reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem."

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO z siedzibą: ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa NIP reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a NIP reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. W związku z wyborem oferty dokonanym w drodze konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego, Agencja Rynku Rolnego zawiera z.. umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca powierza, a Broker przyjmuje zlecenie prowadzenia określonych niniejszą Umową czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, związanych z ochroną ubezpieczeniową majątku oraz grupowych pracowniczych ubezpieczeń na życie. 2. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Broker dołoży najwyższej staranności zawodowej mającej na celu zapewnienie maksymalnej korzyści Zleceniodawcy. Broker zobowiązuje się wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz Zleceniodawcy mając na uwadze wyłącznie słuszny interes Zleceniodawcy. 3. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Zleceniodawcy ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej i dobrych obyczajów kupieckich. 1

2 2 Do obowiązków Brokera należy w szczególności: 1) identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością ARR; 2) wskazanie ryzyk, od których ARR powinien się ubezpieczyć bezwzględnie, a od których dobrowolnie; 3) analiza aktualnie posiadanych polis oraz przedstawianie propozycji programu ubezpieczeniowego, optymalnie dopasowanego do potrzeb ARR; 4) szacowanie wartości zamówienia oraz przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej na wybór ubezpieczyciela (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia), na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759); całość dokumentacji dotyczącej postępowań na wybór ubezpieczyciela bez względu na wybór trybu oraz stosowanie ustawy - Prawo zamówień publicznych pozostaje w siedzibie ARR; 5) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy złożą oferty w ramach postępowań prowadzonych w celu wyłonienia ubezpieczyciela; 6) merytoryczna ocena złożonych ofert w postępowaniach prowadzonych z zastosowaniem ustawy - Prawo zamówień publicznych.; 7) prowadzenie postępowań na wybór ubezpieczyciela, do których nie ma zastosowania ustawa - Prawo zamówień publicznych; 8) merytoryczna ocena projektów umów zawieranych z wybranymi ubezpieczycielami, w zakresie dotyczącym zagadnień ubezpieczeniowych; 9) sprawdzanie poprawności polis wystawionych przez ubezpieczyciela; 10) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez ARR, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz dokonywanie tzw. doubezpieczeń; informowanie ARR z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz terminach płatności kolejnych składek; 11) analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem rodzaju wprowadzanych produktów ubezpieczeniowych oraz możliwości ich zastosowania w ARR oraz orientacyjna ocena kondycji finansowej i kapitałowej ubezpieczycieli; informowanie ARR o wynikach dokonanej oceny; 12) opracowanie szczegółowych pisemnych procedur postępowania na wypadek zaistnienia szkód, do których stosowania będą zobowiązane obie strony Umowy; 13) przeprowadzanie, w imieniu ARR, procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procedur odszkodowawczych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem aż do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym również reprezentowanie ARR w sprawach spornych; 14) udzielanie porad, konsultacji i innej pomocy w sprawach ubezpieczeniowych dotyczących ARR oraz zatrudnionych w nim pracowników. 3 Do obowiązków Zleceniodawcy należy w szczególności: 1) wybór ubezpieczyciela po zapoznaniu się z przygotowaną przez Brokera ofertą lub wyborem ubezpieczyciela, wynikającym z postępowania realizowanego z zastosowaniem ustawy - Prawo zamówień publicznych; 2

3 2) w przypadku gdy przedstawiona przez Brokera oferta ubezpieczyciela okaże się niesatysfakcjonująca, a wybór ubezpieczyciela dokonany przez Brokera odbył się bez zastosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ubezpieczyciela oraz zlecenia przeprowadzenia ponownego postępowania; 3) udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania przez Brokera zadań ujętych w 2, a w szczególności parametrów technicznych majątku ARR oraz danych dotyczących pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie; 4) udzielenie Brokerowi pełnomocnictwa do działania w imieniu Zleceniodawcy w niezbędnym zakresie objętym niniejszą Umową; pełnomocnictwo to nie upoważnia jednak Brokera do samodzielnego zawierania jakichkolwiek umów; 5) w przypadku rozwiązania umowy, pełnomocnictwo zostanie zwrócone Zleceniodawcy niezwłocznie po zakończeniu okresu wypowiedzenia, lub w dniu jej rozwiązania - jeśli nastąpi ono w trybie natychmiastowym; 6) informowanie Brokera o wszelkich zmianach po stronie Zleceniodawcy mających wpływ na treść i wykonanie umowy lub umów ubezpieczenia, a także o wszelkich znanych Zleceniodawcy wypadkach mogących rodzić jego odpowiedzialność za powstałe w związku z nimi szkody; 7) niezwłoczne informowanie Brokera o powstaniu szkody z ryzyka objętego umową ubezpieczenia oraz nie podejmowanie żadnych działań bez konsultacji z Brokerem; 8) zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia Brokerowi odpisów korespondencji prowadzonej z wyłonionym ubezpieczycielem Wszelkie zapytania i informacje będą przekazywane przez strony osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną. Osobami wskazanymi do kontaktu są: a) ze strony ARR: Aneta Więckowska tel. (0-22) fax. (0-22) b) ze strony Brokera:., tel.., fax:.., 2. Broker nie może powierzyć osobie trzeciej wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 3. Broker jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej i handlowej w stosunku do informacji i dokumentów uzyskanych od Zleceniodawcy. W niezbędnym zakresie może je wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań ujętych w 2. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie obowiązywał także po rozwiązaniu niniejszej umowy. 4. Wszelkie koszty ponoszone przez Brokera, wynikające z wykonywania Umowy, Broker będzie ponosić we własnym zakresie. 5. Broker nie będzie pobierał wynagrodzenia od Zleceniodawcy. 3

4 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Brokera, Broker nie będzie ubiegał się o odszkodowanie z tytułu utraconego kurtażu brokerskiego, a Zleceniodawca będzie mógł nadal korzystać z programu ubezpieczeniowego opracowanego przez Brokera Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia i obowiązuje od dnia jej podpisania. 2. Każda ze stron ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia złożenia wypowiedzenia. 3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków przez Brokera, wynikających z niniejszej umowy lub innego działania mogącego przynieść szkodę Zleceniodawcy, umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji Brokerowi nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie z tytułu utraconego kurtażu brokerskiego. 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Broker będzie pociągnięty do odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej jeśli Zleceniodawca poniesie szkodę z jego winy, lub Broker będzie nienależycie wywiązywał się z zadań ujętych w W przypadku błędnego wskazania, lub nie wskazania ryzyk, od których Zleceniodawca powinien się ubezpieczyć bezwzględnie i powstania szkody z tytułu zaistnienia tych ryzyk, Broker poniesie odpowiedzialność finansową w wysokości odpowiadającej odszkodowaniu jakim zostanie obciążony Zleceniodawca. 3. Broker będzie zobowiązany do zwrotu wysokości kary, jaka może zostać nałożona na Zleceniodawcę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przypadku złego oszacowania wartości zamówienia na usługi ubezpieczeniowe i nie zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze ubezpieczyciela. 4. W przypadku zaistnienia szkód w okresie nie objętym ubezpieczeniem z powodu nie dopilnowania przez Brokera terminów płatności składek lub kończących się umów, Broker w ramach odpowiedzialności pokryje wysokość utraconego przez Zleceniodawcę odszkodowania. Podobna odpowiedzialność będzie miała miejsce w przypadku nie dopilnowania realizacji procedur związanych ze zgłaszaniem szkód powstałych w mieniu Zleceniodawcy lub szkód objętych grupowym ubezpieczeniem pracowniczym. 5. Broker będzie zobowiązany do wyrównania jakiejkolwiek szkody finansowej poniesionej przez Zleceniodawcę w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków Brokera wynikających z niniejszej umowy. 4

5 7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm). 8 Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zleceniodawca Broker 5

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik Nr 2 Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 zawarta w dniu.. pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo