Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A."

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia 30 grudnia 2005 r. o numerze referencyjnym WEH/MS/4023/6-331/05, zarejestrowanym przez Komisję w dniu 4 stycznia 2006 r., władze polskie zgłosiły, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat WE), zamiar przyznania pomocy na rzecz przedsiębiorstwa Delphi Poland S.A. Pismem z dnia 28 lutego 2006 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie informacji uzupełniających w sprawie omawianego środka. Polskie władze dostarczyły dodatkowych informacji w piśmie z dnia 24 marca 2006 r. o numerze referencyjnym DDO/-085-1/45/2006/AB, zarejestrowanym w Komisji Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2006 r. 2. W trakcie procedury, Komisja dowiedziała się, że Delphi Corporation, międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w sektorze motoryzacyjnym, przenośnej elektroniki, komponentów transportowych oraz technologii systemów podlega procesowi upadłościowemu na podstawie amerykańskiego Rozdziału 11, dokonuje znacznej redukcji kosztów zatrudnienia i niedawno nakreślił swój plan restrukturyzacji. 1 Spółka złożyła wniosek o upadłość w październiku 2005 r. 1 Zobacz na przykład Pani ANNA FOTYGA Minister Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 PL Warszawa Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgia. Telefon: (32-2)

2 3. Z uwagi na to, iż Komisja nie znała wpływu powyższej sytuacji na Delphi Poland 2, pismem z dnia 7 czerwca 2006, Komisja zwróciła się do władz polskich o dodatkowe wyjaśnienia i zapewnienia. Władze polskie złożyły dodatkowe wyjaśnienia oraz zobowiązania w piśmie przesłanym drogą elektroniczną dnia 6 lipca 2006 o numerze referencyjnym DDO-085- / /2006/AB 3, zarejestrowanym tego samego dnia. 2. OPIS 4. Zgłoszenie dotyczy środka pomocy indywidualnej ad hoc na rzecz Delphi Poland S.A. na realizację inwestycji początkowej polegającej na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa. 5. Celem środka jest wspieranie rozwoju regionalnego i zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem na terenie Krakowa i województwa małopolskiego Projekt 6. Projekt zakłada rozbudowę istniejącego Centrum Badawczo-Rozwojowego Delphi Poland S.A. (dalej: Centrum ) na terenie Krakowa. 7. Rozbudowa Centrum umożliwi realizację nowych projektów w obszarach, w których prowadzone są już badania (np. testowanie i ocena poprawności technicznej amortyzatorów, systemów zawieszenia, itd.; budowa prototypów, projektowanie procesów wytwarzania, itp.), jak i uruchomienie nowych prac badawczo-rozwojowych w branży motoryzacyjnej. Nowe obszary działalności będą obejmować między innymi: tworzenie oprogramowania, konstruowanie oraz wspomagane komputerowo projektowanie przełączników mechatronicznych, itp. 8. Inwestycję rozpoczęto w dniu 20 września 2005 r. Beneficjent dokona inwestycji początkowej w kwocie wynoszącej co najmniej 2 mln PLN ( EUR) i zobowiązuje się zakończyć realizację projektu do końca 2007 r. 9. Inwestycja przyczyni się do utworzenia 264 bezpośrednio z nią związanych nowych miejsc pracy. Pomoc zostanie przyznana wyłącznie na utworzenie 250 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Utworzenie pozostałych 14 miejsc pracy nie będzie objęte pomocą. 10. Centrum powstanie w Krakowie (Polska, województwo małopolskie), który jest obszarem objętym art. 87 ust. 3 lit. a) Podstawa prawna 11. Podstawę prawną pomocy stanowią następujące akty prawne: Uchwała nr 246/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 2 3 Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym, jedynym akcjonariuszem Delphi Poland S.A. jest Delphi Automotive Systems (Holding) Inc. (Delphi Automotive Systems (Holding) Inc. (Delaware) jest amerykańską spółką zależną Delphi Corporation, zobacz np. Nie wypełniono w piśmie pełnego numeru referencyjnego. 2

3 Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Delphi Poland S.A. w Krakowie pod nazwą: Centrum Badawczo-Rozwojowe, w latach 2006 i 2007, Umowa ramowa nr 12/DZE/2005 o udzielenie dotacji celowej z dnia 5 października 2005 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Delphi Poland S.A. oraz art. 80 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Po złożeniu przez beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy Minister Gospodarki i beneficjent podpisali wspomnianą wyżej umowę ramową, której wejście w życie uzależnione jest od zatwierdzenia proponowanej pomocy przez Komisję Europejską Pomoc 13. Celem pomocy jest częściowe pokrycie kosztów związanych z utworzeniem 250 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, związanych z inwestycją początkową realizowaną przez Delphi Poland S.A. 14. Pomoc w formie dotacji bezpośredniej wyniesie PLN ( EUR 5 ), co oznacza intensywność pomocy w wysokości 3 % stosownych kosztów kwalifikowanych. 15. Dotacja bezpośrednia wypłacana będzie w transzach w 2006 i 2007 r. Płatności uzależnione są od utworzenia określonej liczby miejsc pracy, następująna podstawie uzgodnień przyjętych w umowach wykonawczych do umowy ramowej, zawieranymi co roku między beneficjentem a Ministrem Gospodarki. 16. Pomoc w ramach omawianego środka może być kumulowana z pomocą z innych źródeł oraz pomocą przyznaną na podstawie innych programów, pod warunkiem że nie zostanie przekroczony maksymalny pułap pomocy (tj. 40 % w przypadku Krakowa). 17. Pomocą zarządzać będzie Minister Gospodarki Koszty kwalifikowane 18. Koszty kwalifikowane stanowią dwuletnie koszty pracy 250 nowych pracowników, obejmujące koszty wynagrodzeń brutto oraz inne obowiązkowe płatności, i wynoszą PLN ( EUR). 19. Nowo utworzone miejsca pracy związane z inwestycją to miejsca pracy utworzone w ciągu trzech lat od jej zakończenia Beneficjent i jego zobowiązania 20. Delphi Poland S.A. jest dużym przedsiębiorstwem działającym w sektorze pojazdów mechanicznych (kod nr 34.1 klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej). Nie jest jasne 6, czy planowaną inwestycję można uznać za inwestycję w Dz. U. z 2003, Nr 15, poz. 148 Obliczono przy zastosowaniu kursu wymiany 1 EUR = 4,13 PLN. W liście z 6 lipca 2006 r. władze polskie w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie Komisji czy planowana inwestycja dotyczy sektora motoryzacyjnego w rozumieniu Załącznika C do Wielosektorowych Zasad ramowych na rzecz dużych projektów inwestycyjnych z 2002 r. informują, iż jest to inwestycja w 3

4 sektorze motoryzacyjnym zgodnie z definicją podaną w załączniku C do Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych 7. Biorąc jednak pod uwagę wysokość kosztów kwalifikowanych, nawet w przypadku kumulacji pomocy do dopuszczalnego pułapu intensywności wynoszącego 40 %, kwota pomocy nie przekroczy 5 mln EUR ekwiwalentu dotacji brutto 8, co wiązałoby się z zastosowaniem szczegółowych zasad dotyczących zmniejszenia intensywności pomocy w sektorze motoryzacyjnym określonych w Komunikacie Komisji dotyczącym zmiany Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (2002) w sprawie utworzenia listy sektorów stojących przed problemami strukturalnymi oraz dotyczącym propozycji odpowiednich środków zgodnie z art. 88 ust. 1 Traktatu WE, w odniesieniu do sektora motoryzacyjnego i sektora włókien syntetycznych Aby otrzymać pomoc Delphi Poland S.A. zobowiązuje się: - ponieść nakłady inwestycyjne o wysokości co najmniej 2 mln PLN ( mln EUR); - utworzyć 250 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją dla osób z wyższym wykształceniem; - wnieść, z własnych środków, przynajmniej 25 % udział w finansowanie inwestycji; - uzyskać docelową zdolność operacyjną do końca 2007 r.; - utrzymać nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia inwestycji; - utrzymać inwestycję przez okres co najmniej pięciu lat od jej zakończenia. 22. Jeżeli powyższe zobowiązania nie zostaną wypełnione, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całkowitej kwoty pomocy wraz z odsetkami Inne 23. W liście przesłanym Komisji 6 lipca 2006 r. dotyczącym do sytuacji Delphi Corp. 10 władze polskie informują i/lub zapewniają, że: - Spółka Delphi Poland S.A. została poinformowana o krokach podjętych przez Delphi Corp. - spółkę holdingową koncernu Delphi z siedzibą w U.S.A. - w celu zakończenia dziedzinie R&D polegająca na wprowadzeniu nowych obszarów badań i zasadniczej zmianie świadczonych usług Dz.U. C 70 z , str. 8 zmienione w Dz.U. C 263 z , str EUR kosztów kwalifikowanych * 40 % (obowiązujący pułap intensywności pomocy dla Krakowa) = EUR (kwoty pomocy) Dz.U. C 263 z , str. 3. Jak wyżej paragraf 2. 4

5 procesu restrukturyzacji spółki i że żaden z wniosków na podstawie Rozdziału 11 Amerykańskiego Prawa Upadłościowego nie dotyczył spółek zależnych Delphi Corp. w Europie. - Spółka Delphi Poland S.A. nie otrzymała informacji o szczegółach tego planu restrukturyzacji, a w szczególności o wpływie tych działań na jednostkę w Polsce. - Sytuacja spółki Delphi Poland S.A. jest bardzo dobra oraz że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z 2004 r Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy będzie udzielana tylko na tworzenie nowych miejsc pracy a nie na zrównoważenie ilości miejsc pracy zlikwidowanych w wyniku restrukturyzacji oraz że tworzenie miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy o udzielenie dotacji, w którym średnioroczne zatrudnienie wynosiło 510 osób (i że netto wzrost miejsc pracy zostanie pomniejszony o miejsca pracy zlikwidowane w latach poprzednich). 3. OCENA 3.1. Zgodność środka pomocy z prawem 24. Powiadamiając o projekcie regulacji prawnej przed jej wprowadzeniem w życie, władze polskie wywiązały się ze swoich zobowiązań wynikających z art. 88 ust. 3 Traktatu WE Istnienie pomocy państwa 25. Omawiany projekt przyznaje przedsiębiorstwu Delphi Poland S.A. korzyść finansową w stosunku do innych firm, które nie otrzymują takiej pomocy. Ponieważ w przypadku tej korzyści chodzi o pomoc indywidualną udzieloną pojedynczemu przedsiębiorstwu, uznaje się, że omawiany środek ma charakter selektywny. Pomoc przyznaje się ze środków publicznych. Ze względu na to, że omawiany środek dotyczy przedsiębiorstwa uczestniczącego w wymianie handlowej pomiędzy państwami członkowskimi, istnieje zagrożenie, że udzielana pomoc mogłaby mieć wpływ na tę wymianę. Tym samym omawiany projekt stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE Zgodność z zasadami wspólnego rynku 26. Na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE pomoc może zostać uznana za zgodną z zasadami wspólnego rynku, jeśli sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest wyjątkowo niski. 27. Środek stanowi pomoc ad hoc. Komisja stara się zasadniczo zapobiegać przyznawaniu pomocy ad hoc, w ramach pomocy regionalnej (por. pkt 2 wytycznych KPR). Jednak w tym przypadku planowana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na województwo 11 Dz. Urz. C 244 z r. 5

6 małopolskie, ponieważ beneficjent zamierza utworzyć 264 nowych miejsc pracy bezpośrednio z nią związanych. 28. Projekt został poddany ocenie pod kątem zgodności z Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej 12 (KPR). W swojej ocenie Komisja Europejska wzięła pod uwagę następujące kwestie: a. Inwestycja zrealizowana zostanie w Krakowie, który kwalifikuje się do objęcia pomocą regionalną na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. b. Planowana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na miasto i województwo, przyczyniając się do utworzenia 264 nowych miejsc pracy. c. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce 13 maksymalna intensywność pomocy w Krakowie wynosi 40 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN). Tym samym intensywność wynosząca 3 % dla bieżącego programu pomocy jest mniejsza od obowiązującego pułapu pomocy regionalnej. d. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (por. pkt 4.2 wytycznych KPR). e. Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia są dwuletnie koszty pracy nowych pracowników obejmujące koszty wynagrodzeń brutto i inne obowiązkowe płatności (por. pkt 4.13 wytycznych KPR). f. Pomoc będzie udzielana na miejsca pracy utworzone w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji (por. pkt 4.11 wytycznych KPR). g. Utworzenie miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy (liczby rocznych jednostek roboczych (RJR) tj. osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, przy czym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu stanowi ułamkowe części RJR) (por pkt 4.12 wytycznych KPR). h. Pomoc przysługuje pod warunkiem utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż pięć lat (por. pkt 4.14 wytycznych KPR). i. Udział własny beneficjenta pomocy w finansowaniu inwestycji wyniesie co najmniej 25% (por. pkt 4.2 wytycznych KPR). j. Przestrzegane są zasady dotyczące kumulacji pomocy zgodnie z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej (por. pkt 4.18 wytycznych KPR) Wniosek 29. W oparciu o powyższą ocenę Komisja uznaje zgłoszoną pomoc w wysokości PLN na rzecz przedsiębiorstwa Delphi Poland S.A. za zgodną z postanowieniami Dz.U. C 74 z , str. 9. Pismo do polskiego Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 sierpnia 2004 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec zgłaszanych środków (C (2004) 3230/5) 6

7 Traktatu WE w zakresie stosowania przepisów art. 87 ust. 3 lit. a)traktatu WE i art. 61 ust. 3 lit. a) porozumienia EOG. 4. DECYZJA 30. Komisja postanowiła zatem uznać omawiany środek za zgodny z Traktatem WE. 31. W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie powinny być przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Rejestru pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General Competition State Aid Register B 1049 Brussels Telefaks: W imieniu Komisji Neelie KROES Członek Komisji 7

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 519/2007 Polska Program pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności

Pomocy państwa N 519/2007 Polska Program pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.III.2008 r. K(2008)835 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 519/2007 Polska Program pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności Szanowny

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Nieograniczona gwarancja Skarbu Państwa dla Poczty Polskiej

Nieograniczona gwarancja Skarbu Państwa dla Poczty Polskiej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.IV.2007 K(2007) 1757 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr E 12/2005 Polska Nieograniczona gwarancja Skarbu Państwa dla Poczty Polskiej Szanowna Pani Minister!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr C 11/2008 (ex N 908/2006) Polska MSF 2002 Pomoc na rzecz przedsiębiorstwa BVG Medien Beteiligungs GmbH

Pomocy Państwa nr C 11/2008 (ex N 908/2006) Polska MSF 2002 Pomoc na rzecz przedsiębiorstwa BVG Medien Beteiligungs GmbH KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.III.2008 K(2008)852 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.35674 (2012/N) Polska Pomoc indywidualna na modernizację komunalnej sieci ciepłowniczej w Warszawie

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.35674 (2012/N) Polska Pomoc indywidualna na modernizację komunalnej sieci ciepłowniczej w Warszawie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.06.2013 C(2013) 3890 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.2.2010 r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37370 (2014/N) Polska Fundusz Powierniczy JEREMIE. Szanowny Panie Ministrze, 1.

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37370 (2014/N) Polska Fundusz Powierniczy JEREMIE. Szanowny Panie Ministrze, 1. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 07.05.2014 C(2014) 2613 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37370 (2014/N)

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.36485 (2013/N)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 741/06 - Polską Pomoc na budowę infrastruktury i zakup urządzeń dla Portu Lotniczego w Łodzi Pomoc

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06/12/06r. K (2006) 5836 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa nr SA 33114 (2012/C) (ex 2011/NN) Polska domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST

Pomoc państwa nr SA 33114 (2012/C) (ex 2011/NN) Polska domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2011) 10063 wersja ostateczna WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomoc państwa nr SA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 323/2006 - Polska Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. (PKS Olkusz S.A.) (pomoc

Bardziej szczegółowo

pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2007-01-29 r. K(2007) 329 Dotyczy: pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy Szanowna Pani Minister,

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa S.A.30340 (2011/C) (ex N 38/2010) Polska LIP Fiat Powertrain Technologies Poland

Dotyczy: Pomocy państwa S.A.30340 (2011/C) (ex N 38/2010) Polska LIP Fiat Powertrain Technologies Poland KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 09.02.2011 K(2011)612 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.35606 (2013/N) Polska, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.35606 (2013/N) Polska, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.7.2013 C(2013) 4413 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.05.2009 K(2009) 3553 wersja ostateczna

Bruksela, dnia 13.05.2009 K(2009) 3553 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.05.2009 K(2009) 3553 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 151/2009 i N 152/2009 Polska pomoc na budowę i eksploatację autostrady A1 (odcinek Gdańsk-Toruń) Szanowny

Bardziej szczegółowo