UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...- NIP.. reprezentowanym przez:...,..., zwanym dalej Cedentem, a Wykonawcą..... z siedzibą w. NIP:, Regon: pod numerem KRS..., reprezentowanym przez:. zwanym dalej Powiernikiem...., wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieograniczonego- nr postępowania w trybie przetargu 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest powierzenie Powiernikowi podjęcia czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności przysługujących Cedentowi od Dłużników określonych w załącznikach do niniejszej umowy w ramach przelewu powierniczego. 2 Przelew wierzytelności 1. Cedent oświadcza, że przysługują mu wobec dłużników, o których mowa w 1 wierzytelności obejmujące świadczenia pieniężne wynikające z niezapłaconych przez dłużników wierzytelności przysługujących Cedentowi z tytułu korzystania przez nich z lokali użytkowych, w stosunku do których postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. 2. Cedent przenosi wierzytelności określone w ust. 1 na rzecz Powiernika wraz ze wszystkimi związanymi z nimi prawami i oświadcza, że wierzytelności te istnieją oraz, że są wymagalne, bezsporne, wolne od obciążeń i wad prawnych. Cedent oświadcza również, że w dniu przelewu wierzytelności nie posiada względem dłużnika żadnych zobowiązań, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń. 3. Cedent przelewa niniejszym powierniczo, na rzecz Powiernika wierzytelności, określone w załącznikach do niniejszej umowy, na okres wskazany w 6 umowy. Powiernik oświadcza, że przelew wierzytelności przyjmuje.

2 4. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 przechodzą na Powiernika z chwilą zawarcia umowy. 5. Cedent zobowiązuje się przekazać Powiernikowi w terminie 14 od dnia zawarcia umowy wszelkie dokumenty potrzebne mu do skutecznego dochodzenia wierzytelności od dłużnika w tym zestawienia zawierające dane dotyczące dłużników. Przekazanie opisane powyżej może nastąpić w dowolnej formie przekazu danych, w sposób, który umożliwi ich odczytanie przez Powiernika tj. w formie wydruku, pocztą elektroniczną lub fax-em. 6. Cedent zobowiązuje się zawiadomić dłużników o cesji wierzytelności w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 7.Powiernik oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy mieści się w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz że posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę i doświadczenie. 8.Powiernik oświadcza, że stosowane przez niego metody windykacji wierzytelności oparte są na obowiązujących zasadach prawa i nie naruszają tym samym praw innych osób. 3 Windykacja wierzytelności 1. Powiernik zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności w imieniu własnym, lecz na rachunek Cedenta i nie może obciążać Cedenta kosztami wykonywanych przez siebie czynności powierniczych. Powiernik zobowiązuje się wykonywać czynności powiernicze mając w szczególności na uwadze słuszny interes Cedenta. 2. W ramach wykonywania czynności powierniczych Powiernik nie może: 1) zbywać przelanych wierzytelności na rzecz osób trzecich; 2) podejmować żadnych działań sądowych. 3. Z chwilą zawarcia umowy Powiernik przejmuje względem Dłużników wymienionych w załącznikach do umowy, prawa i obowiązki administratora danych osobowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i zobowiązany jest do respektowania prawa dłużników do ochrony ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a przekazanie tych danych nastąpi wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do właściwego wykonania niniejszej umowy. 4. Powiernik zobowiązuje się do informowania Cedenta w formie ustnej, na bieżąco - o prowadzonych przez siebie czynnościach powierniczych. Powiernik w formie pisemnej przekazuje Cedentowi miesięcznie - do końca każdego miesiąca z dołu, zestawienia sum odzyskanych należności opisanym w Powiernik zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni, powiadomienia Cedenta o okolicznościach prawnych zgłoszonych przez Dłużnika wobec egzekwowanych wierzytelności. 6. Powiernik ponosi odpowiedzialność wobec Cedenta i osób trzecich za szkody poniesione przez te podmioty powstałe na skutek naruszenia przez Powiernika obowiązujących przepisów prawa lub niewykonania czy tez nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy. 7. Cedent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania powiernika lub też osób uprawnionych do reprezentowania powiernika w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

3 4 Wynagrodzenie powiernika 1. Za skuteczne wykonanie czynności powierniczych Powiernik otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji. Wysokość prowizji została określona jako. % z kwoty odzyskanej i przekazanej Cedentowi wierzytelności. Wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać kwoty.. Powiernikowi nie przysługuje wynagrodzenie za podjecie czynności, które nie doprowadziły do wyegzekwowania od dłużnika wierzytelności. Prowizja będzie powiększona o obowiązujący w momencie wystawiania faktury podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Powiernika i nie może być zmienione. 2.Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionych przez Powiernika i zweryfikowanych przez Cedenta faktur w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Cedentowi faktury. Cedent na ich weryfikację i zatwierdzenie będzie miał 14 dni od daty dostarczenia faktury do jego siedziby Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Cedenta. 5 Zasady wzajemnych rozliczeń 1. Dla celów wzajemnych rozliczeń każda z wierzytelności traktowana będzie oddzielnie, natomiast wynagrodzenie powiernika będzie naliczane od sumy odzyskanych wierzytelności w jednomiesięcznym okresie obliczeniowym na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 2. Powiernik przekazywać będzie kwoty należne Cedentowi z tytułu poszczególnych, powierniczo przelanych wierzytelności, a wyegzekwowanych od dłużnika, w terminie siedmiu dni od daty ich odzyskania, na konto Cedenta nr :... z zaznaczeniem danych umożliwiających identyfikację księgową przelanej wierzytelności. 3. Cedent na koniec każdego okresu rozliczeniowego poinformuje Powiernika zestawieniem o kwotach bezpośrednich wpłat od Dłużników na jego konto, wraz z dokumentami źródłowymi. 4. W przypadku zapłacenia przez dłużnika w okresie trwania niniejszej umowy, oraz w terminie 1 miesiąca po zakończeniu jej obowiązywania całości lub części wierzytelności objętej niniejsza umową na skutek czynności podjętych przez Powiernika bezpośrednio na rachunek Cedenta, Powiernik ma prawo do wynagrodzenia obliczonego na zasadach, o których mowa w 4 i 5. 6 Czas trwania i sposoby zakończenia umowy 1.Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od.. do..., przy czym przed upływem powyższego okresu umowa wygasa w części w następujących przypadkach: a) w przypadku wyegzekwowania wierzytelności; b) w przypadku przedstawienia Cedentowi pisemnego oświadczenia Powiernika, że podjęte przez niego działania wykazały, że wierzytelność przelana powierniczo lub jej część nie może być prawnie zaspokojona;

4 c) zgłoszenia przez Dłużnika powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. 2. Cedent może wypowiedzieć niniejsza u mowę w całości lub w części z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku: a) braku efektów działania Powiernika. Wypowiedzenie na podstawie tej przyczyny nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Za brak efektów należy rozumieć niewyegzekwowanie wierzytelności w całości lub w części. b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Powiernika obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 3. Powiernik może wypowiedzieć niniejszą umowę w całości lub w części z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy Cedent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swe obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 4. Cedent może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o upadłości lub likwidacji Powiernika. 5. Rozwiązanie, odstąpienie lub wygaśnięcie niniejszej umowy wywołuje skutek przelewu zwrotnego na rzez Cedenta, niezaspokojonej do chwili rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy, całości bądź części wierzytelności przelanej powierniczo - bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dalszych oświadczeń. W takim przypadku zwrot dokumentów Cedentowi nastąpi w terminie 7 dni. 6. O dokonanym przelewie zwrotnym wierzytelności przelanej powierniczo, Dłużnik zostanie powiadomiony przez Cedenta. 7 Ubezpieczenie 1. Powiernik oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, na kwotę co najmniej... zł (słownie... zł) stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Powiernik przedstawił ogólne warunki ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający fakt opłacenia składek. 2. Na każde wezwanie Cedenta, Powiernik zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należytych składek, może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Powiernika. 3. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Cedenta lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej, Powiernik zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 4. W przypadku, gdy zawarta umowa ubezpieczenia jest na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy, Powiernik zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia i przedstawienie jej Cedentowi w terminie 14 dni pod rygorem naliczenia kar umownych.

5 8 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013r. poz.907 ze zm) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny. 2. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Nie podlegają zmianie wysokość prowizji oraz okres na jaki umowa została zawarta. 3. Cedent zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego, gdyby taka zamiana wynikała z innej, nowej stawki należnego podatku VAT. 4. Powiernik zapłaci Cedentowi kary umowne w wysokości zł (słownie: jeden tysiąc złotych) od każdej wierzytelności w przypadku zawinionego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Powiernika obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 5. Powiernik wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 6. W przypadku ewentualnych sporów strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi według właściwości miejscowej dla Cedenta. 7. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja między nimi kierowana będzie listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru przez adresata na podane niżej adresy: a) do Powiernika na adres.. b) do Cedenta na adres. 8. Strony będą się informować się wzajemnie w formie pisemnej o każdej zmianie swego adresu lub numeru rachunku bankowego wskazanego w związku z realizacją niniejszej umowy. 9. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Cedent Powiernik

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla członków PSPD

UMOWA dla członków PSPD UMOWA dla członków PSPD świadczenia usług WINDYKACJA PLUS zawarta pomiędzy: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: 1..., adres/ siedziba..., NIP..., REGON..., Tel...., e-mail:..., zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo