MZO WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr."

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty, z siedzibą w Tychach Al. Piłsudskiego 12 posiadającym nr REGON , NIP , reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach, zwanym w treści niniejszej Umowy Zleceniodawcą, a zwanym/zwaną w treści niniejszej Umowy Zleceniobiorcą została zawarta umowa o treści następującej: 1 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy na rzecz w Tychach część nr... w wymiarze godzin tygodniowo, czyli łącznie w wymiarze.. godzin. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Zleceniobiorcę w okresie od dnia 02 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. 4. Termin realizacji przedmiotu umowy, określony w ust. 3 może ulec zmianie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy, b) zmian w organizacji pracy przedszkola Strony niniejszej umowy ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy w wysokości. zł (słownie:.) brutto za każdą zrealizowaną godzinę zajęć, o których mowa w 1 ust. 1 zatwierdzonych przez dyrektora danego przedszkola. 2. Pod pojęciem godzina należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut). 3. Całkowite wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przekroczy kwoty zł. 4. W przypadku osób fizycznych kwota wskazana w ust. 1 pomniejszona zostanie o zaliczkę na podatek dochodowy oraz należne składki na ubezpieczenia społeczne, które odprowadza Zleceniodawca na podstawie oświadczenia Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wypłaty wynagrodzenia.

2 3 1. Zleceniobiorca w ramach wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności do: 1) przeprowadzania diagnozy logopedycznej, o której mowa w pkt 3.1 SIWZ w terminie do dnia 14 października 2013 r. 2) przygotowania programu zajęć logopedycznych oraz listy dzieci zakwalifikowanych do terapii uwzględniającą również dzieci dotychczas objęte opieką logopedyczną i przedłożenia jej dyrektorowi przedszkola w terminie do dnia 31 października 2013 r. 3) przygotowania raportu śródrocznego (w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.) oraz raportu rocznego (w terminie do 04 lipca 2014r.) o stanie realizacji programu zajęć logopedycznych uwzględniającego liczbę dzieci objętych terapią, ich postępy i rokowania. 4) bieżącego wypełniania dzienników zajęć wskazanych przez dyrektora przedszkola, 5) współpracy z dyrektorem przedszkola, 6) przygotowania bieżących informacji o stanie realizacji programu zajęć logopedycznych, o którym mowa w 3 ust.1 pkt 2 - w razie potrzeby, 7) opracowania i uzgadniania szczegółowego miesięcznego harmonogramu zajęć z dyrektorem przedszkola, 8) bieżącego aktualizowania harmonogramu zajęć pod warunkiem uzgodnienia zmian z dyrektorem przedszkola, 9) zapewnienia dyrektorowi przedszkola stałego dostępu do dziennika zajęć. 2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na hospitowanie prowadzonych zajęć przez dyrektora przedszkola. 3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli zgodności przebiegu czynności wykonywanych w ramach przedmiotu umowy z postanowieniami niniejszej umowy i harmonogramem. 1. Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy będzie wypłacane miesięcznie za zrealizowane godziny zajęć w roku szkolnym w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. 2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest zaakceptowany przez Zleceniodawcę rachunek stanowiący załącznik nr 1 wystawiony przez Zleceniobiorcę i przedłożony Zleceniodawcy raz w miesiącu, do 5 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem 4 ust. 6 niniejszej umowy. 3. Zleceniobiorca wskazuje niniejszym rachunek bankowy, na który Zleceniodawca winien dokonać zapłaty wynagrodzenia: Nazwa banku:.. Nr rachunku: 4. Strony postanawiają, iż zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zleceniodawca złożył polecenie dokonania przelewu wynagrodzenia w pełnej wysokości określonej w wystawionym i zaakceptowanym rachunku, na wskazany w ust. 3 rachunek bankowy. 5. Zleceniodawca nie będzie pokrywał żadnych dodatkowych kosztów, jakie poniesie Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2014 r. jest zaakceptowany przez Zleceniodawcę rachunek stanowiący załącznik nr 1 wystawiony przez Zleceniobiorcę i przedłożony Zleceniodawcy do 7 lipca 2014 r. oraz terminowe przedłożenie dyrektorowi przedszkola raportu, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt.3. niniejszej umowy Zleceniobiorca obowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy rzetelnie i solidnie, przy zachowaniu należytej staranności i dochowaniu wszelkich przyjętych standardów i obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci. Wykonanie przedmiotu umowy w taki sposób uprawnia Zleceniobiorcę do roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, a Zleceniodawcę zobowiązuje do zapłaty wynagrodzenia w wysokości, terminie i w sposób określony w umowie. 4

3 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć osobom trzecim wykonania czynności określonych niniejszą umową bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca w przypadku choroby osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć lub innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających pełnienie przez nią obowiązków może za pisemną zgodą Zleceniodawcy, pod rygorem nieważności, wyznaczyć inną osobę do realizacji przedmiotu umowy w zastępstwie. Wskazana osoba powinna posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie osobie trzeciej wskazanej przez Zleceniobiorcę w trybie określonym w ust. 3 wypłaca Zleceniobiorca, a nie Zleceniodawca. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Zleceniobiorcy wobec wskazanej osoby trzeciej. 6 Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników zajęć, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy Przedmiot umowy wykonywany będzie w siedzibie jednostki oświatowej, o której mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Realizacja niniejszej umowy nie podlega relacjom pracodawca (przedszkole) pracownik (nauczyciel) i w związku z tym nie stosuje się do niej ustawy Karta Nauczyciela, przy zachowaniu obowiązku stosowania zasad wykonywania zawodu logopedy i norm bhp Każda ze stron może z ważnych przyczyn wypowiedzieć niniejszą Umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym bieg wskazanego terminu wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie nastąpiło. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa 2 ust. 1 za każdą niezrealizowaną godzinę zajęć. Kary umownej nie nalicza się, jeżeli dłużnik wykaże, iż przyczyną wypowiedzenia umowy są okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku niezrealizowania godzin zajęć w wymiarze i terminach, o których mowa w 1 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem 1 ust. 4, Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa 2 ust. 1 za każdą niezrealizowaną godzinę zajęć. Kary umownej nie nalicza się, jeżeli Zleceniobiorca wykaże, iż przyczyną niezrealizowania godzin zajęć są okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności. 4. W przypadku zaistnienia szkody przewyższającej karę umowną Zleceniodawca może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego wzajemnego informowania się o zmianie danych identyfikacyjnych i teleadresowych, które określone zostały niniejszą umową, pod rygorem uznania za dostarczone wszelkich oświadczeń i zawiadomień skierowanych pod ostatnio wskazany adres.

4 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zleceniodawcy o zmianie numeru rachunku bankowego wskazanego w 3 ust. 3 pod rygorem uznania zapłaty przez Zleceniodawcę za dokonaną na wskazany ostatnio rachunek bankowy Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności przed drugą Stroną, jeżeli jakiekolwiek z nałożonych obowiązków nie mogą być wykonane z powodu zdarzeń losowych niezależnych od żadnej ze stron. 2. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne. 3. Strony dołożą starań by spory wynikające lub związane z umową były rozstrzygane polubownie. W tym celu każda ze Stron, która uważa, iż działanie lub zaniechanie drugiej Strony, narusza jej interesy związane z umową, a w szczególności narusza prawo lub umowę, powinna wezwać drugą Stronę do polubownego rozwiązania sporu i dopiero po bezskutecznej próbie osiągnięcia porozumienia poddać go rozstrzygnięciu sądu powszechnego. 4. Do wszelkich spraw nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Niniejsza umowa została sporządzona, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.. Zleceniodawca. Zleceniobiorca

5 RACHUNEK Nr... DO UMOWY ZLECENIA NR... Wystawiony przez... w dniu... dla Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach za zrealizowanie zgodnie z Umową zlecenia Nr... z dnia..., w okresie od... do... czynności polegających na przeprowadzeniu zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy dla dzieci jednostki oświatowej Miasta Tychy:.. Wartość wynagrodzenia brutto:... x... zł =... zł/. gr. liczba godzin w okresie rozliczeniowym x stawka zł brutto/1h = kwota wynagrodzenia brutto słownie:... Jednocześnie oświadczam, że pracę wykonałem/am osobiście.... (podpis Zleceniobiorcy) Potwierdzam wykonanie pracy zgodnie z umową oraz prawidłowość wystawionego rachunku Zatwierdzam rozliczenie... (data i podpis dyrektora jednostki oświatowej )... (data i podpis Dyrektora MZO)

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WIEJSKIEJ. B i Rok założenia 1928. Umowa (wzór) Umowa została zawarta w d n iu... w Warszawie, pomiędzy:

WIEJSKIEJ. B i Rok założenia 1928. Umowa (wzór) Umowa została zawarta w d n iu... w Warszawie, pomiędzy: %KAPITAŁ LUDZKI B i FUNDUSZ SPOŁECZNYm Załącznik nr 3 do Specyfikacji Umowa (wzór) Umowa została zawarta w d n iu... w Warszawie, pomiędzy: 1. Związkiem Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących porad lekarskich w POZ przeprowadzonego na podstawie art.26-27 ustawy z dnia 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w.... 2014 r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo