Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska Katowice (nr identyfikacyjny NIP: ). reprezentowanym przez: zwanym dalej Zleceniodawcą" z siedzibą w wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego dla Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem kapitału zakładowego wynosi NIP przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy którego wysokość reprezentowaną przez: l /.wanym dalej..brokerem" zawarta została umowa następującej treści: 1 1. Broker zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz Zleceniodawcy czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego wymienionych w 2 umowy, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Zleceniodawcy wymienionych w załączniku.. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i instytucji kultury" oraz jednostek utworzonych/przekształconych w czasie obowiązywania umowy. 2. Ilekroć w umowie jest mowa o jednostkach organizacyjnych Zleceniodawcy należy przez to rozumieć jednostki wymienione w załączniku do niniejszej umowy Pośrednictwo ubezpieczeniowe zlecone Brokerowi obejmuje całokształt czynności /wiązanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia ryzyk osobowych i majątkowych Zleceniodawcy. 2. Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w ust. l obejmują: 23 S t r o n a

2 1) opracowanie, uzgodnienie, wdrożenie, obsługę i aktualizację kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla Zleceniodawcy i jego jednostek organizacyjnych w szczególności polegającego na: a) b) c) d) e) identyfikacji i analizie ryzyka ubezpieczeniowego - poprzez wskazanie i określenie katalogu ryzyk związanych z działalnością Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, które należy ubezpieczyć obligatoryjnie, a które fakultatywnie; określeniu zakresu ryzyk oraz sum i limitów ubezpieczenia: analizie aktualnych polis ubezpieczeniowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych; opracowaniu harmonogramu wdrożenia programu: przedstawieniu Zamawiającemu propozycji procedur związanych z obsługą programu: 2) w zakresie udzielania zamówień publicznych: a) przedstawianie propozycji trybu udzielenia zamówienia. b) opracowanie i przygotowanie projektu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczycieli Zleceniodawcy i jego jednostek organizacyjnych - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności przygotowanie ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przygotowanie siwz powinno nastąpić w terminie do r.. c) udział w procedurach wyboru ubezpieczycieli. w tym w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania do ogłoszenia/specyfikacji, ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz merytoryczna ocena ofert a także reprezentacja Zleceniodawcy w trakcie postępowań odwoławczych, d) zawarcie umów ubezpieczeniowych obejmujących ochroną Zleceniodawcy i jego jednostki organizacyjne, obowiązujących od dnia r.. 3) kontrole terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów upływu ważności polis: 4) analizę i monitoring sytuacji ubezpieczycieli udzielających ochrony ubezpieczeniowej: 5) Bieżącą analizę rynku ubezpieczeniowego pod kątem kondycji finansowej poszczególnych ubezpieczycieli oraz analizę możliwości i potrzeb wykorzystania l u m y e h (bardziej korzystnych) rozwiązań i ofert dla Zleceniodawcy i jego jednostek organizacyjnych: 6) wyznaczenie osób będących do indywidualnej dyspozycji Zleceniodawcy zapewniających profesjonalną obsługę czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w celu zapewnienia optymalnej współpracy z Zleceniodawcą: 7) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym: a) dokonywanie doubezpieczeń. b) monitorowanie zmian rodzaju i wartości majątku. 24 S t r o n a

3 c) aktywne uczestnictwo w pro wad/cni u procedur postępowań odszkodowawczych oraz w likwidacji szkód. d) windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową przed ubezpieczycielami. natychmiast po powiadomieniu przez Zleceniodawcę o zaistniałej szkodzie. e) udział w czynnościach spornych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. f) nadzorowanie terminowości składania zgłoszeń roszczeniowych. g) nadzór nad terminowym wypłaceniem odszkodowań należnych Zleceniodawcy. 8) opracowanie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego bądź zagrożenia jego wystąpieniem: 9) sporządzanie kwartalnych sprawozdań (w terminie do końca następnego miesiąca po zakończeniu kwartału) z realizacji programu ubezpieczeniowego, zawierających w szczególności informacje o: a) opłaconej składce ubezpieczeniowej. b) liczbie zaistniałych szkód. c) wysokości otrzymanych przez Zleceniodawcę odszkodowań. 10) Przeprowadzanie według potrzeb dla wytypowanych pracowników Zleceniodawcy jego jednostek bezpłatnego szkolenia z zakresu: a) ochrony oraz obowiązków ubezpieczonego. b) procedur likwidacji szkód oraz zachowań w przypadku szkody. 3. Czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w ust. l - 2 nie obejmują ubezpieczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. 3 l. Umowa niniejsza oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron. 2. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Zleceniodawcy ze szczególną starannością /.godnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej. 3. Broker jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, co do treści wszystkich dokumentów i informacji dotyczących Zleceniodawcy. 4. Obowiązek dochowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 4 obowiązuje Brokera także po rozwiązaniu niniejszej umowy. 5. Broker nie pozostaje w stosunku zależności z żadnym ubezpieczycielem i zobowiązuje się prowadzić interesy Zleceniodawcy w sposób rzetelny i niezależny wykazując szczególną staranność dla zapewnienia Mu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się nie zlecać czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego innemu Brokerowi, chyba że Broker wyrazi na to pisemną zgodę. 25 S t r o n a o z. c?*. 100.

4 2. Zleceniodawca zobowiązuje się udzielać Brokerowi niezbędnych pełnomocnictw do wykonywania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego Broker nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi, bez uzyskania pisemnej akceptacji Zleceniodawcy. 2. Czynności brokerskie wymienione w 2 ust. 2 pkt l )-9). Broker wykonuje wyłącznie za pomocą upoważnionych osób będących pracownikami Brokera. 3. Broker zobowiązuje się do utrzymania siedziby lub przedstawicielstwa na terenie Miasta Katowice czynnego w dni robocze w godz. 7:30-15:30 - lub utworzenia takiej siedziby lub przedstawicielstwa-w terminie od r Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać z Brokerem w zakresie objętym niniejszą umową, a w szczególności udostępnić mu wszelkie niezbędne dane techniczne, finansowe, majątkowe i osobowe niezbędne do właściwego wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy. 2. Zleceniodawca będzie przekazywać Brokerowi odpis korespondencji prowadzonej z ubezpieczycielami. którzy objęli ochroną ubezpieczeniową za pośrednictwem Brokera ryzyka majątkowe lub osobowe Zleceniodawcy. 3. Zleceniodawca może prowadzić korespondencję z ubezpieczycielami w sprawach określonych w ust. 2 za pośrednictwem Brokera jako pełnomocnika. 4. Broker będzie przekazywać Zleceniodawcy na jego żądanie korespondencję prowadzoną z ubezpieczycielami w sprawie ochrony ubezpieczeniowej jego ryzyk Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, wymienione w 2 ust. 2 pkt l )-10). Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych. Broker nie ponosi kosztów związanych z działaniami prowadzonymi na podstawie prawa zamówień publicznych przez Zleceniodawcę w celu wyłonienia ubezpieczycie! i. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczycieli wybranych przez Zamawiającego Niniejszą umowę zawarto na czas nieokreślony, z prawem jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 26 S t r o n a Ot- 07.

5 W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Brokera, umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym. Broker zobowiązuje się do zwrotu Zleceniodawcy udzielonych mu pełnomocnictw oraz wszelkich otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów i materiałów przed terminem rozwiązania umowy Broker zapłaci Zleceniodawcy kary umowne, w wysokości 2% składek ubezpieczeniowych zapłaconych przez Zleceniodawcę z tytułu umów ubezpieczenia w ciągu ostatniego roku kalendarzowego, za uchybienia przy dokonywaniu czynności za\\ icrania umowy ubezpieczenia lub uchybienia przy obsłudze umów ubezpieczenia jeśli uchybienia skutkował) odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. 2. Broker zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w wysokości zł za odstąpienie od umowy (przez Brokera lub Zleceniodawcę) z przyczyn zależnych od Brokera. 3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 4. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy z tytułu zawarcia lub wykonywania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa. 5. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Broker zobowiązany jest do likwidacji szkód i windykacji należności za szkody-w zakresie 2 ust. 2 pkt 7) lit. d) - w ramach umów ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych, not pokrycia), które podpisane zostały przy jego udziale i dla których zostały opłacone składki ubezpieczeniowe. 10 Broker zobowiązuje się ulokować ubezpieczenia Zleceniodawcy objęte niniejszą umową na najkorzystniejszych, dostępnych na krajowym rynku warunkach ochrony u ubezpieczycieli wyłonionych przez Zleceniodawcę Zleceniodawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za w spółpracę z Brokerem przy opracowaniu programu ubezpieczeniowego oraz bieżącej współpracy i powiadomi o tym Brokera w formie pisemnej. 2. Broker wyznaczy osoby do bieżącej współpracy ze Zleceniodawcę i powiadomi o tym Zleceniodawcę w formie pisemnej. 27 l S t r o n a

6 W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Broker ubezpieczy umowę i dostarczy kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy potwierdzającej ubezpieczenie umowy na kwotę 3 min EURO. Zleceniodawca nie dopuszcza zmniejszenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy poprzez ustanowienie udziału własnego Zleceniodawcy w ubezpieczeniu o którym mowa w ust. l. W okresie obowiązywania umowy serwisu brokerskiego Zleceniobiorca na pisemne wezwanie Zleceniodawcy - w terminie dwóch dni roboczych liczonych od dnia wysłania wezwania maiłem przedłoży Zleceniodawcy oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopie potwierdzenia utrzymania ciągłości ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1. Dokument ten musi być wystawiony przez ubezpieczyciela u którego Zleceniobiorca w y k u p i ł wyżej wymienione ubezpieczenie - z datą nie wcześniejszą niż data wysłania zapytania. Zleceniobiorca wystawi na Zleceniodawcę weksel (kaucyjny in blanco) na kwotę /l płatny bezwarunkowo na pierwsze żądanie i dostarczy go Zleceniodawcy wraz z kserokopią potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy o której mowa w ust. l. W razie nie przedstawienia dokumentu o którym mowa w ust. 3 w formie i terminie określonym tamże - Zleceniodawca zrealizuje weksel, a Zleceniobiorca wystawi na Zleceniodawcę kolejny weksel na kwotę zł w terminie dwóch dni roboczych. 13 Wszystkie spory mogące powstać między Zleceniodawcą a Brokerem w związku / wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, przed sądem miejscowo właściwym dla siedziby Zleceniodawcy 14 Ws/.ystkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu. pod rygorem nieważności formy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 16 Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 17 Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy oraz jeden dla Brokera. NAĆ Wydziału flrg LCENIODAWCA BROKER lk i Zarządzania 28 S t r o n a

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik Nr 2 Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 zawarta w dniu.. pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo