TEMAT: Marketing usług kosmetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT: Marketing usług kosmetycznych"

Transkrypt

1 TEMAT: Marketing usług kosmetycznych

2 Rynek nabywcy W nowoczesnej gospodarce rynkowej mamy do czynienia z rynkiem nabywcy. Oznacza to, że producenci i sprzedawcy działają w warunkach konkurencji i muszą podejmowad określone starania, aby sprzedad swoje wyroby i usługi. Nie sposób jest wyprodukować, ale problemem jest sprzedać.

3 Marketing Marketing to działalnośd polegająca na: badaniu i kształtowaniu zachowao konsumentów, informowaniu o możliwości zaspokojenia potrzeb przez konsumentów, kierowaniu do nich odpowiednich wyrobów lub usług.

4 Podstawowe działania Marketing należy, obok finansów, produkcji, zaopatrzenia oraz zarządzania kadrami do grupy podstawowych działao składających się na działalnośd gospodarczą danego podmiotu.

5 Analiza możliwości rynkowych Analiza otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo, szczególnie nabywców i konkurentów. Badania nabywców wyrobów i usług ma na celu określenie czynników, które mają istotny wpływ na decyzje dotyczące dokonywanych zakupów.

6 Analiza możliwości rynkowych Badanie konkurencji polega na porównaniu własnej oferty z ofertami konkurentów, aby wykazad przewagi i braki w stosunku do konkurencji.

7 Analiza możliwości rynkowych Analiza otoczenia firmy obejmuje także m.in.: analizę czynników demograficznych (np. liczba ludności na danym obszarze, struktura wieku itp.), analizę czynników technologicznych (np. nowe technologie pozwalające uzyskad przewagę nad konkurencją), analizę czynników prawno-politycznych (np. zmieniające się przepisy regulujące działalnośd gospodarczą)

8 Badanie i wybór rynku docelowego Oznacza wyodrębnienie nabywców o jednorodnych potrzebach, do których dana firma ma zamiar skierowad swoją ofertę określonych wyrobów lub usług. W ten sposób można dokonad wyboru rynku docelowego, tzn. takiej części rynku, w której podmiot gospodarczy może odnieśd sukces wśród nabywców.

9 Zastosowanie odpowiednich narzędzi marketingowych Ostatnim etapem działao marketingowych jest zastosowanie odpowiednich narzędzi marketingowych. Narzędzia te muszą uwzględniad zarówno otoczenie przedsiębiorstwa (np. konkurencję) jak i wybrany rynek docelowy.

10 Rynek kosmetyczny Rynek kosmetyczny w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Już nie wystarczy samo wykształcenie i praktyka, by gabinet odniósł sukces. Oprócz przygotowania merytorycznego potrzebnego do prawidłowego wykonywania zawodu, niezbędna jest wiedza z pogranicza ekonomii i marketingu.

11 Marketing Właściciele salonów muszą zapomnied o twierdzeniu, że marketing zarezerwowany jest dla dużych przedsiębiorstw. Obecnie to bardzo istotny element strategii również małych gabinetów kosmetycznych. Konkurencja w branży jest ogromna, nie wystarczy już wyprodukowad produktu (usługi), ale należy go odpowiednio wypromowad oraz przekonad klienta, że dany produkt (usługa) jest najlepszy. W filozofii marketingu najważniejsze jest to, aby dotrzed do odbiorcy i zbadad jego potrzeby.

12 Marketing mix Marketing-mix to najbardziej popularna koncepcja marketingu. Opiera się na współzależnych elementach oddziałujących na rynek, jako system zintegrowany. Kiedyś marketing-mix ograniczał się do czterech narzędzi, były to tzw. 4P produkt (product), cena (price), dystrybucja (place) i promocja (promotion). Obecnie jest to 8P, tj. wyżej wymienione narzędzia zostały wzbogacone o takie jak ludzie (people), otoczenie materialne (physical environment), proces świadczenia usług (process) oraz przyjemnośd (pleasure).

13 Produkt Produkt nazywany jest sercem marketingu. W odniesieniu do branży kosmetycznej produkt jest traktowany również jako usługa. Stanowi go wszystko, co jest oferowane na rynku w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta. Aby wzbudzał zainteresowanie odbiorcy musi różnid się od tych wytwarzanych przez konkurencję. W kosmetologii dobór produktów i usług jest bardzo ważny. Powinny zaspokajad coraz to wyższe wymagania klientów oraz wznosid się ponad poziom konkurencji. Usługi muszą byd świadczone na wysokim poziomie z dbałością o walory estetyczne, by klient czuł się doceniony oraz, co najważniejsze, zadowolony

14 Cena Cena jest elementem generującym wprost przychody i zyski. Podczas ich ustalania należy zweryfikowad te istniejące na rynku, ponieważ każda cena musi posiadad akceptacje rynku. Na rynku pojęcie to kształtują trzy czynniki: koszty, ceny konkurencji i popyt wśród klientów. Przedsiębiorstwo w oparciu o swoje koszty musi określid górną oraz dolną granice dopuszczalnego przedziału cenowego, ocenid wpływ konkurentów na możliwą wartośd sprzedaży, a następnie sformowad cenę finalną uzależnioną od siły nabywczej klienta.

15 Cena Ustalenie ceny nie należy do prostych rzeczy. Około 35% przedsiębiorstw nie powiodło się na rynku, ponieważ źle dopasowali ceny do sytuacji rynkowej. Najbardziej elementarną metoda ustalania cen polega na dodaniu marży do produktu bądź usługi przy wcześniejszym ustaleniu i pokryciu kosztów z nimi związanych.

16 Dystrybucja Dystrybucja jest fizycznym procesem dostarczania produktów i usług na rynki docelowe lub, mówiąc inaczej, przekazaniem dóbr między partnerami gospodarczymi. Dystrybucja może byd również rozumiana, jako sytuacja dostępności produktu znajdującego się w sprzedaży. Do salonów czy gabinetów kosmetologicznych trafiają klienci docelowi, czyli głównie tacy, którzy dbają o swój wygląd zewnętrzny oraz zdrowie. Dlatego ważnym elementem jest dostępnośd produktów, które są uzupełnieniem wybieranych przez nich usług. Dzięki takim działaniom pokazujemy nasze holistyczne podejście do klienta, co wpływa na jego większe zadowolenie.

17 Promocja Promocja jest niezbędnym czynnikiem, by produkt czy usługa mogły dobrze się sprzedawad. Trzeba poinformowad otoczenie o ofercie i działalności firmy. Ważnym aspektem jest podjęcie decyzji, na jaki rynek docelowy chce trafid nasza oferta i jakie fundusze możemy przeznaczyd na ten cel. Często bywa, że ograniczona ilośd środków na promocje idzie w parze z brakiem sukcesów firmy. Dlatego im większy budżet przeznaczony na ten dział tym większy komfort działania.

18 Promocja Produkt trzeba promowad w odpowiedniej formie oraz racjonalnie gospodarowad czasem. Należałoby również przetestowad koncepcje na adekwatnie dobranej próbie, a także monitorowad i oceniad wyniki. Promocja skierowana do docelowego segmentu rynku jest zdecydowanie skuteczniejsza niż, ta, która jest wycelowana w masowego odbiorcę. Należy tutaj wziąd pod uwagę taki czynniki jak oczekiwania docelowych segmentów, rodzaj produktów, warunki konkurencji czy znajomośd produktu wśród nabywców.

19 Promotion mix Chod grup promocji jest wiele i stale ich liczba rośnie, można wyróżnid grupy składające się na promocje mix. Zaliczyd do nich można: najpopularniejszą z nich reklamę, najstarszą sprzedaż osobistą, zdobywającą sobie rynek promocję uzupełniającą oraz ciągle niedocenianą public relations.

20 Czynnik ludzki Czynniki ludzki jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Relacje pracowników z firmą mają istotne znaczenie w tworzeniu osiągnięd marketingowych. Strategia personalna odnosi sukcesy tylko wtedy, gdy zatrudnione osoby utożsamiają się z zakładem pracy. Chodzi tu nie tylko o relacje interpersonalne, ale o rozumienie strategii personalnej, jako instrumentu kreowania korzyści dla przedsiębiorstwa i poszczególnych współpracowników. Aby firma się rozwijała ważnym elementem jest również podnoszenie kwalifikacji personelu.

21 Czynnik ludzki Szkolenia, atrakcyjne warunki pracy, indywidualne ścieżki pracy prowadzą do tego, że pracownicy nie tylko są autorami, ale również realizatorami innowacji. Nie tylko wytwarzają dobra i dają zysk, ale także tworzą zasoby o określonej wartości. Firmy bardzo często rezygnują z takiego typu rozwoju, ponieważ wolą lokowad kapitał w sferze materialnej aniżeli w zasób ludzki. Tym bardziej w sferze usługowej, jaką jest branża kosmetyczna, inwestowanie w czynnik ludzki jest bardzo ważne. Im bardziej wykwalifikowana kadra, tym usługi świadczone są na wyższym poziomie, a co za tym idzie większe zadowolenie naszych klientów.

22 Otoczenie materialne Otoczenie materialne to nic innego jak wszystkie materialne i wizualne elementy, które dla klienta stają się dowodem świadczącym o jakości wykonywanych usług np. logo firmy, jej wewnętrzne wyposażenie, budynki itp. W tym momencie możemy popisad się swoim gustem i zrealizowad marzenia aranżacyjne wnętrza gabinetu. Wesprzed może nasz również firma z którą chcemy współpracowad (niestety bardzo często wiodące marki narzucają swój styl gabinetowi). Dodatki takie jak zapachowe świece, świeże kwiaty, zapach parzonej kawy, wpływają na odbiór marki i wizerunek firmy. Gustem, estetyką i pomysłowością możemy pozytywnie podziaład na zmysły naszych klientów.

23 Proces świadczenia usług Proces świadczenia usług zaczyna się od zainteresowania klienta poprzez informację, sprzedaż aż do obsługę posprzedażową. Już na samym początku spotkania musimy okazad swoje zainteresowanie. Bez względu na samopoczucie kosmetolog powinien byd uśmiechnięty i miły dla każdego gościa. Ważne jest uzyskanie istotnych informacji oraz wzbudzenie zaufania u odbiorcy. Gdy już dojdzie do sprzedaży, usługa musi byd świadczona na najwyższym poziomie.

24 Proces świadczenia usług Bardzo często w gabinetach wykonanie danej usługi wiąże się z zakooczeniem procesu. Nie można jednak zapominad o obsłudze posprzedażowej, która w przypadku branży kosmetycznej rozumiemy jako porady, zabiegi domowe, sprzedaż odpowiednich kosmetyków oraz, co najważniejsze, zainteresowanie odczuciami podczas świadczenia danej usługi. Dzięki temu klient poczuje się ważny i zachęcony do powrotu w progi naszego salonu.

25 Przyjemnośd Przyjemnośd odnosi się do odczud nabywców. Gdy wszystkie poprzednie elementy marketingu-mix będą dobrze wykonane przyjemnośd naszych klientów jest pewna. Dodatkową możemy ją wygenerowad na przykład serwując kawę i udostępniając branżową prasę w poczekalni. Pomocna może okazad się rozmowa z klientem czy podarowanie upominków stałym klientom.

26 Podsumowanie Nieważne, czy mamy do czynienia z małym salonem, czy dużym centrum SPA, dbałośd o wizerunek i odpowiednio prowadzona reklama oraz marketing są w stanie bardzo wpłynąd na zainteresowanie ze strony klientów. Identyfikacja wizualna salonu, wypracowana rozpoznawalnośd marki to wszystko zadania, które mają dziś ogromne znaczenie w wyróżnieniu się na tle konkurencji.

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 ANNA BORAWSKA ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI W dzisiejszych czasach słowo marketing jest często używane dla oznaczenia działalności zmierzającej

Bardziej szczegółowo

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Marek Makowiec 1 Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Pojęcie i znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy Marketing jest zbiorem działań, polegających na dokładnym

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą

Bardziej szczegółowo

1 O istocie planowania w przedsiębiorstwie. 2 Zasady nowoczesnego planowania

1 O istocie planowania w przedsiębiorstwie. 2 Zasady nowoczesnego planowania 1 O istocie planowania w przedsiębiorstwie Planowanie jest jedną z funkcji procesu zarządzania. Jest to czynnośd polegająca na wyznaczaniu celów organizacji oraz doborze środków i sposobów ich osiągania.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU Wykład 1 III

Bardziej szczegółowo

CIEKAWA SERIA: MARKETING NOWEGO WIEKU: POZOSTAŁE PUBLIKACJE O TEMATYCE MARKETINGOWEJ: KUP NA: WWW.PLACET.PL

CIEKAWA SERIA: MARKETING NOWEGO WIEKU: POZOSTAŁE PUBLIKACJE O TEMATYCE MARKETINGOWEJ: KUP NA: WWW.PLACET.PL 2 CIEKAWA SERIA: MARKETING NOWEGO WIEKU: Marketing nie stoi w miejscu Ph. Kotler Marketing pod presją globalizacji W. Šmid Partyzanckie public relations w internecie M. Levine Przewodnik po zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO

WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO marketingowe aspekty wprowadzania produktu na rynek Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski Wprowadzanie nowego produktu na rynek (za M. J. Thomas) Tworzenie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki związanej z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji

Bardziej szczegółowo

Marketing żywności ekologicznej w Europie i Polsce

Marketing żywności ekologicznej w Europie i Polsce Mariusz Maciejczak Marketing żywności ekologicznej w Europie i Polsce Podejście systemowe do rynku żywności ekologicznej Rolnictwo ekologiczne jest systemem. To całościowy systemem gospodarowania, wspierający

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Źródła przewagi konkurencyjnej

Źródła przewagi konkurencyjnej Źródła przewagi konkurencyjnej Przewaga konkurencyjna jest to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów. Jest ona relatywną miarą jej funkcjonowania na rynku

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Materiały do ćwiczeń

MARKETING. Materiały do ćwiczeń MARKETING Materiały do ćwiczeń Autorzy Urszula Chrąchol Leszek Gracz Joanna Hołub Magdalena Małachowska Izabela Ostrowska Józef Perenc Kamila Peszko Grażyna Rosa Agnieszka Smalec MARKETING Materiały do

Bardziej szczegółowo

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI Innowacje ORGANIZACYJNE s.11 Innowacje MARKETINGOWE s.31 Innowacje PROCESOWE s.49 Innowacje TECHNOLOGICZNE s.73 (właściciel) Spis treści Specyfika

Bardziej szczegółowo