ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :"

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, Gryfów Śląski NIP ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie zaprasza do składania ofert na Świadczenie usługi dotyczącej aplikacji mobilnej umożliwiającej komunikację z mieszkańcami i turystami na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach PROW I. Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, Gryfów Śląski NIP REGON tel./fax.: (75) www. lgdpartnerstwoizerskie.pl II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Przedmiot usługi dotyczy świadczenia usługi w zakresie aplikacji mobilnej umożliwiającej komunikację z mieszkańcami i turystami odwiedzającymi obszar LGD Partnerstwo Izerskie (17 Gmin). Parametry techniczne: Aplikacja mobilna musi być przystosowana do działania na urządzeniach przenośnych (telefonach komórkowych oraz tabletach) i być kompatybilna dla systemów IOS oraz Android. Aplikacja powinna dawać możliwość dalszej jej rozbudowy, dodawania nowych funkcjonalności. Dostosowanie graficzne zgodne z profilem LGD Pogórze Izerskie na podstawie przekazania materiałów przez Zamawiającego. Panel CMS dostępny z poziomu www z dowolnej przeglądarki internetowej. Dostęp do panelu CMS na podstawie indywidualnych haseł dla nieograniczonej ilości osób chcących wprowadzać jakiekolwiek informacje. Wymagane funkcjonalności to: Dołączanie do teksu zdjęć, grafik, obrazów 1

2 Wyszczególnienie wszystkich najatrakcyjniejszych miejsc na terenie LGD Pogórze Izerskie oraz możliwość zamieszczenia bazy noclegowej i gastronomicznej wraz z zamieszczeniem grafik, tekstu, lokalizacji GPS z funkcją wyznaczenia trasy Stworzenie wizytówki LGP Pogórza Izerskiego wraz z danymi kontaktowymi Mapa Google przedstawiająca wszystkie atrakcyjne miejsca zamieszczone w aplikacji wraz z opisem tekstowym oraz możliwością przejścia do szerszych informacji typu: kontakt, adres, informacje dodatkowe. Mapa powinna umożliwiać również wybór stworzonych kategorii za pomocą listy kategorii. Przedstawienie na mapie szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych). Wykaz wszystkich ważnych telefonów z funkcją automatycznego nawiązania połączenia. Publikacja aktualnej pogody dla Regionu LGD Pogórze Izerskie. Możliwość udostępniania przez użytkowników aplikacji wszelkich informacji na portalach społecznościowych w których to użytkownicy mają swoje konta Przejście do Fanpage Facebook LGD Pogórze Izerskie Dla każdego atrakcyjnego miejsca opisanego w aplikacji możliwość wygenerowania kodu QR, który może być wykorzystywany na innych materiałach w celu dostarczania obszernych informacji dotyczących tego miejsca lub promocji aplikacji Możliwość zamieszczania informacji w aplikacji przez użytkowników o wydarzeniach, które to dopiero po akceptacji administratora głównego z LGD Pogórze Izerskie może zostać opublikowane dla wszystkich innych użytkowników aplikacji Możliwość zamieszczenia danych kontaktowych wszystkich 17 Gmin z możliwością automatycznego wykonania połączenia telefonicznego, lub wysłania wiadomości do konkretnej komórki Gminy w celu załatwienia sprawy Możliwość nadania uprawnień dla pracowników poszczególnych Gmin, którzy mogą zamieszczać informacje tylko i wyłącznie w obrębie informacji dotyczących danej Gminy. Aplikacja powinna informować użytkowników o każdym dodawanym nowym wpisie w aplikacji, chyba że użytkownik aplikacji świadomie wyłączy taką możliwość. Panel CMS pozwala na wysłanie tzw. notyfikacji o dowolnej treści dla wszystkich użytkowników aplikacji Aplikacja pozwala na publikowanie wszystkich aktualności zamieszczanych na stronach internetowych poprzez źródło RSS Aplikacja pozwala na zamieszczanie przez użytkowników aplikacji różnego rodzaju ogłoszeń. 2

3 Wymagania dodatkowe : Wykonawca musi załączyć do oferty referencje zrealizowanego przez siebie projektu polegającego na wykonaniu podobnej aplikacji, która jest zamieszczona na sklepie Google Play i App Store. Wykonawca zapewnia szkolenie stacjonarne w siedzibie Zamawiającego z zakresu użytkowania aplikacji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osoby prawne, osoby fizyczne. Szczegółowy zakres usługi oraz termin realizacji zostanie określony w porozumieniu z Biurem LGD i zawarty będzie w Umowie. Termin wykonania usługi: r III. Oferta ma zawierać: Jednorazową cenę brutto za aktywację aplikacji Miesięczną cenę brutto za świadczenie usługi wraz z zapewnionymi wszelkimi aktualizacjami aplikacji, jej zamieszczaniem na portalach Google Play, App Store, gwarancją serwisową, możliwością jej rozbudowy o kolejne funkcjonalności, wsparciem technicznym oraz doradczym Harmonogram realizacji prac Opis kwalifikacji i doświadczenie osoby/osób/ firmy realizującej zadanie ( w szczególności zrealizowane projekty podobnego typu) IV. Kryterium oceny oferty: Cena, harmonogram realizacji zadania, załączony przykładowy projekt aplikacji, opis kwalifikacji i doświadczenia realizującego zadanie. V. Oferta i wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty: 1. Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. VI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. VII. Załączniki: Załącznik Nr 1 wzór Oferty VIII. Składanie ofert: Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 17 października 2014 r. do godz powinny składać swoje oferty na: Stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej komunikację z 3

4 mieszkańcami i turystami osobiście w sekretariacie lub pocztą (decyduje data wpływu dokumentacji do biura LGD) lub poprzez na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, Gryfów Śląski tel: Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania lub zmiany terminu realizacji zadania w trakcie trwania postępowania bez podania przyczyn. Podpis Zamawiającego: Bożena Mulik Prezes Zarządu 4

5 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Dane oferenta OFERTA dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej komunikację z mieszkańcami i turystami na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach PROW Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym: Jednorazowa cena brutto za aktywację aplikacji wynosząca zł zawierające wszelkie należne podatki, składki i inne należności (słownie:.) Należy podatek VAT w wysokości 23% wypełniają wyłącznie wykonawcy będącymi (słownie:..) Cena netto wynosi...zł. wypełniają wyłącznie wykonawcy będącymi ( słownie: zł) Miesięczna cena brutto za świadczenie usługi wynosząca zł zawierające wszelkie należne podatki, składki i inne należności (słownie:.) Należy podatek VAT w wysokości 23% wypełniają wyłącznie wykonawcy będącymi (słownie:..) Cena netto wynosi...zł. wypełniają wyłącznie wykonawcy będącymi ( słownie: zł) 2. Powyższe ceny brutto za wykonanie całości zamówienia wraz ze świadczeniem usługi określonej w zapytaniu ofertowym zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty, 3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję/-my się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania, 4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 31 października 2014r.. 5. Akceptujemy warunki płatności 30 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury Zamawiającemu. 6. Oświadczamy, iż: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; /Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ 5

6 6

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie i prowadzenie serwisu internetowego o projekcie Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce Dotyczy realizacji projektu Dywersyfikacja i rozwój

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo