Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA KRYZANA w Starogardzie Gdańskim, (kod ) przy ul. Skarszewskiej 7, działającym na podstawie wpisu do Rejestru w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r., nr KRS , NIP , Regon , reprezentowanym przez: Dyrektora Szpitala lek. med. Jacka Bielana zwanym Ubezpieczającym a... ( pełna nazwa Wykonawcy ) z siedzibą... działającym na podstawie... NIP..., REGON..., KRS Nr reprezentowanym przez: zwanym dalej Ubezpieczycielem W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), (Znak sprawy ZNAK: ) i dokonania wyboru oferty Wykonawcy, Strony niniejszej umowy uzgadniają i przyjmują do realizacji, co następuje: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Ubezpieczyciela usługi: 1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 1

2 2. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w oparciu o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZNAK: 2 Okres ubezpieczenia Termin wykonania zamówienia ustala się na: 12 miesięcy tj. od dnia r. do dnia r. 3 Zakres Ubezpieczenia 1. Zakres ubezpieczenia ustalony został według zasad i przy zastosowaniu klauzul, franszyz i zapisów dodatkowych wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZNAK:. oraz oferty przetargowej złożonej w dniu. przez Ubezpieczyciela w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje w szczególności: a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729) wprowadzonego na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. Poz. 654, z późn. zm.) c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem do zakresu ubezpieczenia: - szkód w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - szkód z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego jako pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy: - szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezpieczającego. - szkód wyrządzonych przez Ubezpieczającego w związku z żywieniem zbiorowym - szkód wyrządzonych przez Ubezpieczającego podmiotom wynajmującym pomieszczenia na terenie szpitala - szkód wyrządzonych pracownikom Ubezpieczającego w związku z posiadanym mieniem a w szczególności w pojazdach należących do pracowników Zamawiającego a parkujących na terenie należącym do Zamawiającego w miejscach do tego wyznaczonych 2

3 4 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczającego usługi ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na warunkach wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZNAK:. oraz oferty przetargowej złożonej w dniu. przez Ubezpieczyciela w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Ustala się iż sumy gwarancyjne wynikać będą ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5 Składka ubezpieczeniowa 1. Składka ubezpieczeniowa ustalona została według stawek, zasad i przy zastosowaniu franszyz obowiązujących i przedstawionych w ofercie przetargowej z dnia.. 6 Forma płatności składek 1. Zawarcie umów ubezpieczenia potwierdzone będzie polisami ubezpieczeniowymi wystawionymi przez Ubezpieczyciela w oparciu o Specyfikację i Ofertę złożoną w toku postępowania na podstawie wniosku brokera. 2. Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana opłacać będzie składkę wynikającą z wystawionych polis ubezpieczeniowych w formie ratalnej. a) I rata płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia polis ubezpieczeniowych jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, b) pozostałe raty: r., r., r. 3. W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. 4. Ustala się, iż dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. 5. Ustala się, iż nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. 3

4 7 Postępowanie w razie szkody Zgłaszanie szkody powinno następować niezwłocznie po powzięciu przez Ubezpieczającego wiadomości o szkodzie, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami poszczególnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bezpośrednio do: 1. Roszczenia z OC obowiązkowego Szpitala: Roszczenia z OC dobrowolnego Szpitala:... Ustala się, iż nie zgłoszenie szkody / roszczenia w terminach przewidzianych w OWU nie będzie skutkowało odmową wypłaty odszkodowania. Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 8 Fundusz prewencyjny 1. Ubezpieczyciel potwierdza, iż posiada / nie posiada *) fundusz prewencyjny, którego zadaniem jest finansowanie zadań związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa Ubezpieczających. *) niepotrzebne skreślić 2. W przypadku posiadania funduszu prewencyjnego, uruchomienie środków z tego funduszu może nastąpić po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, precyzującego konkretne zadania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa, złożonego przez Ubezpieczającego. 9 Porozumiewanie się z Ubezpieczającym W okresie trwania umowy generalnej Ubezpieczyciel porozumiewać się będzie z Ubezpieczającym za pośrednictwem brokera: Majkowski Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim działającego na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego pełnomocnictwa. 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejsza umowa zastaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia r. do dnia r. i obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony. 2. Postanowienia Umowy Generalnej wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą 4

5 złożoną w postępowaniu ZNAK:.. są nadrzędne wobec Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie w okresie trwania Umowy Generalnej obsługiwane będzie przez: Majkowski Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Korczaka 24/4 któremu to Ubezpieczyciel wypłacać będzie (po zainkasowaniu składki lub raty) zwyczajowo przyjęty kurtaż brokerski wynikający z zawartych umów ubezpieczenia. 4. Integralną część umowy stanowią: a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego ZNAK: b) Oferta złożona przez Ubezpieczyciela w przetargu nieograniczonym 5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wprowadzane będą, pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy: Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2013 r. poz. 907 wraz z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny, oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej. 7. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie a jeżeli strony nie dojdą do porozumienia to poddają je rozstrzygnięciu przez Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku lub właściwy rzeczowo Sąd Powszechny. 11 Poufność informacji 1. Wszystkie postanowienia umowy mają charakter poufny w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z dnia , Nr 11, poz.95 z późniejszymi zmianami) i nie mogą być udostępniane osobom trzecim poza trybem określonym w niniejszej umowie bądź wynikającym wprost z przepisów prawa. 2. Poufność informacji obowiązuje strony w okresie trwania niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron (Ubezpieczający)... (Ubezpieczyciel) 5

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 zawarta w Warszawie, w dniu. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: Wzór umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: 1.. 2.. - zwanym dalej Zamawiającym a..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w..pod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo