(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 ( ) H04L 29/08 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/50 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób i system sterowania komunikacją danych w sieci (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/45 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/05 (73) Uprawniony z patentu: Deutsche Telekom AG, Bonn, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 INGMAR POESE, Berlin, DE BENJAMIN FRANK, Berlin, DE GEORGIOS SMARAGDAKIS, Berlin, DE ANJA FELDMANN, Berlin, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Józef Własienko POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 53/59P32126PL00 2 Opis Dziedzina wynalazku [0001] Wynalazek dotyczy zasadniczo sieci komunikacyjnych, a zwłaszcza sposobu i systemu sterowania komunikacją danych w sieci, przy czym w szczególności zapewnione są zalecenia w odniesieniu do wyboru par źródło-przeznaczenie w sieci. Tło wynalazku [0002] We współczesnych infrastrukturach komunikacyjnych, znaczącą rolę odgrywają sieci komputerowe oparte na protokole IP. Wykorzystanie tych sieci wzrasta wykładniczo, ponieważ różne rodzaje uczestników, takich jak firmy, władze publiczne i pojedyncze osoby, polegają na zaawansowanych i złożonych usługach i systemach komunikacyjnych [0003] Obecnie, sposoby wyboru serwera lub węzła równorzędnego oparte są głównie na aktywnych pomiarach, które są inicjowane przez użytkowników, np. przez wykorzystanie narzędzia typu ping, trace-route lub dostępnych narzędzi do oszacowania szerokości pasma, które często są niedokładne i/lub powodują dodatkowe obciążenie dla użytkownika końcowego. Dalsze sposoby wyboru obejmują wykorzystanie informacji geograficznych, wykorzystanie dostępnych punktów orientacyjnych w celu utworzenia wirtualnych układów współrzędnych, zgodnie z zaleceniem i przekierowaniem przez dostawców lub dystrybutorów treści na podstawie losowego wyboru źródła, wybór źródła na podstawie równoważenia obciążenia lub wybór źródła na podstawie interesu ekonomicznego lub umów kontraktowych. We wszystkich wspomnianych wyżej przypadkach informacje nie są obsługiwane przez dostawców sieci, a powodzenie powyższych schematów wymaga oparcia się na już dostępnej infrastrukturze przez inne

3 53/59P32126PL00 3 węzły równorzędne, dostawców usług i inne osoby trzecie, które nie mają dokładnego obrazu sieci i mogą mieć sprzeczne cele w porównaniu z celami użytkowników. [0004] Dostawca sieci, taki jak dostawca usługi internetowej (ISP) jest zainteresowany osiągnięciem celów inżynierii ruchu oraz poprawą doświadczeń użytkowników i wydajnością aplikacji. Przykładową znaną techniką dla osiągania takich celów jest równoważenie obciążenia, w którym obciążenie robocze jest rozłożone na dwa lub większą liczbę komputerów lub łączy sieciowych w sieci, poprawiając w ten sposób na przykład wykorzystanie zasobów, przepustowość lub czas odpowiedzi. Równoważenie obciążenia zwykle wykorzystywane jest dla popularnych stron internetowych, sieci typu Internet Relay Chat, stron wykorzystujących protokół przesyłania plików z dużą szerokością pasma i serwerów DNS (DNS: Domain Name System), przy czym zwykle wykorzystywane jest równoważenie obciążenia, które przekazuje żądania od klientów do jednego z wielu serwerów w tle. [0005] Częste jest również to, że wiele adresów IP jest powiązanych z pojedynczą nazwą domeny, przy czym odpowiedź na żądanie DNS zawiera listę adresów IP kilku serwerów, które zapewniają identyczną usługę. Sposób równoważenie obciążenia pod tym względem jest cyklicznym DNS, przy czym sekwencja adresów IP na liście jest permutowana z każdą odpowiedzią DNS. Cykliczny DNS ma jednak tę wadę, że jedynie zmienia kolejność adresów za każdym razem, gdy serwer DNS jest odpytywany, więc zasadniczo osiągane jest równomierne równoważenie obciążenia między serwerami, które często nie jest optymalne. [0006] W dokumencie US B1 opisano przełącznik równoważenia obciążenia serwera globalnego (GLSB), który służy jako proxy dla uprawnionego serwera nazw domen (DNS) i komunikuje się z przełącznikami stron, które są połączone z serwerami hostów, przy czym przełącznik GLSB zwraca jeden lub większą liczbę uporządkowanych adresów IP dla nazwy hosta, gdy

4 53/59P32126PL00 4 program klienta żąda rozróżnienia nazwy hosta, przy czym adresy IP są uporządkowane z wykorzystaniem metryk, które zawierają informacje zgromadzone z przełączników stron. [0007] Z dokumentu WO 2009/ A1 znany jest sposób i urządzenie do wybierania zasobu sieci z wielu zasobów sieci w sieci komunikacyjnej, przy czym węzeł wyboru odbiera żądanie DNS dla serwera lub bramy od żądającego, a następnie odzyskuje, z co najmniej jednego dodatkowego zasobu sieci, dane dotyczące wielu zasobów sieci, wybiera najbardziej odpowiedni serwer/bramę na podstawie kryteriów takich jak stan, pojemność, funkcjonalność, informacje transportowe i informacje specyficzne dla usługi oraz zwraca żądającemu pojedynczy adres IP. [0008] Celem niniejszego wynalazku jest zatem przedstawienie nowego i ulepszonego sposobu sterowania komunikacją danych w sieci komunikacyjnej, w szczególności w sieci komputerowej. Kolejnym celem wynalazku jest przedstawienie nowego i ulepszonego sposobu w celu umożliwienia dostawcy sieci wykonania inżynierii ruchu w sieci, takiej jak redukowanie przeciążenia w mocno obciążonych łączach, omijanie łączy, które nie działają lub redukowanie kosztów przesyłu. Istota wynalazku [0009] Innowacyjne rozwiązanie celu wynalazku jest uzyskiwane przez przedmiot odpowiedniego z dołączonych zastrzeżeń niezależnych. Korzystne i/lub preferowane przykłady wykonania lub usprawnienia stanowią przedmiot dołączonych odpowiednich zastrzeżeń zależnych. [0010] Stosownie do powyższego, innowacyjny sposób sterowania komunikacją danych w sieci zawiera etap generowania przez centralny element sieciowy powiązany z dostawcą sieci reprezentacji sieci przez odzyskanie informacji sieciowych i/lub przez monitorowanie komunikacji danych w obrębie sieci.

5 53/59P32126PL00 5 Zmiany w sieci są wykrywane przez ciągłe odzyskiwanie informacji sieciowych i/lub monitorowanie komunikacji danych w obrębie sieci, a reprezentacja sieci jest stosownie aktualizowana w zależności od wykrytych zmian. Sieć może być dowolną siecią z wieloma elementami sieciowymi, które są wzajemnie połączone w celu komunikacji danych, w szczególności Internetem. Centralny element sieciowy zazwyczaj jest serwerem lub grupą serwerów obsługiwaną przez dostawcę sieci. Reprezentacja sieci korzystnie zawiera informacje powiązane z węzłami sieci i/lub informacje powiązane ze ścieżkami komunikacyjnymi między parami węzłów sieci. Korzystnie, charakterystyki wydajności ścieżek komunikacyjnych są obliczane i reprezentacja jest utrzymywana dla szybkiego dostępu. Korzystnie, informacje sieciowe gromadzone w centralnym elemencie sieciowym obejmują nieprzetworzone informacje sieciowe, na przykład informacje fizyczne, informacje monitorowania, informacje polityki i/lub metainformacje. Korzystnie, te informacje są przetwarzane, i budowana oraz utrzymywana jest szczegółowa adnotowana reprezentacja sieci. [0011] Sposób obejmuje ponadto etap transmitowania żądania do centralnego elementu sieciowego z elementu sieciowego klienta, przy czym wspomniane żądanie zawiera informacje, które identyfikują źródłowy element sieciowy i co najmniej dwa docelowe elementy sieciowe. Dla każdego zidentyfikowanego docelowego elementu sieciowego wartość rankingu dla ścieżki komunikacyjnej między źródłowym elementem sieciowym i odpowiednim docelowym elementem sieciowym jest określana przez centralny element sieciowy na podstawie reprezentacji sieci, uporządkowana lista zidentyfikowanych docelowych elementów sieciowych jest generowana na podstawie odpowiednich wartości rankingu, wspomniana uporządkowana lista jest transmitowana do elementu sieciowego klienta z centralnego elementu sieciowego, i na podstawie uporządkowanej listy co najmniej jeden element

6 53/59P32126PL00 6 z docelowych elementów sieciowych jest wybierany do komunikacji danych ze źródłowym elementem sieciowym. [0012] Dla nazw: element sieciowy klienta, źródłowy element sieciowy i docelowy element sieciowy w dalszym opisie stosowane są także nazwy, odpowiednio, klient, źródło i przeznaczenie. Nazwy te wykorzystywane są zasadniczo wymiennie, definiując odpowiednią jednostkę sprzętu lub oprogramowania lub ich identyfikację. Nazwa użytkownik w poniższym opisie odnosi się zazwyczaj do elementu sieciowego klienta. Nazwy źródło i przeznaczenie są wykorzystywane do zdefiniowania dwóch punktów końcowych komunikacji danych w sieci, przy czy, kierunek komunikacji danych nie jest ograniczony do jednego, ani do drugiego kierunku. Jednakże, komunikacja danych zwykle jest inicjowana przez źródło. [0013] Główną ideą wynalazku jest gromadzenie, przetwarzane i utrzymywanie informacji sieci u dostawcy sieci, przy czym informacje, które są utrzymywane, są wykorzystywane do oszacowania wartości rankingu dla par źródło-przeznaczenie, więc odpowiedzią na żądanie zawierające co najmniej dwa potencjalne przeznaczenia jest rekomendacja w postaci listy rankingowej w celu poprawy inżynierii ruchu w sieci, doświadczeń użytkowników i wydajności aplikacji. Wartość rankingu może korzystnie być miarą dla bliskości odpowiedniej pary źródło-przeznaczenie. Źródło i/lub przeznaczenie pary źródło-przeznaczenie może, ale nie musi należeć do władzy administracyjnej dostawcy sieci. Korzystnie, wartości rankingu są obliczane w zależności od charakterystyk wydajności sieci, takich jak opóźnienie, szerokość pasma, błędy dostarczania, niezawodność sieci, natłok, oraz inne charakterystyki, takie jak rodzaj aplikacji, wycena, uzgodnienia wymiany ruchu, lokalizacja geograficzna, kwestie prawne, pokrycie lokalne, ograniczenia uaktywnione przez klienta, wykorzystanie obciążenia usługowego. Parametry, które zależą od tego, jakie wartości rankingu są obliczane, nie są ograniczone do

7 53/59P32126PL00 7 wymienionych powyżej, ale mogą obejmować także dowolny inny odpowiedni parametr. Źródło i przeznaczenie mogą być identyfikatorami wykorzystywanymi w protokołach sieciowych, takimi jak adres IP, które mogą być rzeczywistymi adresami IP, adresami IP podsieci lub dostępowymi adresami IP, na przykład gdy występują za translacją adresów sieciowych (NAT) lub gdy znane są tylko adresy IP routera. Użytkownikami są na przykład systemy dystrybucji danych (CDN), systemy typu każdy z każdym (peer-to-peer), systemy przesyłania strumieniowego, grupy pamięci podręcznych, a także aplikacje bazujące na modelu klient-serwer, włącznie z pulami serwerów, dostawcami bezpośredniego pobierania, infrastrukturą Internetu, taką jak serwery nazw domen (DNS), a także serwerami autoryzowanymi przez innych dostawców sieci. [0014] W korzystnym przykładzie wykonania sposobu, element sieciowy klienta generuje żądanie, które ma być transmitowane do centralnego elementu sieciowego w odpowiedzi na odebranie żądania ze źródłowego elementu sieciowego, przy czym element sieciowy klienta transmituje odpowiedź do źródłowego elementu sieciowego w zależności od uporządkowanej listy dostarczonej przez centralny element sieciowy. Następuje to na przykład wtedy, gdy element sieciowy klienta jest serwerem DNS. Żądania z takiego elementu sieciowego klienta w dalszym opisie są także określane jako żądania proxy. Szczególna zaletą tego przykładu wykonania jest to, że nie są potrzebne żadne zmiany w źródłowym elemencie sieciowym, ponieważ źródłowy element sieciowy nie dostrzega zmiany kolejności wykonywanej w centralnym elemencie sieciowym, co na przykład skutkuje innym adresem IP strony internetowej odebranym przez źródłowy element sieciowy, niż w przypadku, gdyby został on odebrany bez wykorzystania wynalazku. [0015] Alternatywnie, element sieciowy klienta mógłby w tym samym czasie być także źródłowym elementem sieciowym tak, że

8 53/59P32126PL00 8 żądanie jest początkowo generowane przez element sieciowy klienta. [0016] Ponieważ żądania mogą być transmitowane przez różne rodzaje elementów sieciowych odnoszących się do różnych usług, żądania zazwyczaj mogą mieć różne formaty. Zatem, żądanie transmitowane przez element sieciowy klienta korzystnie jest przekształcane na żądanie o z góry określonym ujednoliconym formacie. Żądanie o ujednoliconym formacie zazwyczaj zawiera przynajmniej identyfikacje źródłowego elementy sieciowego i docelowych elementów sieciowych, tj. potencjalnych przeznaczeń. [0017] W najbardziej korzystnym przykładzie wykonania, wartości rankingu są określane za pomocą z góry określonej funkcji rankingu, która jest wybrana z określonego z góry zestawu funkcji rankingu na podstawie informacji w żądaniu transmitowanym przez element sieciowy klienta. [0018] Te informacje mogą na przykład być wartością kodu, przy czym różne wartości kodu są korzystnie powiązane z różnymi wariantami optymalizacji inżynierii ruchu, i przy czym optymalizacja jest wybierana przez źródłowy element sieciowy lub przez element sieciowy klienta. Podczas przekształcania żądania, wartość kodu jest oczywiście także dołączana do żądania o ujednoliconym formacie. Wartość kodu jest odwzorowywana na powiązaną funkcję rankingu, która jest następnie wykorzystywana do określania uporządkowanej listy docelowych elementów sieciowych w zależności od tabeli odwzorowania przechowywanej w centralnym elemencie sieciowym, przy czym odwzorowanie może być przeprowadzane w zależności do dodatkowych parametrów. W ten sposób sprecyzowane funkcje rankingu są korzystnie znane tylko dostawcy sieci. [0019] Zestaw funkcji rankingu i ich powiązane wartości kodu są korzystnie z góry określone i przechowywane w centralnym elemencie sieciowym. Dla jeszcze większej elastyczności, co najmniej jedna z góry określona funkcja rankingu może także

9 53/59P32126PL00 9 być dynamicznie dostosowywana w zależności od wykrytych zmian sieci. [0020] Bardzo prostym przykładem funkcji rankingu jest stosunek liczby przeskoków i minimalnej szerokości pasma ścieżki komunikacyjnej między źródłowym elementem sieciowym i odpowiednim docelowym elementem sieciowym. Korzystnie, z góry określone funkcje rankingu mogą jednak bardzo się różnić w zależności od wielu różnych parametrów. Jednakże, w bardzo korzystnym przypadku, funkcje rankingu są określone na podstawie informacji dostępnych tylko dla dostawcy sieci. [0021] Korzystnie, analizowanych jest wiele żądań i określane są statystyczne informacje dotyczące częstotliwości, z jaką żądania są odbierane z poszczególnych elementów sieciowych klienta i/lub dotyczące częstotliwości, z jaką poszczególne źródłowe elementy sieciowe i/lub poszczególne docelowe elementy sieciowe są identyfikowane w odpowiednich żądaniach, i przy czym wspomniane statystyczne informacje są wykorzystywane do określania wartości rankingu. [0022] Ponadto, sposób korzystnie obejmuje kontrolę dostępu, która może być na przykład realizowana za pomocą co najmniej jednej listy kontroli dostępu. W tym korzystnym przykładzie wykonania, przez centralny element sieciowy przetwarzane są tylko żądania, które są odbierane z autoryzowanego elementu sieciowego klienta i które identyfikują autoryzowany źródłowy element sieciowy, i przy czym autoryzacja elementu sieciowego klienta i/lub źródłowego elementu sieciowego jest sprawdzana w zależności od identyfikacji elementu sieciowego klienta i/lub źródłowego elementu sieciowego zawartej w żądaniu. [0023] Listy kontroli dostępu mogą być dostarczane jako listy pozytywne lub negatywne. Na przykład, może być zapewniona pierwsza pozytywna lista zawierająca podsieci, z których żądania są akceptowane. Druga pozytywna lista może na przykład stanowić wykaz adresów IP, z których akceptowane są żądania proxy. Żądania proxy są na przykład transmitowane

10 53/59P32126PL00 10 przez serwer DNS w imieniu źródłowego elementu sieciowego. Jeżeli opisane powyżej informacje statystyczne pokazują, że duża liczba żądań jest odbierana w bardzo krótkim okresie czasu, wtedy adresy IP odpowiedniego źródłowego elementu sieciowego i/lub elementu sieciowego klienta mogą być dołączone do listy negatywnej i w ten sposób takie żądania są blokowane. [0024] W korzystnym przykładzie wykonania sposobu, w z góry określonych momentach tworzona jest kopia zapasowa reprezentacji sieci, jakiekolwiek wykryte zmiany w sieci od ostatniej kopii zapasowej są zachowywane, a w przypadku awarii reprezentacja sieci jest odzyskiwana na podstawie ostatniej kopii zapasowej i przechowywanych zmian. [0025] System według wynalazku dotyczący sterowania komunikacją danych w sieci z wieloma elementami sieciowymi, które są wzajemnie połączone w celu komunikacji danych, znajduje się w co najmniej jednym centralnym elemencie sieciowym powiązanym z dostawcą sieci. System zawiera podsystem odzyskiwania do odzyskiwania informacji sieciowych i/lub monitorowania komunikacji danych w obrębie sieci, podsystem generatora mapy sieci do generowania i aktualizowania reprezentacji sieci na podstawie danych odebranych z podsystemu odzyskiwania, bazę danych mapy sieci do przechowywania reprezentacji sieci, podsystem menedżera zapytań do odbierania, przetwarzania i odpowiadania na żądanie z elementu sieciowego klienta, przy czym wspomniane żądanie zawiera informacje, które identyfikują źródłowy element sieciowy i co najmniej dwa docelowe elementy sieciowe, podsystem rankingu ścieżek, który jest dostosowany do określania, dla każdego docelowego elementu sieciowego identyfikowanego w żądaniu z elementu sieciowego klienta, wartości rankingu dla ścieżki komunikacyjnej między źródłowym elementem sieciowym i odpowiednim docelowym elementem sieciowym na podstawie przechowywanej reprezentacji sieci,

11 53/59P32126PL00 11 przy czym podsystem menedżera zapytań jest dostosowany do generowania odpowiedzi na żądanie i transmitowania odpowiedzi do elementu sieciowego klienta, z którego zostało odebrane żądanie, przy czym wspomniana odpowiedź zawiera uporządkowaną listę docelowych elementów sieciowych zidentyfikowanych w żądaniu, przy czym wspomniana lista jest określona na podstawie odpowiednich wartości rankingu dostarczonych przez podsystem rankingu ścieżek. [0026] W trybie usługi, system według wynalazku korzystnie gromadzi i przetwarza nieprzetworzone informacje sieci, tworzy i utrzymuje adnotowaną mapę sieci, wstępnie oszacowuje charakterystyki ścieżek, które są wykorzystywane do oszacowania dowolnych par źródło-przeznaczenie, które mogą być odwzorowane lub przypisane w sieci, oraz zapewnia interfejs dla szybkiego dostępu do wspomnianego wyżej utrzymywanego obrazu sieci. W trybie usługi, użytkownik może dostarczać żądania, a system korzystnie przyjmuje lub odrzuca żądania. Jeżeli żądanie jest przyjęte, żądanie jest następnie przetwarzane, informacje z utrzymywanego obrazu sieci są odzyskiwane, zgromadzone statystyki zarówno dla źródła i przeznaczenia są obliczane, i oszacowywana jest każda potencjalna para źródło-przeznaczenie. Oszacowanie jest wysyłane do użytkownika jako lista rankingowa, na przykład w porządku malejącym. [0027] Gdy żądanie użytkownika systemu przychodzi wraz z listą potencjalnych przeznaczeń, na przykład z serwerami lub węzłami równorzędnymi do pobierania lub wysyłania treści, system wykorzystuje reprezentację sieci przechowywaną w bazie danych mapy sieci w celu oszacowania charakterystyk ścieżek źródło-przeznaczenie i na podstawie z góry określonych lub dynamicznie określonych funkcji rankingu odpowiada na żądanie uporządkowaną listą przeznaczeń dla uzyskania celów inżynierii ruchu i poprawy doświadczeń użytkownika i wydajności aplikacji.

12 53/59P32126PL00 12 [0028] Stosownie do powyższego, podsystem rankingu ścieżek korzystnie jest dostosowany do określania wartości rankingu za pomocą z góry określonej funkcji rankingu, która jest wybrana przez podsystem rankingu ścieżek z określonego z góry zestawu funkcji rankingu na podstawie informacji w żądaniu transmitowanym przez element sieciowy klienta, przy czym korzystnie co najmniej jedna z góry określona funkcja rankingu jest dynamicznie dostosowywana w zależności od wykrytych zmian sieci. [0029] W korzystnym przykładzie wykonania system zawiera ponadto podsystem translatora żądania do przekształcania żądania odebranego z elementu sieciowego klienta na żądanie o z góry określonym ujednoliconym formacie. [0030] W kolejnym korzystnym przykładzie wykonania system zawiera podsystem wykrywania częstego wyboru, który jest dostosowany do analizowania wielu żądań i do określania statystycznych informacji dotyczących częstotliwości, z jaką żądania są odbierane z poszczególnych elementów sieciowych klienta i/lub dotyczących częstotliwości, z jaką poszczególne źródłowe elementy sieciowe i/lub poszczególne docelowe elementy sieciowe są identyfikowane w odpowiednich żądaniach, i przy czym wspomniane statystyczne informacje są dostarczane do podsystemu rankingu ścieżek w celu określenia wartości rankingu. [0031] Korzystnie, zapewniony jest także podsystem kopii zapasowej, który jest dostosowany do wykonywania kopii zapasowej reprezentacji sieci w z góry określonych chwilach czasu, do przechowywania jakichkolwiek wykrytych zmian w sieci od czasu ostatniej kopii zapasowej, i do odzyskiwania reprezentacji sieci na podstawie ostatniej kopii zapasowej i przechowywanych zmian w przypadku awarii. [0032] Innowacyjny element sieciowy do komunikowania sie z systemem opisanym powyżej jest dostosowany do generowania żądania, przy czym wspomniane żądanie zawiera informacje,

13 53/59P32126PL00 13 które identyfikują źródłowy element sieciowy i co najmniej dwa docelowe elementy sieciowe, oraz informacje umożliwiające systemowi wybranie funkcji rankingu z zestawu z góry określonych funkcji rankingu, do transmitowania wspomnianego żądania do systemu, i do przetwarzania odpowiedzi odebranej z systemu. Korzystnie, element sieciowy jest dostosowany do generowania i transmitowania żądania do systemu w odpowiedzi na odebranie żądania ze źródłowego element sieciowy, oraz do transmitowania odpowiedzi do źródłowego elementu sieciowego w zależności od odpowiedzi odebranej od systemu. [0033] Co najmniej część funkcjonalności systemu według wynalazku może być korzystnie zapewniona przez komponenty oprogramowania. Stosownie do powyższego, także cyfrowy nośnik pamięci należy do zakresu wynalazku, który zawiera elektronicznie odczytywalne instrukcje sterujące dostosowane do wykonywania opisanego wyżej sposobu, gdy są wykonywane w co najmniej jednym komputerze. Krótki opis figur [0034] Na poszczególnych figurach przedstawiono: Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 schematyczny widok komponentów korzystnego przykładu wykonania systemu według wynalazku, schematyczny widok podsystemu odzyskiwania w systemie przedstawionym na Fig. 1, schematyczna sieć działań funkcjonalności podsystemu generatora mapy sieci w systemie przedstawionym na Fig. 1, schematyczna sieć działań funkcjonalności podsystemu translatora żądania w systemie przedstawionym na Fig. 1,

14 53/59P32126PL00 14 Fig. 5 schematyczna sieć działań funkcjonalności podsystemu menedżera zapytań w systemie przedstawionym na Fig. 1, Fig. 6 schematyczna sieć działań funkcjonalności podsystemu kopii zapasowej w systemie przedstawionym na Fig. 1, Fig. 7a schemat inżynierii ruchu i sterowania ruchem dla sieci złożonej z pięciu węzłów uzyskany bez zastosowania systemu przedstawionego na Fig. 1, Fig. 7b schemat inżynierii ruchu i sterowania ruchem dla sieci złożonej z pięciu węzłów uzyskany z zastosowaniem systemu przedstawionego na Fig. 1, Fig. 8a przykładowa średnia szybkość pobierania osiągnięta z wykorzystaniem, i bez wykorzystania, systemu przedstawionego na Fig. 1, i Fig. 8a przykładowa średnia liczba przeskoków osiągnięta z wykorzystaniem, i bez wykorzystania, systemu przedstawionego na Fig. 1. Szczegółowy opis wynalazku [0035] Następnie, korzystne, ale przykładowe przykłady wykonania wynalazku są opisane szczegółowo w odniesieniu do figur. [0036] Fig. 1 przedstawia schematyczny widok konfiguracji komponentów korzystnego przykładu wykonania systemu 100 według wynalazku, w którym wspomniane komponenty obejmują podsystemy do gromadzenia danych, przetwarzania danych, tworzenia i utrzymywania mapy sieci, oraz podsystemy przetwarzania zapytań, rankingu oraz odpowiedzi należące do systemu. Podsystem 112 odzyskiwania informacji jest odpowiedzialny za gromadzenie nieprzetworzonych informacji 110 sieci, które mogą obejmować informacje fizyczne, informacje monitorowania, informacje polityki oraz metainformacje u dostawcy sieci. Podsystem 112 odzyskiwania informacji wysyła następnie te

15 53/59P32126PL00 15 informacje do generatora 120 mapy sieci. Generator 120 mapy sieci jest odpowiedzialny za oszacowanie poziomu zmian, które nastąpiły w sieci i stosownie do tego tworzy i aktualizuje bazę danych 130 adnotowanej mapy sieci 130. Podsystem 130 bazy danych adnotowanej mapy sieci jest odpowiedzialny za utrzymywanie najbardziej dokładnego obrazu sieci, wstępne oszacowanie różnych miar charakterystyk wśród wszystkich możliwych źródeł i przeznaczeń, które mogą być odwzorowane w sieci, przechowywanie wyników przetwarzania i udostępnianie interfejsu z podsystemem 140 menedżera zapytań. Dla wznowienia po awarii zapewniony jest podsystem 125 kopii zapasowej, który w regularnych odstępach odbiera kopię zapasową bazy danych 130 mapy sieci, a także informacje dotyczące zmian od momentu ostatniej kopii zapasowej z generatora 120 mapy sieci, zatem w przypadku awarii, treść bazy danych 130 mapy sieci może być odzyskana. Opisane wyżej części należą do części systemu 100 związanej z zarządzaniem i utrzymywaniem danych. Przetwarzanie żądań należy do drugiej części systemu 100. Żądanie, które jest zgłaszane przez element sieciowy 180 klienta może być najpierw przetwarzane w translatorze 170 żądania. Następnie żądanie jest przyjęte lub odrzucone na podstawie z góry określonych kryteriów dostępu. Jeżeli żądanie jest przyjęte, zapytanie jest przekazywane do menedżera 140 zapytań, który jest odpowiedzialny za odzyskiwanie wszystkich informacji dotyczących wszystkich par źródło-przeznaczenie. Alternatywnie, żądanie o z góry określonym ujednoliconym formacie może także być transmitowane bezpośrednio z elementu sieciowego 180 klienta do menedżera 140 zapytań. Zgromadzone statystyki mogą być utrzymywane dla popularności źródeł i przeznaczeń przez detektor 160 częstego wyboru. Te informacje są następnie wysyłane do elementu 150 tworzącego ranking ścieżek, który wykorzystuje wszystkie informacje odebrane przez menedżera 140 zapytań i detektor 160 częstego wyboru oraz oszacowuje powiązane wyniki w celu zestawienia listy

16 53/59P32126PL00 16 rankingu, która stanowi rekomendację. Rekomendacja jest następnie wysłana jako odpowiedź do elementu sieciowego 180 klienta. Elementem sieciowym 180 klienta może być źródłowy element sieciowy lub proxy, na przykład serwer DNS, który transmituje żądanie w imieniu źródłowego elementu sieciowego. [0037] Podsystem 112 odzyskiwania informacji, który jest bardziej szczegółowo przedstawiony na Fig. 2, zawiera dwa podsystemy, podsystem odzyskiwania pomiaru znajdujący się po lewej stronie i podsystem przetwarzania obliczeń znajdujący się po prawej stronie. Każdy z dwóch podsystemów może działać albo w trybie aktywnym, albo w trybie pasywnym, tj. może działać albo w trybie raportowania (push mode) albo w trybie odpytywania (pull mode). Poniżej opisano funkcjonalność każdego trybu dla każdego podsystemu. [0038] Po lewej stronie na Fig. 2, przedstawiony jest pierwszy przykład źródeł lub punktów początkowych 211, 212 i 213 informacji aktywnych pomiarów, które mogą być wykorzystane w procesie raportowania dla podsystemu 210 odzyskiwania pomiaru, a także przedstawiony jest drugi przykład źródeł lub punktów początkowych 221, 222 i 223 informacji pasywnych pomiarów, które mogą być wykorzystane w procesie odpytywania dla podsystemu 220 odzyskiwania pomiaru. Aktywny pomiar może obejmować, ale bez ograniczania się do tego, punkty początkowe dotyczące stanu sprzętu komponentu sieci, element nasłuchujący dla topologii sieci i aktywny element nasłuchiwania komunikaty wymieniane w sieci podczas wykorzystywania protokołu trasowania. Aktualizacje wyżej wspomnianych informacji są wysyłane do szeregu elementów doprowadzających, które są gotowe do nasłuchiwania aktualizacji. Tymi elementami nasłuchującymi są: fizyczny procesor doprowadzający 232, procesor doprowadzający 234 monitorowania, procesor doprowadzający 236 polityki sieci i procesor doprowadzający 238 metainformacji. Te elementy doprowadzające zachowują aktualizacje. W trybie pasywnym, wyżej wspomniane elementy

17 53/59P32126PL00 17 doprowadzające żądają możliwych aktualizacji przez odpytywanie pasywnych źródeł pomiarów, które w przedstawionym przykładzie wykonania są przykładowo zilustrowane, ale bez ograniczania się do tego, jako informacje ręcznej topologii 221, eksport konfiguracji 222 oraz konfiguracja środowiska testowego 223. [0039] Po prawej stronie na Fig. 2, przedstawione są dwa przykłady trybów aktywnych i pasywnych, które są realizowane z wykorzystaniem procesów, odpowiednio, raportowania i odpytywania dla podsystemu przetwarzania obliczeń. W trybie raportowania, każdy z elementów doprowadzających, a mianowicie fizyczny procesor doprowadzający 232, procesor doprowadzający 234 monitorowania, procesor doprowadzający 236 polityki sieci i procesor doprowadzający 238 metainformacji wysyła powiadomienia o aktualizacji, gdy odbierze aktualizację z wykorzystaniem procedury raportowania w podsystemie odzyskiwania pomiaru, do elementu śledzącego 240 informacje, który działa jak element obsługi aktualizacji, który wysyła wywołanie do generatora 140 mapy sieci w celu pobrania aktualizacji od elementów doprowadzających, które zgłosiły, że posiadają informacje o aktualizacjach. W trybie odpytywania, generator mapy sieci usiłuje okresowo pobrać informacje od wspomnianych wyżej elementów doprowadzających. [0040] Fig. 3 schematycznie przedstawia sieć działań zawierającą etapy wykonywane przez generator 120 mapy sieci wykorzystywane do pobrania zaktualizowanych informacji od elementów doprowadzających jak przedstawiono na Fig. 2 w celu utworzenia i utrzymania mapy sieci dla dostawcy sieci. W trybie raportowania opisanym w odniesieniu do Fig. 2, element śledzący 240 jest odpowiedzialny za dostarczanie powiadomień o aktualizacji do generatora 120 mapy sieci. W trybie odpytywania, generator 120 mapy sieci pobiera informacje dla elementów doprowadzających. W obu przypadkach, w etapie 301, lista jednostkowych zmian w stanie sieci jest uzyskiwana od wszystkich elementów doprowadzających, z wykorzystaniem

18 53/59P32126PL00 18 procedury odpytywania lub raportowania. Następnie, każda z jednostkowych zmian jest przetwarzana w etapie 302. Każda jednostkowa zmiana jest odzyskiwana w etapie 303. Jeżeli występuje oczekująca aktualizacja, jest ona analizowana składniowo w etapie 304, następnie sprawdza się w etapie 305, czy jest to obowiązująca aktualizacja. Jeżeli jest to obowiązująca aktualizacja, wtedy zmiany w topologii, która jest utrzymywana, są oznaczane w etapie 306, a w etapie 307 zmiany są wprowadzane w bazie danych jako transakcja. Jeżeli zmiany nie są obowiązujące, wtedy aktualizacja jest odrzucana w etapie 308. Jeżeli występuje aktualizacja, która zmieniła bazę danych, wtedy jest to potwierdzane w etapie 309. Jeżeli ma miejsce ten przypadek, wtedy sprawdzane jest w etapie 310, czy występują zmiany topologiczne. Jeżeli tak, wtedy tabele trasowania są ponownie obliczane w etapie 311, a pamięć podręczna ścieżki jest także ponownie obliczana w etapie 313. Jeżeli występują zmiany propagacji ścieżki, wtedy ponowne obliczenie jest wprowadzane do pamięci buforowej ścieżki, a jeżeli nie, to wtedy w etapie 314 tworzony jest punkt przywracania wywołania. Punkt przywracania wywołania jest także tworzony, jeżeli pamięć podręczna ścieżki jest ponownie obliczana. Procedura 320 awaryjnego działania może być przywołana z punktów przywracania wywołania. [0041] Fig. 4 schematycznie przedstawia sieć działań zawierającą etapy translacji żądania dostarczonego do systemu. System 170 translatora żądania jest wykorzystywany w dwóch celach. Pierwszym jest komunikacja między protokołami, a drugim wspomaganie decyzji dotyczącej odpowiedniej funkcji rankingu. Gdy sieć odbiera żądanie w etapie 400, wtedy żądanie jest wysyłane do procesu translatora żądania. Żądanie jest odzyskiwane w etapie 401, w etapie 402 sprawdza się, czy jest to znany format. Jeżeli nie jest to znany format, wtedy żądanie jest odrzucane w etapie 403. Jeżeli jest to znany format, żądanie jest dekodowane w etapie 404, przy czym na

19 53/59P32126PL00 19 podstawie dekodowania określane są informacje, które mogą być wykorzystane do wybrania odpowiedniej funkcji rankingu w etapie 405, następnie ujednolicone żądanie jest tworzone w etapie 406, w etapie 407 żądanie jest wysyłane do serwera zarządzania zapytaniami, określanego jako serwer PaDIS na Fig. 4, i to żądanie jest przekazywane do procesora zapytań w etapie 408, który znajduje się w sieci lub IPC lub współdzielonej pamięci. Gdy żądanie zostanie przetworzone przez procesor zapytań, w etapie 409 odbierana jest odpowiedź. Jeżeli odpowiedź nie jest odbierana, w etapie 413 sprawdza się, czy występuje błąd protokołu strony trzeciej. Jeżeli taki błąd nie występuje, wtedy niezmodyfikowane żądanie jest wysyłane z powrotem do elementu sieciowego klienta w etapie 415. Jeżeli odnaleziony jest błąd strony trzeciej, wtedy następuje wygenerowanie komunikatu błędu strony trzeciej w etapie 414 i w etapie 416 wysyłana jest odpowiedź błędu strony trzeciej. Jeżeli odpowiedź jest aktualna, ujednolicone żądanie jest dekodowane w etapie 410, następnie w etapie 411 sprawdza się, czy odpowiedź jest aktualna. Jeżeli odpowiedź nie jest aktualna, wtedy wykorzystywana jest ta sama procedura jak w etapie 413. Z drugiej strony, jeżeli odpowiedź jest aktualna, w etapie 412 generowana jest uporządkowana ponownie lista strony trzeciej i wysyłana jest odpowiedź protokołu trzeciej strony. [0042] Fig. 5 schematycznie przedstawia sieć działań zawierającą etapy zarządzania wysłanym żądaniem, które dociera do systemu, zanim system odpowie w podsystemie menedżera zapytań. Gdy żądanie zostanie poddane translacji przez translator 170 żądania, ujednolicone żądanie jest dekodowane i weryfikowane w etapie 501. W etapie 501 przeprowadzana jest także kontrola dostępu. Alternatywnie, kontrola dostępu mogłaby być także przeprowadzone przez podsystem menedżera zapytań. Pusta adnotowana lista jest tworzona w etapie 502, jedna para źródło-przeznaczenie jest wyodrębniana w etapie

20 53/59P32126PL , a adnotowana ścieżka jest kompilowana z informacjami topologii w etapie 504. Obejmuje to odpytywanie bazy danych mapy sieci w etapie 505 i detektora częstego wyboru dla źródła i/lub przeznaczenia w etapie 506. Gdy adnotowana ścieżka z informacjami topologii jest odzyskana, te informacje razem z metainformacjami, które mogą być wykorzystane do określenia wyboru funkcji rankingu, są wykorzystywane do wywołania elementu tworzącego ranking ścieżek z wybraną funkcjonalnością w etapie 507. Następnie, para źródło-przeznaczenie jest dodawana do adnotowanej listy w etapie 508. W etapie 509 sprawdza się, czy para podlegająca badaniu jest ostatnią parą. Jeżeli nie jest to ostatnia para, wtedy następna para źródłoprzeznaczenie jest wyodrębniana w etapie 503. Jeżeli para źródło-przeznaczenie jest ostatnia, wtedy adnotowane wagi, które są powiązane z parami źródło-przeznaczenie są sortowane w etapie 510, informacje są przekazywane do podsystemu detektora częstego wyboru w etapie 511, ujednolicona odpowiedź jest kodowana w etapie 512 i kodowanie jest wysyłane do translatora 170 żądania. Bezpośrednie ujednolicone żądanie 181 odebrane bezpośrednio od elementu sieciowego 180 klienta jest analogicznie przetwarzane. [0043] Fig. 6 schematycznie przedstawia sieć działań zawierającą etapy dla podsystemu wznowienia po awarii. Głównym celem tego podsystemu jest wznowienie ostatniego stanu przed awarią i wnioskowanie zmian, które nastąpiły w międzyczasie. Istnieją dwa komponenty. Odzyskiwanie kopii zapasowej po prawej stronie oraz wnioskowanie i odzyskiwanie aktualizacji w okresie awarii po lewej stronie. Odzyskiwanie kopii zapasowej jest odpowiedzialne za załadowanie konfiguracji kopii zapasowej w etapie 601 przez ładowanie początkowe odpowiedniego procesu kopii zapasowej. Następnie w etapie 602 sprawdza się, czy obecna jest kopia zapasowa. Jeżeli kopia jest dostępna, wtedy kopia zapasowa jest odzyskiwana w etapie 603. Jeżeli nie ma kopii zapasowej, wtedy proces kończy się w

21 53/59P32126PL00 21 etapie 604 i gromadzenie nieprzetworzonych informacji sieci jest zerowane. Jeżeli kopia zapasowa została odzyskana, wtedy wszystkie jednostkowe zmiany, które są odebrane od odzyskania i odpowiadają zmianom w ostatnim zapisanym stanie sieci są dostarczane w etapie 701 i są zapisane w pojemniku zabezpieczającym przed zniszczeniem w etapie 702. Następnie w etapie 703 sprawdza się, czy występuje kopia zapasowa pamięci podręcznej. Jeżeli występuje, wtedy pamięć buforowa jest zrzucana do pojemnika w etapie 704, a następnie w etapie 705 wykonywana jest kopia zapasowa znaczników czasu i system czeka na następne powiadomienie w etapie 706. Jeżeli nie występuje żadna kopia zapasowa pamięci podręcznej, wtedy w etapie 705 wykonywana jest kopia zapasowa znaczników czasu. [0044] Fig. 7a przykładowo przedstawia ruch dla sieci z pięcioma węzłami Fig. 7b przedstawia dla tego samego przykładu inżynierię ruchu, która jest uzyskiwana przez system. Celem jest ponowne przypisanie strumieni źródłoprzeznaczenie w taki sposób, że całkowite zatłoczenie w sieci i szczytowe obciążenie przypadające na łącze i kierunek są zredukowane. Rozpatrywana jest sieć siedmiuset węzłów ze skupieniem uwagi na najbardziej zatłoczonych łączach łączu upload i łączu download które łączą pięć z nich, tj. węzły Dzięki zastosowaniu wynalazku, całkowity ruch, który przechodzi przez sieć jest zredukowany z 560,35 gigabajtów do 455,36 gigabajtów. Średnia szybkość pobierania jest zwiększona z 406 kilobitów na sekundę do 520 kilobitów na sekundę, gdy żądania są dostarczane do systemu według wynalazku, co także przedstawiono na Fig. 8a. Średnia liczba przeskoków przypadająca na połączenie, tj. parę źródło-przeznaczenie, jest zredukowana z 4,65 do 3,97, co także przedstawiono na Fig. 8b. Należy zauważyć, że niektóre przeskoki nie są przedstawione na figurach 7a i 7b. Figury 7a i 7b pokazują także, że ruch w łączach o dużym obciążeniu jest zredukowany. Na przykład, obciążenie łącza z 28_17 do 65_21 jest

22 53/59P32126PL00 22 zredukowane ze 100% do 47%, obciążenie łącza z 13_17 do 65_21 jest zredukowane z 91% do 70%, a obciążenie z 65_21 do 54_16 jest zredukowane z 77% do 54%. [0045] Obecnie gromadzenie, przetwarzanie i utrzymywanie informacji nie jest scentralizowane i nie jest wykorzystywane dla aktywnej inżynierii ruchu i wyboru serwera lub węzła równorzędnego u dostawcy sieci. Każdy z tych komponentów działa niezależnie i jest głównie wykorzystywany do planowania, monitorowania i naliczania opłat w sieci. Próby poprawy dopasowania źródło-przeznaczenie obejmują rozprowadzanie nieprzetworzonych informacji sieci z udziałem stron trzecich lub procedury bezpośredniego raportowania/odpytywania przeprowadzane przez użytkowników, które nie zostały w dużym stopniu zastosowane ze względu na wrażliwość nieprzetworzonych informacji ze strony dostawcy sieci. Inne próby poprawy dopasowania źródło-przeznaczenie obejmują scentralizowane przechowywanie podobnych żądań do dostawców i dystrybutorów treści oraz korelację rekomendacji źródła w celu wnioskowania bliskości użytkownika. W tym przypadku także brakuje krytycznych informacji dostawcy sieci. W przeciwieństwie do powyższego, wynalazek korzystnie zapewnia rekomendacje na podstawie szczegółowego obrazu sieci bez ujawniania wrażliwych informacji sieci. Deutsche Telekom AG Pełnomocnik:

23 53/59P32126PL00 23 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób sterowania komunikacją danych w sieci z wieloma elementami sieciowymi, które są wzajemnie połączone w celu komunikacji danych, w którym - centralny element sieciowy (100) powiązany z dostawcą sieci generuje reprezentację (130) sieci przez odzyskanie informacji sieciowych (110) i/lub przez monitorowanie komunikacji danych w obrębie sieci, przy czym wspomniana reprezentacja sieci zawiera informacje powiązane ze ścieżkami komunikacyjnymi między parami węzłów sieci, - zmiany w sieci są wykrywane przez ciągłe odzyskiwanie informacji sieciowych (110) i/lub monitorowanie komunikacji danych w obrębie sieci, a reprezentacja (130) sieci jest aktualizowana w zależności od wykrytych zmian, - z elementu sieciowego (180) klienta transmitowane jest żądanie do centralnego elementu sieciowego (100), przy czym wspomniane żądanie zawiera informacje, które identyfikują źródłowy element sieciowy i co najmniej dwa docelowe elementy sieciowe, - dla każdego zidentyfikowanego docelowego elementu sieciowego wartość rankingu dla ścieżki komunikacyjnej między źródłowym elementem sieciowym i odpowiednim docelowym elementem sieciowym jest określana przez centralny element sieciowy (100) na podstawie reprezentacji (130) sieci, - uporządkowana lista zidentyfikowanych docelowych elementów sieciowych jest generowana na podstawie odpowiednich wartości rankingu, - wspomniana uporządkowana lista jest transmitowana do elementu sieciowego (180) klienta z centralnego elementu sieciowego (100), i

24 53/59P32126PL na podstawie uporządkowanej listy co najmniej jeden element z docelowych elementów sieciowych jest wybierany do komunikacji danych ze źródłowym elementem sieciowym. 2. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym element sieciowy klienta generuje żądanie, które ma być transmitowane do centralnego elementu sieciowego (100) w odpowiedzi na odebranie żądania ze źródłowego elementu sieciowego, i w którym element sieciowy klienta transmituje odpowiedź do źródłowego elementu sieciowego w zależności od uporządkowanej listy dostarczonej przez centralny element sieciowy (100). 3. Sposób według dowolnego z zastrzeżeń 1 albo 2, w którym żądanie transmitowane przez element sieciowy (180) klienta jest przekształcane na żądanie o z góry określonym ujednoliconym formacie. 4. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym przez centralny element sieciowy (100) przetwarzane są tylko żądania, które są odbierane z autoryzowanego elementu sieciowego klienta i które identyfikują autoryzowany źródłowy element sieciowy, i w którym autoryzacja elementu sieciowego klienta i/lub źródłowego elementu sieciowego jest sprawdzana w zależności od identyfikacji elementu sieciowego klienta i/lub identyfikacji źródłowego elementu sieciowego zawartej w żądaniu. 5. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym wartości rankingu są określane za pomocą z góry określonej funkcji rankingu, która jest wybrana z określonego z góry zestawu funkcji rankingu na podstawie informacji w żądaniu transmitowanym przez element sieciowy klienta.

25 53/59P32126PL Sposób według zastrzeżenia 5, w którym co najmniej jedna z góry określona funkcja rankingu jest dynamicznie dostosowywana w zależności od wykrytych zmian sieci. 7. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym analizowanych jest wiele żądań i określane są statystyczne informacje dotyczące częstotliwości, z jaką żądania są odbierane z poszczególnych elementów sieciowych klienta i/lub dotyczące częstotliwości, z jaką poszczególne źródłowe elementy sieciowe i/lub poszczególne docelowe elementy sieciowe są identyfikowane w odpowiednich żądaniach, i w którym wspomniane statystyczne informacje są wykorzystywane do określania wartości rankingu. 8. System sterowania komunikacją danych w sieci z wieloma elementami sieciowymi, które są wzajemnie połączone w celu komunikacji danych, przy czym wspomniany system jest usytuowany w co najmniej jednym centralnym elemencie sieciowym (100) powiązanym z dostawcą sieci, zawierający - podsystem (112) odzyskiwania do odzyskiwania informacji sieciowych (110) i/lub monitorowania komunikacji danych w obrębie sieci, - podsystem (120) generatora mapy sieci do generowania i aktualizowania reprezentacji sieci na podstawie danych odebranych z podsystemu odzyskiwania, przy czym wspomniana reprezentacja sieci zawiera informacje powiązane ze ścieżkami komunikacyjnymi między parami węzłów sieci, - bazę danych mapy sieci do przechowywania reprezentacji (130) sieci, - podsystem (140) menedżera zapytań do odbierania, przetwarzania i odpowiadania na żądanie z elementu sieciowego (180) klienta, przy czym wspomniane żądanie

26 53/59P32126PL00 26 zawiera informacje, które identyfikują źródłowy element sieciowy i co najmniej dwa docelowe elementy sieciowe, - podsystem (150) rankingu ścieżek, który jest dostosowany do określania, dla każdego docelowego elementu sieciowego identyfikowanego w żądaniu z elementu sieciowego (180) klienta, wartości rankingu dla ścieżki komunikacyjnej między źródłowym elementem sieciowym (180) i odpowiednim docelowym elementem sieciowym na podstawie przechowywanej reprezentacji (130) sieci, przy czym - podsystem (140) menedżera zapytań jest dostosowany do generowania odpowiedzi na żądanie i transmitowania odpowiedzi do elementu sieciowego (180) klienta, z którego zostało odebrane żądanie, przy czym wspomniana odpowiedź zawiera uporządkowaną listę docelowych elementów sieciowych zidentyfikowanych w żądaniu, i przy czym wspomniana lista jest określona na podstawie odpowiednich wartości rankingu dostarczonych przez podsystem (150) rankingu ścieżek. 9. System według zastrzeżenia 8, zawierający ponadto podsystem (170) translatora żądania do przekształcania żądania odebranego z elementu sieciowego (180) klienta na żądanie o z góry określonym ujednoliconym formacie. 10. System według dowolnego z zastrzeżeń 8 albo 9, w którym podsystem (150) rankingu ścieżek jest dostosowany do określania wartości rankingu za pomocą z góry określonej funkcji rankingu, która jest wybrana przez podsystem (150) rankingu ścieżek z określonego z góry zestawu funkcji rankingu na podstawie informacji w żądaniu transmitowanym przez element sieciowy (180) klienta.

27 53/59P32126PL System według zastrzeżenia 10, w którym co najmniej jedna z góry określona funkcja rankingu jest dynamicznie dostosowywana w zależności od wykrytych zmian sieci. 12. System według dowolnego z zastrzeżeń od 8 do 11, zawierający ponadto podsystem wykrywania częstego wyboru, który jest dostosowany do analizowania wielu żądań i do określania statystycznych informacji dotyczących częstotliwości, z jaką żądania są odbierane z poszczególnych elementów sieciowych klienta i/lub dotyczących częstotliwości, z jaką poszczególne źródłowe elementu sieciowe i/lub poszczególne docelowe elementy sieciowe są identyfikowane w odpowiednich żądaniach, i w którym wspomniane statystyczne informacje są dostarczane do podsystemu (150) rankingu ścieżek w celu określenia wartości rankingu. 13. System według dowolnego z zastrzeżeń od 8 do 12, zawierający podsystem kopii zapasowej, który jest dostosowany do wykonywania kopii zapasowej reprezentacji (180) sieci w z góry określonych chwilach czasu, do przechowywania jakichkolwiek wykrytych zmian w sieci od czasu ostatniej kopii zapasowej, i do odzyskiwania reprezentacji (130) sieci na podstawie ostatniej kopii zapasowej i przechowywanych zmian w przypadku awarii. 14. Element sieciowy do komunikowania sie z systemem sterowania komunikacją danych według dowolnego z zastrzeżeń od 8 do 13, dostosowany do: - generowania żądania, przy czym wspomniane żądanie zawiera informacje, które identyfikują źródłowy element sieciowy i co najmniej dwa docelowe elementy sieciowe, oraz informacje umożliwiające systemowi wybranie funkcji rankingu z zestawu z góry określonych funkcji rankingu, - transmitowania wspomnianego żądania do systemu, i

28 53/59P32126PL przetwarzanie odpowiedzi odebranej z systemu. 15. Element sieciowy według zastrzeżenia 14, dostosowany do - generowania i transmitowania żądania do systemu w odpowiedzi na odebranie żądania ze źródłowego elementu sieciowego, oraz do - transmitowania odpowiedzi do źródłowego elementu sieciowego w zależności od odpowiedzi odebranej od systemu. Deutsche Telekom AG Pełnomocnik:

29 53/59P32126PL00 29

30 53/59P32126PL00 30

31 53/59P32126PL00 31

32 53/59P32126PL00 32

33 53/59P32126PL00 33

34 53/59P32126PL00 34

35 53/59P32126PL00 35

36 53/59P32126PL00 36

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2495940. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2011 11157047.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2495940. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2011 11157047. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 249940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.11 1117047.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2009875 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L12/56 H04L29/08

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 9 Temat ćwiczenia: Aplikacje klient-serwer. 1. Wstęp teoretyczny.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250784 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2008 08717390.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06.

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198457 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340813 (51) Int.Cl. G06F 17/21 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób, urządzenie i produkt programu komputerowego do komunikacji

( 5 4 ) Sposób, urządzenie i produkt programu komputerowego do komunikacji RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180570 (21) Numer zgłoszenia: 327294 (22) Data zgłoszenia: 11.07.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Tomasz Pawłowski Nr albumu: 146956 Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 APLIKACJE SIECIOWE Definicja Architektura aplikacji sieciowych Programowanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt:

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt: dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl Replikacje 2 1 Podstawowe pojęcia Strategie replikacji Agenci replikacji Typy replikacji Modele replikacji Narzędzia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180619

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180619 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180619 (21) Numer zgłoszenia: 322830 (22) Data zgłoszenia: 11.07.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2071835. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2007 07024328.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2071835. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2007 07024328. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2071835 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2007 07024328.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2294799 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.0.09 0977432.1 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 29/12 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

Część II Wyświetlanie obrazów

Część II Wyświetlanie obrazów Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh numer oznacza numer

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 315123 (2) Data zgłoszenia: 07.06.1995 (86)Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 41/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 2103073 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2103073 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2008 08705099.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178007 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19..06 061224.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.2004 04818639.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.2004 04818639. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689226 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.2004 04818639.9 (51) Int. Cl. A01K45/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe.

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Literka.pl Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe Data dodania: 2010-06-07 09:32:06 Autor: Marcin Kowalczyk Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1883565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.05.2006 06741009.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1883565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.05.2006 06741009. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18836 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.0.06 067409.2 (13) (1) T3 Int.Cl. B61K 9/12 (06.01) G01M 17/

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo