Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 i pismem MEN znak: DJE.WEK DP z dnia 19 maja 2015r. przeprowadzono monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w losowo wybranych szkołach podstawowych, gimnazjach, technikach i liceach ogólnokształcących w woj. podlaskim. Celem monitorowania było pozyskanie informacji o stosowanych przez szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej oraz uwzględnianiu zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych. I. Przebieg monitorowania. 1. Wytypowano do badania 109 szkół (15% szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników) oraz przekazano im poprzez stronę internetową kuratorium i em do dyrektorów szkół informację o terminach, zasadach prowadzenia monitorowania (pismo NP z dnia r. ). 2. Dyrektorzy i nauczyciele wytypowanych szkół wypełniali ankiety on-line poprzez stronę internetową wg ustalonego harmonogramu: r. (od godz ) - wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół r. (do godz.12.00) i nauczycieli r. (od. godz ) r. przerwa techniczna na rozwiązanie zgłaszanych przez dyrektorów i wizytatorów problemów r. monitorowanie uzupełniające dla szkół, które zgłosiły problemy dot. wypełniania ankiet do r. analiza ankiet przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełnienia 3. Dane zbierane za pomocą ankiet obejmowały szkoły publiczne i niepubliczne oraz dotyczyły w szczególności: - wybranego oddziału klasy IV i VI w szkole podstawowej, - wybranego oddziału klasy III w gimnazjum, - wybranego oddziału klasy III w liceum ogólnokształcącym, - wybranego oddziału klasy III w technikum. 4. Ankiety wypełniło 118 (108,2%) szkół, w tym: 60 szkół podstawowych, 38 gimnazjów, 7 techników, 13 liceów ogólnokształcących. 5. Podczas badania dyrektorzy szkół zgłaszali problemy dot. m. in. rejestracji i logowania się na platformie, braku dostępu do loginu i hasła (zmienił się dyrektor), wypełniania

2 ankiet, wyboru klasy do badania, uwzględniania w badaniu przedmiotu realizowanego w poprzednim roku szkolnym. Problemy te były na bieżąco analizowane i rozwiązywane przez osoby wyznaczone w kuratorium do kontaktu tj. Panią Bożennę Krzesak Muchę z-cę Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Panią Elżbietę Kamińską starszego wizytatora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oraz poprzez wskazywanie dyrektorom szkół możliwości zgłoszenia problemów pod adres 6. Po zakończeniu badania koordynatorzy monitorowania dokonali analizy i weryfikacji ankiet wypełnianych przez szkoły uczestniczące w badaniu, pod kątem poprawności ich wypełniania (ponad 1000 ankiet). W 40 szkołach (34%) przywrócono ankiety do edycji w celu dokonania korekty udzielonych odpowiedzi. Oprócz pomyłek liczbowych najczęściej zmiany dotyczyły informacji na temat opracowania/dostosowania programów nauczania. II. Analiza zebranych danych z wykorzystaniem statystyk monitorowania. 1. Ankieta dyrektora szkoły Znaczna część badanych szkół prowadzi dla każdego oddziału tradycyjny dziennik lekcyjny. Badanie pokazuje, że: tylko z dziennika tradycyjnego korzysta (SP- 68%, G- 60%, LO- 46%, T-86%); dziennik elektroniczny prowadzi (SP- 10%, G- 16%, LO- 39%, T- 0%); oba dzienniki jednocześnie prowadzi (SP- 22%, G- 24%, LO- 15%, T-14%). We wszystkich badanych technikach i liceach ogólnokształcących każdy uczeń ma zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe na zajęciach informatyki, w gimnazjach 92%, natomiast w szkole podstawowej samodzielne stanowisko komputerowe na zajęciach komputerowych ma 58% uczniów klas I-III i 90% uczniów klas IV-VI. Większość lub wszystkie stanowiska komputerowe uczniów mają dostęp do Internetu (liceum ogólnokształcące 100%, gimnazjum 100%, szkoła podstawowa 98%, technikum 86%). 2. Ankieta wychowawcy Edukacja artystyczna uczniów w badanych oddziałach realizowana jest w szkole lub poza nią, najczęściej (2-3 razy w półroczu, 1-2 w roku) poprzez: obejrzenie filmu (SPIV- 93%, SPVI- 87%, G- 76%, LO- 83%, T- 71%); zwiedzenie wystawy (SPIV- 82%, SPVI- 78%, G- 92%, LO- 83%, T- 43%); uczestnictwo w koncercie muzycznym (SPIV- 75%, SPVI- 67%, G- 84%, LO- 83%, T- 57%); obejrzenie sztuki teatralnej na żywo (SPIV- 90%, SPVI- 82%, G- 79%, LO- 81%, T- 71%). uczestnictwo w spotkaniu z artystą/plastykiem/literatem/muzykiem (SPIV- 50%, SPVI- 57%, G- 71%, LO- 67%, T- 29%).

3 Rzadko miało miejsce oglądanie spektaklu za pośrednictwem Internetu, nigdy nie skorzystało z tej formy edukacji 58% uczniów klasy IV szkoły podstawowej, 48% uczniów klasy VI szkoły podstawowej, 47% uczniów gimnazjum, 33% uczniów liceum ogólnokształcącego i 57% uczniów technikum. Ponadto 71% uczniów kl. III badanych techników nigdy nie uczestniczyło w spotkaniu z artystą/plastykiem/literatem/muzykiem. W zdecydowanej większości badanych oddziałów są uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną tj. w kl. IV szkoły podstawowej - 97%, w kl. VI szkoły podstawowej 97%, w gimnazjum 97%, w liceum ogólnokształcącym 83%, w technikum 86%. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest najczęściej na podstawie: opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (z powodu dysgrafii, dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, dyslalii) i dotyczy następującej liczby uczniów (średnia): w kl. IV szkoły podstawowej 2, w klasie VI szkoły podstawowej 4, w gimnazjum 3, w liceum ogólnokształcącym 3, w technikum 2; wniosku nauczyciela dla uczniów z trudnościami w nauce (średnia): w kl. IV szkoły podstawowej 2, w klasie VI szkoły podstawowej 3, w gimnazjum 2, w liceum ogólnokształcącym 0, w technikum 1. W zajęciach dodatkowych dla uczniów zdolnych uczestniczy średnio 29% uczniów z kl. IV szkoły podstawowej, 34% z kl. VI szkoły podstawowej, 32% z gimnazjum, 12% z technikum, 100% z liceum ogólnokształcącego. W zajęciach dodatkowych dla uczniów z problemami w nauce uczestniczy średnio 30% uczniów z kl. IV szkoły podstawowej, 43% z kl. VI szkoły podstawowej, 44% z gimnazjum, 43% z technikum, 38% z liceum ogólnokształcącego. Uczniowie z badanych szkół uczestniczą w konkursach pozaszkolnych (w tym przedmiotowych). W gimnazjach tytuł finalisty i laureata zdobyło 213 uczniów (26%), najwięcej w : konkursach literackich/ortograficznych/językowych 50 uczniów, konkursach matematycznych 36 uczniów, konkursach plastycznych 21 uczniów, biologicznych/ekologicznych 15 uczniów. W liceach ogólnokształcących tytuł finalisty i laureata zdobyło 17 uczniów (6%), w technikum 26 uczniów (16%). Brak statystyki dla szkół podstawowych. 3. Ankieta nauczyciela j. polskiego Zamiłowanie do czytelnictwa nauczyciele rozwijają najczęściej (przynajmniej raz w tygodniu, 1-3 razy w miesiącu) poprzez: słuchanie pięknego czytania (SPIV- 92%, SPVI- 93%, G- 95%, LO- 85%, T- 86%); rozmowy o przeczytanych utworach (SPIV- 92%, SPVI- 93%, G- 97%, LO- 92%, T- 100%); wdrażanie do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej lub publicznej (SPIV- 77%, SPVI- 71%, G- 76%, LO- 85%, T- 86%); rzadko natomiast (1-2 razy w roku, nigdy):

4 organizowali spotkania z autorami, literatami (SPIV- 97%, SPVI- 95%, G- 92%, LO- 100%, T- 100%); uczenie się na pamięć np. wierszy (SPIV- 27%, SPVI- 29%, G- 71%, LO- 92%, T- 71%), około 60% szkół podstawowych 2-3 razy w półroczu. Najczęściej stosowane metody/formy pracy z zakresu edukacji polonistycznej to: burza mózgów, praca w grupach, debata/dyskusja, metaplan, drama, elektroniczne zasoby edukacyjne, np. kl. IV szkoły podstawowej (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (90%), praca w grupach (95%), debata/dyskusja (78%), elektroniczne zasoby edukacyjne (55%), metaplan (50%); kl. VI szkoły podstawowej (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (93%), praca w grupach (95%), debata/dyskusja (78%), elektroniczne zasoby edukacyjne (58%), metaplan (51%); kl. III gimnazjum (przynajmniej raz w tygodniu i i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (92%), praca w grupach (95%), debata/dyskusja (95%), elektroniczne zasoby edukacyjne (63%), metaplan (66%), prezentacja (61%); kl. III liceum ogólnokształcącego (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (100%), praca w grupach (92%), burza mózgów (100%), elektroniczne zasoby edukacyjne (77%), metaplan (46%); kl. III technikum (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (86%), praca w grupach (71%), burza mózgów (100%), elektroniczne zasoby edukacyjne (29%), prezentacja (57%), portfolio (14%). Rzadko stosowane metody pracy to: happening, portfolio. Nigdy nie wykorzystywano happeningu w 60% badanych szkół podstawowych, w 55% gimnazjów, 77% liceów ogólnokształcących, 29% techników oraz portfolio w 45% szkół podstawowych, w 29% gimnazjów, 69% liceów ogólnokształcących, 29% techników. Około połowy szkół podstawowych i gimnazjów realizowało w badanym oddziale podstawę programową z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego, tj. kl. IV szkoły podstawowej 45%, kl. VI szkoły podstawowej 58%, gimnazjum 50%, w mniejszym zakresie wykorzystywano w liceum ogólnokształcącym 38% i technikum 14%. Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano 200 projektów. Podczas nauki j. polskiego nauczyciele szkół podstawowych rzadko korzystają ze sprzętu informatycznego, natomiast nauczyciele gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i technikum wykorzystują go częściej, zwłaszcza rzutnik multimedialny i komputer z dostępem do Internetu, np. kl. IV szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (32%), rzutnik multimedialny (38%), komputer z dostępem do Internetu (45%) oraz nigdy - tablica interaktywna (50%), rzutnik multimedialny (25%), komputer z dostępem do Internetu (13%); kl. VI szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (32%), rzutnik multimedialny (41%), komputer z dostępem do Internetu (37%) oraz nigdy - tablica interaktywna (49%), rzutnik multimedialny (20%), komputer z dostępem do Internetu (15%); kl. III gimnazjum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (18%), rzutnik multimedialny (32%), komputer z dostępem do Internetu (37%) oraz

5 nigdy - tablica interaktywna (55%), rzutnik multimedialny (8%), komputer z dostępem do Internetu (8%); kl. III liceum ogólnokształcącego: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (23%), rzutnik multimedialny (15%), komputer z dostępem do Internetu (23%) oraz nigdy - tablica interaktywna (39%), rzutnik multimedialny (8%), komputer z dostępem do Internetu (8%); kl. III technikum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (29%), rzutnik multimedialny (43%), komputer z dostępem do Internetu (43%) oraz nigdy - tablica interaktywna (43%), rzutnik multimedialny (0%), komputer z dostępem do Internetu (0%). Programy nauczania j. polskiego realizowane w szkołach opracowywano najczęściej na podstawie materiałów zewnętrznych, dostosowanych przez nauczycieli do potrzeb szkoły, np. kl. IV szkoły podstawowej (58%), kl. VI szkoły podstawowej (68%), gimnazjum (66%), liceum ogólnokształcące (62%), technikum (72%). 4. Ankieta nauczyciela matematyki Najczęściej stosowane przez nauczycieli formy zajęć wspomagające edukację matematyczną to: sytuacje zadaniowe/strategiczne, ćwiczenia manipulacyjne, wykorzystywanie elektronicznych zasobów edukacyjnych, natomiast rzadko gry dydaktyczne i organizowanie konkursów matematycznych z udziałem wszystkich uczniów. Najczęściej stosowane metody/formy pracy z zakresu edukacji matematycznej to: burza mózgów, praca w grupach, debata/dyskusja, prezentacja, symulacja, np. kl. IV szkoły podstawowej (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (85%), praca w grupach (78%), debata/dyskusja (73%), prezentacja (42%), symulacja (42%); kl. VI szkoły podstawowej (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (87%), praca w grupach (70%), debata/dyskusja (73%), prezentacja (48%), symulacja (35%); kl. III gimnazjum (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (82%), praca w grupach (76%), debata/dyskusja (66%), prezentacja (34%), symulacja (26%); kl. III liceum ogólnokształcącego (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (62%), praca w grupach (69%), burza mózgów (69%), prezentacja (69%), symulacja (54%); kl. III technikum (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (57%), praca w grupach (57%), burza mózgów (57%), metaplan (29%), prezentacja (29%), symulacja (14%). Rzadko stosowane metody pracy to: happening, portfolio. Nigdy nie wykorzystywano happeningu w 75% badanych szkół podstawowych, w 82% gimnazjów, 100% liceów ogólnokształcących, 100% techników oraz portfolio w 65% szkół podstawowych, w 71% gimnazjów, 69% liceów ogólnokształcących, 71% techników. Co czwarta szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące oraz co trzecie gimnazjum realizowało w badanym oddziale podstawę programową z wykorzystaniem metody

6 projektu edukacyjnego. W technikum nie stosowano tej metody. Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano 79 projektów. Podczas nauki matematyki nauczyciele szkół podstawowych rzadko korzystają ze sprzętu informatycznego, natomiast nauczyciele gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i technikum wykorzystują go częściej, zwłaszcza rzutnik multimedialny i komputer z dostępem do Internetu, np. kl. IV szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (25%), rzutnik multimedialny (27%), komputer z dostępem do Internetu (42%) oraz nigdy - tablica interaktywna (40%), rzutnik multimedialny (28%), komputer z dostępem do Internetu (17%); kl. VI szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (20%), rzutnik multimedialny (30%), komputer z dostępem do Internetu (37%) oraz nigdy - tablica interaktywna (48%), rzutnik multimedialny (28%), komputer z dostępem do Internetu (17%); kl. III gimnazjum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (32%), rzutnik multimedialny (37%), komputer z dostępem do Internetu (37%) oraz nigdy - tablica interaktywna (39%), rzutnik multimedialny (18%), komputer z dostępem do Internetu (15%); kl. III liceum ogólnokształcącego: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (23%), rzutnik multimedialny (23%), komputer z dostępem do Internetu (15%) oraz nigdy - tablica interaktywna (38%), rzutnik multimedialny (8%), komputer z dostępem do Internetu (31%); kl. III technikum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (14%), rzutnik multimedialny (14%), komputer z dostępem do Internetu (29%) oraz nigdy - tablica interaktywna (43%), rzutnik multimedialny (43%), komputer z dostępem do Internetu (29%). Programy nauczania matematyki realizowane w szkołach opracowywano najczęściej na podstawie materiałów zewnętrznych, dostosowanych przez nauczycieli do potrzeb szkoły, np. kl. IV szkoły podstawowej (65%), kl. VI szkoły podstawowej (63%), gimnazjum (58%), technikum (71%), liceum ogólnokształcące (38%). Poza tym w liceum ogólnokształcącym (62%) wykorzystywano program zewnętrzny, bez wprowadzania zmian. 5. Ankieta nauczyciela j. obcego Najczęściej nauczanym językiem obcym w badanych oddziałach jest j. angielski, tj. w kl. IV szkoły podstawowej - 98% (59/60), w kl. VI szkoły podstawowej 98% (59/60), w gimnazjum jako pierwszy język 97% (37/38), w liceum ogólnokształcącym i technikum jako język obowiązkowy 100%. W większości szkół podstawowych nie dokonano podziału na grupy ze względu na poziom zaawansowania 73% (44/60), w 68% (26/38) gimnazjów nauczanie j. obcego jest realizowane w grupach zróżnicowanych pod względem znajomości języka przez uczniów. W liceach ogólnokształcących i technikach podział na poziom podstawowy i rozszerzony.

7 Najczęściej stosowane metody/formy pracy przy realizacji treści j. obcego to: burza mózgów, praca w grupach, debata/dyskusja, drama, elektroniczne zasoby edukacyjne, np. kl. IV szkoły podstawowej (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (85%), praca w grupach (85%), debata/dyskusja (50%), elektroniczne zasoby edukacyjne (63%), drama (47%); kl. VI szkoły podstawowej (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (87%), praca w grupach (88%), debata/dyskusja (60%), elektroniczne zasoby edukacyjne (65%), drama (52%); kl. III gimnazjum (przynajmniej raz w tygodniu i i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (84%), praca w grupach (92%), debata/dyskusja (66%), elektroniczne zasoby edukacyjne (79%); kl. III liceum ogólnokształcącego (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (77%), praca w grupach (100%), burza mózgów (92%), elektroniczne zasoby edukacyjne (92%), symulacja (77%), metaplan (46%); kl. III technikum (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (83%), praca w grupach (100%), burza mózgów (100%), elektroniczne zasoby edukacyjne (83%), prezentacja (67%), symulacja (67%), portfolio (17%). Rzadko stosowane metody pracy to: happening, portfolio. Nigdy nie wykorzystywano happeningu w 55% badanych szkół podstawowych, w 50% gimnazjów, 69% liceów ogólnokształcących, 29% techników oraz portfolio w 42% szkół podstawowych, w 37% gimnazjów, 46% liceów ogólnokształcących, 0% techników. Cześć szkół podstawowych i gimnazjów realizowało w badanym oddziale podstawę programową poprzez wykorzystanie metody projektu edukacyjnego, tj. kl. IV szkoły podstawowej 28%, kl. VI szkoły podstawowej 28%, gimnazjum 50%, technikum 67%, w mniejszym zakresie wykorzystywano w liceum ogólnokształcącym 15%. Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano 113 projektów. Podczas nauki j. obcych około połowy nauczycieli korzysta ze sprzętu informatycznego. Ma to miejsce na każdej lekcji, przynajmniej raz w tygodniu lub przynajmniej raz w miesiącu. Pozostali korzystają rzadko, np. kl. IV szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (17%), rzutnik multimedialny (32%), komputer z dostępem do Internetu (23%) oraz nigdy - tablica interaktywna (35%), rzutnik multimedialny (20%), komputer z dostępem do Internetu (23%); kl. VI szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (22%), rzutnik multimedialny (30%), komputer z dostępem do Internetu (35%) oraz nigdy - tablica interaktywna (33%), rzutnik multimedialny (20%), komputer z dostępem do Internetu (13%); kl. III gimnazjum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (29%), rzutnik multimedialny (29%), komputer z dostępem do Internetu (21%) oraz nigdy - tablica interaktywna (29%), rzutnik multimedialny (24%), komputer z dostępem do Internetu (13%); kl. III liceum ogólnokształcącego: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (23%), rzutnik multimedialny (23%), komputer z dostępem do

8 Internetu (8%) oraz nigdy - tablica interaktywna (39%), rzutnik multimedialny (15%), komputer z dostępem do Internetu (8%); kl. III technikum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (16%), rzutnik multimedialny (33%), komputer z dostępem do Internetu (50%) oraz nigdy - tablica interaktywna (16%), rzutnik multimedialny (0%), komputer z dostępem do Internetu (0%). Programy nauczania j. obcych realizowane w szkołach opracowywano najczęściej na podstawie materiałów zewnętrznych, dostosowanych przez nauczycieli do potrzeb szkoły, np. kl. IV szkoły podstawowej (60%), kl. VI szkoły podstawowej (58%), gimnazjum (60%), liceum ogólnokształcące (46%), technikum (33%). Ponadto 54% liceów ogólnokształcących i 67% techników realizowało program przygotowany zewnętrznie, bez wprowadzania poprawek. 6. Ankieta nauczyciela historii i społeczeństwo, historii, wos Realizując podstawę programową uczniowie badanych oddziałów najczęściej analizowali teksty źródłowe, oglądali edukacyjne filmy historyczne, uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne oraz korzystali z elektronicznych zasobów edukacyjnych. Rzadko realizowali lekcje w muzeum, odwiedzali miejsca historyczne, spotykali się z uczestnikami wydarzeń historycznych/ludźmi pełniącymi ważną rolę społeczno-polityczną. Najczęściej stosowane metody/formy pracy z zakresu historii i wos to: burza mózgów, praca w grupach, debata/dyskusja, prezentacja, np. historia kl. III gimnazjum (przynajmniej raz w tygodniu i i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (87%), praca w grupach (87%), debata/dyskusja (66%), prezentacja (47%); wos kl. III gimnazjum (przynajmniej raz w tygodniu i i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (79%), praca w grupach (79%), debata/dyskusja (55%), prezentacja (52%); historia kl. III liceum ogólnokształcącego (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (70%), praca w grupach (90%), burza mózgów (80%), prezentacja (80%); wos kl. III liceum ogólnokształcącego (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (60%), praca w grupach (80%), burza mózgów (70%), prezentacja (20%); historia i społeczeństwo kl. III liceum ogólnokształcącego (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (64%), praca w grupach (73%), burza mózgów (64%), prezentacja (46%); historia i społeczeństwo kl. III technikum (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (71%), praca w grupach (100%), burza mózgów (71%), prezentacja (57%); dla szkoły podstawowej brak danych. Rzadko stosowane metod pracy to: happening, portfolio. Nauczyciele historii w części badanych oddziałów realizowali podstawę programową poprzez wykorzystanie metody projektu edukacyjnego, np. gimnazjum 42%, liceum ogólnokształcące 55%, technikum 14%. Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano 53 projekty.

9 Ponad połowa nauczycieli historii i społeczeństwa w szkołach podstawowych rzadko lub wcale nie korzysta ze sprzętu informatycznego, natomiast nauczyciele gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i technikum wykorzystują go częściej, zwłaszcza rzutnik multimedialny i komputer z dostępem do Internetu, np. historia i społeczeństwo kl. IV szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (25%), rzutnik multimedialny (37%), komputer z dostępem do Internetu (43%) oraz nigdy - tablica interaktywna (45%), rzutnik multimedialny (18%), komputer z dostępem do Internetu (17%); historia i społeczeństwo kl. VI szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (29%), rzutnik multimedialny (36%), komputer z dostępem do Internetu (46%) oraz nigdy - tablica interaktywna (42%), rzutnik multimedialny (17%), komputer z dostępem do Internetu (14%); historia kl. III gimnazjum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (21%), rzutnik multimedialny (37%), komputer z dostępem do Internetu (26%) oraz nigdy - tablica interaktywna (53%), rzutnik multimedialny (3%), komputer z dostępem do Internetu (5%); wos kl. III gimnazjum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (21%), rzutnik multimedialny (33%), komputer z dostępem do Internetu (12%) oraz nigdy - tablica interaktywna (58%), rzutnik multimedialny (0%), komputer z dostępem do Internetu (12%); historia i społeczeństwo kl. III liceum ogólnokształcącego: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (0%), rzutnik multimedialny (18%), komputer z dostępem do Internetu (27%) oraz nigdy - tablica interaktywna (64%), rzutnik multimedialny (18%), komputer z dostępem do Internetu (18%); historia i społeczeństwo kl. III technikum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (43%), rzutnik multimedialny (43%), komputer z dostępem do Internetu (29%) oraz nigdy - tablica interaktywna (43%), rzutnik multimedialny (0%), komputer z dostępem do Internetu (14%). Programy nauczania historii i społeczeństwo, historii, wos realizowane w szkołach opracowywano najczęściej na podstawie materiałów zewnętrznych, dostosowanych przez nauczycieli do potrzeb szkoły, np. kl. IV szkoły podstawowej (50%), kl. VI szkoły podstawowej (51%), gimnazjum - historia (68%), gimnazjum - wos (55%), liceum ogólnokształcące historia i społeczeństwo (55%), technikum historia i społeczeństwo (57%). Ponadto 50% szkół podstawowych w kl. IV, 49% szkół podstawowych w kl. VI, 45% liceów ogólnokształcących, 43% techników realizowało program przygotowany zewnętrznie, bez wprowadzania poprawek. 7. Ankieta nauczyciela przyrody, biologii Realizując podstawę programową uczniowie badanych oddziałów najczęściej prowadzili obserwacje w terenie, wykonywali doświadczenia w klasie, wykonywali ćwiczenia w terenie, obserwowali pokaz doświadczenia oraz korzystali z elektronicznych zasobów edukacyjnych.

10 Najczęściej stosowane metody/formy pracy z zakresu przyrody, biologii to: burza mózgów, praca w grupach, debata/dyskusja, prezentacja, np. przyroda kl. IV szkoły podstawowej (przynajmniej raz w tygodniu i i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (80%), praca w grupach (78%), debata/dyskusja (55%), prezentacja (43%); przyroda kl. VI szkoły podstawowej (przynajmniej raz w tygodniu i i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (88%), praca w grupach (80%), debata/dyskusja (58%), prezentacja (45%); przyroda kl. III liceum ogólnokształcącego (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (58%), praca w grupach (80%), burza mózgów (88%), prezentacja (45%); dla gimnazjum i technikum brak statystyki. Rzadko stosowane metod pracy to: happening, portfolio. Większość nauczycieli przyrody, biologii korzysta ze sprzętu informatycznego, zwłaszcza rzutnika multimedialnego i komputera z dostępem do Internetu. Ma to miejsce na każdej lekcji, przynajmniej raz w tygodniu lub przynajmniej raz w miesiącu. Pozostali korzystają rzadko, np. kl. IV szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (27%), rzutnik multimedialny (17%), komputer z dostępem do Internetu (37%) oraz nigdy - tablica interaktywna (38%), rzutnik multimedialny (20%), komputer z dostępem do Internetu (10%); kl. VI szkoły podstawowej: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (20%), rzutnik multimedialny (10%), komputer z dostępem do Internetu (30%) oraz nigdy - tablica interaktywna (38%), rzutnik multimedialny (22%), komputer z dostępem do Internetu (8%); kl. III liceum ogólnokształcącego: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (20%), rzutnik multimedialny (10%), komputer z dostępem do Internetu (30%) oraz nigdy - tablica interaktywna (38%), rzutnik multimedialny (22%), komputer z dostępem do Internetu (8%); dla gimnazjum i technikum brak statystyki. Cześć badanych oddziałów realizuje podstawę programową z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego, tj. kl. IV szkoły podstawowej 33%, kl. VI szkoły podstawowej 63%, liceum ogólnokształcące 57%. Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano 132 projekty. Programy nauczania przyrody, biologii realizowane w szkołach opracowywano najczęściej na podstawie materiałów zewnętrznych, dostosowanych przez nauczycieli do potrzeb szkoły, np. kl. IV szkoły podstawowej (58%), kl. VI szkoły podstawowej (58%), liceum ogólnokształcące (58%). 8. Ankieta nauczyciela chemii Realizując podstawę programową uczniowie badanych oddziałów najczęściej obserwowali pokaz doświadczenia prezentowany w szkole, wykonywali ćwiczenia laboratoryjne w szkole, oraz korzystali z elektronicznych zasobów edukacyjnych, rzadko uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych i obserwowali pokazy doświadczeń poza szkołą.

11 Najczęściej stosowane metody/formy pracy z zakresu edukacji chemicznej to: burza mózgów, praca w grupach, debata/dyskusja, prezentacja, np. kl. III gimnazjum (przynajmniej raz w tygodniu i i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (55%), praca w grupach (55%), debata/dyskusja (45%), prezentacja (34%); kl. III liceum ogólnokształcącego (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (58%), praca w grupach (81%), burza mózgów (66%), prezentacja (47%); kl. III technikum (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (58%), praca w grupach (93%), burza mózgów (63%), prezentacja (51%). Rzadko stosowane metod pracy to: happening, portfolio. Ponad połowa nauczycieli chemii korzysta ze sprzętu informatycznego, zwłaszcza rzutnika multimedialnego i komputera z dostępem do Internetu. Ma to miejsce na każdej lekcji, przynajmniej raz w tygodniu lub przynajmniej raz w miesiącu. Pozostali korzystają rzadko, np. kl. III gimnazjum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (23%), rzutnik multimedialny (26%), komputer z dostępem do Internetu (34%) oraz nigdy - tablica interaktywna (51%), rzutnik multimedialny (12%), komputer z dostępem do Internetu (15%); kl. III liceum ogólnokształcącego: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (20%), rzutnik multimedialny (15%), komputer z dostępem do Internetu (22%) oraz nigdy - tablica interaktywna (54%), rzutnik multimedialny (5%), komputer z dostępem do Internetu (11%); kl. III technikum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (15%), rzutnik multimedialny (20%), komputer z dostępem do Internetu (19%) oraz nigdy - tablica interaktywna (54%), rzutnik multimedialny (7%), komputer z dostępem do Internetu (14%). Cześć szkół realizowała w badanym oddziale podstawę programową z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego, tj. gimnazjum 31%, liceum ogólnokształcące 20%. Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano 28 projektów. Programy nauczania chemii realizowane w szkołach opracowywano najczęściej na podstawie materiałów zewnętrznych, dostosowanych przez nauczycieli do potrzeb szkoły, np. gimnazjum - (59%), liceum ogólnokształcące (62%), technikum (49%). Ponadto 41% gimnazjów, 37% liceów ogólnokształcących, 48% techników realizowało program przygotowany zewnętrznie, bez wprowadzania poprawek. 9. Ankieta nauczyciela fizyki Realizując podstawę programową uczniowie badanych oddziałów najczęściej obserwowali pokaz doświadczenia prezentowany w szkole przez nauczyciela/przez wybranych uczniów, wykonywali doświadczenia samodzielnie w grupach oraz korzystali z elektronicznych zasobów edukacyjnych, rzadko uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych i obserwowali pokazy doświadczeń poza szkołą.

12 Najczęściej stosowane metody/formy pracy z zakresu edukacji fizycznej to: burza mózgów, praca w grupach, debata/dyskusja, prezentacja, np. kl. III gimnazjum (przynajmniej raz w tygodniu i i 1-3 razy w miesiącu) burza mózgów (53%), praca w grupach (55%), debata/dyskusja (58%), prezentacja (53%); kl. III liceum ogólnokształcącego (przynajmniej raz w tygodniu i 1-3 razy w miesiącu) debata/dyskusja (33%), praca w grupach (67%), burza mózgów (56%), prezentacja (56%), symulacja (44%); kl. III technikum w mniejszym zakresie (2-3 razy w półroczu) debata/dyskusja (100%), praca w grupach (100%), burza mózgów (50%), prezentacja (100%), symulacja (50%). Rzadko stosowane metod pracy to: happening, portfolio. Ponad połowa nauczycieli fizyki korzysta ze sprzętu informatycznego, zwłaszcza rzutnika multimedialnego i komputera z dostępem do Internetu. Ma to miejsce na każdej lekcji, przynajmniej raz w tygodniu lub przynajmniej raz w miesiącu. Pozostali korzystają rzadko, np. kl. III gimnazjum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (13%), rzutnik multimedialny (21%), komputer z dostępem do Internetu (26%) oraz nigdy - tablica interaktywna (42%), rzutnik multimedialny (11%), komputer z dostępem do Internetu (8%); kl. III liceum ogólnokształcącego: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (44%), rzutnik multimedialny (11%), komputer z dostępem do Internetu (33%) oraz nigdy - tablica interaktywna (22%), rzutnik multimedialny (0%), komputer z dostępem do Internetu (0%); kl. III technikum: kilka razy w roku szkolnym - tablica interaktywna (0%), rzutnik multimedialny (0%), komputer z dostępem do Internetu (0%) oraz nigdy - tablica interaktywna (50%), rzutnik multimedialny (0%), komputer z dostępem do Internetu (0%). Cześć szkół realizowała w badanym oddziale podstawę programową z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego, tj. gimnazjum 40%, liceum ogólnokształcące 22%, technikum 50%. Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano 54 projekty. Programy nauczania fizyki realizowane w szkołach opracowywano najczęściej na podstawie materiałów zewnętrznych, dostosowanych przez nauczycieli do potrzeb szkoły, np. gimnazjum (61%), liceum ogólnokształcące (67%), technikum (50%). Ponadto 39% gimnazjów, 33% liceów ogólnokształcących, 50% techników realizowało program przygotowany zewnętrznie, bez wprowadzania poprawek. III. Wnioski z monitorowania realizacji podstawy programowej. 1. Większość badanych szkół prowadzi tradycyjny dziennik lekcyjny. Z dziennika w formie elektronicznej najczęściej korzysta liceum ogólnokształcące (40%). 2. Prawie wszystkie badane szkoły zapewniają uczniom samodzielne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (na zajęciach komputerowych i zajęciach informatyki), wyjątek stanowią klasy I-III w 42% szkół podstawowych.

13 3. W zajęciach dodatkowych organizowanych w szkołach uczestniczy większy odsetek uczniów z trudnościami w nauce niż uczniów zdolnych, wyjątek stanowi liceum ogólnokształcące. 4. W prawie wszystkich badanych oddziałach są uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną (od 1 do 4), którą najczęściej organizuje się na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (z powodu dysgrafii, dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, dyslalii) lub wniosku nauczyciela dla uczniów z trudnościami w nauce. 5. Badane szkoły realizują edukację artystyczną, najczęściej poprzez oglądanie filmów, sztuk teatralnych na żywo, zwiedzanie wystaw i udział w koncertach muzycznych, rzadziej organizują uczniom spotkania z artystą/plastykiem/literatem/muzykiem oraz bardzo rzadko oglądanie spektakli za pośrednictwem Internetu. 6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wykorzystują aktywizujące metody i formy pracy, najczęściej stosowane to: burza mózgów, debata/dyskusja, praca w grupach. Rzadko stosują happening, portfolio. 7. Nauczyciele badanych oddziałów podczas realizacji podstawy programowej stosują metodę projektu edukacyjnego, najwięcej projektów zrealizowano w szkołach podstawowych i gimnazjach. W trakcie bieżącego roku szkolnego najwięcej projektów edukacyjnych zrealizowali nauczyciele j. polskiego (200), biologii/przyrody (132), j. obcych (113). 8. Większość badanych nauczycieli z różną częstotliwością wykorzystuje w swojej pracy sprzęt komputerowy, tj. rzutnik multimedialny i komputer z dostępem do Internetu, natomiast rzadko/nigdy tablicę interaktywną. Częściej ze sprzętu komputerowego korzystają nauczyciele chemii, fizyki, j. polskiego. W najmniejszym zakresie sprzęt komputerowy wykorzystują nauczyciele szkół podstawowych, ok. 50% wykorzystuje go rzadko i wcale. 9. Nauczyciele j. polskiego rozwijają u swoich uczniów zamiłowanie do czytelnictwa, najczęściej poprzez: słuchanie pięknego czytania, rozmowy o przeczytanych utworach, wdrażanie do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej lub publicznej. Rzadko organizują spotkania z autorami, literatami oraz uczenie się na pamięć np. wierszy (z wyjątkiem ok. 60% szkół podstawowych). 10. Na lekcjach fizyki i chemii uczniowie badanych oddziałów najczęściej obserwują pokaz doświadczenia prezentowany przez nauczyciela/przez wybranych uczniów, wykonują doświadczenia samodzielnie w grupach, wykonują ćwiczenia laboratoryjne w szkole, natomiast rzadko uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych i obserwowali pokazy doświadczeń poza szkołą. 11. Najczęściej stosowane przez nauczycieli matematyki wspomagające formy zajęć to: sytuacje zadaniowe/strategiczne, ćwiczenia manipulacyjne, wykorzystywanie elektronicznych zasobów edukacyjnych, natomiast rzadko stosują gry dydaktyczne i organizują konkursy matematyczne z udziałem wszystkich uczniów. 12. Programy nauczania realizowane w szkołach (ok. 60%) opracowywano na podstawie materiałów zewnętrznych, dostosowanych przez nauczycieli do potrzeb szkoły, w mniejszym zakresie realizowano programy przygotowane zewnętrznie, bez wprowadzania poprawek.

14 IV. Rekomendacje do pracy szkół w roku szkolnym 2015/ Dążyć do zapewnienia wszystkim uczniom samodzielnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu na zajęciach informatyki i zajęciach komputerowych, zwłaszcza w klasach I-III szkoły podstawowej. 2. Na zajęciach z poszczególnych przedmiotów w większym zakresie wykorzystywać sprzęt komputerowy, tj. rzutnik multimedialny, komputer z dostępem do Internetu, tablicę interaktywną. 3. W procesie edukacyjnym stosować szerszą gamę aktywizujących metod nauczania, w tym metodę projektu edukacyjnego. 4. Edukację artystyczną realizować w szkołach z częstszą organizacją spotkań z artystą/plastykiem/literatem/muzykiem oraz poprzez oglądanie spektakli za pośrednictwem Internetu. 5. Rozwijać u uczniów zamiłowanie do czytelnictwa, częściej kształtować umiejętność uczenia się na pamięć np. wierszy. 6. Podczas realizacji podstawy programowej z fizyki i chemii organizować uczniom więcej wycieczek dydaktycznych i umożliwiać im obserwację pokazów doświadczeń poza szkołą. 7. Częściej stosować gry i zabawy dydaktyczne jako skuteczną formę wspomagania edukacji matematycznej. Opracowanie: st. wizytator Elżbieta Kamińska

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że forma ankiet zamieszczonych na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie względem arkuszy w formacie.doc i.pdf.

Informujemy, że forma ankiet zamieszczonych na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie względem arkuszy w formacie.doc i.pdf. ANKIETY DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA

ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA Cz. I: dla dyrektora przedszkola po wypełnieniu ankiety przez dyrektora ankietę będzie wypełniał nauczyciel wychowania przedszkolnego uczący najstarszą grupę dzieci w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie:

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. Cz. I: dla dyrektora szkoły. Po wypełnieniu ankiety przez dyrektora:

ANKIETA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. Cz. I: dla dyrektora szkoły. Po wypełnieniu ankiety przez dyrektora: ANKIETA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Cz. I: dla dyrektora szkoły Po wypełnieniu ankiety przez dyrektora: ankietę wypełniają nauczyciele, którzy uczą wskazaną do badania klasę I następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

Cz. I: dla dyrektora szkoły

Cz. I: dla dyrektora szkoły ANKIETA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Cz. I: dla dyrektora szkoły Po wypełnieniu ankiety przez dyrektora ankietę wypełniają: nauczyciel nauczania zintegrowanego wskazanej klasy I, tj. klasy A lub pierwszej klasy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny 2014/2015 ewaluacje Delegatura

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r.

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r. Nowe liceum od roku 2012 Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r./ Dyrektor LO po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU uwzględniając zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013 Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Podsumowanie 2012/2013 Zadania ODN w projekcie 1. Przygotowanie programów szkoleń w ramach zaplanowanej

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa -wyzwanie dla systemu oświaty. Warszawa, grudnia 2012 r.

Nowa podstawa programowa -wyzwanie dla systemu oświaty. Warszawa, grudnia 2012 r. Nowa podstawa programowa -wyzwanie dla systemu oświaty Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. Podstawa programowa Ramowe plany nauczania Szkolny plan nauczania Program nauczania Arkusz organizacyjny Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym PROGRAMY NAUCZANIA W KONKURSIE 2/POKL/3.3.4/2011 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania 49. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERUTOWIE MARZEC 2017r. WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu jest: Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP DO.110.2.8.2015 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna I LO w Toruniu. Rok szkolny 2012 / 2013

Oferta edukacyjna I LO w Toruniu. Rok szkolny 2012 / 2013 Oferta edukacyjna I LO w Toruniu Rok szkolny 2012 / 2013 W roku szkolnym 2012/13 planujemy utworzenie sześciu klas pierwszych. Oferujemy w każdej klasie nauczanie 2-3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Nowa struktura szkolnictwa Obecna struktura szkolnictwa, składająca się z 6-letniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny ewaluacje W roku szkolnym 2014/15

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 W roku szkolnym 2012/2013 prowadzimy nabór do siedmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY

ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 1 Lp. Zadania Sposób Szczegóły Odpowiedzialni 1 Podęcie działań podnoszących efektywość kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej w roku szkolnym 2017 / 2018. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć

wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach, minimalny i tygodniowy wymiar

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-1 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie 2013 INF0RMACJE DLA DYREKTORA

Monitorowanie 2013 INF0RMACJE DLA DYREKTORA Monitorowanie 2013 INF0RMACJE DLA DYREKTORA Monitorowanie zaplanowane w projekcie: -realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego czerwiec 2013,2014,2015 15% przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Olsztyn dn. 10 września 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. C. Szucha 25, 00-918 Warszawa Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące projektu z dnia.2014

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r. www.oskko.edu.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. podstawy prawne ramowe plany nauczania koncepcja organizacji pracy szkoły oferta edukacyjna szkoły IX Konferencja OSKKO, UJ,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Art. 40.7. szkoły lub placówki przedstawia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Badana zależność: Planowanie realizacji oraz ocenianie zajęć o charakterze praktycznym w nauczaniu przedmiotu Przyroda na II etapie edukacyjnym.

Badana zależność: Planowanie realizacji oraz ocenianie zajęć o charakterze praktycznym w nauczaniu przedmiotu Przyroda na II etapie edukacyjnym. Moduł IV, zał. 1 Pytanie kluczowe: Jak nauczyciel przyrody w nauczaniu przedmiotu na II etapie edukacyjnym planuje realizację oraz ocenianie zajęć o charakterze praktycznym? Badana zależność: Planowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcyjny Przekształcenie wzorów występujących w matematyce, fizyce, chemii. Scenariusz lekcyjny

Scenariusz lekcyjny Przekształcenie wzorów występujących w matematyce, fizyce, chemii. Scenariusz lekcyjny Scenariusz lekcyjny Klasa: I c liceum ogólnokształcące (profil bezpieczeństwo wewnętrzne). Czas trwania zajęć: 45 minut. Nauczany przedmiot: matematyka. Program nauczania: Kształcenie w zakresie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2013/2014

Zasady Rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2013/2014 Zasady Rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna planu: PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002 roku oraz z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w: 1. Ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zespołu Zadaniowego do Spraw Pierwszego Celu (ZZ Cel 1) SUS OK. I semestr roku szkolnego 2015/2016

SPRAWOZDANIE. Zespołu Zadaniowego do Spraw Pierwszego Celu (ZZ Cel 1) SUS OK. I semestr roku szkolnego 2015/2016 SPAWOZDANIE Zespołu Zadaniowego do Spraw Pierwszego Celu (ZZ Cel 1) SUS O I semestr roku szkolnego 2015/2016 Cel I: Stosowanie przez nauczycieli IZ i motywuje uczniów do większej aktywności na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

r o k s z k o l n y /

r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y /

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika KLASA IA sportowa Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum język polski, matematyka, biologia, geografia BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

MATURA 2017 TERMIN GŁÓWNY

MATURA 2017 TERMIN GŁÓWNY MATURA 2017 TERMIN GŁÓWNY CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 4 24.05.2017 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE POZIOM PODSTAWOWY: JĘZYK POLSKI 4.05.2017 MATEMATYKA 5.05.2017 JĘZYK ANGIELSKI 8.05.2017 JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy nabór do ośmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy, że w

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 23 grudnia 2008 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 23 grudnia 2008 r. 20 stycznia 2012 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Jest to kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08 1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna

ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1. Data ustalenia obserwacji... 2. Imię i nazwisko nauczyciela... 3. Imię i nazwisko osoby obserwującej... 5. Cel obserwacji: I. Doradczo-doskonaląca

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2014 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. 02.09.2014 r. kiermasz używanych podręczników, 3. 11.09.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie z rodzicami klas III- 11 września 2017r.

Egzamin gimnazjalny. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie z rodzicami klas III- 11 września 2017r. Egzamin gimnazjalny. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie z rodzicami klas III- 11 września 2017r. Warunkiem ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do trzech części egzaminu gimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Cel projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia w 4 szkołach podstawowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych 324 uczniów klas IV-VI poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH Załącznik nr 5 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I-III Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. w.. NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. w.. NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR w.. NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Opracowała: Beata Florek Zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Jakie unormowania nie zmieniają się?

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Jakie unormowania nie zmieniają się? Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych Jakie unormowania nie zmieniają się? 1) ogólna liczba godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne nie będzie mniejsza niż dotychczas; Etap

Bardziej szczegółowo

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie I. Zasady ogólne 1. Regulamin programu IB MYP, zwanego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: od klasy drugiej rozszerzenia: do wyboru przez ucznia 2-4 przedmiotów spośród: j.

Bardziej szczegółowo