Wstęp Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013

2 Wstęp Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku Poziom i stopa bezrobocia w powiecie nyskim Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Struktura bezrobotnych wg wieku Bezrobotni wg wykształcenia Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim na koniec 2012 roku Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie nyskim - stan na 31 grudnia 2012 roku Struktura bezrobotnych i ofert pracy wg PKD w powiecie nyskim w 2012 roku Bezrobotni według zawodów w powiecie nyskim na koniec 2012 roku Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie nyskim w 2012 roku Oferty pracy według zawodów w powiecie nyskim w 2012 roku Ranking grupy zawodów (według kodu 2-cyfrowego) zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie nyskim w 2012 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Ranking 44 zawodów deficytowych w powiecie nyskim w 2012 roku Ranking 32 zawodów nadwyżkowych w powiecie nyskim w 2012 roku Ranking grupy zawodów (według kodu 4-cyfrowego) generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie nyskim w 2012 roku Podsumowanie i wnioski

3 Wstęp MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych łączy wiedzę z zakresu popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodów. Wymaga to systematycznego śledzenia i analizowania zjawisk oraz procesów zachodzących na lokalnym rynku pracy, procesów dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym, a także formułowania na tej podstawie ocen i wniosków. Informacje o kształcie i poziomie bezrobocia oraz o ofertach pracy, zebrane w syntetycznej formie, służyć mogą jako źródło do prowadzenia prawidłowej polityki rynku pracy, tj.: - doskonalenia jakości usług w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego poprzez dostarczanie szczegółowej informacji dotyczącej zawodów poszukiwanych przez pracodawców oraz profesji, na które wygasa zapotrzebowanie na rynku; - inicjowania kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych zgodnych z potrzebami rynku pracy; - właściwego planowania i prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przez samorządy oraz instytucje i organizacje zajmujące się problematyką bezrobocia; - racjonalnego gospodarowania środkami Funduszu Pracy; a także do: - planowania kierunków studiów i poziomu kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Analizy rynku pracy, w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jest jednym z zadań samorządu w zakresie polityki rynku pracy (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - art.8, ust.1, pkt 3 oraz art.9, ust.1, pkt 9). Monitoring zawodów w powiecie nyskim opracowany został w oparciu o: - Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy, Warszawa 2003; - sprawozdanie MPiPS-01 wraz z załącznikami 2 i 3; - tabele wynikowe przetworzone przez system Syriusz dostępne na stronie 3

4 Warto wyjaśnić, że przez pojęcie zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje niezaspokojone zapotrzebowanie na rynku pracy. Natomiast zawód nadwyżkowy to zawód, na który na rynku pracy występuje mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku Poziom i stopa bezrobocia w powiecie nyskim 31 grudnia 2012 roku stopa bezrobocia w powiecie nyskim wynosiła 20,8%. Natomiast już w styczniu 2013 roku osiągnęła poziom 23,1%. Z obserwacji sytuacji na naszym rynku w 2012 roku wynika, że w każdym kolejnym miesiącu, począwszy od czerwca, odnotowywany był wyższy poziom stopy bezrobocia - wyraźna tendencja wzrostowa. Wykres 1 STOPA BEZROBOCIA 25,0% 23,1% 20,0% 20,2% 20,7% 20,3% 19,9% 19,2% 18,8% 18,9% 19,0% 19,4% 19,5% 20,5% 20,8% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 I 2013 W dniu 31 grudnia 2012 roku w powiecie nyskim stopa bezrobocia wyniosła 20,8% (tj osób bezrobotnych) i znacznie przewyższyła stopę wojewódzką i krajową. 4

5 1.2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykres 2 samotni rodzice osoby dotychczas niepracujące młodzież w wieku do 25 lat osoby bez doświadczenia zawodowego bezrobotni powyżej 50 roku życia osoby bez kwalifikacji zawodowych mieszkańcy wsi kobiety długotrwale bezrobotni osoby bez wykształcenia średniego osoby bez prawa do zasiłku 10,0% 14,6% 16,1% 20,9% 26,4% 37,5% 47,2% 47,4% 49,2% 60,1% 84,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Na koniec grudnia 2012 roku w ewidencji Urzędu figurowało 4711 osób długotrwale bezrobotnych, co stanowiło blisko połowę ogółu osób zarejestrowanych. Niepokojącym jest również fakt, że ponad 60% osób bezrobotnych nie posiada średniego wykształcenia oraz, ze częściej niż co czwarta osoba bezrobotna to osoba powyżej 50 roku życia Struktura bezrobotnych otnych wg wieku Wykres 3 BEZROBOTNI WG WIEKU lat 11% lata 4% lata 16% lata 20% lata 21% lata 28% 5

6 Wiek jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o sytuacji jednostki na rynku pracy. Na koniec grudnia 2012 r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym lata - 28% ogółu bezrobotnych Bezrobotni wg wykształcenia Wykres 4 gimnazjalne i niższe 30% BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA wyższe 10% policealne i średnie zawodowe 20% zasadnicze zawodowe 30% średnie ogólnokształcące 10% Istotną cechą określającą szansę bezrobotnych na pozyskanie pracy jest wykształcenie, które w istotny sposób określa status bezrobotnego na lokalnym rynku pracy oraz jego zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku. W powiecie nyskim w najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Na koniec 2012 roku w powiecie nyskim 60% osób bezrobotnych nie posiadało wykształcenia średniego. 6

7 2. Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim na koniec 2012 roku 2.1. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie nyskim - stan na 31 grudnia 2012 roku Tabela 1 Sekcja PKD Bezrobotni Oferty pracy zarejestrowani w 2012 roku stan w końcu 2012 roku zgłoszone w 2012 roku stan w końcu 2012 roku Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i parę wodną oraz powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpad. oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana Ogółem Informacje zawarte w powyższej tabeli obrazują sytuację zarejestrowanych osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy w dniu 31 grudnia 2012 roku według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy (doświadczenie zawodowe) w stosunku do ilości ofert pracy w danych zawodach. 7

8 Największą liczbę (wyłączając osoby, u których odnotowano w miejscu ostatniego zatrudnienia działalność niezidentyfikowaną) stanowiły osoby bezrobotne z doświadczeniem zawodowym w przetwórstwie przemysłowym. W dniu 31 grudnia 2012 roku zarejestrowanych było 1618 takich osób, natomiast wolnych miejsc pracy było jedynie 21. Następną w kolejności grupę stanowiły osoby, które zgodnie z ostatnim miejscem pracy zdobyły doświadczenie zawodowe w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego lub naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle 1020 osób, natomiast tylko 4 wolne miejsca pracy. Stosunek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu 31 grudnia 2012 roku /tj os./ do liczby wolnych miejsc pracy wykazanych w tym dniu /60/ był drastyczny. Na jedno stanowisko pracy przypadało niespełna 160 osób bezrobotnych. W 2012 roku do nyskiego urzędu pracy łącznie wpłynęło 3808 ofert pracy. Sytuacja wygląda niepokojąco, ponieważ mówiąc o ofertach pracy, należy zaznaczyć, że dużą część ofert stanowią tzw. oferty pracy sezonowej (w okresie przedwakacyjnym, wakacyjnym i jesiennym) oraz oferty subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, itp.), które zamazują rzeczywisty obraz podaży pracy na lokalnym rynku Struktura bezrobotnych i ofert pracy wg PKD w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 2 Sekcja PKD Zarejestrowani w 2012 r. Bezrobotni Stan na koniec 2012 r. Zgłoszone w 2012 r. Oferty pracy Stan na koniec 2012 r. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 2,9562 3,0225 3, rybactwo Górnictwo i wydobywanie 0,2547 0,3182 0, Przetwórstwo przemysłowe 20, , , ,9999 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0,1001 0,0734 1, ,3333 energię elektryczną gaz i parę wodną oraz powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawy wody, gospodarowanie 0,3002 0,3671 0, ściekami i odpad. oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo 9,4961 9,5448 7,1429 1,6667 Handel hurt. i detal.; naprawa 12,143 12, ,0431 6,6667 pojazdów samochodowych włączając motocykle Działalność związana z 2,3013 2,6065 3,6765 3,3333 zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa 1,9465 1,7132 1,9958 1,6667 Informacja i komunikacja 0,6094 0,6486 2,2321 1,6667 Działalność finansowa i 0,5003 0,5262 1,917 0 ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku 1,5554 1,2115 2, nieruchomości Działalność profesjonalna naukowa i techniczna 1,5008 1,2726 2,0746 1,6667 8

9 Działalność w zakresie usług 2,465 2,3128 4, administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona 4,5479 4, , narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne Edukacja 2,2922 2,1415 4, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,8556 1,7744 4, Działalność związana z kulturą 2,4377 2,0436 4, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa 1,3098 1,5908 1, Gospodarstwa domowe zatrudniające 0,0637 0, pracowników gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0, Działalność niezidentyfikowana 30, , Ogółem Bezrobotni według zawodów w powiecie nyskim na koniec 2012 roku Tabela 3 Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety Absolwenci w tym Powyżej 12 miesięcy razem kobiety razem kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "711202" Murarz* "722204" Ślusarz* "753105" Krawiec* "515303" Robotnik gospodarczy "331403" Technik ekonomista* "931301" Robotnik budowlany "751201" Cukiernik* "751204" Piekarz* *zawody szkolne Tabela nr 3 prezentuje najliczniej reprezentowane zawody w naszym powiecie, stan na koniec 2012 roku. Struktura bezrobotnych pod względem posiadanego zawodu umożliwia wykazanie zawodów, na które jest największe zapotrzebowanie. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 10 przedstawionych zawodach (najliczniejsze grupy) stanowią ponad 45% ogółu osób bezrobotnych (tj osób) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie na koniec grudnia 2012 roku. 9

10 2.4. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 4 Lp. Kod Nazwa zawodu Bezrobotni w tym Absolwenci zawodu ogółem Kobiety razem kobiety 1. "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "711202" Murarz* "722204" Ślusarz* "515303" Robotnik gospodarczy "331403" Technik ekonomista* "753105" Krawiec* "931301" Robotnik budowlany "751204" Piekarz* "751201" Cukiernik* "512001" Kucharz* "722314" Tokarz w metalu Mechanik samochodów "723105" osobowych Mechanik pojazdów "723103" samochodowych* "311504" Technik mechanik* "752205" Stolarz* "911207" Sprzątaczka biurowa "311204" Technik budownictwa* "411004" Technik prac biurowych* "753303" Szwaczka "432103" Magazynier "314207" Technik rolnik* Mechanik maszyn i urządzeń "723307" przemysłowych "514101" Fryzjer* "334306" Technik administracji* Robotnik pomocniczy w "932911" przemyśle przetwórczym Elektromonter (elektryk) "741207" zakładowy "752208" Stolarz meblowy "932101" Pakowacz "263102" Ekonomista "721306" Blacharz samochodowy* Kierowca samochodu "833203" ciężarowego "613003" Rolnik* *zawody szkolne Bardzo istotną kwestią w celu uzyskania pełniejszego obrazu oraz zaobserwowania tendencji obecnie panujących na lokalnym rynku pracy jest napływ bezrobotnych. Najliczniejszą grupą osób rejestrujących się w 2012 roku stanowiły osoby bez zawodu, aż 3212 osób, w następnej kolejności usytuowały się grupy osób z zawodami: sprzedawca, murarz, ślusarz, robotnik gospodarczy, technik ekonomista, krawiec, itd. 10

11 2.5. Oferty pracy według zawodów w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 5 Lp. Nazwa zawodu zgłoszone w 2012 roku Oferty pracy na koniec 2012 roku 1 Robotnik gospodarczy Bez zawodu Sprzedawca* Technik prac biurowych* Magazynier Szwaczka Kucharz* Kierowca samochodu ciężarowego Przedstawiciel handlowy Sprzątaczka biurowa Meliorant Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego Robotnik budowlany Telemarketer Murarz* Kierowca samochodu dostawczego Opiekunka dziecięca* Ślusarz* Doradca klienta Kelner* Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Sekretarka Pomoc kuchenna Księgowy Konserwator budynków Stolarz* Technik administracji* Mechanik pojazdów samochodowych* Pakowacz Doradca finansowy Opiekun w domu pomocy społecznej* 18 0 *zawody szkolne Powyższa tabela przedstawia ranking 31 zawodów wyszczególnionych po analizie ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w 2012 roku, w których odnotowano największe zainteresowanie ze strony potencjalnych pracodawców. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodzie robotnik gospodarczy (509) następnie bez wymagań zawodowych (469), dalej w kolejności malejąco w zawodzie sprzedawca (245), 11

12 technik prac biurowych (164), magazynier (84). Łącznie w 2012 roku zgłoszono 3808 ofert pracy z czego na koniec grudnia 2012 roku zostało 60 ofert. Podczas analizy powyższej tabeli należy pamietać, iż oferty w niej przedstawione zawierają: wolne miejsca zatrudnienia zgłoszone przez pracodawców, prace w ramach umów zlecenia, oferty stażowe oraz tzw. prace subsydiowane ze środkow Funduszu Pracy lub EFS Ranking grupy zawodów (według kodu 2-cyfrowego) zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie nyskim w 2012 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Tabela 6 Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0 "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0 "03" Żołnierze szeregowi 0 "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,0038 "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0072 "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,0098 Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych "25" 0,0104 "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0,0146 "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,0173 "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0,0195 "74" Elektrycy i elektronicy 0,0222 "42" Pracownicy obsługi klienta 0,0244 "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0254 "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0,0259 "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0,0304 "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,0305 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach "14" usługowych 0,0333 "62" Leśnicy i rybacy 0,0343 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,0343 "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,0351 "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0,0371 "35" Technicy informatycy 0,0379 "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,0397 "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0,0425 "32" Średni personel do spraw zdrowia 0,044 "52" Sprzedawcy i pokrewni 0,0481 "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,0538 "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0,

13 "11" MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0784 "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,0825 "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,0828 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji "43" materiałowej 0,091 "51" Pracownicy usług osobistych 0,1117 "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,1274 "54" Pracownicy usług ochrony 0,136 "82" Monterzy 0,1519 "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,1522 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury "34" i pokrewny 0,1696 "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,1794 "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,1961 "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Ranking 44 zawodów deficytowych w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 7 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów 1 "524404" Telemarketer 44 2 "821305" Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 29,5 3 "811104" Operator koparki 15 4 "751203" Karmelarz 9 5 "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* 8 6 "341202" Opiekun osoby starszej* 7, "343203" Florysta* 7 9 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 6, "962105" Goniec 6,5 11 "241202" Doradca finansowy 6 12 "531202" Asystent nauczyciela przedszkola 6 13 "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 5,8 14 "412001" Sekretarka 5,6 15 "325905" Opiekunka dziecięca* 5, "243305" Specjalista do spraw sprzedaży 5 17 "342301" Instruktor fitness 5 18 "431103" Technik rachunkowości* 5 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 19 "816090" spożywczych i pokrewni 5 20 "821905" Monter wyrobów z drewna 5 21 "411003" Pracownik kancelaryjny 4,5 22 "522304" Sprzedawca w branży spożywczej 4,5 23 "532904" Sanitariusz szpitalny 4,5 24 "721204" Spawacz metodą MAG 4 25 "721205" Spawacz metodą MIG 4 26 "524902" Doradca klienta 3,75 13

14 27 "132301" Kierownik budowy 3,5 28 "331203" Referent (asystent) bankowości 3,5 29 "343901" Animator kultury* 3,5 30 "524302" Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 3,5 31 "911203" Pokojowa 3,5 32 "931203" Meliorant 3, "228502" Logopeda 3 34 "235301" Lektor języka angielskiego 3 35 "235502" Instruktor tańca 3 36 "251401" Programista aplikacji 3 37 "311405" Kontroler jakości wyrobów elektronicznych 3 38 "332101" Agent ubezpieczeniowy 3 39 "342306" Instruktor rytmiki 3 40 "524502" Sprzedawca w stacji paliw 3 41 "524904" Hostessa 3 Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw 42 "814204" sztucznych 3 43 "911208" Sprzątacz pojazdów 3 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i 44 "911290" podobne 3 *zawody szkolne 2.8. Ranking 32 zawodów nadwyżkowych w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 8 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 1 "331403" Technik ekonomista* 0, "311204" Technik budownictwa* 0, "753105" Krawiec* 0, "263102" Ekonomista 0, "311504" Technik mechanik* 0, "228903" Kosmetolog 0, "721207" Spawacz ręczny gazowy 0, "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0,0244 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, 9 "242222" hotelarskich i turystycznych 0, "228204" Specjalista zdrowia publicznego 0, "751201" Cukiernik* 0, "741207" Elektromonter (elektryk) zakładowy 0,037 Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i 13 "723390" przemysłowych 0, "311303" Technik elektryk* 0, "242190" Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 0, "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0,044 14

