Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24"

Transkrypt

1 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 określa zasady współpracy Stron w zakresie pozyskiwania przez Partnera ifaktury24 na rzecz Operatora Serwisu ifaktury24 Klientów Końcowych na Usługi Konta ifaktury24 świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu ifaktury24. 2 DEFINICJE 1. Operator Serwisu ifaktury24 Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (alternatywnie zwana Comarch ). 2. Serwis ifaktury24 program komputerowy ifaktury24, którego producentem jest Comarch, umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu ifaktury24 przez Operatora Serwisu ifaktury Usługa Konto ifaktury24 usługa świadczona drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Serwisu ifaktury24 przez Operatora Serwisu ifaktury Opłata wynagrodzenie Operatora Serwisu ifaktury24 za świadczenie Usługi ifaktury24 wnoszone przez Klienta Końcowego. 5. Partner ifaktury24 podmiot, który na podstawie Umowy współpracy w zakresie promowania Usługi Konta ifaktury24 zawartej z Operatorem Serwisu ifaktury24 pozyskuje Klientów Końcowych. 6. Klient Końcowy przedsiębiorca 1, który zawiera z Operatorem Serwisu ifaktury24 umowę na Usługę Konto ifaktury Umowa współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 (dalej Umowa o współpracy ) zawarta pomiędzy Operatorem Serwisu ifaktury24 a Partnerem ifaktury24 umowa o współpracy Stron w zakresie pozyskiwania przez Partnera ifaktury24 Klientów Końcowych, w ramach której Partner ifaktury24 pozyskiwać będzie Klientów Końcowych poprzez zamieszczenie materiałów reklamowych przekazanych przez Operatora Serwisu ifaktury24 na witrynie internetowej Partnera ifaktury24. 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz spółki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 1

2 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY 1. Umowa o współpracy pomiędzy Stronami zostaje zawarta przez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w drodze zaznaczenia odpowiedniego pola na formularzu oraz przystąpienie do jej wykonania w postaci zamieszczenia przez Partnera ifaktury24 na swojej witrynie internetowej indywidualnego linku promocyjnego otrzymanego od Operatora Serwisu ifaktury Regulamin stanowi integralną część Umowy o współpracę. 3. Nazwa ifaktury24 jest znakiem towarowym podlegającym ochronie. 4 STATUS PRAWNY I UPRAWNIENIA PARTNERA ifaktury24 1. Partner ifaktury24 zachowuje swoją odrębność jako przedsiębiorca, prowadzi własną działalność gospodarczą, Partner ifaktury24 nie jest agentem Comarch. 2. W celu wykonywania niniejszej Umowy Partner ifaktury24 ma prawo do podejmowania działań marketingowych dotyczących Serwisu ifaktury24 i w tym zakresie Partner ifaktury24 ma obowiązek używania znaków firmowych Operatora Serwisu ifaktury24, w tym jej emblematów i haseł reklamowych. 3. Partner ifaktura24 oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że Operator Serwisu ifaktury24 zawarł lub może zawrzeć podobną umowę o współpracy z innymi podmiotami. 5 OBOWIĄZKI PARTNERA ifaktury24 1. Partner ifaktury24: 1) jest zobowiązany zamieścić na swojej witrynie internetowej przekazany przez Operatora Serwisu ifaktury24 indywidualny link promocyjny umożliwiający przejście potencjalnemu Klientowi Końcowemu na witrynę Operatora Serwisu ifaktury24 w celu zawarcia z tymże Operatorem umowy na Usługę Konto ifaktury24; 2) jest zobowiązany udzielać potencjalnym Klientom Końcowym oraz Klientom Końcowym rzetelnych informacji dotyczących Usługi Konto ifaktury24 oraz Serwisu ifaktury24; 3) może dokonywać (w ustalony między Stronami sposób) prezentacji potencjalnym Klientom Końcowym informacji na temat Usługi Konto ifaktury24 oferowanej przez Operatora Serwisu ifaktury24; 4) może udostępniać potencjalnym Klientom Końcowym (w ustalony między Stronami sposób) materiały marketingowe i informacyjne dotyczące Usługi Konto ifaktury24 oraz może podejmować działania mające na celu promocję oraz wizualizację usługi Konta ifaktury24 oraz samego Serwisu ifaktury24; 2. Partner ifaktury24 jest zobowiązany do przekazywania Operatorowi Serwisu ifaktury24 informacji o aktualnych i potencjalnych Klientach Końcowych oraz prowadzonych u Klientów Końcowych działaniach handlowych. 3. Partner ifaktury24 zobowiązuje się zaznajomić z mailowymi newsletterami przesyłanymi przez Operatora Serwisu ifaktury24. 6 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PROMOCYJNYCH 2

3 1. Na zasadach określonych w Umowie o współpracy i niniejszym Regulaminie, Partner ifaktury24 otrzymuje wynagrodzenie za każdego pozyskanego Klienta Końcowego. 2. Za Klienta Końcowego pozyskanego przez Partnera ifaktury24 uważany jest wyłącznie Klient Końcowy, który: 1) za pośrednictwem indywidualnego linku promocyjnego przypisanego do tego konkretnego Partnera ifaktury24 zawarł z Operatorem Serwisu ifaktury24 umowę na Usługę Konto ifaktury24, 2) dokonał zapłaty całości wynagrodzenia z tytułu Usługi Konta ifaktury24 na rzecz Operatora Serwisu ifaktury24; 3) nie korzystał wcześniej z Usługi Konta ifaktury24 oraz nie był związany z Operatorem Serwisu ifaktury24 umową na Usługi Konto ifaktury Partner ifaktury24 jest uprawniony do otrzymania od Operatora Serwisu ifaktury24 jednorazowo wynagrodzenia w wysokości 25% Opłaty za każdego Klienta Końcowego, który został pozyskany przez Partnera ifaktury24 i dokonał zapłaty Opłaty po raz pierwszy za 12 miesięcy korzystania z Usługi Konta ifaktury Partner ifaktury24 jest uprawniony do otrzymania od Operatora Serwisu ifaktury24 wynagrodzenia w wysokości 15% Opłaty za każdego Klienta Końcowego, który przedłużył umowę na Usługę Konto ifaktury24 i dokonał zapłaty Opłaty za kolejne 12 miesięcy korzystania z Usługi Konto ifaktury Postanowienie z ust. 4 nie mają zastosowania wobec Klientów Końcowych, których Partner ifaktury24 pozyska do dnia roku. W ww. przypadku Partner ifaktury24 jest uprawniony do otrzymania od Operatora Serwisu ifaktury24 wynagrodzenia w wysokości 25 % Opłaty za okres, w którym obowiązuje z tym Klientem Końcowym umowa na Usługi Konta ifaktury Opłatę określa obowiązujący cennik usług, umieszczony na stronie Serwisu ifaktury24, chyba że Strony postanowią inaczej. Wynagrodzenie należne Partnerowi ifaktury24 będzie kalkulowane według Cennika. Operator Serwisu ifaktury24 zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych ww. cenniku. Zmiana cen jest skuteczna od dnia poinformowania Partnera ifaktury24 w dowolnej formie, w tym także poprzez zamieszczenie nowego Cennika na stronie Serwisu ifaktury24. Wynagrodzenie należne Partnerowi ifaktury24 kalkulowane jest zgodnie z wersją Cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy na Usługi Konto ifaktury24 pomiędzy Klientem Końcowym a Operatorem Serwisu ifaktury Partner ifaktury24 traci prawo do wynagrodzenia za pozyskanie Klienta Końcowego: a) z dniem rozwiązania umowy o Usługę Konto ifaktury24 łączącej Operatora Serwisu ifaktury24 z tym Klientem Końcowym, b) za okres, w którym Klient Końcowy nie zapłacił Operatorowi Serwisu ifaktury24 Opłaty. 9. Do dnia roku Comarch sporządzi zestawienie Klientów Końcowych pozyskanych przez Partnera ifaktury24, uwzględniające wysokość należnego Partnerowi ifaktury24 wynagrodzenia na koniec każdego miesiąca do tego dnia i prześle Partnerowi ifaktury24, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu adres Po dniu roku Comarch umożliwi Partnerowi ifaktury24 dostęp do elektronicznej aplikacji umożliwiającej samodzielne sporządzenie zestawienia Klientów Końcowych pozyskanych przez Partnera ifaktury24 uwzględniającego wysokość należnego Partnerowi ifaktury24 wynagrodzenia z tego tytułu w danym okresie rozliczeniowym. 3

4 11. Partner ifaktury24, nie później niż 7 dni od daty przesłania zestawienia o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wystawi Comarch fakturę na podstawie tego zestawienia z zachowaniem co najmniej 30 dniowego terminu płatności od dnia wystawienia tejże faktury. 12. Partner ifaktury24 wystawiać będzie kolejne faktury za miesięczne okresy rozliczeniowe z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego na ww. okres rozliczeniowy z zachowaniem co najmniej 30 dniowego terminu płatności. 7 POUFNOŚĆ INFORMACJI 1. Partner ifaktury24 zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej dotyczącej warunków współpracy z Comarch, a w szczególności danych dotyczących sprzedaży oraz planów działania, o ile nie są to informacje udostępniane do publicznej wiadomości. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje czas trwania niniejszej umowy oraz jeden rok po jej rozwiązaniu lub ustaniu jej mocy obowiązującej z jakiejkolwiek przyczyny. 2. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa powyżej Partner ifaktury24 zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie 5000 zł za każde naruszenie. Comarch upoważniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 8 CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowa o współpracy zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Nie wywiązywanie się przez Partnera ifaktury24 z obowiązków określonych w niniejszej Umowie stanowi podstawę do jej wypowiedzenia przez Comarch z zachowaniem 15-dniowego okresu wypowiedzenia. 2. Umowa o współpracy wygasa w przypadku, gdy Partner ifaktury24 nie będzie wykazywał aktywności handlowej, to znaczy, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie pozyska nowego Klienta Końcowego. 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o współpracy w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Strony oświadczają, że będą rozstrzygać wszelkie ewentualne spory dotyczące treści i wykonywania ich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w drodze negocjacji. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, obie strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przed sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Comarch. 2. Strony uzgadniają, że zwykłym sposobem kontaktu między Stronami będą wiadomości e- mail. Partner zobowiązuje się podać swój aktualny adres . Partner ifaktury24 wyraża zgodę na otrzymywanie od Comarch informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Partner ifaktury24 zobowiązuje się nie współpracować w jakiejkolwiek formie, a w szczególności nie zawierać umów z byłymi pracownikami lub współpracownikami Comarch, bez zgody Comarch wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 4

5 Zobowiązanie Partnera ifaktury24 jest ważne przez okres 36 miesięcy od momentu rozwiązania umowy zawartej przez Comarch z pracownikiem lub współpracownikiem. 4. Za pracowników lub współpracowników uważa się wszystkie osoby związane z Comarch umowami o pracę lub świadczące usługi na rzecz Comarch. 5. Odpowiedzialność Comarch z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy ogranicza się do rzeczywistej szkody. Comarch nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi ani za utratę korzyści, jakie Partner ifaktury24 mógłby odnieść, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Comarch ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty 20% wynagrodzenia otrzymanego przez Partnera ifaktury24 w okresie ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych. 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 5

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch iopt!ma24

REGULAMIN Usług Comarch iopt!ma24 REGULAMIN Usług Comarch iopt!ma24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch iopt!ma24 przez ComArch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Regulamin Programu Partnerskiego Vod-player.pl Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE Umowa o świadczenie usług ISDN tp dla klientów biznesowych Umowa nr PKB/02107PH/000001/12 zawarta w dniu 2012-04-18 w... pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy

Bardziej szczegółowo