PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO"

Transkrypt

1 Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury, zainteresowanie teatrem i sztuk aktorsk, a take chc doskonali swoje umiejtnoci wykorzystania jzyka angielskiego na scenie. Adresatami s wszyscy uczniowie, którzy zechc podj wysiłek dodatkowej pracy nad analiz tekstów literackich, szlifowaniem wymowy i opanowaniem podstawowych zasad sztuki aktorskiej. II. Motywacja Zajcia koła daj moliwo rozwoju zainteresowa i uzdolnie uczniów. Mog uzupełnia edukacj uczniów w dziedzinie literatury i jzyka angielskiego. Uczestnicy zaj otrzymuj szans udoskonalenia swoich umiejtnoci jzykowych, szczególnie w zakresie płynnoci mówienia i poprawnoci wymowy. Jako autorce programu, zaleało mi na zachceniu uczniów do czytania tekstów w jzyku angielskim oraz na promowaniu kreatywnoci i aktywnoci młodziey. III. Cele a) edukacyjne: o rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa czytelniczych; o poszerzanie wiadomoci z zakresu literatury (dramat); o poznanie stylu pisarskiego wybranych dramatopisarzy; o poznanie i wiczenie technik gry aktorskiej, ekspresji i emisji głosu; 1

2 o doskonalenie umiejtnoci jzykowych (tłumaczenie, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, płynno, wymowa, intonacja, akcent wyrazowy i zdaniowy); o wiczenie umiejtnoci analizy tekstu literackiego; o poszerzanie zakresu rozumianego i uywanego słownictwa oraz znajomoci reguł gramatycznych; b) wychowawcze: o przygotowanie do wiadomego uczestnictwa w odbiorze i tworzeniu kultury; o kształtowanie wraliwoci w zakresie odbioru i interpretacji dzieła literackiego; o motywowanie do pokonywania trudnoci zwizanych z publicznymi wystpieniami (stres, niemiało); o kształtowanie postaw współpracy, współodpowiedzialnoci, tolerancji, elastycznoci i kompromisu w grupie; o promowanie kreatywnoci i chci do działania. IV. Kierunki działa (realizowane treci) a) Dzieła wybranych dramatopisarzy angielskich o zapoznanie si z fragmentami słynnych dzieł (W. Shakespeare, G.B. Shaw, S. Beckett, H. Pinter) w jzyku angielskim i polskim (wiczenia tłumaczeniowe, leksykalne i gramatyczne); o analiza treci i atrakcyjnoci scenicznej wybranych fragmentów dramatów; o głone odczytywanie fragmentów z podziałem na role (wiczenia wymowy, intonacji, akcentu zdaniowego); b) wiczenia zwizane z gr aktorsk o emisja głosu: tempo, barwa, głono, nacechowanie emocjami i dykcja; o ekspresja: ruch, gest i mimika twarzy na scenie; o praca z rekwizytem; o krótkie scenki na zadany temat improwizacje; o wiczenia pamiciowe i relaksacyjne opanowanie stresu; 2

3 c) Praca nad wybranym dziełem dramatycznym o wybór jednego dzieła do wystawienia na scenie; o szczegółowa analiza treci utworu; o charakterystyka głównych postaci; o adaptacja dzieła do wystawienia przez młodzie napisanie scenariusza skróconej wersji; o opracowanie muzyki, owietlenia, scenografii, kostiumów, charakteryzacji; o zapoznanie si z istniejcymi ekranizacjami i inscenizacjami; o podział ról, próby indywidualne, w parach, grupach i całoci; o wystawienie adaptacji; d) Ocena własnej pracy, analiza mocnych i słabych stron całorocznej współpracy V. Procedura dojcia (harmonogram pracy) a) Terminarz Zaproponowane treci zostan zrealizowane na zajciach koła teatralnego. Zajcia bd odbywa si raz w tygodniu (1 2 godziny lekcyjne), a w okresie intensywnych prób przed wystawieniem adaptacji czciej, w zalenoci od potrzeby. b) Metody pracy Treci programowe bd realizowane przy uyciu nastpujcych metod: podajcych (np. wykład informacyjny, objanienie), problemowych (np. wykład problemowy oraz rónorodne metody aktywizujce: inscenizacja, dyskusja zwizana z wykładem, burza mózgów, metaplan i in.), eksponujcych (np. film, sztuka teatralna) i praktycznych (np. pokaz, wiczenia przedmiotowe). 1 c) Formy pracy Praca z uczniami bdzie si odbywa w formie zaj indywidualnych, grupowych i zbiorowych. d) rodki dydaktyczne Zastosowane zostan nastpujce rodki dydaktyczne: teksty dramatów w jzyku polskim i angielskim, nagrania video z ekranizacjami i inscenizacjami sztuk, kserokopie 1 Podział na metody nauczania wg E. Go liska, red., Reforma kształcenia zawodowego. Praca zbiorowa Pracowni Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych. Warszawa,

4 wicze zwizanych z dykcj i emisj głosu oraz wicze relaksacyjnych, teksty scenek do improwizacji aktorskich, arkusze papieru, mazaki itp. VI. Oczekiwane efekty pracy Realizacja programu koła teatralnego w jzyku angielskim pozwoli na podniesienie jakoci edukacji w szkole i wzbogacenie oferty skierowanej do uczniów pragncych rozwija swoje zainteresowania. Oczekiwane efekty pracy uczniów na zajciach to: o rozbudzenie i rozwój zainteresowa czytelniczych uczniów; o wiksza aktywno i kreatywno uczniów; o promocja kultury w rodowisku szkolnym; o promocja szkoły w miecie i regionie (wystawienie adaptacji w Centrum Kultury w Kraniku i Lublinie); o wzbogacanie wiedzy uczniów o treci zwizane ze wiatowym dziedzictwem kulturowym w dziedzinie dramatu angielskiego; o wiadomy i czstszy kontakt uczniów z dobrami kultury; o kształtowanie wraliwoci na pikno dzieła literackiego; o umiejtna interpretacja tekstu literackiego; o doskonalenie umiejtnoci jzykowych we wszystkich sprawnociach: mówienie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie; o poszerzenie zakresu biernie i czynnie znanego słownictwa oraz struktur gramatycznych i konstrukcji zdaniowych; o poznanie i doskonalenie technik gry aktorskiej oraz posługiwania si głosem; o łatwiejsze pokonywanie trudnoci zwizanych z sytuacjami stresujcymi; o wykształcenie postaw współpracy w grupie; VII. Propozycje ewaluacji Ewaluacja programu jest ocen jakoci moich działa jako opiekuna koła. Planuj przeprowadzenie ewaluacji z mojego punktu widzenia jako prowadzcej zajcia oraz z pozycji uczestników (rozmowy z uczniami). Oceny efektów programu dokonaj równie: inni uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i widzowie obecni na przedstawieniach. 4

5 Ocena bdzie dotyczy: o stopnia zaangaowania uczniów w prac na zajciach; o poziomu umiejtnoci interpretacji tekstu; o poziomu umiejtnoci jzykowych; o stopnia rozwoju zainteresowa czytelniczych; o wystpu uczniów w czasie przedstawienia; o stopnia zintegrowania grupy; o iloci uczniów kontynuujcych prac na zajciach przez cały rok i w latach nastpnych; o mojego zaangaowania w przygotowanie i prowadzenie zaj; o korzyci, jakie w wyniku wdroenia programu odniesie szkoła. Wska nikami jakoci działania koła bd wic: poziom zaangaowania na zajciach uczestników i mnie jako opiekuna, wyniki osigane przez uczniów na lekcjach jzyka angielskiego i przegldach teatralnych, angaowanie si uczniów w przygotowanie innych imprez szkolnych, ilo czytanych ksiek w jzyku polskim i angielskim oraz ch kontynuacji pracy przy wystawianiu kolejnych sztuk w nastpnych latach. 5

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy.

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Kształcenie to zaplanowane systematyczne i długofalowe działanie, które ma na celu rozwój intelektualny, moralny i fizyczny człowieka.

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci VI.2.D.2.3.PS.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej Program własny zajęć pozalekcyjnych ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Program opracowała: Wiesława Leonarcik nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Poczesnej -WSTĘP- Program

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Autor: mgr Krzysztof Klecha Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, V, VI klasa szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Raport za 2004 Spis treci Nasi interesariusze... 2 Klienci... 2 ZASADY CSR W PROCESIE KREDYTOWYM... 4 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIDZY... 4 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Forma studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo