RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. ( wybrane wymagania) Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone. w podstawie programowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. ( wybrane wymagania) Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone. w podstawie programowej"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ( wybrane wymagania) Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji: Ustalenie, czy prawidłowo jest realizowana podstawa programowa Na podstawie arkuszy monitoringu podstawy programowej w klasach I i IV, księgi protokołów oraz arkuszy obserwacji lekcji stwierdza się, że: ARKUSZE MONITORINGU Klasa I Rodzice uczniów zostali poinformowani o działaniach szkoły na zebraniu we wrześniu. Mieli możliwość z własnej inicjatywy uczestniczyć w zajęciach otwartych (6x), warsztatach( 7X), imprezach szkolnych (5x), zebraniach i imprezach klasowych (5x) oraz innych formach kontaktu (więcej niż 8x). Nauczyciel kontaktował się indywidualnie z rodzicami w ciągu roku szkolnego: regularnie ( 2 ucz.), doraźnie (15 ucz.). Frekwencja rodziców na spotkaniach klasowych wyniosła powyżej 90 %. Rodzice mieli wpływ na życie klasy poprzez organizację dodatkowego spotkania, wycieczki, imprezy klasowej i zmianę planu lekcji. Uczniowie badanej klasy mieli możliwość uczestniczenia w zwiedzaniu wystawy ( 1x), obejrzeniu filmu w kinie ( 1x), obejrzeniu sztuki teatralnej (1x), uczestnictwie w innym wydarzeniu ( 3x). Dzieci realizowały zajęcia w formie sprzyjającej edukacji historycznej i społecznej poprzez: naukę współpracy ( więcej niż 8x), odwiedzanie miejsc historycznych ( 4x), naukę przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych ( więcej niż 8x), oglądanie filmów edukacyjnych (4x), uczestnictwo w uroczystości upamiętniającej wydarzenia historyczne ( 5x), poznawanie tradycji i zwyczajów innych narodów ( 6x) i korzystanie z narzędzi TIK ( więcej niż 8x). Uczniowie realizowali zajęcia w formie sprzyjającej edukacji matematycznej poprzez: zabawy dydaktyczne nastawione na rozwój umiejętności kluczowych ( więcej niż 8x), sytuacje zadaniowe ( więcej niż 8x),

2 ćwiczenia manipulacyjne ( więcej niż 8x), gimnastykę umysłową z wykorzystaniem gier ( więcej niż 8x), zajęcia z wykorzystaniem multimediów ( więcej niż 8x), narzędzia TIK ( więcej niż 8x). Zajęcia komputerowe realizowali w pracowni informatycznej, gdzie każdy uczeń miał osobne stanowisko z dostępem do Internetu. Korzystali z rzutnika multimedialnego ( 4x) i urządzenia z dostępem do Internetu ( więcej niż 8x). Zajęcia z edukacji przyrodniczej realizowali [przez: prowadzenie obserwacji w terenie ( więcej niż 8x), wykonywanie prostych doświadczeń ( więcej niż 8x), oglądanie filmu bądź prezentacji ( 4x), naukę segregowania śmieci ( więcej niż 8x), rozpoznawanie roślin i zwierząt w środowisku ( 3x), prowadzenie obserwacji pogody ( 3x), prowadzenie prostych hodowli ( 3x). Zajęcia z edukacji przyrodniczej realizowane były w naturalnym środowisku w okolicy szkoły ( więcej niż 8x) i na wycieczkach przyrodniczych ( więcej niż 8x). Zamiłowanie do czytelnictwa nauczyciel rozwijał poprzez: słuchanie pięknego czytania ( więcej niż 8x), rozmowy o przeczytanych utworach ( więcej niż 8 x), uczenie się na pamięć wierszy ( więcej niż 8), korzystanie z księgozbioru klasowego ( więcej niż 8x), korzystanie z biblioteki ( więcej niż 8x). Treści z zakresu edukacji prozdrowotnej uczniowie realizowali więcej niż 8x. Okres adaptacji uczniów do warunków szkolnych ustalono do 1 miesiąca. W tym okresie zaplanowano: odprowadzanie dzieci do szatni, integrację zespołu klasowego, zapoznanie dzieci z budynkiem szkoły, zapoznanie dzieci z pracownikami szkoły, umożliwienie rodzicom udziału w lekcji. Uczniowie mogli prezentować na terenie szkoły swoje prace malarskie i inne wytwory. IV klasa: Rodzice uczniów zostali poinformowani o działaniach szkoły na zebraniu we wrześniu. Mieli możliwość z inicjatywy szkoły uczestniczyć w warsztatach i wykładach ( 5x), imprezach szkolnych ( więcej niż 4x), zebraniach ogólnoszkolnych ( 2x), zebraniach klasowych ( 2x), imprezach klasowych ( 2x), innej formie kontaktu ( 3x). Nauczyciel kontaktował się indywidualnie ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego poprzez: nieplanowane indywidualne kontakty osobiste ( 3 ucz.), telefonicznie (2 ucz.) oraz doraźnie w dowolnej formie ( 3x). Frekwencja rodziców na spotkaniach klasowych wyniosła powyżej 90 %. Rodzice nie wpłynęli na funkcjonowanie klasy w ciągu roku szkolnego. Uczniowie badanej klasy mieli możliwość uczestniczenia w zwiedzaniu wystawy ( 3x), obejrzeniu filmu w kinie ( 1x), obejrzeniu sztuki teatralnej (1x), wysłuchaniu koncertu ( 1x), uczestniczenia w innym wydarzeniu ( 4x). Mieli również możliwość uczestniczenia w wydarzeniu artystycznokulturalnym przy współudziale instytucji zewnętrznej 1x.

3 Język polski: Nauczyciel zapoznał się z podstawą programową indywidualnie czytając tekst rozporządzenia, materiały metodyczne w formie papierowej i w Internecie. Zamiłowanie do czytelnictwa rozwijał poprzez słuchanie pięknego czytania, rozmowy o przeczytanych utworach, uczenie się na pamięć wierszy, korzystanie z biblioteki szkolnej, korzystanie z komercyjnych e-booków ( wszystko więcej niż 8x). Najczęstsze formy pracy to: debata, drama, prezentacja, burza mózgów, metaplan, drzewko decyzyjne ( wszystko więcej niż 8x), film dydaktyczny ( 2x), narzędzia TIK (1x). Uczniowie korzystali ze sprzętu informatycznego: tablicy interaktywnej ( 4x), urządzenia z dostępem do Internetu ( więcej niż 8x). Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane były poprzez: prace klasowe w formie otwartej (, prace klasowe w formie testu ( ), prace klasowe w innej formie ( ), projekty edukacyjne ( ). Przeciętna liczba ocen, którą otrzymał uczeń za odpowiedź ustną wynosi 20, przygotowaną w domu prezentację 4, pisemną pracę wykonaną w domu Uczniów mających problemy w nauce przedmiotu jest 6. Edukacja prozdrowotna na lekcjach języka polskiego była realizowana więcej niż 8x. Historia: Nauczyciel zapoznał się z podstawą programową czytając materiały metodyczne w formie papierowej. Uczniowie realizowali zajęcia w następujących formach: odwiedzali miejsca historyczne ( 3x), analizowali materiały źródłowe ( więcej niż 8x), uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne ( 4x), spotkali się z ludźmi pełniącymi ważne funkcje społeczne ( 1x). Korzystali ze sprzętu informatycznego: rzutnika ( 5x), urządzenia z dostępem do Internetu, komputera bez dostępu do Internetu ( 4x). Sprawdzano wiedzę uczniów za pomocą: odpowiedzi ustnych ( 10), pisemnych prac domowych ( 10x), prac klasowych w formie otwartej i testu ( ), kartkówek ( ). Edukację prozdrowotną realizowano 3x. Język angielski: Nauczycielka zapoznała się z podstawą programowączytając tekstrozporządzenia, na spotkaniu rady pedagogicznej, na zebraniach organizowanych przez nadzór. Uczniowie korzystali ze sprzętu informatycznego: tablicy interaktywnej ( więcej niż 8x), rzutnika ( więcej niż 8x), urządzeń z dostępem do Internetu ( 5x). Wiedzę na lekcjach sprawdzano w następujących formach: prac klasowych w formie otwartej ( 5x), prac klasowych w formie testu ( 9x), prac klasowych w innej formie ( 5x), projektów edukacyjnych ( 2x). Liczba ocen, którą otrzymał uczeń: za odpowiedź ustną ( 6x), przygotowaną w domu prezentację ( 4x), pisemną pracę wykonaną w domu ( 4x). Jeden uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z zakresu edukacji językowej. Edukacja prozdrowotna realizowana była 4x.

4 Przyroda: Nauczycielka zapoznała się z podstawą programową czytając tekst rozporządzenia. Uczniowie realizowali zajęcia w następujących formach: prowadzili obserwacje w terenie ( 5x), wykonywali ćwiczenia w terenie ( 3x), prowadzili obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu ( 2x), wykonywali ćwiczenia laboratoryjne ( 8x), obserwowali pokaz doświadczenia ( więcej niż 8x), uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych ( 2x), oglądali filmy dydaktyczne ( 1x), wykorzystywali narzędzia TIK ( 5x). Poza salą lekcyjną zajęcia realizowane były: na terenie szkoły ( 5x), w naturalnym środowisku ( 2X), na wycieczkach przyrodniczych ( 2x). Uczniowie korzystali z urządzeń z dostępem do Internetu (5x). Wiedza sprawdzana była w formie testu ( 6x), kartkówki ( 6x). Liczba ocen, jaką otrzymał uczeń za odpowiedź ustną to 12, za pracę pisemną domową 5, za ćwiczenia doświadczalne -2. Edukację prozdrowotną na zajęciach realizowano 4 x. Matematyka: Nauczyciel zapoznał się z podstawą programową indywidualnie czytając tekst rozporządzenia, materiały metodyczne w formie papierowej i w Internecie. Uczniowie realizowali zajęcia w następujących formach: gry dydaktyczne ( 1x), sytuacje zadaniowe ( więcej niż 8x), ćwiczenia manipulacyjne ( więcej niż 8x), narzędzia TIK ( więcej niż 8x). Uczniowie korzystali z urządzenia z dostępem do Internetu ( więcej niż 8x). Wiedza uczniów sprawdzana była w formie prac klasowych ( 8x), kartkówek ( 13x). Przeciętna liczba ocen, jaką otrzymał uczeń za odpowiedź ustną to 4 i za rozwiązane w domu zadania 4. ARKUSZE OBSERWACJI LEKCJI Na podstawie arkuszy przeglądu realizacji przez nauczycieli podstawy programowej stwierdza się, że wszyscy realizują obowiązującą podstawę programową. Tematy zajęć są zgodne z planami pracy nauczycieli. Nauczyciele egzekwują stopień realizacji podstawy programowej oraz wiadomości wypisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych w następujący sposób: odpowiedzi ustne, pisemne w formie testu, pisemne w formie otwartej, prac domowych, projekty edukacyjne, prezentacje, referaty. Na podstawie arkuszy obserwacji zajęć w klasach I-III można stwierdzić, że nauczyciele zachowują warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Przestrzegają w czasie lekcji zasad gospodarowania czasem. Sale lekcyjne składają się z dwóch części, edukacyjnej i rekreacyjnej. Nauczyciele wykorzystują dostępne pomoce dydaktyczne: tablice, liczmany, sprzęt audiowizualny, komputer, gry i klocki edukacyjne, zabawki dydaktyczne. Prowadzący zajęcia indywidualizują pracę z uczniami; pracują z uczniami wymagającymi większej pomocy, jak

5 również z uczniami zdolnymi. Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne są prowadzone w ramach godzin kartowych. KSIĘGA PROTOKOŁÓW, DZIENNIKI, KRONIKI Po analizie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej nr 1 / 2014 z oraz 6/2013 z oraz po rozmowie z nauczycielami i analizie dzienników lekcyjnych można stwierdzić z całą pewnością, że w szkole są diagnozowane i analizowane osiągnięcia uczniów. Nauczyciele na bieżąco kontrolują osiągnięcia uczniów i stopień opanowania przewidzianej w programie wiedzy. Każdy nauczyciel przeprowadza przewidzianą w programie ilość testów i kartkówek. Uczniowie są systematycznie odpytywani. Odnotowywane są również braki zadań uczniów jak i aktywność na lekcjach. Dzięki temu każdy nauczyciel ma możliwość szybkiego wykrycia problemu w danej klasie lub u danego ucznia. Podczas konferencji podsumowujących wszyscy nauczyciele zdają sprawozdanie z realizacji podstawy programowej. Na półrocze i koniec roku omawiane są wyniki każdego ucznia z poszczególnych przedmiotów jak również średnie klasy z poszczególnych przedmiotów oraz wyniki wszystkich egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole np. Operonu czy Obutu klasach VI i III. Wyniki te są porównywane do poprzednich lat jak również do średnich w powiecie czy województwie. Dokładnie omawiany jest sprawdzian kompetencji klasy szóstej. Omawiane są pytania, z którymi dzieci miały największe problemy i na które odpowiedziały najlepiej. Obliczane są i analizowane średnie klasowe z poszczególnych przedmiotów oraz średnie semestralne dla każdego ucznia. Omawiane są problemy uczniów z poszczególnych przedmiotów, ale również zainteresowania i zdolności. Rada Pedagogiczna diagnozuje problemy i zdolności uczniów i ustala program zajęć dodatkowych na kolejne półrocze lub rok szkolny. W przypadku słabych wyników z przedmiotu lub sprawdzianów próbnych podejmowane są działania wspomagające pracę uczniów mające na celu podwyższenie wyników jak np. dodatkowe zajęcia uczniów, stosowanie metod i technik aktywizujących.

6 Szczególne osiągnięcia uczniów są zapisywane w kronikach szkoły, gdzie odnotowywane są zwycięstwa uczniów w olimpiadach i konkursach. W tym roku szkolnym realizowany był projekt skierowany do nauczycieli Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim. Głównym jego celem było podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. Na podstawie rozmów z nauczycielami i notatek w dziennikach lekcyjnych po realizacji projektu zauważa się, że najczęściej wykorzystywane przez nich metody to w kolejności: burza mózgów, linia czasu, drama, praca w grupach, jigsaw, mapa skojarzeń, inscenizacja, klanza, gry edukacyjne (bingo, ruletka i inne).wśród zmian w zachowaniu uczniów nauczyciele wymieniali najczęściej: częste zgłaszania się, zadowolenie uczniów, większe zaangażowanie w lekcje i aktywność, a nawet rozczarowanie końcem lekcji. Nauczycieli stwierdzili również, że poprawiły się oceny z kartkówek i testów. Przykładowo średnia testów klasy IV z języka angielskiego wzrosła z 3, 28 z testu przeprowadzonego w marcu (przed wdrożeniem metod aktywizujących) do 4.57 z test przeprowadzonego w maju. Rzadziej zdarzały się dzieciom braki zadań domowych jak również było w nich mniej błędów. Uczestnictwo nauczycieli w lekcjach koleżeńskich wzbogaciło warsztat pracy nauczycieli, pozwoliło poznać nowe metody i techniki. Pozwoliło spojrzeć na lekcję i pracę nauczyciela z perspektywy ucznia. Wśród innych pozytywów wynikających ze stosowania metod aktywizujących na lekcjach nauczyciele wymienili większe zadowolenie z pracy, poprawę własnego samopoczucia i zwiększenie samooceny.

7 Podsumowanie i wnioski 1. Wszyscy nauczyciele znają podstawę programową wybranych edukacji I i II etapu nauczania.. 2. Nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji. 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia w różnych formach w zależności od nauczanego przedmiotu. 4. Wszyscy badani wykorzystują w pracy sprzęt informatyczny. 5. Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane są przy pomocy różnych form. 6. Każdy realizuje edukację prozdrowotną. 7. Nauczyciele wykorzystują dostępne pomoce dydaktyczne. 8. Praca z uczniami jest indywidualizowana. 9. Na zajęciach kartowych nauczyciele pracują z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 10. Szkoła analizuje i diagnozujeosiągnięcia uczniów. 11. Nauczyciele pracują nad podniesieniem, jakości swojej pracy, podnoszą kompetencje w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. Zalecenia: 1. Zorganizować opiekę świetlicową dla młodszych dzieci. 2. Starać się łączyć wycieczki, wyjazdy do kina, teatru z innymi formami sprzyjającymi edukacji ( wystawy tematyczne, lekcje muzealne, odwiedzanie różnych instytucji, zwiedzanie zabytków i obiektów, zakładów produkcyjnousługowych). 3. Zakupić nowy komputer do sali edukacji wczesnoszkolnej. 4. W dalszym ciągu stosować poznane na wykładach i warsztatach metody aktywizujące.

8 Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły Cel ewaluacji : Ustalenie, w jakim stopniu rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach Na podstawie ankiety skierowanej do rodziców, dokumentacji szkolnej i wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem szkoły uzyskano informacje, w jakim stopniu rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach W ankiecie wzięło udział 30 rodziców. ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY: 1. Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Wszyscy respondenci jednomyślnie twierdzą, iż rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły. Odpowiedź - Zdecydowanie tak zaznaczyło 23 % ankietowanych Odpowiedź - zaznaczyło 77 % ankietowanych. 2. Czy nauczyciele pytają Pana/Panią, w jaki sposób chciałby Pan/Pani uczestniczyć w życiu szkoły? Zdecydowana większość badanych ( 80 % ) oświadcza, iż nauczyciele pytają ich w jaki sposób chcieliby uczestniczyć w życiu szkoły, tylko 20 % twierdzi inaczej.

9 Odpowiedź - Zdecydowanie tak zaznaczyło 10 % ankietowanych Odpowiedź - zaznaczyło 70 % ankietowanych. Odpowiedź - Raczej nie zaznaczyło 20 % ankietowanych 3. Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskują od Pani/Pana informacje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) dają do wypełnienia ankietę poprzez rozmowę podczas zebrań ogólnych podczas rozmów indywidualnych w inny sposób ( jaki?).. Odpowiedź - dają do wypełnienia ankietę zaznaczyło 70 % ankietowanych Odpowiedź - poprzez rozmowę podczas zebrań ogólnych zaznaczyło 87 % ankietowanych. Odpowiedź - podczas rozmów indywidualnych zaznaczyło 20 % ankietowanych Analiza wyników wskazuje, że w większości przypadków nauczyciele uzyskują informację od rodziców podczas zebrań ogólnych oraz analizując ankiety uzupełniane przez rodziców. Tylko w kilku przypadkach podczas rozmów indywidualnych. 4. Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani podczas zebrań ogólnych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) informacja o dziecku( zachowanie, osiągnięcia w nauce) informacje o zespole klasowym porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych w inny sposób ( jaki?).. Odpowiedź - informacja o dziecku( zachowanie, osiągnięcia w nauce) zaznaczyło 100 % ankietowanych Odpowiedź - informacje o zespole klasowym zaznaczyło 33 % ankietowanych. Odpowiedź - porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych zaznaczyło 70 % ankietowanych

10 Wszyscy respondenci oświadczyli, że podczas zebrań ogólnych uzyskują informację o swoim dziecku, zdecydowana większość wskazuje również porady wychowawcze, natomiast co trzeci ankietowany wskazał dodatkowo informację o zespole klasowym. 5. Jak Pan/Pani ocenia organizację tych spotkań? bardzo dobrze raczej dobrze raczej źle bardzo źle Wszyscy ankietowani ocenili organizację zebrań ogólnych z nauczycielem na poziomie bardzo dobrym( 50%) i dobrym(50%). 6. Jak ocenia Pani/Pana zebrania rodziców organizowane przez szkołę? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) Zebrania są dobrze przygotowane Zebrania odbywają się w przyjemnej atmosferze Zebrania są nudne Inny sposób ( jaki?). Według rodziców zebrania organizowane przez szkołę są dobrze przygotowane ( 67%) oraz odbywają się w miłej atmosferze( 80%). 7. Czy nauczyciele włącza Panią/Pana do działań związanych z życiem klasy lub szkoły? Zdecydowana większość rodziców, bo aż 93 % zadeklarowała, iż nauczyciel włącza ich do działań związanych z życiem klasy lub szkoły, tylko 7 % uważa inaczej.

11 8. Czy Pana/Pani jest realizatorem niektórych działań nauczyciela na rzecz dzieci? tak czasami rzadko nigdy Praktycznie wszyscy ankietowani rodzice deklarują, że są lub bywają realizatorem działań nauczyciela na rzecz dzieci. Nikt nie wskazał odpowiedzi nigdy. Wszyscy również deklarują, że nauczyciel docenia ich zaangażowanie oraz działania na rzecz klasy i szkoły. 9. Czy nauczyciel docenia zaangażowanie rodziców i ich działania związanych z życiem klasy i szkoły? tak 10. Czy formy współdziałania rodzic nauczyciel są według Pani/ Pana atrakcyjne? Zdecydowana większość respondentów uważa współpracę z nauczycielem za atrakcyjną, taką odpowiedź udzieliło 93 % badanych, tylko 7 % udzieliło odpowiedzi. 11. W jakich formach aktywności szkolnej Pani/Pan bierze udział jako realizator lub współrealizator?(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) imprezy klasowe imprezy szkolne pikniki rodzinne akcje charytatywne prace i usługi na rzecz klasy i szkoły konsultacje, debaty

12 szkolenia, warsztaty realizacja projektów udział w akademiach integracyjnych społeczności lokalnej współpraca merytoryczna, dzielenie się wiedzą udzielanie pomocy materialnej szkole Do najczęściej wskazywanych form aktywności szkolnej, którą rodzice wskazują należą : - imprezy klasowe 67 % - imprezy szkolne 50 % - prace i usługi na rzecz klasy i szkoły - 27 % - szkolenia, warsztaty 27% - pikniki rodzinne 20% - realizacja projektów 20% - akcje charytatywne 20 % - udział w akademiach integracyjnych społeczności lokalnej - 7% - udzielanie pomocy materialnej 3% Z analizy ankiety można wywnioskować, iż w większości rodzice chętnie włączają się w życie klasy lub szkoły. 12. Czy Pani/Pan uzyskują wsparcie ze strony szkoły w stosunku do potrzeb związanych z rozwojem swojego dziecka? Zdecydowana większość ankietowanych rodziców ( 90 % ) deklaruje, iż otrzymuje wsparcie ze strony szkoły w stosunku do potrzeb swojego dziecka, tylko 10 % wskazało odpowiedź. 13. Czy Pani/Pan jest zadowolony ze współpracy ze szkołą?

13 Zdecydowana większość ankietowanych rodziców współpracy ze szkołą, tylko 7 % udzieliło odpowiedzi. ( 93 %) deklaruje zadowolenie ze Analizując wyniki ankiety można stwierdzić, iż w szkole panują dobre stosunki w relacjach nauczyciel rodzic. Rodzice w większości są zadowoleni z współpracy ze szkołą i nauczycielami, chętnie angażują się, jako realizatorzy lub współrealizatorzy różnego rodzaju działań na rzecz społeczności klasowej lub szkolnej. Ankietowani rodzice odczuwają wsparcie ze strony nauczycieli i szkoły w stosunku do potrzeb ich dzieci. ANALIZA DOKUMENTACJI: Dzienniki klasowe, protokoły Rad Pedagogicznych, strona internetowa. 1) W dziennikach odnotowana jest data i obecność rodziców na zebraniach klasowych lub w indywidualnych kontaktach oraz problematyka poruszanych zagadnień. 2) Zapoznano rodziców z dokumentami szkoły: Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym. Przypomniano o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen (z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych), oraz ocen z zachowania. 3) Dokonano analizy wyników sprawdzianów po kl. III i VI oraz zapoznano z kalendarzem roku szkolnego (wycieczki, uroczystości i imprezy). 4) W protokołach Rad Pedagogicznych i protokołach Rady Rodziców znajdują się zapisy dotyczące współpracy z rodzicami w ramach organizacji imprez i uroczystości szkolnych, zakupu sprzętu szkolnego,( nowe organy, zabawki do zerówki, drobne upominki okolicznościowe dla dzieci itp.), dofinansowania wyjazdów i wycieczek. 5) Szkoła współpracuje z rodzicami w sferze wychowania dzieci w aspekcie ich zdrowia. Przepracowano na zebraniach z rodzicami pogadankę na temat Zdrowe odżywianie dzieci. Szkoła zorganizowała spotkanie dla rodziców z dietetykiem, który naświetlił problem złych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

14 6) Rodzice interesują się zachowaniem i postępami dzieci oraz współpracują przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych takich jak: zabawa andrzejkowa, odwiedziny Świętego Mikołaja, Choinka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka. 7) Większość imprez i uroczystości szkolnych w organizację, których włączali się rodzice, udokumentowano na stronie internetowej szkoły. Dokumenty to: informacje i zdjęcia znajdujące się w aktualnościach. Rodzice mają możliwość na bieżąco śledzić życie szkoły. WYWIAD PRZEPROWADZONY Z DYREKTOREM SZKOŁY Z wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem Szkoły wynika: 1) Kontakty dyrektora z rodzicami mają miejsce głównie na zebraniach z rodzicami każdego roku szkolnego. Każdy rodzic może przyjść i porozmawiać z Dyrektorem o problemach związanych z nauką swojego dziecka lub innych związanych ze szkołą. 2) Najlepszym, sposobem pozyskiwania informacji o pracy szkoły jest baczna obserwacja pracy nauczycieli, uczniów i pozostałych pracowników szkoły; rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami; rozmowy z przedstawicielami organu prowadzącego, kontrola dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli; analiza wyników nauczania, wyników sprawdzianu w kl. VI i sprawdzianu w kl. III, analiza ankiet skierowanych do uczniów i rodziców. 3) Opinie rodziców, (jeżeli takie są) zawsze brane są pod uwagę przy planowaniu działań szkoły. 4) Dobra współpraca z rodzicami tworzy odpowiedni klimat w szkole. Chodzi tutaj o tworzenie atmosfery, która sprzyja nauce i wychowaniu. Jeżeli rodzice są zainteresowani edukacją swoich dzieci, ciekawi, w jakich warunkach się uczą, kto ich uczy i wychowuje (interesują się postępami lub niepowodzeniami swoich dzieci). Odwiedzają szkołę, dzielą się swoimi obserwacjami to świadczy o dojrzałości rodziców, o ich otwartości i o tym, że mają zaufanie do dyrekcji, nauczycieli i pozostałych pracowników. 5) Szkoła nie tylko dba o rozwój umysłowy dziecka, ale również kształtuje postawy jest to rola wychowawcza. Młody człowiek naśladuje dorosłych, którzy powinni dać

15 mu dobry przykład. Dlatego w szkole i poza nią, staramy się wszyscy postępować i zachowywać tak, aby dzieci dostrzegały w nas pewne wzory do naśladowania. Szkoła cały czas wspiera rodziców w procesie wychowania: poprzez realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki poprzez organizowanie apeli, akademii, imprez okolicznościowych poprzez organizowanie wycieczek (bliższych i dalszych) poprzez stosowanie nagród i kar poprzez sprawiedliwe ocenianie uczniów i przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad oceniania poprzez edukację rodziców prelekcje prowadzone przez fachowców poprzez przybliżanie dzieciom postaci patrona szkoły i postaci z najbliższej okolicy, które są autorytetami i odegrały znaczącą rolę w naszej małej ojczyźnie. 6) Rodzice (niektórzy) są zaangażowani bardziej, inni mniej w działania szkoły. Pomagają w organizowaniu imprez szkolnych, przygotowują poczęstunki dla dzieci, przygotowują paczki mikołajkowe itp. 7) Rodzice angażują się w działania szkoły najchętniej poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych i klasowych.

16 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z przeprowadzonych badań wynika, że: 1) Rodzice są bardzo zadowoleni z kontaktów i współpracy ze szkołą, wysoko oceniają możliwość współdecydowania w sprawach szkoły. 2) Chętnie uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych organizowanych przez nauczycieli. 3) Rodzice mają wpływ na działania szkoły dotyczące kwestii dydaktycznej i wychowawczej. 4) Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci głównie poprzez utrzymanie stałych kontaktów z wychowawcą, nauczycielami oraz pomocą specjalistyczną (logopeda, pielęgniarka szkolna, Poradnia P-P). 5) Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach (organizację uroczystości i imprez i udział w nich, oraz działalność Rady Rodziców). 6) Dyrektor jest zadowolony ze współpracy z Radą Rodziców i rodzicami uczniów. 7) Rada Rodziców interesuje się osiągnięciami szkoły jak i problemami, które nas nurtują. Starają się pomagać i je rozwiązywać (w miarę możliwości). 8) Rada Rodziców pozyskuje dodatkowe środki finansowe dla szkoły ( rada rodziców ). 9) Rodzice zgłaszają swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy szkoły, co może być pomocne przy planowaniu pracy na następny rok szkolny. ZALECENIA: 1. Zwiększyć liczbę szkoleń i warsztatów dla rodziców. 2. Starać się włączać większą grupę rodziców w działania i przedsięwzięcia organizowane przez szkołę. 3. Wykorzystać umiejętności i zdolności rodziców do realizacji zadań szkoły.

17 Szanowni Paostwo! Chcąc doskonalid współpracę szkoły z rodzicami, kierujemy do Paostwa tę ankietę i uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Celem badao jest analiza działao szkoły w zakresie włączania rodziców w jej działalnośd. Mamy nadzieję, iż zebrany materiał pozwoli nam na wykorzystanie ciekawych pomysłów i propozycji, które w przyszłości przyczynią się do jeszcze sprawniejszej współpracy szkoły i rodziców dla dobra naszych wychowanków. Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 1. Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? 2. Czy nauczyciele pytają Pana/Panią, w jaki sposób chciałby Pan/Pani uczestniczyć w życiu szkoły?

18 3. Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskują od Pani/Pana informacje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) dają do wypełnienia ankietę poprzez rozmowę podczas zebrań ogólnych podczas rozmów indywidualnych w inny sposób ( jaki?).. 4. Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani podczas zebrań ogólnych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) informacja o dziecku( zachowanie, osiągnięcia w nauce) informacje o zespole klasowym porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych w inny sposób ( jaki?).. 5. Jak Pan/Pani ocenia organizację tych spotkań? bardzo dobrze raczej dobrze raczej źle bardzo źle 6. Jak ocenia Pani/Pana zebrania rodziców organizowane przez szkołę? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) Zebrania są dobrze przygotowane Zebrania odbywają się w przyjemnej atmosferze Zebrania są nudne inny sposób ( jaki?).. 7. Czy nauczyciele włącza Panią/Pana do działań związanych z życiem klasy lub szkoły?

19 8. Czy Pana/Pani jest realizatorem niektórych działań nauczyciela na rzecz dzieci? tak czasami rzadko nigdy 9. Czy nauczyciel docenia zaangażowanie rodziców i ich działania związanych z życiem klasy i szkoły? tak 10. Czy formy współdziałania rodzic nauczyciel są według Pani/ Pana atrakcyjne? 11. W jakich formach aktywności szkolnej Pani/Pan bierze udział jako realizator lub współrealizator?(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) imprezy klasowe imprezy szkolne pikniki rodzinne akcje charytatywne prace i usługi na rzecz klasy i szkoły konsultacje, debaty szkolenia, warsztaty realizacja projektów udział w akademiach integracyjnych społeczności lokalnej współpraca merytoryczna, dzielenie się wiedzą udzielanie pomocy materialnej szkole

20 12. Czy Pani/Pan uzyskują wsparcie ze strony szkoły w stosunku do potrzeb związanych z rozwojem swojego dziecka? 13. Czy Pani/Pan jest zadowolony ze współpracy ze szkołą? Kwestionariusz pytań do nauczycieli 1. Jakie metody aktywizujące wykorzystałeś na lekcjach najczęściej? 2. Jakie zauważyłeś zmiany w zaangażowaniu uczniów? 3. Czy według Ciebie stosowanie metod aktywizujących wpłynęło na stopień przyswojenia przez uczniów wiedzy? 4. Czy Twoim zdaniem wzrosła motywacja uczniów do nauki? 5. Czy widzisz inne pozytywne efekty stosowania metod aktywizujących na lekcjachjakie? 6. Czy uczestnictwo w lekcjach koleżeńskich wzbogaciło Twój warsztat pracy?

21

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Goli Gola Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan 2012 Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców Iwona Starypan Wstęp Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR EFEKTÓW Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową paostwa.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo