Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013"

Transkrypt

1 Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków

2 Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne Metodologia CBA (Dokument roboczy nr 4); Przewodnik CBA; Podręcznik zarządzania w projektach Współpracy terytorialnej (Territorial Cooperation Project Management Handbook, Interact, Viborg); Podręcznik zarządzania finansowego w projektach Współpracy Terytorialnej (Territorial Cooperation Objective Financial Management Handbook, Interact Viborg); PCM Guidelines Marzec 2004!

3 Co warto przeczytać? Wytyczne Krajowe Wytyczne horyzontalne (Polska MRR) w tym; Wytyczne w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych generujących dochód (Polska MRR wrzesień 2007); Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Polska MRR czerwiec 2008); Wytyczne nt. kwalifikowalności wydatków (horyzontalne oraz szczegółowe zasady dotyczące programów EWT); Dokumenty programowe dotyczące PWT Pl Sk Prognoza makroekonomiczna na lata

4 Praca nad każdym projektem powinna rozpoczynać się od: Zdefiniowania problemów; Zdefiniowanie celów; Analiza strategii (możliwych rozwiązań); Identyfikacji projektu;

5 Od czego zacząć? Pomysł Partnerstwo transgraniczne; Logika interwencji; Wniosek;

6 Typy projektów: miękkie ; sieciowe; Inwestycyjne (w tym infrastrukturalne); mieszane ;

7 Projekty miękkie 1. Zaplanowanie struktury projektu (np. matryca logiczna); 2. Podział zadań w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu (harmonogram realizacji, np. wykres Gantt-a); 3. Zaplanowanie poszczególnych budżetów Partnerów; 4. Zrozumienie i wspólna analiza procedur Programu, obowiązków i praw poszczególnych Partnerów, roli i zadań Partnera Wiodącego (ustanowienie Project manager-a; oraz ewent. Financial manager-a); 5. Ustanowienie sprawnych kanałów przepływu informacji; 6. Zrozumienie i analiza cyklu obiegu gotówki w Programie;

8 Powyższe plus: Projekty sieciowe Większa ilość parterów (min. 3); zbudowanie trwałej sieci tematycznej; Nowa sieć lub dodanie nowego zakresu tematycznego do istniejącej współpracy;

9 Projekty inwestycyjne (w tym infrastrukturalne) Powyższe w projektach miękkich plus; Niezbędna dokumentacja, w tym: Analiza finansowa oraz analiza ekonomiczna lub studium wykonalności; Natura 2000; Analiza oddziaływania na środowisko; oświadczenia

10 Cele analizy finansowej: a) ocena finansowej rentowności inwestycji i kapitału własnego (krajowego), a także finansowej bieżącej wartości netto poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu; b) weryfikacja trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora; c) ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

11 Etapy analizy finansowej: a) Określenie założeń dla analizy finansowej. b) Zestawienie przepływów pieniężnych projektu, w tym planu inwestycyjnego projektu. c) Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE. d) Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu. e) Analiza finansowej trwałości.

12 Ogólna metodyka przeprowadzenia analizy finansowej: 1. Metodologia zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF); 2. Cechy charakterystyczne DCF; 3. Luka w finansowaniu

13 Metody analizy finansowej w zależności od kategorii inwestycji Kategoria 1 metoda standardowa; Kategoria 2 metoda złożona (różnicowa);

14 Praktyczne wskazówki 1. Składowe modelu; a. Założenia, obliczenia i wyniki 2. Zawartość a. (założenia plus dane liczbowe); 3. Rozdzielność arkuszy; a. Obliczenia formuły; b. Wyniki bez obliczeń 4. Amortyzacja, rezerwy i wartość rezydualna;

15 Analiza finansowa założenia: Prognoza makroekonomiczna na lata ; Warianty rozwoju gospodarczego Polski; Rozkład dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych w Polsce (wytyczne min. Gęsicka); Kurs euro ; Ceny stałe/ nominalne Stopa dyskontowa 5% / 8%? Okresy referencyjne Okres amortyzacji (faktyczny okres użytkowania a nie przepisy prawne) VAT ( z czy bez ) oświadczenie o kwalifikowalności?

16 Obliczenie wartości dofinansowania z funduszy UE Krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): R = Max EE/DIC gdzie: MaxEE = DIC (DR DOC + DRV) Krok 2. Określenie kwoty decyzji DA = EC*R Krok 3. Określenie (maksymalnej) dotacji UE: Dotacja UE = DA*Max CRpa

17 Wskaźniki efektywności Wskaźniki efektywności finansowej projektu, to: a) Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) b) Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)

18 Analiza kosztów i korzyści (analiza ekonomiczna) Przeprowadzona w sposób uproszczony; szacowane ilościowe i jakościowe skutki realizacji projektu (aspekty środowiskowe, gospodarcze, społeczne); Odniesienie do wyników analizy efektywności kosztowej; Realizacja inwestycji powinna stanowić dla społeczeństwa najtańszy wariant;

19 Ocena oddziaływania na środowisko plus obszary Natura 2000 Wytyczne krajowe (Polska MRR czerwiec 2008) uwaga!!! wytyczne nie dotyczą projektuj i wybuduj ; Podział przedsięwzięć do sporządzenia raportu OOŚ Przedsięwzięcia grupy I (Aneks I do Dyrektywy Rady 85/337EWG); Przedsięwzięcia grupy II (Aneks II do Dyrektywy Rady 85/337EWG); Przedsięwzięcia grupy III inwestycje mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;

20 Ważne pojęcia w kontekście przeprowadzenia postępowania OOŚ Screening kwalifikacja pozytywna bądź negatywna do sporządzenia raportu OOŚ; Scoping- określenie zakresu raportu OOŚ;

21 Etapy postępowania 1. Natura 2000 ( wyjaśnienie beneficjent Wojewoda zał. 1b); 2. Procedura screeningu dla grupy II i III (postanowienie stwierdzające konieczność (lub brak) sporządzenia raportu OOŚ oraz określenie zakresu (scoping)); 3. Sporządzenie raportu OOŚ; 4. Złożenie dokumentacji 5. Dokonanie uzgodnień z właściwymi organami; 6. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 7. Sporządzenie załącznika 1a

22 Decyzja środowiskowa Co do zasady decyzja środowiskowa powinna zostać uzyskana przed uzyskaniem innych niezbędnych dokumentów tj. wzizt oraz pozwolenia na budowę;

23 Projekty mieszane (MIX) Zalecenia dotyczące zarówno projektów miękkich jak i projektów infrastrukturalnych;

24 Oświadczenia Brak podwójnego finansowania; Utrzymanie celów, trwałość; VAT; Urząd Skarbowy; Pomoc publiczna (de minimis); Wykluczenia (Polska art. 211 par. 2)

25 Kontakt mail: Tel. Fax.:

26 Dziękuję za uwagę

27

28 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: (Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania siœ o) /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.8.0) /Creator (D: ) /CreationDate (Ma gorzata Szaleniec) /Author -mark-

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

priorytetowej POIiŚ Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009

priorytetowej POIiŚ Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009 ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ Wojciech Kurowski Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009 Plan prezentacji Miejsce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI (STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1089/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Łódź, 7 lipca 2009 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych" (z ang.

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych (z ang. POLSKA - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 Komisja Europejska została zobowiązana

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Priorytet Inwestycyjny

Priorytet Inwestycyjny Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny Działanie Typ projektu I Gospodarka- Innowacje-Nowoczesne Technologie 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych

Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014 2020 [Robocze tłumaczenie na język polski lipiec 2015 r.] Grudzień 2014 r. PODZIĘKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI :

OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI : OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI : 1. Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (projekt)

Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (projekt) Warszawa,... 2015 r. 1. Wstęp Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (projekt) Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Załącznik do uchwały nr 1/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2012 r. Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych

Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia:

Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia: Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia: I. Studium wykonalności przedsięwzięcia 1 II. Aktywny model finansowy 1 z uwzględnieniem tabel: a) Koszty

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo