UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH"

Transkrypt

1 UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, Warszawa, NIP: , reprezentowanym przez :. 1) 2) zwanym w treści umowy Zamawiającym a - brokerem z siedzibą w, przy ul..., posiadający zezwolenie ministra finansów z dnia., nr., o numerze NIP:..oraz REGON:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.., pod numerem KRS, reprezentowanym przez : zwanym dalej w treści umowy Brokerem została zawarta o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Broker przyjmuje zlecenie prowadzenia określonych niniejszą umową czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia grupowego pracowników ZUS i ich rodzin. 2. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Zamawiającego ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz etyki brokerskiej. 2 Obowiązki Brokera Do obowiązków Brokera należy świadczenie czynności brokerskich na rzecz Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia grupowego pracowników ZUS i ich rodzin w szczególności: 1. Identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego w ramach ubezpieczenia grupowego, 1

2 2. Wskazanie katalogu ryzyk z zakresu ochrony życia i zdrowia, które należałoby objąć ubezpieczeniami obligatoryjnie, a które fakultatywnie, 3. Audyt aktualnych polis ubezpieczenia grupowego pracowników ZUS, 4. Analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem potrzeb ubezpieczeniowych w grupowych rodzajach ubezpieczeń ustalonych wspólnie z Zamawiającym, 5. Opracowanie optymalnego programu ubezpieczenia grupowego pracowników ZUS i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego w wyznaczonym terminie, 6. Opracowanie i przygotowanie kompletnego opisu przedmiotu zamówień dla dokumentacji przetargowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie grupowe zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych, 7. Określenie dla przygotowywanych SIWZ zakresu przedmiotowego OC i wysokości sumy gwarancyjnej OC, jakie powinien spełniać ubezpieczyciel dla: 1) ubezpieczenia grupowego na życie o charakterze ochronnym, 2) ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie, 8. Udział przedstawiciela Brokera w komisji przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na ubezpieczenie grupowe prowadzące do wyboru ubezpieczyciela, w szczególności merytoryczna ocena ofert w zakresie ubezpieczenia grupowego i odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciela, 9. Bieżący monitoring polis ubezpieczenia grupowego, 10. Monitoring terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów wygaśnięcia polis, 11. Analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela/i udzielającego/ych pracownikom ZUS ochrony ubezpieczeniowej, 12. Informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia grupowego, 13. Szybka, sprawna, profesjonalna obsługa Zamawiającego (do dyspozycji indywidualny i stały kontakt z Brokerem), 14. Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym dokonywanie do ubezpieczeń oraz analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego zastosowania dla polis ubezpieczenia grupowego pracowników ZUS, 2

3 15. Przeprowadzanie w przypadku sytuacji spornych i/lub awaryjnych - w imieniu pracowników ZUS procedur zgłaszania likwidacji szkód (pomoc w kompletowaniu koniecznych dokumentów, prowadzenie negocjacji z firmą ubezpieczeniową), a także nadzór nad terminową realizacją wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowań na rzecz objętych ubezpieczeniem grupowym, 16. Przeprowadzanie dla wyznaczonych pracowników ZUS bezpłatnego szkolenia z zakresu: 1) ochrony oraz obowiązków ubezpieczonego, 2) procedur likwidacji szkód oraz zachowań w przypadku szkody, jak również w zakresie wiedzy z obszaru ubezpieczeń grupowych i technik obsługi ubezpieczeniowej dla potrzeb wdrożenia programu ubezpieczeniowego. 17. Broker nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi, 18. Czynności brokerskie Broker wykonuje za pośrednictwem osób uprawnionych na mocy odrębnych przepisów, 19. Brokerowi przysługuje prawo, za zgodą Zamawiającego, do posługiwania się podmiotami specjalistycznymi w zakresie objętym umową, 20. Broker ponosi odpowiedzialność za działania podmiotów określonych w ust. 19 oraz ponosi koszty ich zatrudnienia. 3 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Wyznaczenie tzw. koordynatorów, czyli osób odpowiedzialnych za całość spraw ubezpieczenia grupowego w ZUS oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje ubezpieczeń (kompletowanie i dostarczanie potrzebnych Brokerowi informacji, podejmowanie decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczenia), 2. Przekazywanie na konto ubezpieczyciela należnych kwot z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych w wyznaczonych terminach. 3. Udostępnienie Brokerowi materiałów i informacji potrzebnych do analizy ryzyka i potrzeb ubezpieczeniowych, 3

4 4. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Brokerowi na zasadzie wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie określonym umową. 4 Tajemnica zawodowa 1. Broker zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego, które mogą być tylko i wyłącznie przekazywane do firm ubezpieczeniowych, 2. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po ewentualnym rozwiązaniu niniejszej umowy. 5 Obowiązywanie umowy 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone, 3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości i wyznaczenia terminu. 6 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie świadczenia wykonywane na rzecz Zamawiającego przez brokera na podstawie niniejszej umowy są nieodpłatne, 2. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, określone w 2 umowy, Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych, 3. Wszelkie opracowania i materiały przygotowane przez Brokera na podstawie niniejszej umowy stanowią własność Zamawiającego, 4. W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, strona może dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, 5. Broker ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u Zamawiającego lub pracowników objętych ubezpieczeniem grupowym wynikającym z jego winy, 4

5 6. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa, 7. Wszelkie spory, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw o działalności ubezpieczeniowej i o pośrednictwie ubezpieczeniowym, 9. Broker po zakończeniu umowy zobowiązuje się do zwrotu w terminie 7 dni Zamawiającemu udzielonych mu pełnomocnictw i innych materiałów związanych z wykonywaniem umowy. 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 8 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Broker Zamawiający... 5