RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. ( wybrane wymagania) Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone. w podstawie programowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. ( wybrane wymagania) Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone. w podstawie programowej"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ( wybrane wymagania) Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji: Ustalenie, czy prawidłowo jest realizowana podstawa programowa Na podstawie arkuszy monitoringu podstawy programowej w klasach I i IV, księgi protokołów oraz arkuszy obserwacji lekcji stwierdza się, że: ARKUSZE MONITORINGU Klasa I Rodzice uczniów zostali poinformowani o działaniach szkoły na zebraniu we wrześniu. Mieli możliwość z własnej inicjatywy uczestniczyć w zajęciach otwartych (6x), warsztatach( 7X), imprezach szkolnych (5x), zebraniach i imprezach klasowych (5x) oraz innych formach kontaktu (więcej niż 8x). Nauczyciel kontaktował się indywidualnie z rodzicami w ciągu roku szkolnego: regularnie ( 2 ucz.), doraźnie (15 ucz.). Frekwencja rodziców na spotkaniach klasowych wyniosła powyżej 90 %. Rodzice mieli wpływ na życie klasy poprzez organizację dodatkowego spotkania, wycieczki, imprezy klasowej i zmianę planu lekcji. Uczniowie badanej klasy mieli możliwość uczestniczenia w zwiedzaniu wystawy ( 1x), obejrzeniu filmu w kinie ( 1x), obejrzeniu sztuki teatralnej (1x), uczestnictwie w innym wydarzeniu ( 3x). Dzieci realizowały zajęcia w formie sprzyjającej edukacji historycznej i społecznej poprzez: naukę współpracy ( więcej niż 8x), odwiedzanie miejsc historycznych ( 4x), naukę przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych ( więcej niż 8x), oglądanie filmów edukacyjnych (4x), uczestnictwo w uroczystości upamiętniającej wydarzenia historyczne ( 5x), poznawanie tradycji i zwyczajów innych narodów ( 6x) i korzystanie z narzędzi TIK ( więcej niż 8x). Uczniowie realizowali zajęcia w formie sprzyjającej edukacji matematycznej poprzez: zabawy dydaktyczne nastawione na rozwój umiejętności kluczowych ( więcej niż 8x), sytuacje zadaniowe ( więcej niż 8x),

2 ćwiczenia manipulacyjne ( więcej niż 8x), gimnastykę umysłową z wykorzystaniem gier ( więcej niż 8x), zajęcia z wykorzystaniem multimediów ( więcej niż 8x), narzędzia TIK ( więcej niż 8x). Zajęcia komputerowe realizowali w pracowni informatycznej, gdzie każdy uczeń miał osobne stanowisko z dostępem do Internetu. Korzystali z rzutnika multimedialnego ( 4x) i urządzenia z dostępem do Internetu ( więcej niż 8x). Zajęcia z edukacji przyrodniczej realizowali [przez: prowadzenie obserwacji w terenie ( więcej niż 8x), wykonywanie prostych doświadczeń ( więcej niż 8x), oglądanie filmu bądź prezentacji ( 4x), naukę segregowania śmieci ( więcej niż 8x), rozpoznawanie roślin i zwierząt w środowisku ( 3x), prowadzenie obserwacji pogody ( 3x), prowadzenie prostych hodowli ( 3x). Zajęcia z edukacji przyrodniczej realizowane były w naturalnym środowisku w okolicy szkoły ( więcej niż 8x) i na wycieczkach przyrodniczych ( więcej niż 8x). Zamiłowanie do czytelnictwa nauczyciel rozwijał poprzez: słuchanie pięknego czytania ( więcej niż 8x), rozmowy o przeczytanych utworach ( więcej niż 8 x), uczenie się na pamięć wierszy ( więcej niż 8), korzystanie z księgozbioru klasowego ( więcej niż 8x), korzystanie z biblioteki ( więcej niż 8x). Treści z zakresu edukacji prozdrowotnej uczniowie realizowali więcej niż 8x. Okres adaptacji uczniów do warunków szkolnych ustalono do 1 miesiąca. W tym okresie zaplanowano: odprowadzanie dzieci do szatni, integrację zespołu klasowego, zapoznanie dzieci z budynkiem szkoły, zapoznanie dzieci z pracownikami szkoły, umożliwienie rodzicom udziału w lekcji. Uczniowie mogli prezentować na terenie szkoły swoje prace malarskie i inne wytwory. IV klasa: Rodzice uczniów zostali poinformowani o działaniach szkoły na zebraniu we wrześniu. Mieli możliwość z inicjatywy szkoły uczestniczyć w warsztatach i wykładach ( 5x), imprezach szkolnych ( więcej niż 4x), zebraniach ogólnoszkolnych ( 2x), zebraniach klasowych ( 2x), imprezach klasowych ( 2x), innej formie kontaktu ( 3x). Nauczyciel kontaktował się indywidualnie ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego poprzez: nieplanowane indywidualne kontakty osobiste ( 3 ucz.), telefonicznie (2 ucz.) oraz doraźnie w dowolnej formie ( 3x). Frekwencja rodziców na spotkaniach klasowych wyniosła powyżej 90 %. Rodzice nie wpłynęli na funkcjonowanie klasy w ciągu roku szkolnego. Uczniowie badanej klasy mieli możliwość uczestniczenia w zwiedzaniu wystawy ( 3x), obejrzeniu filmu w kinie ( 1x), obejrzeniu sztuki teatralnej (1x), wysłuchaniu koncertu ( 1x), uczestniczenia w innym wydarzeniu ( 4x). Mieli również możliwość uczestniczenia w wydarzeniu artystycznokulturalnym przy współudziale instytucji zewnętrznej 1x.

3 Język polski: Nauczyciel zapoznał się z podstawą programową indywidualnie czytając tekst rozporządzenia, materiały metodyczne w formie papierowej i w Internecie. Zamiłowanie do czytelnictwa rozwijał poprzez słuchanie pięknego czytania, rozmowy o przeczytanych utworach, uczenie się na pamięć wierszy, korzystanie z biblioteki szkolnej, korzystanie z komercyjnych e-booków ( wszystko więcej niż 8x). Najczęstsze formy pracy to: debata, drama, prezentacja, burza mózgów, metaplan, drzewko decyzyjne ( wszystko więcej niż 8x), film dydaktyczny ( 2x), narzędzia TIK (1x). Uczniowie korzystali ze sprzętu informatycznego: tablicy interaktywnej ( 4x), urządzenia z dostępem do Internetu ( więcej niż 8x). Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane były poprzez: prace klasowe w formie otwartej (, prace klasowe w formie testu ( ), prace klasowe w innej formie ( ), projekty edukacyjne ( ). Przeciętna liczba ocen, którą otrzymał uczeń za odpowiedź ustną wynosi 20, przygotowaną w domu prezentację 4, pisemną pracę wykonaną w domu Uczniów mających problemy w nauce przedmiotu jest 6. Edukacja prozdrowotna na lekcjach języka polskiego była realizowana więcej niż 8x. Historia: Nauczyciel zapoznał się z podstawą programową czytając materiały metodyczne w formie papierowej. Uczniowie realizowali zajęcia w następujących formach: odwiedzali miejsca historyczne ( 3x), analizowali materiały źródłowe ( więcej niż 8x), uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne ( 4x), spotkali się z ludźmi pełniącymi ważne funkcje społeczne ( 1x). Korzystali ze sprzętu informatycznego: rzutnika ( 5x), urządzenia z dostępem do Internetu, komputera bez dostępu do Internetu ( 4x). Sprawdzano wiedzę uczniów za pomocą: odpowiedzi ustnych ( 10), pisemnych prac domowych ( 10x), prac klasowych w formie otwartej i testu ( ), kartkówek ( ). Edukację prozdrowotną realizowano 3x. Język angielski: Nauczycielka zapoznała się z podstawą programowączytając tekstrozporządzenia, na spotkaniu rady pedagogicznej, na zebraniach organizowanych przez nadzór. Uczniowie korzystali ze sprzętu informatycznego: tablicy interaktywnej ( więcej niż 8x), rzutnika ( więcej niż 8x), urządzeń z dostępem do Internetu ( 5x). Wiedzę na lekcjach sprawdzano w następujących formach: prac klasowych w formie otwartej ( 5x), prac klasowych w formie testu ( 9x), prac klasowych w innej formie ( 5x), projektów edukacyjnych ( 2x). Liczba ocen, którą otrzymał uczeń: za odpowiedź ustną ( 6x), przygotowaną w domu prezentację ( 4x), pisemną pracę wykonaną w domu ( 4x). Jeden uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z zakresu edukacji językowej. Edukacja prozdrowotna realizowana była 4x.

4 Przyroda: Nauczycielka zapoznała się z podstawą programową czytając tekst rozporządzenia. Uczniowie realizowali zajęcia w następujących formach: prowadzili obserwacje w terenie ( 5x), wykonywali ćwiczenia w terenie ( 3x), prowadzili obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu ( 2x), wykonywali ćwiczenia laboratoryjne ( 8x), obserwowali pokaz doświadczenia ( więcej niż 8x), uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych ( 2x), oglądali filmy dydaktyczne ( 1x), wykorzystywali narzędzia TIK ( 5x). Poza salą lekcyjną zajęcia realizowane były: na terenie szkoły ( 5x), w naturalnym środowisku ( 2X), na wycieczkach przyrodniczych ( 2x). Uczniowie korzystali z urządzeń z dostępem do Internetu (5x). Wiedza sprawdzana była w formie testu ( 6x), kartkówki ( 6x). Liczba ocen, jaką otrzymał uczeń za odpowiedź ustną to 12, za pracę pisemną domową 5, za ćwiczenia doświadczalne -2. Edukację prozdrowotną na zajęciach realizowano 4 x. Matematyka: Nauczyciel zapoznał się z podstawą programową indywidualnie czytając tekst rozporządzenia, materiały metodyczne w formie papierowej i w Internecie. Uczniowie realizowali zajęcia w następujących formach: gry dydaktyczne ( 1x), sytuacje zadaniowe ( więcej niż 8x), ćwiczenia manipulacyjne ( więcej niż 8x), narzędzia TIK ( więcej niż 8x). Uczniowie korzystali z urządzenia z dostępem do Internetu ( więcej niż 8x). Wiedza uczniów sprawdzana była w formie prac klasowych ( 8x), kartkówek ( 13x). Przeciętna liczba ocen, jaką otrzymał uczeń za odpowiedź ustną to 4 i za rozwiązane w domu zadania 4. ARKUSZE OBSERWACJI LEKCJI Na podstawie arkuszy przeglądu realizacji przez nauczycieli podstawy programowej stwierdza się, że wszyscy realizują obowiązującą podstawę programową. Tematy zajęć są zgodne z planami pracy nauczycieli. Nauczyciele egzekwują stopień realizacji podstawy programowej oraz wiadomości wypisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych w następujący sposób: odpowiedzi ustne, pisemne w formie testu, pisemne w formie otwartej, prac domowych, projekty edukacyjne, prezentacje, referaty. Na podstawie arkuszy obserwacji zajęć w klasach I-III można stwierdzić, że nauczyciele zachowują warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Przestrzegają w czasie lekcji zasad gospodarowania czasem. Sale lekcyjne składają się z dwóch części, edukacyjnej i rekreacyjnej. Nauczyciele wykorzystują dostępne pomoce dydaktyczne: tablice, liczmany, sprzęt audiowizualny, komputer, gry i klocki edukacyjne, zabawki dydaktyczne. Prowadzący zajęcia indywidualizują pracę z uczniami; pracują z uczniami wymagającymi większej pomocy, jak

5 również z uczniami zdolnymi. Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne są prowadzone w ramach godzin kartowych. KSIĘGA PROTOKOŁÓW, DZIENNIKI, KRONIKI Po analizie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej nr 1 / 2014 z oraz 6/2013 z oraz po rozmowie z nauczycielami i analizie dzienników lekcyjnych można stwierdzić z całą pewnością, że w szkole są diagnozowane i analizowane osiągnięcia uczniów. Nauczyciele na bieżąco kontrolują osiągnięcia uczniów i stopień opanowania przewidzianej w programie wiedzy. Każdy nauczyciel przeprowadza przewidzianą w programie ilość testów i kartkówek. Uczniowie są systematycznie odpytywani. Odnotowywane są również braki zadań uczniów jak i aktywność na lekcjach. Dzięki temu każdy nauczyciel ma możliwość szybkiego wykrycia problemu w danej klasie lub u danego ucznia. Podczas konferencji podsumowujących wszyscy nauczyciele zdają sprawozdanie z realizacji podstawy programowej. Na półrocze i koniec roku omawiane są wyniki każdego ucznia z poszczególnych przedmiotów jak również średnie klasy z poszczególnych przedmiotów oraz wyniki wszystkich egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole np. Operonu czy Obutu klasach VI i III. Wyniki te są porównywane do poprzednich lat jak również do średnich w powiecie czy województwie. Dokładnie omawiany jest sprawdzian kompetencji klasy szóstej. Omawiane są pytania, z którymi dzieci miały największe problemy i na które odpowiedziały najlepiej. Obliczane są i analizowane średnie klasowe z poszczególnych przedmiotów oraz średnie semestralne dla każdego ucznia. Omawiane są problemy uczniów z poszczególnych przedmiotów, ale również zainteresowania i zdolności. Rada Pedagogiczna diagnozuje problemy i zdolności uczniów i ustala program zajęć dodatkowych na kolejne półrocze lub rok szkolny. W przypadku słabych wyników z przedmiotu lub sprawdzianów próbnych podejmowane są działania wspomagające pracę uczniów mające na celu podwyższenie wyników jak np. dodatkowe zajęcia uczniów, stosowanie metod i technik aktywizujących.

6 Szczególne osiągnięcia uczniów są zapisywane w kronikach szkoły, gdzie odnotowywane są zwycięstwa uczniów w olimpiadach i konkursach. W tym roku szkolnym realizowany był projekt skierowany do nauczycieli Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim. Głównym jego celem było podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. Na podstawie rozmów z nauczycielami i notatek w dziennikach lekcyjnych po realizacji projektu zauważa się, że najczęściej wykorzystywane przez nich metody to w kolejności: burza mózgów, linia czasu, drama, praca w grupach, jigsaw, mapa skojarzeń, inscenizacja, klanza, gry edukacyjne (bingo, ruletka i inne).wśród zmian w zachowaniu uczniów nauczyciele wymieniali najczęściej: częste zgłaszania się, zadowolenie uczniów, większe zaangażowanie w lekcje i aktywność, a nawet rozczarowanie końcem lekcji. Nauczycieli stwierdzili również, że poprawiły się oceny z kartkówek i testów. Przykładowo średnia testów klasy IV z języka angielskiego wzrosła z 3, 28 z testu przeprowadzonego w marcu (przed wdrożeniem metod aktywizujących) do 4.57 z test przeprowadzonego w maju. Rzadziej zdarzały się dzieciom braki zadań domowych jak również było w nich mniej błędów. Uczestnictwo nauczycieli w lekcjach koleżeńskich wzbogaciło warsztat pracy nauczycieli, pozwoliło poznać nowe metody i techniki. Pozwoliło spojrzeć na lekcję i pracę nauczyciela z perspektywy ucznia. Wśród innych pozytywów wynikających ze stosowania metod aktywizujących na lekcjach nauczyciele wymienili większe zadowolenie z pracy, poprawę własnego samopoczucia i zwiększenie samooceny.

7 Podsumowanie i wnioski 1. Wszyscy nauczyciele znają podstawę programową wybranych edukacji I i II etapu nauczania.. 2. Nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji. 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia w różnych formach w zależności od nauczanego przedmiotu. 4. Wszyscy badani wykorzystują w pracy sprzęt informatyczny. 5. Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane są przy pomocy różnych form. 6. Każdy realizuje edukację prozdrowotną. 7. Nauczyciele wykorzystują dostępne pomoce dydaktyczne. 8. Praca z uczniami jest indywidualizowana. 9. Na zajęciach kartowych nauczyciele pracują z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 10. Szkoła analizuje i diagnozujeosiągnięcia uczniów. 11. Nauczyciele pracują nad podniesieniem, jakości swojej pracy, podnoszą kompetencje w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. Zalecenia: 1. Zorganizować opiekę świetlicową dla młodszych dzieci. 2. Starać się łączyć wycieczki, wyjazdy do kina, teatru z innymi formami sprzyjającymi edukacji ( wystawy tematyczne, lekcje muzealne, odwiedzanie różnych instytucji, zwiedzanie zabytków i obiektów, zakładów produkcyjnousługowych). 3. Zakupić nowy komputer do sali edukacji wczesnoszkolnej. 4. W dalszym ciągu stosować poznane na wykładach i warsztatach metody aktywizujące.

8 Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły Cel ewaluacji : Ustalenie, w jakim stopniu rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach Na podstawie ankiety skierowanej do rodziców, dokumentacji szkolnej i wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem szkoły uzyskano informacje, w jakim stopniu rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach W ankiecie wzięło udział 30 rodziców. ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY: 1. Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Wszyscy respondenci jednomyślnie twierdzą, iż rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły. Odpowiedź - Zdecydowanie tak zaznaczyło 23 % ankietowanych Odpowiedź - zaznaczyło 77 % ankietowanych. 2. Czy nauczyciele pytają Pana/Panią, w jaki sposób chciałby Pan/Pani uczestniczyć w życiu szkoły? Zdecydowana większość badanych ( 80 % ) oświadcza, iż nauczyciele pytają ich w jaki sposób chcieliby uczestniczyć w życiu szkoły, tylko 20 % twierdzi inaczej.

9 Odpowiedź - Zdecydowanie tak zaznaczyło 10 % ankietowanych Odpowiedź - zaznaczyło 70 % ankietowanych. Odpowiedź - Raczej nie zaznaczyło 20 % ankietowanych 3. Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskują od Pani/Pana informacje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) dają do wypełnienia ankietę poprzez rozmowę podczas zebrań ogólnych podczas rozmów indywidualnych w inny sposób ( jaki?).. Odpowiedź - dają do wypełnienia ankietę zaznaczyło 70 % ankietowanych Odpowiedź - poprzez rozmowę podczas zebrań ogólnych zaznaczyło 87 % ankietowanych. Odpowiedź - podczas rozmów indywidualnych zaznaczyło 20 % ankietowanych Analiza wyników wskazuje, że w większości przypadków nauczyciele uzyskują informację od rodziców podczas zebrań ogólnych oraz analizując ankiety uzupełniane przez rodziców. Tylko w kilku przypadkach podczas rozmów indywidualnych. 4. Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani podczas zebrań ogólnych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) informacja o dziecku( zachowanie, osiągnięcia w nauce) informacje o zespole klasowym porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych w inny sposób ( jaki?).. Odpowiedź - informacja o dziecku( zachowanie, osiągnięcia w nauce) zaznaczyło 100 % ankietowanych Odpowiedź - informacje o zespole klasowym zaznaczyło 33 % ankietowanych. Odpowiedź - porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych zaznaczyło 70 % ankietowanych

10 Wszyscy respondenci oświadczyli, że podczas zebrań ogólnych uzyskują informację o swoim dziecku, zdecydowana większość wskazuje również porady wychowawcze, natomiast co trzeci ankietowany wskazał dodatkowo informację o zespole klasowym. 5. Jak Pan/Pani ocenia organizację tych spotkań? bardzo dobrze raczej dobrze raczej źle bardzo źle Wszyscy ankietowani ocenili organizację zebrań ogólnych z nauczycielem na poziomie bardzo dobrym( 50%) i dobrym(50%). 6. Jak ocenia Pani/Pana zebrania rodziców organizowane przez szkołę? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) Zebrania są dobrze przygotowane Zebrania odbywają się w przyjemnej atmosferze Zebrania są nudne Inny sposób ( jaki?). Według rodziców zebrania organizowane przez szkołę są dobrze przygotowane ( 67%) oraz odbywają się w miłej atmosferze( 80%). 7. Czy nauczyciele włącza Panią/Pana do działań związanych z życiem klasy lub szkoły? Zdecydowana większość rodziców, bo aż 93 % zadeklarowała, iż nauczyciel włącza ich do działań związanych z życiem klasy lub szkoły, tylko 7 % uważa inaczej.

11 8. Czy Pana/Pani jest realizatorem niektórych działań nauczyciela na rzecz dzieci? tak czasami rzadko nigdy Praktycznie wszyscy ankietowani rodzice deklarują, że są lub bywają realizatorem działań nauczyciela na rzecz dzieci. Nikt nie wskazał odpowiedzi nigdy. Wszyscy również deklarują, że nauczyciel docenia ich zaangażowanie oraz działania na rzecz klasy i szkoły. 9. Czy nauczyciel docenia zaangażowanie rodziców i ich działania związanych z życiem klasy i szkoły? tak 10. Czy formy współdziałania rodzic nauczyciel są według Pani/ Pana atrakcyjne? Zdecydowana większość respondentów uważa współpracę z nauczycielem za atrakcyjną, taką odpowiedź udzieliło 93 % badanych, tylko 7 % udzieliło odpowiedzi. 11. W jakich formach aktywności szkolnej Pani/Pan bierze udział jako realizator lub współrealizator?(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) imprezy klasowe imprezy szkolne pikniki rodzinne akcje charytatywne prace i usługi na rzecz klasy i szkoły konsultacje, debaty

12 szkolenia, warsztaty realizacja projektów udział w akademiach integracyjnych społeczności lokalnej współpraca merytoryczna, dzielenie się wiedzą udzielanie pomocy materialnej szkole Do najczęściej wskazywanych form aktywności szkolnej, którą rodzice wskazują należą : - imprezy klasowe 67 % - imprezy szkolne 50 % - prace i usługi na rzecz klasy i szkoły - 27 % - szkolenia, warsztaty 27% - pikniki rodzinne 20% - realizacja projektów 20% - akcje charytatywne 20 % - udział w akademiach integracyjnych społeczności lokalnej - 7% - udzielanie pomocy materialnej 3% Z analizy ankiety można wywnioskować, iż w większości rodzice chętnie włączają się w życie klasy lub szkoły. 12. Czy Pani/Pan uzyskują wsparcie ze strony szkoły w stosunku do potrzeb związanych z rozwojem swojego dziecka? Zdecydowana większość ankietowanych rodziców ( 90 % ) deklaruje, iż otrzymuje wsparcie ze strony szkoły w stosunku do potrzeb swojego dziecka, tylko 10 % wskazało odpowiedź. 13. Czy Pani/Pan jest zadowolony ze współpracy ze szkołą?

13 Zdecydowana większość ankietowanych rodziców współpracy ze szkołą, tylko 7 % udzieliło odpowiedzi. ( 93 %) deklaruje zadowolenie ze Analizując wyniki ankiety można stwierdzić, iż w szkole panują dobre stosunki w relacjach nauczyciel rodzic. Rodzice w większości są zadowoleni z współpracy ze szkołą i nauczycielami, chętnie angażują się, jako realizatorzy lub współrealizatorzy różnego rodzaju działań na rzecz społeczności klasowej lub szkolnej. Ankietowani rodzice odczuwają wsparcie ze strony nauczycieli i szkoły w stosunku do potrzeb ich dzieci. ANALIZA DOKUMENTACJI: Dzienniki klasowe, protokoły Rad Pedagogicznych, strona internetowa. 1) W dziennikach odnotowana jest data i obecność rodziców na zebraniach klasowych lub w indywidualnych kontaktach oraz problematyka poruszanych zagadnień. 2) Zapoznano rodziców z dokumentami szkoły: Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym. Przypomniano o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen (z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych), oraz ocen z zachowania. 3) Dokonano analizy wyników sprawdzianów po kl. III i VI oraz zapoznano z kalendarzem roku szkolnego (wycieczki, uroczystości i imprezy). 4) W protokołach Rad Pedagogicznych i protokołach Rady Rodziców znajdują się zapisy dotyczące współpracy z rodzicami w ramach organizacji imprez i uroczystości szkolnych, zakupu sprzętu szkolnego,( nowe organy, zabawki do zerówki, drobne upominki okolicznościowe dla dzieci itp.), dofinansowania wyjazdów i wycieczek. 5) Szkoła współpracuje z rodzicami w sferze wychowania dzieci w aspekcie ich zdrowia. Przepracowano na zebraniach z rodzicami pogadankę na temat Zdrowe odżywianie dzieci. Szkoła zorganizowała spotkanie dla rodziców z dietetykiem, który naświetlił problem złych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

14 6) Rodzice interesują się zachowaniem i postępami dzieci oraz współpracują przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych takich jak: zabawa andrzejkowa, odwiedziny Świętego Mikołaja, Choinka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka. 7) Większość imprez i uroczystości szkolnych w organizację, których włączali się rodzice, udokumentowano na stronie internetowej szkoły. Dokumenty to: informacje i zdjęcia znajdujące się w aktualnościach. Rodzice mają możliwość na bieżąco śledzić życie szkoły. WYWIAD PRZEPROWADZONY Z DYREKTOREM SZKOŁY Z wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem Szkoły wynika: 1) Kontakty dyrektora z rodzicami mają miejsce głównie na zebraniach z rodzicami każdego roku szkolnego. Każdy rodzic może przyjść i porozmawiać z Dyrektorem o problemach związanych z nauką swojego dziecka lub innych związanych ze szkołą. 2) Najlepszym, sposobem pozyskiwania informacji o pracy szkoły jest baczna obserwacja pracy nauczycieli, uczniów i pozostałych pracowników szkoły; rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami; rozmowy z przedstawicielami organu prowadzącego, kontrola dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli; analiza wyników nauczania, wyników sprawdzianu w kl. VI i sprawdzianu w kl. III, analiza ankiet skierowanych do uczniów i rodziców. 3) Opinie rodziców, (jeżeli takie są) zawsze brane są pod uwagę przy planowaniu działań szkoły. 4) Dobra współpraca z rodzicami tworzy odpowiedni klimat w szkole. Chodzi tutaj o tworzenie atmosfery, która sprzyja nauce i wychowaniu. Jeżeli rodzice są zainteresowani edukacją swoich dzieci, ciekawi, w jakich warunkach się uczą, kto ich uczy i wychowuje (interesują się postępami lub niepowodzeniami swoich dzieci). Odwiedzają szkołę, dzielą się swoimi obserwacjami to świadczy o dojrzałości rodziców, o ich otwartości i o tym, że mają zaufanie do dyrekcji, nauczycieli i pozostałych pracowników. 5) Szkoła nie tylko dba o rozwój umysłowy dziecka, ale również kształtuje postawy jest to rola wychowawcza. Młody człowiek naśladuje dorosłych, którzy powinni dać

15 mu dobry przykład. Dlatego w szkole i poza nią, staramy się wszyscy postępować i zachowywać tak, aby dzieci dostrzegały w nas pewne wzory do naśladowania. Szkoła cały czas wspiera rodziców w procesie wychowania: poprzez realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki poprzez organizowanie apeli, akademii, imprez okolicznościowych poprzez organizowanie wycieczek (bliższych i dalszych) poprzez stosowanie nagród i kar poprzez sprawiedliwe ocenianie uczniów i przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad oceniania poprzez edukację rodziców prelekcje prowadzone przez fachowców poprzez przybliżanie dzieciom postaci patrona szkoły i postaci z najbliższej okolicy, które są autorytetami i odegrały znaczącą rolę w naszej małej ojczyźnie. 6) Rodzice (niektórzy) są zaangażowani bardziej, inni mniej w działania szkoły. Pomagają w organizowaniu imprez szkolnych, przygotowują poczęstunki dla dzieci, przygotowują paczki mikołajkowe itp. 7) Rodzice angażują się w działania szkoły najchętniej poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych i klasowych.

16 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z przeprowadzonych badań wynika, że: 1) Rodzice są bardzo zadowoleni z kontaktów i współpracy ze szkołą, wysoko oceniają możliwość współdecydowania w sprawach szkoły. 2) Chętnie uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych organizowanych przez nauczycieli. 3) Rodzice mają wpływ na działania szkoły dotyczące kwestii dydaktycznej i wychowawczej. 4) Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci głównie poprzez utrzymanie stałych kontaktów z wychowawcą, nauczycielami oraz pomocą specjalistyczną (logopeda, pielęgniarka szkolna, Poradnia P-P). 5) Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach (organizację uroczystości i imprez i udział w nich, oraz działalność Rady Rodziców). 6) Dyrektor jest zadowolony ze współpracy z Radą Rodziców i rodzicami uczniów. 7) Rada Rodziców interesuje się osiągnięciami szkoły jak i problemami, które nas nurtują. Starają się pomagać i je rozwiązywać (w miarę możliwości). 8) Rada Rodziców pozyskuje dodatkowe środki finansowe dla szkoły ( rada rodziców ). 9) Rodzice zgłaszają swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy szkoły, co może być pomocne przy planowaniu pracy na następny rok szkolny. ZALECENIA: 1. Zwiększyć liczbę szkoleń i warsztatów dla rodziców. 2. Starać się włączać większą grupę rodziców w działania i przedsięwzięcia organizowane przez szkołę. 3. Wykorzystać umiejętności i zdolności rodziców do realizacji zadań szkoły.

17 Szanowni Paostwo! Chcąc doskonalid współpracę szkoły z rodzicami, kierujemy do Paostwa tę ankietę i uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Celem badao jest analiza działao szkoły w zakresie włączania rodziców w jej działalnośd. Mamy nadzieję, iż zebrany materiał pozwoli nam na wykorzystanie ciekawych pomysłów i propozycji, które w przyszłości przyczynią się do jeszcze sprawniejszej współpracy szkoły i rodziców dla dobra naszych wychowanków. Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 1. Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? 2. Czy nauczyciele pytają Pana/Panią, w jaki sposób chciałby Pan/Pani uczestniczyć w życiu szkoły?

18 3. Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskują od Pani/Pana informacje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) dają do wypełnienia ankietę poprzez rozmowę podczas zebrań ogólnych podczas rozmów indywidualnych w inny sposób ( jaki?).. 4. Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani podczas zebrań ogólnych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) informacja o dziecku( zachowanie, osiągnięcia w nauce) informacje o zespole klasowym porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych w inny sposób ( jaki?).. 5. Jak Pan/Pani ocenia organizację tych spotkań? bardzo dobrze raczej dobrze raczej źle bardzo źle 6. Jak ocenia Pani/Pana zebrania rodziców organizowane przez szkołę? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) Zebrania są dobrze przygotowane Zebrania odbywają się w przyjemnej atmosferze Zebrania są nudne inny sposób ( jaki?).. 7. Czy nauczyciele włącza Panią/Pana do działań związanych z życiem klasy lub szkoły?

19 8. Czy Pana/Pani jest realizatorem niektórych działań nauczyciela na rzecz dzieci? tak czasami rzadko nigdy 9. Czy nauczyciel docenia zaangażowanie rodziców i ich działania związanych z życiem klasy i szkoły? tak 10. Czy formy współdziałania rodzic nauczyciel są według Pani/ Pana atrakcyjne? 11. W jakich formach aktywności szkolnej Pani/Pan bierze udział jako realizator lub współrealizator?(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) imprezy klasowe imprezy szkolne pikniki rodzinne akcje charytatywne prace i usługi na rzecz klasy i szkoły konsultacje, debaty szkolenia, warsztaty realizacja projektów udział w akademiach integracyjnych społeczności lokalnej współpraca merytoryczna, dzielenie się wiedzą udzielanie pomocy materialnej szkole

20 12. Czy Pani/Pan uzyskują wsparcie ze strony szkoły w stosunku do potrzeb związanych z rozwojem swojego dziecka? 13. Czy Pani/Pan jest zadowolony ze współpracy ze szkołą? Kwestionariusz pytań do nauczycieli 1. Jakie metody aktywizujące wykorzystałeś na lekcjach najczęściej? 2. Jakie zauważyłeś zmiany w zaangażowaniu uczniów? 3. Czy według Ciebie stosowanie metod aktywizujących wpłynęło na stopień przyswojenia przez uczniów wiedzy? 4. Czy Twoim zdaniem wzrosła motywacja uczniów do nauki? 5. Czy widzisz inne pozytywne efekty stosowania metod aktywizujących na lekcjachjakie? 6. Czy uczestnictwo w lekcjach koleżeńskich wzbogaciło Twój warsztat pracy?

21

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015.

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach

2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach opracował zespół w składzie: Elżbieta Kuczyńska Lidia Tabaka Anna Ruszczyk 1 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015 Zespół ewaluacyjny w składzie nauczycielek ZSO Krzyżanowice: Ewa Kuczera, Joanna Rogala, Wioleta Gaicka i Magdalena Orłowska przygotował i przeprowadził

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska, Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Obszar : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 3.3. Promowana jest wartość edukacji Zespół prowadzący ewaluację:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA OGÓLNIE WYKSZTAŁCONEGO, PRZYGOTOWANEGO DO KONTYNUOWANIA NAUKI 1. Uczeń stawia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Działania wychowawcze podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania. Wyniki anonimowej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w marcu 2014 W badaniu ankietowym wzięło udział 251 z 367 rodziców,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Cel ewaluacji: Zbadanie, czy nauczyciele współpracują w realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE

GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2015 AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Markiewicz. W związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Markiewicz. W związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Markiewicz W związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 1 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015 Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2014/2015 I. Celem ewaluowanego obszaru Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym było zdiagnozowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 214/215 Promowana jest wartość edukacyjna Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena, Pomorski Tadeusz, Krysztoforska Jadwiga

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Małgorzata Młyńska Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie Okres

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. Opracował: mgr Dariusz Kwieciński

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Franciszka Niewidziajły w SŁAWIE

EWALUACJA WEWNĘTRZNA w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Franciszka Niewidziajły w SŁAWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Franciszka Niewidziajły w SŁAWIE Ustalono, że w ramach wymagania Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Omówienie wyników ankiety W badaniach wzięło udział 74 respondentów (25 rodziców, 44 uczniów i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 OPRACOWAŁY: Paulina Karczewska Mirosława Nowakowsk Wymagania 2. Procesy wspomagania rozwoju i

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: Przewodniczący: Aleksandra Kusiak Członkowie: Renata

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że forma ankiet zamieszczonych na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie względem arkuszy w formacie.doc i.pdf.

Informujemy, że forma ankiet zamieszczonych na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie względem arkuszy w formacie.doc i.pdf. ANKIETY DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna:

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo