POROZUMIENIE O WYKONYWANIU POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POROZUMIENIE O WYKONYWANIU POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE O WYKONYWANIU POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ Zawarte w dniu... we Wrocławiu pomiędzy EPAL S.A., z siedzibą przy ul. Redyckiej 71 we Wrocławiu wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzącego Kancelarię Brokerską za zezwoleniem KNUiFE nr 1315/04 reprezentowaną przez: Annę Gulewicz Vice Prezesa Zarządu Spółki zwaną dalej Brokerem, a... z siedzibą w wpisanym do... pod numerem... posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności o nr... REGON... NIP... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części Partnerem o następującej treści: DEFINICJE W niniejszej umowie poniższym terminom nadano następujące znaczenie: 1) Prowizja Partnerska wynagrodzenie przysługujące Partnerowi za Pomocnicze Czynności Ubezpieczeniowe wykonywane w związku z Porozumieniem; 2) Pomocnicze Czynności Ubezpieczeniowe - czynności wykonywane przez Partnera w związku z Porozumieniem obejmujące m.in.: a) wskazanie Brokerowi podmiotu do potencjalnego ubezpieczenia b) uzyskanie i dostarczenie Brokerowi pełnomocnictwa do reprezentowania Ubezpieczonego przez Brokera c) dostarczanie i przyjmowanie wniosków o ubezpieczenie, potwierdzeń odbioru polisy ubezpieczeniowej oraz pomoc przy wypełnianiu i składaniu dokumentów wymaganych przy wypłatach świadczeń, lub likwidacji szkody, d) dostarczenie Ubezpieczonemu polis, certyfikatów, OWU, oraz właściwych druków, e) informowanie o saldach na rachunku Ubezpieczonego, f) przypominanie Ubezpieczonym o terminach wynikających z obowiązków stron Umowy Ubezpieczenia, g) pomoc w kontaktach Ubezpieczonego z Brokerem, np. w celu przygotowania dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczenia Kancelaria Brokerska, ul. Redycka 71, Wrocław tel fax ver

2 2 Pomocnicze Czynności Ubezpieczeniowe nie obejmują m.in.: wystawiania polis ubezpieczeniowych, pobierania składek ubezpieczeniowych w jakiejkolwiek formie, doradztwa związanego z decyzjami inwestycyjnymi Ubezpieczonych. 3) Składka ubezpieczeniowa oznacza składkę ubezpieczeniową należną z tytułu umowy ubezpieczenia lub też łącznie zawieranych umów ubezpieczenia stanowiących program ubezpieczeniowy. 4) Zakład Ubezpieczeń Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym zawarto umowę ubezpieczenia przy której Partner wykonywał pomocnicze czynności ubezpieczeniowe 5) Ubezpieczony klient Zakładu Ubezpieczeń reprezentowany przez Brokera i obsługiwany przez Partnera w ramach Pomocniczych Czynności Ubezpieczeniowych 6) Grupa otwarta - Program Ubezpieczeniowy dostępny za pośrednictwem Brokera, w ramach którego przystępujący Ubezpieczony dołącza do istniejącej grupy Ubezpieczonych, objętych jedną polisą. 7) Intranet wewnętrzny system informatyczny Brokera, stanowiący bazę wiedzy i dokumentów dotyczących Produktów. 8) Produkt produkt lub usługa będące w ofercie Brokera przekazane do dystrybucji przez Partnera, określone w załączniku nr 1; W związku z prowadzoną przez Brokera działalnością polegająca na wykonywaniu czynności w imieniu podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej i zawieraniu w imieniu tych osób lub pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia z Zakładami Ubezpieczeń, Broker współpracuje z Partnerami wykonującymi dla niego pomocnicze czynności ubezpieczeniowe na zasadach opisanych niniejszym Porozumieniem. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia są zasady współpracy pomiędzy Brokerem i Partnerem dotyczące Pomocniczych Czynności Ubezpieczeniowych Partnera i ich obsługi w zakresie zawieranych umów ubezpieczeń życiowych w Grupie Otwartej. 2. W okresie obowiązywania niniejszego porozumienia Partner otrzymuje za świadczone usługi wynagrodzenie zwane dalej Prowizją Partnerską" na zasadach i w wysokości określonych poniżej oraz w Załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia. 3. Partner nabywa prawa do Prowizji Partnerskiej, o którym mowa w ust. 2. po wykonaniu Pomocniczych Czynności Ubezpieczeniowych, które doprowadziły za jego pośrednictwem do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczonego oraz opłaceniu przez niego wymaganej składki ubezpieczeniowej. 4. Prowizja Partnerska za wykonanie Pomocniczych Czynności Ubezpieczeniowych w zawarciu umowy i jej obsługę w okresie ubezpieczenia jest opłacana przez Brokera w formie wynagrodzenia naliczonego od zainkasowanej składki ubezpieczeniowej. 5. Partner uzyskuje prawo do wypłaty środków z tytułu Prowizji pod warunkiem, że zgromadzi na swoim koncie rozliczeniowym co najmniej 100 zł. Jeśli kwota ta będzie niższa niż 100 zł, należne mu środki z tytułu Prowizji zostaną wypłacone za miesiąc kalendarzowy, w którym zgromadzi on w sumie kwotę co najmniej 100 zł. 2 OBOWIĄZKI PARTNERA 1. Partner jest zobowiązany aktywnie wykonywać powierzone czynności z należytą starannością wymaganą dla ochrony i zabezpieczenia interesów stron, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego porozumienia oraz zasadami uczciwego obrotu.

3 2. Partner zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Brokera o wiadomych mu faktach zatajenia prawdy lub podania nieprawdy przez Ubezpieczonych przy wypełnianiu wniosków lub składaniu innych oświadczeń. 3. Partner nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia innej osobie bez zgody Brokera. Zgoda taka musi być wyrażona w formie pisemnej 4. Partner nie jest uprawniony do posługiwania się znakiem towarowym, logo oraz innymi oznaczeniami Brokera bez zgody Brokera, co nie dotyczy materiałów przekazanych mu przez Brokera. 5. Partner nie ma prawa pobierać od Ubezpieczonych składek ani innych należności wynikających z tytułu ubezpieczenia. 6. Powyższe nie ma zastosowania do sytuacji, w której Partner zapłacił składkę za ubezpieczonego na konto Brokera przydzielone Ubezpieczonemu lub składka została potrącona Partnerowi w rozliczeniu jego prowizji, na co otrzymał on od Brokera pisemne potwierdzenie tego faktu. 3 OBOWIĄZKI BROKERA 1. Broker przez czas trwania Porozumienia zobowiązuje się do: a) Szkolenia Partnera w zakresie oferty oraz procedur i systemów informatycznych dotyczących Ubezpieczenia b) Dostarczania aktualnych materiałów promocyjnych. c) Dostarczania Partnerowi aktualnej dokumentacji oferowanych Produktów, w szczególności regulaminów, ogólnych warunków umów, druków i formularzy; d) niezwłocznego podawania do wiadomości Partnera zmian w treści przekazywanej dokumentacji; e) udzielania Partnerowi wszelkich wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania Porozumienia. 2. Broker nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe Partnera, a także za skuteczność jego działań. 4 ROZLICZENIA I WYNAGRODZENIA 1. Partner nabywa prawo do Prowizji Partnerskiej z chwilą, gdy należny Brokerowi od Zakładu Ubezpieczeń kurtaż wynikający z umów, w których Partner uczestniczył, wpłynął na rachunek bankowy Brokera oraz gdy Ubezpieczony zapłacił składkę w wysokości nie mniejszej niż wynosi jej przypis w danym miesiącu. 2. Składka ubezpieczeniowa przekazywana jest przez Ubezpieczonego na indywidualny rachunek klienta uruchomiony w rachunku Brokera. 3. Do 20 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Broker udostępni Partnerowi zestawienie jego Prowizji Partnerskiej za poprzedni miesiąc, obliczanej od składek ubezpieczeniowych zaksięgowanych przez Zakład/y Ubezpieczeń w danym miesiącu. (aktualne rozliczenie jest zawsze dostępne po zalogowaniu w Intranecie - serwisie internetowym Brokera) 4. Partner w przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu, w terminie do dnia wystawienia rachunku/faktury zgłosi Brokerowi zastrzeżenia. Jeżeli w terminie powyższym zastrzeżenie nie zostanie zgłoszone i/lub wystawiona zostanie przez Partnera faktura/rachunek, rozliczenie uważa się za zatwierdzone i ostateczne, a prowizję za należną w wysokości obliczonej przez Brokera. 3

4 Na podstawie powyższego zestawienia Partner wystawia Brokerowi fakturę/rachunek z tytułu wykonania pomocniczych czynności ubezpieczeniowych, płatną w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia do Brokera. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, płatne będzie z dołu, w okresach miesięcznych z zastrzeżeniem wynikającym z 1 pkt Broker nie wypłaca Partnerowi Prowizji Partnerskiej, gdy wiadomo, że umowa z Ubezpieczonym nie zostanie wykonana na skutek okoliczności, za które Broker nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli Prowizja Partnerska została już wypłacona, podlega ona zwrotowi. 7. Broker zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i zasad wypłacania Prowizji Partnerskiej. 8. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania na piśmie lub także w postaci elektronicznej (przesłanej na adres podany przez Partnera w niniejszym Porozumieniu), zmienionych warunków Prowizji Partnerskiej, Partner nie doręczy Brokerowi oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, zmienione warunki wynagrodzenia wchodzą w życie z upływem wyżej wskazanego 30 dniowego terminu. Doręczenie odmowy w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszego Porozumienia w trybie określonym w paragrafie 5 ust. 2. W okresie wypowiedzenia oraz w odniesieniu do już zawartych umów ubezpieczenia obowiązują dotychczasowe zasady wypłacania Prowizji Partnerskiej. 9. Prawo do wynagrodzenia wygasa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 10. Po rozwiązaniu Porozumienia w trybie ust 7, Prowizja będzie wypłacana przez okres kolejnych 12 miesięcy pod warunkiem wniesienia do portfela co najmniej 30 Ubezpieczonych oraz z zachowaniem postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu. a/ zapis powyższy nie dotyczy sytuacji, opisanych poniżej w ust.: 11, 12 oraz 5 ust. 3a, 3d, 3e 11. Porozumienie niniejsze wygasa, jeśli w terminie 6 miesięcy od jego zawarcia, Partner nie doprowadzi do zawarcia przy jego pomocy co najmniej 10 umów ubezpieczenia. 12. Porozumienie niniejsze może zostać wypowiedziane Partnerowi w trybie 5 ust.2, jeśli ilość umów ubezpieczenia, które pozostają w obsłudze Partnera, zmniejszy się poniżej Partner zobowiązany jest niezwłocznie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia usuwać wady w dokumentach sporządzonych przy jego udziale. 14. Dokument jest wadliwy, gdy został sporządzony niezgodnie ze stanem faktycznym oraz przepisami obowiązującymi w dacie jego sporządzania, w tym z przepisami wewnętrznymi Brokera oraz dotyczącymi danego produktu (np. regulaminy, instrukcje, ogólne warunki umów) 15. Czynności wskazane w ust. 13 powyżej Partner obowiązany jest podjąć nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia poinformowania Partnera o fakcie wystąpienia wady; lub otrzymania przez Partnera wadliwego dokumentu. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsze porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony. 2. Każda ze stron niniejszego porozumienia ma prawo wypowiedzieć je z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie dokonywane jest na piśmie za poświadczeniem odbioru przez drugą stronę lub listem poleconym albo drogą elektroniczną na adres 4

5 mailowy używany dotychczas w korespondencji między stronami, gdzie odczytanie wiadomości będzie jednoznaczne z pozytywnym i skutecznym dostarczeniem. 3. Niniejsze porozumienie ulega rozwiązaniu: a) w dniu cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia Partnera na prowadzenie działalności lub cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej Brokera b) w każdym czasie za pisemną zgodą stron porozumienia, c) z upływem okresu wypowiedzenia zgodnie z ust.2. d) w przypadku gdy aktualna miesięczna prowizja wynikająca z przypisu składki, nie pokrywa kwoty niezapłaconych przez Ubezpieczonych Partnera składek, a Partner nie podjął skutecznych działań zmierzających do zapłaty zaległości. e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego porozumienia przez Partnera. 4. Partner zobowiązuje się wykonywać powierzone mu czynności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Porozumienia, zasadami uczciwego obrotu przy dołożeniu staranności gwarantującej ochronę i zabezpieczenia interesów Brokera oraz odpowiadającej zawodowemu charakterowi świadczonych usług (staranność profesjonalisty) i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Brokerowi niewykonaniem, zaniechaniem lub nienależytym wykonaniem Porozumienia w szczególności za szkody wyrządzone zagubieniem, utratą dokumentacji, wadliwym wypełnieniem dokumentów, wykonaniem czynności z przekroczeniem udzielonych uprawnień, naruszeniem klauzuli poufności. 5. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie weszły w związku z realizacją niniejszego porozumienia. Powyższy zapis nie dotyczy informacji dostępnych publicznie na podstawie obowiązującego prawa w dniu ujawnienia takich informacji. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia, jak również załączników do niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikających z realizacji niniejszego porozumienia, w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddają rozstrzygnięcie ewentualnych sporów, mogących z niego wyniknąć, sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Brokera. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 9. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia w związku z niniejszym porozumieniem będą dostarczane Stronom pod następujące adresy: dla Brokera: Epal S.A. Kancelaria Brokerska, ul. Redycka 71, Wrocław mail: dla Partnera:... {nazwa, adres, } 10. Broker zastrzega sobie prawo potrącania z wynagrodzenia Partnera wszelkich kosztów poniesionych przez Brokera z przyczyn leżących po stronie Partnera oraz ewentualnych kar nałożonych na Brokera z powodu niewłaściwej realizacji Umowy przez Partnera. Zapłata powyższych kar nie wyłącza dochodzenia przez Brokera odszkodowania przewyższającego ich kwotę. 11. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Broker Partner 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 do porozumienia zawartego w dniu Partner nabywa prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej na podstawie tabeli wynagrodzenia i postanowień porozumienia oraz niniejszego załącznika. 2. Prowizja jest płatna przez Brokera na niżej podany rachunek bankowy Partnera:... Prowizja od inkasa składek Uwagi Ubezpieczenie Rodzinne UNIQA portfel do 1000 zł przypisu miesięcznego Składka 35, 42, 60 zł 12% Od inkasa Składka 54 zł 10% Od inkasa Ubezpieczenie Rodzinne UNIQA portfel powyżej 1000 zł przypisu miesięcznego Składka 35, 42, 60 zł 15% Od inkasa Składka 54 zł 12% Od inkasa Skuteczne zgłoszenie wykreślenia z ubezpieczenia odbywa się drogą pisemną w postaci maila na adres: Uwaga! Jeśli Partner jest jednocześnie Ubezpieczonym w Ubezp. Rodzinnym - prowizja od jego osobistej składki nie jest mu należna, aż do momentu osiągnięcia przez niego całkowitego miesięcznego przypisu składki w wysokości minimum 1000 zł. Prowizja od inkasa składek Uwagi Pakiety Opieki Medycznej portfel do 1000 zł przypisu miesięcznego portfel powyżej 1000 zł przypisu miesięcznego 20% Od inkasa 25% Od inkasa 6 Broker Partner

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje 1 Przedmiot Regulaminu 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w Wałbrzychu, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Związanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF 02)

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Związanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF 02) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Związanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF 02) 03 05 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ WZÓR UMOWY

Część IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH NA RZECZ PSE S.A. zawarta w dniu [... ] roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (uprzednio działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX 1. Strony Umowy: pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX AVC Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo