Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:"

Transkrypt

1 Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015 Zespół ewaluacyjny w składzie nauczycielek ZSO Krzyżanowice: Ewa Kuczera, Joanna Rogala, Wioleta Gaicka i Magdalena Orłowska przygotował i przeprowadził ewaluację wewnętrzną dotyczącą współpracy z rodzicami pt.: Rodzice są partnerami szkoły. W procesie ewaluacji wykorzystano następujące narzędzia: ankieta dla rodziców, ankieta dla nauczycieli, obserwację uroczystości i imprez szkolnych oraz obserwacje zebrań z rodzicami. Zebrane informacje pozwoliły na wysunięcie wniosków z ewaluacji i dają obraz na interesujący nas temat i przyczynia się do dalszego planowania rozwoju szkoły. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: 1. Cele edukacji wewnętrznej: -Doskonalenie współpracy z rodzicami -Pozyskanie informacji na temat zakresu i stopnia współdziałania szkoły z rodzicami. 2.Zakres diagnozowania -Obszar III - Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym -Wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami szkoły 3.Pytania kluczowe -Jakie działania podejmuje szkoła, by angażować rodziców w życie szkoły? -W jaki sposób rodzice angażują się we współpracę ze szkołą? -Jakie są efekty współpracy szkoła-rodzice? -Jakie są oczekiwania rodziców i szkoły, co do wzajemnej współpracy? 4.Kryteria ewaluacji -Pozyskiwanie opinii rodziców na temat pracy szkoły. -Wykorzystywanie opinii rodziców w pracy szkoły. -Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. -Współdecydowanie rodziców w sprawach szkoły. -Uczestniczenie rodziców w działaniach szkoły. 5. Kto i w jaki sposób dokonywał ewaluacji wewnętrznej -opracowanie ankiety- zespół ewaluacyjny

2 -przeprowadzenie badania ankietowego wychowawcy klas -badanie ankietowe nauczycieli - zespół ewaluacyjny -obserwacje imprez i uroczystości szkolnych - relacje wychowawców, obserwacje zespołu ewaluacyjnego. 6. Przeprowadzenie ewaluacji -ankieta dla rodziców- grudzień 2014r. -ankieta dla nauczycieli- grudzień 2014r. -obserwacje- wrzesień 2014r.- kwiecień 2015r. Opracowanie ankiety dla nauczycieli (Maj 2015r.) W pierwszej ankiecie wzięło udział 30 nauczycieli naszej szkoły: 13 wychowawców (43,3% grona) i 17 nie-wychowawców (56,6% grona). Wychowawstwo ma 4 nauczycieli klas I-III SP- (co stanowi 13,3,%), 5 nauczycieli klas IV-VI SP - (co stanowi 16,6%) i 4 nauczycieli w Gimnazjum - (co stanowi 13,3 % grona). 0. Nauczyciele naszej szkoły. Na pytanie jak ocenia Pan/Pani współpracę z rodzicami uczniów w naszej szkole aż 40% nauczycieli określa jako bardzo dobrą, również 40% jako dobrą, 16,6 % jako zadawalajacą, a tylko 3,33% (1 odpowiedź) jako niezadawalającą.

3 1. Jak ocenia Pan/Pani współpracę z rodzicami naszych uczniów. Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości kontaktów nauczycieli z rodzicami. Często kontaktuje się z rodzicami 23,33% nauczycieli, według potrzeb 83,33% nauczycieli, rzadko czy nigdy to 0%, natomiast 13,3% nauczycieli kontaktuje się raz w miesiącu podczas zebrań z rodzicami. 2. Jak często kontaktuja się Pan/Pani z rodzicami? Pytanie trzecie dotyczyło sposobu pozyskiwanie potrzebnych informacji o swoich uczniach od rodziców. 86,6% uzyskuje te informacje w kontaktch indywidualnych, 73,3% podczas zebrań z rodzicami, 53% nauczycieli zbiera informacje podczas rozmów telefonicznych, a 13,3% w ramach anonimowych ankiet.

4 3. W jaki sposób pozyskuje Pan/Pani informacje o swoich uczniach od rodziców? Pytanie czwarte dotyczyło oceny przez nauczycieli zaangażowania się rodziców w życie szkoły. Poniższa tabela przedstawia ocenę zaangażowania rodziców w różne szkolne przedsięwzięcia wg opinii nauczycieli. Lp. Rodzaj działalności Niski Średni Wysoki 1. Pomoc w organizowaniu imprez klasowych (apele, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica itp.) 2. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych (Kiermasz szkolny, zabawy karnawałowe, akcje charytatywne, Festyn z okazji Dnia Dziecka). 3,33% 53% 33,3% 3,33% 43,33% 46,66% 3. Wycieczki szkolne. 50% 26,66% 6,66% 4. Wykonywanie innych prac na rzecz szkoły. 16% 70% 13,3% Ostatnie pytanie dotyczyło sposobów przekazywania uwag i propozycji rodziców co do pracy szkoły. Aż 93,3% nauczycieli sądzi, iż rodzice mogą swoje uwagi przekazywać w rozmowie indywidualnej z wychowawcą, dyrektorem czy nauczycielem, 66,6% uważa, że swojej uwagi rodzice mogą wyrażać w anonimowej ankiecie, 69% nauczycieli sadzi, iż podczas mogą to czynić podczas zebrania z rodzicami, aż 80% sądzi, że swoje uwagi mogą rodzice przekazywać przez dziennik elektroniczny.

5 5.W jaki sposób rodzice mogą przekazywać propozycje i uwagi dotyczące pracy szkoły. Opracowanie ankiety dla rodziców (Maj 2015r.) W ankiecie wzięło udział 37 rodziców uczniów klas I-III SP, 39 rodziców uczniów klas IV-VI SP i 37 rodziców uczniów gimnazjum. Razem ankiety wypełniło 113 rodziców uczniów naszej szkoły. Pierwsze pytanie sprawdzało, czy nasza szkoła spełnia oczekiwania rodziców w aspekcie kontaktów rodzica ze szkołą. W SP tak odpowiedziało 57% rodziców, w Gimnazjum 62,2%, odpowiedzi raczej

6 tak udzieliło 39% w SP i 35,1% uczniów w Gimnazjum. Raczej nie odpowiedziało 2,6% rodziców w SP (2 osoby) i 2,7% rodziców w Gimnazjum (1 osoba). Żaden z rodziców nie odpowiedział nie. Czy nasza szkoła spełnia Państwa oczekiwania w aspekcie kontaktów rodzica ze szkołą? Pytanie drugie dotyczyło oceny przez rodziców ich kontaktów ze szkołą. Bardzo dobrze ocenia te kontakty 31% rodziców uczniów SP i 40,5 % rodziców uczniów Gimnazjum. Dobrze ocenia kontakty ze szkołą 39% rodziców uczniów SP i 51,4% rodzców uczniów Gimnazjum. Poprwanie ocenia swoje kontakty ze szkołą 11,8% rodzców uczniów SP i 5,4 % rodziców uczniów Gimnazjum. Nikt z rodziców nie ocenia kontaktów ze szkołą niedostatecznie. Jedna osoba w Gimnazjum nie udzieliła odpowiedzi (2,7%). Jak ocenia Pani/Pan kontakty ze szkołą?

7 Pytanie trzecie dotyczyło preferencji rodziców w fromach kontaktu ze szkołą. Kontakty bezpośrednie z wychowawcą wybiera 77,6% rodziców uczniów SP i 78,4% rodziców uczniów Gimnazjum. Kontakty bezpośrednie z nauczycielem przedmiotu preferuje 22,3% w SP i 27% w Gimnazjum. Zebrania z rodzicami. Rodzice SP wybierają je w 85,5%, w Gimnazjum 89,2%. Kontakty z pedagogiem szkolnym wybrało 11,8% rodziców z SP i 16,2% z Gimnazjum. Rozmowy telefoniczne zaznaczyło 10,5% rodziców z SP i 10,6% z Gimanzjum. Zeszyt kontktu wybrało 60,5% rodziców z SP i 13,5% rodziców z Gimnazjum. Dziennik elektroniczny zaznaczyło 47,3% SP i 54,1% w Gimanzjum. Lekcje dla rodziców zaznaczyło 21% rodziców z SP i 8,1% rodziców Gimanzjum. Imprezy i uroczystości szkolne wybrało 59,2% rodziców SP i 51,4% rodziców Gimanazjum. W wycieczkach szkolnych udział bierze 9,2% rodziców w SP i 2,7% rodziców w Gimanzjum. Na zabawy karnawałowe uczęszcza 15,7% rodziców z SP i 16,2% rodziców w Gimnajzum. Nie było innych odpowiedzi. Z jakich form kontaktu ze szkołą korzysta Pani/Pan najczęściej? Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości kontaktów rodziców ze szkołą. Często kontaktuje się ze szkołą 7,8% rodziców w SP i 0% rodziców w Gimanzjum, według potrzeb zaznaczyło 65,7% rodziców w SP i 56,7% w Gimnazjum, rzadko wybrało 3,9% w SP i 2,7% w Gimanzjum, nigdy to 0% w SP i Gimanzjum, natomiast 38% rodziców SP i 62,2% rodziców Gimanzjum kontaktuje się raz w miesiącu ze szkołą podczas zebrań z rodzicami.

8 Jak często kontaktuje się Pani/Pan ze szkołą? Pytanie piąte sprawdzało, czy rodzice wiedzą, iż mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat pracy szkoły. Odpowiedź tak zaznaczyło 96% rodziców z SP i 85,6% rodziców z Gimnazjum. Odpowiedzi nie bez uzasadnienia udzieliło 2,6% rodziców w SP i 2,7% rodziców w Giamnzjum. Odpowiedzi nie udzieliło 1,31% rodziców w SP i 10,8% rodziców w Gimanzjum. Czy ma Pani/Pan możliwość wyrażenia opiniina temat pracy szkoły? Rodzice, którzy wybrali pozytywną odpowiedź zaznaczyli dodatkowo jaką formę na wyrażenie swojej opinii n/t pracy szkoły preferują. Poniższa tabela przedstawia te odpowiedzi, odpowiedź inne w SP to 1 osoba, która zaznaczyła rozmowę z pedagogiem.

9 W jakiej formie ma Pani/Pan możliwość wyrażenia swojej opinii? Pytanie szóste sprawdzało, czy rodzice są świadomi tego, iż współpracując ze szkołą współdecydują w sprawach szkoły, a opinia rodzica ma wpływ na planowanie podejmowanych przez szkołę działań. 81,5% rodziców w SP i 78,4% w Gimanzjum odpowiedziało tak. 13% w SP i 16,2% w Gimnazjum odpowiedzało nie, odpowiedź nie mam zdania zaznaczyło 3,9% rodziców w SP i 5,4% w Gimanzjum. Rodzice podali tylko jedno uzasadnienie: szkoła zrobi po swojemu. Czy jest Pani/Pan świadomy/a, że współpracując ze szkołą współdecyduje Pani/Pan w sprawach szkoły? Pytanie siódme sprawdzało, czy zdaniem rodziców szkoła wspiera ich w wychowaniu ich dzieci. Odpowiedź tak zaznaczyło 67,1% rodziców w SP i 67,6% rodziców w Gimanzjum. Nie zaznaczyło

10 1,31% rodziców w SP (1 rodzic) i 5,4 % rodziców w Gimanzjum (2 rodziców), 2 rodziców w Gimnazjum nie udzieliło odpowiedzi, Nikt nie uzasadnił negatywnej odpowiedzi. Nie ma zdania na ten temat 32,8% w SP i 27% w Gimnazjum. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? Zapytaliśmy rodziców w pytaniu ósmym jakie formy wsparcia wychowawczego oferuja nasza szkoła rodzicom. Poniższy wykres obrazuje formy i wybory rodziców w SP, jak i w Gimnazjum. Jakie formy wsparcia wychowawczego oferuje nasza szkoła rodzicom?

11 Pytanie dziewiąte sprawdzało, czy wg rodziców imprezy szkolne sprzyjają dobrej współpracy w szkole. 92,1% rodziców uczniów SP i 89,2% rodziców uczniów Gimnazjum twierdzi, że tak, odpowiedź nie to zaledwie 1,3% w SP i 2,7% w Gimnanzjum, nie ma zdania na ten temat 6,6% rodziców z SP i 8,1 rodziców z Gimnazjum. Czy imprezy szkolne takie jak Pasowanie na ucznia, Dzień Dziecka, Kiermasz Świąteczny itp. sprzyjają dobrej współpracy w szkole? W pytaniu dziesiątym zapytaliśmy rodziców, czy biorą udział w imprezach czy uroczystościach szkolnych i klasowych. Rodzice tak odpowedzieli: Czy bierze Pani/Pan udział w imprezach szkolnych i klasowych?

12 Na pytanie czy uczestniczy Pani/Pan w przygotowaniu imprez szkolnych lub je wspiera rodzice odpowiedzieli: W ostatanim pytaniu sprawdziliśmy jakich innych form współpracy oczekują od naszej szkoły rodzice uczniów. W szkole podstawowej były 4 odpowiedzi: 1. Więcej informacji w dzienniku elektronicznym- 1 osoba 2. Te formy, które proponuje szkoła w zupełności wystarczą- 2 osoby 3. Formy przydatne - pomoc w ruchu drogowym- 1 osoba. W gimnazjum były również 4 odpowiedzi: 1. Szybsza informacja od wychowawcy w sprawach problematycznych-1 osoba 2. Moje oczekiwania są spełnione- 1 osoba 3.Częstsze powiadomienie rodziców w jakiej sytuacji jest dziecko, najlepiej telefonicznie- 1 osoba 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka (dotychczas spełniony warunek) poprzez rozmowy z dzieckiem, rozmowy bądź spotkania z pedagogiem 1 osoba. Interpretacja wyników 1.Odniesienie się do pytan kluczowych - Jakie działania podejmuje szkoła, by angażować rodziców w życie szkoły?

13 Główna formą angażowania rodziców w realizację zadań szkoły jest zapraszanie ich do udziału w szkolnych i klasowych uroczystościach. O każdym takim wydarzeniu informujemy dzieci i rodziców. Imprezami, w które rodzice włączają się najchętniej są: kiermasz świąteczny, festyn z okazji Dnia Dziecka, zabawy andrzejkowe i karnawałowe w klasach I-III, mikołajki, zabawa karnawałowa organizowana przez Radę Rodziców, warsztaty prowadzone przez rodziców w ramach projektu Szkoła współpracy, zapraszamy rodziców na lekcje otwarte, zebranie z rodzicami, akademie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Rodzica (z okazji Dnia Matki), Dzień Chłopca, Dzień Kobiet. - W jaki sposób rodzice angażują się we współpracę ze szkołą? Rodzice pomagają w przygotowaniu imprez klasowych (wystrój klasy, przebranie dla dzieci, poczęstunek, wsparcie nauczyciela poprzez obecność rodziców na imprezach). Rodzice uczestniczą w organizacji imprez szkolnych (obsługa kiermaszu świątecznego i festynu rodzinnego, pieczenie ciasta na różne okazje). Rodzice wspierają finansowo szkołę poprzez dobrowolne składki na Radę Rodziców oraz zaangażowanie w akcje charytatywne (głównie przy festynie i kiermaszu świątecznym oraz zbiórce surowców wtórnych, np. nakrętki, kartridże, makulatura). Rodzice uczestniczą w lekcjach otwartych. Opiniują dokumenty szkolne, w tym Program profilaktyczny, Program wychowawczy, Regulamin oceniania zachowania. - Jakie są efekty współpracy szkoła-rodzice? Efektem współpracy z rodzicami są udane imprezy klasowe i szkolne, rozwój działalności charytatywnej. Dzięki wsparciu domu rodzinnego jest większe zaangażowanie uczniów w podejmowanie różnych działań w szkole. Występują korzystne dla uczniów zmiany w systemach oceniania zachowania oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania. - Jakie są oczekiwania rodziców i szkoły, co do wzajemnej współpracy? 110 na 113 rodziców oczekuje dalszej współpracy poprzez formy, które szkoła realizowała dotychczas. W trzech ankietach pojawiły się propozycje dotyczące: większej ilości informacji w dzienniku elektronicznym, otrzymywania szybszej informacji od wychowawcy w sprawach problemowych oraz przekazywania informacji w formie telefonicznej o sytuacji dziecka. Wnioski 1. Kontynuować dobrą współpracę rodzice szkoła. 2. W dalszym ciągu nagradzać rodziców bardzo aktywnie angażujących się w życie szkoły (na koniec roku szkolnego otrzymują pisemne podziękowanie). 3. W opinie rodziców najwyżej ocenioną formą współpracy ze szkołą są dobre kontakty z wychowawcą.

14 Załącznik 1. Ankieta dla rodziców. Grudzień 2014r. Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam uzyskać informacje i Państwa opinię na temat współpracy z rodzicami w szkole, temat ankiety: Rodzice są partnerami szkoły. Postaw X przy wybranej odpowiedzi. 1. Czy nasza szkoła spełnia Państwa oczekiwania w aspekcie kontaktów rodzica ze szkołą? TAK - RACZEJ TAK - RACZEJ NIE - NIE - 2. Jak ocenia Pani/Pan kontakty ze szkołą? BARDZO DOBRE- DOBRE- POPRAWNE- NIEDOSTATECZNE- 3. Jak często kontaktuje się Pan/Pani ze szkołą? (Można zaznaczyć więcej odpowiedzi) CZĘSTO - WEDŁUG POTRZEB- RAZ W MIESIĄCU PODCZAS ZEBRAŃ Z RODZICAMI- RZADKO - NIGDY - 4. Z jakich form kontaktu ze szkołą korzysta Pan/Pani najczęściej? (Można zaznaczyć więcej odpowiedzi) -KONTAKTY BEZPOŚREDNIE Z WYCHOWAWCĄ - -KONTAKTY BEZPOŚREDNIE Z NAUCZYCIELEM PRZEDMIOTU - -ZEBRANIA Z RODZICAMI - -KONTAKTY Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM- -ROZMOWY TELEFONICZNE - -INFORMACJE W ZESZYCIE KONTAKTU - -INFORMACJE PRZEKAZYWANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ(DZIENNIK ELEKTRONICZNY VULCAN )- -LEKCJE OTWARTE DLA RODZICÓW- -IMPREZY I UROCZYSTOŚĆI SZKOLNE(PASOWANIE NA UCZNIA, DZIEŃ RODZICA, KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA)- -WYCIECZKI SZKOLNE-

15 -ZABAWY KARNAWAŁOWE- -INNE JAKIE? PROSZĘ WYMIENIĆ 5.Czy ma Pan/Pani możliwość wyrażenia swojej opinii ta temat pracy szkoły? TAK- NIE- Jeśli tak, to w jakiej formie? (Można zaznaczyć więcej odpowiedzi) -W ROZMOWIE INDYWIDUALNEJ Z WYCHOWAWCĄ - - W ROZMOWIE Z NAUCZYCIELEM PRZEDMIOTU - -W ROZMOWIE Z DYREKTOREM SZKOŁY - -W ANONIMOWEJ ANKIECIE- -ZABIERAJĄC GŁOS NA ZEBRANIU Z RODZICAMI- -ZABIERAJĄ GŁOS NA ZEBRANIU RADY RODZICÓW SZKOŁY - 5. Czy jest Pan/Pani świadomy/a, że współpracując ze szkołą współdecyduje Pan/Pani w sprawach szkoły, a Pana/Pani opinia ma wpływ na planowanie podejmowanych przez szkołę działań? TAK - NIE - NIE MAM ZDANIA - 6. Czy sądzi Pan/Pani, iż szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? TAK - NIE - NIE MAM ZDANIA - 7. Jakie formy wsparcia wychowawczego oferuje nasza szkoła rodzicom? -WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCĄ - -WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM - -POMOC DYREKTORA SZKOŁY- -POMOC INNYCH NAUCZYCIELI- 8. Czy imprezy szkolne takie jak PASOWANIE NA UCZNIA, KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, DZIEŃ RODZICÓW, DZIEŃ DZIECKA, DZIEŃ BABCI,DZIADKA, LEKCJE OTWARTE itp. sprzyjają dobrej współpracy w szkole? TAK- NIE- NIE MAM ZDANIA- 9. Czy bierze Pan/Pani udział w imprezach i uroczystościach szkolnych wymienionych w pytaniu 8? TAK, ZAWSZE- TAK, CZĘSTO- SPORADYCZNIE-

16 NIE, RZADKO- 10. Czy uczestniczy Pan/Pani w przygotowaniu imprez szkolnych lub wspiera Pan/Pani pracę szkoły? (Można zaznaczyć więcej odpowiedzi) -BIORĘ CZYNNY UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH - -POZYSKUJĘ ŚRODKI, NAGRODY- -PIEKĘ CIASTA NA RÓŻNE IMPREZY SZKOLNE- -WSPIERAM DYREKTORA OPINIUJĄC PROGRAM PROFILAKTYCZNY, WYCHOWAWCZY CZY REGULAMINY SZKOLNE NP. REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ITP. - -GOSZCZĘ UCZNIÓW Z WĘGIER PODCZAS WYMIANY W MOIM DOMU- -BIORĘUDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH (KASZTANY, ZAKRĘTKI, MAKULATURA) WSPIERAJĄC MOJE DZIECKO- -BIERNIE UCZESTNICZĘ W ŻYCIU SZKOŁY- 11. Jakich innych form współpracy oczekuje Pan/Pani od naszej szkoły? Proszę je krótko przedstawić. Kwestionariusz osoby ankietowanej: Rodzic ucznia/uczennicy I-III Szkoły Podstawowej- Rodzic ucznia/uczennicy IV-VI Szkoły Podstawowej- Rodzic ucznia/uczennicy I-III Gimnazjum- Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Załącznik 2. Ankieta dla nauczycieli Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam uzyskać informacje i Państwa opinię na temat współpracy z rodzicami w naszej szkole, temat ankiety: Rodzice są partnerami szkoły. Postaw X przy wybranej odpowiedzi. 1. Jak ocenia Pan/Pani współpracę nauczycieli z rodzicami uczniów w naszej szkole? BARDZO DOBRZE-

17 DOBRZE- ZADOWALAJĄCO - SŁABO- 2. Jak często kontaktuje się Pan/Pani z rodzicami? (Można zaznaczyć więcej odpowiedzi) CZĘSTO - WEDŁUG POTRZEB- RAZ W MIESIĄCU PODCZAS ZEBRAŃ Z RODZICAMI- RZADKO - NIGDY - 3. W jaki sposób pozyskuje Pan/Pani potrzebne informacje o swoich uczniach od rodziców W KONTAKTACH INDYWIDUALNYCH- W ROZMOWACH TELEFONICZNYCH- PODCZAS ZEBRAŃ Z RODZICAMI- W FORMIE ANKIET ANONIMOWYCH- 4. W jaki sposób rodzice angażują się w działalność szkoły: PROSZĘ PODAĆ STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA NISKI/ŚREDNI/WYSOKI POMOC W ORGANIZOWANIU IMPREZ KLASOWYCH (apeli, Dni Babci, Dziadka, Dzień Rodzica itp.) - POMOC W ORGANIZOWANIU IMPREZ SZKOLNYCH (Kiermasz szkolny, zabawy karnawałowe, akcje charytatywne, Festyn z okazji Dnia Dziecka itp.)- WYCIECZKI SZKOLNE- UDZIAŁ W ZEBRANIACH Z RODZICAMI- KONSULTACJE INDYWIDUALNE- WYKONYWANIE PRAC NA RZECZ SZKOŁY- 5. Czy wie Pan/ Pani w jaki sposób GŁOS rodzica ma wpływ na planowanie podejmowanych działań w naszej szkole? W ROZMOWIE INDYWIDUALNEJ Z DYREKTOREM/WYCHOWAWCĄ/NAUCZYCIELEM W ANONIMOWEJ ANKIECIE W PRACACH RADY RODZICÓW ZABIERAJĄC GŁOS NA ZEBRANIU Z RODZICAMI 6. Jestem wychowawcą klas I- III SP IV-VI SP I-IIII GIM Nie jestem wychowawcą

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja wymagania 9 Rodzice są partnerami szkoły i placówki. Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji w sprawie: Czy szkoła posiada informacje od rodziców na temat swojej pracy?. Jak oceniana

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców?

2. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców? WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICÓW Styczeń 23 roku - w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej. "Rodzice są partnerami szkoły" Ankietę wypełniło 47 rodziców. O czym chcielibyście Państwo w szkole współdecydować?.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/ r.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/ r. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 28.06.2012r. Zgodnie z Planem nadzoru Pedagogicznego dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU Załącznik nr 1- Projekt ewaluacji EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU WYMAGANIE IX RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY I PLACÓWKI Diagnoza stopnia partycypacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 13 im. Leopolda Staffa w Łodzi RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar : Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 15/1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KNYSZYNIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych. Białystok, 12 stycznia 2016r.

Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych. Białystok, 12 stycznia 2016r. Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych Białystok, 12 stycznia 2016r. poziom podstawowy Partnerstwo rodziców w szkole powinno oznaczać, że : 1. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

NASZ GŁOS JEST WAŻNY! SKORZYSTAJMY Z TEGO. NIECH NAS USŁYSZĄ! Kwestionariusz ankietowy dla Rodziców Współpraca w naszej szkole

NASZ GŁOS JEST WAŻNY! SKORZYSTAJMY Z TEGO. NIECH NAS USŁYSZĄ! Kwestionariusz ankietowy dla Rodziców Współpraca w naszej szkole Rada Rodziców przy SP nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu Kwestionariusz ankietowy dla Rodziców Współpraca w naszej szkole Szanowni Rodzice, Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniu ankietowym,

Bardziej szczegółowo

Raport. z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014. Autorzy raportu: Roman Miazga. Tadeusz Czapliński

Raport. z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014. Autorzy raportu: Roman Miazga. Tadeusz Czapliński Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014 Autorzy raportu: Roman Miazga Tadeusz Czapliński Adresaci: -Dyrekcja Gimnazjum dla Dorosłych -Rada Pedagogiczna -Komenda

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu maj Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu maj Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu maj 2016 Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 9. Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT Borowa, marzec 2013 ANKIETA DLA RODZICÓW OCZEKIWANIA WOBEC SZKOŁY SZANOWNI RODZICE.PROZIMY O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY, KTÓREJ CELEM JEST POZNANIE PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach rok szkolny 2012/2013 OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły. Opracował zespół do spraw

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie

Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie 1 Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: III Funkcjonowa szkoły w środowisku lokalnym 3.4 Rodzice są partnerami szkoły Opracowali: mgr Beata

Bardziej szczegółowo

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi.

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi. ANKIETA DIAGNOZUJĄCA OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY Szanowni Państwo! W tym roku Wasze dzieci po raz pierwszy przekroczą próg szkoły. Pragniemy, aby czuły się tu bezpiecznie, w przyjaznej atmosferze

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE

GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2015 AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Załącznik nr 1 Ankiety Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole. Odpowiedz na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Zofia Skwara Edyta Jadach Jacek Cyganowski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 w roku

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA RODZICÓW.

ANKIETA DLA RODZICÓW. ANKIETA DLA RODZICÓW. Grono pedagogiczne pragnie poznać opinię Państwa na temat współpracy rodziców ze szkołą. Jesteśmy przekonani, że uzyskane w ten sposób informacje pozwolą ulepszyć pracę szkoły, a

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwania w współdecydowaniu o szkole

Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwania w współdecydowaniu o szkole Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich

Bardziej szczegółowo

Rodzice są partnerami szkoły

Rodzice są partnerami szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu Problem badawczy: Rodzice są partnerami szkoły Styczeń 2016 1 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Ewaluację przygotował

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOT EWALUACJI: Przedmiotem ewaluacji są działania szkoły w obszarze RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY WYMAGANIE 9: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWICACH RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Analiza ankiety dla

Bardziej szczegółowo

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Konieczność współpracy rodziców ze szkołą jest sprawą oczywistą i nikt już nie dyskutuje nad tym czy jest taka potrzeba czy też nie. Problemem jest

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2 DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2 Złożona sytuacja Gimnazjum nr 2 ROZMOWA Z DYREKTOREM Budowanie wizerunku szkoły poprzez rodziców. Poprawa współpracy z rodzicami. Potrzeba poprawy i wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY ROK SZKOLNY 212/213 WYMAGA: 2.5 Kształtuje się postawy uczniów Pytania kluczowe: Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat kształtowania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymagania 3.4.,,Rodzice są partnerami szkoły

Ewaluacja w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymagania 3.4.,,Rodzice są partnerami szkoły 1 Wołkowyja, dnia 19 grudnia 2012 roku Ewaluacja w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymagania 3.4.,,Rodzice są partnerami szkoły Wstęp: Szkoła jest integralnym elementem środowiska

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA GIMNAZJUM NR 2 W SZCZECINKU

EWALUACJA WEWNĘTRZNA GIMNAZJUM NR 2 W SZCZECINKU EWALUACJA WEWNĘTRZNA GIMNAZJUM NR 2 W SZCZECINKU rok szkolny 2013/2014 Wymaganie 9 Rodzice są partnerami szkoły Spis treści 1. Wstęp 2. Przedmiot ewaluacji 3. Cel ewaluacji 4. Kryteria ewaluacji 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. KAMIŃSKIEGO

PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. KAMIŃSKIEGO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. KAMIŃSKIEGO 4 Podstawa prawna 1. Z początkiem roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zapoznają się z budynkiem szkolnym, pracownikami szkoły oraz poznają zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE 9 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY LUB PLACÓWKI Opracowanie: Dorota Dembek Justyna Dunajska Teresa Osińska Sandra Wiatr Czerwiec 2016r 1 I INFORMACJE O SZKOLE NAZWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Przedmiot ewaluacji: współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę Obszar: III Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną.

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Cytując dane prosimy o podanie źródła Rodzice Komunikacja nauczycieli z rodzicami Rys. 1 Preferowane

Bardziej szczegółowo

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015 Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2014/2015 I. Celem ewaluowanego obszaru Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym było zdiagnozowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA Drodzy Rodzice! Niniejsza ankieta ma na celu zebranie Państwa opinii na temat funkcjonującego w gimnazjum systemu oceniania uczniów. Wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ badanie ankietowe marzec 216 ZAŁOŻENIA ANKIETY Celem badania było poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, by lepiej pracować w przyszłości Badaniami objęto

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Opracowanie: Ireneusz Bosak Magdalena Polok Magdalena Kubala Iwona Śliż 1 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

RODZICE - PARTNERAMI SZKOŁY W KONTEKŚCIE WYNIKÓW EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH

RODZICE - PARTNERAMI SZKOŁY W KONTEKŚCIE WYNIKÓW EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH RODZICE - PARTNERAMI SZKOŁY W KONTEKŚCIE WYNIKÓW EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH Rodzice są partnerami szkoły/placówki Szkoła/placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W szkole/placówce

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Zarszynie. Analiza wyników ANKIETY DLA RODZICÓW rok szkolny 2012/13

Szkoła Podstawowa w Zarszynie. Analiza wyników ANKIETY DLA RODZICÓW rok szkolny 2012/13 Szkoła Podstawowa w Zarszynie Analiza wyników ANKIETY DLA RODZICÓW rok szkolny 2012/13 W pracy szkoły konieczne jest współuczestnictwo rodziców. Chcąc poznać Państwa opinie i oczekiwania dotyczące różnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach Raport opracowali: Elżbieta Malendowicz Jerzy Garczyński Żary czerwiec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDKACH NOWYCH OSOBA WSPÓŁ- ODPOWIEDZIALNA. Dyrektor szkoły - wrzesień

PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDKACH NOWYCH OSOBA WSPÓŁ- ODPOWIEDZIALNA. Dyrektor szkoły - wrzesień PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDKACH NOWYCH ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA WSPÓŁ- ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI UWAGI I. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ ANKIETA DLA RODZICÓW Czy państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? Nie; 4% Nie wiem;

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH

WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH ROK SZKOLNY 2015/2016 1 OBSZARY WYZNACZONE DO BADAŃ 1. Rodzice są partnerami szkoły. 2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 TEMAT EWALUACJI: Złagodzenie trudności adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach

2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach opracował zespół w składzie: Elżbieta Kuczyńska Lidia Tabaka Anna Ruszczyk 1 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce rok szkolny 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w obszarze 3. Funkcjonowanie Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w środowisku lokalnym.

Ewaluacja wewnętrzna w obszarze 3. Funkcjonowanie Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w środowisku lokalnym. Elżbieta Dąbrowska Karolina Krużel Celina Rodzoń Alicja Chylińska Ewaluacja wewnętrzna w obszarze 3 Funkcjonowanie Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w środowisku lokalnym. Przedszkole i szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły SZKOLNY PLAN AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły SZKOLNY PLAN AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły SZKOLNY PLAN AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY 2014-2016 Skład rady współpracy: 1.dyrektor 2. wicedyrektor lub inny wyznaczony przez

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku ANALIZA WYNIKÓW ANKIET DO RODZICÓW Ankieta została przeprowadzona anonimowo wśród 240 rodziców uczniów klas I -VI Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku. Celem ankiety było zebranie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Raport ewaluacyjny obszar IV Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDSZKOLE NR 192 Wesoły Pędzelek RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Temat ewaluacji: UDZIAŁ RODZICÓW W POPOŁUDNIOWYCH ZABAWACH I ZAJĘCIACH INTEGRACYJNYCH Raport opracował

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami Plan współpracy z rodzicami Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach rok Lp. Forma współpracy Zadanie Termin realizacji 1. Zebranie inaugurujące rok 2. Zebranie grupowe inaugurujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW

PROGRAM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW PROGRAM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW KLASY 1 MC ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Autor: mgr Józef Czerwiec Założenia programu Pedagogizacja rodziców jest nieodłącznym elementem pracy wychowawcy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W W WĄBRZEŹNIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W W WĄBRZEŹNIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W W WĄBRZEŹNIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2017/2018 Cele współpracy - uświadomienie rodzicom, że rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt SZKOŁA WSPÓŁPRACY Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Projekt SZKOŁA WSPÓŁPRACY Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Projekt SZKOŁA WSPÓŁPRACY Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. I. CEL Celem podjętych badań było odpowiedzenia na główne pytanie projektu SZKOŁA WSPÓŁPRACY Co powinno się zmienić,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się Czerwiec 2016 Projekt ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA GIMNAZJUM IM. SŁAWOJA FELICJANA SKŁADKOWSKIEGO W POMIECHÓWKU EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2012/2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Działania wychowawcze podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania. Wyniki anonimowej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w marcu 2014 W badaniu ankietowym wzięło udział 251 z 367 rodziców,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie Ewaluacja wewnętrzna rok szkolny 2013/2014 WYMAGANIE 8 Szkoła Podstawowa Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Bardziej szczegółowo

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Drodzy Uczniowie Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza. Wasze odpowiedzi na postawione pytania pozwolą ocenić, czy uczniowie klas II -

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 214/215 Promowana jest wartość edukacyjna Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena, Pomorski Tadeusz, Krysztoforska Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s Analiza jakościowa ankiety dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Kadczy przeprowadzonej w listopadzie 2012 roku Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym (mierzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GROMNIKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/16 1 Charakterystyka wymagania: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Projekt ewaluacji

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o badaniu znajdą Państwo w na stronie internetowej:

Więcej informacji o badaniu znajdą Państwo w na stronie internetowej: ANKI E T ADL ARODZ I CÓW ANKI E T A Szanowni Państwo, w imieniu swoim i zespołu badawczego Instytutu Badań Edukacyjnych, pragnę serdecznie podziękować za dotychczasowe zaangażowanie w prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

PLAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1 Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym Wychowawcy klas 1. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY Przygotowanie : Agnieszka Lewandowska Przygotowanie ankiet: Małgorzata Kacprzak, Karolina Zinkiewicz Agnieszka Lewandowska.

Bardziej szczegółowo

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 Spis treści: I. Przedmiot i cel ewaluacji II. III. IV. Zakres badania ewaluacyjnego: Zebranie i opis danych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO 12 (wg rozporządzenia MEN z dn. 7 października 2009 r.) RODZICE SĄ PARTNERAMI

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Gimnazjum Integracyjne im. A. Mickiewicza w Łobzie. Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE

RAPORT Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Gimnazjum Integracyjne im. A. Mickiewicza w Łobzie. Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE RAPORT Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum Integracyjne im. A. Mickiewicza w Łobzie Obiekt ewaluacji: Ewaluacja zaangażowania rodziców w życie szkoły. Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo