RAPORT EWALUACJI BLIŻEJ SUKCESU EDUKACYJNEGO PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACJI BLIŻEJ SUKCESU EDUKACYJNEGO PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH"

Transkrypt

1 Projekt objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty RAPORT EWALUACJI BLIŻEJ SUKCESU EDUKACYJNEGO PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Opracowanie: Leszek Świca Koordynator projektu Strona1

2 Spis treści I. Opis projektu 3. A. Realizator projektu B. Opis problemu C. Cel projektu D. Opis działań w projekcie E. Produkt F. Grupa docelowa G. Opis akcji informacyjno-promocyjnych II. Wyniki badań. 6. A. Osiągnięte wskaźniki w projekcie. 6. B. Podział uczestników szkolenia wg. nauczanych przedmiotów 7. C. Raport z ankiety końcowej. 7. D. Ocena szkolenia 12. E. Ocena trenerów. 12. F. Ocena szkolenia dokonana przez uczestników. 13. G. Zestawienie wyników ankiety wstępnej i końcowej III. Raport z ankiety wstępnej i końcowej A. Biologia z uwzględnieniem elementów fizjologii..18. B. Chemia C. Fizyka. 20. D. Raport z pre-testu i post-testu z zakresu: coaching rodzicielski. 22. IV. Spis tabel i wykresów 24. Strona2

3 I. Opis projektu A. Realizator projektu Projekt pn. Bliżej sukcesu edukacyjnego - praca z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt trwał od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Zrealizowany został przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Uczelnia posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami szkoleniowo-badawczymi współfinansowanych ze środków tzw. publicznych i Unii Europejskiej. Uniwersytet Medyczny dysponuje zapleczem lokalowym, technicznym i naukowym. Koncepcja projektu zakładała: - Szkolenia dla nauczycieli podnoszące kompetencje pracy z uczniem, ukierunkowane nie tylko na sukces egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego ale podnoszące jakość samego procesu edukacyjnego o nowe metody, formy i upraktycznienie zajęć. - Warsztaty dla nauczycieli z coachingu rodzicielskiego - nowatorskiej metody stymulowania dziecka, którą nauczyciele mogą upowszechniać w kontaktach partnerskich z rodzicami, uwzględniając wsparcie w rozwoju ucznia zdolnego. B. Opis problemu Dane Ośrodka Rozwoju Edukacji za 2010r. podają, że Lubelszczyzna ma najniższy w kraju odsetek nauczycieli dokształcających się: 28,43%. Wg dokumentów strategicznych, Instytutu Badań Edukacyjnych, obecnie najistotniejsze jest opracowywanie systemów stymulowania nauczycieli do samodoskonalenia się oraz specjalizacja wykształcenia. Analizując dane statystyczne problem ten właściwy jest przekrojowo całej grupie zawodowej. Podstawa programowa wymusza na organach prowadzących zastosowanie nowego podejścia do nauczania. Dodatkowe zadania wymagają - zdaniem MEN - podniesienia kwalifikacji kadr do nowych zadań edukacyjnych. Wskazane do stosowania nową podstawą programową narzędzia w postaci Karty indywidualnych potrzeb ucznia i plany działań wspierających wymagają od nauczycieli i wychowawców wzmocnionych kompetencji pedagogicznych i wychowawczych, aby zapewnić uczniowi indywidualne traktowanie i identyfikację potrzeb. C. Cel projektu Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich województwa lubelskiego w zakresie pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych do XII Cele szczegółowe projektu: - Podniesienie wiedzy nt. deficytów kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego do XII 2013, - Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia do XII 2013 r, - Podniesienie umiejętności współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych do XII 2013 r. Strona3

4 D. Opis działań w projekcie W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia weekendowe: A. Metody aktywizacji i indywidualizacji pracy z uczniem - blok nauk przyrodniczych : w 15 osobowych, interdyscyplinarnych grupach (nauczyciele 3 przedmiotów) po 50 godzin każda grupa, ogółem 400 godzin szkolenia (8 gr. x 50 godz.). Odbyły się dwie edycje po 4 grupy, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i akademickiego). Program obejmował 4 moduły: I. Metodyka pracy z uczniem o indywid. potrzebach edukacyjnych, (wykład 8 godz.), II. Biologia z fizjologią (ćwiczenia i warsztaty), III. Chemia (ćwiczenia i warsztaty), IV. Fizyka (ćwiczenia i warsztaty). Moduły ll-iv obejmowały identyfikację luk kompetencyjnych ucznia oraz prezentację metod aktywizujących/indywidualizujących pracę z uczniem. Integracja programu nauczania biologii, chemii i fizyki w oparciu o: - techniki symulacyjne (scenariusze ćwicz, oparte na opisach przypadku), - techniki wysokiego odzwierciedlenia rzeczywistości), - technikę debrefingu (analiza sytuacji, analiza szans i zagrożeń, aplikacja), - podniesienie świadomości własnego potencjału oraz rozwijanie pracy w zespole. B. Blok tematyczny Coaching rodzicielski": 128 godzin (16 godzin x 8 grup). Grupy 15 os. 2 edycje po 4 gr. każda. Program zawierał zagadnienia ogólne - podstawy Coachingu Rodzicielskiego, wybrane zagadnienia specjalistyczne dotyczące młodzieży w wieku lat (psychologia rozwojowa, problemy wieku dorastania, rozmowa coachingowa z nastolatkiem) oraz moduł związany z konkretnymi problemami w pracy nauczycieli gimnazjów i LO. Zakładane efekty szkolenia: - zdobycie wiedzy czym jest coaching rodzicielski, - zrozumienie podejścia systemowego do rodziny, - poszerzenie wiedzy z zakresu charakterystycznych zmian rozwojowych dzieci w wieku lat, - poszerzenie wiedzy z zakresu zagrożeń wieku dorastania, - poznanie metod pracy z rodzicami i dziećmi, - wypracowanie i przećwiczenie sposobów skutecznego prowadzenia rozmów z nastolatkiem i wspierania go, - wypracowanie sposobów współpracy z rodzicami nastolatków. Zajęcia zostały przeprowadzone w trybie weekendowym. Strona4 Zajęcia prowadzili: - specjalista w dziedzinie metodyki nauczania, - trenerzy posiadający co najmniej tytuł naukowy dr nauk medycznych / dr. nauk farmaceutycznych i będący jednocześnie pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym u Realizatora projektu, - Coaching rodzicielski - firma zewnętrzna w ramach zleconej usługi szkoleniowej.

5 E. Produkt: Blok nauk przyrodniczych: 120 przeszkolonych osób, 400 godzin szkolenia, 72 scenariusze edukacyjne (3 bloki przedmiot x 3 zespoły 5 os. w grupie x 8 grup) Pomiar na zakończenie szkolenia: dzienniki zajęć, rejestr zaświadczeń, dokumentów, scenariuszy. Blok Coaching rodzicielski: 120 przeszkolonych osób, 128 godz. szkolenia, Pomiar na zakończanie szkolenia - dzienniki zajęć/ rejestr zaświadczeń. F. Grupa docelowa Grupa docelowa to 120 nauczycieli (96 kobiet i 24 mężczyzn nauczycieli przedmiotów biologia, chemia, fizyka zatrudnionych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na obszarach wiejskich (zgodnie z def. GUS) województwa lubelskiego/zameldowanych na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu KC). Uczestnicy projektu, to osoby, od których reforma systemu oświaty wymaga wzmocnionych kompetencji pedagogicznych i wychowawczych tak, aby zapewnić uczniowi indywidualne traktowanie, wyważenie pomiędzy wynikami egzaminów zewnętrznych a faktycznymi osiągnięciami edukacyjnymi i wreszcie współpracę z rodzicami w kształtowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju. G. Opis akcji informacyjno-promocyjnych W ramach kampanii promocyjnej zorganizowano dwie Konferencje rekrutacyjnopromocyjne, po jednej dla każdej z dwóch edycji, wydrukowano i wręczono uczestnikom tych konferencji folder promocyjny. Nawiązano współpracę z Lubelskim Kuratorium Oświaty i Wychowania, które objęło projekt honorowym patronatem i zamieściło na swojej stronie internetowej informację o kursach w ramach projektu. W lokalnych, lubelskich tytułach prasowych (Gazeta Wyborcza, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni) oraz na stronach internetowych w/w dzienników zamieszczono ogłoszenia promocyjno-rekrutacyjne. Opracowano i wydrukowano plakaty promocyjno-rekrutacyjne oraz ulotki reklamowe, które rozesłano drogą pocztową do wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich woj. lubelskiego. Strona5

6 A. Osiągnięte wskaźniki w projekcie II. Wyniki badań Tabela 1 L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika REALIZACJA Kobiety Mężczyźni Ogółem Stopień realizacji wskaźnika % (6/3)* Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach ,65 - w tym nauczyciele na obszarach wiejskich ,65 Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie Liczba osób (nauczycieli) objętych wsparciem w ramach projektu Liczba osób (nauczycieli) z terenów wiejskich objętych wsparciem w ramach projektu. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, u których nastąpił wzrost wiedzy nt. deficytów kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego Metody aktywizacji i indywidualizacji pracy z uczniem", dzięki udziałowi w 50-cio godzinnym szkoleniu. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia, dzięki udziałowi w 50-cio godzinnym szkoleniu. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, u których nastąpił wzrost umiejętności współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, dzięki udziałowi w 16-to godzinnym szkoleniu. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy uzyskali zaświadczenie o zdobyciu wiedzy nt. deficytów kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy uzyskali zaświadczenie o zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy zdobyli zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych , , , , , , ,65 Strona6

7 B. Podział uczestników szkolenia wg. nauczanych przedmiotów. W szkoleniu wzięło udział 120 nauczycieli z obszarów wiejskich woj. lubelskiego, w tym: Wykres Nauczyciele biologii Nauczyciele chemii Nauczyciele fizyki Nauczyciele więcej niż jednego przedmiotu C. Raport z ankiety końcowej W anonimowej ankiecie końcowej, wzięło udział 120 beneficjentów projektu, co stanowi 100 % uczestników kursu. 1. Proszę odnieść się do niżej sformułowanych stwierdzeń: Jestem nauczycielem, który: Tabela 2 Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Ciągle się samodoskonali Umie rozpoznać deficyty swoich kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form aktywizacji uczniów Posiada umiejętność współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych Potrafi opracować karty indywidualnych potrzeb ucznia i plan jego rozwoju Strona7

8 Wykres do tabeli 2 Ciągle się samodoskonali 0% 0% 1% 37% 62% Umie rozpoznać deficyty swoich kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego 3% 0% 1% 37% 59% Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć 3% 0% 1% 35% 61% Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form aktywizacji uczniów 3% 0% 1% 36% 60,0% Posiada umiejętność współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych 1% 0% 7% 28% 64,0% Potrafi opracować karty indywidualnych potrzeb ucznia i plan jego rozwoju 0% 1% 13% 32% 54,0% 0% 20% 40% 60% 80% Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Nie mam zdania Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam 2. Proszę określić stopień przydatności zakresu szkolenia w Pan/Pani pracy nauczyciela w skali od 1 do 5 (1 wartości najniższe, a 5 najwyższe). Wykres 2 100,0% 90,0% 80,0% 73,3% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,7% Strona8 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% Przyznana ocena 1 Przyznana ocena 2 Przyznana ocena 3 Przyznana ocena 4 Przyznana ocena 5

9 3. Proszę ocenić o ile wzrosła Pana/Pani wiedza/umiejętności w skali od 0 do 100%, (gdzie 0% to wartości najniższe, a 100% najwyższe.) Tabela 3 Cel szczegółowy projektu: 100% 90% 80% 70% 60% 50% RAZEM Posiadanie wiedzy nt. deficytów 120 własnych kompetencji w zakresie osób przedmiotów bloku przyrodniczego Wskaźnik pomiaru celu: Liczba nauczycieli na obszarach, wiejskich, u których nastąpił wzrost o 50 % wiedzy nt. deficytów kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego. Wykres do tabeli 3 30,0% 25,0% 20,0% 27,5% 19,2% 25,8% Średnia ocena: 82,2% 15,0% 10,0% 5,0% 11,6% 6,7% 9,2% 0,0% Ocena 100% Ocena 90% Ocena 80% Ocena 70% Ocena 60% Ocena 50% Tabela 4 Cel szczegółowy projektu: Posiadanie wiedzy i umiejętności stosowania nowych metod upraktyczniania zajęć 100% 90% 80% 70% 60% 50% RAZEM osób Wskaźnik pomiaru celu: Liczba nauczycieli na obszar, wiejskich, u których nastąpił wzrost o30% wiedzy i umiejętności w zakresie stos. nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia. Wykres do tabeli 4 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 26,7% 25,0% Ocena 100% Ocena 90% Średnia ocena: 84,5 29,2% Ocena 80% 7,5% 9,1% Ocena 70% Ocena 60% 2,5% Ocena 50% Ocena 100% Ocena 90% Ocena 80% Ocena 70% Ocena 60% Ocena 50% Strona9

10 Tabela 5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel szczegółowy projektu: Posiadanie wiedzy i umiejętności stosowania nowych metod aktywizacji uczniów 100% 90% 80% 70% 60% 50% RAZEM osób Wskaźnik pomiaru celu: Liczba nauczycieli na obszar, wiejskich, u których nastąpił wzrost o30% wiedzy i umiejętności w zakresie stos. nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia. Wykres do tabeli 5 Tabela 6 10,8% 7,5% 25,8% Cel szczegółowy projektu: Posiadanie umiejętności współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych 5,8% 30,1% 20,0% Średnia ocena: 83,7% Ocena 100% Ocena 90% Ocena 80% Ocena 70% Ocena 60% Ocena 50% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% RAZEM osób Wskaźnik pomiaru celu: Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, u których nastąpił wzrost umiejętności współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. Wykres do tabeli 6 35,0% 30,0% 31,3% Średnia ocena: 83,6 25,0% 22,1% 23,3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 10,0% 4,1% 9,2% Strona10 0,0% Ocena 100% Ocena 90% Ocena 80% Ocena 70% Ocena 60% Ocena 50%

11 4. Czy treść szkolenia odpowiadała Pana/Pani potrzebom? Wykres 3 0,90% 11% Tak Nie, dlaczego? Trudno powiedzieć 88% ODPOWIEDZI NA PYTANIE: Czy treść szkolenia odpowiadała Pana/Pani potrzebom? Tak, odpowiedziało 97 ankietowanych, co stanowi 88 % ogółu respondentów, na drugi człon pytania - dlaczego?, odpowiedź podało 14 ankietowanych, co stanowi 11,7 % ogółu respondentów. Treść szkolenia odpowiadała potrzebom kursanta, bo: - pokazała nowe formy pracy z uczniem, - poznała z nowymi formami upraktyczniania zajęć, - będę mogła wykorzystać w pracy z uczniem, -, ponieważ poznałam nową metodę, którą mogę zastosować podczas lekcji, - treść zajęć spełniła moje oczekiwania, - ciekawa forma zajęć, - możliwość przećwiczenia pewnych sytuacji, które mogą się wydarzyć, - ciekawe metody i pomoce dydaktyczne, - związana jest z nauczanym przedmiotem, - można zastosować w życiu, - dowiedziałam się nowych wiadomości, - było to dla mnie coś nowego, - poznanie nowej metody pracy z uczniem, - zdobycie, nieposiadanej dotąd wiedzy. Strona11

12 D. Ocena szkolenia 5. Proszę ocenić szkolenie oraz trenerów w skali od 1 do 5, (gdzie 1 to wartości najniższe, a 5 najwyższe.) Wykres Ocena 5 81,8% Ocena 4 18,2% Ocena 5 74,5% Ocena 4 24,5% Ocena 5 69,1% Ocena 29,1% Ocena 3-0,9% Ocena 3-1,8% Organizacja szkolenia Program szkolenia Użyteczność materiałów szkoleniowych w pracy nauczyciela E. Ocena trenerów Wykres 5 Ogólna ocena trenerów 2,7% Ocena 4 97,3% Ocena 5 Umiejętność odpowiadania na pytania Sposób prezentacji materiału 10,0% Ocena 4 6,4% Ocena 4 90,0% Ocena 5 93,6% Ocena 5 Strona12 Wiedza merytoryczna 3,7% Ocena 4 96,3% Ocena

13 F. Ocena szkolenia dokonana przez uczestników 6. Proszę określić od 0 do 100% na ile szkolenie spełniło Pana/Pani oczekiwania? Wykres 6 4,2% 1,7% 15,0% 24,2% 55,0% 66 osób - 100% 29 osoby - 90% 18 osób - 80% 5 osób 70% 2 osoby 60% Średnia ocena szkolenia: 92,7% 7. Czy liczba godzin szkolenia była odpowiednia do opanowania treści szkolenia? Tak 96,7% (116 osób) Nie, 3,3% dlaczego? Odpowiedzi udzieliły 4 osoby: 1. Niemożliwe było rozszerzenie tematu z uwagi na ramy czasowe, 2. Za mało, można jeszcze więcej, 3. Zbyt krótkie, 4. Brak czasu na bardziej szczegółowe omówienie niektórych problemów i odpowiedzi na powstałe pytania. 8. Jakie zagadnienia według Pana/Pani wymagają rozszerzenia/pogłębiania? Odpowiedzi udzieliło 21 osób: 1. Jak prowadzić nowoczesne metody nauczania bez środków dydaktycznych i wyposażenia pracowni, 2. Uzupełnienia tematu, 3. Pokonywanie barier komunikacyjnych nauczyciel uczeń rodzic, 4. Nowe formy aktywizacji uczniów, 5. Zakres wyżej niż zadawalający, 6. Ciekawe doświadczenia chemiczne, 7. Doświadczenia przyrodnicze, 8. Fizyka, 9. Współpraca z rodzicami, 10. Rozwiązywanie konfliktów, agresja, 11. Motywacja uczniów gimnazjum do nauki, Strona13

14 12. Sprawy wychowawcze, 13. Coaching, 14. Nowe formy i metody aktywowania uczniów, 15. Nowe formy upraktyczniania zajęć, 16. Pod względem merytorycznym, 17. Jak pomóc dziecku w wyrażaniu uczuć, budować komunikaty empatyczne, wspieranie procesu samodzielności dziecka, 18. Najchętniej wszystkie rozszerzyć, 19. treść i zagadnienia zawierały optymalny zakres, 20. Wszystko zostało ujęte, 21. Biologia. Wniosek z pytania 8: Duża niechęć do udzielania odpowiedzi na pytania otwarte. G. Zestawienie wyników ankiety wstępnej i końcowej Tabela 7 Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam ANKIETA Wstę pna Końco wa Wstęp na Końco wa Wstęp na Końco wa Wstęp na Końco wa Wstęp na Końco wa Ciągle się samodoskonali 0 0,8% 0,9% 0 3,8% 0 44,3% 37,5% 50,9% 61,7% Umie rozpoznać deficyty swoich kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego 0 0 1,8% 0,8% 8,5% 2,5% 76,4% 59,2% 13,2% 37,5% Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form w zakresie aktywizacji uczniów Posiada umiejętność współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych Potrafi opracować karty indywidualnych potrzeb ucznia i plan jego rozwoju 0,9% 0,8% 2,8% 0 27,3% 2,5% 57,5% 61,7% 11,3% 35,0% 0,9% 0,8% % 2,5% 58,5% 60,8% 8,5% 35,9% Strona14 0,9% 0,8% 6,6% 0 40,5% 7,5% 44,3% 63,3% 7,5% 28,3% 1,8% 0,8% 12,3% 0 35,8% 13,3% 42,4 54,2% 7,7% 31,7%

15 Tabela 8 Wykres do tabeli 8 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% Ciągle się samodoskonali ANKIETA Wstępna Końcowa Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0,8% Nie zgadzam się 0,9% 0 Nie mam zdania 3,8% 0 Zgadzam się 44,3% 37,5% Zdecydowanie się zgadzam 50,9% 61,7% 61,70% 44,3% 37,5% 50,9% 30,00% Wstępna 20,00% Końcowa 10,00% 0,80% 0 3,8% Liniowy (Końcowa) 0,00% 0,0% 0,9% 0 Zdecydowanie Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam się zgadzam Umie rozpoznać deficyty swoich kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego Tabela 9 ANKIETA Wstępna Końcowa Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0 Nie zgadzam się 1,8% 0,8% Nie mam zdania 8,5% 2,5% Zgadzam się 76,4% 59,2% Zdecydowanie się zgadzam 13,2% 37,5% Wykres do tabeli 9 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1,8% 8,5% 76,4% 0,0% 0,8% 2,5% Zdecydowanie Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się się nie zgadzam 59,2% 37,5% 13,2% Zdecydowanie się zgadzam Wstępna Końcowa Liniowy (Wstępna) Strona15

16 Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć Tabela 10 ANKIETA Wstępna Końcowa Wykres do tabeli 10 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,8% 0,9% Zdecydowanie się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam 0,9% 0,8% Nie zgadzam się 2,8% 0 Nie mam zdania 27,3% 2,5% Zgadzam się 57,5% 61,7% Zdecydowanie się zgadzam 11,3% 35,0% 2,8% Nie zgadzam się 0,0% 27,3% Nie mam zdania 57,5% Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form w zakresie aktywizacji uczniów Tabela 11 ANKIETA Wstępna Końcowa Zdecydowanie się nie zgadzam 0,9% 0,8% 2,5% Zgadzam się 61,7% Nie zgadzam się 0 0 Nie mam zdania 32% 2,5% Zgadzam się 58,5% 60,8% Zdecydowanie się zgadzam 8,5% 35,9% 35,0% 11,3% Zdecydowanie się zgadzam Wstępna Końcowa Liniowy (Wstępna) Wykres do tabeli 11 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 32,0% 58,5% 60,8% Wstępna Końcowa Liniowy (Wstępna) 35,9% Strona16 20,00% 10,00% 0,00% 0,9% 0,8% 0,0% 0,0% Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam Nie mam zdania 2,5% Zgadzam się 8,5% Zdecydowanie się zgadzam

17 Posiada umiejętność współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych Tabela 12 ANKIETA Wstępna Końcowa Wykres do tabeli 12 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% 0,9% Zdecydowanie się nie zgadzam 0,9% 0,8% Nie zgadzam się 6,6% 0 Nie mam zdania 40,5% 7,5% Zgadzam się 44,3% 63,3% Zdecydowanie się zgadzam 7,5% 28,3% Potrafi opracować karty indywidualnych potrzeb ucznia i plan jego rozwoju Tabela 13 Wykres do tabeli 13 60,00% 0,8% Zdecydowanie się nie zgadzam 6,6% 0,0% Nie zgadzam się 40,5% 44,3% Nie mam zdania 7,5% 63,3% ANKIETA Wstępna Końcowa Zdecydowanie się nie zgadzam 1,8% 0,8% Nie zgadzam się 12,3% 0 7,5% Nie mam zdania 35,8% 13,3% Zgadzam się 42,4% 54,2% Zdecydowanie się zgadzam 7,7% 31,7% 28,3% Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Wstępna Końcowa Liniowy (Końcowa) 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1,80% 0 Zdecydowanie się nie zgadzam 12,30% Nie zgadzam się 1,80% Nie mam zdania 35,80% 16,40% 50,00% 42,40% 31,80% 7,70% Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Wstępna Końcowa Liniowy (Wstępna) Strona17

18 III. RAPORT Z ANKIETY WSTEPNEJ I KOŃCOWEJ A. Biologia z uwzględnieniem elementów fizjologii Test końcowy przeprowadzono na ostatniej godzinie ostatnich zajęć w każdej grupie. Test końcowy złożyło 120 osób uczestniczących w kursach. Test miał na celu sprawdzenie, po zakończeniu szkolenia, skali postępów w zakresie ogólnej wiedzy na temat organizacji prowadzonych przez uczestników kursu zajęć szkolnych a także znajomość i umiejętność wykorzystania technik symulacyjnych, jako metody nauczania. Przy zastosowaniu metody porównawczej odniesiono się do wyników testu wstępnego i wyników testu końcowego. W teście wstępnym na maksymalnie 10 możliwych do uzyskania przez uczestnika szkolenia punktów, średnia punktacja dla wszystkich grup wyniosła 5,85 punktu, co doskonale ilustrowało potrzebę wyjaśnienia i przećwiczenia na zajęciach technik symulacyjnych, jako metody nauczania. W teście końcowym na maksymalnie 10 możliwych do uzyskania przez uczestnika szkolenia punktów, średnia punktacja dla wszystkich grup wyniosła 9,49 punktu, co ilustruje skalę postępu w zakresie znajomości i umiejętności wykorzystania technik symulacyjnych, jako metody nauczania i uprawnia do stwierdzenia mówiącego, iż szkolenie spełniło wszystkie cele określone w projekcie. Wykres 7 9,49 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 5,85 Test wstępny Test końcowy Strona18

19 B. Chemia Dla potrzeb badania i oceny luk kompetencyjnych, w zakresie nauczania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przygotowano osobne zadania dla nauczycieli chemii 20 zadań i osobne dla nauczycieli biologii i fizyki 10 zadań, zróżnicowanych pod względem treści i trudności. Test wstępny (ankieta) dla uczestników kursu, miał zobrazować skalę i zakres występowania problemów w ocenie poprawności udzielonych odpowiedzi oraz potrzeby nauczycieli w/w przedmiotów w powyższym zakresie. Odpowiedzi udzielone na pytania ankiety wstępnej były anonimowe i pełniły role ukierunkowującą zakres i problematykę tematów omawianych na zajęciach chemii. Test końcowy dla nauczycieli chemii wypełniło 41 osób, test dla nauczycieli biologii i fizyki wypełniło 79 osób. Razem ocenionych zostało 120 uczestników kursu. Test dla uczestników kursu miał na celu sprawdzenie poprawności oceny zadań rozwiązanych przez hipotetycznych uczniów. W krótkim czasie (25 minut) uczestnicy kursu mieli przyznać odpowiednią ilość punktów każdej z 20 odpowiedzi ucznia. Analiza punktacji miała, prowadzącym zajęcia, przynieść obraz poczynionych postępów, w zakresie deficytów metod sprawdzających i oceniających u nauczycieli chemii. Ogólna ocena poprawności odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli chemii: 16 osób uzyskało 20, na 20 możliwych do zdobycia punktów, 11 osób uzyskało 19 pkt, 10 osób 18pkt, 4 osoby 17 punktów. Test powyżej 14 uzyskanych punktów, uważa się za zaliczony. Wykres 8 4 osoby 17 punktów 10 osób 11 osób 18 punktow 19 punktów Strona19 16 osób 20 punktów

20 Ogólna ocena poprawności odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli biologii i fizyki: 57 osób uzyskało 10 na 10 możliwych do zdobycia punktów, 21 osób uzyskało 9 pkt. 1 osoba 8 punktów. Test uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania minimum 7 punktów. Wykres 9 1 osoba 8 punktow 21 osób 9 punktów 57 osób 10 punktów Analiza wyników, uzyskanych przez uczestników zajęć oraz ocena poprawności udzielonych odpowiedzi w ankiecie końcowej, pozwala stwierdzić, iż kurs p.n. Identyfikacja luk kompetencyjnych oraz prezentacja metod aktywizujących i indywidualizujących pracę z uczniem w zakresie nauczania przedmiotu CHEMIA, spełnił wszystkie dydaktyczne i projektowe cele. C. FIZYKA Test końcowy miał na celu wykazanie różnicy (wzrostu) poziomu wiedzy uczestników kursu, w zakresie przewidzianym zajęciami. Porównano wyniki testu przeprowadzonego na początku zajęć z wynikami testu przeprowadzonego na ostatniej godzinie kursu. Oba testy zawierały takie same pytania, co miało uwidocznić postęp w poziomie posiadanej wiedzy w zakresie nauczania przedmiotów wchodzących w skład bloku przyrodniczego. Test składał się z 10 pytań otwartych z 4 możliwymi odpowiedziami, z których jedna była poprawna. Czas przewidziany na wykonanie zadania - 15 minut. Poprawna odpowiedź dawała punkt. Strona20 W teście wstępnym na maksymalnie 10 możliwych punktów średnia punktacja dla wszystkich 8 grup wyniosła 6,72 punktu. Średnia ocen dla testu końcowego wyniosła 9,33 punktu na 10 możliwych do uzyskania.

21 Wykres 10 9,33 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,72 Test wstępny Test końcowy Wyniki testu końcowego: 64 osoby uzyskały maksymalną ilość 10 punktów, 32 osoby uzyskały 9 punktów, 24 osoby uzyskały 8 punktów. Wykres osoby 10 punktow 32 osoby 24 osoby 8 punktów 9 punktów Strona Ogółem test wypełniło 120 osób co stanowi 100% uczestników projektu.

22 Wnioski: Nauczyciele biologii, chemii i fizyki, biorący udział w szkoleniu zrozumieli treść testu. Ogólny poziom udzielonych odpowiedzi na pytania testu końcowego był więcej niż zadawalający, zważywszy zróżnicowanie w specjalności nauczycielskiej. Test końcowy wykazał zasadność przedstawienia podstaw fizycznych funkcjonowania organizmu człowieka, dając obraz postępu, jaki się dokonał podczas kursu z fizyki, w zakresie posiadanej przez nauczycieli wiedzy w przedmiotowym zakresie. D. Raport z pre-testu i post-testu z zakresu: coaching rodzicielski Test początkowy (Pre-test) przeprowadzono na pierwszej godzinie zajęć z coachingu rodzicielskiego. Ankietę wypełniło 112 nauczycieli, Test końcowy (Post-test) przeprowadzono na ostatniej godzinie zajęć z coachingu rodzicielskiego. Ankietę wypełniło 120 nauczycieli Pre-test (ankieta) zdiagnozował deficyty wiedzy uczestników szkolenia, z zakresu coachingu rodzicielskiego, ich skalę, zakres występowania oraz potrzeby uzupełnienia wiedzy w tym zakresie przez nauczycieli z terenów wiejskich. Post-test, zawierający takie same pytania, posłużył prowadzącym zajęcia trenerom, do zbadania skali postępu w poznawaniu i przyswojeniu, przez kursantów, problematyki wchodzącej w skład coachingu rodzicielskiego. Prowadzący zajęcia przygotowali 23 pytania dotyczące problemów szczegółowych związanych z pracą z uczniem zdolnym, oraz pracy pedagogicznej w szerszym zakresie. Odpowiedzi udzielone na pytania ankiety pełniły role ukierunkowującą zakres i problematykę tematów omawianych na zajęciach. PYTANIA: 1. Wiem, jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać Coach Rodzicielski. 2. Wiem, jakie są główne zadania Coachingu Rodzicielskiego. 3. Umiem jak odróżnić coaching od innych form wspierania i pomagania drugiej osobie. 4. Znam warunki potrzebne do stworzenia atmosfery współpracy z uczniem i jego rodzicami. 5. Rozumiem, na czym polega różnica między budowaniem relacji z uczniem a budowaniem relacji z rodzicami. 6. Rozumiem rolę granic psychologicznych w życiu uczniów i osób dorosłych. 7. Wiem jak pomóc dziecku w wyrażaniu jego uczuć. 8. Umiem budować komunikat empatyczny. 9. Znam sposoby pomocne w motywowaniu uczniów do działania. 10. Potrafię odróżnić karę od konsekwencji. Strona22

23 11. Znam metody alternatywne wobec kary. 12. Wiem, co buduje poczucie wartości u uczniów. 13. Wiem, jakie moje zachowania wpierają proces samodzielności dziecka. 14. Potrafię sformułować pochwałę opisową. 15. Potrafię stosować techniki aktywnego słuchania 16. Umiem budować Komunikaty typu Ja 17. Wiem, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z konfliktu 18. Rozumiem, na czym polega strategia rozwiązywania konfliktu oparta na kooperacji 19. Znam główne założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach /BSFT/ 20. Rozumiem, na czym polega systemowe rozumienie rodziny. 21. Znam cykle rozwojowe rodziny 22. Rozumiem potrzeby rozwojowe rodziny i nastolatka w okresie adolescencji dzieci 23. Wiem jak postępować wobec zachowań autoagresywnych i suicydalnych uczniów. Wykres 12 SKALA OCEN: 1 oznacza bardzo słabo 2 oznacza słabo 3 oznacza średnio, tak sobie 4 oznacza dobrze 5 oznacza bardzo dobrze ŚREDNIA OCEN Z 23 PYTAŃ 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Pre test 2,9 Post test 4,6 Pre test Post test Strona23

24 IV. Spis tabel i wykresów TABELE Tabela 1 Osiągnięte wskaźniki w projekcie.6. Tabela 2 Samoocena beneficjentów projektu...7. Tabela 3 do 6 Samoocena wzrostu wiedzy i umiejętności..9. Tabela 7 Zestawienie wyników ankiety wstępnej i końcowej. 14. Tabela 8 do 13 Szczegółowe zestawienie wyników ankiety wstępnej i końcowej..15. WYKRESY Wykres 1 Podział uczestników szkolenia wg. nauczanych przedmiotów Wykres 2 Ocena stopnia przydatności szkolenia...8. Wykres 3 Ocena treści szkolenia..11. Wykres 4 Ocena organizacji, programu i materiałów szkoleniowych Wykres 5 Ocena trenerów 12. Wykres 6 Ocena szkolenia przez pryzmat oczekiwań uczestników Wykres 7 Raport z testu wstępnego i końcowego z biologii 18. Wykres 8 i 9 Raport z testu wstępnego i końcowego z chemii. 19. Wykres 10 i 11 Raport z testu wstępnego i końcowego z fizyki Wykres 12 Ocena pre i post-testu z coachingu rodzicielskiego Podpis Strona24

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Warszawa, październik 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 4 INFORMACJE PODSTAWOWE 8 I. CZĘŚĆ DLA PROJEKTODAWCY

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI EX-POST PROJEKTU

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI EX-POST PROJEKTU Strona1 RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI EX-POST PROJEKTU Wsparcie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw branży gastronomicznej i hotelarskiej województwa podkarpackiego poprzez doradztwo bezpośrednie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj 2010 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku +50 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące Kossaka Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo