RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Leopolda Staffa w Łodzi RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar : Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 15/1

2 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły; została przeprowadzona na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 9roku w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z dnia 9 października 9 r. ). Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 13 im. Leopolda Staffa w Łodzi przez zespół ewaluacyjny w składzie: Mirosława Kolczyńska, Magdalena Klemba, Teresa Wojtyra, Krzysztof Karło. Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji o funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów. Przedmiotem ewaluacji była współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę. Celem przeprowadzonej ewaluacji było dostarczenie informacji na temat funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami oraz poznanie oczekiwań rodziców, co do sposobów i form współpracy ze szkołą. W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej od września do października 15 roku zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ewaluacyjny. Obejmowały one ankiety skierowane do rodziców i nauczycieli oraz kwestionariusz wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem szkoły. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia w projekcie ewaluacji wewnętrznej. W trakcie badań przeprowadzono: - ankietowanie rodziców uczniów - ankietowanie nauczycieli - wywiad z dyrektorem szkoły Grupę badawczą stanowili nauczyciele i wychowawcy ( osób ), liczna reprezentacja rodziców ( 1 ), dyrektor. Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolonych. Ankietowanych było 7% nauczycieli wychowawców i 5% rodziców. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono Radzie Pedagogicznej na jej posiedzeniu w dniu r. Niniejszy raport został również umieszczony na stronie internetowej szkoły

3 Typ ewaluacji: Problemowa PLAN I PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI Cel: Dostarczenie informacji na temat funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami oraz poznanie oczekiwań rodziców, co do sposobów i form współpracy ze szkołą Odbiorcy: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rodzice Przedmiot ewaluacji: Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły Termin: wrzesień październik 15r Zespół ewaluacyjny: Mirosława Kolczyńska, Magdalena Klemba, Teresa Wojtyra, Krzysztof Karło Przedmiot ewaluacji: Obszar: Środowisko; Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły Pytania kluczowe: PROJEKT EWALUACJI 1. W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy?. Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły i jaki jest ich wpływ na działania szkoły? 3. Jaki jest poziom i zakres zaangażowania rodziców w działania prowadzone przez szkołę?. W jaki sposób szkoła informuje rodziców o rozwoju ich dzieci? 5. Jakie formy wspierania rodziców w wychowaniu dzieci prowadzi szkoła? Kryteria ewaluacji: 1. Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania.. Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły i ich opinie mają wpływ na działania szkoły. 3. Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę.. Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci 5. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. 3

4 Dobór metod badawczych i źródeł informacji: Metoda Badania Wywiad indywidualny Badanie ankietowe Badanie ankietowe Źródło informacji Dyrektor Nauczyciele Rodzice Dobór próby badawczej: Nauczyciele wychowawcy - 13 ( 1% ) Nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy 7 ( 5% ) Rodzice uczniów klas II VI - 1 ( 5%)

5 WYNIKI ANKIETA DLA RODZICÓW Ankieta dla rodziców składała się z 1 pytań. 1. Czy państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? % % % 31 Większość ankietowanych rodziców 7% jest zdania, że powinni uczestniczyć w życiu szkoły. Tylko ankietowanych rodziców ( % ) sądzi, że nie powinno uczestniczyć w życiu szkoły, a 31( % ) nie ma zdania na ten temat. 5

6 . Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców ( Rada Rodziców )? % - tak 1% - nie Ankietowani rodzice ( 99%) wiedzą o działających w szkole organach przedstawicielstwa rodziców. Tylko jeden ankietowany rodzic stwierdził, że nie wie o istnieniu Rady Rodziców

7 3. Czy Państwo informowani są na temat zakresu prowadzonych prac i podejmowanych decyzji dotyczących życia szkoły przez przedstawicieli Rady Rodziców? % % 1% 1 Rodzice mają świadomość działania w szkole organu ich przedstawicielstwa Rady Rodziców. % ankietowanych rodziców twierdzi, że są informowani na temat zakresu prowadzonych prac i podejmowanych decyzji dotyczących życia szkoły przez Radę Rodziców. Natomiast % ankietowanych rodziców twierdzi, że nie jest informowana o decyzjach Rady Rodziców. Jedynie 1% nie ma zdania na ten temat. 7

8 . W jaki sposób szkoła uzyskuje informacje na temat Państwa oczekiwań dotyczących współpracy ze szkołą? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) % wypełnianie ankiet 1% rozmowy podczas zebrań ogólnych 3% rozmowy indywidualne z nauczycielami i dyrekcją Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że wiedzą w jaki sposób szkoła uzyskuje informacje dotyczące ich współpracy ze szkołą. Informacje są uzyskiwane: podczas rozmów na zebraniach ogólnych - 1%, podczas rozmów indywidualnych 3% oraz przez wypełnianie ankiet 3%.

9 5. W jaki sposób uczestniczycie Państwo w życiu szkoły? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź ) % pomagając finansowo 9 % wykonując użyteczne prace % pomagając w realizacji zadań szkolnych % 3 % inne (jakie?) współtworząc program wychowawczy i profilaktyczny Ankietowani rodzice chętnie uczestniczą w różny sposób w życiu szkoły. Badanie ankietowe pokazuje, że największa liczba rodziców ( 7% ) pomaga finansowo. Biorą udział w realizacji imprez szkolnych ( % ), wykonują użyteczne prace na rzecz szkoły ( 9% ). % rodziców uważa, że współtworzy program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny. 3% jako powód braku uczestnictwa w życiu szkoły podaje: zdyt długo pracjuę i nie mam takiej możliwości, W szkole nic się nie da zrobić gdyż wszystko blokuje dyrektor, Dyrekcja nie chetna do współpracy, Dyrekcja robi za mało,pora odnowić teren szkoły i ocieplić budynek, a osoby odpowiedziały, że nie uczestniczy w żaden sposób. 9

10 . Z jakich form kontaktu ze szkołą chcieliby Państwo korzystać? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź ) % wspólne imprezy szkolne 5 3% strona internetowa, kontakty e- mailowe 35% kontakt telefoniczny 9 3% korespondencja (listy,dzienniczek ucznia) 51 1% spotkania z ekspertami (odczyty, prelekcje, szkolenia, warsztaty) 19 5% indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami 7 % klasowe zebrania z rodzicami 11 Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wynika, % procent rodziców za najważniejszą formę kontaktu ze szkołą uważa klasowe zebrania. Ponadto rodzice chętnie korzystają z kontaktów telefonicznych 35%, indywidualnych spotkań z wychowawcami i nauczycielami 5%, strony internetowej, kontaktów owych 3%, wspólnych imprez szkolnych %, korespondencji ( listy, dzienniczek ucznia ) 3%. Tylko 1% rodziców chciałoby korzystać ze spotkania z ekspertami ( odczyty, prelekcje, szkolenia, warsztaty ). 1

11 7. Jak oceniają Państwo odbywające się w szkole zebrania z rodzicami? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź ) % są dobrze przygotowane i prowadzone 59% dostarczają mi wielu ważnych informacji na temat życia klasy i szkoły 7% uzyskuję informację na temat postępów w nauce i zachowaniu mojego dziecka 5% odbywają się w niemiłej atmosferze % są stratą czasu % dają możliwość współdecydowania o sprawach dotyczących życia klasy i szkoły Badani rodzice oceniają odbywające się w szkole zebrania następująco: 7% - są dobrze przygotowane i przeprowadzone 7% - uzyskuje informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu swojego dziecka 59% - dostarczają mi wielu ważnych informacji na temat życia klasy i szkoły % - dają możliwość współdecydowania w sprawach dotyczących życia klasy i szkoły % - rodziców uważa, że odbywają się w niemiłej atmosferze % - rodziców uważa, że zebrania są stratę czasu. 11

12 . Czy mają państwo możliwość współdecydowania w sprawach dotyczących życia klasy i szkoły? % tak % nie 7% ankietowanych rodziców wyraża przekonanie, że może współdecydować w sprawach życia klasy i szkoły. Natomiast % badanych uważa, że nie ma takiej możliwości. 1

13 9. Czy według Państwa działania szkoły przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych są wystarczające? % tak 3% raczej tak % raczej nie 13% nie 3% nie mam zdania Większość ankietowanych rodziców 5% ( tak -%, raczej tak 3% )twierdzi, że szkoła prowadzi wystarczające działania dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych. 5% - ( raczej nie %, nie 13% ) ankietowanych wyraża zdanie przeciwne. 3% nie zajmuje żadnego stanowiska w tej kwestii. 13

14 1. Czy Państwa zdaniem szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? % tak 19% nie Zdecydowana większość ankietowanych 1% uważa, że szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu ich dzieci. 19% badanych twierdzi, że jest przeciwnie. 1

15 11. Jak Państwo oceniają swoją współpracę ze szkołą? % bardzo dobrze 5% raczej dobrze 7 5% raczej źle % bardzo źle % nie mam zdania Badani rodzice współpracę ze szkołą oceniają następująco: raczej dobrze 5%, bardzo dobrze 5%, % - nie ma zdania. Jedynie 5% badanych rodziców oceniło współpracę ze szkołą raczej źle. 15

16 1. Jak Państwo oceniają wpływ rodziców na życie szkoły? % wystarczający 31% zbyt mały % zbyt duży 3 Większość ankietowanych ( 7% ) uważa, że ma wystarczający wpływ na życie szkoły. 31%badanych twierdzi, że ich wpływ jest zbyt mały, a %, że zbyt duży. 1

17 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Ankieta dla nauczycieli składała się z 17 pytań 1. Czy pełni pan/i funkcję wychowawcy klasowego? % 35% 13 nauczycieli pełni funkcję wychowawcy klasowego 17

18 . Czy jest Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami? % 5% 1% Zdecydowana większość przebadanych nauczycieli 9% jest raczej zadowolona ze współpracy z rodzicami. Żaden z ankietowanych nauczycieli nie ocenia współpracy z rodzicami negatywnie. 1

19 3. Czy w Pana/i opinii rodzice są zainteresowani tym, co się dzieje w szkole? % - zdecydowanie tak 75% - raczej tak 1% - raczej nie % - zdecydowanie nie Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele 9% są zdania, że rodzice interesują się tym, co dzieje się w szkole. Jedyne 1% sądzi że, raczej nie. 19

20 . Czy w Pana/i opinii są rodzice, którzy pomimo zachęty unikają lub odmawiają współpracy ze szkołą i uczestnictwa w życiu szkoły? % - nie ma takich rodziców 75% - pojedyncze osoby 5% - mniej niż połowa % - więcej niż połowa Piętnastu (75% )ankietowanych sądzi, że jedynie pojedyncze osoby unikają współpracy. Tylko pięciu( 5%) ankietowanych twierdzi, że mniej niż połowa rodziców unika współpracy.

21 5. Z których form współpracy rodzice najczęściej korzystają? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź ) % - klasowe zebrania z rodzicami 5% - indywidualne spotkania 3 15% - spotkania z ekspertami ( odczyty, prelekcje, szkolenia, warsztaty 35% - kontakt telefoniczny 1% - wspólne imprezy Ankietowani nauczyciele twierdzą, że klasowe zebrania z rodzicami % oraz indywidualne spotkania 5% należą do najczęściej wykorzystywanych przez rodziców form współpracy. Inną atrakcyjną formą współpracy według 35% badanych jest kontakt telefoniczny oraz 1% - udział we wspólnych imprezach szkolnych. Jedynie 15% ankietowanych jest zdania, że spotkania z ekspertami. 1

22 .Czy system kontaktów rodziców z nauczycielami spełnia Pana/i potrzeby i oczekiwania? % - tak 5% - nie 75% ankietowanych uważa, że istniejący system kontaktów z rodzicami spełnia ich potrzeby i oczekiwania, a 5% ten system nie satysfakcjonuje.

23 7. Czy liczba klasowych zebrań z rodzicami jest według Pana/i? % - zbyt duża 5% - wystarczająca % - za mała 1% - nie mam zdania 17 ankietowanych nauczycieli ( 5% ) zgadza się, że liczba zebrań z rodzicami jest wystarczająca, dla 5% jest zbyt duża a 1% nie ma na ten temat zdania 3

24 . Jak rodzice zachowują się podczas organizowanych przez Pan/a/ią klasowych zebrań? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź ) % - większość rodziców bierze aktywny udział 5% - pojedyncze osoby wypowiadają się na forum 1% - ja mówię rodzice słuchają 1% - rodzice wykazują przejawy znudzenia 5% - nie dotyczy % ankietowanych nauczycieli uważa, że większość rodziców bierze aktywny udział w zebraniu. 5% sądzi, że jedynie pojedyncze osoby wypowiadają się publicznie. 1% twierdzi, że rodzice podczas klasowych zebrań słuchają ich wypowiedzi, również 1% uważa, że rodzice wykazują objawy znudzenia. 5% nauczycieli którzy nie są wychowawcami uważa, że ten problem ich nie dotyczy.

25 9. W jaki sposób pozyskuje Pan/i opinie od rodziców na temat pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź ) % - ankietowanie rodziców 5% - rozmowy podczas zebrań ogólnych 9% - rozmowy indywidualne z rodzicami Nauczyciele pozyskują opinię od rodziców na temat pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej najczęściej w rozmowach indywidualnych 9%, w rozmowach podczas zebrań ogólnych 5% oraz za pomocą ankiet 15%. 5

26 1. Czy rodzice starają się mieć wpływ na życie klasy i szkoły? % - zdecydowanie tak 5% - raczej tak 15% - raczej nie % - zdecydowanie nie 5% ankietowanych nauczycieli w odpowiedzi na pytanie Czy rodzice starają się mieć wpływ na życie klasy i szkoły udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak lub raczej tak. 15% ankietowanych raczej nie.

27 11. Czy Pana/i zdaniem otrzymywane od rodziców opinie i sugestie na temat pracy szkoły mają dalszy wpływ na proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy? % - zawsze 7% - często 15% - czasami % - rzadko % - nigdy 5% nauczycieli uważa, że otrzymywane od rodziców opinie i sugestie mają zawsze lub często dalszy wpływ na proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy. 15% twierdzi, że czasami. Żaden z nauczycieli nie podał odpowiedzi rzadko lub nigdy. 7

28 1. Jak często rodzice kontaktują się z Pan/em/ią z własnej inicjatywy? % -często % - czasami % - rzadko % - nigdy Wszyscy ankietowani twierdzą, że rodzice kontaktują się z nauczycielem lub wychowawcą. % nauczycieli uważa, że rodzice z własnej inicjatywy kontaktują się ze szkołą, w tym % często, a % czasami. % ankietowanych uważa, że rzadko.

29 13. W jaki sposób udziela Pan/i informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu poszczególnych uczniów? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź ) % - pisemnie ( kartki z ocenami,ocena opisowa 95% - podczas rozmów indywidualnych 5% - w kontakcie telefonicznym 35% - poprzez pocztę internetową 95% nauczycieli najchętniej udziela informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu podczas rozmów indywidualnych, 9% - pisemnie, 5% w kontakcie telefonicznym. Zebrania z rodzicami służą wymianie informacji jedynie dla % ankietowanych. Pocztę elektroniczną wykorzystuje 35% badanych. 9

30 1. Jakie formy wspierania rodziców w wychowaniu ich dzieci stosuje Pan/i w swojej pracy? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź ) % - kierowane do rodziców odczyty, prelekcje, szkolenia, warsztaty prowadzone przez ekspertów % - kierowanie uczniów z problemami do poradni psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z rodzicami 9% - porady i wskazówki do pracy z dzieckiem przekazywane rodzicom 9% - uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych 5% - pomoc i wsparcie w sytuacjach problemowych 5% - uzyskiwanie pomocy w instytucjach zewnętrznych 5% - zajęcia świetlicowe W swojej pracy 5% nauczycieli pomaga i wspiera rodziców w sytuacjach problemowych. % kieruje uczniów w porozumieniu z rodzicami do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 9% na zajęcia dodatkowe. 9% przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem, 5% w zajęciach świetlicowych, 5% uzyskuje pomoc w instytucjach zewnętrznych. % nauczycieli kieruje do rodziców odczyty, prelekcje, szkolenia 3

31 15. Czy rodzice wypełniają Pana/i zalecenia dotyczące wspomagania nauki dziecka? % - zawsze 5% - często 5% - czasami 5% - rzadko % - nigdy 5% ankietowanych nauczycieli uważa, że rodzice często wypełniają zalecenia dotyczące wspomagania nauki dziecka. 5% rodziców czasami a 5% uważa, że rzadko. Nikt z ankietowanych nie sądzi, że rodzice nigdy nie wypełniają zaleceń. 31

32 1. O ilu rodzinach swoich uczniów może Pan/i powiedzieć, że nie współpracuje z Pan/em/ią w procesie nauczania i wychowania ich dziecka? % - nie ma takich rodziców 5% - pojedyncze osoby 1% - mniej niż połowa % - więcej niż % - wszyscy połowa 5% nauczycieli uważa, że nie ma rodziców niewspółpracujących z wychowawcą lub nauczycielem. 5% nauczycieli twierdzi, że tylko pojedynczy rodzice pomimo zachęty unikają lub odmawiają współpracy ze szkołą i uczestnictwa w życiu szkoły. Tylko osoby ( 1% ) stwierdziły, że mniej niż połowa rodziców nie chce podjąć współpracy. 17. Brak innych uwag i sugestii dotyczących współpracy z rodzicami. 3

33 KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM SZKOŁY 1. W jaki sposób rodzice dzielą się z dyrektorem swoimi opiniami na temat pracy szkoły i procesu nauczania? Rodzice dzielą się swoimi opiniami w rozmowach bezpośrednich oraz podczas spotkań z Radą Rodziców.. Czy opinie rodziców brane są pod uwagę przy planowaniu działań szkoły? Wszelkie sugestie działające na korzyść szkoły zawsze są brane pod uwagę, a opinie rodziców są jednym z najważniejszych głosów mających wpływ na planowanie działań szkoły. 3. Na które obszary działań szkoły rodzice mają największy wpływ? Rodzice mają największy wpływ na efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej oraz na samo funkcjonowanie szkoły. Rodzice nie tylko współpracują w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły lecz także uczestniczą w podejmowanych działaniach.. Jakie zadania podejmowane są w celu pozyskiwania rodziców do współpracy? Współdziałanie w tworzeniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Przekonanie rodziców, iż tylko współpraca z nimi może doprowadzić szkołę do osiągniecia sukcesów. 5. Jakie efekty dla szkoły przynosi współpraca z rodzicami? Współpraca z rodzicami przynosi obustronne korzyści. Z jednej strony rodzice mają ogromny wpływ na swoje dzieci, a w szkole uczniowie spędzają większą część dnia, dlatego też konsultowanie zachowania dziecka z rodzicami, obieranie wspólnego celu prowadzi do polepszenia stosunków rodzic dziecko szkoła.. Czy jest Pan zadowolony ze współpracy z rodzicami? Oczywiście tak. Uważam, że rodzice są sprzymierzeńcami szkoły. Musimy mieć jednak świadomość, że współpraca nauczyciela z rodzicami musi opierać się na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu. Zrozumieniu roli jaką odgrywa rodzic, a jaką nauczyciel w życiu dziecka i obranie wspólnego stanowiska z pełnym zaufaniem i życzliwością. Rodzice bardzo chętnie włączają się w życie szkoły poprzez wspieranie inicjatyw klasowych oraz działań szkolnych ( imprezy, akcje itp. ). 33

34 KOMENTARZ Dokonana analiza prowadzi do następujących wniosków 1. Działania podejmowane w szkole wspierają rodziców w wychowywaniu ich dzieci.. Rodzice maja możliwość wyrażania swojej opinii o pracy szkoły i procesie nauczania. 3. Rodzice traktowani są jako partnerzy, tzn. szkoła dba o pozyskiwanie opinii rodziców i wykorzystuje je w pracy, mają możliwość włączania się w różne działania szkoły.. Według opinii nauczycieli i samych rodziców ich zaangażowanie w przedsięwzięcia organizowane w szkole jest zadawalające. 5. Dla większości rodziców formy kontaktu ze szkołą i sposoby informowania o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci są optymalne.. Większość rodziców jest zadowolona z kontaktu i współpracy ze szkołą oraz współdecydowania w sprawach szkoły. Duża część chętnie uczestniczy w imprezach i uroczystościach szkolnych 3

35 REKOMENDACJE ( zalecenia na przyszłość ) 1. Zadowolenie rodziców ze współpracy ze szkołą kształtuje się na poziomie dość dobrym ( 7% ), ale w przyszłości warto zwiększyć zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły oraz mobilizować ich do pozyskiwania dodatkowych funduszy na wzbogacenie wyposażenia szkoły.. By rodzic miał poczucie podmiotowości, należy nadal tworzyć mu możliwość wyrażania własnego zdania na temat pracy szkoły, współdecydowania i uczestnictwa w podejmowanych przez szkołę działaniach. 3. Bardziej aktywizować rodziców, aby w większym stopniu mogli wpływać na jakość i skuteczność szkoły.. Większość rodziców uważa, że formy kontaktu ze szkołą i sposoby informowania o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci są optymalne, dlatego należy ten poziom utrzymać. 5. Należy zwiększyć zaangażowanie rodziców w organizację uroczystości i imprez szkolnych. 35

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KNYSZYNIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja wymagania 9 Rodzice są partnerami szkoły i placówki. Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji w sprawie: Czy szkoła posiada informacje od rodziców na temat swojej pracy?. Jak oceniana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE 9 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY LUB PLACÓWKI Opracowanie: Dorota Dembek Justyna Dunajska Teresa Osińska Sandra Wiatr Czerwiec 2016r 1 I INFORMACJE O SZKOLE NAZWA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWICACH RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 2011/2012 1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE

GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2015 AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwania w współdecydowaniu o szkole

Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwania w współdecydowaniu o szkole Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWICACH RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Analiza ankiety dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH

WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH ROK SZKOLNY 2015/2016 1 OBSZARY WYZNACZONE DO BADAŃ 1. Rodzice są partnerami szkoły. 2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO 12 (wg rozporządzenia MEN z dn. 7 października 2009 r.) RODZICE SĄ PARTNERAMI

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 w roku

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły. Opracował zespół do spraw

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ ANKIETA DLA RODZICÓW Czy państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? Nie; 4% Nie wiem;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Przedmiot ewaluacji: współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę Obszar: III Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Zofia Skwara Edyta Jadach Jacek Cyganowski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/ r.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/ r. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 28.06.2012r. Zgodnie z Planem nadzoru Pedagogicznego dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie

Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie 1 Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: III Funkcjonowa szkoły w środowisku lokalnym 3.4 Rodzice są partnerami szkoły Opracowali: mgr Beata

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć I. Przedmiot i cele ewaluacji Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Raport ewaluacyjny obszar IV Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU Załącznik nr 1- Projekt ewaluacji EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU WYMAGANIE IX RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY I PLACÓWKI Diagnoza stopnia partycypacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DŹWIRZYNIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZOLNY 2013/2014 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Projekt ewaluacji wewnętrznej 3. Arkusz ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s Analiza jakościowa ankiety dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Kadczy przeprowadzonej w listopadzie 2012 roku Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym (mierzenie

Bardziej szczegółowo

2. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców?

2. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców? WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICÓW Styczeń 23 roku - w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej. "Rodzice są partnerami szkoły" Ankietę wypełniło 47 rodziców. O czym chcielibyście Państwo w szkole współdecydować?.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się Czerwiec 2016 Projekt ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015 Zespół ewaluacyjny w składzie nauczycielek ZSO Krzyżanowice: Ewa Kuczera, Joanna Rogala, Wioleta Gaicka i Magdalena Orłowska przygotował i przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Raport. z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014. Autorzy raportu: Roman Miazga. Tadeusz Czapliński

Raport. z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014. Autorzy raportu: Roman Miazga. Tadeusz Czapliński Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014 Autorzy raportu: Roman Miazga Tadeusz Czapliński Adresaci: -Dyrekcja Gimnazjum dla Dorosłych -Rada Pedagogiczna -Komenda

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOT EWALUACJI: Przedmiotem ewaluacji są działania szkoły w obszarze RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY WYMAGANIE 9: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Ewaluację przygotował

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną.

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Cytując dane prosimy o podanie źródła Rodzice Komunikacja nauczycieli z rodzicami Rys. 1 Preferowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA RODZICÓW.

ANKIETA DLA RODZICÓW. ANKIETA DLA RODZICÓW. Grono pedagogiczne pragnie poznać opinię Państwa na temat współpracy rodziców ze szkołą. Jesteśmy przekonani, że uzyskane w ten sposób informacje pozwolą ulepszyć pracę szkoły, a

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi.

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi. ANKIETA DIAGNOZUJĄCA OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY Szanowni Państwo! W tym roku Wasze dzieci po raz pierwszy przekroczą próg szkoły. Pragniemy, aby czuły się tu bezpiecznie, w przyjaznej atmosferze

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ badanie ankietowe marzec 216 ZAŁOŻENIA ANKIETY Celem badania było poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, by lepiej pracować w przyszłości Badaniami objęto

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie w roku szkolnym 2012/2013 1.Wprowadzenie Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Załącznik nr 1 Ankiety Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole. Odpowiedz na

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych. Białystok, 12 stycznia 2016r.

Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych. Białystok, 12 stycznia 2016r. Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych Białystok, 12 stycznia 2016r. poziom podstawowy Partnerstwo rodziców w szkole powinno oznaczać, że : 1. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Bruszewo, dn. 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Rodzice są partnerami szkoły

Rodzice są partnerami szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu Problem badawczy: Rodzice są partnerami szkoły Styczeń 2016 1 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015 Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2014/2015 I. Celem ewaluowanego obszaru Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym było zdiagnozowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu maj Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu maj Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu maj 2016 Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 9. Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. wewnętrznej

Raport z ewaluacji. wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymagania 3.4.,,Rodzice są partnerami szkoły

Ewaluacja w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymagania 3.4.,,Rodzice są partnerami szkoły 1 Wołkowyja, dnia 19 grudnia 2012 roku Ewaluacja w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymagania 3.4.,,Rodzice są partnerami szkoły Wstęp: Szkoła jest integralnym elementem środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach rok szkolny 2012/2013 OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY Przygotowanie : Agnieszka Lewandowska Przygotowanie ankiet: Małgorzata Kacprzak, Karolina Zinkiewicz Agnieszka Lewandowska.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015 W celu uzyskania informacji na temat współpracy z rodzicami, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z Rodzicami

Program współpracy z Rodzicami Program współpracy z Rodzicami I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 4 w Chełmnie Program zaopiniowany pozytywnie przez Radę Szkoły i przyjęty przez Radę Pedagogiczną jako obowiązujący

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Czerwiec 2012 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WSPÓŁPRACY U C Z N I O W I E I R O D Z I C E

SZKOŁA WSPÓŁPRACY U C Z N I O W I E I R O D Z I C E SZKOŁA WSPÓŁPRACY U C Z N I O W I E I R O D Z I C E K A P I T A Ł E M S P O Ł E C Z N Y M N O W O C Z E S N E J S Z K O Ł Y S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 3 I M. A L F R E D A F R E Y E R A W T A

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Konieczność współpracy rodziców ze szkołą jest sprawą oczywistą i nikt już nie dyskutuje nad tym czy jest taka potrzeba czy też nie. Problemem jest

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2 DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2 Złożona sytuacja Gimnazjum nr 2 ROZMOWA Z DYREKTOREM Budowanie wizerunku szkoły poprzez rodziców. Poprawa współpracy z rodzicami. Potrzeba poprawy i wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce rok szkolny 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach Raport opracowali: Elżbieta Malendowicz Jerzy Garczyński Żary czerwiec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Gimnazjum Integracyjne im. A. Mickiewicza w Łobzie. Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE

RAPORT Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Gimnazjum Integracyjne im. A. Mickiewicza w Łobzie. Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE RAPORT Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum Integracyjne im. A. Mickiewicza w Łobzie Obiekt ewaluacji: Ewaluacja zaangażowania rodziców w życie szkoły. Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca obszaru 2.,,Procesy zachodzące w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Zarszynie. Analiza wyników ANKIETY DLA RODZICÓW rok szkolny 2012/13

Szkoła Podstawowa w Zarszynie. Analiza wyników ANKIETY DLA RODZICÓW rok szkolny 2012/13 Szkoła Podstawowa w Zarszynie Analiza wyników ANKIETY DLA RODZICÓW rok szkolny 2012/13 W pracy szkoły konieczne jest współuczestnictwo rodziców. Chcąc poznać Państwa opinie i oczekiwania dotyczące różnych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 2.4. Szkoła Podstawowa nr 77 im 15.Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 2.4. Szkoła Podstawowa nr 77 im 15.Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 77 im 15.Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu Rok szkolny 2012/2013 Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnętrznej ewaluacji czerwiec 2014

Raport z wewnętrznej ewaluacji czerwiec 2014 Raport z wewnętrznej ewaluacji czerwiec 2014 Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach Przygotowały: Małgorzata Grela, Barbara Dej Podstawa prawna Wydane na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14. Wymaganie 5 Ewaluacja programu wychowania i profilaktyki szkoły

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14. Wymaganie 5 Ewaluacja programu wychowania i profilaktyki szkoły RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 0/ Wymaganie Ewaluacja programu wychowania i profilaktyki szkoły Przedmiot ewaluacji: RESPEKTOWANE NORM SPOŁECZNYCH Cele ewaluacji:. Zebranie informacji na

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Cele: Pytania ewaluacyjne: Skład zespołu:

ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Cele: Pytania ewaluacyjne: Skład zespołu: ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Skład zespołu: 1. Urszula Jarych - przewodnicząca zespołu 2. Grażyna Fedoryszyn - członek 3. Helena Bernadek

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły związane z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych

Działania szkoły związane z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Działania szkoły związane z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych Rok szkolny 2014/2015 I. Wprowadzenie W roku

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

Raport. z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2015/2016

Raport. z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2015/2016 I. Celem ewaluowanego obszaru Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ROK SZKOLNY 2012/2013 Zgodnie z opracowanym Planem nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Omówienie wyników ankiety W badaniach wzięło udział 74 respondentów (25 rodziców, 44 uczniów i

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku ANALIZA WYNIKÓW ANKIET DO RODZICÓW Ankieta została przeprowadzona anonimowo wśród 240 rodziców uczniów klas I -VI Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku. Celem ankiety było zebranie

Bardziej szczegółowo

Debata dla nauczycieli odbyła się 12 marca 2014 roku o godz. 16:00. Trwała półtorej godziny. W debacie wzięło udział 32 nauczycieli.

Debata dla nauczycieli odbyła się 12 marca 2014 roku o godz. 16:00. Trwała półtorej godziny. W debacie wzięło udział 32 nauczycieli. Debata dla nauczycieli odbyła się 12 marca 2014 roku o godz. 16:00. Trwała półtorej godziny. W debacie wzięło udział 32 nauczycieli. Termin debaty ogłosiłyśmy na radzie pedagogicznej dnia 27 lutego 2014r.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Projekt ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej. w Bistuszowej. w roku szkolnym 2010/ r.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej. w Bistuszowej. w roku szkolnym 2010/ r. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 30. 05. 2011 r. Zgodnie z opracowanym Planem nadzoru pedagogicznego dyrektora Publicznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014 Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Cele ewaluacji: 1. Określenie stopnia akceptacji działań dydaktycznych i wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dla rodziców- Oczekiwania wobec szkoły

Wyniki ankiety dla rodziców- Oczekiwania wobec szkoły Wyniki ankiety dla rodziców- Oczekiwania wobec szkoły Mnin 2016 Badany obszar poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły. Ankieta została przeprowadzona we wrześniu 2016 r. Wzięło w niej udział 33 rodziców

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar XII ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI ROK SZKOLNY 2013/2014 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU

WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU Wyniki ankiet "Jaka powinna być nasza szkoła, nasz uczeń, nasz rodzic, nasz nauczyciel?" Nowy Klincz, 12.1.217r. Licza ankietowanych Ilość przebadanych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Projekt SZKOŁA WSPÓŁPRACY Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Projekt SZKOŁA WSPÓŁPRACY Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Projekt SZKOŁA WSPÓŁPRACY Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. I. CEL Celem podjętych badań było odpowiedzenia na główne pytanie projektu SZKOŁA WSPÓŁPRACY Co powinno się zmienić,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W IŁAWIE

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W IŁAWIE 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W IŁAWIE IŁAWA, 15 XI 2010 r. Strona 1 z 9 Cele współpracy: 1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. Opracowały: mgr Beata Kołdej mgr Karolina Wiśniewska mgr

Bardziej szczegółowo