UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:"

Transkrypt

1 UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie: Warszawa, ul. Światowida 56, NIP , REGON , reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-IX.OO z dnia r przez: Pana Adama Bonieckiego Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM, a. zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI o następującej treści: 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług: a) obsługa systemu informatycznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, b) usuwanie awarii oraz wykonywanie zleceń dodatkowych z zakresu usług teleinformatycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nr polisy OC.wystawionej przez Wykonawca oświadcza, że okres ubezpieczenia wynosi od dnia 5. W przypadku, gdy polisa OC straci swą ważność w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odnowienia polisy z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. 6. W przypadku, gdy polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, straci ważność i nie zostanie niezwłocznie odnowiona, co najmniej na czas obejmujący trwanie niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia i bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Strona 1 z 5

2 3. 1. W celu prawidłowego zapewnienia bezpieczeństwa danych w ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a Zamawiający realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w w/w ustawie. 4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane przez Wykonawcę w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania danych osobowych w sytuacji odnotowania w/w incydentu. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania audytu i kontroli procedur z zakresu zabezpieczenia systemu informatycznego. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego powstałe z winy umyślnej Wykonawcy, które mogą wyniknąć z nieterminowego bądź niewłaściwego świadczenia usług określonych w niniejszej umowie. 4. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia r. do dnia r Strony uzgadniają, że miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, za czynności wykonane zgodnie z 1 pkt a) umowy wyniesie. zł. (słownie:. złotych) brutto, w tym 23% podatku VAT. 2. Wysokość wynagrodzenia za czynności wymienione w 1 pkt b) umowy za jedną jednostkę rozliczeniową tj. 60 min. wyniesie... zł (słownie:...) brutto, w tym 23 % podatku VAT. Łączna wysokość wynagrodzenia za czynności wymienione w 1 pkt b) umowy nie przekroczy... zł (słownie:...) brutto, w tym 23 % podatku VAT. 3. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty... zł (słownie:...) brutto, w tym 23 % podatku VAT. 4. Wynagrodzenie z tytułu czynności wymienionych w ust. 1 płatne będzie w rozliczeniach miesięcznych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po wykonaniu Strona 2 z 5

3 umowy za okres rozliczeniowy, w terminie do 21 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 5. Wykonawca wykona czynności wymienione w 1 pkt b) wyłącznie na podstawie osobnych zleceń. Koszty części zamiennych lub materiałów użytych do wykonania czynności będą ponoszone przez BOS wyłącznie po pisemnej akceptacji tych kosztów przez BOS, przed ich zamontowaniem lub użyciem. 6. Rozliczenie z tytułu czynności wymienionych w ust. 2 następować będzie odrębnymi fakturami, wystawionymi po odbiorze prac przez Zamawiającego. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie do 21 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 7. Faktury wystawione na: Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, ul. Światowida 56, NIP należy składać w sekretariacie Białołęckiego Ośrodka Sportu, Warszawa, ul. Światowida Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane przez siebie prace i naprawy. 2. Wykonanie napraw systemu informatycznego przez osoby trzecie bez zgody Wykonawcy skutkuje utratą gwarancji, o której mowa w ust Umowa może być rozwiązana z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, w szczególności opóźnień w realizacji przedmiotu umowy od terminów przewidzianych w załączniku nr 1 do umowy lub omijania zasad i przepisów w zakresie ochronie danych osobowych. 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 3 umowy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy polegającego na przekroczeniu terminu realizacji usługi dostępność konsultanta opisanej w pkt I. ppkt 14 załącznika nr 1 lub przekroczeniu terminu realizacji usługi czas reakcji na zgłoszenie awarii pkt II. ppkt 2 załącznika nr 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 3 umowy za każde opóźnienie przekraczające 2 godziny liczone od upływu terminu określonego w zał. nr 1 pkt I. ppkt 14 lub pkt II. ppkt W przypadku trzykrotnego obciążenia Wykonawcy karą umowną opisaną w ust. 4 powyżej, Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zastosowania kary umownej określonej w ust. 4 powyżej w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania uzgodnionych terminów, pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, pisemnego wyjaśnienia do Zamawiającego i uznania przez Zamawiającego jego zasadności. 5. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, zachowuje on możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Strona 3 z 5

4 7. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych określonych w niniejszej umowie nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 8. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich materiałów związanych z wykonywaniem umowy, ze szczególnym uwzględnieniem haseł administratorskich. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawem chronionych. 8. Wszelkie pisma kierowane do Stron będą doręczane: a) Zamawiającemu adres do korespondencji Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56, Warszawa, b) Wykonawcy - adres do korespondencji Bezpośredni nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie: - Pan Paweł Szybiński Specjalista ds. logistyki i zamówień publicznych. 2. Osobą nadzorującą wykonywanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie Pan/Pani wersja dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 1) Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 (ewentualnie i ust. 3). 2) Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie nazwy firmy. 3) Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1. nie będą podlegały informacje stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą (wyłącznie w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). 2. wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 1) Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozmówieniu art.1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782) która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy (ewentualnie z zastrzeżeniem ust. 2). 2) Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1. nie będą podlegały informacje stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. Strona 4 z 5

5 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory dotyczące realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca Deklaruję gotowość zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach przedstawionego Wzoru Umowy i załącznika Zakres obowiązków Strona 5 z 5

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 NIP 851 31 36 996, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo