UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH"

Transkrypt

1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/ Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , reprezentowaną przez Martę Pudliszak zwanego w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, a. (imię i nazwisko) PESEL: dowód osobisty:. adres zameldowania: zwaną/zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą. Niniejsza umowa zostaje zawarta w celu określenia warunków współpracy w zakresie windykacji wymagalnych, bezspornych i nieprzedawnionych należności Pożyczkodawców udzielonych za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Zleceniobiorcę pod adresem Postanowienia ogólne 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie przez Zleceniobiorcę, w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, polubownej i sądowej windykacji należności przekazanych przez Zleceniodawcę do windykacji, stosownie do formularza, który stanowi każdorazowo integralną część niniejszej umowy. 2. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i dokonywania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przedmiotem umowy. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Obowiązki Zleceniodawcy 2 1. Zleceniodawca zobowiązuje się względem Zleceniobiorcy do dostarczania wszelkich dokumentów oraz danych niezbędnych do wykonania umowy w momencie jej podpisania, nie później jednak niż w terminie 7 dni od momentu wysłania poprawnie wypełnionego formularza z wyłączeniem dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zleceniobiorcy. 2. Wyłączną odpowiedzialność za autentyczność dostarczanych dokumentów i danych ponosi Zleceniodawca. 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich dodatkowych dokumentów oraz odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy bez zbędnej zwłoki. Strona 1 z 5

2 4. Zleceniodawca zobowiązany jest do współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu odzyskania należności oraz do powstrzymania się od wszelkich działań sprzecznych z przedmiotem umowy. 5. Zleceniodawca nie może bez zgody Zleceniobiorcy dokonywać jakichkolwiek czynności zmierzających do wstrzymania lub umorzenia kwot prowadzonego przez Zleceniobiorcę postępowania windykacyjnego. Wszelkie tego typu działania nie będą wywoływać skutków prawnych w stosunku do umowy zawartej między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. 6. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest niezwłoczne informowanie Zleceniobiorcy o wszelkich kontaktach z dłużnikiem od momentu podpisania niniejszej umowy. 7. Wszelkie wpłaty dłużnika od momentu podpisania umowy przez Zleceniodawcę uznaje się za efekt działań Zleceniobiorcy, za które przysługuje mu wynagrodzenie stosunkowe określone w 5. Obowiązki Zleceniobiorcy 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do należytego wykonywania swoich obowiązków Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: a) poinformowanie Zleceniodawcy o przyjęciu do realizacji bądź odmowie przyjęcia zlecenia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza wraz z dokumentami potwierdzającymi roszczenie; b) sporządzenie i dostarczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty, jeżeli istnieje taki wymóg prawny; c) prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w zakresie warunków płatności; d) ustalanie, nadzorowanie i zawieranie porozumień dotyczących rozłożenia płatności na raty; e) zawieranie ugód z dłużnikami oraz ich nadzorowanie; f) wystąpienie z powództwem o zapłatę do sądu powszechnego g) informowanie Zleceniodawcy drogą mailową lub za pośrednictwem panelu o postępach w toczących się sprawach nie rzadziej niż raz w miesiącu Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w działaniu Zleceniodawcy, niewywiązanie się przez niego z obowiązków wynikających z niniejszej umowy ani za inne działania sprzeczne z celem niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedawnienie roszczeń przekazanych Zleceniobiorcy do postępowania windykacyjnego. Wynagrodzenie 1. Z tytułu świadczonych na rzecz Zleceniodawcy usług Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 kwota pożyczki podlegająca windykacji Wynagrodzenie (% od odzyskanej kwoty) od 200 do 500 zł 35% do 1000 zł 30% do 3000 zł 18% powyżej 3000 zł 13% Strona 2 z 5

3 2. Powyższe kwoty zawierają podatek VAT. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne od każdej kwoty wyegzekwowanej na rzecz Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Zleceniobiorcę Faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Sposób rozliczenia wynagrodzenia określa Za odzyskane przez Zleceniobiorcę należności przekazane do windykacji uważa się również wszelkie wpłaty dokonane przez dłużnika niezależnie od ich formy, dokonane potrącenia, zwrot towaru lub inne formy zaspokojenia roszczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, jeśli nastąpiły po podpisaniu umowy. 5. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu Wpłaty na poczet spłaty należności objętej umową będą dokonywane przez dłużnika bezpośrednio na rachunek bankowy Zleceniobiorcy lub jego pełnomocnika. 2. Zleceniodawca jest zobowiązany powiadomić Zleceniobiorcę o każdej wpłacie dłużnika lub innym sposobie zaspokojenia roszczenia w terminie 7 dni od dnia zdarzenia. 3. W wypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zleceniodawca uiści należną kwotę wynagrodzenia w terminie i na rachunek bankowy, które będą określone na fakturze otrzymanej od Zleceniobiorcy. 4. Faktury określające wysokość należnego wynagrodzenia Zleceniobiorca wystawia w złotówkach polskich nie częściej niż raz w miesiącu. 5. Zleceniobiorca wystawia faktury z 7-dniowym terminem płatności, licząc od dnia ich wystawienia. W dniu wystawienia faktury Zleceniodawca otrzyma jej kopię/skan w formie elektronicznej i/lub faksem W wypadku opóźnienia lub zwłoki Zleceniodawcy w zapłacie należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia Zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe. Czas obowiązywania umowy 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony Zleceniodawca jest upoważniony do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej umowy (ze skutkiem natychmiastowym) jedynie w wypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, w szczególności w razie niewykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy. 2. Zleceniobiorca jest upoważniony do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej umowy w wypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, w szczególności w razie przekazania Zleceniobiorcy nieprawdziwych bądź niepełnych danych i dokumentów, naruszenia zasady wyłączności oraz zasady poufności. Strona 3 z 5

4 Siła wyższa 10 Żadna ze Stron nie będzie uznana za niewywiązującą się z umowy w przypadku, gdy nie będzie w stanie spełnić zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy z powodu działania siły wyższej, przez którą Strony rozumieją zdarzenia nagłe i nieprzewidywalne, w szczególności takie, jak: pożar, trzęsienie ziemi, powódź, epidemia, strajk powszechny, zamieszki powszechne, naturalna katastrofa, embargo, wojna, lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą Stron. Rozwiązanie umowy 11 Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu na skutek osiągnięcia celu, dla którego została zawarta, wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta, lub za wypowiedzeniem określonym w postanowieniu 9 umowy. Wyłączność 12 Strony postanawiają, iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy Zleceniodawca nie może przekazywać spraw prowadzonych przez Zleceniobiorcę do prowadzenia innym podmiotom lub osobom (wyłączność). Poufność Strony ustalają, że nie będą ujawniać nikomu, bez pisemnej zgody drugiej Strony, informacji uzyskanych od niej, uznając je za poufne w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211). 2. Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej umowy i nieujawniania ich osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Powyższa klauzula nie dotyczy doradców Stron oraz możliwości ujawnienia treści umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z tej umowy na drodze sądowej. Postanowienia końcowe Wszelkie zawiadomienia doręczane zgodnie z niniejszą umową powinny być dokonane w formie pisemnej oraz wysyłane listami poleconymi na adresy określone w komparycji niniejszej umowy. 2. Zleceniodawca przez okres trwania niniejszej umowy ma prawo do bezpłatnego korzystania z wzorca pieczęci prewencyjnej Zleceniobiorcy (wykorzystywania go na umowach pożyczek oraz wezwaniach do zapłaty). 3. Wszelkie załączniki bądź aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 4. Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane za obopólną zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Strona 4 z 5

5 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały rozwiązywać w sposób ugodowy. 7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. pieczątka i prawomocny podpis Zleceniodawcy miejscowość data pieczątka i prawomocny podpis Zleceniobiorcy miejscowość data Strona 5 z 5

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo