Wstęp Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013

2 Wstęp Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku Poziom i stopa bezrobocia w powiecie nyskim Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Struktura bezrobotnych wg wieku Bezrobotni wg wykształcenia Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim na koniec 2012 roku Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie nyskim - stan na 31 grudnia 2012 roku Struktura bezrobotnych i ofert pracy wg PKD w powiecie nyskim w 2012 roku Bezrobotni według zawodów w powiecie nyskim na koniec 2012 roku Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie nyskim w 2012 roku Oferty pracy według zawodów w powiecie nyskim w 2012 roku Ranking grupy zawodów (według kodu 2-cyfrowego) zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie nyskim w 2012 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Ranking 44 zawodów deficytowych w powiecie nyskim w 2012 roku Ranking 32 zawodów nadwyżkowych w powiecie nyskim w 2012 roku Ranking grupy zawodów (według kodu 4-cyfrowego) generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie nyskim w 2012 roku Podsumowanie i wnioski

3 Wstęp MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych łączy wiedzę z zakresu popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodów. Wymaga to systematycznego śledzenia i analizowania zjawisk oraz procesów zachodzących na lokalnym rynku pracy, procesów dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym, a także formułowania na tej podstawie ocen i wniosków. Informacje o kształcie i poziomie bezrobocia oraz o ofertach pracy, zebrane w syntetycznej formie, służyć mogą jako źródło do prowadzenia prawidłowej polityki rynku pracy, tj.: - doskonalenia jakości usług w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego poprzez dostarczanie szczegółowej informacji dotyczącej zawodów poszukiwanych przez pracodawców oraz profesji, na które wygasa zapotrzebowanie na rynku; - inicjowania kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych zgodnych z potrzebami rynku pracy; - właściwego planowania i prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przez samorządy oraz instytucje i organizacje zajmujące się problematyką bezrobocia; - racjonalnego gospodarowania środkami Funduszu Pracy; a także do: - planowania kierunków studiów i poziomu kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Analizy rynku pracy, w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jest jednym z zadań samorządu w zakresie polityki rynku pracy (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - art.8, ust.1, pkt 3 oraz art.9, ust.1, pkt 9). Monitoring zawodów w powiecie nyskim opracowany został w oparciu o: - Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy, Warszawa 2003; - sprawozdanie MPiPS-01 wraz z załącznikami 2 i 3; - tabele wynikowe przetworzone przez system Syriusz dostępne na stronie 3

4 Warto wyjaśnić, że przez pojęcie zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje niezaspokojone zapotrzebowanie na rynku pracy. Natomiast zawód nadwyżkowy to zawód, na który na rynku pracy występuje mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku Poziom i stopa bezrobocia w powiecie nyskim 31 grudnia 2012 roku stopa bezrobocia w powiecie nyskim wynosiła 20,8%. Natomiast już w styczniu 2013 roku osiągnęła poziom 23,1%. Z obserwacji sytuacji na naszym rynku w 2012 roku wynika, że w każdym kolejnym miesiącu, począwszy od czerwca, odnotowywany był wyższy poziom stopy bezrobocia - wyraźna tendencja wzrostowa. Wykres 1 STOPA BEZROBOCIA 25,0% 23,1% 20,0% 20,2% 20,7% 20,3% 19,9% 19,2% 18,8% 18,9% 19,0% 19,4% 19,5% 20,5% 20,8% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 I 2013 W dniu 31 grudnia 2012 roku w powiecie nyskim stopa bezrobocia wyniosła 20,8% (tj osób bezrobotnych) i znacznie przewyższyła stopę wojewódzką i krajową. 4

5 1.2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykres 2 samotni rodzice osoby dotychczas niepracujące młodzież w wieku do 25 lat osoby bez doświadczenia zawodowego bezrobotni powyżej 50 roku życia osoby bez kwalifikacji zawodowych mieszkańcy wsi kobiety długotrwale bezrobotni osoby bez wykształcenia średniego osoby bez prawa do zasiłku 10,0% 14,6% 16,1% 20,9% 26,4% 37,5% 47,2% 47,4% 49,2% 60,1% 84,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Na koniec grudnia 2012 roku w ewidencji Urzędu figurowało 4711 osób długotrwale bezrobotnych, co stanowiło blisko połowę ogółu osób zarejestrowanych. Niepokojącym jest również fakt, że ponad 60% osób bezrobotnych nie posiada średniego wykształcenia oraz, ze częściej niż co czwarta osoba bezrobotna to osoba powyżej 50 roku życia Struktura bezrobotnych otnych wg wieku Wykres 3 BEZROBOTNI WG WIEKU lat 11% lata 4% lata 16% lata 20% lata 21% lata 28% 5

6 Wiek jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o sytuacji jednostki na rynku pracy. Na koniec grudnia 2012 r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym lata - 28% ogółu bezrobotnych Bezrobotni wg wykształcenia Wykres 4 gimnazjalne i niższe 30% BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA wyższe 10% policealne i średnie zawodowe 20% zasadnicze zawodowe 30% średnie ogólnokształcące 10% Istotną cechą określającą szansę bezrobotnych na pozyskanie pracy jest wykształcenie, które w istotny sposób określa status bezrobotnego na lokalnym rynku pracy oraz jego zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku. W powiecie nyskim w najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Na koniec 2012 roku w powiecie nyskim 60% osób bezrobotnych nie posiadało wykształcenia średniego. 6

7 2. Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim na koniec 2012 roku 2.1. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie nyskim - stan na 31 grudnia 2012 roku Tabela 1 Sekcja PKD Bezrobotni Oferty pracy zarejestrowani w 2012 roku stan w końcu 2012 roku zgłoszone w 2012 roku stan w końcu 2012 roku Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i parę wodną oraz powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpad. oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana Ogółem Informacje zawarte w powyższej tabeli obrazują sytuację zarejestrowanych osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy w dniu 31 grudnia 2012 roku według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy (doświadczenie zawodowe) w stosunku do ilości ofert pracy w danych zawodach. 7

8 Największą liczbę (wyłączając osoby, u których odnotowano w miejscu ostatniego zatrudnienia działalność niezidentyfikowaną) stanowiły osoby bezrobotne z doświadczeniem zawodowym w przetwórstwie przemysłowym. W dniu 31 grudnia 2012 roku zarejestrowanych było 1618 takich osób, natomiast wolnych miejsc pracy było jedynie 21. Następną w kolejności grupę stanowiły osoby, które zgodnie z ostatnim miejscem pracy zdobyły doświadczenie zawodowe w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego lub naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle 1020 osób, natomiast tylko 4 wolne miejsca pracy. Stosunek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu 31 grudnia 2012 roku /tj os./ do liczby wolnych miejsc pracy wykazanych w tym dniu /60/ był drastyczny. Na jedno stanowisko pracy przypadało niespełna 160 osób bezrobotnych. W 2012 roku do nyskiego urzędu pracy łącznie wpłynęło 3808 ofert pracy. Sytuacja wygląda niepokojąco, ponieważ mówiąc o ofertach pracy, należy zaznaczyć, że dużą część ofert stanowią tzw. oferty pracy sezonowej (w okresie przedwakacyjnym, wakacyjnym i jesiennym) oraz oferty subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, itp.), które zamazują rzeczywisty obraz podaży pracy na lokalnym rynku Struktura bezrobotnych i ofert pracy wg PKD w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 2 Sekcja PKD Zarejestrowani w 2012 r. Bezrobotni Stan na koniec 2012 r. Zgłoszone w 2012 r. Oferty pracy Stan na koniec 2012 r. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 2,9562 3,0225 3, rybactwo Górnictwo i wydobywanie 0,2547 0,3182 0, Przetwórstwo przemysłowe 20, , , ,9999 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0,1001 0,0734 1, ,3333 energię elektryczną gaz i parę wodną oraz powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawy wody, gospodarowanie 0,3002 0,3671 0, ściekami i odpad. oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo 9,4961 9,5448 7,1429 1,6667 Handel hurt. i detal.; naprawa 12,143 12, ,0431 6,6667 pojazdów samochodowych włączając motocykle Działalność związana z 2,3013 2,6065 3,6765 3,3333 zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa 1,9465 1,7132 1,9958 1,6667 Informacja i komunikacja 0,6094 0,6486 2,2321 1,6667 Działalność finansowa i 0,5003 0,5262 1,917 0 ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku 1,5554 1,2115 2, nieruchomości Działalność profesjonalna naukowa i techniczna 1,5008 1,2726 2,0746 1,6667 8

9 Działalność w zakresie usług 2,465 2,3128 4, administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona 4,5479 4, , narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne Edukacja 2,2922 2,1415 4, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,8556 1,7744 4, Działalność związana z kulturą 2,4377 2,0436 4, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa 1,3098 1,5908 1, Gospodarstwa domowe zatrudniające 0,0637 0, pracowników gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0, Działalność niezidentyfikowana 30, , Ogółem Bezrobotni według zawodów w powiecie nyskim na koniec 2012 roku Tabela 3 Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety Absolwenci w tym Powyżej 12 miesięcy razem kobiety razem kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "711202" Murarz* "722204" Ślusarz* "753105" Krawiec* "515303" Robotnik gospodarczy "331403" Technik ekonomista* "931301" Robotnik budowlany "751201" Cukiernik* "751204" Piekarz* *zawody szkolne Tabela nr 3 prezentuje najliczniej reprezentowane zawody w naszym powiecie, stan na koniec 2012 roku. Struktura bezrobotnych pod względem posiadanego zawodu umożliwia wykazanie zawodów, na które jest największe zapotrzebowanie. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 10 przedstawionych zawodach (najliczniejsze grupy) stanowią ponad 45% ogółu osób bezrobotnych (tj osób) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie na koniec grudnia 2012 roku. 9

10 2.4. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 4 Lp. Kod Nazwa zawodu Bezrobotni w tym Absolwenci zawodu ogółem Kobiety razem kobiety 1. "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "711202" Murarz* "722204" Ślusarz* "515303" Robotnik gospodarczy "331403" Technik ekonomista* "753105" Krawiec* "931301" Robotnik budowlany "751204" Piekarz* "751201" Cukiernik* "512001" Kucharz* "722314" Tokarz w metalu Mechanik samochodów "723105" osobowych Mechanik pojazdów "723103" samochodowych* "311504" Technik mechanik* "752205" Stolarz* "911207" Sprzątaczka biurowa "311204" Technik budownictwa* "411004" Technik prac biurowych* "753303" Szwaczka "432103" Magazynier "314207" Technik rolnik* Mechanik maszyn i urządzeń "723307" przemysłowych "514101" Fryzjer* "334306" Technik administracji* Robotnik pomocniczy w "932911" przemyśle przetwórczym Elektromonter (elektryk) "741207" zakładowy "752208" Stolarz meblowy "932101" Pakowacz "263102" Ekonomista "721306" Blacharz samochodowy* Kierowca samochodu "833203" ciężarowego "613003" Rolnik* *zawody szkolne Bardzo istotną kwestią w celu uzyskania pełniejszego obrazu oraz zaobserwowania tendencji obecnie panujących na lokalnym rynku pracy jest napływ bezrobotnych. Najliczniejszą grupą osób rejestrujących się w 2012 roku stanowiły osoby bez zawodu, aż 3212 osób, w następnej kolejności usytuowały się grupy osób z zawodami: sprzedawca, murarz, ślusarz, robotnik gospodarczy, technik ekonomista, krawiec, itd. 10

11 2.5. Oferty pracy według zawodów w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 5 Lp. Nazwa zawodu zgłoszone w 2012 roku Oferty pracy na koniec 2012 roku 1 Robotnik gospodarczy Bez zawodu Sprzedawca* Technik prac biurowych* Magazynier Szwaczka Kucharz* Kierowca samochodu ciężarowego Przedstawiciel handlowy Sprzątaczka biurowa Meliorant Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego Robotnik budowlany Telemarketer Murarz* Kierowca samochodu dostawczego Opiekunka dziecięca* Ślusarz* Doradca klienta Kelner* Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Sekretarka Pomoc kuchenna Księgowy Konserwator budynków Stolarz* Technik administracji* Mechanik pojazdów samochodowych* Pakowacz Doradca finansowy Opiekun w domu pomocy społecznej* 18 0 *zawody szkolne Powyższa tabela przedstawia ranking 31 zawodów wyszczególnionych po analizie ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w 2012 roku, w których odnotowano największe zainteresowanie ze strony potencjalnych pracodawców. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodzie robotnik gospodarczy (509) następnie bez wymagań zawodowych (469), dalej w kolejności malejąco w zawodzie sprzedawca (245), 11

12 technik prac biurowych (164), magazynier (84). Łącznie w 2012 roku zgłoszono 3808 ofert pracy z czego na koniec grudnia 2012 roku zostało 60 ofert. Podczas analizy powyższej tabeli należy pamietać, iż oferty w niej przedstawione zawierają: wolne miejsca zatrudnienia zgłoszone przez pracodawców, prace w ramach umów zlecenia, oferty stażowe oraz tzw. prace subsydiowane ze środkow Funduszu Pracy lub EFS Ranking grupy zawodów (według kodu 2-cyfrowego) zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie nyskim w 2012 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Tabela 6 Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0 "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0 "03" Żołnierze szeregowi 0 "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,0038 "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0072 "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,0098 Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych "25" 0,0104 "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0,0146 "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,0173 "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0,0195 "74" Elektrycy i elektronicy 0,0222 "42" Pracownicy obsługi klienta 0,0244 "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0254 "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0,0259 "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0,0304 "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,0305 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach "14" usługowych 0,0333 "62" Leśnicy i rybacy 0,0343 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,0343 "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,0351 "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0,0371 "35" Technicy informatycy 0,0379 "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,0397 "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0,0425 "32" Średni personel do spraw zdrowia 0,044 "52" Sprzedawcy i pokrewni 0,0481 "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,0538 "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0,

13 "11" MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0784 "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,0825 "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,0828 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji "43" materiałowej 0,091 "51" Pracownicy usług osobistych 0,1117 "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,1274 "54" Pracownicy usług ochrony 0,136 "82" Monterzy 0,1519 "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,1522 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury "34" i pokrewny 0,1696 "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,1794 "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,1961 "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Ranking 44 zawodów deficytowych w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 7 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów 1 "524404" Telemarketer 44 2 "821305" Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 29,5 3 "811104" Operator koparki 15 4 "751203" Karmelarz 9 5 "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* 8 6 "341202" Opiekun osoby starszej* 7, "343203" Florysta* 7 9 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 6, "962105" Goniec 6,5 11 "241202" Doradca finansowy 6 12 "531202" Asystent nauczyciela przedszkola 6 13 "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 5,8 14 "412001" Sekretarka 5,6 15 "325905" Opiekunka dziecięca* 5, "243305" Specjalista do spraw sprzedaży 5 17 "342301" Instruktor fitness 5 18 "431103" Technik rachunkowości* 5 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 19 "816090" spożywczych i pokrewni 5 20 "821905" Monter wyrobów z drewna 5 21 "411003" Pracownik kancelaryjny 4,5 22 "522304" Sprzedawca w branży spożywczej 4,5 23 "532904" Sanitariusz szpitalny 4,5 24 "721204" Spawacz metodą MAG 4 25 "721205" Spawacz metodą MIG 4 26 "524902" Doradca klienta 3,75 13

14 27 "132301" Kierownik budowy 3,5 28 "331203" Referent (asystent) bankowości 3,5 29 "343901" Animator kultury* 3,5 30 "524302" Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 3,5 31 "911203" Pokojowa 3,5 32 "931203" Meliorant 3, "228502" Logopeda 3 34 "235301" Lektor języka angielskiego 3 35 "235502" Instruktor tańca 3 36 "251401" Programista aplikacji 3 37 "311405" Kontroler jakości wyrobów elektronicznych 3 38 "332101" Agent ubezpieczeniowy 3 39 "342306" Instruktor rytmiki 3 40 "524502" Sprzedawca w stacji paliw 3 41 "524904" Hostessa 3 Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw 42 "814204" sztucznych 3 43 "911208" Sprzątacz pojazdów 3 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i 44 "911290" podobne 3 *zawody szkolne 2.8. Ranking 32 zawodów nadwyżkowych w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 8 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 1 "331403" Technik ekonomista* 0, "311204" Technik budownictwa* 0, "753105" Krawiec* 0, "263102" Ekonomista 0, "311504" Technik mechanik* 0, "228903" Kosmetolog 0, "721207" Spawacz ręczny gazowy 0, "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0,0244 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, 9 "242222" hotelarskich i turystycznych 0, "228204" Specjalista zdrowia publicznego 0, "751201" Cukiernik* 0, "741207" Elektromonter (elektryk) zakładowy 0,037 Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i 13 "723390" przemysłowych 0, "311303" Technik elektryk* 0, "242190" Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 0, "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0,044 14

15 17 "721306" Blacharz samochodowy* 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0, "711401" Betoniarz 0,05 20 "711503" Stolarz budowlany 0,05 21 "251902" Specjalista zastosowań informatyki 0, "311924" Technik technologii odzieży* 0, "711301" Kamieniarz* 0,0556 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej 24 "261990" niesklasyfikowani 0, "753402" Tapicer* 0, "961302" Robotnik placowy 0, "241306" Specjalista do spraw finansów 0, "722301" Frezer 0, "713203" Lakiernik samochodowy 0, "722314" Tokarz w metalu 0, "441203" Listonosz 0, "818205" Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 0,0833 *zawody szkolne Najistotniejszą częścią analizy rynku pracy jest identyfikacja zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Warto pamiętać, że zawody deficytowe, to te, na które występuje na rynku pracy większe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W tabeli nr 7 ujęto ranking 44 zawodów deficytowych sporządzony w oparciu o przyjęty wskaźnik intensywności deficytu (nadwyżki) zawodu. W przypadku zawodów deficytowych wskaźnik intensywności deficytu jest większy od 1,1 (W>1,1). Nie ujęto w tym zestawieniu zawodów, dla których wskaźnik intensywności deficytu osiągną wartość MAX. Natomiast w grupie zawodów o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu znalazły się takie zawody jak: telemarketer, monter sprzętu radiowego, operator koparki. Tabela nr 8 zawiera natomiast zestawienie 32 zawodów nadwyżkowych w powiecie nyskim, czyli zawodów, na które występuje mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach (W<0,9). Osoby posiadające zawody z powyższej tabeli mają największe trudności ze znalezieniem pracy na lokalnym rynku. Należy pamiętać, że na rynku pracy znajdują się również zawody wykazujące równowagę tzw. zrównoważone, są to zawody dla których wskaźnik intensywności deficytu (nadwyżki) mieści się w przedziale: 0,9 W 1,1. 15

16 2.9. Ranking grupy zawodów (według kodu 4-cyfrowego) generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie nyskim w 2012 roku Tabela 9 Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia "4131" Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 1 "3344" Sekretarze medyczni i pokrewni 1 "3321" Agenci ubezpieczeniowi 1 "5222" Kierownicy sprzedaży w marketach 1 "1221" Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 1 "2441" Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 1 "3413" Pracownicy z zakresu działalności religijnej 1 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne "3230" metody terapii 1 "3422" Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej "3359" niesklasyfikowani 1 "3251" Asystenci dentystyczni 1 "5411" Strażacy 1 "3436" Muzycy i pokrewni 1 "6221" Hodowcy ryb 1 "9111" Pomoce domowe i sprzątaczki 1 "9212" Robotnicy pomocniczy przy hodowli zwierząt 1 "7133" Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 1 Operatorzy urządzeń pakujących, do napełniania butelek i "8183" urządzeń znakujących 1 "9122" Czyściciele pojazdów 1 "7317" Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 1 "3214" Technicy medyczni i dentystyczni 0,6667 "3432" Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 0,6667 "2412" Doradcy finansowi i inwestycyjni 0,6667 "5245" Pracownicy stacji obsługi pojazdów 0,6667 "1120" Dyrektorzy generalni i wykonawczy 0,6667 "8311" Maszyniści kolejowi i metra 0,6667 "4120" Sekretarki (ogólne) 0,625 "3240" Technicy weterynarii 0,6 "2433" Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 0,6 "8181" Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 0,6 "7234" Mechanicy pojazdów jednośladowych 0,5714 "3111" Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 0,5455 "6129" Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 0,5385 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej "3259" niesklasyfikowany 0,5385 "6210" Robotnicy leśni i pokrewni 0,

17 "3323" Zaopatrzeniowcy 0,5 "3143" Technicy leśnictwa 0,5 "3117" Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni 0,5 "1211" Kierownicy do spraw finansowych 0,5 "3333" Pośrednicy pracy i zatrudnienia 0,5 "4419" Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 0,5 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni "5329" gdzie indziej niesklasyfikowani 0,5 "7413" Monterzy linii elektrycznych 0,5 "7122" Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 0,5 "7544" Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów 0,5 "8172" Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 0,5 "8141" Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 0,5 "8121" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 0,5 "8160" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 0,5 W analizie rynku pracy bardzo istotną kwestią dotyczącą bezrobocia jest długość (okres) pozostawania osób bezrobotnych bez pracy. W powyższej tabeli przedstawiono ranking grup zawodów (według kodu 4-cyfrowego) generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie nyskim stworzony w oparciu o wskaźnik długotrwałego bezrobocia (liczymy stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec 2012 roku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie według stanu na koniec 2012 roku). Ujęto jedynie te grupy zawodów o największym wskaźniku długotrwałego bezrobocia, te w których jest on większy lub równy 0,5. 17

18 3. Podsumowanie i wnioski Sprawozdanie w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest niezbędnym narzędziem w warunkach gospodarki rynkowej stanowiącym ważne źródło informacji i dającym ogólny obraz reakcji zachodzących w obrębie rynku pracy w danym rejonie. W rezultacie daje podstawę do przeciwdziałania bezrobociu. Należy jednak pamiętać, że nie powinno ono stanowić jedynego źródła informacji przy podejmowaniu decyzji w zakresie ustalania kierunków szkolenia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, czy też przy podejmowaniu przez absolwentów decyzji o wyborze kierunku ewentualnego, dalszego kształcenia. Opracowany ranking nie daje pełnego obrazu, nie stanowi kompleksowej analizy rynku pracy. Opiera się on wyłącznie na danych pochodzących z bazy danych zgromadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy bazy osób bezrobotnych oraz bazy ofert pracy. Do sporządzenia tabel dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych użyto tabel wynikowych przetworzonych przez system Syriusz dostępnych na stronie Należy pamiętać, że powyższe bazy nie zawierają informacji o wszystkich osobach bezrobotnych bądź poszukujących pracy, brak w nich informacji o osobach niezarejestrowanych. Często osoby poszukujące pracy korzystają z szeregu równorzędnych możliwości znalezienia zatrudnienia, np.: Internet, prywatne agencje, polecenie, itd. Natomiast w przypadku ofert pracy dane dotyczą jedynie ofert zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Należy też zwróć uwagę na fakt, że duży odsetek ofert zgłoszonych do tut. Urzędu należy do grupy tzw. ofert subsydiowanych (roboty publiczne, prace interwencyjne, staże), które dają jedynie gwarancję zatrudnienia na krótkie okresy i jednocześnie w jakimś stopniu zakłamują rzeczywisty obraz zachowań na rynku pracy. Często zdarza się także, że do Urzędu trafiają oferty od tych samych pracodawców, powtarzające się nawet kilka razy w krótkim przedziale czasu, na te same stanowiska tzw. oferty trudne, które również niekorzystnie wpływają na rzetelność analizy. Następnym istotnym problemem w analizie rynku pracy wynikającym z mechanizmów rynkowych popytu i podaży na pracę jest szereg czynników trudnych do ujęcia, tj.: - wysokość proponowanego przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę, - motywacja do podjęcia starań w celu pozyskania zatrudnienia, - chęć i możliwości finansowe lub rodzinne do podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, - mobilność. 18

19 Wnioski z analizy przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie: stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec 2012 roku ukształtowała się na poziomie 20,8%; osoby długotrwale bezrobotne stanowiły blisko 50% ogółu zarejestrowanych; ponad 60% ogółu wszystkich osób bezrobotnych to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub gimnazjalnym i niższym; wg stanu na koniec 2012 roku na jedno stanowisko pracy przypadało 160 osób bezrobotnych; najliczniej reprezentowanym zawodem (z pominięciem kategorii bez zawodu ) w strukturze osób bezrobotnych był zawód sprzedawca stan na koniec 2012 roku; największa liczba ofert pracy skierowana była do osób w zawodzie robotnik gospodarczy (509). zidentyfikowano 44 zawody deficytowe o najwyższym wskaźniku intensywności i 32 zawody nadwyżkowe; wyselekcjonowano 49 grup (kod 4-cyfrowy) zawodów generujących długotrwałe bezrobocie. 19

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 0 ROKU OPOLE, kwiecień 0 Spis treści Wstęp..... Bezrobotni według zawodów..... Napływ bezrobocia..... Długotrwałe bezrobocie w zawodach.....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA I półrocze 2014

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA I półrocze 2014 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA I półrocze 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1. WSTĘP Cel opracowania Rankingu jest tożsamy z założeniami prowadzenia monitoringu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU Warszawa, kwiecień 2015 r. Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Kielce, wrzesień 2005 roku I. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE WYSZKOWSKIM

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE WYSZKOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków www.pup.wyszkow.of.pl, e-mail: wawy@praca.gov.pl tel. (0-29) 742-61-66, 743-09-45, fax 742-21-35 ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo