"L-\z\- NIP: L-4L9 REGON: OFERTOWE ZAPYTANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""L-\z\- NIP: 525-24-9L-4L9 REGON: 14268955 OFERTOWE ZAPYTANIE"

Transkrypt

1 \I \ SZPITAL SOLEC Sp. z o.o. oo-382 WARSZAWA, UL.SOLEC 93 I4{H:-c,49e-leg.p} zp(n cmsolec. pl DZIAT. ZAMoWIEN PUBLICZNYCHTFI,.IFIJKI2A NIP: L-4L9 REGON: ZAPYTANIE OFERTOWE Szpital Solec Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa u:r,vrv.crtjsole c"pl pl tel. lfax (22) REGON NIP: I-419 kapital zakladov'ry: ,OO zi (wplacony w calosci) zaprasza do udzialu w zapytaniu dotycz4cym przedstawienia oferty cenowej na opracowanie, administracjg, aktualrzacjq i wykonanie strony internetowej. Postgpotuanie nie podlega ustanaie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoutien publicznych - taartosc zamowienia nie przekracza warozonej w ztotych kwotg eu"ro (art. 4 pkt B ustawy). I. Specvfikacia: 1. Wykonawca zobowr4zuje sip do wykonania projektu strony w formie elektronrcznej wraz z zawartoscia merytoryczn1 t graftczna,, zarowno strony glownej oraz podstron. Struktura strony ww'w: 1. Wykonanie projektu grafi.cznego strony www 2. Stworzenie strony www zgodme najnowszyrnl, standardami (HTMLS i CSS3) 3. Zastosowanie responsy\ /nego proj ektu strony (responsive web design), umozliwiajacego poprawne jej wyswietlanie na ekranach urzldzen mobilnych 4. Dostosowanie strony do wszrystkich popularnych przegl4darek internetowych (Mozil1a Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer 7+, Safari) 5. Stosowanie przyjaznych adresow podstron (w adresie tytul artykulu oraz slowa kluczowe) 6. Utworzenie podstron w ilosci ok. 30 szt. 7. Utworzenie formularza kontaktowego 8. Utworzenie mapy serwisu 9. ljtworzenie modulu wyszukiwania tresci na stronie 10. OptyrnaJrzacja serwisu pod katem wyszukiwarek (StrO) Il.Zastosowanie systemu CMS, ktory zapewrr. /, " I r "L-\z\-

2 a. mozliwosc dowolnego tworzerna i edycji struktury serwisu www b. (dzialy lpoddzialy), mozliwosi pelnej edycji (dodawanie I usuwanie przyciskow) menu strony/ podstrony, c. mozliwosc pelnej edycji tresci zarnreszczanyctt na ka2dej z strony/podstron (tekst, grafika, itp.) d. mozliwo Sc zarz4dzama zal1cznikami do pobrania, e. mozliwosc zarz4d,zania prawami dostgpu uzytkownikow (admini stratorzy, redaktorzy, obserwatorzy itd. ) f. mozliwosc rozbudowy serwisu o dodatkowe moduly, tj. galerie zd19c, katalogi produktow, itp g. mozliwosc ewentualnej rozbudowy i konfiguracji platformy CMS h. odpornosi serwisu miedzy rnnymi na ataki XSS, SQL Injection i. mozliwosi aktuahzacjr sytemu CMS do j.go nowszych i b ezpteczmelszych we rsj i j. przyj?tny i intuicyjny panel administracyjny sluz4cy do pelnej obslugi serwlsu, Kompletne uruchomienie serwisu na koncie hostingolvym pod wskazanym adresem, Przeszkolenie o sob zarz4dzaj 4cych serwisem. Dokumentacja serwisu Wymagania doty cz4ce wygladu strony : I I 2 I przejrzystosc t czytelnosc, *yglad klasyczny, adekwatny do tematyki strony, 3l graflka oraz kolory powinny byc spojne z systemem identyfikacji Szpitala 4l strona www musi byi kompatybilna z przeglildarka internetowa i systemem uzytkownika. Technologie wlyte do budowy strony powinny zapewrlc poprawne wyswietlanie jej na wszystkiclt :urz4dzemach, systemach i oprogramowaniach, oraz szybkie ladowanie strony, 6l ltnl<t wyra1nre zaznaczone - zgodnre ze standardami panuj4cymi w Internecie, 7 I strona optymalrzowarra do poprawnego r ozdztelczosci, umieszc zona centralnie, wyswietlania standardowej 8/Informacja o ilosci wersji iezykowych: strona w jqzyku polskim. Wykonawca przedstawia minimum 3 propozycje projektu grafrcznego strony, z ktoryclt Zarnawiajacy wybiera jeden odpowiadajacy projekt grafrczny. Projekty grafrczne strony zostan4 przedstawione Zarnawiaj4cemu do akceptacji na nosniku CD, drog4 mailowa lub w formie wydruku kolorowego poszczegolnych stron i podstron. Zarnawiajqcy nabyrva od Wykonawcy autorskie prawa majatkowe do strony internetowej, w tym do domeny, jako integralnej calosci, bezterrninowo, fla zasadzre wyl4cznosci. Nie dopuszcza sig umieszczania reklam na stronie. '{---^- \- \

3 Obsluga strony www bedzie polegai na: I I bte24cym usuwaniu wszelkich bledow w funkcjonowaniu strony (w terminie 48 godzin od momentu zgloszenia problemu), 2l bre14cej aktuahzaclt strony, obejmujacej zarnreszczanre na stronie tresci pr zekazywanych pr zez Zarnawiaj 4ce go i aktu al rzacje Komponentou', o Zarnawiaj4cy bed,zte przesylal Wykonawcy materialy do umieszczenra na stronie drog4 elektronrczrla*. Wykonawca przekazane przez Zarnawiajacego materialy umiesci na stronie w przect4gu 48 god.ztn od daty przekazania w dniach roboczyctt (od pomedzialku do piatku).. Odpowted,zialnoSc zakoprg zapasow4 strony www ponosi Wykonawca. o Zarnawiaj 4cy d.okona sprawd zenra, testowania oraz wdro2ema strony internetowej, co zostanie potwier dzone podpisanym koncowym protokolem odbioru. Zarnawtajacy zastrzega. sobie dokonafie czttrrnosci sprawdzal4cych t testowych w okresie do 2 dni robo czyclt'. Dokonanie powyaszych czynnosci upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT. II. Zlo2ona oferta powinna zawierad :. rrazwg i adres oferenta,. datg sporz4dzerrra,. wartosc oferty : cene jednostkowq netto i brutto [PLN] pozycjr'. dla poszczegolnych - opracowanie strony internetowej, - administracja, aktualtzacja strony przez okres 24 tn-cy. o termtn tealtzacji, o podpis osoby upowalnionej do reprezentowania oferenta wraz z precz4tk4 imienna lub firmowa. 1. Wykonawca, wraz z ofert4, zlozy oswiadczenre, t2 zapoznal sie z.v{yrnaganiami Zarnawiaj4cego przedstawionymi w pkt. I, zobowr4zujqc sie do ich wykonania zgodnre z zarnreszczonymi informacjami oraz dysponuje odpowiednim potencjalem techniczrryr'rr oraz osobamt, zdolnymi do wykonyrvania zarnowlenia. 2. Wykonawca, wraz z ofert4 zlo y referencje z co najmniej trzech wykonanych projektow stron internetowych z ostatnich dwoch lat. Nalezy wskazac adresy www do tych stron. 3. Oferta winna byc podpisana przez osobe upowa niona do zactqgania zobowtqzan, wynikaj 4c4z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej. przy wyborze oferty Beneficjent bqdzie kterowal sig nastapuj4cymi kryteriami : Cena - 1OO 7o stanowiaca calkowita wartosc zarnowienia. ;t ---- \- \

4 Oferty nalezy skladac w formie pisemnej na adres Szpital Solec sp. z o.o., QQ:382 Warszawa. ui. Solec 93 Termin skladania ofert uply'wa w dniu 2O wrzesnia 2Ol3 roku Informacje udztelane s4 pod numerem tel O III. Termin IV. Uwaqi koricowe : realizacii : do 60 dni od momentu podpisania umo\,ry. 1. Zarnawiajacy zastrzega sobie prawo uniewa2mema zapytama ofertowego bez podania przslczyny. 2. Oferent rno\e wprowa dztc zrrrrary w zlo1onel ofercie lub ja wycofac, pod warunkiem, 2e uczyni to przed uply'wem terminu skladania ofert. Zarowno zrierarla, jak i wycofanie oferty, \rymagal1zacltowania formy pisemnej. 3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzarrra w toku oceny ofert wiarygodnosci przed.stawionyck:, przez Oferentow dokumentow,!\ykazow, danych i informacji. 4. Zarnawiaj4cy wykluczy z postgpowania Oferentow, ktorzy zloza oferte mezgodrr?. z prawd 4 ( p o Swi a dcz4 niepraw dziw e informacj e). 5. Ze wzglgdu na zalozerna budzetowe i ogranrczerrra finansowe, Zarnawiaj4cy, zastrzega sobie prawo negocj acjt z Wykonawcami, ktorzy me zostali wykluczeni z postqpowania. Na wypadek takiej sytuacji Zarnawiajacy zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriow oceny. 6. Ostateczny wybor oferertta, z ktorym nast4pi zakonczeniu ewentualnych negocjacji'' zgodme powy?ej. podpisanie umowy, nast4pi po z procedur4 wyboru opisan4 7. Oferty zlozone po terminie lub w inny sposob nt2 okreslony w punkcie IV nie zostana rozpalrzone. 8. Oferenci uczestntcz4 w postqpowaniu ofertowym na wlasne ryzyko i koszt, nie przysluguja im Zadne roszczerrra z tytulu odst4pienia przez Zarnawiaj4cego od postgpowania ofertowe go. 9. Ocena zgodnosci ofert z Wrnaganiamt Zarnawiaj4cego przeprowadzona zostanre na podstawie anahzy dokumentow i materialow, jakie Oferent zawarl w swej ofercie. Ocenie podlegac bedzie zarowno formalna jak i merytoryczna zgodnosc oferty z wymaganiami. IO. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza rnozliwosci skladania ofert czgsciowych..l' \- \ 1-zr--

5 11. Zarnawiajacy rnoze zltvrocrc sie do Wykonawcy o!\yjasnienie tresci oferty lub dokumentow wymaganych od Wykonawcy. 12. Zarnawiajacy dopuszcza mozliwosc zrnrany postanowien zawartel umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy. 13. Zarnawiajacy zastrzega sobie mozliwosc wyboru kolejnej wsrod nalkorzystniej szych ofert, lehelt oferent, ktorego oferta zostanie wybrana, j ako najkorzystniej sza, uchyli sie od zawarcra umowy w przedrniocie realrzacjt przedrniotu niniej sze go zarnowrenia. Zarzqd Szpitala Solec sp. z o.o. " 'ezlcnek'?:.rrz {DU" '' ",/n, I I, dr n eliisriotn. Zbig:ictl. &;'riiri.r;'r;u {*---- \-\

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl. Warszawa, 30 października 2013 roku DRP-6.20-669-1/13-KB Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl. Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B tel. (058) 306-54-78; faks (058) 303-20-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B tel. (058) 306-54-78; faks (058) 303-20-00 ZAPYTANIE OFERTOWE _ ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zaprojektowania graficznego i utworzenia stron internetowych GWSH oraz dostawy systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem oraz

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Kielce, 25.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI Gmina Lędziny ul. Lędzińska 55,43-143 Lędziny Tel. 32 2166 511, Fax 32 2166 508 NIP: 646-10-30-597 Lędziny, dnia 10.04.2015 ZAPYTANIEOFERTOWEO CENĘ nr 4/EI/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający: Gmina Cekcyn, REGON: 092351104, NIP 561-14-96-808, Urząd Gminy w Cekcynie, REGON: 000531571,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła,14.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i

Bardziej szczegółowo