ANALIZA FINANSOWA. Program MOS-t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA FINANSOWA. Program MOS-t"

Transkrypt

1 ANALIZA FINANSOWA M ł o d z i e ż o w y O ś r o d e k S o c j o t e r a p i i w U s t c e Program MOS-t I z b a R z e m i o s ł a i P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i P o m o r z a Ś r o d k o w e g o w S ł u p s k u MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. U S T K A

2 Copyright by Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, ul. Wróblewskiego Ustka tel , fax Analiza finansowa opracowana została w ramach projektu MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce 2

3 1.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Analiza finansowa wykonana dla programu pn. MOS-t ma za zadanie wykazanie, czy jest on zasadny z finansowego punktu widzenia. Dzięki przeprowadzeniu analizy finansowej oszacowane zostaną wskaźniki określające rentowność przedsięwzięcia. Jednocześnie na jej podstawie uzyskane zostaną informacje mówiące o tym, czy wybrane najlepsze pod względem technicznym rozwiązanie, jest realne do wykonania pod względem finansowym w aktualnym otoczeniu społeczno gospodarczym. Analiza finansowa została sporządzona zgodnie z metodologią wskazaną w obowiązujących Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podstawą do opracowania analiz finansowo-ekonomicznych były założenia i informacje otrzymane od Pomysłodawcy programu. W celu sporządzenia analizy przyjęto następujące założenia: 1. Za rok bazowy przedsięwzięcia uznano rok Analiza została sporządzona w cenach nominalnych, przy zastosowaniu metody różnicowego modelu finansowego. 3. Analiza została sporządzona w cenach brutto. 4. Analiza obejmuje okres 10 lat, to jest okres rok. 5. Stopa dyskontowa stosowana przy dyskontowaniu strumieni pieniężnych dla obliczenia wskaźników rentowności programu w niniejszym opracowaniu będzie wynosiła 5%. Wielkość ta jest zgodna z wytycznymi do studiów wykonalności. 6. Analiza finansowa została sporządzona w PLN. 7. Program nie jest programem generującym dodatkowe przychody dla MOS. 8. W analizie uwzględniono jedynie przepływy pieniężne w ramach Programu MOS-t. 9. Analiza zakłada wprowadzenie Programu MOS-t we wszystkich placówkach MOS na poziomie gimnazjalnym w Polsce. Podczas sporządzania analizy finansowej dla omawianego programu, korzystano z założeń makroekonomicznych, które zamieszczono w podrozdziale 7.4 Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód Warianty rozwoju gospodarczego Polski. Dla pozostałych lat okresu referencyjnego przyjęto szacunkowe wartości ekonomiczne. Poniższa tabela przedstawia pełen zakres założeń makroekonomicznych, które wykorzystano w poniższej analizie. 3

4 Tabela 1 Założenia makroekonomiczne Źródło: Opracowanie własne 4

5 1.2. KOSZTY PROGRAMU Analiza zawiera obliczenie zapotrzebowania na środki finansowe w okresie realizacji programu, dla celów ustalenia trwałości programu. Przeprowadzony pilotaż Programu MOS-t przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce wykazał, że średni koszt programu na jednego uczestnika w skali roku kształtuje się na poziomie 8 574,83 PLN. Jednak zdaniem koordynatora programu koszty te można ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. do kwoty 8 560,00 zł na osobę. Niezbędne wydatki przewiduje się przede wszystkim na: pomoce dydaktyczne, koszt praktyk, kieszonkowe dla wychowanków, badania lekarskie oraz koszty egzaminów zawodowych. Podatek VAT jest kosztem w ramach programu, jako że Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii nie mają możliwości odzyskania podatku w ramach swojej działalności operacyjnej. Planuje się rozpoczęcie funkcjonowania programu od września 2013 roku. Program MOS-t będzie trwał 10 miesięcy, zgodnie z rokiem szkolnym. Koszty dotyczące realizacji programu: ponoszone są w okresie realizacji i przygotowania na poszczególnych jego etapach; są niezbędne do realizacji programu, a więc mają z nim bezpośredni związek; obejmują wydatki ponoszone w związku z realizacją programu; są dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich kosztów Programu MOS-t, które niezbędne są do prawidłowego przeprowadzenia programu. Przedstawiono całkowite koszty wraz z informacją o stopniu konieczności ponoszenia poszczególnych wydatków. 5

6 Tabela 2 Zestawienie kosztów pilotażowego Programu MOS-t Okres I (styczeń - marzec 2012) Rodzaj kosztu Kwota brutto Czy konieczny Trener TAŻ umowa-zlecenie (+ koszty pracodawcy); za 33 godziny zajęć (styczeń - marzec 2012) ,32 Pozostałe wydatki (np.. odtwarzacz CD, Lustra na ścianę, Kamera, Kurtyna, Płyty z muzyką relaksacyjną na TAŻ) 4 606,51 Ubrania robocze 2 453,57 Badania lekarskie (partner) 950,00 Catering (na praktyki) 2 914,50 Przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia w zawodzie styczeń - luty ,00 Transport młodzieży (15 kursów) 5 400,00 Kieszonkowe dla młodzieży - za styczeń - luty ,00 Ubezpieczenie OC młodzieży 403,00 Pomoce dydaktyczne (partner) - do zawodu 1 000,00 Materiały do przeprowadzenia TAŻ 2 951,43 TAK/NIE - w ramach MOS NIE TAK TAK NIE/w ramach MOS TAK/mniejsza kwota TAK/NIE TAK/mniejsza kwota TAK/NIE TAK TAK/mniejsza kwota 6

7 Okres II (kwiecień - czerwiec 2012) Rodzaj kosztu Kwota brutto Czy konieczny Trener TAŻ umowa-zlecenie (+ koszty pracodawcy); za 39 godziny zajęć (kwiecień - czerwiec 2012) ,48 TAK/NIE - w ramach MOS Szkolenia teoretyczne w szkole 5 405,64 TAK Pozostałe wydatki 1 403,32 NIE Ubrania robocze 8 486,34 TAK Badania lekarskie (partner) 100,00 TAK Catering (na praktyki) 1 200,00 NIE/w ramach MOS Przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia w zawodzie marzec - maj ,00 TAK/mniejsza kwota Transport młodzieży (15 kursów) 5 400,00 TAK/NIE Kieszonkowe dla młodzieży - za marzec-czerwiec ,00 TAK/mniejsza kwota Egzaminy zawodowe (partner) 973,60 TAK Pomoce dydaktyczne (partner) - do zawodu 2 500,00 TAK Materiały do przeprowadzenia TAŻ ,49 TAK/mniejsza kwota Źródło: Opracowanie własne 7

8 Tabela 3 Obliczenie jednostkowe kosztu udziału w Programie MOS-t Kosz jednostkowy Całkowity koszt programu pilotażowego ,20 Liczba uczestników 23 Jednostkowy koszt (PLN/os) 8 574,83 Źródło: Opracowanie własne 8

9 1.3. PROGNOZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA Efekty realizacji programu nie będą charakteryzować się powstaniem dodatkowych przychodów dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Należy pamiętać, że MOS są instytucjami użytku publicznego, a więc tym samym ich działalność nie jest nastawiona na generowanie zysku. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii spełniają szereg istotnych dla społeczeństwa zadań, takich jak: eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Program MOS-t w swej specyfice charakteryzować się będzie jedynie korzyściami dla społeczeństwa, co zostanie przeanalizowane w części ekonomicznej analizy. Na potrzeby analizy koszty eksploatacyjne programu zostały sporządzone zgodnie z metodą modelu różnicowego. W wariancie W0-W1 występują koszty związane z realizacją Programu MOS-t we wszystkich placówkach MOS w Polsce na poziomie gimnazjalnym, tj. przy założeniu, że program będzie obejmował corocznie grupę 617 wychowanków

10 Tabela 4 Koszty eksploatacyjne (W1-W0) Źródło: Opracowanie własne 10

11 1.4. PROGNOZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT PROGRAMU Na podstawie zebranych i oszacowanych informacji sporządzono rachunek zysków i strat dla Programu MOS-t, obejmujący różnicowe zmiany poszczególnych pozycji kosztowych i przychodowych. W tabeli rachunku zysków i strat można zauważyć, że nie występują przychody netto ze sprzedaży. 11

12 Tabela 5 Rachunek zysków i strat Źródło: Opracowanie własne 12

13 1.5. PROGNOZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROGRAMU Zestawienie przepływów pieniężnych dla programu sporządzono metodą pośrednią, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Za punkt wyjścia przyjęto wynik finansowy programu określony w rachunku zysków i strat, obejmujący wyłącznie zmiany poszczególnych wartości kosztów i przychodów pomiędzy wariantem realizacji zadania (W1), a wariantem jego zaniechania (W0). Ujęta w ten sposób różnicowa wielkość wyniku finansowego poddana została korektom tak, aby wynik finansowy w ujęciu memoriałowym przekształcić na ujęcie kasowe. 13

14 Tabela 6 Zestawienie przepływów pieniężnych Źródło: Opracowanie własne 14

15 1.6. SYTUACJA FINANSOWA MOS Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w skład systemu oświaty wchodzą m.in. MOS-y przeznaczone dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Przy czym przez naukę można również tutaj rozumieć m.in. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, czy przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia (art. 1 pkt 13a i 14 ustawy). Zakładanie i prowadzenie MOS należy do zadań własnych powiatu, a zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w tej placówce jest zadaniem oświatowym powiatu. Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat, tj. również w MOS (art. 5 ust 5a i art. 5a ust. 2 i 2b ustawy). Przy czym przez kwalifikacyjny kurs zawodowy należy rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy środki niezbędne na realizację powyższych zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przytoczenie powyższych rozwiązań prawnych obowiązujących na gruncie ustawy o systemie oświaty pozwala na stwierdzenie, że w ramach istniejących przepisów są podstawy prawne do pewnych modyfikacji zadań dotychczas realizowanych przez MOS, których źródło finansowania ustawa już określa. Tym samym wdrożenie Programu MOS-t nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, a jedynie pewne przesunięcia wydatków w ramach posiadanego budżetu PODSUMOWANIE ANALIZY TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ PROGRAMU Całkowity roczny koszt Programu MOS-t we wszystkich placówkach MOS na poziomie gimnazjalnym w Polsce szacuje się na 5,4 mln PLN w 2014 roku. Analiza trwałości finansowej programu wykazuje we wszystkich latach jej realizacji brak ujemnych przepływów pieniężnych. W związku z tym realizacja programu i utrzymanie nie są zagrożone utratą wymaganej płynności finansowej. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii są w stanie zagwarantować trwałość wprowadzonego programu. Przedstawiona poniżej tabela potwierdza, że w całym okresie funkcjonowania program nie jest zagrożony. 15

16 Tabela 7 Trwałość finansowa programu Źródło: Opracowanie własne 16

17 2. ANALIZA EKONOMICZNA Zadaniem analizy ekonomicznej jest przedstawienie sensowności i racjonalności programu z punktu widzenia korzyści dla społeczeństwa. Poniższa analiza przedstawia wpływ społeczny programu za pomocą powstałych w wyniku realizacji programu efektów zewnętrznych. Analiza ekonomiczna uwzględnia następujące założenia: analiza odzwierciedla zmianę wartości pieniądza w czasie opierając się na współczynniku dyskontowym. Zgodnie z wytycznymi poziom stopy dyskonta określony jest na poziomie 5,5%, analiza sporządzona jest przy użyciu różnicowego modelu finansowego, analiza obejmuje okres 10 lat, to jest okres rok, analiza ekonomiczna została sporządzona w PLN CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU Przeprowadzenie rachunku kosztów i korzyści ekonomicznych dla programu ma na celu określenie efektów społecznych w postaci liczbowej. Wprowadzenie Programu MOS-t przyczyni się do powstania szeregu korzyści społecznych. Jedną z najważniejszych korzyści będzie wzrost konkurencyjności wychowanków MOS na rynku pracy. Z dotychczasowych obserwacji pracowników MOS wynika, że duża część wychowanków MOS po ukończeniu gimnazjum rezygnuje z dalszej kontynuacji nauki. Brak przygotowania zawodowego oraz stosunkowo niski poziom wiedzy ogólnej stawiają wychowanków MOS w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy i skazują na pozostanie w grupie wysokiego ryzyka, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z przeprowadzonego badania wśród byłych wychowanków MOS (na poziomie gimnazjalnym) wynika, że aż 56% osób opuszczających ośrodek ma problemy ze znalezieniem pracy. Natomiast wyniki innego badania (raport Manpower Niedobór talentów ) wskazują, iż pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników fizycznych, o najniższym poziomie kwalifikacji zawodowych. Według respondentów tego badania wykwalifikowani pracownicy fizyczni zajmują pierwsze miejsce na liście zawodów najtrudniejszych do obsadzenia. Biorąc pod uwagę zgłaszane zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników fizycznych zakłada się, że wprowadzenie Programu MOS-t pozwoli wychowankom MOS uzyskać niezbędne kwalifikacje do aplikowania na tego typu stanowiska (wykwalifikowanych pracowników fizycznych). Główną korzyścią społeczną realizowanego programu będzie podjęcie pracy przez wychowanków MOS. W celu zachowania ostrożnych rachunków założono wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej, tj. 1600,00 brutto oraz odsetek podejmujących pracę na poziomie 45% spośród pozostających bezrobotnych wychowanków MOS. 2 Wyniki badania Manpower, Niedobór talentów 2010, 17

18 Ponadto zaniechanie realizacji Programu MOS-t będzie skutkowało koniecznością utrzymania wychowanków przez Państwo jako osoby bezrobotne. Szacuje się, że średnie roczne wydatki na jednego bezrobotnego w Polsce wynoszą 8 800,00 zł 3 (733,33 zł miesięcznie). W skład tych wydatków wchodzą między innymi: ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, staże, dotacje oraz koszty pozostałych form pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych. Poniższe tabele przedstawiają kolejne kroki wyliczenia korzyści społecznych wynikających z wprowadzenia Programu MOS-t we wszystkich MOS w Polsce na poziomie gimnazjalnym

19 Tabela 8 Korzyść społeczna z tytułu zatrudnienia wychowanków MOS - wynagrodzenia Wartość kolumny Korzyść społeczna z tytułu wzrostu zatrudnienia : Liczba wychowanków MOS znajdujących zatrudnienie w wyniku realizacji Programu MOS-t razy Wynagrodzenie pomnożone przez liczbę miesięcy. Dla 2014 roku jest to 6 miesięcy, ponieważ pierwsi wychowankowie ukończą program w czerwcu 2014 r. Natomiast dla 2015 roku formuła oblicza wartość jako pełny rok dla wychowanków z 2014 roku i pół roku dla wychowanków z 2015 roku. Analogiczne jest to dla pozostałych lat Źródło: Opracowanie własne 19

20 Tabela 9 Oszczędność społeczna z tytułu zatrudnienia wychowanków MOS zmniejszenie bezrobocia Wartość kolumny Korzyść społeczna z tytułu zmniejszenia bezrobocia : Liczba wychowanków MOS znajdujących zatrudnienie w wyniku realizacji Programu MOS-t razy Średni miesięczny koszt utrzymania bezrobotnego pomnożone przez liczbę miesięcy. Dla 2014 roku jest to 6 miesięcy, ponieważ pierwsi wychowankowie ukończą program w czerwcu 2014 r. Natomiast dla 2015 roku formuła oblicza wartość jako pełny rok dla wychowanków z 2014 roku i pół roku dla wychowanków z 2015 roku. Analogiczne jest to dla pozostałych lat Źródło: Opracowanie własne 20

21 Ponadto wprowadzenie Programu MOS-t przyniesie wiele innych pozytywnych efektów zewnętrznych. Jednak w większości przypadków mają one specyficzny charakter, który trudny jest do skwantyfikowania. Przykładem może być z pewnością: rozwój nowych predyspozycji osobowościowych wychowanków MOS; wykształcenie kompetencji społecznych umożliwiających efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie; rozszerzenie doświadczenia społecznego wychowanków MOS; wzrost poczucia własnej wartości wśród uczestników programu; poprawa wizerunku wychowanków MOS. Przedmiotowy program nie będzie generował kosztów zewnętrznych ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNYCH W wyniku kwantyfikacji korzyści społecznych (przedstawionych w punkcie 2.1) możliwe staje się oszacowanie wskaźników efektywności ekonomicznej programu. Poniższa tabela ukazuje kolejne kroki dochodzenia do wyliczenia wskaźników: ENPV, ERR i BC. Ekonomiczna wartość bieżąca netto (economic net present value ENPV) informuje o realnych korzyściach ekonomicznych (oszacowanych w pieniądzu) jakie przyniesie nam realizacja programu. Metoda ta bierze pod uwagę nie tylko zmianę wartości pieniądza w czasie, inflację i amortyzację, ale również rentowność kapitału inwestycyjnego. Zatem z dość dużym przybliżeniem odzwierciedla ona sytuację rzeczywistą. Wskaźnik ENPV jest różnicą zdyskontowanych korzyści i kosztów (tj. strumieni finansowych skorygowanych o efekty zewnętrzne i fiskalne oraz poddanych przekształceniu z cen rynkowych na rozrachunkowe) związanych z programem. ENPV gdzie: n i 1 1 S i r i S i saldo strumieni ekonomicznych generowanych przez program w roku i; n liczba lat okresu analizy (okresu odniesienia); r przyjęta stopa dyskontowa. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (economic rate of return ERR) określa ekonomiczny zwrot z programu. W przypadku, gdy wartość ENPV wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest równa bieżącej wartości kosztów ekonomicznych programu to ERR jest równe przyjętej stopie dyskontowej. W przypadku, gdy ERR jest wyższe od przyjętej stopy dyskontowej to ENPV jest dodatnie, co oznacza że bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest wyższa niż bieżąca wartość kosztów ekonomicznych programu. ERR oblicza się na podstawie następującego wzoru: ; 21

22 gdzie: SE salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych w wyniku realizacji programu w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy; n okres odniesienia (liczb lat). Wskaźnik korzyści/koszty (Benefits to Costs ratio B/C) ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów generowanych w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja jest efektywna, jeżeli wskaźnik B/C jest większy lub równy jedności, co oznacza że wartość korzyści przekracza wartość kosztów inwestycji. Wskaźnik ten oblicza się na podstawie następującego wzoru: gdzie: B E strumienie korzyści ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji programu w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy; C E strumienie kosztów ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji programu w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy; n okres odniesienia (liczba lat); a ekonomiczny współczynnik dyskontowy; r przyjęta społeczna stopa dyskontowa. Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych opiera się na przeprowadzonej efektywności finansowej programu. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia zostały poddane korekcie o podatek VAT oraz transfery publiczne. W poniższej tabeli przedstawiono kolejne kroki do wyliczenia wyżej opisanych wskaźników efektywności ekonomicznej. 22

23 Tabela 10 Zestawienie liczbowe korzyści ekonomicznych Źródło: Opracowanie własne 2.3. OCENA EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ Oszacowanie ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) pozwala na ukazanie realnych korzyści ekonomicznych (oszacowanych w pieniądzu), jakie przyniesie realizacja programu. Efektywność ekonomiczna programu z punktu widzenia interesu społecznego jest opłacalna. Program przynosi znaczne korzyści dla społeczeństwa osiągając ekonomiczną wartość bieżącą rzędu złotych. Ponadto, rentowność ekonomiczna programu przewyższa społeczną stopę dyskontową osiągając wielkość 91,26%. Natomiast współczynnik B/C jest większy od jedności i wynosi 3,43. Podsumowując, program spełnia kryterium ekonomicznej efektywności, bowiem generowane przez niego korzyści dla społeczności zdecydowanie przewyższają koszty. Tak więc, ze społecznego punktu widzenia, decyzja o realizacji Programu MOS-t wydaje się być w pełni uzasadniona, gdyż wszystkie wskaźniki przyjmują pożądane wielkości ANALIZA RYZYKA Realizacja programu związana jest ściśle z ryzykiem jego niepowodzenia. Konieczna zatem jest identyfikacja grup czynników ryzyka oraz próba określenia ich znaczenia dla realizacji programu. Analiza ta umożliwi rozpoznanie potencjalnych czynników ryzyka oraz przeciwdziałanie im w fazie realizacji przedsięwzięcia. Analizę ryzyka przeprowadzono w formie analizy jakościowej w następujących obszarach: ryzyko formalno-instytucjonalne; ryzyko techniczne i ekologiczne; ryzyko społeczne. Ryzyko formalno-instytucjonalne W przypadku przedmiotowego programu ryzyko instytucjonalne praktycznie nie występuje. Trwałość instytucjonalna programu zapewniona jest przez MOS, które podlegają jednostkom samorządu terytorialnego. 23

24 Ryzyko techniczne i ekologiczne W analizowanym programie nie zidentyfikowano czynników, które stanowiłyby zagrożenie ekologiczne lub techniczne. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, a także szkodliwych zmian w środowisku naturalnym. Ryzyko społeczne Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych w wyniku realizacji przedmiotowego programu. Rezultaty Programu MOS-t nie przyniosą żadnych negatywnych skutków dla wszystkich grup społecznych. Podsumowując analizę ryzyk związanych z realizacją Programu MOS-t należy stwierdzić, że zagrożenie powodzenia przedsięwzięcia jest mało prawdopodobne. Doświadczenie MOS oraz społeczna akceptowalność programu wpływa pozytywnie na powodzenie realizacji przedsięwzięcia. Podsumowanie Przeprowadzona analiza wykazała, że szacunkowy koszt wprowadzenia Programu MOS-t we wszystkich placówkach MOS na poziomie gimnazjalnym w Polsce wyniesie około 5,4 mln PLN rocznie. W analizie ekonomicznej skwantyfikowano korzyści wynikające z zatrudnienia wychowanków MOS. W dziesięcioletnim okresie referencyjnym wartość zdyskontowanych korzyści społecznych zdecydowanie przekracza poniesione koszty wprowadzenia Programu MOS-t, a ekonomiczna wartość bieżąca programu osiąga wartość 73,6 mln PLN. Tak więc, ze społecznego punktu widzenia decyzja o realizacji programu wydaje się być w pełni uzasadniona, gdyż wszystkie wskaźniki ekonomicznej efektywności przyjmują pożądane wielkości. 24

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Źródło: http://www.mrr.gov.pl Wytyczne yy do analiz finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ Ministerstwo Środowiska Źródła wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności ś dokumenty główne 1. Narodowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZAŁĄCZNIK NR II do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki efektywności inwestycji

Wskaźniki efektywności inwestycji Wskaźniki efektywności inwestycji Efektywność inwestycji Realizacja przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii najczęściej wymaga poniesienia nakładów finansowych na zakup materiałów, urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - generator

Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - generator Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - generator I. Informacje ogólne 1. Studium Wykonalności stanowi rozszerzenie i uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych Projekt z dnia 19 grudnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r.

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r. PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego zaleŝnie od zastosowanego modelu finansowego i kwalifikacji projektu

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 2 z 6

przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 2 z 6 I. Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności przedsięwzięcia 1. Studium Wykonalności składa się z dwóch części: opisowej i obliczeniowej. 2. Studium Wykonalności dostarczane jest w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W4 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy metodologiczne oceny efektywności inwestycji

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 Szkolenia dla wnioskodawców Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk.

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA jessica.bzwbk.pl Niniejsza prezentacja została stworzona na podstawie dokumentu przygotowanego

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet)

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Robert Markiewicz, NFOŚiGW 1 Projekt generujący dochód - definicja art. 55 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Krzysztof Pawłowski k.pawlowski@cpi.mswia.gov.pl Wprowadzenie O mnie mgr inż. Krzysztof Pawłowski Absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia:

Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia: Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia: I. Studium wykonalności przedsięwzięcia 1 II. Aktywny model finansowy 1 z uwzględnieniem tabel: a) Koszty

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Szkolenie dla Wnioskodawców Działania 7.2 Kraków, luty-marzec

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Podtytuł prezentacji Wybrane zagadnienia Krzysztof Karasiewicz Departament Analiz Finansowych NFOŚiGW Wrzesień / Październik 2015, Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia 19 grudnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński Informacje uzupełniające do prezentacji Studium Wykonalności zakres dokumentu. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Wytyczne do Biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 * ponowna ocena dotyczy przypadku konieczności dokonania powtórenej oceny w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2015 2019 WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Tabele przykładu liczbowego stanowiącego mogą zostać przez Wnioskodawców dostosowane do specyfiki projektu i wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. (miejscowość do 20 tys. mieszkańców) 2

Projektu Modelowego. (miejscowość do 20 tys. mieszkańców) 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE GMINY (miejscowość

Bardziej szczegółowo

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 2014-2020

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 2014-2020 Karta informacyjna dla Wnioskodawcy RPOWŚ 214-22 Wynik Oceny Merytorycznej dla Działania 4.5 RPOWŚ 214-22 WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 214-22 PRIORYTET INWESTYCYJNY:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej, trwałość projektu i wykonalność finansowa 2 1 Kryterium merytoryczne II stopnia Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Sprawdzamy: zgodność z Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2 Oszacowanie wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 30.09.2011 r. wersja z dnia 15.12.2011 r. Wykonawca: PKF Capital Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Przygotowanie projektu i Wniosku o Dofinansowanie Przygotowanie projektu 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV Inwestor: Imię i Nazwisko Obiekt: Dom jednorodzinny Lokalizacja: ul. Słoneczna 10 10-100 SŁONECZNO Data: 01.03.2015 Kontakt: Andrzej Nowak Firma instalatorska ul. Rzetelna

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim Klient Przykład raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-08

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii

Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Wykład 4 dr Tomasz Kruszyński 1 PROCES INWESTYCYJNY W BUDOWNICTWIE roboty budowlane budowa oraz prace polegające na montażu, przebudowie, remoncie lub rozbiórce

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ 2014-2020

Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ 2014-2020 Załącznik nr 1 do instrukcji Wypełniania Wniosku o dofinansowanie Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ 2014-2020 Beneficjent wypełniając

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa

Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa Fundusze UE 2007-2013 Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 dokument zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wytyczne dotyczące przygotowania Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa informacja na temat szkolenia zamkniętego

Szczegółowa informacja na temat szkolenia zamkniętego Szczegółowa informacja na temat szkolenia zamkniętego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Progres Ofertę przygotował: ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki Władysław Harasimowicz tel. kom. 602 677 734 Data:

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo