UMOWA nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, Warszawa, NIP , REGON , reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-IX.OO z dnia r. przez Adama Bonieckiego - Dyrektora Ośrodka, zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym w treści umowy Wykonawcą, zwane łącznie w treści umowy Stronami o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania naprawę centrali klimatyzacyjnej firmy Dantherm typu DanX 7/14 (rok produkcji 1998) polegającej na wymianie dwóch zaworów zwrotnych (jednokierunkowych) w układzie chłodniczym w obiekcie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Światowida 56. Szczegółowy zakres czynności związanych z naprawą w/w urządzeń określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wszystkie czynności naprawy będą wykonywane urządzeniami i narzędziami własnymi Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, instrukcją konserwacji, wymogami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, warunkami technicznymi dozoru technicznego oraz z należytą starannością przy tego typu pracach. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał techniczno - ekonomiczny do wykonania przedmiotu umowy.

2 2 1. Umowa obowiązuje od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 10 grudnia 2014 r. 2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia uzasadnionych zastrzeżeń, co do staranności jej wykonywania przez Wykonawcę oraz w przypadku braku lub utraty stosownych uprawnień, o których mowa w 1 ust. 4 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób niezakłócający wobec bieżącego funkcjonowania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace w godzinach funkcjonowania Zamawiającego, tj. w godzinach w dni powszednie od poniedziałku do piątku. 2. Awarie wynikłe z przyczyn nienależytego wykonania przedmiotu umowy traktowane będą, jako wady wykonanych robót i usuwane będą przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy Stronami, Wykonawca będzie dysponował telefonem o nr.., oraz pocztą elektroniczną o adresie:.. 4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów umownych lub usunięcia awarii, Zamawiający może zlecić wykonanie prac osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o możliwości skorzystania z tego prawa. 5. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do odbierania i utylizacji materiałów zdemontowanych podczas wykonywania przedmiotu umowy Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ochrony mienia, obowiązujących na terenie obiektu wskazanego w 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz zapoznanie się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przestrzeganie jej postanowień. 2. Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie 2

3 nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Białołęckiego Ośrodka Sportu Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty. zł (słownie:.. złotych /100) brutto. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. m.in. podatek VAT, koszt transportu, koszt użytych i zamontowanych materiałów, koszt robocizny, koszt utylizacji odpadów, ubezpieczenie oraz wszystkie inne koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie za wykonaną naprawę płatne będzie na rzecz Wykonawcy jednorazowo przelewem, po prawidłowym wykonaniu naprawy centrali klimatyzacyjnej potwierdzonym podpisanym przez Strony Protokołem odbioru przedmiotu umowy. 4. Fakturę wystawioną na Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, ul. Światowida 56, NIP Wykonawca powinien złożyć w sekretariacie Białołęckiego Ośrodka Sportu, Warszawa, ul. Światowida 56. Prawidłowo wystawiona faktura powinna być dostarczona przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu Protokołu odbioru przedmiotu umowy. 5. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy o numerze:. w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin zapłaty faktury Strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy polegającego na przekroczeniu terminu realizacji zamówienia określonego w 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia o 10 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 3

4 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 5 ust. 1 umowy. 4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 5 ust. 1 umowy. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 6. Zapłata kar umownych opisanych w ust. 1 nie wyłącza zapłaty kar umownych określonych w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu. 7. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych określonych w niniejszej umowie nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas jej obowiązywania. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zawartej umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym i kontroli spełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji jakości wykonanej naprawy przez Wykonawcę jest niniejsza umowa. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki gwaranta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w stosunku do wszystkich wymienionych i nowo zamontowanych elementów urządzeń określonych w 1 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Wystąpienie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminem na usunięcie wady lub usterki. 4

5 4. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. Koszty wykonania wszelkich czynności niezbędnych do usunięcia ujawnionej wady lub usterki w ramach gwarancji jakości leżą po stronie Wykonawcy. 10 Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią (art kc) W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia na drodze postępowania ugodowego. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Wszelkie pisma kierowane do Stron będą doręczane na adres: Zamawiający: Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56, Warszawa lub drogą elektroniczną: Wykonawca: 2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie swojego adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone Stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez Stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 tego dnia od daty nadania listu poleconego. 3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w 15 ust. 1 niniejszej umowy uznaje się za doręczone Wykonawca (przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna) oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane 5

6 identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozmówieniu art.1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), która podlega udostępnieniu w trybie ustawy. Wykonawca (przedsiębiorca będący osobą fizyczną) oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust 2 i Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w 13 ust. 1 niniejszej umowy, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, udostępnieniu, o którym mowa w 13 ust. 1 niniejszej umowy nie będą podlegały informację techniczne, technologiczne oraz organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 15 Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1: Zakres czynności naprawczych 17 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 6

7 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załącznik do umowy nr z dnia Naprawa centrali klimatyzacyjnej firmy Dantherm typu DanX 7/14 polega na wymianie dwóch zaworów zwrotnych (jednokierunkowych). W zakres czynności naprawczych wchodzi: - ściągnięcie i oczyszczenie mechaniczne czynnika chłodniczego R419; - wymiana dwóch zaworów zwrotnych po przez wspawanie; - sprawdzenie szczelności układu azotem 30 barów; - wykonanie 24 godzinnej próżni; - uzupełnienie czynnika chłodzącego; - uruchomienie i regulacja układu. 7

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...BWZ/2009. Gminą Wrocław. zwane dalej Pełnomocnikiem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia. 2 Termin wykonania zamówienia

UMOWA NR...BWZ/2009. Gminą Wrocław. zwane dalej Pełnomocnikiem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia. 2 Termin wykonania zamówienia UMOWA NR...BWZ/2009 zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2009 roku, pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, zwaną dalej w umowie Zamawiającym, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy:

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 0 58 555 97 00, fax: 0 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl (projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: Załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym zawarta w dnia 2015 r. pomiędzy: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o., adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo