UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki zwanym dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: 1... z siedzibą w. NIP zwanym dalej Wykonawcą 1 Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez Wykonawcę wykonywanie zadań przewozowych Zamawiającego w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez Zamawiającego. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zapewnia obsadę osobową do wykonywania przewozów w komunikacji miejskiej na liniach A, Abis, 63,101,102,103,106,107,109, 111, 524,526; Linii Samorządowej; Liniach Pracowniczych; Liniach Szkolnych; zgodnie z rozkładami jazdy w okresie ich obowiązywania i świadczy usługi wynikające z realizacji tych zadań. Rozkłady jazdy stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładach jazdy i wynikających z tego godzin pracy jak również zlecania wykonywania dodatkowej pracy przewozowej z tytułu utworzenia nowych linii komunikacyjnych, rezerw, jazd zastępczych oraz poleceń wydanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy na liniach wskazanych w Umowie pojazdami należącymi do Zamawiającego i przez niego wskazanymi. 2 Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Wykonywania usług dla Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w Ustawie o czasie pracy kierowców. 2. Wykonywania przewozów osobami posiadającymi odpowiednie i wymagane prawem kwalifikacje zawodowe,

2 3. Przedstawienia oświadczenia, iż nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba skazana prawomocnym wyrokiem oraz oświadczenia, że osoby wykonujące usługi kierowania pojazdami na rzecz Zamawiającego nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoby skazane prawomocnym wyrokiem zgodnie z wymaganiami Ustawy o transporcie drogowym dotyczącymi zatrudniania zawodowych kierowców. 4. Złożenia oświadczenia, iż posiada wiedzę w zakresie obsługi autobusów będących w posiadaniu Zamawiającego, znane mu są zasady, regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego 5. Niezatrudniania pracowników Zamawiającego. 3 Zamawiający przekazuje Wykonawcy do wykonywania umowy pojazdy ubezpieczone w zakresie OC, AC i NNW. 4 Odpowiedzialność Wykonawcy: 1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Polisę) obejmującą ochroną szkody na mieniu i osobie, wyrządzone przez Wykonawcę i powstałe w związku z realizacją usług określonych w przedmiocie zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie będzie niższa niż PLN. Kopia Polisy wraz z warunkami ubezpieczenia, uwierzytelniona przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt należący do Zamawiającego (autobusy, wyposażenie autobusów). 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy. Odpowiedzialność za sprzęt powstaje od momentu objęcia służby(wydania dokumentów przez dyspozytora) do chwili zakończenia służby( przekazanie dokumentów dyspozytorowi lub zmiennikowi). 4. W przypadku szkody powstałej z winy Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach likwidacji szkód obowiązujących u Zamawiającego. 5. Wykonawca pokryje szkody w wysokości określonej przez Zamawiającego na podstawie wyceny. W sytuacjach spornych Wykonawca może zwrócić się o wycenę powstałej szkody i kosztów naprawy do niezależnego rzeczoznawcy na swój koszt. Wskazany rzeczoznawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 6. Niewłaściwe wykonywanie umowy przez Wykonawcę w zakresie przewozów uprawnia Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kar

3 umownych w wysokości określonej w Systemie Kar Umownych stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 7. Kary umowne będą nakładane na Wykonawcę na podstawie: - raportów i dokumentów wewnętrznych obowiązujących w organizacji Zamawiającego, - raportów i dokumentów wydanych przez kontrahentów Zamawiającego,(wzory raportów do wglądu u Zamawiającego), - udokumentowanych skarg i wniosków od pasażerów 8. Odmowa przyjęcia kary przez Wykonawcę może spowodować wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. 9. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę NN w pracy, strony ustalają karę umowną z tego tytułu w wysokości 100 złotych za każdy przypadek. 10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rozliczenia i sprzedaży biletów zgodnie z Zarządzeniem 165/2011 Dyrektora SPPK Sp. z o. o. z dnia r. 5 Strony ustalają następujące zasady naliczania należności za realizację Umowy: 1. Podstawą do naliczenia należności będzie zestawienie wykonanych godzin usług, zgodnie z zakresem zamówienia, w cyklu miesięcznym. 2. Do wykonanych i rozliczonych godzin usług, zgodnie z zakresem zamówienia, w cyklu miesięcznym zostanie doliczone 10 minut dla każdej służby na wykonanie obsługi codziennej autobusu przez kierowcę. Rozliczenie dodatku za OC (obsługę codzienną ) następować będzie na zasadach obowiązujących u Zamawiającego. 3. Z tytułu wykonania zleconej usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: złotych netto za jedną godzinę usługi kierowcy będącego podmiotem gospodarczym; złotych netto jedną za godzinę usługi kierowców zatrudnionych na umowę o pracę u innych pracodawców; złotych netto za jedną godzinę usługi dla kierowców będących emerytami; złotych netto za jedną godzinę usługi konduktorów będących podmiotem gospodarczym złotych netto za jedną godzinę usługi dla konduktorów będących emerytami lub zatrudnionych u innego pracodawcy na umowę o pracę Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy kary umowne naliczone w danym miesiącu. 5. Opłacanie wymaganych przepisami składek, a w szczególności na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń wypłaconych przez Wykonawcę jego pracownikom(zleceniobiorcom) jest obowiązkiem Wykonawcy. 6. Zleceniodawca może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiące równowartość szkody spowodowanej z winy Wykonawcy, a jeżeli szkoda przekracza wysokość wynagrodzenia Wykonawca winien ją wyrównać do pełnej wysokości w terminie do trzech miesięcy. 7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż do 7 dni po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę za miniony miesiąc i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania zleconej pracy będącej przedmiotem niniejszej umowy Umowa została zawarta na czas określony od dnia roku do dnia r. 2. Umowa może ulec rozwiązaniu za wypowiedzeniem złożonym przez każdą stronę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest możliwe w przypadku, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 8 oraz w przypadkach istotnego, powtarzającego się, pomimo pisemnych ostrzeżeń, naruszenia realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Adres do doręczeń korespondencji Wykonawcy Adres do doręczeń korespondencji Zamawiającego: Szczecińsko- Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, Police W przypadku zmiany adresu do korespondencji strony zobowiązują się do powiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej. W przypadku gdy nie nastąpi powiadomienie w formie pisemnej o zmianie adresu do korespondencji, korespondencja wysłana na adres poprzedni uznana będzie za skutecznie doręczoną. 3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku rozwiązania umowy umawiające się strony powinny dokonać wzajemnego rozliczenia swoich zobowiązań w stosunku do

5 drugiej strony. Termin rozliczenia tych zobowiązań jest 30-dniowy licząc od daty zakończenia obowiązywania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia braku potwierdzenia kwalifikacji oraz figurowania w Krajowym Rejestrze Karnym kierowców wskazanych przez Wykonawcę. 7 Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana załącznika nr 1 nie wymaga uzgadniania z Wykonawcą. 8 Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcia właściwego rzeczowo sądu w Szczecinie Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 2. Integralną część Umowy stanowią załączniki: - nr 1 rozkłady jazdy(do wglądu u Zamawiającego), - nr 2 - polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy - nr 3 system kar umownych obowiązujący u Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA......

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nr /2013 UMOWA NR /2013 zawarta w dniu...... 2013 r. w Oleśnicy pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, NIP.., REGON..,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa Umowa została zawarta w dniu w Kobyłce, pomiędzy: Miastem Kobyłka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne Umowa nr.. zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy część B Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR - projekt UMOWA nr..

WZÓR - projekt UMOWA nr.. WZÓR - projekt UMOWA nr.. Załącznik Nr 9 Zawarta dniu... w Skąpem pomiędzy Gminą Skąpe z siedzibą w m. Skąpe 65, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 927-14-00-236, REGON 000539437, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ POROZUMIENIE O WYKONYWANIU POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ Zawarte w dniu... we Wrocławiu pomiędzy EPAL S.A., z siedzibą przy ul. Redyckiej 71 we Wrocławiu wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr.

Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr. Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr. pomiędzy następującymi stronami: Miastem Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań w którego imieniu działa jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

Wzór umowy Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu Umowa Nr./2015 na dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2015/2016, w dniach nauki

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 Załącznik nr 5 Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy:

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. J. Uphagena 27, 80-237

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11 Zapytanie

Bardziej szczegółowo