Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r."

Transkrypt

1 Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r.

2 Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa członkowskie - art. 55 ust. 3-4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm. Z uwagi na trwające prace Komisji Europejskiej przewiduje się, iż procedury monitorowania mogą podlegać w przyszłości zmianie.

3 OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI PRZEZ BENEFICJENTA MRPO ANALIZY FINANSOWEJ W CELU POTWIERDZENIA POZIOMU DOFINANSOWANIA WYSTĘPUJE: W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ZA OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU z wyłączeniem projektów z Działań 4.1 oraz 7.4 Okres realizacji Okres trwałości Okres odniesienia

4 OKRES REALIZACJI Konieczność aktualizacji analizy finansowej Okres realizacji Beneficjent ma obowiązek dokonać aktualizacji analizy finansowej i przedłożyć ją do IZ w sytuacji, gdy nastąpi: zmiana wartości całkowitej projektu z wartości poniżej 1 mln euro na wartość powyżej tej kwoty, zmiana wartości całkowitej projektu lub zmiana w strukturze kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (VAT) projektu powyżej 1 mln euro. Wartość całkowita projektu = koszty kwalifikowalne + koszty niekwalifikowalne + podatek VAT

5 OKRES REALIZACJI Konieczność aktualizacji analizy finansowej Aktualizacja analizy finansowej a projekty nie generujące przychodów Moment złożenia aktualizacji analizy finansowej: Jednorazowo - etap wniosku końcowego o płatność, po zakończeniu kontroli na miejscu a przed dokonaniem ostatniej płatności na rzecz projektu.

6 Ustalenie poziomu dofinansowania projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

7 Podstawowe pojęcia Projekt generujący przychód - w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, którego całkowity koszt (całkowite nakłady inwestycyjne) przekracza 1 mln EUR i obejmuje inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług. Dochód netto - jest to wartość bieżąca przepływów pieniężnych netto DOCHÓD NETTO = zdyskontowane: (+) przychody operacyjne (-) koszty operacyjne (bez amortyzacji) (-) nakłady odtworzeniowe (-) zmiany w kapitale obrotowym netto

8 Podstawowe pojęcia Luka w finansowaniu - to ta część zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych pierwotnej inwestycji, która nie jest pokryta zdyskontowanym dochodem netto z projektu, generowanym w okresie referencyjnym. LUKA W FINANSOWANIU = zdyskontowane (+) przychody operacyjne (-) koszty operacyjne (-) nakłady odtworzeniowe (-) zmiany w kapitale obrotowym netto (+) wartość rezydualna

9 Przykład nr 1 zmiana całkowitej wartości projektu powyżej 1 mln euro Założenia: Kurs 1 euro = 4,06 zł Wartość całkowita projektu (nakłady inwestycyjne Ni): zł < 1 mln euro Koszty kwalifikowalne (Kk): zł (100%) Stopa dofinansowania: 75% Poziom dofinansowania: Kk x stopa dofinansowania zł x 75% = zł Wartość całkowita projektu (nakłady inwestycyjne Ni): zł > 1 mln euro Koszty kwalifikowalne (Kk): zł Stopa dofinansowania: 75% Dochód netto (Dn) zł Wartość rezydualna zł Wskaźnik luki w finansowaniu W LF = (Zdyskontowane Ni- Zdyskontowany Dn)/ Zdyskontowane Ni = 91,01% Wskaźnik rzeczywistego dofinansowania = W LF x stopa dofinansowania = 91,01% x 75% = 68,26 % x 68,26 % = zł

10 Przykład nr 2 zmiana wartości całkowitej projektu powyżej 1 mln euro Założenia: Kurs 1 euro = 4,06 zł Wartość całkowita projektu (nakłady inwestycyjne Ni): zł > 1 mln euro Koszty kwalifikowalne (Kk): zł Stopa dofinansowania: 75% Dochód netto (Dn) zł Wartość rezydualna zł W LF = 90,82% Wskaźnik rzeczywistego dofinansowania = 90,82% x 75% = 68,11% x 68,11% = zł

11 OKRES REALIZACJI - Weryfikacja zaktualizowanej analizy finansowej Weryfikacja złożonej dokumentacji, w korespondencji z dokumentacją z etapu aplikowania, przeprowadzona zostanie w celu dostarczenia informacji czy poziom dofinansowania MRPO, z uwagi na zmiany finansowe w projekcie nie jest za wysoki. Jeżeli w wyniku monitorowania całkowitej wartości projektu wartość dofinansowania ulegnie obniżeniu to Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nadwyżki dofinansowania lub IZ pomniejszy płatność końcową w taki sposób, aby suma wypłaconego dofinansowania była równa wartości dofinansowania wyliczonego w zaktualizowanej analizie finansowej.

12 OKRES TRWAŁOŚCI Konieczność aktualizacji analizy finansowej Okres realizacji Okres trwałości Okres trwałości i obowiązek sprawozdawczy 3 pytania w części V Generowanie dochodu w projekcie Czy projekt był objęty zasadami pomocy publicznej? Czy wartość całkowita projektu po zakończeniu jego realizacji przekracza równowartość 1 mln euro? Czy w ramach projektu poziom kosztów i/lub przychodów operacyjnych zmienił się, wpływając tym samym na wzrost dochodu netto, w stosunku do danych prezentowanych w analizie sporządzanej na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub w stosunku do danych z ostatniej aktualizacji?

13

14 Przykład nr 3 zmiana w poziomie dochodu netto Wartość całkowita projektu (nakłady inwestycyjne Ni): zł Koszty kwalifikowalne (Kk): zł Stopa dofinansowania: 75% Dochód netto (Dn) zł Wartość rezydualna zł W LF = 78,22% Wskaźnik rzeczywistego dofinansowania = 78,22%x 75% = 58,66% x 58,66% = zł

15 OKRES TRWAŁOŚCI - Weryfikacja zaktualizowanej analizy finansowej Weryfikacja złożonej dokumentacji, w korespondencji z dokumentacją z etapu aplikowania (lub/i z zaktualizowaną na etapie realizacji) przeprowadzona zostanie w celu dostarczenia informacji czy poziom dofinansowania MRPO, z uwagi na zmiany finansowe w projekcie nie jest za wysoki. W przypadku stwierdzenia przez IZ wystąpienia wzrostu w poziomie dochodu netto, które jednocześnie powoduje, iż nowy wskaźnik luki w finansowaniu jest niższy o ponad 10% od wskaźnika luki w finansowaniu obliczonego ex ante to Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nadwyżki dofinansowania tak, aby suma wypłaconego dofinansowania była równa wartości dofinansowania wyliczonego w zaktualizowanej analizie finansowej.

16 Sposób aktualizacji analizy finansowej 1.Aktualizację analizy finansowej należy przygotować w oparciu o zapisy Wytycznych do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wersja obowiązująca na dzień sporządzania aktualizacji. 2. Aktualizację analizy finansowej należy przygotować w formacie Excel na załączniku nr 1 lub 2 do Wytycznych. 3. Aktualizacja winna dotyczyć obliczeń analizy finansowej, w związku z powyższym pozostałe projekcje np. tabele dotyczące analizy ekonomicznej, czy analizy wrażliwości nie będą wymagane.

17 Sposób aktualizacji analizy finansowej 4. Dane finansowe dla zamkniętych okresów sprawozdawczych winny zostać zaktualizowane, w szczególności nakłady inwestycyjne winny być ujęte w wysokości zgodnej z rozliczeniem końcowym projektu. Pozostałe dane w analizie finansowej należy dostosować do obecnie uzyskiwanych lub/i planowanych do uzyskiwania wielkości. 5. Każda zmiana założeń lub obliczeń wymaga uzasadnienia, które winno wskazywać merytoryczna przyczynę zmian w stosunku do wartości ex ante poprzez podanie czynników, które ją spowodowały. 6. W ramach aktualizacji analizy finansowej należy przedłożyć do IZ następujące dokumenty, tj.: pismo przewodnie, aneks do studium zawierający: wykaz i uzasadnienie zmian oraz jednolitą treść zmienionych rozdziałów (najczęściej wstęp oraz analizę finansową), zaktualizowane obliczenia analizy finansowej (w edytowalnym formacie Excel, zgodnym z załącznikiem nr 1 lub 2 do Wytycznych).

18 Dziękuję za uwagę! Beata Jankowska-Duda Magdalena Kiełtyka

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 11.31 Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Informacje ogólne 1. TYTUŁ PROJEKTU uzupełniane

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zmian w projektach w okresie trwałości

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zmian w projektach w okresie trwałości Załącznik do Uchwała nr 1347/154/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.05.2012 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zmian w projektach w okresie trwałości (nie dotyczy działania

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Vademecum Beneficjenta duŝego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 2.0 Warszawa, październik 2009 r. Spis treści Wstęp...3 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo