WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad"

Transkrypt

1 WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT /07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Komunikacji i Systemów Transportowych skontrolowała działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w zakresie finansowania budowy dróg zapewniających dostęp do portów morskich. Kontrolą objęto lata (I półrocze). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 września 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Generalnemu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podejmowane przez GDDKiA w celu pozyskiwania środków na finansowanie budowy i modernizacji dróg krajowych, prowadzących do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. NIK negatywnie natomiast oceniła opóźnienia w realizacji zadań rzeczowych oraz niski stopień wykorzystania środków finansowych na poprawę stanu technicznego badanych dróg.

2 NIK pozytywnie oceniła w szczególności: 1) systematyczne zwiększanie środków finansowych na budowę, odnowę i modernizację dróg krajowych, zapewniających dostęp do portów morskich, zwłaszcza do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Ustalono, Ŝe w latach wydatki na poprawę połączeń drogowych do portów morskich stanowiły 3,5% wydatków ogółem, natomiast udział omawianych dróg w łącznej długości dróg, będących w zarządzie GDDKiA, stanowił 1,7%. Na poprawę stanu technicznego omawianych dróg w 2007 r. zaplanowano środki finansowe o 60,8% wyŝsze niŝ w 2006 r.; 2) skuteczne działania GDDKiA na rzecz pozyskiwania środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej (UE), z przeznaczeniem na budowę i modernizację połączeń drogowych do portów morskich. W okresie objętym kontrolą GDDKiA złoŝyła 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości tys., co stanowiło 74% ogólnej wartości projektów. śaden z wniosków nie został odrzucony. Całkowite wydatki kwalifikowane określone w 4 umowach i wartość dofinansowania dla poszczególnych projektów była zgodna ze złoŝonymi wnioskami. Wniosek dotyczący dofinansowania budowy drogi S-7 był w trakcie rozpatrywania; 3) podpisanie w 2002 r. porozumienia z organami samorządu terytorialnego i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. w sprawie budowy Obwodnicy Południowej Gdańska i Trasy Sucharskiego w Gdańsku. Efektem tego porozumienia było m.in. terminowe opracowanie koncepcji budowy odcinka południowego Trasy Sucharskiego oraz projektu drogi krajowej nr S-7 na odcinku wymienionej Obwodnicy. Negatywnej oceny wymagają natomiast: 1) wynoszące nawet do 2 lat opóźnienia (w stosunku do zaplanowanych terminów) w realizacji zadań dotyczących budowy i modernizacji dróg do portów morskich. Opóźnienia te pozostawały w związku z udzielaniem zamówień publicznych na wykonawstwo robót i dokumentacji projektowej, zmianami lokalizacyjnymi oraz pozyskiwaniem gruntów pod budowane dróg. Na przykład: przy realizacji wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku Gdańsk - Jazowa (od km 25,683 do km 48,465), z przebudową mostu w KieŜmarku miało miejsce 12-miesięczne opóźnienie w stosunku do terminu określonego w pierwotnej umowie z wykonawcą; 2

3 przebudowa drogi krajowej nr 6 na odcinku Goleniów - Nowogard miała być pierwotnie zakończona w październiku 2005 r. Wprawdzie wykonano przebudowę drogi, jednak z powodu niezakończenia wywłaszczenia i wykupu gruntów pod budowę dróg dojazdowych (dopiero we wrześniu 2006 r. zakończono wywłaszczenia) nastąpiło uniewaŝnienie uzgodnień lokalizacyjnych. W rezultacie, roboty mogą być zakończone do końca 2007 r.; budowa I etapu Obwodnicy Południowej Gdańska miała być - stosownie do porozumienia z samorządami terytorialnymi z dnia 17 stycznia 2002 r. - realizowana w latach , a jej II etap powinien zostać zakończony do 2010 r. W sierpniu 2006 r. GDDKiA uzyskała decyzję lokalizacyjną dla tej inwestycji, jednak dopiero w lipcu 2007 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy (z terminem realizacji do dnia 4 września 2008 r.). W marcu 2007 r. GDDKiA wystąpiła do Ministerstwa Transportu o środki finansowe na wykup gruntów. Uruchomienie I transzy środków w kwocie 15 mln zł (przy łącznym zapotrzebowaniu 300 mln zł) nastąpiło w czerwcu 2007 r. Opisane opóźnienia mogą w ocenie NIK - skutkować nieterminowym oddaniem do eksploatacji Obwodnicy oraz wzrostem kosztów tej inwestycji; 2) niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków finansowych na budowę, modernizację i utrzymanie dróg krajowych, zapewniających dostęp do portów morskich. Nakłady ogółem poniesione na ten cel w badanym okresie wyniosły ,2 tys. zł, co stanowiło 57,3% wielkości planowanych na kwotę ,4 tys. zł (w poszczególnych latach wykonanie to wynosiło: 47,3% w 2004 r., 35,6% w 2005 r. i 86,4% w 2006 r.); 3) niewystarczające zaawansowanie budowy autostrady A-1, mającej podstawowe znaczenie dla funkcjonowania portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Do czasu zakończenia kontroli nie oddano Ŝadnego odcinka tej autostrady. Dotychczasowe działania GDDKiA, dotyczące m.in. wyników negocjacji z konsorcjum Gdańsk Transport Company S.A. w sprawie realizacji II etapu autostrady A-1 (odcinek Nowe Marzy Czerniewice), nie dają w ocenie NIK - gwarancji terminowego zakończenia budowy jej 12 odcinków do końca 2010 r., zgodnie z deklaracjami Ministra Transportu; 4) niezadowalający stan techniczny dróg krajowych zapewniających dostęp do portów morskich. Ustalono, Ŝe w okresie objętym kontrolą poszczególne parametry eksploatacyjne tych dróg nie uległy zmianie. Według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni 3

4 (stosowanego przez GDDKiA), większość dróg do portów morskich była w stanie niezadowalającym i złym (na zbadanych odcinakach o łącznej długości 88,8 km tych dróg, jako zły i niezadowalający oceniono stan techniczny na długości 47,2 km, tj. 53,2%). Badane drogi nie spełniały przede wszystkim parametru odpowiedniej nośności. Zamiast 115 KN/oś pojazdu, dopuszczalny nacisk osi pojazdu na nawierzchnię drogi wynosił 100 KN. Stan ten nie spełniał zatem wymogów 151 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Miało to negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz konkurencyjność polskich portów morskich na międzynarodowym rynku usług transportowych; 5) nienaliczenie kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji budowy drugiego odcinka drogi Gdańsk - Jazowa przez firmę NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A. Pomimo niedotrzymania terminu wykonania robót, GDDKiA nie naliczyła stosownych kar umownych, które nawet przy minimalnej wysokości (0,5% wartości kontraktowej) powinny wynosić co najmniej ,5 ; 6) niepoprawne sporządzanie wniosków o refundację wydatków, dotyczących współfinansowanej z funduszy strukturalnych UE budowy drogi Gdańsk - Jazowa (składane do Ministerstwa Finansów jako Instytucji Płatniczej). Wnioski te wymagały uzupełnień i poprawek, co skutkowało opóźnieniami refundacji wydatków ponoszonych na realizację tego zadania. W rezultacie, refundacja środków następowała od 3 do 10 miesięcy po złoŝeniu wniosków. Przedstawiając Panu Generalnemu Dyrektorowi powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1) podjęcie stosownych działań organizacyjnych skutkujących realizacją projektów drogowych w zaplanowanych terminach, m.in. poprzez usprawnienie: - udzielania zamówień publicznych na wykonawstwo robót oraz dokumentacji projektowej; - wykupu gruntów pod budowę dróg prowadzących do portów morskich, w tym Obwodnicy Południowej Gdańska; 4

5 2) poprawę skuteczności nadzoru nad przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów drogowych z funduszy unijnych; 3) naliczanie stosownych kar umownych w przypadku niedotrzymania terminów realizacji robót budowlanych przez wykonawców. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. l ustawy o NIK, zwraca się do Pana Generalnego Dyrektora o przedstawienie, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. l ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Generalnemu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium NIK umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyŝej mowa, liczy się od dnia otrzymania uchwały Kolegium NIK. 5

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Stanisław Jarosz KBF-41018-2/08 P/08/025 Warszawa, 26 stycznia 2009 r. Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-20-02 /2011 P/11/170 Wrocław, dnia 20 marca 2012 r. Pan Sławomir Gonciarz p. o. Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Kielce, dnia kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/006 LKI-410-02-1/2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 lipca 2009 r. LKA-410-12-06/2009 P/09/153 Pan Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

I. W wyniku kontroli przeprowadzonej w MSWiA, NIK ocenia negatywnie:

I. W wyniku kontroli przeprowadzonej w MSWiA, NIK ocenia negatywnie: LWA-4101-16-02/11 P/11/169 Warszawa, dnia 02 lutego 2012 r. Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 7 października 2011 r. LKA-4101-08-15/2011/P/11/132 Pan Jacek Latko Burmistrz LibiąŜa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/081 Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską Jednostka

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Tekst ujednolicony NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 marca 2010 r. LKA-4112-05-01/2009 S/09/008 Pani Małgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia 11 sierpnia 2009 r. P/09/143 LKR-410-10-4/2009 Pan Mirosław Wędrychowicz Starosta Gorlicki ul. Biecka 3 38-300 Gorlice Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4101-02-05/2013 P/13/124 Tekst jednolity WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/124

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Pan Aleksander GRAD Minister Skarbu Państwa

Pan Aleksander GRAD Minister Skarbu Państwa WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Warszawa, dnia kwietnia 2008 r. Stanisław Jarosz I/06/004 LLO-411-01-01/08 Pan Aleksander GRAD Minister Skarbu Państwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo