odpowiedź TAK 5 pkt). Pytania w anonimowej ankiecie zostały podzielone na dwie grupy: Pytania dotyczące jakości przeprowadzonego szkolenia: 1. Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania? 2. Czy prowadzący prowadził je profesjonalnie? 3. Jak Państwo oceniają formę szkolenia (warsztaty)? 4. Jak Państwo oceniają treść szkolenia? 5. Czy chcieliby Państwo uczestniczyć w przyszłości w prezentacjach, szkoleniach prowadzonych przez naszą Firmę? 6. Czy materiały szkoleniowe spełniają Państwa oczekiwania? 7. Czy szkolenie było interesujące i przydatne w Państwa pracy? Pytania dotyczące nabytych umiejętności przez uczestników szkolenia (bazą do oceny było przyjęcie założenia, że umiejętności uczestników szkolenia wynoszą 1 ) 2 : 1 Stopień umiejętności poszczególnych uczestników projektu został przedstawiony części dotyczącej oceny efektu edukacyjnego niniejszego projektu. 2 Z 29 uczestników szkolenia, 5 osób posiadało przygotowanie ekonomiczne. 7

8 8. Jak Państwo oceniają po szkoleniu swoje umiejętności w ocenie efektywności finansowej i ekonomicznej? 9. Jak Państwo oceniają swoje umiejętności w obliczeniu i interpretacji podstawowych wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu? 10. Jak Państwo oceniają swoje umiejętności w samodzielnym wykonaniu modelu inwestycyjnego (wykonania analizy finansowej i ekonomicznej projektu)? Interpretację i wnioski z analizy szkolenia przedstawiono w dalszej części raportu. Ocena projektu jakość szkolenia oceniona przez uczestników projektu. Ogólna ocena efektu edukacyjnego poziom umiejętności uczestników szkoleń: Raport z poszczególnych sesji szkoleniowych: Ilość uczestników 10 Ilość oddanych formularzy oceny 8 1 sesja września 2010 roku Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Pytanie 8 Pytanie 9 Pytanie 10 Średnia - jakość Średnia - umiejętności Średnia (pytania) razem Ocena ,00 4,33 4,80 Ocena ,00 3,00 4,40 Ocena ,71 3,67 4,40 Ocena ,00 3,00 4,40 Ocena ,00 3,67 4,60 Ocena ,86 3,67 4,50 Ocena ,71 3,00 4,20 Ocena ,71 2,67 4,10 Średnia 4,88 5,00 4,88 5,00 4,88 5,00 4,50 3,50 3,63 3,00 4,88 3,38 4,43 Średnia ocena jakości szkolenia (pytania 1-7) 4,88 Średnia ocena umiejętności uczestników (pytania 8-10) 3,38 Jakość szkolenia - Sesja 1 Ocena szkolenia ogółem - Sesja 1 Źle 0,00 0 Szkolenie źle przeprowadzone Jakość 4,88 Dostatecznie 0,00 0 Szkolenie dostatecznie przeprowadzone Umiejętności 3,38 Dobrze 0,02 1 Szkolenie dobrze przeprowadzone Razem: 4,43 Bardzo dobrze 0,09 5 Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone Doskonale 0,89 50 Szkolenie doskonale przeprowadzone Razem: 56 Umiejętności po szkoleniu -Sesja 1 Nie umiem 0,00 0 Nie umiem wykonać analizy EF Dostatecznie 0,04 1 Średnio umiem wykonać analizę EF Dobrze 0,58 14 Dobrze umiem wykonać analizę EF Bardzo dobrze 0,33 8 Bardzo dobrze umiem wykonać analizę EF Doskonale 0,04 1 Doskonale umiem wykonać analizę EF Razem: 24 8

9 1,79% 8,93% 89,29% Jakość szkolenia - Sesja 1 Źle Dostatecznie Dobrze Bardzo dobrze Doskonale Umiejętności po szkoleniu -Sesja 1 4,17% 4,17% 33,33% 58,33% Nie umiem Dostatecznie ul. Anieli Urbanowicz 17A/54, Sosnowiec Dobrze Bardzo dobrze Doskonale 9

10 Ocena szkolenia ogółem - Sesja 1 Razem: 4,43 Umiejętności 3,38 Jakość 4, Ilość uczestników Ilość oddanych formularzy oceny 2 sesja września 2010 roku Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Ocena ,14 3,00 3,80 Ocena ,86 4,00 4,60 Ocena ,71 4,00 4,50 Ocena ,57 3,67 4,30 Ocena ,86 3,33 4,40 Ocena ,00 5,00 5,00 Ocena ,71 4,00 3,80 Ocena ,00 3,67 4,60 Ocena ,00 5,00 5,00 Ocena ,29 2,67 3,80 Średnia 4,60 4,80 4,70 4,50 4,80 4,60 4,30 3,90 4,00 3,60 4,61 3,83 4,38 Średnia ocena jakości szkolenia (pytania 1-7) Średnia ocena umiejętności uczestników (pytania 8-10) Jakość szkolenia - sesja 2 4,61 3,83 Ocena szkolenia ogółem - Sesja 1 Źle 0,00 0 Szkolenie źle przeprowadzone Jakość 4,61 Dostatecznie 0,00 0 Szkolenie dostatecznie przeprowadzone Umiejętności 3,83 Dobrze 0,04 3 Szkolenie dobrze przeprowadzone Razem: 4,38 Bardzo dobrze 0,30 21 Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone Doskonale 0,66 46 Szkolenie doskonale przeprowadzone Razem: 70 Umiejętności po szkoleniu - Sesja 2 Nie umiem 0,00 0 Nie umiem wykonać analizy EF Dostatecznie 0,03 1 Średnio umiem wykonać analizę EF Dobrze 0,30 9 Dobrze umiem wykonać analizę EF Bardzo dobrze 0,47 14 Bardzo dobrze umiem wykonać analizę EF Pytanie 7 Pytanie 8 Pytanie 9 Pytanie 10 Średnia - jakość Średnia - umiejętności Średnia (pytania) razem Tel , Faks

11 Doskonale Razem: 0,20 6 Doskonale umiem wykonać analizę EF 30 4,29% 3 65,71% Jakość szkolenia - sesja 2 Źle Dostatecznie Dobrze Bardzo dobrze Doskonale Umiejętności po szkoleniu - Sesja 2 2 3,33% 3 46,67% Nie umiem Dostatecznie ul. Anieli Urbanowicz 17A/54, Sosnowiec Dobrze Bardzo dobrze Doskonale 11

12 Ocena szkolenia ogółem - Sesja 2 Razem: 4,38 Umiejętności 3,83 Jakość 4, Ilość uczestników Ilość oddanych formularzy oceny sesja 29 październik 01 października 2010 roku Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Pytanie 8 Pytanie 9 Pytanie 10 Średnia - jakość Średnia - umiejętności Średnia (pytania) razem Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena ,86 3,00 4,30 3 4,57 3,00 4,10 4 4,43 3,67 4,20 3 4,86 3,00 4,30 3 4,57 3,00 4,10 4 4,86 4,00 4,60 4 5,00 4,00 4,70 3 4,43 3,33 4,10 3 4,71 3,33 4,30 Średnia 4,56 5,00 4,56 4,67 4,89 4,89 4,33 3,44 3,33 3,33 4,70 3,37 4,30 Średnia ocena jakości szkolenia (pytania 1-7) Średnia ocena umiejętności uczestników (pytania 8-10) 4,70 3,37 Jakość szkolenia - sesja 2 Źle 0,00 0 Szkolenie źle przeprowadzone Dostatecznie 0,00 0 Szkolenie dostatecznie przeprowadzone Dobrze 0,02 1 Szkolenie dobrze przeprowadzone Bardzo dobrze 0,27 17 Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone Doskonale 0,71 45 Szkolenie doskonale przeprowadzone Razem: 63 Ocena szkolenia ogółem - Sesja 1 Jakość 4,70 Umiejętności 3,37 Razem: 4,30 Umiejętności po szkoleniu - Sesja 2 Nie umiem 0,00 0 Nie umiem wykonać analizy EF Dostatecznie 0,00 0 Średnio umiem wykonać analizę EF Tel , Faks

13 Dobrze Bardzo dobrze Doskonale Razem: 0,63 0,37 0,00 17 Dobrze umiem wykonać analizę EF 10 Bardzo dobrze umiem wykonać analizę EF 0 Doskonale umiem wykonać analizę EF 27 1,59% 26,98% 71,43% Jakość szkolenia - sesja 3 Źle Dostatecznie Dobrze Bardzo dobrze Doskonale Umiejętności po szkoleniu - Sesja 3 37,04% 62,96% Nie umiem Dostatecznie ul. Anieli Urbanowicz 17A/54, Sosnowiec Dobrze Bardzo dobrze Doskonale 13

14 Ocena szkolenia ogółem - Sesja 3 Razem: 4,30 Umiejętności 3,37 Jakość 4, Sesje razem Ilość uczestników Ilość oddanych formularzy oceny Sesje razem Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Pytanie 8 Pytanie 9 Pytanie 10 Średnia - jakość Średnia - umiejętności Średnia (pytania) razem Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena ,00 4,33 4,80 5,00 3,00 4,40 4,71 3,67 4,40 5,00 3,00 4,40 5,00 3,67 4,60 4,86 3,67 4,50 4,71 3,00 4,20 4,71 2,67 4,10 4,14 3,00 3,80 4,86 4,00 4,60 4,71 4,00 4,50 4,57 3,67 4,30 4,86 3,33 4,40 5,00 5,00 5,00 3,71 4,00 3,80 5,00 3,67 4,60 5,00 5,00 5,00 4,29 2,67 3,80 4,86 3,00 4,30 4,57 3,00 4,10 4,43 3,67 4,20 4,86 3,00 4,30 4,57 3,00 4,10 4,86 4,00 4,60 Tel , Faks

15 Ocena Ocena Ocena Średnia 4,67 4,93 4, ,70 4,85 4,81 4,37 3,63 3,67 3,33 5,00 4,00 4,70 4,43 3,33 4,10 4,71 3,33 4,30 4,72 3,54 4,37 Średnia ocena jakości szkolenia (pytania 1-7) 4,72 Średnia ocena umiejętności uczestników (pytania 8-10) 3,54 Jakość szkolenia - Projekt Ocena szkolenia ogółem - Projekt Źle 0,00 0 Szkolenie źle przeprowadzone Jakość 4,72 Dostatecznie 0,00 0 Szkolenie dostatecznie przeprowadzone Umiejętności 3,54 Dobrze 0,03 5 Szkolenie dobrze przeprowadzone Razem: 4,37 Bardzo dobrze 0,23 43 Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone Doskonale 0, Szkolenie doskonale przeprowadzone Razem: 189 Umiejętności po szkoleniu - Projekt Nie umiem 0,00 Dostatecznie 0,02 Dobrze 0,49 Bardzo dobrze 0,40 Doskonale 0,09 Razem: 0 Nie umiem wykonać analizy EF 2 Średnio umiem wykonać analizę EF 40 Dobrze umiem wykonać analizę EF 32 Bardzo dobrze umiem wykonać analizę EF 7 Doskonale umiem wykonać analizę EF 81 2,65% 22,75% 74,60% Jakość szkolenia - Projekt Źle Dostatecznie Dobrze Bardzo dobrze Doskonale Tel , Faks

16 Umiejętności po szkoleniu - Projekt 8,64% 2,47% 49,38% 39,51% Nie umiem Dostatecznie Dobrze Bardzo dobrze Doskonale Ocena szkolenia ogółem - Projekt Razem: 4,37 Umiejętności 3,54 Jakość 4, Tel , Faks

17 Uwagi uczestników projektu wpisane do anonimowych formularzy oceny: Bardzo interesujące. Przydatne w pracy. Trochę krótkie szkolenie, w stosunku do ilości planowanej wiedzy, informacji. Materiały szkoleniowe wysokiej jakości. Osiągnięto optymalne korzyści z danych nakładów. Szkolenie bardzo profesjonalne, podane w przystępny sposób. Zbyt krótkie, mało ćwiczeń. Szkolenie zdecydowanie za krótkie biorąc pod uwagę ilość zagadnień. Bardzo dobre materiały. Mało czasu dłuższe szkolenie pozwoliłoby na poszerzenie części teoretycznej. W przyszłości Przygotowanie szkolenia, w którym uczestnicy przygotowaliby model standardowy i różnicowy dla beneficjenta z sektora publicznego (wyliczenie luki finansowej) i beneficjenta prywatnego, którego projekt objęty jest pomocą publiczną. Prosimy o salę z oknem. Podział szkolenia na część ogólną i szczególną. W przyszłości ciekawa byłaby analiza scenariuszy inwestycyjnych. Szkolenie bardzo profesjonalne. Prośba o przeprowadzenie szkolenia tego typu w układzie od ogółu do szczegółu. Wnioski końcowe: 1. Merytoryczne przygotowanie uczestników szkolenia jest różne, w szczególności w zależności od wykształcenia. Większość osób posiada wykształcenie humanistyczne. W przyszłości należałoby wykonać analizę potrzeb szkoleniowych i w zależności od posiadanego przygotowania wydzielić grupę mniej i bardziej zaawansowanych. W tym kontekście należałoby przygotować szkolenie dla różnych grup w zależności od poziomu merytorycznej wiedzy z obszaru zagadnień szkoleniowych. 2. Z uwag zgłoszonych po szkoleniu oraz wpisów na formularzu oceny uczestników szkolenia wynika że całość szkolenia powinna być przeprowadzona w ciągu 5 dni szkoleniowych, a nie jak w trakcie realizacji projektu w ciągu trzydniowych sesji. 3. Pod względem organizacyjnym szkolenie było przygotowane bardzo dobrze, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy. 4. Z rozmów ze wszystkimi uczestnikami projektu wykonywanymi na koniec każdego dnia szkoleniowego wynika, że jest duża potrzeba przeprowadzenia dodatkowych warsztatów zorientowanych na następujące aspekty: a. rozwiązywanie problemów oceny analizy finansowej i ekonomicznej projektów na konkretnych (rzeczywistych) przykładach projektów, które są przedmiotem analizy pracowników Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, b. przeprowadzenia warsztatów, na których uczestnicy przygotowaliby sami pod kontrolą trenera analizę finansową i ekonomiczną od A do Z, c. analiza projektów, które są przedmiotem kontroli pracowników DUW, d. wykonanie analizy metodą różnicową z projekcjami dla beneficjenta oraz z poziomu projektu, e. wykonanie analizy dla beneficjentów sektora publicznego (również z dofinansowaniem, które stanowi pomoc publiczną). 17

18 5. Z uwag zgłoszonych przez uczestników szkolenia wynika, że jest potrzeba spotkań z ekspertami, w czasie których pracownicy mogliby rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie oceny dokumentacji aplikacyjnej jak i wymagań stawianych przed beneficjentami aplikującymi do RPO WD. 6. Z oceny końcowej dotyczącej jakości szkolenia wynika, że szkolenie zostało przeprowadzone na poziomie większym niż bardzo dobry ogólna ocena wynosi 4,72 (w skali od 1-5). 7. Z oceny końcowej uzyskanych efektów edukacyjnych, czyli poziomu umiejętności (po szkoleniu) wykonywania oceny analizy finansowo-ekonomicznej projektów dofinansowanych z UE, wynika, że samoocena umiejętności jest na poziomie 3,54 (wartością bazową przed szkoleniem było 1), więc na poziomie większym niż dobrym. 8. Należałoby przeprowadzić dodatkowe warsztaty, które pozwoliłby wykonać pracę na bardziej zdezagregowanych i skwantyfikowanych zagadnieniach. 9. Ogólnie co do formy szkolenia oraz sposobu jego przeprowadzenia oceny wystawiane przez uczestników szkolenia były wysokie (na poziomie większym niż bardzo dobry). Szczegóły dotyczące ocen poszczególnych sesji szkoleniowych jak i całego projektu przedstawiono w niniejszym raporcie. 10. Należałoby w przyszłości wystandaryzować modele inwestycyjne, które będą przygotowywane przez beneficjentów (zadanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) łatwiejsze sprawdzenie zarówno na poziomie ex-ante jak i ex-post. 11. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty ukończenia szkolenia. Na tym raport ewaluacyjny ex-post projektu zakończono. Załączniki: Listy obecności na poszczególnych sesjach szkoleniowych. 18

Szczegółowa informacja na temat szkolenia zamkniętego

Szczegółowa informacja na temat szkolenia zamkniętego Szczegółowa informacja na temat szkolenia zamkniętego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Progres Ofertę przygotował: ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki Władysław Harasimowicz tel. kom. 602 677 734 Data:

Bardziej szczegółowo

inwestycji w Odnawialne Energii z zastosowaniem programu Invest for Excel

inwestycji w Odnawialne Energii z zastosowaniem programu Invest for Excel Miejsce i termin szkolenia Katowice Hotel Diament Plaza Katowice, ul. Dworcowa 9, 40-012 Katowice 11-12 czerwca 2013 r. (2 dni) w godz. od 10:00 do 16:00 z lunchem Model inwestycji w Odnawialne Źródła

Bardziej szczegółowo

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Zał. nr 1 do SWI Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej projektu inwestycyjnego Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Wyszczególnienie/Pozycja Stawka/Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Waldemar Jastrzemski, JASPERS

Waldemar Jastrzemski, JASPERS Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR w latach 2007-20132013 Waldemar Jastrzemski, JASPERS Warszawa, 1 08 sierpnia 2008 Zakres prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Źródło: http://www.mrr.gov.pl Wytyczne yy do analiz finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ Ministerstwo Środowiska Źródła wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności ś dokumenty główne 1. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności i ryzyka

Analiza rentowności i ryzyka Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnych wykonywana metodą różnicową Inwestycje w aktywa trwałe możemy podzielić na rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe. Można oczywiście spotkać inne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Metodyka obliczenia i interpretacja

Metodyka obliczenia i interpretacja Metodyka obliczenia i interpretacja wskaźników rentowności inwestycji autor ANDRZEJ EBINGER Każde działanie związane z zaangażowaniem kapitału do osiągnięcia korzyści w przyszłości możemy traktować jako

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z programem Invest for Excel dla zaawansowanych

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z programem Invest for Excel dla zaawansowanych Miejsce i termin szkolenia Warszawa (Golden Floor Plaza - al. Jerozolimskie 123A) 13 i 14 września 2012 r. z lunchem w godz. 10-16 Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z programem Invest for Excel

Bardziej szczegółowo

Program warsztatów dwudniowych Warszawa, 7-8 czerwca br.

Program warsztatów dwudniowych  Warszawa, 7-8 czerwca br. Analiza rentowności i ryzyka gminnych oraz komercyjnych inwestycji budowy biogazowni rolniczych z technologią hydrolizy, wykonanej w programie Invest for Excel Program warsztatów dwudniowych www.datapartner.fi

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych. Invest for Excel

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych. Invest for Excel Miejsce i termin szkolenia Warszawa (AS-BUD, Al. Jerozolimskie 44, Piętro 12) 21 i 22 kwietnia 2015 r. z lunchem, dzień pierwszy w godz. 10-16, dzień drugi w godz. 9-15 Analiza rentowności i ryzyka inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

Biogazownia z innowacyjną technologią hydrolizy czy to się opłaca? Rentowność i ryzyko inwestycji z programem Invest for Excel.

Biogazownia z innowacyjną technologią hydrolizy czy to się opłaca? Rentowność i ryzyko inwestycji z programem Invest for Excel. Biogazownia z innowacyjną technologią hydrolizy czy to się opłaca? Rentowność i ryzyko inwestycji z programem Invest for Excel. Program warsztatów dwudniowych www.datapartner.fi Katowice, 18-19 lipca br.

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej (działanie 2.2) Podtytuł prezentacji

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej (działanie 2.2) Podtytuł prezentacji Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 (działanie 2.2) Podtytuł prezentacji Podstawowe informacje Ewa Mierzwińska-Nowak Departament Analiz Finansowych NFOŚiGW Czerwiec 2016, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni ETM 2 Wykład ostatni merytoryczny ETM: tematyka 1. Dynamiczne metody

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan z programem Invest for Excel. Program warsztatów dwudniowych

Biznes plan z programem Invest for Excel. Program warsztatów dwudniowych Biznes plan z programem Invest for Excel Program warsztatów dwudniowych www.datapartner.fi Biznes plan z programem Invest for Excel Program warsztatów Temat szkolenia Tematem szkolenia jest Biznes Plan

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości z programem Invest for Excel.

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości z programem Invest for Excel. Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości z programem Invest for Excel. Program warsztatów dwudniowych www.datapartner.fi Katowice, 8-9 sierpnia br. Analiza rentowności i ryzyka inwestycji

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet)

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Robert Markiewicz, NFOŚiGW 1 Projekt generujący dochód - definicja art. 55 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r.

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r. PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego zaleŝnie od zastosowanego modelu finansowego i kwalifikacji projektu

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Podtytuł prezentacji Wybrane zagadnienia Krzysztof Karasiewicz Departament Analiz Finansowych NFOŚiGW Wrzesień / Październik 2015, Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZAŁĄCZNIK NR II do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych z programem Invest for Excel Podejmuj lepsze decyzje inwestycyjne!

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych z programem Invest for Excel Podejmuj lepsze decyzje inwestycyjne! Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych z programem Invest for Excel Podejmuj lepsze decyzje inwestycyjne! Program warsztatów dwudniowych www.datapartner.fi Analiza rentowności

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW TERMIN od: 18.11.2017 TERMIN do: 19.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23%VAT Szkolenie realizowane w ramach Podyplomowych Studiów

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium wykonalności dokument (analiza) przedstawiająca cele projektu i sposoby ich

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W4 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy metodologiczne oceny efektywności inwestycji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

2. pracowników instytucji zaangażowanych w realizację NSRO:. Instytucje Zarządzające oraz Pośredniczące (I i II stopnia) ww. programów operacyjnych.

2. pracowników instytucji zaangażowanych w realizację NSRO:. Instytucje Zarządzające oraz Pośredniczące (I i II stopnia) ww. programów operacyjnych. Szanowni Państwo, W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zapraszamy Państwa na bezpłatny cykl szkoleń: Sporządzanie studium wykonalności: Szkolenia dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych

Bardziej szczegółowo

lub na

lub na Planowanie i analiza opłacalności projektów inwestycyjnych w MS Excel Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW Jak budowac konkurencyjność firmy poprzez skuteczne zarządzanie finansowymi aspektami jej działalności TERMIN od: 19.10.2017 TERMIN do: 13.01.2018 CZAS TRWANIA:12

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią planowania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią planowania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 892416 Temat: Planowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych. Warsztaty praktyczne. 28-29 Listopad Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki analizy finansowej

Zaawansowane techniki analizy finansowej Zaawansowane techniki analizy finansowej Termin szkolenia TRENER SZKOLENIA Godziny szkolenia 9:00-16:00 Cena 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto Lokalizacja Blue Diamond Hotel Active Spa**** Krzysztof Drozd

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI FINANSE I PRAWO RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Czyli jak racjonalnie decydować o inwestycjach na podstawie przesłanek finansowych. TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: CENA: Przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów.

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów. POIiŚ 2014-2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.09.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw tworzenia biznes planów. Ocena projektów inwestycyjnych oraz wycena projektów inwestycyjnych

Specjalista do spraw tworzenia biznes planów. Ocena projektów inwestycyjnych oraz wycena projektów inwestycyjnych Specjalista do spraw tworzenia biznes planów CEL GŁÓWNY: Ocena projektów inwestycyjnych oraz wycena projektów inwestycyjnych Zdobycie umiejętności w zakresie oceny projektów inwestycyjnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk.

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA jessica.bzwbk.pl Niniejsza prezentacja została stworzona na podstawie dokumentu przygotowanego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych Tytuł szkolenia Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych Termin 2013.04.08-2013.04.09 Warszawa Prowadzący dr Grzegorz Michalski specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. Program MOS-t

ANALIZA FINANSOWA. Program MOS-t ANALIZA FINANSOWA M ł o d z i e ż o w y O ś r o d e k S o c j o t e r a p i i w U s t c e Program MOS-t I z b a R z e m i o s ł a i P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i P o m o r z a Ś r o d k o w e g o

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych 17-18.02.2014r. Warszawa Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Szkolenie dla Wnioskodawców Działania 7.2 Kraków, luty-marzec

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, TERMIN: r. 890,00 PLN / osobę

Szanowni Państwo, TERMIN: r. 890,00 PLN / osobę Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w intensywnym warsztacie prowadzonym przy indywidualnych stanowiskach komputerowych: ANALIZA FINANSOWA warsztat komputerowy, poziom zaawansowany TERMIN:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

Luka finansowa, trwałość, dochodowość, pomoc publiczna - kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie.

Luka finansowa, trwałość, dochodowość, pomoc publiczna - kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie. Luka finansowa, trwałość, dochodowość, pomoc publiczna - kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie. Miejsce: Warszawa Termin: 19-20.12.2016, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Ocena projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju

Ocena projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju Ocena projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju dr Jarosław Nowicki Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny j.nowicki@ue.poznan.pl Green Controlling and Finance

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu dr Joanna Archutowska Magdalena Adamczuk Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2012

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE 4 maj 2015 r. Metody oceny efektywności projektu inwestycyjnego Wybór metody oceny Przygotowanie danych (prognozy) Wyliczenie wskaźników Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania analizy mogą zostać uproszczone.

Zasady przeprowadzania analizy mogą zostać uproszczone. Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczególności: a) ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, b)

Bardziej szczegółowo

Rozwój czy modernizacja?

Rozwój czy modernizacja? Rozwój czy modernizacja? Autor: Andrzej Ebinger Referat na XX Kongresie Controllerów, Sopot, dn. 22-24 maja 2012 r. Spis treści Kiedy inwestować?... 1 Zanim zaczniemy wykonywać model inwestycyjny.... 2

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Tytuł szkolenia Zarządzanie projektami Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Grzegorz Grześkiewicz Program szkolenia dzień 1 Polityka regionalna UE Polityka regionalna Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa MODEL FINANSOWY W EXCELU Prognoza finansowa i analiza finansowa Realizacja 11 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. 56

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN w PROCESACH

BIZNESPLAN w PROCESACH BIZNESPLAN w PROCESACH INWESTYCJI RZECZOWYCH Budżet kapitałowy Analiza wykonalności inwestycji (feasibility study) Kryteria i miary oceny inwestycji 4 TWORZENIE BUDŻETU KAPITAŁOWEGO - SCHEMAT Efektywność

Bardziej szczegółowo

wykonalności projektu inwestycyjnego

wykonalności projektu inwestycyjnego Analiza finansowa i studium wykonalności projektu inwestycyjnego Adrian Arys Kierownik projektu DS Consulting Rola studium wykonalności w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych Fazy Zakres analiz

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. METODY PROSTE STATYCZNE r.

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. METODY PROSTE STATYCZNE r. RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE 10.04.2017 r. PYTANIA KONTROLNE Czym różni się sprawozdanie rachunku wyników od sprawozdania przepływów gotówkowych? Z jakich rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Miejsce: Warszawa Termin: 24-25.04.2017 r. (poniedziałek - wtorek), 10.00-16.00 i 9.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

oferta szkolenia r., Kołobrzeg pośrednictwo pracy szkolenia konferencje doradztwo

oferta szkolenia r., Kołobrzeg pośrednictwo pracy szkolenia konferencje doradztwo oferta szkolenia Zarządzanie projektem PUP - szkolenie specjalistyczne. Praktyczne warsztaty dotyczące problemów, jakie pojawiły się po pierwszym roku realizacji projektów pozakonkursowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV Inwestor: Imię i Nazwisko Obiekt: Dom jednorodzinny Lokalizacja: ul. Słoneczna 10 10-100 SŁONECZNO Data: 01.03.2015 Kontakt: Andrzej Nowak Firma instalatorska ul. Rzetelna

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING INWESTYCYJNY PLANOWANIE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROCESU INWESTYCYJNEGO

CONTROLLING INWESTYCYJNY PLANOWANIE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROCESU INWESTYCYJNEGO CONTROLLING INWESTYCYJNY PLANOWANIE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROCESU INWESTYCYJNEGO Skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem w inwestycjach Controlling inwestycyjny to skomplikowany proces, który pomaga

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budżetowanie i zarządzanie kosztami tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Dzierżoniów, dnia 09.05.2011 W związku z przeprowadzeniem przez Pentair Poland Sp. z o.o. wstępnej analizy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w perspektywie zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice.

Co nas czeka w perspektywie zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice. Co nas czeka w perspektywie 2014-2020 - zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice. Miejsce: Warszawa Termin: 03-04.09.2015, czwartek (10.00-16.00) piątek (9.00-15.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Przepływ Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego 1. Projekt inwestycyjny podstawowe pojęcia. Inwestycja bieżące zaangażowanie zasobów podejmowanych w celu późniejszego osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Tabele przykładu liczbowego stanowiącego mogą zostać przez Wnioskodawców dostosowane do specyfiki projektu i wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza finansowa projektu dr hab. Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 maja 2017 r. Co to jest projekt? To działanie: - zorientowane na cel, - kompleksowe,

Bardziej szczegółowo