15 17 "721306" Blacharz samochodowy* 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0, "711401" Betoniarz 0,05 20 "711503" Stolarz budowlany 0,05 21 "251902" Specjalista zastosowań informatyki 0, "311924" Technik technologii odzieży* 0, "711301" Kamieniarz* 0,0556 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej 24 "261990" niesklasyfikowani 0, "753402" Tapicer* 0, "961302" Robotnik placowy 0, "241306" Specjalista do spraw finansów 0, "722301" Frezer 0, "713203" Lakiernik samochodowy 0, "722314" Tokarz w metalu 0, "441203" Listonosz 0, "818205" Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 0,0833 *zawody szkolne Najistotniejszą częścią analizy rynku pracy jest identyfikacja zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Warto pamiętać, że zawody deficytowe, to te, na które występuje na rynku pracy większe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W tabeli nr 7 ujęto ranking 44 zawodów deficytowych sporządzony w oparciu o przyjęty wskaźnik intensywności deficytu (nadwyżki) zawodu. W przypadku zawodów deficytowych wskaźnik intensywności deficytu jest większy od 1,1 (W>1,1). Nie ujęto w tym zestawieniu zawodów, dla których wskaźnik intensywności deficytu osiągną wartość MAX. Natomiast w grupie zawodów o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu znalazły się takie zawody jak: telemarketer, monter sprzętu radiowego, operator koparki. Tabela nr 8 zawiera natomiast zestawienie 32 zawodów nadwyżkowych w powiecie nyskim, czyli zawodów, na które występuje mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach (W<0,9). Osoby posiadające zawody z powyższej tabeli mają największe trudności ze znalezieniem pracy na lokalnym rynku. Należy pamiętać, że na rynku pracy znajdują się również zawody wykazujące równowagę tzw. zrównoważone, są to zawody dla których wskaźnik intensywności deficytu (nadwyżki) mieści się w przedziale: 0,9 W 1,1. 15

16 2.9. Ranking grupy zawodów (według kodu 4-cyfrowego) generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 9 Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia "4131" Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 1 "3344" Sekretarze medyczni i pokrewni 1 "3321" Agenci ubezpieczeniowi 1 "5222" Kierownicy sprzedaży w marketach 1 "1221" Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 1 "2441" Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 1 "3413" Pracownicy z zakresu działalności religijnej 1 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne "3230" metody terapii 1 "3422" Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej "3359" niesklasyfikowani 1 "3251" Asystenci dentystyczni 1 "5411" Strażacy 1 "3436" Muzycy i pokrewni 1 "6221" Hodowcy ryb 1 "9111" Pomoce domowe i sprzątaczki 1 "9212" Robotnicy pomocniczy przy hodowli zwierząt 1 "7133" Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 1 Operatorzy urządzeń pakujących, do napełniania butelek i "8183" urządzeń znakujących 1 "9122" Czyściciele pojazdów 1 "7317" Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 1 "3214" Technicy medyczni i dentystyczni 0,6667 "3432" Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 0,6667 "2412" Doradcy finansowi i inwestycyjni 0,6667 "5245" Pracownicy stacji obsługi pojazdów 0,6667 "1120" Dyrektorzy generalni i wykonawczy 0,6667 "8311" Maszyniści kolejowi i metra 0,6667 "4120" Sekretarki (ogólne) 0,625 "3240" Technicy weterynarii 0,6 "2433" Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 0,6 "8181" Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 0,6 "7234" Mechanicy pojazdów jednośladowych 0,5714 "3111" Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 0,5455 "6129" Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 0,5385 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej "3259" niesklasyfikowany 0,5385 "6210" Robotnicy leśni i pokrewni 0,

17 "3323" Zaopatrzeniowcy 0,5 "3143" Technicy leśnictwa 0,5 "3117" Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni 0,5 "1211" Kierownicy do spraw finansowych 0,5 "3333" Pośrednicy pracy i zatrudnienia 0,5 "4419" Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 0,5 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni "5329" gdzie indziej niesklasyfikowani 0,5 "7413" Monterzy linii elektrycznych 0,5 "7122" Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 0,5 "7544" Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów 0,5 "8172" Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 0,5 "8141" Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 0,5 "8121" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 0,5 "8160" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 0,5 W analizie rynku pracy bardzo istotną kwestią dotyczącą bezrobocia jest długość (okres) pozostawania osób bezrobotnych bez pracy. W powyższej tabeli przedstawiono ranking grup zawodów (według kodu 4-cyfrowego) generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie nyskim stworzony w oparciu o wskaźnik długotrwałego bezrobocia (liczymy stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec 2012 roku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie według stanu na koniec 2012 roku). Ujęto jedynie te grupy zawodów o największym wskaźniku długotrwałego bezrobocia, te w których jest on większy lub równy 0,5. 17

18 3. Podsumowanie i wnioski Sprawozdanie w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest niezbędnym narzędziem w warunkach gospodarki rynkowej stanowiącym ważne źródło informacji i dającym ogólny obraz reakcji zachodzących w obrębie rynku pracy w danym rejonie. W rezultacie daje podstawę do przeciwdziałania bezrobociu. Należy jednak pamiętać, że nie powinno ono stanowić jedynego źródła informacji przy podejmowaniu decyzji w zakresie ustalania kierunków szkolenia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, czy też przy podejmowaniu przez absolwentów decyzji o wyborze kierunku ewentualnego, dalszego kształcenia. Opracowany ranking nie daje pełnego obrazu, nie stanowi kompleksowej analizy rynku pracy. Opiera się on wyłącznie na danych pochodzących z bazy danych zgromadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy bazy osób bezrobotnych oraz bazy ofert pracy. Do sporządzenia tabel dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych użyto tabel wynikowych przetworzonych przez system Syriusz dostępnych na stronie Należy pamiętać, że powyższe bazy nie zawierają informacji o wszystkich osobach bezrobotnych bądź poszukujących pracy, brak w nich informacji o osobach niezarejestrowanych. Często osoby poszukujące pracy korzystają z szeregu równorzędnych możliwości znalezienia zatrudnienia, np.: Internet, prywatne agencje, polecenie, itd. Natomiast w przypadku ofert pracy dane dotyczą jedynie ofert zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Należy też zwróć uwagę na fakt, że duży odsetek ofert zgłoszonych do tut. Urzędu należy do grupy tzw. ofert subsydiowanych (roboty publiczne, prace interwencyjne, staże), które dają jedynie gwarancję zatrudnienia na krótkie okresy i jednocześnie w jakimś stopniu zakłamują rzeczywisty obraz zachowań na rynku pracy. Często zdarza się także, że do Urzędu trafiają oferty od tych samych pracodawców, powtarzające się nawet kilka razy w krótkim przedziale czasu, na te same stanowiska tzw. oferty trudne, które również niekorzystnie wpływają na rzetelność analizy. Następnym istotnym problemem w analizie rynku pracy wynikającym z mechanizmów rynkowych popytu i podaży na pracę jest szereg czynników trudnych do ujęcia, tj.: - wysokość proponowanego przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę, - motywacja do podjęcia starań w celu pozyskania zatrudnienia, - chęć i możliwości finansowe lub rodzinne do podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, - mobilność. 18

19 Wnioski z analizy przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie: stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec 2012 roku ukształtowała się na poziomie 20,8%; osoby długotrwale bezrobotne stanowiły blisko 50% ogółu zarejestrowanych; ponad 60% ogółu wszystkich osób bezrobotnych to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub gimnazjalnym i niższym; wg stanu na koniec 2012 roku na jedno stanowisko pracy przypadało 160 osób bezrobotnych; najliczniej reprezentowanym zawodem (z pominięciem kategorii bez zawodu ) w strukturze osób bezrobotnych był zawód sprzedawca stan na koniec 2012 roku; największa liczba ofert pracy skierowana była do osób w zawodzie robotnik gospodarczy (509). zidentyfikowano 44 zawody deficytowe o najwyższym wskaźniku intensywności i 32 zawody nadwyżkowe; wyselekcjonowano 49 grup (kod 4-cyfrowy) zawodów generujących długotrwałe bezrobocie. 19

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM - 2012 ROK. Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 30 czerwca 2013 roku...

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM - 2012 ROK. Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 30 czerwca 2013 roku... Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku LIPIEC 2013 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 30 czerwca 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU PAŹDZIERNIK 2011 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 30 czerwca 2011 roku... 4 1. 1. Poziom i stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Myślenice, październik 2013r. Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP... 3 1. Cel opracowania raportu... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2015 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8 64- Kościan, tel./fax.: (-65) 512-1-55 e-mail: poks@praca.gov.pl www.pup-koscian.pl POWIATOWY URZĄD PRACY Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r. 14 229 uczn URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. Październik 2011 r. Spis treści: I. Wstęp..... 3 II. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WRZESIEŃ 2012 1.Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec 2012 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp.........3 2.Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. Skierniewice 2011 SPIS TREŚCI Wstęp - Cel

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE IŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE IŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Iławie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE IŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Iława 2014 Spis treści: 1. Wstęp 2. Analiza bezrobotnych według zawodów / grup zawodów

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2013 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM... 4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ul. Głowackiego 28, 10-448 OLSZTYN (89) 522-79-00, fax. (89) 522-79-01, e-mail: olwu@up.gov.pl OLSZTYN, PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 1. Makrootoczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ELBLĄSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo