RAPORT EWALUACJI BLIŻEJ SUKCESU EDUKACYJNEGO PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACJI BLIŻEJ SUKCESU EDUKACYJNEGO PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH"

Transkrypt

1 Projekt objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty RAPORT EWALUACJI BLIŻEJ SUKCESU EDUKACYJNEGO PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Opracowanie: Leszek Świca Koordynator projektu Strona1

2 Spis treści I. Opis projektu 3. A. Realizator projektu B. Opis problemu C. Cel projektu D. Opis działań w projekcie E. Produkt F. Grupa docelowa G. Opis akcji informacyjno-promocyjnych II. Wyniki badań. 6. A. Osiągnięte wskaźniki w projekcie. 6. B. Podział uczestników szkolenia wg. nauczanych przedmiotów 7. C. Raport z ankiety końcowej. 7. D. Ocena szkolenia 12. E. Ocena trenerów. 12. F. Ocena szkolenia dokonana przez uczestników. 13. G. Zestawienie wyników ankiety wstępnej i końcowej III. Raport z ankiety wstępnej i końcowej A. Biologia z uwzględnieniem elementów fizjologii..18. B. Chemia C. Fizyka. 20. D. Raport z pre-testu i post-testu z zakresu: coaching rodzicielski. 22. IV. Spis tabel i wykresów 24. Strona2

3 I. Opis projektu A. Realizator projektu Projekt pn. Bliżej sukcesu edukacyjnego - praca z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt trwał od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Zrealizowany został przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Uczelnia posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami szkoleniowo-badawczymi współfinansowanych ze środków tzw. publicznych i Unii Europejskiej. Uniwersytet Medyczny dysponuje zapleczem lokalowym, technicznym i naukowym. Koncepcja projektu zakładała: - Szkolenia dla nauczycieli podnoszące kompetencje pracy z uczniem, ukierunkowane nie tylko na sukces egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego ale podnoszące jakość samego procesu edukacyjnego o nowe metody, formy i upraktycznienie zajęć. - Warsztaty dla nauczycieli z coachingu rodzicielskiego - nowatorskiej metody stymulowania dziecka, którą nauczyciele mogą upowszechniać w kontaktach partnerskich z rodzicami, uwzględniając wsparcie w rozwoju ucznia zdolnego. B. Opis problemu Dane Ośrodka Rozwoju Edukacji za 2010r. podają, że Lubelszczyzna ma najniższy w kraju odsetek nauczycieli dokształcających się: 28,43%. Wg dokumentów strategicznych, Instytutu Badań Edukacyjnych, obecnie najistotniejsze jest opracowywanie systemów stymulowania nauczycieli do samodoskonalenia się oraz specjalizacja wykształcenia. Analizując dane statystyczne problem ten właściwy jest przekrojowo całej grupie zawodowej. Podstawa programowa wymusza na organach prowadzących zastosowanie nowego podejścia do nauczania. Dodatkowe zadania wymagają - zdaniem MEN - podniesienia kwalifikacji kadr do nowych zadań edukacyjnych. Wskazane do stosowania nową podstawą programową narzędzia w postaci Karty indywidualnych potrzeb ucznia i plany działań wspierających wymagają od nauczycieli i wychowawców wzmocnionych kompetencji pedagogicznych i wychowawczych, aby zapewnić uczniowi indywidualne traktowanie i identyfikację potrzeb. C. Cel projektu Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich województwa lubelskiego w zakresie pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych do XII Cele szczegółowe projektu: - Podniesienie wiedzy nt. deficytów kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego do XII 2013, - Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia do XII 2013 r, - Podniesienie umiejętności współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych do XII 2013 r. Strona3

4 D. Opis działań w projekcie W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia weekendowe: A. Metody aktywizacji i indywidualizacji pracy z uczniem - blok nauk przyrodniczych : w 15 osobowych, interdyscyplinarnych grupach (nauczyciele 3 przedmiotów) po 50 godzin każda grupa, ogółem 400 godzin szkolenia (8 gr. x 50 godz.). Odbyły się dwie edycje po 4 grupy, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i akademickiego). Program obejmował 4 moduły: I. Metodyka pracy z uczniem o indywid. potrzebach edukacyjnych, (wykład 8 godz.), II. Biologia z fizjologią (ćwiczenia i warsztaty), III. Chemia (ćwiczenia i warsztaty), IV. Fizyka (ćwiczenia i warsztaty). Moduły ll-iv obejmowały identyfikację luk kompetencyjnych ucznia oraz prezentację metod aktywizujących/indywidualizujących pracę z uczniem. Integracja programu nauczania biologii, chemii i fizyki w oparciu o: - techniki symulacyjne (scenariusze ćwicz, oparte na opisach przypadku), - techniki wysokiego odzwierciedlenia rzeczywistości), - technikę debrefingu (analiza sytuacji, analiza szans i zagrożeń, aplikacja), - podniesienie świadomości własnego potencjału oraz rozwijanie pracy w zespole. B. Blok tematyczny Coaching rodzicielski": 128 godzin (16 godzin x 8 grup). Grupy 15 os. 2 edycje po 4 gr. każda. Program zawierał zagadnienia ogólne - podstawy Coachingu Rodzicielskiego, wybrane zagadnienia specjalistyczne dotyczące młodzieży w wieku lat (psychologia rozwojowa, problemy wieku dorastania, rozmowa coachingowa z nastolatkiem) oraz moduł związany z konkretnymi problemami w pracy nauczycieli gimnazjów i LO. Zakładane efekty szkolenia: - zdobycie wiedzy czym jest coaching rodzicielski, - zrozumienie podejścia systemowego do rodziny, - poszerzenie wiedzy z zakresu charakterystycznych zmian rozwojowych dzieci w wieku lat, - poszerzenie wiedzy z zakresu zagrożeń wieku dorastania, - poznanie metod pracy z rodzicami i dziećmi, - wypracowanie i przećwiczenie sposobów skutecznego prowadzenia rozmów z nastolatkiem i wspierania go, - wypracowanie sposobów współpracy z rodzicami nastolatków. Zajęcia zostały przeprowadzone w trybie weekendowym. Strona4 Zajęcia prowadzili: - specjalista w dziedzinie metodyki nauczania, - trenerzy posiadający co najmniej tytuł naukowy dr nauk medycznych / dr. nauk farmaceutycznych i będący jednocześnie pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym u Realizatora projektu, - Coaching rodzicielski - firma zewnętrzna w ramach zleconej usługi szkoleniowej.

5 E. Produkt: Blok nauk przyrodniczych: 120 przeszkolonych osób, 400 godzin szkolenia, 72 scenariusze edukacyjne (3 bloki przedmiot x 3 zespoły 5 os. w grupie x 8 grup) Pomiar na zakończenie szkolenia: dzienniki zajęć, rejestr zaświadczeń, dokumentów, scenariuszy. Blok Coaching rodzicielski: 120 przeszkolonych osób, 128 godz. szkolenia, Pomiar na zakończanie szkolenia - dzienniki zajęć/ rejestr zaświadczeń. F. Grupa docelowa Grupa docelowa to 120 nauczycieli (96 kobiet i 24 mężczyzn nauczycieli przedmiotów biologia, chemia, fizyka zatrudnionych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na obszarach wiejskich (zgodnie z def. GUS) województwa lubelskiego/zameldowanych na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu KC). Uczestnicy projektu, to osoby, od których reforma systemu oświaty wymaga wzmocnionych kompetencji pedagogicznych i wychowawczych tak, aby zapewnić uczniowi indywidualne traktowanie, wyważenie pomiędzy wynikami egzaminów zewnętrznych a faktycznymi osiągnięciami edukacyjnymi i wreszcie współpracę z rodzicami w kształtowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju. G. Opis akcji informacyjno-promocyjnych W ramach kampanii promocyjnej zorganizowano dwie Konferencje rekrutacyjnopromocyjne, po jednej dla każdej z dwóch edycji, wydrukowano i wręczono uczestnikom tych konferencji folder promocyjny. Nawiązano współpracę z Lubelskim Kuratorium Oświaty i Wychowania, które objęło projekt honorowym patronatem i zamieściło na swojej stronie internetowej informację o kursach w ramach projektu. W lokalnych, lubelskich tytułach prasowych (Gazeta Wyborcza, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni) oraz na stronach internetowych w/w dzienników zamieszczono ogłoszenia promocyjno-rekrutacyjne. Opracowano i wydrukowano plakaty promocyjno-rekrutacyjne oraz ulotki reklamowe, które rozesłano drogą pocztową do wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich woj. lubelskiego. Strona5

6 A. Osiągnięte wskaźniki w projekcie II. Wyniki badań Tabela 1 L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika REALIZACJA Kobiety Mężczyźni Ogółem Stopień realizacji wskaźnika % (6/3)* Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach ,65 - w tym nauczyciele na obszarach wiejskich ,65 Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie Liczba osób (nauczycieli) objętych wsparciem w ramach projektu Liczba osób (nauczycieli) z terenów wiejskich objętych wsparciem w ramach projektu. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, u których nastąpił wzrost wiedzy nt. deficytów kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego Metody aktywizacji i indywidualizacji pracy z uczniem", dzięki udziałowi w 50-cio godzinnym szkoleniu. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia, dzięki udziałowi w 50-cio godzinnym szkoleniu. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, u których nastąpił wzrost umiejętności współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, dzięki udziałowi w 16-to godzinnym szkoleniu. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy uzyskali zaświadczenie o zdobyciu wiedzy nt. deficytów kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy uzyskali zaświadczenie o zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy zdobyli zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych , , , , , , ,65 Strona6

7 B. Podział uczestników szkolenia wg. nauczanych przedmiotów. W szkoleniu wzięło udział 120 nauczycieli z obszarów wiejskich woj. lubelskiego, w tym: Wykres Nauczyciele biologii Nauczyciele chemii Nauczyciele fizyki Nauczyciele więcej niż jednego przedmiotu C. Raport z ankiety końcowej W anonimowej ankiecie końcowej, wzięło udział 120 beneficjentów projektu, co stanowi 100 % uczestników kursu. 1. Proszę odnieść się do niżej sformułowanych stwierdzeń: Jestem nauczycielem, który: Tabela 2 Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Ciągle się samodoskonali Umie rozpoznać deficyty swoich kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form aktywizacji uczniów Posiada umiejętność współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych Potrafi opracować karty indywidualnych potrzeb ucznia i plan jego rozwoju Strona7

8 Wykres do tabeli 2 Ciągle się samodoskonali 0% 0% 1% 37% 62% Umie rozpoznać deficyty swoich kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego 3% 0% 1% 37% 59% Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć 3% 0% 1% 35% 61% Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form aktywizacji uczniów 3% 0% 1% 36% 60,0% Posiada umiejętność współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych 1% 0% 7% 28% 64,0% Potrafi opracować karty indywidualnych potrzeb ucznia i plan jego rozwoju 0% 1% 13% 32% 54,0% 0% 20% 40% 60% 80% Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Nie mam zdania Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam 2. Proszę określić stopień przydatności zakresu szkolenia w Pan/Pani pracy nauczyciela w skali od 1 do 5 (1 wartości najniższe, a 5 najwyższe). Wykres 2 100,0% 90,0% 80,0% 73,3% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,7% Strona8 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% Przyznana ocena 1 Przyznana ocena 2 Przyznana ocena 3 Przyznana ocena 4 Przyznana ocena 5

9 3. Proszę ocenić o ile wzrosła Pana/Pani wiedza/umiejętności w skali od 0 do 100%, (gdzie 0% to wartości najniższe, a 100% najwyższe.) Tabela 3 Cel szczegółowy projektu: 100% 90% 80% 70% 60% 50% RAZEM Posiadanie wiedzy nt. deficytów 120 własnych kompetencji w zakresie osób przedmiotów bloku przyrodniczego Wskaźnik pomiaru celu: Liczba nauczycieli na obszarach, wiejskich, u których nastąpił wzrost o 50 % wiedzy nt. deficytów kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego. Wykres do tabeli 3 30,0% 25,0% 20,0% 27,5% 19,2% 25,8% Średnia ocena: 82,2% 15,0% 10,0% 5,0% 11,6% 6,7% 9,2% 0,0% Ocena 100% Ocena 90% Ocena 80% Ocena 70% Ocena 60% Ocena 50% Tabela 4 Cel szczegółowy projektu: Posiadanie wiedzy i umiejętności stosowania nowych metod upraktyczniania zajęć 100% 90% 80% 70% 60% 50% RAZEM osób Wskaźnik pomiaru celu: Liczba nauczycieli na obszar, wiejskich, u których nastąpił wzrost o30% wiedzy i umiejętności w zakresie stos. nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia. Wykres do tabeli 4 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 26,7% 25,0% Ocena 100% Ocena 90% Średnia ocena: 84,5 29,2% Ocena 80% 7,5% 9,1% Ocena 70% Ocena 60% 2,5% Ocena 50% Ocena 100% Ocena 90% Ocena 80% Ocena 70% Ocena 60% Ocena 50% Strona9

10 Tabela 5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel szczegółowy projektu: Posiadanie wiedzy i umiejętności stosowania nowych metod aktywizacji uczniów 100% 90% 80% 70% 60% 50% RAZEM osób Wskaźnik pomiaru celu: Liczba nauczycieli na obszar, wiejskich, u których nastąpił wzrost o30% wiedzy i umiejętności w zakresie stos. nowych metod i form upraktyczniania zajęć i aktywizacji ucznia. Wykres do tabeli 5 Tabela 6 10,8% 7,5% 25,8% Cel szczegółowy projektu: Posiadanie umiejętności współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych 5,8% 30,1% 20,0% Średnia ocena: 83,7% Ocena 100% Ocena 90% Ocena 80% Ocena 70% Ocena 60% Ocena 50% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% RAZEM osób Wskaźnik pomiaru celu: Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, u których nastąpił wzrost umiejętności współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. Wykres do tabeli 6 35,0% 30,0% 31,3% Średnia ocena: 83,6 25,0% 22,1% 23,3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 10,0% 4,1% 9,2% Strona10 0,0% Ocena 100% Ocena 90% Ocena 80% Ocena 70% Ocena 60% Ocena 50%

11 4. Czy treść szkolenia odpowiadała Pana/Pani potrzebom? Wykres 3 0,90% 11% Tak Nie, dlaczego? Trudno powiedzieć 88% ODPOWIEDZI NA PYTANIE: Czy treść szkolenia odpowiadała Pana/Pani potrzebom? Tak, odpowiedziało 97 ankietowanych, co stanowi 88 % ogółu respondentów, na drugi człon pytania - dlaczego?, odpowiedź podało 14 ankietowanych, co stanowi 11,7 % ogółu respondentów. Treść szkolenia odpowiadała potrzebom kursanta, bo: - pokazała nowe formy pracy z uczniem, - poznała z nowymi formami upraktyczniania zajęć, - będę mogła wykorzystać w pracy z uczniem, -, ponieważ poznałam nową metodę, którą mogę zastosować podczas lekcji, - treść zajęć spełniła moje oczekiwania, - ciekawa forma zajęć, - możliwość przećwiczenia pewnych sytuacji, które mogą się wydarzyć, - ciekawe metody i pomoce dydaktyczne, - związana jest z nauczanym przedmiotem, - można zastosować w życiu, - dowiedziałam się nowych wiadomości, - było to dla mnie coś nowego, - poznanie nowej metody pracy z uczniem, - zdobycie, nieposiadanej dotąd wiedzy. Strona11

12 D. Ocena szkolenia 5. Proszę ocenić szkolenie oraz trenerów w skali od 1 do 5, (gdzie 1 to wartości najniższe, a 5 najwyższe.) Wykres Ocena 5 81,8% Ocena 4 18,2% Ocena 5 74,5% Ocena 4 24,5% Ocena 5 69,1% Ocena 29,1% Ocena 3-0,9% Ocena 3-1,8% Organizacja szkolenia Program szkolenia Użyteczność materiałów szkoleniowych w pracy nauczyciela E. Ocena trenerów Wykres 5 Ogólna ocena trenerów 2,7% Ocena 4 97,3% Ocena 5 Umiejętność odpowiadania na pytania Sposób prezentacji materiału 10,0% Ocena 4 6,4% Ocena 4 90,0% Ocena 5 93,6% Ocena 5 Strona12 Wiedza merytoryczna 3,7% Ocena 4 96,3% Ocena

13 F. Ocena szkolenia dokonana przez uczestników 6. Proszę określić od 0 do 100% na ile szkolenie spełniło Pana/Pani oczekiwania? Wykres 6 4,2% 1,7% 15,0% 24,2% 55,0% 66 osób - 100% 29 osoby - 90% 18 osób - 80% 5 osób 70% 2 osoby 60% Średnia ocena szkolenia: 92,7% 7. Czy liczba godzin szkolenia była odpowiednia do opanowania treści szkolenia? Tak 96,7% (116 osób) Nie, 3,3% dlaczego? Odpowiedzi udzieliły 4 osoby: 1. Niemożliwe było rozszerzenie tematu z uwagi na ramy czasowe, 2. Za mało, można jeszcze więcej, 3. Zbyt krótkie, 4. Brak czasu na bardziej szczegółowe omówienie niektórych problemów i odpowiedzi na powstałe pytania. 8. Jakie zagadnienia według Pana/Pani wymagają rozszerzenia/pogłębiania? Odpowiedzi udzieliło 21 osób: 1. Jak prowadzić nowoczesne metody nauczania bez środków dydaktycznych i wyposażenia pracowni, 2. Uzupełnienia tematu, 3. Pokonywanie barier komunikacyjnych nauczyciel uczeń rodzic, 4. Nowe formy aktywizacji uczniów, 5. Zakres wyżej niż zadawalający, 6. Ciekawe doświadczenia chemiczne, 7. Doświadczenia przyrodnicze, 8. Fizyka, 9. Współpraca z rodzicami, 10. Rozwiązywanie konfliktów, agresja, 11. Motywacja uczniów gimnazjum do nauki, Strona13

14 12. Sprawy wychowawcze, 13. Coaching, 14. Nowe formy i metody aktywowania uczniów, 15. Nowe formy upraktyczniania zajęć, 16. Pod względem merytorycznym, 17. Jak pomóc dziecku w wyrażaniu uczuć, budować komunikaty empatyczne, wspieranie procesu samodzielności dziecka, 18. Najchętniej wszystkie rozszerzyć, 19. treść i zagadnienia zawierały optymalny zakres, 20. Wszystko zostało ujęte, 21. Biologia. Wniosek z pytania 8: Duża niechęć do udzielania odpowiedzi na pytania otwarte. G. Zestawienie wyników ankiety wstępnej i końcowej Tabela 7 Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam ANKIETA Wstę pna Końco wa Wstęp na Końco wa Wstęp na Końco wa Wstęp na Końco wa Wstęp na Końco wa Ciągle się samodoskonali 0 0,8% 0,9% 0 3,8% 0 44,3% 37,5% 50,9% 61,7% Umie rozpoznać deficyty swoich kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego 0 0 1,8% 0,8% 8,5% 2,5% 76,4% 59,2% 13,2% 37,5% Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form w zakresie aktywizacji uczniów Posiada umiejętność współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych Potrafi opracować karty indywidualnych potrzeb ucznia i plan jego rozwoju 0,9% 0,8% 2,8% 0 27,3% 2,5% 57,5% 61,7% 11,3% 35,0% 0,9% 0,8% % 2,5% 58,5% 60,8% 8,5% 35,9% Strona14 0,9% 0,8% 6,6% 0 40,5% 7,5% 44,3% 63,3% 7,5% 28,3% 1,8% 0,8% 12,3% 0 35,8% 13,3% 42,4 54,2% 7,7% 31,7%

15 Tabela 8 Wykres do tabeli 8 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% Ciągle się samodoskonali ANKIETA Wstępna Końcowa Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0,8% Nie zgadzam się 0,9% 0 Nie mam zdania 3,8% 0 Zgadzam się 44,3% 37,5% Zdecydowanie się zgadzam 50,9% 61,7% 61,70% 44,3% 37,5% 50,9% 30,00% Wstępna 20,00% Końcowa 10,00% 0,80% 0 3,8% Liniowy (Końcowa) 0,00% 0,0% 0,9% 0 Zdecydowanie Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam się zgadzam Umie rozpoznać deficyty swoich kompetencji w zakresie przedmiotów bloku przyrodniczego Tabela 9 ANKIETA Wstępna Końcowa Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0 Nie zgadzam się 1,8% 0,8% Nie mam zdania 8,5% 2,5% Zgadzam się 76,4% 59,2% Zdecydowanie się zgadzam 13,2% 37,5% Wykres do tabeli 9 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1,8% 8,5% 76,4% 0,0% 0,8% 2,5% Zdecydowanie Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się się nie zgadzam 59,2% 37,5% 13,2% Zdecydowanie się zgadzam Wstępna Końcowa Liniowy (Wstępna) Strona15

16 Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form upraktyczniania zajęć Tabela 10 ANKIETA Wstępna Końcowa Wykres do tabeli 10 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,8% 0,9% Zdecydowanie się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam 0,9% 0,8% Nie zgadzam się 2,8% 0 Nie mam zdania 27,3% 2,5% Zgadzam się 57,5% 61,7% Zdecydowanie się zgadzam 11,3% 35,0% 2,8% Nie zgadzam się 0,0% 27,3% Nie mam zdania 57,5% Posiada wiedzę i umiejętność stosowania nowych metod i form w zakresie aktywizacji uczniów Tabela 11 ANKIETA Wstępna Końcowa Zdecydowanie się nie zgadzam 0,9% 0,8% 2,5% Zgadzam się 61,7% Nie zgadzam się 0 0 Nie mam zdania 32% 2,5% Zgadzam się 58,5% 60,8% Zdecydowanie się zgadzam 8,5% 35,9% 35,0% 11,3% Zdecydowanie się zgadzam Wstępna Końcowa Liniowy (Wstępna) Wykres do tabeli 11 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 32,0% 58,5% 60,8% Wstępna Końcowa Liniowy (Wstępna) 35,9% Strona16 20,00% 10,00% 0,00% 0,9% 0,8% 0,0% 0,0% Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam Nie mam zdania 2,5% Zgadzam się 8,5% Zdecydowanie się zgadzam

17 Posiada umiejętność współpracy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych Tabela 12 ANKIETA Wstępna Końcowa Wykres do tabeli 12 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% 0,9% Zdecydowanie się nie zgadzam 0,9% 0,8% Nie zgadzam się 6,6% 0 Nie mam zdania 40,5% 7,5% Zgadzam się 44,3% 63,3% Zdecydowanie się zgadzam 7,5% 28,3% Potrafi opracować karty indywidualnych potrzeb ucznia i plan jego rozwoju Tabela 13 Wykres do tabeli 13 60,00% 0,8% Zdecydowanie się nie zgadzam 6,6% 0,0% Nie zgadzam się 40,5% 44,3% Nie mam zdania 7,5% 63,3% ANKIETA Wstępna Końcowa Zdecydowanie się nie zgadzam 1,8% 0,8% Nie zgadzam się 12,3% 0 7,5% Nie mam zdania 35,8% 13,3% Zgadzam się 42,4% 54,2% Zdecydowanie się zgadzam 7,7% 31,7% 28,3% Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Wstępna Końcowa Liniowy (Końcowa) 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1,80% 0 Zdecydowanie się nie zgadzam 12,30% Nie zgadzam się 1,80% Nie mam zdania 35,80% 16,40% 50,00% 42,40% 31,80% 7,70% Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam Wstępna Końcowa Liniowy (Wstępna) Strona17

18 III. RAPORT Z ANKIETY WSTEPNEJ I KOŃCOWEJ A. Biologia z uwzględnieniem elementów fizjologii Test końcowy przeprowadzono na ostatniej godzinie ostatnich zajęć w każdej grupie. Test końcowy złożyło 120 osób uczestniczących w kursach. Test miał na celu sprawdzenie, po zakończeniu szkolenia, skali postępów w zakresie ogólnej wiedzy na temat organizacji prowadzonych przez uczestników kursu zajęć szkolnych a także znajomość i umiejętność wykorzystania technik symulacyjnych, jako metody nauczania. Przy zastosowaniu metody porównawczej odniesiono się do wyników testu wstępnego i wyników testu końcowego. W teście wstępnym na maksymalnie 10 możliwych do uzyskania przez uczestnika szkolenia punktów, średnia punktacja dla wszystkich grup wyniosła 5,85 punktu, co doskonale ilustrowało potrzebę wyjaśnienia i przećwiczenia na zajęciach technik symulacyjnych, jako metody nauczania. W teście końcowym na maksymalnie 10 możliwych do uzyskania przez uczestnika szkolenia punktów, średnia punktacja dla wszystkich grup wyniosła 9,49 punktu, co ilustruje skalę postępu w zakresie znajomości i umiejętności wykorzystania technik symulacyjnych, jako metody nauczania i uprawnia do stwierdzenia mówiącego, iż szkolenie spełniło wszystkie cele określone w projekcie. Wykres 7 9,49 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 5,85 Test wstępny Test końcowy Strona18

19 B. Chemia Dla potrzeb badania i oceny luk kompetencyjnych, w zakresie nauczania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przygotowano osobne zadania dla nauczycieli chemii 20 zadań i osobne dla nauczycieli biologii i fizyki 10 zadań, zróżnicowanych pod względem treści i trudności. Test wstępny (ankieta) dla uczestników kursu, miał zobrazować skalę i zakres występowania problemów w ocenie poprawności udzielonych odpowiedzi oraz potrzeby nauczycieli w/w przedmiotów w powyższym zakresie. Odpowiedzi udzielone na pytania ankiety wstępnej były anonimowe i pełniły role ukierunkowującą zakres i problematykę tematów omawianych na zajęciach chemii. Test końcowy dla nauczycieli chemii wypełniło 41 osób, test dla nauczycieli biologii i fizyki wypełniło 79 osób. Razem ocenionych zostało 120 uczestników kursu. Test dla uczestników kursu miał na celu sprawdzenie poprawności oceny zadań rozwiązanych przez hipotetycznych uczniów. W krótkim czasie (25 minut) uczestnicy kursu mieli przyznać odpowiednią ilość punktów każdej z 20 odpowiedzi ucznia. Analiza punktacji miała, prowadzącym zajęcia, przynieść obraz poczynionych postępów, w zakresie deficytów metod sprawdzających i oceniających u nauczycieli chemii. Ogólna ocena poprawności odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli chemii: 16 osób uzyskało 20, na 20 możliwych do zdobycia punktów, 11 osób uzyskało 19 pkt, 10 osób 18pkt, 4 osoby 17 punktów. Test powyżej 14 uzyskanych punktów, uważa się za zaliczony. Wykres 8 4 osoby 17 punktów 10 osób 11 osób 18 punktow 19 punktów Strona19 16 osób 20 punktów

20 Ogólna ocena poprawności odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli biologii i fizyki: 57 osób uzyskało 10 na 10 możliwych do zdobycia punktów, 21 osób uzyskało 9 pkt. 1 osoba 8 punktów. Test uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania minimum 7 punktów. Wykres 9 1 osoba 8 punktow 21 osób 9 punktów 57 osób 10 punktów Analiza wyników, uzyskanych przez uczestników zajęć oraz ocena poprawności udzielonych odpowiedzi w ankiecie końcowej, pozwala stwierdzić, iż kurs p.n. Identyfikacja luk kompetencyjnych oraz prezentacja metod aktywizujących i indywidualizujących pracę z uczniem w zakresie nauczania przedmiotu CHEMIA, spełnił wszystkie dydaktyczne i projektowe cele. C. FIZYKA Test końcowy miał na celu wykazanie różnicy (wzrostu) poziomu wiedzy uczestników kursu, w zakresie przewidzianym zajęciami. Porównano wyniki testu przeprowadzonego na początku zajęć z wynikami testu przeprowadzonego na ostatniej godzinie kursu. Oba testy zawierały takie same pytania, co miało uwidocznić postęp w poziomie posiadanej wiedzy w zakresie nauczania przedmiotów wchodzących w skład bloku przyrodniczego. Test składał się z 10 pytań otwartych z 4 możliwymi odpowiedziami, z których jedna była poprawna. Czas przewidziany na wykonanie zadania - 15 minut. Poprawna odpowiedź dawała punkt. Strona20 W teście wstępnym na maksymalnie 10 możliwych punktów średnia punktacja dla wszystkich 8 grup wyniosła 6,72 punktu. Średnia ocen dla testu końcowego wyniosła 9,33 punktu na 10 możliwych do uzyskania.

21 Wykres 10 9,33 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,72 Test wstępny Test końcowy Wyniki testu końcowego: 64 osoby uzyskały maksymalną ilość 10 punktów, 32 osoby uzyskały 9 punktów, 24 osoby uzyskały 8 punktów. Wykres osoby 10 punktow 32 osoby 24 osoby 8 punktów 9 punktów Strona Ogółem test wypełniło 120 osób co stanowi 100% uczestników projektu.

22 Wnioski: Nauczyciele biologii, chemii i fizyki, biorący udział w szkoleniu zrozumieli treść testu. Ogólny poziom udzielonych odpowiedzi na pytania testu końcowego był więcej niż zadawalający, zważywszy zróżnicowanie w specjalności nauczycielskiej. Test końcowy wykazał zasadność przedstawienia podstaw fizycznych funkcjonowania organizmu człowieka, dając obraz postępu, jaki się dokonał podczas kursu z fizyki, w zakresie posiadanej przez nauczycieli wiedzy w przedmiotowym zakresie. D. Raport z pre-testu i post-testu z zakresu: coaching rodzicielski Test początkowy (Pre-test) przeprowadzono na pierwszej godzinie zajęć z coachingu rodzicielskiego. Ankietę wypełniło 112 nauczycieli, Test końcowy (Post-test) przeprowadzono na ostatniej godzinie zajęć z coachingu rodzicielskiego. Ankietę wypełniło 120 nauczycieli Pre-test (ankieta) zdiagnozował deficyty wiedzy uczestników szkolenia, z zakresu coachingu rodzicielskiego, ich skalę, zakres występowania oraz potrzeby uzupełnienia wiedzy w tym zakresie przez nauczycieli z terenów wiejskich. Post-test, zawierający takie same pytania, posłużył prowadzącym zajęcia trenerom, do zbadania skali postępu w poznawaniu i przyswojeniu, przez kursantów, problematyki wchodzącej w skład coachingu rodzicielskiego. Prowadzący zajęcia przygotowali 23 pytania dotyczące problemów szczegółowych związanych z pracą z uczniem zdolnym, oraz pracy pedagogicznej w szerszym zakresie. Odpowiedzi udzielone na pytania ankiety pełniły role ukierunkowującą zakres i problematykę tematów omawianych na zajęciach. PYTANIA: 1. Wiem, jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać Coach Rodzicielski. 2. Wiem, jakie są główne zadania Coachingu Rodzicielskiego. 3. Umiem jak odróżnić coaching od innych form wspierania i pomagania drugiej osobie. 4. Znam warunki potrzebne do stworzenia atmosfery współpracy z uczniem i jego rodzicami. 5. Rozumiem, na czym polega różnica między budowaniem relacji z uczniem a budowaniem relacji z rodzicami. 6. Rozumiem rolę granic psychologicznych w życiu uczniów i osób dorosłych. 7. Wiem jak pomóc dziecku w wyrażaniu jego uczuć. 8. Umiem budować komunikat empatyczny. 9. Znam sposoby pomocne w motywowaniu uczniów do działania. 10. Potrafię odróżnić karę od konsekwencji. Strona22

23 11. Znam metody alternatywne wobec kary. 12. Wiem, co buduje poczucie wartości u uczniów. 13. Wiem, jakie moje zachowania wpierają proces samodzielności dziecka. 14. Potrafię sformułować pochwałę opisową. 15. Potrafię stosować techniki aktywnego słuchania 16. Umiem budować Komunikaty typu Ja 17. Wiem, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z konfliktu 18. Rozumiem, na czym polega strategia rozwiązywania konfliktu oparta na kooperacji 19. Znam główne założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach /BSFT/ 20. Rozumiem, na czym polega systemowe rozumienie rodziny. 21. Znam cykle rozwojowe rodziny 22. Rozumiem potrzeby rozwojowe rodziny i nastolatka w okresie adolescencji dzieci 23. Wiem jak postępować wobec zachowań autoagresywnych i suicydalnych uczniów. Wykres 12 SKALA OCEN: 1 oznacza bardzo słabo 2 oznacza słabo 3 oznacza średnio, tak sobie 4 oznacza dobrze 5 oznacza bardzo dobrze ŚREDNIA OCEN Z 23 PYTAŃ 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Pre test 2,9 Post test 4,6 Pre test Post test Strona23

24 IV. Spis tabel i wykresów TABELE Tabela 1 Osiągnięte wskaźniki w projekcie.6. Tabela 2 Samoocena beneficjentów projektu...7. Tabela 3 do 6 Samoocena wzrostu wiedzy i umiejętności..9. Tabela 7 Zestawienie wyników ankiety wstępnej i końcowej. 14. Tabela 8 do 13 Szczegółowe zestawienie wyników ankiety wstępnej i końcowej..15. WYKRESY Wykres 1 Podział uczestników szkolenia wg. nauczanych przedmiotów Wykres 2 Ocena stopnia przydatności szkolenia...8. Wykres 3 Ocena treści szkolenia..11. Wykres 4 Ocena organizacji, programu i materiałów szkoleniowych Wykres 5 Ocena trenerów 12. Wykres 6 Ocena szkolenia przez pryzmat oczekiwań uczestników Wykres 7 Raport z testu wstępnego i końcowego z biologii 18. Wykres 8 i 9 Raport z testu wstępnego i końcowego z chemii. 19. Wykres 10 i 11 Raport z testu wstępnego i końcowego z fizyki Wykres 12 Ocena pre i post-testu z coachingu rodzicielskiego Podpis Strona24

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 18-400 Łomża ul. Polna 16 tel. 86-218-05-44 mail: projekt1315@o2.pl

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 18-400 Łomża ul. Polna 16 tel. 86-218-05-44 mail: projekt1315@o2.pl Obszar doskonalenia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. W ramach projektu Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża zrealizowano 31 godz.

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Lista definicji ów zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

w obszarach ICT i nauk matematyczno przyrodniczych ;

w obszarach ICT i nauk matematyczno przyrodniczych ; Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu systemowego pt. Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w szkołach integracyjnych (podstawowych lub gimnazjach) lub z oddziałami integracyjnymi KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3TPEc

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP.271.55.57.2014 RISS 2681618 Zielona Góra, 23 października 2014 r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie i Szkole

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka praktyk

Charakterystyka praktyk Charakterystyka praktyk I. Praktyka ogólnopedagogiczna 36 godzin 2 tygodnie po 18 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum po semestrze 2. Podczas praktyki student/studentka będzie miał/a okazję

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci gimnazja

Beneficjenci gimnazja Beneficjenci gimnazja Projekt obejmuje 100 gimnazjów województwa zachodniopomorskiego, co stanowi 33,1% wszystkich gimnazjów dla młodzieży w województwie. Gimnazja zlokalizowane na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ą w ramach E uropejskiego Fundus zu Społec zneg o

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ą w ramach E uropejskiego Fundus zu Społec zneg o Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w specjalistycznych kursach zawodowych Konstruowanie programu nauczania modułowego dla zawodu, opracowanie szkolnego planu nauczania, Konstruowanie programu

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Założenia Projektu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek - sierpień 2016 Ilość

Bardziej szczegółowo

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na szkoleniu Zostań także inżynierem w Wydziale Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach w 2011r. Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ Praktyka asystencka w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (zajęcia komputerowe, informatyka) KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1PZT KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Główne cele, jakie przedsięwziął sobie zespół na bieżący rok szkolny: Doskonalenie metod pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna- dyplomowa w nauczaniu zintegrowanym w szkołach podstawowych dla uczniów słabo słyszących KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3SURc KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Test diagnozujący z biologii klas I rok 2014/15

Test diagnozujący z biologii klas I rok 2014/15 Test diagnozujący z biologii klas I rok 14/15 Test diagnozujący w klasach pierwszych miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu biologii. Test został podzielony na główne biologiczne: - tekstu przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie poniesionych kosztów

Zestawienie poniesionych kosztów Załącznik nr 3 do umowy....... ( pieczęć placówki kształcenia ustawicznego) Zestawienie poniesionych kosztów obejmujące faktyczne koszty danej usługi z opracowaniem zestawienia zawierającego podział na

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum nr 7 im. Tradycji Herbu Wrocławia ul. Kolista 17 54-151 Wrocław Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Ewa Kowalska nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Wnioskodawców wybrane zagadnienia

Wskazówki dla Wnioskodawców wybrane zagadnienia 10.1.5 Wskazówki dla Wnioskodawców wybrane zagadnienia Zgodność z Zasadami tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 10.1.5 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Gabriela Sułkowska Nauczany przedmiot:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Raport ewaluacyjny numer 1 Projekt Ja-Młody Obywatel jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu Już wiem. Będę inżynierem Projekt Już wiem. Będę inżynierem jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Raport został sporządzony na podstawie badań własnych Centrum Szkoleniowego LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior na grupie 132 osób, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Projekt realizowany w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Opracował: Ewa Zalewska Nowa Wieś, grudzień 2009 r 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013 Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Podsumowanie 2012/2013 Zadania ODN w projekcie 1. Przygotowanie programów szkoleń w ramach zaplanowanej

Bardziej szczegółowo

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015 W drodze do sukcesu Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo