TRADYCYJNA I NOWOCZESNA KOMUNIKACJA CZYTELNICZEK Z REDAKCJ CZASOPISMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRADYCYJNA I NOWOCZESNA KOMUNIKACJA CZYTELNICZEK Z REDAKCJ CZASOPISMA"

Transkrypt

1 dr Maria J. Zajczkowska Pastwowa Wysza Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy TRADYCYJNA I NOWOCZESNA KOMUNIKACJA CZYTELNICZEK Z REDAKCJ CZASOPISMA Rola odbioru w procesie komunikowania W teoriach nauk społecznych, do których zaliczamy take pedagogik, wiele miejsca zajmuje pojcie komunikacji. Komunikacja to interakcja społeczna, polegajca na wymianie informacji społecznych za porednictwem znaków (W. Dynak, M. Inglot, 1986). Zainteresowanie współczesnej nauki tym kierunkiem wiedzy przyczyniło si do spopularyzowania pojcia komunikacji w szerokim socjologicznym znaczeniu. Rozwój rodków technicznych w ostatnich stu latach umoliwił szybkie porozumiewanie si ludzi i, co za tym idzie, spowodował powstanie interdyscyplinarnej wiedzy o komunikowaniu masowym. Te rodki techniczne, które nosz miano rodków masowego komunikowania, dostarczajc standaryzowanych, powielanych kopii, zapewniaj treciom kultury masowej szeroki zasig, umoliwiaj take równoczesno recepcji wielkim ugrupowaniom publicznoci poprzez przeywanie przez ni współczenie tych samych treci symbolicznych, przekazywanych z jednego ródła (A. Kłoskowska, 1980, s.98). Masowe komunikowanie skierowane do bardzo licznych i zrónicowanych odbiorców, stanowi wan cech współczesnych sposobów informowania, jednake reprezentuje ten typ midzyludzkiego porozumienia, który nie spełnia wszystkich wymogów "komunikowania si". Charakterystyczny jest dla bowiem przekaz treci w jednym tylko kierunku: od nadawcy do odbiorcy. Ch poznania zjawisk i procesów zachodzcych w toku masowego komunikowania spowodowała rozwój bada o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczcych rónych aspektów tego zagadnienia: nadawcy, rodka przekazu lub odbiorcy. Podstawowym i klasycznym schematem wprowadzajcym w problematyk bada nad masowym komunikowaniem jest model sformułowany przez Harolda D. Lasswella w 1948 r.: Kto powiedział? Co powiedział? Za pomoc jakiego rodka przekazu? Komu? Z jakim efektem? Poszczególne pytania dotycz nadawcy, treci, rodka przekazu, odbiorcy i rezultatu (przyjcie lub odrzucenie komunikatu). Jest to przykład typowego komunikowania jednokierunkowego, które zwracajc uwag na efekty zakłada jednoczenie, e nadawca jest czynny, a odbiorca bierny, mimo czynników interweniujcych po obu stronach przekazu (J. Mikułowski-Pomorski, 1980, s.66). Zarówno ten model, jak i nastpne, konstruowane póniej, wskazały badaczom tej problematyki główny kierunek zainteresowania naukowego: odbiorc i odbiór. Do koca lat siedemdziesitych ubiegłego wieku w nauce o komunikowaniu funkcjonowały modele skonstruowane w oparciu o klasyczny schemat, który rozpatrywał stosunek nadawca - odbiorca według mechanistycznej teorii S - R (działanie bodcem na przedmiot, który reaguje). Pod koniec ubiegłego wieku został on skrytykowany wszechstronnie, a główne zarzuty dotyczyły wiary w pełn skuteczno oddziaływania rodków masowego komunikowania, gdy odbiorcy okazali si 1

2 bardziej odporni na nie, ni oczekiwano (K. Jakubowicz, 1983, s.13). Nowe koncepcje załoyły, e odbiorca jest aktywny. W rzeczywistych procesach komunikowania odbiorcy rzadko s rzeczywicie bierni całkowicie, za ich udział w procesie komunikowania (choby na zasadzie tylko reakcji na komunikat) powoduje, e teorie oparte na aktach jednokierunkowego komunikowania nie oddaj istoty komunikacji społecznej (K. Jakubowicz, 1983, s.18). Rozwój nowych modeli opartych o schemat: Efekt Odbiorca Nastawienie rodek Tre Nadawca (J. Mikułowski-Pomorski, 1980, s.82). dokonywał si w trzech kierunkach, z których kady usiłował wyjani, od czego zaley skuteczne komunikowanie. Pierwszy kierunek zwracał uwag na wielorakie czynniki poredniczce, istniejce i po stronie odbiorcy i po stronie nadawcy, których istnienie powoduje, e dla utrzymania kontaktu (czyli skutecznoci komunikowania) nadawca-odbiorca wymagany jest wysiłek obu stron. Drugi kierunek za obszar bada przyjł zarówno umiejtnoci działania nadawcy, jak i cechy psychiczne odbiorcy. O skutecznym komunikowaniu decyduj tu reakcje odbiorcy, a zwłaszcza jego potrzeby. Trzeci kierunek wyszukiwał czynników skutecznego komunikowania w zjawiskach społecznych (grupa społeczna jako grupa odniesienia dla odbiorcy). Wszystkie kierunki podkrelały tak charakterystyczn dla masowego komunikowania odmienno od komunikacji interpersonalnej brak natychmiastowego sprzenia zwrotnego midzy partnerami, z jednej strony wynikajcego z warunków technicznych przekazu, a z drugiej oddalenia czasoprzestrzennego i społecznego odbiorcy (J. Mikułowski-Pomorski, 1980, s ). Poczwszy od M. McLuhana (który rozptał wiatow dyskusj twierdzc, e rodki masowego przekazu odgrywaj obecnie pierwszoplanow rol w yciu człowieka, a technika komunikacji wpływa decydujco na zakres i jako ludzkiego dowiadczenia, okrelajc jego tre i form), kady z teoretyków i badaczy tego problemu inaczej widzi zjawisko odbioru i jego ewentualnych skutków. Sam M. McLuhan uwaał, e rola odbiorcy polega na dokonywaniu selekcji sporód masy napływajcych informacji i szukaniu sposobu ich uporzdkowania, poniewa rodki masowego komunikowania apeluj do całego organizmu człowieka (np. odbiór telewizji ma charakter polisensoryczny) (H. Rotkiewicz,1985, s ). Kontrowersyjne wydaje si twierdzenie tego autora, e "rodek masowego przekazu sam jest przekazem, ale mona przyj za Kłoskowsk, e dany rodek masowego przekazu wpływa w jakim stopniu na sposób odbioru symbolicznych treci, ze wzgldu na specyficzny rodzaj bodców skierowanych do odbiorcy. (A. Kłoskowska,1983, s ) Wydaje si te, e odbiorca moe w procesie komunikowania odgrywa bardziej znaczca rol, anieli widział to M. McLuhan: moe selektywnie wybiera z całoci nadawanych treci te, które mu odpowiadaj z rónych wzgldów, np. zaspakajaj jego aktualne potrzeby, nastpnie przetwarzajc je w swojej wiadomoci, tworzy obraz rzeczywistoci nie zawsze zgodny z intencj nadawcy (W. Schulz, 1983). Szczególnie interesujco sformułowany pogld na znaczenie odbioru i jego efektów w komunikowaniu masowym, bo z punktu widzenia odbiorcy, ukazuje H. Dieuzeide: "Zasadniczy problem sprowadza si jednak nie tyle do tego, co przekaz czyni z jednostk lub grup, ile do tego, co jednostka lub grupa czyni z przekazem" (H. Dieuzeide, 1985, s. 75). Oznacza to, e nadawca powinien liczy si z moliwoci, i oprócz treci wyrónionych w odbiorze, wiele z przekazywanych informacji w ogóle nie zostanie zapamitanych (z rónych powodów) przez odbiorców, a jeszcze mniej wykorzystanych w yciu codziennym. Zaley to od decyzji odbiorcy, od jego aktywnego stosunku do 2

3 rodka masowego przekazu i treci przez ten rodek przekazywanych. W sytuacji odbioru, w samym momencie jego trwania, mog u odbiorcy zachodzi róne procesy, wane take z wychowawczego punktu widzenia. M. Chrzanowski nazwał je "etapami odbioru" i wyrónił nastpujce: - zauwaenie wypowiedzi; - zainteresowanie wypowiedzi i przeczytanie jej; - zrozumienie przekazu zgodne z intencj nadawcy; - uznanie wypowiedzi za wiarygodn; - zapamitanie jej treci; - podane zmiany w postawach, opiniach, zachowaniach (M. Chrzanowski,1983, s.27). Odbiór wic moe zakoczy si tylko na spostrzeeniu komunikatu, moe wej (przej) w etap rozkodowania, czyli zrozumienia jego treci, moe wreszcie wywoła reakcje emocjonalne o rónym czasie trwania i rónej postaci, dowodzce pobudzenia. W wyniku nadanego komunikatu wychowawczego mog wystpi nastpujce zjawiska: recepcji, czyli dekodowania przekazu, dowiadczenia powstajcego na bazie przeycia emocjonalnego i intelektualnego oraz pamici i,najwaniejsze: wzgldnie trwałego wpływu (autentyczny skutek wychowania) wyraajcego si w kształtowaniu opinii, postaw czy hierarchii wartoci. Odbiór komunikatów prasowych Tak, przedstawion wyej, moliwoci przekazu charakteryzuje si komunikowanie za pomoc prasy, inaczej komunikacja prasowa, która skierowana do masowego i anonimowego odbiorcy, powinna w załoeniu wpływa na kadego czytelnika. Naley w tym miejscu uczyni istotn uwag, i prasa w znacznie wikszym stopniu ni inne rodki masowego przekazu wyznacza cechy konieczne dla swojego odbiorcy wirtualnego, a dalej rzeczywistego. Poszczególne tytuły czasopism czyni to choby przez sam form, zakres, styl przekazywania treci, ilustracyjno, barwno, jako edycji i papieru. Stosunkowo dua stabilno cech wirtualnego odbiorcy jest wyrónikiem, który zakłada mniej wicej wyrównany poziom odbiorców. Recepcj prasy charakteryzuje te wyznacznik czasowy, który okrela, e tekst prasowy yje krócej, a jego warto percepcyjna całkowicie zaley od czasu czytania. Bowiem odległo czasu midzy Nadawc a Odbiorc jest nieznaczna (E. Kwade, 1981, s ).W wietle poprzednich rozwaa wida, i skuteczno oddziaływania komunikatu prasowego w duej mierze zaley od odbioru czytelniczego. Poniewa komunikacja prasowa ma podobne wyznaczniki do komunikacji literackiej: Nadawc, Odbiorc, specyfik i funkcje przekazywanego tekstu (E. Kwade, 1981, s. 8), rozwaania dotyczce istoty recepcji tekstu prasowego mona, jak si wydaje, odnie poprzez analogi do analizy pojcia "recepcja literatury". To pojcie jest przedmiotem rozwaa wielu autorów i ma bogat literatur przedmiotu, w przeciwiestwie do pojcia "recepcja czasopisma". Wana rola rozumienia treci przekazu i towarzyszcych temu przey w trakcie odbioru komunikatu dla skutków wychowawczych doceniana jest przez badaczy zajmujcych si problemem recepcji czytelniczej: "Z punktu widzenia pedagogiki czytanie ksiki to nie jest tylko sam proces zapoznania si z jej treci, ale równie cała suma refleksji i przey, które, po przyswojeniu sobie treci nastpuj", stwierdza A. 3

4 Przecławska (A.Przecławska, 1966, s.8). H. Kwiatkowska, która wrcz eksponuje w odbiorze czytelniczym przeycie podkrela, e utwór musi by zrozumiany, aby mona go było przey, bo w odrónieniu od samego przeycia estetycznego, "(...) przeycie literackie ma charakter najbardziej intelektualistyczny" (H. Kwiatkowska, 1981, s. 34), dlatego e jest do pewnego stopnia funkcj rozumienia struktury dzieła. Poniewa jednak w krgu zainteresowa znajduje si, co prawda, przekaz literacki, ale ujty w form magazynu i skierowany do masowego odbiorcy, przyj naley, e głównie właciwoci utworu bd decydowały o wychowawczej skutecznoci jego oddziaływania. Prawdopodobna jest take sytuacja, e recepcja nie spowoduje adnego rezonansu u odbiorców. Zadania prasy młodzieowej w aspekcie jej odbioru Pisma z adresatem młodzieowym maj charakter masowy, a odbiorc jest grupa wiekowa, dla której s przeznaczone. Wynikaj std powane zadania dla nadawcy, który ma do czynienia z krgiem odbiorców niejednolitych pod wzgldem moliwoci intelektualnych, upodoba, przekona i postaw oraz zrónicowanych pod wzgldem warunków yciowych. Julian Malanka w Encyklopedii wiedzy o prasie podaje, e prasa młodzieowa jest to ogół czasopism i gazet adresowanych do młodych odbiorców w wieku od 14 do 25 lat, preferujcych treci mogce zainteresowa ten krg odbiorców (rozrywkowe; popularnonaukowe; problemowe; omawiajce kwestie młodzieowe; poradnictwo), wydawanych głównie przez zwizki i organizacje młodzieowe, bd wyspecjalizowane instytucje wydawnicze, polityczne, społeczne, kulturowe, kocielne (Encyklopedia wiedzy o prasie, 1975, s. 22). Zadaniem tego typu pisma jest wic taki dobór treci, który mógłby pogodzi tendencje nawizujce do potrzeb samej młodziey z załoeniami stanowicymi nadrzdn warto wychowania. Oznacza to, e czasopismo młodzieowe powinno w swym załoeniu oddziaływa wychowawczo na adresata, gdzie nawet funkcja rozrywkowa, tak typowa dla kolorowego magazynu, jest "(...) podporzdkowana okrelonym zadaniom wychowawczym, przez pryzmat których dokonywany jest zarówno dobór treci, jak i formy" (A. Przecławska, 1966, s. 65). Std wielkie moliwoci i jednoczenie ogromna odpowiedzialno prasy młodzieowej, która, pełnic trzy funkcje typowe dla całej prasy informacyjn (realizujc potrzeb i prawo człowieka do informowania i bycia informowanym), rozrywkow (ukierunkowan na relaks i zabaw) i wychowawcz (odnoszc si do działalnoci wiadomej i niewiadomej, w nastpstwie której rozwijaj si cechy młodego człowieka) powinna przewidywa i ukierunkowywa swój wpływ na adresata (A. Lepa, 1998, s 48-49). Oddziaływanie wychowawcze prasy okrela W. witkiewicz jako intencjonalne kształtowanie osobowoci, dokonywane w ramach stosunków wychowawczych miedzy wychowawc (nadawc treci przekazu) a wychowankiem (który jest odbiorc treci), przebiegajce według przyjtego przez nadawc ideału wychowawczego (W. witkiewicz, 1983, s. 28). Swoiste jest tu oddziaływanie anonimowe, bo nadawca nie ma moliwoci obserwowania bezporednio skutków swoich przekazów wychowawczych brak jest natychmiastowego sprzenia zwrotnego. Brak sprzenia zwrotnego podczas anonimowego oddziaływania nadawcy prasy młodzieowej nie 4

5 pozwala na obserwacj bezporednich skutków działania wychowawczego i wyciganie odpowiednich wniosków w tym zakresie. Współczesny rynek polski prasy młodzieowej zdominowany jest przez tzw. kalki, czyli czasopisma przeniesione na rynek polski z Europy Zachodniej, o czym wiadcz midzy innymi obco brzmice ich nazwy, np. Bravo, Bravo-girl, a take Dziewczyna, Nasza Miss itp., o bogatej i kolorowej szacie graficznej. Poruszaj one problematyk zwizan z zainteresowaniami młodziey, z muzyka, filmem, rozrywk, co przyczynia si do ich szczególnej popularnoci i poczytnoci. Treci przekazywane w kolorowych magazynach dla dziewczt odległe s od polskiej rzeczywistoci. Skrztnie omijaj problemy szkoły, rodziny, kultury współycia, samodzielnoci, zaradnoci. W tych magazynach tekst stanowi tylko dodatek; kod wizualny dominuje nad kodem werbalnym. Nastoletnim czytelniczkom oferuje si styl ycia bdcy wieczn zabaw, gdzie seks, muzyka, atrakcyjny wygld zewntrzny, plotki o gwiazdach filmu i estrady, a wreszcie konkursy, krzyówki, horoskopy, fotoopowieci utrzymane w konwencji komiksu wypełniaj wolny czas. Pisma dziewczce utrzymuj w przekonaniu nadwilask Barbie, e jeli si dobrze ubierze, zdobdzie odpowiedni wiedz seksualn, pozbdzie si przesdów, bdzie na bieco z informacjami o yciu gwiazd rocka i sportu, bdzie dziewczyn nowoczesn, realizujc siebie. Czasopisma te pozwalaj na pozbycie si rónorodnych kompleksów. (Kofta K., 1991, s. 8) W prasie obecny jest system SMS oparty na obszarach niezwykle przycigajcych młodzie -sensacja, muzyka, seks, utwierdzajc j w przekonaniu, e czytelnik moe robi, co chce, e ycie jest łatwe i przyjemne. Warto zaznaczy, e na polskim rynku prasowym istniej czasopisma, które oprócz barwnej szaty graficznej oferuj ciekawy temat, dobrze napisany reporta. Naley do nich take Filipinka, czasopismo przeznaczone dla dziewczt, FILIPINKA, która w 2007 roku obchodzi bdzie jubileusz 50-lecia swojego istnienia, jest swoistym fenomenem wydawniczym wród czasopism młodzieowych. Periodyk ten zajmuje szczególne miejsce wród pism młodzieowych, bowiem z jednej strony, pełni rol czasopisma "przejciowego", przemawiajcego do nastolatków ich jzykiem i odpowiadajcego ich oczekiwaniom jeszcze niezupełnie dorosłym (A. Przecławska, 1966, s. 71), z drugiej za - zaspokaja potrzeby czytelnicze, uwarunkowane płci ogromnej grupy młodzieowych odbiorców, czyli dziewczt. Bowiem: "Sprawa FILIPINKI ley na przeciciu problemu prasy kobiecej i prasy młodzieowej, i na tych dwóch płaszczyznach powinna by rozpatrywana jednoczenie" (T. Kupis, 1975, s. 262), co oznacza, e czasopismo tak scharakteryzowane powinno zawiera zarówno elementy typowe dla czasopisma młodzieowego, jak i kobiecego. M. Kozakiewicz, który dokonał pierwszej analizy jakociowo-ilociowej rocznika 1966 FILIPINKI, z typowych dla podkultury młodzieowej składników znalazł: mod, big-beat, Kcik serc, savoir-vivre, menu (kuchnia), ciekawostki, egzotyk oraz krzyówk (zabawy umysłowe). Do problematyki wychowawczej zaliczajc: postawy zaangaowane, rol szkoły i nauki, rol pracy w yciu, laicyzacj, nowoczesno, polityk, stosunki starzy-młodzi, stosunki midzyludzkie i problemy moralne młodych stwierdził, e na łamach FILIPINKI brak tematyki z zakresu ycia seksualnego, ciy młodocianych, pracy kobiet, stosunków w szkołach (M. Kozakiewicz, 1970, s.41-42, 58-58). Pisano o niej w roku 1977, e jest to magazyn, cho raczej skromnym pod wzgldem szaty, liczby stron i nakładu, bo kady numer, razem ze stronami okładki, 5

6 liczył 16 stron ( Filipinka koczy...). FILIPINKA obecnie (w 2005 roku) to 87 stronicowy miesicznik przeznaczony dla dziewczt i młodych kobiet w wieku od 16 do 25 lat, który zawiera wzmianki, notatki, kroniki wydarze i reportae, wywiady i zapowiedzi. Gatunki publicystyczne reprezentowane s przez recenzje i felietony. Stałymi gatunkami informacyjnymi goszczcymi na łamach FILIPINKI s wywiady z ciekawymi ludmi ze wiata muzyki i filmu oraz reportae. Włanie reportae s gatunkiem dziennikarskim, którego obecno na łamach czasopisma dziewczcego powoduje, i tak bardzo wyrónia si ono na rynku pism młodzieowych. Reportae pisane s dobrym jzykiem, ze znajomoci warsztatu dziennikarskiego, poruszaj wane problemy z ycia współczesnej młodziey (narkomania, prostytucja, młodociane matki itp.), a take problemy współczesnego wiata. Publicystyk reprezentuj recenzje ksikowe, filmowe i teatralne; felietony pisane s z wdzikiem, poczuciem humoru, bez nadcia i nachalnego moralizatorstwa, Treci zawarte w czasopimie mona pogrupowa według poruszanych problemów zwizanych z dojrzewaniem psychofizycznym, wygldem zewntrznym, trudnociami dnia codziennego, przyjani i miłoci, stosunkami z dorosłymi, sprawami szkolnymi i rol ucznia we współczesnej szkole redniej, a take zwizanymi z yciem studenckim, yciem w społeczestwie, patologi, problemami natury globalnej. Jak wynika z przedstawionej czstotliwoci wystpowania treci wychowawczych, FILIPINKA stara si odpowiada na zapotrzebowania czytelnicze swoich odbiorców, zaspokaja oczekiwania dziewczt, uwzgldniajc zarówno elementy podkultury młodzieowej, jak i propagowa treci wychowawcze. FILIPINKA, która swego czasu znalazła właciw drog porozumiewania si ze swymi odbiorcami, podlega obecnie podobnym prawom popytu, jak tygodniki kobiece. Czasopismo to było odporne na uleganie gustom młodziey i schlebiania jej. Wywaona i zrównowaona proporcja miejsca powiconego elementom podkultury i zagadnieniom wychowawczym wyróniała pozytywnie to czasopismo sporód wszystkich. Jednak do znaczny spadek czytelnictwa magazynu zmusił wydawc Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. do pewnej zmiany profilu pisma. Dzi w FILIPINCE spora porcja krótkich informacji z zakresu mody, urody, ycia gwiazd rocka itp. upodabnia to czasopismo do tzw. kalek, jednak tematyka poruszanych na jego łamach tematów jest znacznie bogatsza i dotyczy rónych sfer ycia. To czasopismo dziewczco-młodzieowe pozostaje nadal wanym elementem wpływajcym na wiatopogld swoich czytelniczek poprzez preferowanie okrelonych postaw, systemu wartoci, wiedzy psychologicznej, społecznej i socjologicznej o człowieku i o wiecie. Internetowe formy komunikacji Na przełomie XX i XXI wieku myl techniczna sprezentowała wiatu kolejne zjawisko z dziedziny mass mediów, wci jeszcze wymykajce si próbom definicji wszechwiatow sie komputerow Internet. Sie owa momentalnie osignła rozmiary przerastajce wszystkie dotychczasowe kanały masowej dystrybucji informacji i stała si fenomenem psychologicznym, socjologicznym i kulturowym. Pierwsze usługi sieciowe były odpowiednikami usług istniejcych w 6

7 wiecie rzeczywistym: korespondencji listownej ( ), przesyłania paczek poczt kuriersk (transfer plików) czy tablic ogłoszeniowych (listy mailingowe). O zasadniczej odmiennoci Internetu od klasycznie pojmowanych mediów sprzyja od pocztku cecha, która pozwala kademu sta si nie tylko, jak dotd, biernym adresatem informacji, ale potencjalnie pozwala kademu zosta nadawc, kierujcym swój komunikat do ponadmiliardowej ju rzeszy internautów. Stawia to obie strony procesu komunikacji w zupełnie nowej sytuacji: powszechna dostpno Internetu pozwala kademu odbiorcy sta si nadawc, i to nadawc masowym, docierajcym do masowego równie audytorium. Z jego technik zwizane s dwie cechy charakterystyczne, z których pierwsza to czas, w którym wiadomo pokonuje dystans nadawca adresat. W dobie globalnej wioski * wiadomo e- mail dociera do celu znajdujcego si na drugiej półkuli w czasie tak krótkim, e moliwe staje si na przykład prowadzenie t drog ywej dyskusji; moliwo ta automatycznie stała si punktem wyjcia dla kolejnych rozwiza komunikacji sieciowej. Ta sama szybko dotyczy praktycznie kadej informacji w formie sieciowej, a której znaczenie mona intuicyjnie oszacowa, porównujc opisane moliwoci z nieodległymi czasami telegramów, listów ekspresowych czy telefaksów. Druga, istotna cecha wywodzca si z technologii, równie dotyczy nie tylko poczty elektronicznej i równie generuje kolejne rozwizania. Jest to cyfrowa, niematerialna forma zapisu, dziki czemu poczta sieciowa oferuje moliwo nieograniczonego czasowo magazynowania informacji w dowolnych ilociach. Pozwala to na przykład na realizacj subskrybcji nawet sporej iloci obszernych materiałów. Przy wszelkiego rodzaju dystrybucji poprzez do okrelonej grupy odbiorców uywa si prostego rozszerzenia funkcjonalnoci serwera pocztowego jest to oprogramowanie, które automatycznie rozsyła wiadomo do zdefiniowanej grupy odbiorców, zawiaduje równie ich zapisywaniem i usuwaniem z listy wysyłkowej, a dokładnie listy mailingowej, bo tak nazw nosi ta usługa. Pomimo swej prostoty, koncepcja listy pocztowej była kamieniem milowym dla rozwoju kolejnych form komunikacji poprzez sie; stanowiła zalek zarówno systemów zdalnej pracy grupowej, jak i systemów subskrybcyjnych uywanych przez wszelkiego rodzaju instytucje do dystrybucji cyfrowych periodyków i akcydensów do precyzyjnie zdefiniowanej grupy odbiorców przykładem moe by Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., posiadajce w ofercie tytuły przeznaczone dla wskiej grupy odbiorców, w tym np. miesiczniki Filipinka, Bravo Girl czy Bravo Hip-Hop, których edycje poprzedza promocyjnym mailingiem, zawierajcym tzw. zajawki z najbliszego numeru. Poczta elektroniczna, nowoczesne listy: e Poczta elektroniczna jest jedn z najoczywistszych i najnaturalniejszych form komunikacji za porednictwem tego medium. Encyklopedia PWN podaje nastpujc definicj poczty elektronicznej: ang. Electronic- Mail, E- mail; wymiana informacji midzy uytkownikami komputerów przy uyciu sieci komputerowej [...] (http://encyklopedia.pwn.pl/57861_1.html) i/lub sieci telekomunikacyjnej oraz odpowiednich programów komputerowych, poczta elektroniczna korzystajca z sieci telekomunikacyjnej jest usług abonenck (zwan teleboksem); kady uytkownik poczty elektronicznej ma przydzielon skrytk pocztow z okrelonym adresem, czyli loginem, obiekt, do 7

8 którego inni uytkownicy mog przesyła komunikaty zawierajce dowolne informacje- tekstowe, graficzne itp. ( ) (http://encyklopedia.pwn.pl/57861_1.html). Z załoenia poczta elektroniczna jest bardzo podobna do zwykłej poczty, któr wysyła si do przyjaciół i znajomych. E - mail wysyłany do nich przesyłany jest na ich prywatny (unikalny) adres. Internetowy adres pocztowy składa si z nazwy uytkownika, oraz oznaczenia serwera, na którym jest załoone konto pocztowe adresata. Nazwa uytkownika nie jest zazwyczaj imieniem i nazwiskiem adresata. Jest to dowolna nazwa wybrana przez uytkownika, lecz z rónych wzgldów technicznych ograniczona zazwyczaj do 7-14 znaków i pisana przewanie małymi literami. (http://www.ssi.civ.pl/data/e_mail.php) Korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej jest coraz powszechniejsze. Jak wskazuj wyniki bada firmy Forrester Research, poczta elektroniczna jest najpopularniejsz form korzystania z Internetu (96% ludzi posiadajcych dostp do Internetu wysyła e- maile) (http://www.komputerwfirmie.pl/itbiznes/1,54785, html) i traktowana jest jako substytut rozmów telefonicznych, faksów czy te tradycyjnej poczty. Korzyci płynce z dostpu do poczty elektronicznej s wic oczywiste. Uytkownicy maj moliwo szybkiej i taniej komunikacji ze sob. Wiadomoci ukazuj si w skrzynce odbiorczej prawie natychmiast po wysłaniu. Informacje nie s tracone w przypadku nieobecnoci odbiorcyzostaj przechowane w jego skrzynce ( box) do momentu odebrania. W systemie takim mona dołczy do przesyłki pliki danych (np. krótki plik dwikowy lub video) oraz rozsyła t sam wiadomo jednoczenie do całych grup odbiorców. Mona równie zabezpieczy swój list przed przeczytaniem go przez osoby nieupowanione, stosujc specjalny algorytm szyfrujcy (http://www.prawo.akcjasos.pl/internet.php?go=i4). Ponadto zastosowanie poczty elektronicznej pozwala na obnienie kosztów zwizanych z tradycyjnymi metodami komunikacji, jak równie eliminuje problem sterty papierów (http://www1.zetobi.com.pl/internet/poczta.asp). Wszystkie te plusy, a take fakt, e coraz wicej osób korzysta z usług poczty elektronicznej sprawiaj, e staje si ona coraz waniejszym elementem rozwoju sieci w wielu instytucjach. Zwykłym klikniciem myszy firmy, instytucje, gazety mog wysyła biuletyny informacyjne, cenniki, oferty. Regularne podtrzymywanie kontaktu z obecnymi, przyszłymi i potencjalnymi klientami- równie czytelnikami gazet- sprawia, e czuj si oni dowartociowani i szanowani. Podtrzymywanie takiego kontaktu za porednictwem tradycyjnej poczty kosztowałoby mas pienidzy (http://www.komputerwfirmie.pl/itbiznes/1,54785, html). W przypadku takich czasopism młodzieowych jak FILIPINKA, w erze, w której praktycznie kady młody człowiek ma dostp do Internetu i korzysta z niego, poczta elektroniczna jest jednym z podstawowych ródeł zdobywania informacji zwrotnej na temat gazety i jej treci (ale nie tylko). Jednym ze sposobów komunikowania si za pomoc poczty elektronicznej jest tzw. lista dyskusyjna, polegajca na automatycznym rozsyłaniu i na adresy osób, które zdecydowały si na zapisanie do takiej listy. Tego rodzaju komunikacja jest najstarsz form funkcjonowania grup dyskusyjnych i powstała niemal równoczenie z samym Internetem. Mnogo nowych form komunikacji (oprócz i take forum, czat, blogi), stworzona spontanicznie poprzez społeczno internetow, pozwala na precyzyjne decydowanie równie o zasigu i czasie 8

9 ycia wypowiedzi. Wszystkie te cechy nowych form komunikacyjnych nie mog pozostawa bez wpływu na tre przekazu, skoro sama zmiana w uproszczeniu uywanego programu komputerowego potrafi zamieni, mówic obrazowo, wymian opinii podobn w charakterze do listów do redakcji w ywiołow dyskusj na ywo, i to z udziałem kilkudziesiciu osób jednoczenie. Taki rozwój techniki wymusił na redakcjach poszukanie zupełnie innego sposobu kontaktu z czytelnikami. Na wysłany przez nich list właciciel gazety lub autor artykułu moe odpowiedzie ju w kilka minut po otrzymaniu listu, moe z nimi dyskutowa i wymienia pogldy oraz uwagi. Korespondencja do redakcji weszła zatem w now er- listów elektronicznych (e- maili). Jak prezentuje si recepcja treci Filipinki w korespondencji czytelniczek (w wietle teorii komunikacji ), w korespondencji do redakcji w Internecie i w tradycyjnych listach? Czy czym róni si od siebie problemy poruszane w listach na papierze i elektronicznych? Czy rodek masowego przekazu sam stał si przekazem,jak to powiedział Mc Luhan? (H. Rotkiewicz, 1985, s.39-41) To pytania, na które warto poszuka odpowiedzi. Listy czytelniczek do redakcji Wychodzc z załoenia, e poznawanie wartoci pisma w recepcji odbiorców powinno opiera si przede wszystkim na ich subiektywnych i spontanicznych wypowiedziach, jako metod wprowadzajc w proces badawczy i słuc za materiał porównawczy dla pozostałych docieka (przedstawionych w niepublikowanej pracy doktorskiej autorki) postanowiono wykorzysta badanie dokumentów, czyli analiz wytworów własnych odbiorców, jakimi s listy czytelniczek do redakcji. Dokumenty te powstaj bez nacisku osób postronnych, z wewntrznej potrzeby i dlatego s znakomitym ródłem informacji o przeyciach, ocenach, oczekiwaniach, zainteresowaniach, motywach i postpowaniu piszcego. Cechuje je dua nieraz spontaniczno, szczero i bezporednio wyzna, których moe brakowa w formach wypowiedzi specjalnie zainspirowanych przez badacza. Ponadto materiał tworzony jest przewanie w rodowisku ycia piszcego (czsto domowym), a wic w warunkach dobrze mu znanych, nie utrudniajcych pracy nad tekstem (Z. Skorny, 1974, s. 144). Wiadomo, e w procesie komunikowania zachodzcym dziki rodkom masowego komunikowania brak jest na ogół informacji zwrotnej o odbiorze nadawanych treci. W tej sytuacji listy czytelników do redakcji s bodaj czy nie jedyn form spontanicznie i samodzielnie wysyłanej takiej informacji, dowodzcej, e okrelone treci przekazu dotarły do odbiorcy. Przekaz ten wywołał emocje i refleksje na tyle wane dla czytelnika, e stały si dla impulsem do poinformowania o tym fakcie redakcji. Odbiór treci czasopisma był tak silny, i wywołał reakcj zwan efektem przekazu, w postaci listu do redakcji. Znajomo treci listów do redakcji jest take wana dla samej młodziey. Pomaga ona bowiem w znalezieniu odpowiedzi na nurtujce pytania albo uwiadamia istnienie nie dostrzeganych dotd problemów. Pomaga ona równie w zaspokojeniu potrzeb przynalenoci i łagodzi poczucie osamotnienia, dziki dostrzeeniu przez młodego człowieka, tego, e rówienicy dowiadczaj podobnych emocji, maj podobne problemy, radoci. Dziki temu wyzbywaj si błdnego przekonania o unikalnoci własnego połoenia oraz przezwyciaj wiele uproszcze. 9

10 Dla samego zespołu redakcyjnego analiza treci publikowanych w czasopismach jest wana, bo pozwala zgromadzi choby fragmentaryczne informacje na temat samego odbiorcy, jak i wanych dla niego spraw. Listy do redakcji s zatem pewn form dialogu nadawcy z odbiorc. Korespondencja tradycyjna W prezentowanej metodzie dokonano wyboru materiału badawczego, szukajc wród masy korespondencji listów o treci nawizujcej w sposób niewtpliwy do zagadnie poruszanych na łamach pisma. Złoyło si na 514 listów sporód 1701 nadesłanych do redakcji "Filipinki" w okresie od stycznia 1985 do lutego 1986 roku. W listach tych ich autorzy, nawizujc do wyrónionych przez siebie treci pisma, dzielili si z redaktorami własnymi refleksjami na poruszane tematy oraz kierowali do nich róne pytania, proby czy propozycje. W ten sposób dali dowód na to, e ich listy do redakcji były wynikiem recepcji treci pisma, ich szczególnym rezonansem. Kategori "listy z odbioru" oparto m. in. na nastpujcych wskanikach-wypowiedziach pisemnych: "... omielona słowami z ostatniego wydania FILIPINKI (...) postanowiłam do Was napisa"; "czytałam Wasze pismo od kilku lat"; "dostałam przypadkiem 20 numer Waszej gazety i...", "czytałam artykuł w FILIPINCE o tym, e..."; "pisz do Was ja, Wasza stała czytelniczka"; "bardzo chtnie sigam do FILIPINKI"; "nie jestem stał czytelniczk FILIPINKI, ale przeczytałam, e..."; "prenumeruj Wasze pismo"; "kiedy byłam w miecie, kupiłam FILIPINK : i od tego czasu zaczłam j czyta". - Te okrelenia i wiele im podobnych pozwoliły na zakwalifikowanie ich autorek do grupy czytelniczek, które odczytały i przeyły treci pisma, a dały tego dowód w postaci korespondencji do redakcji. O popularnoci wyrónionych problemów wiadczy czsto ich wystpowania w korespondencji nadsyłanej do redakcji. Popularno t rozpatrzono ze wzgldu na róne kategorie odbiorców. Wród tych kategorii za najwaniejsz, której wypowiedzi wykorzystałam w dalszej analizie, uznano grup "stałych czytelniczek". Jako najbardziej kompetentne czytelniczki stanowiły one dobr prób do dokonywania ogólnej oceny recepcji pisma. Wybór tematyki przez stałe czytelniczki "FILIPINKI" wygldał wówczas nastpujco: "PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE", "CIEKA- WOSTKI, INFORMACJE", "DOJRZEWANIE PSYCHO-FIZYCZNE, MEDYCYNA". Tak wic dziewczta stale czytujce "Filipink", wbrew oczekiwaniom, nie pisywały wielu listów kwalifikujcych si do działu LISTY-ODZEWY. Ten dział dominował, co zrozumiałe, w całej grupie odbiorców pisma. Natomiast stałe czytelniczki, znajc swoje pismo, wiedziały widocznie, e zawsze otrzymaj satysfakcjonujce odpowiedzi na drczce je pytania z zakresu higieny i urody ("czytałam RADY, ale nikt dotd nie pisał o diecie dla chudych", "ratujcie owłosione", "nie mog w adnym wypadku porówna si do tych licznych dziewczt na ostatniej stronie - jestem nijaka", "przeczytałam o czarnej rzodkwi - czego dotyczy ta kuracja?"), czy innych dziedzin. - Na przykład wystarczyło, e redakcja wydrukowała notatk o poszukiwaniu przez pewn instytucj modelek, aby dziewczta zasypały dział listów korespondencj typu: "chc by, jak zosta modelk?!". W takim wypadku redakcja, która ma zwyczaj odpowiada na kady list musiała znale rozwizanie generalne. " Mona stwierdzi, e wród odbiorców najbardziej popularnymi tematami w ich listach do redakcji były "PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE", "CIEKAWOSTKI, INFORMACJE", "WYMIANA POGLDÓW, LISTY", a w nim 10

11 KOSMETYKA. Czytelniczki w wieku dorastania preferowały w "Filipince" te włanie tematy, ignorujc niemal zupełnie zagadnienia z zakresu "YCIE SZKOLNE", "SEKS", "PRÓBY LITERACKIE". O ile da si zrozumie zjawisko małej popularnoci problemów zwizanych ze szkoł (dziewczta przeywały raczej spokojny okres w yciu szkolnym człowieka, midzy decyzj wyboru szkoły redniej a przed podjciem ewentualnej dalszej edukacji, ponadto temat "szkoła" stracił w ostatnich latach na popularnoci wród młodziey jako przedmiot dyskusji) i twórczoci literack własn (wikszo dziewczt, jeli pisywała, to raczej "do szuflady", a stałe czytelniczki wiedziały, e "Filipinka" nie prowadzi porad z tego zakresu), to zdziwienie musi budzi fakt, e czytelniczek nie interesowała problematyka seksualna. Przecie przeywały one okres intensywnego rozwoju fizjologicznego,seksualnego i psychicznego. Jest to tym ciekawsze, e prowadzenie wymienionego działu powierzono znanemu z publikacji o tej samej tematyce, dr. L. Szafracowi, bardzo popularnemu wród młodziey autorowi. Moe, przyzwyczajone do okrelonej formuły pisma uwaały, e zagadnienie "czystego" seksu tu nie pasuje, e wystarcz porady zawarte w tematyce "DOJRZEWANIE PSYCHOLOGICZNO-FIZJOLO-GICZNE, MEDYCYNA"? Odpowiedzi na te pytania szuka naley w dodatkowych danych empirycznych, dotyczcych recepcji omawianego czasopisma (M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jara, 1989, s. 138). Internetowe forum dyskusyjne Podobnie jak w przypadku tradycyjnej korespondencji, współczesna korespondencja e- mailowa pozwala młodym ludziom na podzielenie si swoimi przemyleniami, odczuciami czy emocjami zwizanymi np. z przeczytanym artykułem (J. Szalek, 2004). Co wicej, wypowied taka, podobnie jak w przypadku tradycyjnej poczty, moe powstawa w komfortowych warunkach, a jednoczenie nowe medium daje gwarancj jej publikacji, zapewniajc w razie potrzeby jeli nie zupełn anonimowo, to przynajmniej jej poczucie. Oczywicie, wszystkie te cechy nowych form komunikacyjnych nie mog pozostawa bez wpływu na tre przekazu, skoro sama zmiana w uproszczeniu uywanego programu komputerowego potrafi zamieni, mówic obrazowo, wymian opinii podobn w charakterze do listów do redakcji w ywiołow dyskusj na ywo, i to z udziałem kilkudziesiciu osób jednoczenie! Nadawca (młody człowiek) moe uzyska odpowied ju w cigu kilku minut od wysłaniu e- maila. Dziki temu moe si on poczu kim wanym, wyjtkowym, szanowanym, a przez to jego pozytywne odczucia i przywizanie do gazety wzmocni si. Na internetowej stronie Filipinki moemy znale fora dyskusyjne o nastpujcej tematyce: depresyjka, forum Filipa, muzyka, przyja, szkolne boje, film, miło, pogaduszki, rónoci, sztuka (http://filipinka.pl/forum/). Młode kobiety mog tu zatem znale wszystkie najbardziej interesujce je tematy. Lista wtków posegregowana jest chronologicznie od najstarszych do najwieszych. Czytelniczki Filipinki zwracaj si zazwyczaj na stronach forów o porad w sprawie sercowej, pytaj o to, jak najlepiej dba o swój wygld, a take o to, w jaki sposób poradzi sobie ze zdaniem trudnych egzaminów w szkole. Wachlarz tematów jest wic typowy dla tego wieku i płci.(http://filipinka.pl/forum/) Filipinka" nadal przeznaczona jest dla dorastajcych dziewczt i popularno problemów podejmowanych w listach tej najliczniejszej grupy odbiorców jest dla redakcji (take z komercyjnego 11

12 punktu widzenia) najistotniejsza. Współczesne czytelniczki Filipinki, wiedzc o tym, wiadomie korzystaj z moliwoci, jakie daje im Internet i chtnie przedstawiaj publicznie, cho anonimowo, pogldy na interesujce je tematy. Nie potrzebuj ju, tak, jak dawniej w swoim pimie, Listów i odzewów... Szukajc odpowiedzi na pytanie: czego młode czytelniczki FILIPINKI poszukuj w swoim ulubionym pimie, które zblia si ju do pidziesiciolecia swego istnienia, latem 2004 roku poddano analizie wybranych losowo 61 elektronicznych listów stałych czytelniczek czasopisma, zawierajcych opinie o FILIPINCE. Wród listów wyranie dało si wyróni dwie grupy: zawierajce opinie pozytywne (16 listów) i prezentujce opinie negatywne (45 wypowiedzi). Uwagi negatywne i zarzuty dotyczyły głównie szaty graficznej, a dokładniej zbyt duej iloci zdj i obrazków w stosunku do całoci treci. Zarzucano równie swojej gazecie usunicie felietonów Kaki Nosowskiej, skrócenie działu Filipa czy stron z recenzjami ksiek na rzecz artykułów o modzie, urodzie i reklam czy wywiadów z amerykaskimi gwiazdami. Dziewczyny ubolewały, e FILIPINKA zrezygnowała z działu dziewczyna Filipinki, w którym mogły znale, zamiast anonimowych, idealnych modelek, swoje koleanki, rówieniczki, dziki czemu czasopismo było im blisze i odczuwały wiksz z nim wi. Do negatywnych zmian zaliczyły równie brak wywiadów z ciekawymi ludmi, mało interesujce strony z muzyk, brak artykułów zawierajcych opisy ciekawych miejsc, zbyt mało artykułów dotyczcych współczesnych problemów młodziey, zbyt mało stron powiconych recenzjom ksiek i filmów. W wypowiedziach czytelniczki czsto powtarzała si refleksja, e FILIPINK kupuj ju tylko z przyzwyczajenia, ałujc jej wartociowej przeszłoci... Wierne, mniej krytyczne, a moe bardziej obiektywne lub nowe czytelniczki pisma potrafiły znale równie jego pozytywne strony, cho było tych pochwał zdecydowanie mniej od słów nagannych. I tak z internetowych listów mona si było dowiedzie, e czasopismo chwalone jest za oryginalno i nietypowo, rónice je od innych pism młodzieowych. Na przykład za to, e oprócz artykułów o modzie i urodzie (ocenianych zreszt bardzo dobrze) zawiera równie wietne felietony, wane dla młodziey artykuły o niej, znakomity dział Filipa czy dobre strony zawierajce porady psychologów i seksuologów. Jednoczenie, w lad za przedstawionymi opiniami, czytelniczki w swoich elektronicznych listach sugerowały redakcji własne propozycje zmian, majc nadziej, e w odpowiedzi na ich publiczny charakter, redakcja wemie je pod uwag. Podsumowanie Lektura i analiza treci listów czytelniczek kierowanych do redakcji FILIPINKI, i tych pisanych tradycyjnie, przed 20 laty, i tych pisanych współczenie, elektronicznych, ukazuje niezmienn potrzeb dialogu młodych odbiorców z redakcj adresowanego do nich pisma. Jednak z pokolenia na pokolenie czytelniczek uległa zmianie nie tylko forma komunikacji, nie tylko tre i waga poruszanej problematyki, ale i stosunek odbiorcy do nadawcy. Współczesne dziewczta majc szersze moliwoci wyboru ulubionego pisma sporód wielu podobnych, decyduj si na te, które spełnia mog ich okrelone oczekiwania. Reaguj spontanicznie i odwanie, formułujc uwagi pod adresem redakcji i wykorzystuj do tego internetowe 12

13 forum dyskusyjne. Szybko przesyłania danych, moliwo uzyskania niemal natychmiastowej odpowiedzi od innych czytelniczek i od redakcji ułatwiaj wymian pogldów i formułowanie postaw czytelniczych. Nie było to moliwe przed er powszechnie dostpnych mediów elektronicznych. Z wielu tematów wtków forum dyskusyjnego warto zaprezentowa te, które najtrafniej przedstawiaj opinie na temat zmian wprowadzanych do form i treci pisma przez kolejne redaktorki i wydawców(uwaga: pisownia cytowanych niej wypowiedzi czytelniczek FILIPINKI oryginalna). Autor: rryba data: :08 Temat: POMÓRZMY REDAKCJI!!!!! ilo odsłon: 23 pod wtkiem "niecierpi Filipinki" znalazłam bardzo duo opinii, i skarg! A WSZYSTKIE TAKIE SAME!!!! zamiast pisa e wam si nie podoba, e jest do kitu, i e schodzi na psy, pomuzcie redakcji! mylicie, e Ci ludzie nic nie robi? lea na chamakach i pij koktaile przez rurk? NIE!! staraj si jak mog, i prubuj poda za duchem czasu! troche im to nie wychodzi, ale przecierz po to s te strony i adres redakcji, ebycie mogły sugerowa i podpowiada co chcecie znale w nastpnym numerze! nie odwracajcie si od tych ludzi, lecz im pomucie! S decyzje dobre i złe! odnas zalezy, których bdzie wicej!! Temat: POMÓRZMY REDAKCJI!!!!! Autor: przeznaczona_mierci data: :03 1. Mniej "zachwycania si" i rozspisywania o "gwiazdach", bo kim oni dla mnie s? Na pewno nie adnymi autorytetami. Mnie nie interesuje ich ycia i nie chce cigle czyta co tym razem jaka "gwiazdeczka" zrobiła. 2. Mniej reklam. 3. Mniej obrazków. 4. Bez psychotestów i tym podobnych dupereli (no moe jeden ale bez przesady). 5. Bez fotohistoryjek czy jak to si tam nazywa. 6. Zamiast tego wol poczyta jakie ciekawe felietony lub teksty. 7. Teksty o ludziach, którzy zasługuj na uwag nie dlatego, e s gwiazdami jakimi, np. z ludmi, którym udało si przezwyciyc nałogi. 8. Wicej zabawnych... ale na prawd zabawnych a nie byle jakich... historyjek... nawet zmylonych chociaby przez czyteliniczki, ebymy mogły si wykaza. (Nie wszyscy umiaj pisa wiersze.) 9. eby moda nie zajmowała połowy numeru i eby dało si w te ciuszki na ulicy ubra a nie pokazywa takie, które nawet do cyrku si nie nadaj. 10. Jak ju maj by zdjcia dziewczyn to nie cigle jakie chudziutkie wymizerniałe modelki ale normalne dziewczyny, bo czasami tymi "piknymi" fotkami tylko kompleksy narobi mona co wraliwszym ludziom. 13

14 Chyba przesadziłam ale co tam... To mi na sercu leało. Zreszt czy Redakcja szanowna w ogóle to przeczyta? Temat: POMÓRZMY REDAKCJI!!!!! Autor: mighty data: :13 Dobrym pomyslem sa felietony i opowiadania, fragmenty ksiazek, np pojedyncze rozdzialy tak jak ten o anoreksji. To sprytny sposob na podniesienie poziomu Filipinki. Filipinka stara sie isc z duchem czasu, mysle o modzie i kosmetykach. Moda jest rzeczywiscie malo praktyczna, interesujace sa za to niedrogie pomysly i fantazyjne 'wynalazki'. Kosmetyki to chyba jedna z mocniejszych stron F. Sa przewaznie dobrej jakosci i do tego w wiekszosci o odpowiednich cenach- widac ze tu o nas dbacie. Ten dzial naprawde sie przydaje. Brakuje mi w tym wszystkim czegos co w przyjemny sposob sklanialoby mnie do myslenia, pomyslow innych niz tylko 'jak sie ubrac'. Mysle o felietonach, moze jest ktos taki jak pani Musierowicz, taka dobra 'mamusia' czy 'ciocia', ktos kto bylby cieplym autorytetem, raczej ktos kto juz nim jest. w tym momencie Kasia Nosowska i Kuba Wu nie powinni byc jedynymi felietonistami. Swietna rzecza byloby moc pisac felietony samemu do F., np dzial felietonow Quby Wu/Kasi En, felietonow 'cieplej cioci', i felietonow naszych? Brak mi miejsca do realizacji siebie. A co z rysunkami? Moze to tez mogloby sie stac modne, czesc z nas wysyla wiersze, a czesc rysuje do szuflady, moze moznaby wykozystac rysunki jako ozdobniki stron, na tej samej zasadzie jak kolorowe marginesy, mozemy stworzyc ikonki do kazdego z rozdzialow Filipinki. Moze mozna stworzyc tez jakas Filipinkowa tradycje? Moze czasami warto poszerzyc troche informacje np z dziedziny literatury, muzyki lub filmu, tak jak to robicie z makijazem. Np mozna pisac o niekomercyjnym kinie lub o wielu rodzajach ksiazek, a nie tylko typowych dla nastolatek, wielu lubi Kinga, inni rozczytuja sie w klasykach Jane Austen, czesc bije rekordy w czytaniu 'Pamietnika narkomanki', inni zyja tylko Sapkowskim, a ktos inny czyta tylko nowosci. Trudno to pogodzic w jednej gazezie ktora ma isc z duchem czasu i zainteresowac wszystkie nastolatki, ale mysle ze wystarczy spojrzec na nasze zainteresowania oczami roznych dziewczyn i publikowac sla roznych a nie tylko dla takich jak Bridget Jones, bo nikt nie jest Bridget caly czas, kazdy ma tez to druga twarz, nastolatki, ktora dojrzewa, ktorej warto wskazac rozne drogi. Zgadzam sie z glosem moich poprzedniczek, ze nie ma w F. zdjec normalnych dziewczyn, to powoduje ze nie zawsze kupuje wasze pisemko. Ok, teraz o tym co lubie w F. Cieszy mnie gdy porady psychologow i seksuologow zajmuja tylko jedna strone. Lubie gdy drukujecie nasze komentarze do artukulow. Lubie kolory w F. i to ze mozna napisac wiersz, nie ma tego w innych pismach, jestescie sympatyczni i pozwalacie nam na ta podla szczerosc. Nie wydaje si jednak, aby z tych cennych i konkretnych uwag skorzystał zespół redakcyjny. wiadczy o tym nie tylko póniejszy fatalny odbiór pisma przez stałe czytelniczki, ale i brak odzewu ze strony redakcji na forum. 14

15 Autor: Tojah! data: :23 Temat: Filipinka coraz gorsza!!! :((( ilo odsłon: 352 Mojej ukochanej gazety juz sie nie da czytac!! najwyzej ogladac. inna nacezlna i juz widac efekty. Dla mnie filipinka jest juz w tej chwili jak bravo itp. gdzie sie podzialy swietne, ciekawe artykuly (np. Heli Bertz)?? Teraz te poruszajace nawet powazne problemy brzmia banalnie i powtarzaja utarte frazesy. Nie ma tez fajnych felietonistow (Nosowska byla supper!, a teraz mamy fiolke). Strona poetycka zupelnie nie ma nastroju. Nawet filip jakis inny... :( A Wy jak myslicie? Kupowac nastepny numer? Temat: re: Filipinka coraz gorsza!!! Autor: agutka data: :59 a ja lubie filipinke, bo uwazam, ze nie ma obecnie lepszej gazety dla nastolatek, ale mimo to uwazam, ze autorka ma racje mowiac, ze filipinka zeszla na psy, bo to prawda- co nie zmienia faktu ze jest najlepsza mlodziezowa gazeta na rynku!!! REDAKCJO HALO!!!! SLYSZYSZ NAS??? dawne filipinki dostalam od cioci, z biblioteki jakies 8 mies temu i bardzo mi sie spodobaly i postanowilam kupowac teraz filipinke, ale po pierwszym kupionym numeze...uu, totalna klapa- do stop nie dorasta dawnym numerom!!! teraz wole czytac stare filipinki niz obecne!!!! DLACZEGO CZYTELNICZKI NIE POZUJA JUZ W FILIPINCE- TO BYLO BARDZO ORYGINALNE- PODOBALO MI SIE, DLACZEGO JEST TYLE REKLAM I GLUPIE PSYCHOZABAWY ZAMIAST POZADNYCH ARTYKOLOW, DLACZEGO NIE MA NOSOWSKIEJ???? REDAKCJO, DO CIEBIE MOWIE!!!!! Autor:alabama9876 data: :25 prawda kilka lat temu dostałam filipinke i zdziwiłam si e istnieje jaka gazeta do czytania, serio... teraz kupuj j z sentymentu ale nie ma w niej nic do czytania. Wogóle zapychanie kartek mod, konkursami, reklamami, plotkami, felietonami w którym powtarza si cigle e babka swoj warto ma... kto pisze do tej fiolki ratunku?! Mam wszystkie fiflipinki od jakis 4 lat i naprawde kiedy biore jedna z tych starszych bierze mnie sentyment bo to byla gazeta przez duze G a teraz... Czy wszystkie kobiety interesuja sie tylko nowa szminka i butami? Jak bede chciala o tym poczytac kupie inna gazete bo takich jest pelno, jak bede chciala poczytac porad psychologa to sama do niego pojde ale litoci! eby czyta 3-4 strony na których znajduje si 5 zda i wielkie zdjcie a problemy na niej poruszane s łosne (np. wypadła mi rzsa, ratujcie!) to obciach... I naprawde pozytyywnie (!) zaskoczyła mnie ta sonda, nie jestem sama w przekonaniu, e FILIPINKA to nie to samo... POPRAWCIE SI... 15

16 Bibliografia 1. H. Dieuzeide (1985), Komunikacja a edukacja w: Nowoczesno w kształceniu i wychowaniu, Warszawa 2. W. Dynak, M. Inglot (1986), Teoretyczne problemy szkolnej komunikacji literackiej cz. I, Wrocław 3. S. Dziki (1982), Typologiczne kłopoty z czasopimiennictwem młodzieowym i dziecicym w: Zeszyty Prasoznawcze nr 2 4. Filipinka koczy 20 lat, Kobieta i ycie 1977 nr K. Jakubowicz (1983), Przekaz, komunikowanie i komunikacja a nowy ład komunikacyjny w: Przekazy i Opinie 6. A. Kłoskowska (1980), Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 7. A. Kłoskowska (1983), Socjologia kultury, Warszawa 8. K. Kofta.(1991), wiat troch polukrowany w: Polityka nr T. Kupis (1975), Dzienniki i czasopisma na polskim rynku prasowym, Kraków 10. E. Kwade (1981), Rola magazynów prasowych w komunikacji literackiej, Katowice 11. H. Kwiatkowska (1981), Przeycie literackie a moralne postawy uczniów, Warszawa 12. T. Lepa (1998), Pedagogika mass mediów, Łód 13. red. J. Malanka (1975), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 14. K. Merten (1984), Oddziaływanie masowego komunikowania oprac. W. Lipnik w: Przekazy i Opinie 3-4/ J. Mikułowski-Pomorski (1980), Badanie masowego komunikowania, Warszawa 16. J. Mikułowski-Pomorski, Z. Ncki (1983) Komunikowanie skuteczne?, Kraków 17. A. Przecławska (1966), Młody czytelnik i współczesno, Warszawa 18. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jara (1989), Podstawy psychologii ogólnej, Warszawa 19. H. Rotkiewicz (1985), Człowiek i wiat w erze Marconiego. Wybrane aspekty pogldów Marshalla McLuhana (w) Przekazy i Opinie 3-4/ W. Schulz (1983) wiatło w tunelu, opr. W. Lipnik (w) Przekazy i Opinie 1-2/ A. Siciski (1984) Telewizja w kulturze, kultura w telewizji (dyskusja) (w) Przekazy i Opinie 3-2/ Z. Skorny (1974), Metody bada i diagnostyka psychologiczna, Wrocław 23. J. Sowa (2002), Archipelag blogów (w) Ha!art nr J. Szalek (2004), Nowe oblicze gazety (w) Dlaczego nr W. witkiewicz (1983), Oddziaływanie wychowawcze prasy rodzinnej w() Problemy Rodziny nr 4 Zasoby online:

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór

Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór 1. Andrzejewska J.: Wskaźniki czytelnictwa uczniów w szkole, Biblioteka w szkole 1991, nr 1, s.2-9. Analiza czytelnictwa każdego ucznia indywidualnie.

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

GATUNKI DZIENNIKARSKIE

GATUNKI DZIENNIKARSKIE GATUNKI DZIENNIKARSKIE GATUNKI INFORMACYJNE CZ.1 RODZAJE DZIENNIKARSKIE RODZAJE DZIENNIKARSKIE RODZAJ INFORMACYJNY RODZAJ PUBLICYSTYCZNY GATUNKI POGRANICZA Wzmianka (flash,news) Notatka Infografia Zapowiedź

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 List elektroniczny (e-mail) E-mail to informacja tekstowa przeznaczona dla konkretnego odbiorcy i wysłana z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej. Do listu

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

być spoko i na luzie młodzi pij, by pozbyć si napi cia i niepewno ci, swobodniej poczuć si w towarzystwie;

być spoko i na luzie młodzi pij, by pozbyć si napi cia i niepewno ci, swobodniej poczuć si w towarzystwie; MŁODZIE A ALKOHOL Okres dorastania i nastpujcy po nim okres młodzieczy, to lata szybkiego i wszechstronnego rozwoju całego organizmu, kształtowania si zmian fizycznych, umysłowych i moralnych, okres przeobraania

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Pojęcie wychowania Wychowanie w szerokim znaczeniu wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społ. i przyr. na człowieka, kształtujące jego tożsamość,

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Recenzja ksiki. Thomas Gordon "Wychowanie bez poraek"

Recenzja ksiki. Thomas Gordon Wychowanie bez poraek Recenzja ksiki Thomas Gordon "Wychowanie bez poraek" Wychowywa dziecko to: "Nie depta, nie poniewiera, nie oddawa w niewol jutra, nie gasi, nie spieszy, nie pdzi." Janusz Korczak Artur Paweł Moskalik Kierunek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI Autorki: Agnieszka Błyszczek, Magdalena Gołębiewska INFORMACJE O AUTORKACH Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r.

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. ZATWIERDZAM Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. SPIS TRECI 1. Wstp... 3 1.1. Słownik... 3 1.2. Zastosowanie certyfikatów... 4 2. Podstawowe zasady certyfikacji... 5 2.1. Wydawanie certyfikatów... 5 2.2. Obowizki

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich Polskie kino w opinii Internautów wyniki badań bezpośrednich Zakres i częstotliwość oglądania polskich filmów Badani są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Niemal 60% badanych było w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

MYLMY O DIAGNOZIE (I DIAGNOSTACH) SZERZEJ

MYLMY O DIAGNOZIE (I DIAGNOSTACH) SZERZEJ ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE/ ANNALS OF PSYCHOLOGY 2015, XVIII, 2, 193-197 MACIEJ KARWOWSKI 11 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie JOANNA SZEN-ZIEMIASKA Szkoła Wysza Psychologii

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM. I. Podstawy prawne

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM. I. Podstawy prawne PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM I. Podstawy prawne Program wychowawczy został opracowany na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art, 48 ust. l,

Bardziej szczegółowo

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe CEL GŁÓWNY: kształcenie umiejętności patrzenia na film i dyskutowania o nim CELE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Konsument, aczkolwiek jest najwiksz zbiorowoci społeczn współczesnego wiata, to jednoczenie jest najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Godzina z wychowawcą. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metody debata* (90 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Długofalowe skutki udziału w midzynarodowych spotkaniach młodziey na rozwój osobowoci uczestników

Długofalowe skutki udziału w midzynarodowych spotkaniach młodziey na rozwój osobowoci uczestników Długofalowe skutki udziału w midzynarodowych spotkaniach młodziey na rozwój osobowoci uczestników Streszczenie 1. Informacje ogólne Projekt badawczy został przeprowadzony w okresie od grudnia 2002 do lipca

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017 Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Temat : Kiedy będę duży/duża - kim zostanę? Zajęcia z preorientacji zawodowej.

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW GIMNAZJALISTÓW. Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW GIMNAZJALISTÓW. Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW GIMNAZJALISTÓW Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Niniejszy program ma za zadanie pomóc rodzicom naszych uczniów w wychowaniu młodzieży. Jest przewidziany

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Trzeciak "Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu" SPIS TRECI

Sergiusz Trzeciak Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu SPIS TRECI SPIS TRECI 1. BUDOWANIE STRATEGII KAMPANII 2. Budowanie strategii 3. Okrelenie celów 4. Analiza czynników decydujcych o realizacji Twoich celów 4.1. Czynniki obiektywne 4.2. Czynniki subiektywne 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. Aleksander Puszkin Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz Plan pracy kółka dziennikarskiego rok szkolny 2007/2008 opiekun mgr Urszula Warmuz Cele główne: tworzenie gazetki szkolnej WOJKO redagowanej przez uczniów, współpraca z redakcją gazety lokalnej Kurier

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo