Bruksela, dnia K(2009) 3553 wersja ostateczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksela, dnia 13.05.2009 K(2009) 3553 wersja ostateczna"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia K(2009) 3553 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 151/2009 i N 152/2009 Polska pomoc na budowę i eksploatację autostrady A1 (odcinek Gdańsk-Toruń) Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA (1) W dniu 30 sierpnia 2004 r. władze polskie zgłosiły wyżej wspomniane środki dotyczące budowy, eksploatacji oraz użytkowania jako pomoc istniejącą zgodnie z przepisami załącznika IV do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 1 (2) Zgłoszeniami drogą elektroniczną, przekazanymi w dniach 11 i 13 marca 2009 r., władze polskie ponownie zgłosiły wspomniane środki w charakterze nowej pomocy, w związku z wygaśnięciem okresu przejściowego w odniesieniu do pomocy w sektorze transportu. Ponieważ oba przedmiotowe środki dotyczą dwóch odcinków tej samej autostrady budowanej oraz eksploatowanej przez jedno przedsiębiorstwo, zostaną one ocenione za pomocą jednej decyzji. (3) W dniu 8 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie służb Komisji i władz polskich, poświęcone zagadnieniom technicznym. Pismem z dnia 14 kwietnia 2009 r. Komisja zwróciła się o wyjaśnienie niektórych aspektów przedmiotowego środka. Pismem z dnia 15 kwietnia 2009 r. władze polskie przekazały służbom Komisji żądane informacje. 1 Dz.U. C 227 E z 23 września 2003 r. Jego Ekscelencja Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 PL Warszawa Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique - Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 2. OPIS ŚRODKÓW 2.1. Opis projektu i beneficjenta (4) Zgłoszone środki dotyczą umów partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej PPP ) zawartego z konsorcjum Gdańsk Transport Company (dalej GTC ) w celu budowy autostrady A1 w północnej Polsce na odcinku Gdańsk-Toruń (o długości 151,9 km) i zarządzania nią. Przedmiotowy odcinek autostrady położony jest w obszarze projektu nr 25 należącego do osi priorytetowej transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T, tworzącej oś Gdańsk- Brno/Bratysława-Wiedeń. 2 (5) Autostrada będzie wykorzystywana do ruchu międzynarodowego, międzymiastowego i lokalnego, usprawniając połączenie drogowe między głównymi portami a zagłębiem przemysłowym Polski, położonym w jej rejonach centralnym i południowym. Autostrada A1 jest jedyną, która obsługuje przede wszystkim ruch na osi północ-południe, przy czym pozostałe główne połączenia tworzą jedynie drogi ekspresowe. Zbudowana autostrada poprawi połączenia drogowe wielu ważnych ośrodków miejskich, w tym: Gdańska (460 tys. mieszkańców), Torunia (207 tys. mieszkańców) oraz Grudziądza (100 tys. mieszkańców). (6) Maksymalna przepustowość autostrady powinna sięgać od 35 do 53 tysięcy pojazdów dziennie. Prognozy GTC na rok 2015 sięgały początkowo poziomu tys. pojazdów (w zależności od odcinka i wysokości opłat za przejazd). 3 Ten poziom został przekroczony już w drugim półroczu 2008 r., przede wszystkim ze względu na obniżkę opłat za przejazd na mocy decyzji Ministra Infrastruktury. (7) GTC zostało powołane w 1996 r. w celu budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń. Udziałowcami konsorcjum GTC są następujące podmioty: Skanska Infrastructure Development AB, John Laing Infrastructure Ltd., NDI Autostrada Sp. z o.o. oraz Intertoll Infrastructure Developments BV. Grupa Skanska, której częścią jest Skanska Infrastructure Development AB, działa na rynku budowy infrastruktury transportowej w UE, w szczególności w Polsce, Republice Czeskiej, Finlandii i w Zjednoczonym Królestwie. Intertoll Infrastructure Developments BV jest spółką zależną Group Five, grupy budowlanej z Południowej Afryki, która jest deweloperem i dostawcą wyposażenia autostrad oraz operatorem autostrad płatnych działającym między innymi na terytorium UE. Z kolei John Laing Infrastructure Ltd jest inwestorem, deweloperem, i operatorem koncesji partnerstwa publicznoprywatnego w Zjednoczonym Królestwie, Finlandii, Niemczech i na Węgrzech. NDI Autostrada Sp.z o.o jest spółką z grupy kapitałowej NDI S.A., prowadzącej działalność budowlaną (budownictwo mieszkaniowe i inne) na polskim rynku. 2 3 Zob. załącznik 1. Zob. załącznik 2. 2

3 (8) Bankami zapewniającymi źródło finansowania obu odcinków autostrady są: Europejski Bank Inwestycyjny, Nordycki Bank Inwestycyjny; a także AB Svensk Exportkredit (wyłącznie w odniesieniu do drugiego odcinka) Kontekst, w którym podejmowane są środki Chronologia wydarzeń (9) W grudniu 1995 r. ogłoszono przetarg na budowę, zarządzanie i użytkowanie przez 35 lat autostrady A1 Gdańsk-Toruń. (10) W dniu 16 czerwca 1997 r. wybrano ofertę GTC. W dniu 25 sierpnia 1997 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał decyzję administracyjną o przyznaniu koncesji (zwaną dalej decyzją o koncesji ). (11) W dniu 20 sierpnia 2004 r. Minister Infrastruktury wprowadził zmiany w koncesji, omówione dokładniej w pkt 24 (przedłużono czas trwania koncesji i podzielono projekt na dwa odcinki). (12) W dniu 31 sierpnia 2004 r. władze polskie podpisały z GTC umowę koncesyjną dotyczącą odcinka Gdańsk-Grudziądz (zwanego dalej pierwszym odcinkiem ). (13) W dniu 28 lipca 2005 r. podpisano umowy finansowe dotyczące pierwszego odcinka autostrady. (14) W dniu 22 grudnia 2007 r. ukończono budowę pierwszej części (Rusocin- Swarożyn) pierwszego odcinka autostrady. (15) W dniu 30 września 2008 r. władze polskie podpisały z GTC umowę koncesyjną dotyczącą odcinka Grudziądz-Toruń (zwanego dalej drugim odcinkiem ). (16) W dniu 17 października 2008 r. ukończono budowę brakującego fragmentu Swarożyn-Nowe Marzy, kończąc tym samym cały pierwszy odcinek autostrady. (17) W dniu 12 grudnia 2008 r. podpisano umowy finansowe dotyczące drugiego odcinka autostrady Polityka państwa w zakresie budowy i eksploatacji autostrad płatnych w Polsce (18) Polityka państwa w zakresie budowy i eksploatacji autostrad płatnych w Polsce ulegała wielokrotnym zmianom. Pierwotnie władze polskie przenosiły w znacznej mierze towarzyszące budowie i eksploatacji autostrad odpowiedzialność i ryzyko (w szczególności związane z natężeniem ruchu i 3

4 wysokością przychodów) na prywatne podmioty, które uzyskały koncesje. System ten polegał na nieomal wyłącznym stosowaniu myta, to jest opłaty za przejazd, przy minimalnym zaangażowaniu finansowym państwa. (19) W okresie od 1 stycznia 1995 r. do 17 listopada 2000 r. prawo polskie nakładało na koncesjonariuszy odpowiedzialność za samofinansowanie, działalność na własne ryzyko i budowę infrastruktury z ograniczeniem możliwości uzyskania pomocy państwa do prac przygotowawczych (w rodzaju nabycia terenów i prac projektowych) oraz do ewentualnej gwarancji pożyczki nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości inwestycji. (20) W toku negocjacji ostatecznych umów z koncesjonariuszami władze polskie zdały sobie sprawę, że istniejący system nie zapewni płynnej i sprawnej budowy autostrad. Dlatego władze polskie zdecydowały się na zaangażowanie większych zasobów państwowych w ramach umów PPP obejmujących budowę, utrzymanie i eksploatację autostrad. Zwiększeniu uległy oferowane zabezpieczenia pożyczek, a system oparty na opłatach za przejazd zastąpiono systemem wynagrodzenia za dostępność infrastruktury, przy zagwarantowaniu przedsiębiorstwu wpływów pochodzących z opłat za przejazd. (21) Powyższe zmiany wypływały z doświadczeń zebranych przez inne kraje Europy Środkowej, takich jak Węgry, gdzie ryzyko towarzyszące budowie i eksploatacji autostrad budowanych w ramach PPP było podejmowane przez koncesjonariuszy czerpiących wpływy wyłącznie z opłat za przejazd. System ten uznano za nieodpowiedni do celów zapewnienia stabilnego finansowania projektów autostrad. Konieczne stało się zwiększenie roli państwa w projektach drogowych w ramach PPP, co w niektórych przypadkach doprowadziło do renegocjowania warunków finansowych umów, a nawet do ponownego upaństwowienia umów PPP, które nie funkcjonowały prawidłowo 4. (22) W odniesieniu do autostrady A1 ten trend został potwierdzony przez PriceWaterhouseCoopers w sprawozdaniu z 1998 r., zawierającym konkluzję, że samofinansowanie całego przedsięwzięcia w oparciu o przychody z opłat za przejazd nie byłoby wykonalne, i że konieczne jest pogłębione zaangażowanie finansowe ze strony państwa. 5 Dlatego też władze polskie zadecydowały w 2004 r. o zaangażowaniu większych środków państwowych w to przedsięwzięcie. 4 5 Zob. w szczególności: Resource Book on PPP Case Studies, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, czerwiec 2004 r.; Brenck A., Beckers T., Heindrich M., von Hirschhusen Ch.: Public-Private Partnerships in New EU Member Countries of Central and Eastern Europe: An Economic Analysis with Case Studies from the Highway Sector, reprint z materiałów EBI, t. 10, nr 2 (2005), s Zob. Projekt inwestycyjny - budowa autostrady A1 sprawozdania o stanie spraw, opracowane na zlecenie Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, poprzednika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 4

5 2.3. Przyznanie koncesji i dokonywane w niej zmiany (23) Koncesja, która została przyznana na mocy decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu w 1997 r. otwartej procedury przetargowej na budowę i eksploatację przez okres 35 lat autostrady A1 Gdańsk-Toruń, obejmowała cały odcinek o długości około 152 km. Na mocy tej decyzji GTC miało wykorzystać swoje własne zasoby, uzyskując komercyjne pożyczki na budowę i eksploatację autostrady. Władze publiczne zobowiązały się do poparcia wniosków GTC o dofinansowanie skierowanych do międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak EBI. W decyzji koncesyjnej przewidziano mechanizm rekompensaty na wypadek zbyt niskiego natężenia ruchu, jednak bez ścisłego określania mechanizmu podziału kosztów. (24) W dniu 20 sierpnia 2004 r. władze polskie zadecydowały o przedłużeniu ważności decyzji o koncesji do 42 lat, jednocześnie dzieląc projekt na dwie części (pierwszy odcinek autostrady: Gdańsk-Grudziądz i drugi odcinek: Grudziądz-Toruń). Władze polskie uzasadniły to przedłużenie koncesji o 7 lat siedmioletnim opóźnieniem w budowie autostrady. Podział na dwa odcinki był natomiast potrzebny w celu usprawnienia technicznych i finansowych aspektów projektu budowlanego Szczegółowe warunki umów koncesyjnych i finansowych (25) Umowy koncesyjne z 2004 r. i z 2008 r. wprowadzały w życie pierwotną decyzję koncesyjną z 1997 r Uregulowania finansowe (26) Dla każdego z odcinków autostrady podpisano siedem umów finansowych, określających stosunek prawny między władzami polskimi, GTC i bankami. (27) Koszty budowy będą pokryte przez GTC, przede wszystkim dzięki pożyczkom uzyskanym na zasadach komercyjnych, ale również z zasobów własnych konsorcjum. Ponadto koncesjonariusz ma również sfinansować koszty działalności oraz koszty utrzymania autostrady. Po ukończeniu budowy przewidziano dla GTC dwa rodzaje wynagrodzenia z Krajowego Funduszu Drogowego: wynagrodzenie za dostępność oraz przychód z opłat za przejazd. 6 (28) Wysokość wynagrodzenia za dostępność jest stała i obejmuje: koszty zwrotu kredytów zaciągniętych na budowę, rozbudowy poboru opłat za przejazd i rehabilitacji nawierzchni, koszty utrzymania oraz % [ ] zwrot z kapitału własnego udziałowców GTC. Kwota łącznego wynagrodzenia za oba odcinki 6 Krajowy Fundusz Drogowy został utworzony w celu finansowania inwestycji w autostrady. Fundusz zasilany jest przede wszystkim z opłaty paliwowej pobieranej przez urzędy celne i przekazywanej bezpośrednio Funduszowi, a także z opłat pobieranych przez koncesjonariuszy autostrad. W sprawach płatności dokonywanych przez operatorów autostrad płatnych o rozliczeniach decyduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na wypadek gdyby środki Funduszu miały okazać się niewystarczające, Skarb Państwa zobowiązał się do maksymalnych łącznych wpłat: [ ] na pierwszy odcinek oraz [ ] na drugi odcinek autostrady A1. Informacje poufne. 5

6 [ ] PLN (to jest około [ ] projektu wynosi w przybliżeniu EUR). 7 Płatności są należne w postaci rat wypłacanych po ukończeniu każdego odcinka autostrady. (29) Wartość przychodu z opłat za przejazd uzależniona jest od natężenia ruchu i może wynieść od 0 PLN do maksymalnie [ ] PLN (ok. [ ] EUR) w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu na obu odcinkach autostrady, a tym samym zwrot z kapitału własnego udziałowców może sięgać, odpowiednio, od (por. z tabelą poniżej). 8 Płatność ta wyrównuje zwiększone [ ] do [ ] koszty utrzymania autostrady związane z większym natężeniem ruchu. Natężenie ruchu Wartość przychodów z opłat za przejazd Stopa zwrotu z kapitału uzyskana przez udziałowców GTC % [ ] percentyla 0 [ ] do [ ] a [ ] między percentylem [ ] a [ ] między percentylem od 0 do [ ] EUR za pierwszy odcinek (od 0 do odcinek), EUR za drugi [ ] wyliczenie według liczby pojazdów na km od [ ] do [ ] EUR za pierwszy odcinek od [ ] do [ ] EUR za drugi odcinek % [ ] dla pierwszego odcinka dla drugiego odcinka % [ ] % [ ] dla pierwszego odcinka dla drugiego odcinka % [ ] powyżej [ ] percentyla [ ] EUR za pierwszy odcinek i [ ] EUR za drugi odcinek + ostateczne koszty utrzymania % [ ] dla pierwszego odcinka dla drugiego odcinka % [ ] Podział ryzyka (30) Ryzyko budowlane ponosi w głównej mierze GTC. Jako że koszt budowy został ustalony z góry, koncesjonariusz ponosi ryzyko związane z nieprzewidywalnymi wydarzeniami, takimi jak przekroczenie kosztów budowy, braki projektowe, konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych, warunki gruntowe, dostępność materiałów i siły roboczej, opóźnienia względem programu prac, itd. W tym ostatnim przypadku władze 7 8 Przybliżone kwoty płatności wynoszą odpowiednio: [ ] za pierwszy odcinek oraz [ ] za drugi odcinek. Wysokość przychodów wynosi: od 0 do [ ] za pierwszy odcinek; od 0 do [ ] za drugi odcinek. 6

7 polskie mogą rozwiązać umowę, w efekcie czego GTC nie uzyska zwrotu z kapitału własnego. (31) Ryzyko związane z natężeniem ruchu ponosi w głównej mierze państwo. Wysokość opłat za przejazd określa państwo, a przychody z pobieranych opłat przekazywane są do państwa. (32) W przypadku nieważności z mocy prawa, uznania za bezskuteczne, uznania za nieistniejące, odstąpienia lub innego skutecznego zakwestionowania ważności umów koncesyjnych, państwo przejmie zobowiązanie w zakresie płatności, o którym mowa powyżej, do wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań GTC względem banków udzielających pożyczek. Kwota ta równa się całkowitym zaległym należnym płatnościom GTC, obejmującym kwotę kapitału pożyczki, odsetek, opłat i prowizji, towarzyszących kosztów i wydatków, opłat za wcześniejszą spłatę i innych należności GTC względem banków. W tym przypadku banki mogą żądać bezpośrednio od Skarbu Państwa należności wymagalnych od GTC do wartości przekazanej państwu autostrady. Bezpośrednia umowa między państwem, GTC a bankami przewiduje w szczególności możliwość rozwiązania przez banki umów koncesyjnych w przypadku kłopotów z płynnością finansową GTC, a zwłaszcza w przypadku niezdolności GTC do spłaty zadłużenia, orzeczenia o jego niewypłacalności lub zaprzestania przez nie całości lub też dowolnej istotnej części działalności gospodarczej Dostępność komunikacyjna województwa pomorskiego i województwa kujawskopomorskiego (33) Dwa przedmiotowe odcinki autostrady A1 są położone na terytorium województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ta część Polski Północnej należy do rejonów stosunkowo słabo skomunikowanych z resztą kraju. Z punktu widzenia komunikacji drogowej, stan techniczny sieci dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego nie są zadowalające. Niska przepustowość niektórych odcinków dróg oraz brak obwodnic rozładowujących nadmierny ruch są podstawową przeszkodą w płynnej komunikacji. Komunikacja koleją również jest bardzo słaba ze względu na słaby stan techniczny infrastruktury kolejowej. Brakuje ponadto superszybkiego połączenia kolejowego z pozostałymi regionami kraju oraz z innymi państwami UE. (34) Województwo pomorskie leży nad Bałtykiem, a Gdańsk i Gdynia to dwa największe polskie porty morskie o istotnym znaczeniu dla gospodarki krajowej. Porty te należą do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Zalety ich stosunkowo swobodnego dostępu od strony morza nie są poparte odpowiednią jakością połączeń z regionami położonymi w głębi lądu. 7

8 3. OCENA ZGŁOSZONYCH ŚRODKÓW 3.1. Istnienie pomocy (35) Na mocy art. 87 ust. 1 Traktatu WE wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. (36) Aby wsparcie finansowe uznano za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE, musi ono spełnić wszystkie następujące warunki: sprzyjać niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, być przyznawane przez państwo lub z zasobów państwowych, zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem, oraz wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi. (37) Selektywne korzyści ekonomiczne Mimo że oferta GTC, które uzyskało koncesję, została wybrana w drodze otwartej procedury przetargowej, trzeba stwierdzić, że w tym przypadku procedura ta trwała ponad 7 lat w odniesieniu do pierwszego odcinka, a w odniesieniu do drugiego odcinka nawet 11 lat, oraz przeprowadzono w jej trakcie szereg bardzo złożonych negocjacji, co doprowadziło do przedłużenia okresu koncesji i podziału projektu budowlanego na dwa odcinki. Co więcej wskutek zmian w polityce państwa, wkład środków publicznych uległ zwiększeniu na mocy umów koncesyjnych oraz finansowych w roku 2004 i (38) Z tego względu Komisja nie może wykluczyć, że wynagrodzenie za dostępność oraz przychód z opłat za przejazd, które przysługują koncesjonariuszowi, stanowią określoną korzyść. (39) Co więcej, Komisja pragnie zauważyć, że nie jest do końca jasne, czy autostrada mogła zostać sfinansowana w pełni ze środków prywatnych. Tym samym finansowanie przez państwo umożliwiło GTC prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach, których inaczej nie mogłoby ono oczekiwać na rynku. To również stanowi korzyść dla GTC. (40) I wreszcie co do przeniesienia roszczeń GTC w stosunku do państwa w przypadku rozwiązania umowy o koncesji oraz umów finansowych, jak również w przypadku trudności finansowych GTC, Komisja stwierdza, że przeniesienie to nie pociąga za sobą dodatkowych zobowiązań finansowych dla Skarbu Państwa, ale ogranicza się do zmiany wierzyciela. W związku z powyższym Komisja stwierdza, że nie wykracza ono poza normalne praktyki 8

9 handlowe służące zabezpieczeniu pożyczek, które nie wiążą się z udzielaniem korzyści ani bankom, ani GTC. (41) Zasoby państwowe i możliwość przypisania środka Rekompensaty wypłacane są przez Krajowy Fundusz Drogowy. Fundusz finansowany jest ze środków publicznych. Zarządzanie Krajowym Funduszem Drogowym i kontrolę nad nim sprawuje GDDKiA należąca do administracji rządowej. Tak więc wszelkie decyzje o finansowaniu można przypisać państwu. (42) Wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi Gdy pomoc przyznana przez państwo członkowskie wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa w stosunku do innych przedsiębiorstw konkurujących w wewnątrzwspólnotowej wymianie handlowej, należy uznać, że wywiera ona wpływ na tę wymianę. Do zakłócenia konkurencji przez zastosowany środek pomocy dochodzi w przypadku, gdy adresat pomocy konkuruje z innymi przedsiębiorstwami na rynku otwartym dla konkurencji. (43) Jako że rynki budowy i eksploatacji autostrad są rynkami otwartej konkurencji w skali całej Wspólnoty, korzyści odnoszone przez GTC potencjalnie mogły prowadzić do zakłócenia konkurencji, wywierając wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. (44) Wniosek W związku z powyższym Komisja uznaje, że umowy koncesyjne i umowy finansowe zawierają pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE Ocena zgodności (45) W zakresie, w jakim środki te stanowią pomoc państwa, ocena zgodności zgłoszonych przez polskie władze środków z przepisami WE musi opierać się bezpośrednio na art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, który stanowi: pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem może zostać uznana za zgodną z zasadami wspólnego rynku. (46) Zazwyczaj Komisja stoi na stanowisku, 9 że pomoc państwa na rzecz infrastruktury może być dopuszczona pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 9 Zob. w szczególności Wytyczne Wspólnoty dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz.U. C 312 z , s. 1), oraz decyzja Komisji z 16 maja 2006 r. w sprawie pomocy N 149/2006 Irlandia -Finansowanie budowy autostrady M3 na odcinku Clonee North of Kells oraz tunelu Limerick (Financing of M3 Clonee to North of Kells and Limerick tunnel), Dz.U. C 207 z , s. 7. 9

10 budowa i użytkowanie infrastruktury odpowiadają jasno sprecyzowanym celom związanym z ogólnym interesem gospodarczym (rozwój regionalny, dostępność komunikacyjna itp.); infrastruktura jest niezbędna i współmierna z punktu widzenia wyznaczonego celu, infrastruktura oferuje zadowalające perspektywy użytkowania w średnim okresie, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę już istniejącą, dostęp do danej infrastruktury otwarty jest dla wszystkich potencjalnych użytkowników w sposób równy i niedyskryminujący, wpływ na rozwój handlu nie jest sprzeczny z interesem Wspólnoty Budowa i użytkowanie infrastruktury odpowiadają jasno sprecyzowanym celom związanym z ogólnym interesem gospodarczym (47) Głównym celem zgłoszonego środka jest rozwój tej części transeuropejskiej sieci transportowej w Polsce, która obejmuje autostrady. (48) Wspieranie transeuropejskiej sieci transportowej stanowi cel leżący w interesie ogólnym UE. Zgodnie z art. 154 Traktatu WE Wspólnota wnosi wkład w ustanawianie i rozwój transeuropejskich sieci w dziedzinie transportu. Jednym z elementów transeuropejskiej sieci transportowej jest autostrada A1. Autostrada ta należy do VI korytarza paneuropejskiego i jest jednym z projektów priorytetowych, wymienionych w załączniku do decyzji nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. 10 (49) Drugim celem notyfikowanego środka pomocy jest zwiększenie dostępności transportowej. Jak zostało to powyżej opisane, północna część Polska jest szczególnie słabo dostępna pod kątem komunikacji drogowej i kolejowej. Budowa i rozbudowa tego odcinka autostrady A1 pozwoli na lepsze skomunikowanie transportowe województw pomorskiego i kujawskopomorskiego, usprawniając jednocześnie ich komunikację z resztą Polski i z obszarem całej UE. (50) Dlatego też Komisja doszła do wniosku, że zgłaszany środek wyraźnie spełnia ściśle określone cele ogólnego interesu gospodarczego Infrastruktura jest niezbędna i współmierna z punktu widzenia wyznaczonego celu (51) Jakość obecnej sieci drogowej w województwach pomorskim i kujawskopomorskim jest bardzo niska. Ponadto niska przepustowość pewnych odcinków dróg oraz brak odpowiednich obwodnic sprawia, że na obecnych drogach często występują zatory komunikacyjne. Biegnąca równolegle do autostrady A1 droga krajowa nr 1 wyróżnia się najwyższym wskaźnikiem 10 Decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz.U. L 228 z ). 10

11 natężenia ruchu (wynoszącym od 2700 do 3700 samochodów ciężarowych na dobę) w całym województwie pomorskim. 11 (52) Autostrada A1 należy do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Umożliwia ona przewozy towarów między portami w Gdańsku i Gdyni a południową Europą. Gdańsk i Gdynia to dwa największe polskie porty kontenerowe o dużym znaczeniu dla gospodarki całego kraju. Z uwagi na słaby stan techniczny sieci kolejowej, transport kolejowy nie stanowi alternatywy, a większość kontenerów przeładowywanych w obu wspomnianych portach przewozi się następnie w transporcie drogowym. (53) Co więcej, jak już wspomniano w pkt 22 powyżej, zostało wykazane, że budowa autostrady bez zaangażowania finansowego ze strony państwa nie byłaby wykonalna. (54) Z wyżej wymienionych powodów Komisja uważa, że przedmiotowa inwestycja jest rzeczywiście niezbędna i współmierna z punktu widzenia wyznaczonego celu Prognozy użytkowania infrastruktury w perspektywie średnioterminowej są zadowalające, zwłaszcza w odniesieniu do istniejącej infrastruktury 12 (55) Szacunkowe prognozy natężenia ruchu wskazują, że perspektywy użytkowania autostrady w średnioterminowej perspektywie są zadowalające. Komisja pragnie zaznaczyć, że ryzyko związane z natężeniem ruchu na autostradzie może być w części zniwelowane dzięki temu, że w kompetencjach władz polskich leży ustalanie opłat za przejazd, a tym samym mogą one dostosowywać stawki do popytu. Ostatnio notowane wielkości natężenia ruchu w drugiej połowie 2008 r. potwierdzają wysokie zapotrzebowanie przekraczające najśmielsze prognozy. (56) Komisja może zatem uznać, że średniookresowe perspektywy dla autostrady A1 są zadowalające Równy i niedyskryminujący dostęp do infrastruktury otwarty dla wszystkich potencjalnych użytkowników (57) GTC gwarantuje otwarty, równy i niedyskryminujący dostęp do autostrady dla wszystkich potencjalnych użytkowników Brak wpływu na wymianę handlową w stopniu sprzecznym z interesem Wspólnoty (58) Autostrada przejmie ruch na osi północ-południe z istniejącej, jednojezdniowej drogi krajowej nr 1, która jest obecnie wysoce przeciążona, a w przyszłości Dane z roku 2005, z wyłączeniem trasy obwodowej trójmiasta. Źródło: Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata Diagnoza systemu transportowego województwa pomorskiego. Przyjęta uchwałą nr 604/XXVI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 września 2008 r. Zob. załącznik 2. 11

12 będzie z nią konkurowała. Główną alternatywną dla ruchu na trasie Gdańsk- Warszawa i w kierunku wschodnim będzie częściowo już ukończona droga ekspresowa S7, która w latach ma być przebudowana i rozszerzona. W przypadku ruchu na trasie Gdańsk-Poznań i w kierunku wschodnim alternatywne połączenie stanowi projektowana droga ekspresowa S16, odcinek Nowe Marzy-Poznań, której budowę przewiduje się na lata Drogi te jednak nie będą płatne, toteż GTC nie konkuruje z innymi koncesjonariuszami odnośnie ruchu między Gdańskiem a Toruniem. (59) Proporcjonalny charakter pomocy Jak wspomniano wyżej, nie można wykluczyć, że zgłoszone środki umacniają kondycję finansową GTC, a zwłaszcza jej udziałowców. Udziałowcy GTC prowadzą działalność na rynku budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej w UE, 13 a tym samym Komisja jest zmuszona przeprowadzić ocenę pod kątem proporcjonalności środków pomocy państwa (zwłaszcza w odniesieniu do kosztów budowy i utrzymania), badając je na okoliczność niekorzystnego wpływu na konkurencję w UE. (60) Zdaniem Komisji w tej sprawie należy zauważyć, że parametry, od których zależy wynagrodzenie za dostępność i przychód z opłat za przejazd, a w szczególności jednostkowy koszt budowy w przeliczeniu na kilometr bieżący, są spójne z warunkami stosowanymi w przypadku innych autostrad objętych koncesjami w UE, zważywszy na konieczność budowy mostów na drugim odcinku autostrady. Przeciętna stopa zwrotu z kapitału własnego GTC ma wynieść,% [ ] co równe jest normalnej stopie zwrotu z kapitału własnego zakładanej przy budowie autostrad w Polsce. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza GTC otrzyma od 0 do [ ] EUR (a więc uzyska zwrot z kapitału własnego rzędu (% [ ] za pierwszy odcinek i od 0 do odcinek. za drugi (% [ ] EUR (zwrot rzędu [ ] (61) Dlatego też Komisja uważa, że wywarty wpływ na rozwój konkurencji i handlu nie jest sprzeczny z interesem Wspólnoty Wniosek (62) Z powyższych względów Komisja uważa, że przedmiotowe środki pomocy spełniają pięć obowiązujących kryteriów oceny pomocy przeznaczonej na infrastrukturę, a zatem proponowane środki w zakresie, w jakim stanowią one pomoc są zgodne z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu. 13 Zob. pkt 7 niniejszej decyzji. 12

13 4. DECYZJA Komisja postanowiła zatem uznać omawiane środki za zgodne z Traktatem WE. Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla oceny przez Komisję zgodności zgłoszonych środków z zasadami rynku wewnętrznego UE (zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych i koncesji) oraz z przepisami WE w zakresie ochrony środowiska. W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało poufne informacje, które nie powinny być przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na następujący adres: European Commission Directorate-General for Energy and Transport Directorate A Building/Office DM 28 6/109 B-1049 Brussels, Belgia Faks: Z poważaniem W imieniu Komisji Antonio TAJANI Wiceprzewodniczący Komisji 13

14 Załącznik 1 Sieć połączeń drogowych w Polsce 14

15 Załącznik 2 Prognozy natężenia ruchu Średni ruch dobowy Poj.ciężkie Poj.lekkie Czemiewice-Lubicz Lubicz-Turzno Turzno-Lisewo Lisewo-Grudziądz Grudziądz-Nowe Marzy Nowe Marzy-Wariubie Wartubie-Kopytkowo Kopytkowo-Pelplin Pelplin-Swarozyn Swarozyn-Stanisławie Stanisławie-Rusocin Średni ruch dobowy Poj.ciężkie Poj.lekkie Czemiewice-Lubicz Lubicz-Turzno Turzno-Lisewo Lisewo-Grudziądz Grudziądz-Nowe Marzy Nowe Marzy-Wariubie Wartubie-Kopytkowo Kopytkowo-Pelplin Pelplin-Swarozyn Swarozyn-Stanisławie Stanisławie-Rusocin 15

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XI.2008 r. K(2008) 6353 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.04.2009 r. K(2009)3030 Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Finansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.04.2013 C(2013) 1854 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final Dotyczy: pomocy państwa S.A.33998 (2011/N) - Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa AGD MESKO Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.2.2010 r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.IX.2005 K(2005) 3556 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji Szanowny Panie Ministrze

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287 Dotyczy: pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 2 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.06.2012 C(2012) 4444 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze, I.

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2005 K(2005) 3544 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa Szanowny

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 153/2008 Polska Pomoc na rozbudowę portu lotniczego Gdańsk Rębiechowo

pomocy państwa nr N 153/2008 Polska Pomoc na rozbudowę portu lotniczego Gdańsk Rębiechowo KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2008 r. K(2008) 2267 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 153/2008 Polska Pomoc na rozbudowę portu lotniczego Gdańsk Rębiechowo Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008. Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce "

Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008. Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008 Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce " budownictwie drogowym w Polsce Autostrada A-2A Pierwsze trzy koncesje

Bardziej szczegółowo

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Autostrada A1 Nowe Marzy Toruń

Autostrada A1 Nowe Marzy Toruń Fact Sheet Data / Date: 25 sierpnia 2008 Autostrada A1 Nowe Marzy Toruń Nazwa projektu: Amber One Autostrada A1 Koncesjonariusz: Gdańsk Transport Company S.A. Ważność koncesji: do 2039 roku Udziałowcy

Bardziej szczegółowo

Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat pocztowych Zwiększenie budżetu programu PL 47/2004

Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat pocztowych Zwiększenie budżetu programu PL 47/2004 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2008 r. K(2008) 8863 Dotyczy: N 462/2008 Polska Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat pocztowych Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Z informacji uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że z kwoty przeznaczonej na pożyczki i zwiększenie pożyczek z budżetu państwa przewidzianych w ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2012 C(2012) 9472 final Dotyczy: Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2012 r. C(2012) 4750 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 23.X.2007. K(2007) 5103 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 23.X.2007. K(2007) 5103 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.X.2007. K(2007) 5103 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa NN 21/2007 Wsparcie dla Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka - Polska Pomoc państwa NN 22/2007 Pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 160/2005 - Polska Program pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych

pomocy państwa N 160/2005 - Polska Program pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.I.2006 r. K(2006)95 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa N 160/2005 - Polska Program pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych Szanowny Panie Ministrze, 1. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 196/2008 Polska Pomoc na inwestycje w portach lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych

Pomocy państwa nr N 196/2008 Polska Pomoc na inwestycje w portach lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2009 r. K(2009) 5516 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 196/2008 Polska Pomoc na inwestycje w portach lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa N 472/2008 - Polska Pomoc na inwestycje w portach lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pomocy Państwa N 472/2008 - Polska Pomoc na inwestycje w portach lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.2.2009 r. K(2008) 689 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa N 472/2008 - Polska Pomoc na inwestycje w portach lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Woroszylska

Katarzyna Woroszylska Experience Titel des Projekts and/ der Competence Präsentation for Successful Solutions Elektroniczne myto doświadczenia krajów CEE Legal Services in CEE Kundenlogo oder Untertitel Katarzyna Woroszylska

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich założeniach Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final Dotyczy: pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA (1) W dniu 28

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdawii, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2006-03-03r. K(2006) 732 Dotyczy: pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Szanowny

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP-4101-01-06/2012 P/12/051 Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Pan Lech Witecki p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Gdańsk: usługa udzielenia kredytu obrotowego, w formie linii odnawialnej,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa N 212/2008 Polska Pomoc na restrukturyzację dla PKS Wadowice S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Stalexport Autostrady S.A.

Stalexport Autostrady S.A. v Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 12.03.2013 r. Zawartość

Bardziej szczegółowo

- o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia,

- o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-94-06 Do druku nr 856 Warszawa, 7 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W ślad za pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/ Warszawa

KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/ Warszawa KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 18.10. 2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Uwarunkowania realizacji projektów drogowych 1. Obowiązek ustawowy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2008 r. K (2008) 6392 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Zmiany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach BGK Krajowy Fundusz Drogowy autostrady,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa N 510/2005 Polska Zwolnienie infrastruktury portowej z opodatkowania

Pomoc państwa N 510/2005 Polska Zwolnienie infrastruktury portowej z opodatkowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.VII.2007 r. K(2007) 3273 wersja ostateczna Przedmiot: Pomoc państwa N 510/2005 Polska Zwolnienie infrastruktury portowej z opodatkowania Szanowna Pani Minister, I.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Dla Miasta Jelenia Góra (Sondaż warunków finansowych)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Dla Miasta Jelenia Góra (Sondaż warunków finansowych) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Dla Miasta Jelenia Góra (Sondaż warunków finansowych) Jelenia Góra, dnia 07 października 2015 r. 1. Organizator Urząd Miasta Jelenia

Bardziej szczegółowo

AUTOSTRADA A2 ŚWIECKO NOWY TOMYŚL (105,9 km) Sejmik Województwa Lubuskiego, 7 lutego 2012, Andrzej Patalas

AUTOSTRADA A2 ŚWIECKO NOWY TOMYŚL (105,9 km) Sejmik Województwa Lubuskiego, 7 lutego 2012, Andrzej Patalas AUTOSTRADA A2 ŚWIECKO NOWY TOMYŚL (105,9 km) Sejmik Województwa Lubuskiego, 7 lutego 2012, Andrzej Patalas A2 Świecko Nowy Tomyśl (105,6 km) Struktura finansowa projektu A2 do Świecka Kredyt Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r.

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r. PROJEKT 2 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową Kraków dnia, 02 września 2016 r. AGENDA: WPROWADZENIE GENEZA POWOŁANIA SPÓŁKI ZAŁOŻENIA MODELU FINASOWEGO ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej Umawiającymi się

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 158/2008 Polska Pomoc w zakresie budowy portu lotniczego Lublin-Świdnik

Pomocy państwa nr N 158/2008 Polska Pomoc w zakresie budowy portu lotniczego Lublin-Świdnik KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.VI.2008 r. K(2008) 2268 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 158/2008 Polska Pomoc w zakresie budowy portu lotniczego Lublin-Świdnik Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Drogowy projekt PPP w Dąbrowie Górniczej:

Drogowy projekt PPP w Dąbrowie Górniczej: : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym TUCZNAWA w Dąbrowie Górniczej. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.34081 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa SA.34081 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.2.2012 r. C(2012) 731 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.34081 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o.

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.2.2012 r. C(2012) 934 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo