Grupa BOŚ S.A. 1H 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa BOŚ S.A. 1H 2015"

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 1H 2015

2 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN 1H H 2015 Zmiana R/R 1Q Q 2015 Zmiana Wynik z tytułu odsetek ,5% ,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,1% ,8% Wynik na działaności bankowej ,3% ,9% Zysk brutto ,0% ,5% Zysk netto ,2% (737) x Suma bilansowa Grupy (mln zł) ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kredyty i depozyty Grupy (mln zł) 88% 92% 14,2 12,5 13,2 14, % Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania wobec klientów Kredyty/depozyty 80% 60% 40% 20% 0% 22,7% Udział kredytów proekologicznych Banku w kredytach ogółem 29,6% 25,8% 26,5% 27,7% 23,9% 12,06% Współczynnik wypłacalności i Tier1 Grupy (wg CRR) 12,75% 10,30% 9,90% 10,46% 14,03% 14,01% Współczynnik wypłacalności 10,58% 12,70% 9,58% Tier

3 Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Organizacja Banku 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 100% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 38,12% 56,62% ,26% H H NFOŚiGW Akcje w wolnym obrocie ING OFE oraz ING DFE

4 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +7 tys. +1 tys H H 2015 Liczba klientów detalicznych H H 2014 Liczba ROR-ów* +8 tys tys H H H H 2015 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi 4

5 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r % r/r 5,0 4, ,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 3,0 2, ,0 1,0 5 0,0 0 0,0-1,0-5 -2, ,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia % r/r % r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) % tys. r/r roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego

6 Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 30 % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r kredyty ogółem % r/r kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe Stopy procentowe Kurs złotego 7,0 % 5,0 PLN 4,0 3,5 5,0 4,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l 4,0 2,5 PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 1,0 3,5 2,0

7 Wskaźniki Grupy Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) ,6% 1,5% 1,6% ,2% H H ,0% 2,0% 1,0% 0,0% ,9 19,5 19,7 18,4 0,4% 0,3% 0,4% 0,0% H H ,5% 1,0% 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Grupy Marża odsetkowa Grupy (prawa oś) Aktywa ogółem Grupy ROA Grupy (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) ,4% 4,4% 4,5% 6% 4% ,4% 71,5% 73,7% 83,5% 90% 80% ,3% H H % 0% H H % 60% 50% Kapitał własny Grupy ROE Grupy (prawa oś) Przychody ogółem Grupy C/I Grupy (prawa oś) 7

8 Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie 2Q Q 2015 Zmiana 1H H 2014 Zmiana Wynik odsetkowy ,0% ,5% Wynik prowizyjny ,8% ,1% Przychody z tytułu dywidend x ,9% Wynik na działalności handlowej x x Wynik na inwestycyjnych p.w ,3% ,1% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,3% x Wynik z pozycji wymiany ,9% ,1% Wynik na działalności bankowej ,9% ,3% Ogólne koszty administracyjne ,1% ,7% Wynik z tytułu rezerw ,5% ,3% Wynik brutto ,5% ,0% Wynik netto x ,2% Główne przyczyny spadku wyniku Grupy w I półroczu: Wyższe koszty finansowania w związku z drugim etapem konsolidacji finansów publicznych Znaczący wzrost składki na rzecz BFG Ujemny wynik na działalności handlowej DM BOŚ S.A. w związku z decyzją Narodowego Banku Szwajcarii o zaprzestaniu utrzymywania sztywnego kursu franka szwajcarskiego w stosunku do euro Utworzenie dodatkowych odpisów na kredyty Zysk brutto Banku (mln zł) Zysk netto Banku (mln zł) H H H H 2015

9 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) +10 mln 21% 24,4% % 55% 24,2% 51,4% 1Q Q 2015 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach

10 Skala działania Grupy BOŚ tys zł Struktura bilansu na dzień Wyszczególnienie Zmiana vs Zmiana vs Aktywa Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,7% 4,6% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,4% -2,2% 8,5% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kasa, środki w NBP ,8% -29,8% Lokaty i kredyty w innych bankach ,2% 19,8% Pozostałe aktywa ,4% -6,5% AKTYWA RAZEM ,1% 1,6% 25,1% 66,4% Inwestycyjne papiery wartościowe Zobowiązania wobec klientów ,4% 2,2% Pozostałe aktywa Zobowiązania wobec banków ,1% 17,8% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,9% 0,2% Pozostałe zobowiązania ,4% 582,7% Kapitał własny ,8% -2,6% PASYWA RAZEM ,1% 1,6% Kredyty / depozyty 91,5% 89,5% 87,8% 3,7 p.p. 2,0 p.p. 7,6% 5,3% 1,8% 12,7% Pasywa Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków Suma bilansowa (mln zł) 72,6% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny 10

11 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,8 mld zł) Klienci korporacyjni (4,8 mld zł) Finanse publiczne (1,0 mld zł) Zobowiązania wobec klientów (14,4 mld zł) Klienci detaliczni (7,3 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,5 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i środki funduszy (1,3 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,2 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty i pozostali klienci (0,1 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) 11

12 Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (6,3 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,7 mld zł Grupa BOŚ Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,4 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego Spółki komunalne i pozostałe 3,6 mld zł 2,1 mld zł 0,3 mld zł 3,9 mld zł (44,5% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,15 mld zł 4,73 mld zł 0,15 mld zł (3,0% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) 12

13 Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. +36% 3,7% 20,2% Segment detaliczny 2,8 3,4 2,9 4,0 76,1% Finanse publiczne Segment korporacyjny Sprzedaż kredytów proekologicznych (mld zł) Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 2,4% 2,1% +125% Segment detaliczny 2,2 1,9 0,8 1,8 95,5% Finanse publiczne Segment korporacyjny H H 2015

14 Jakość portfela kredytowego (w mld zł) 12,8 21% 12,5 37% Segment detaliczny Segment korporacyjny % Finanse publiczne 13,5 18% 46% 13,2 36% 1% 0% 49% 50% 45% 55% -0,3-0,3 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 14,5% 16,5% 7,1% 6,0% 5,5% 6,1% 7,2% 8,0% 14 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych i pozostałych klientów (łącznie z bankami) detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem

15 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec okresu (w tys. szt.) Internetowe Forex 73,2 76,9 70,7 67,0 Ogółem 80,9 83,4 10,5 11,0 11,8 Źródło: DM BOŚ IH IH 2015 IH IH 2015 IH IH 2015 Udziały w rynku (transakcje sesyjne) Akcje - NewConnect Kontrakty - GPW 21,9% 24,4% Akcje - GPW 11,4% 12,8% 17,6% 20,2% 2,4% 2,6% 3,6% Źródło: GPW IH IH 2015 IH IH 2015 IH IH

16 Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w I półr r. Ważne wydarzenia Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło 4,0 mld zł, co stanowiło aż 29,6% salda kredytów ogółem. Wzrost udziału DM BOŚ w rynku akcji do 3,6% w I półroczu 2015 r. oraz wzrost liczby oferowanych funduszy w ramach platformy Bossafund. Wdrożenie nowych narzędzi przez DM BOŚ: Korelacje BossaFX i BossaToken. Nagrody i wyróżnienia BOŚ, jako jedna z 3 polskich firm, w gronie 1000 europejskich firm, które przeznaczają najwięcej środków na badania i rozwój. Ranking "2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard" został przygotowany przez Komisję Europejską. I miejsca dla EKOlokaty Bez Kantów w rankingach: egospodarka.pl (styczeń), TotalMoney.pl (styczeń, luty, marzec). I miejsce dla karty MasterCard Gold BOŚ w rankingu kart kredytowych Złota karta kredytowa dla każdego. I miejsce dla EKOlokat7 Premium w rankingu lokat 3M Bankier.pl. I miejsce dla Konta oszczędnościowego Więcej za Mniej w rankingu kont oszczędnościowych Totalmoney.pl. I miejsce dla EKOlokaty Specjalnej BOŚ w rankingu lokat terminowychtotalmoney.pl. III miejsce dla BOŚ EKOsystem w kategorii Innowacja finansowa roku w VI edycji Plebiscytu Złoty Bankier Nagroda Byk i Niedźwiedź Gazety Giełdy Parkiet BossaFX najlepszą platformę foreksową 2014 r. i nominacja w kategorii najlepszy Dom Maklerski. Statuetka byka GPW za największą aktywność animatora na rynku kontraktów terminowych w 2014 r. Nagroda FxCuffs 2015 w kategorii Polski Broker Forex Roku. Nagroda Gazety Finansowej - Tytuł Finansowa Marka Roku 2015 w kategorii dom maklerski. Nagroda KDPW za pierwsze wśród uczestników rynku wdrożenie nettingu w papierach wartościowych. Wyróżnienie TGE dla DM BOŚ za największą liczbę klientów pozyskanych na rynku energii elektrycznej w roku Nagroda Złote Obroty przyznana przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych za największą aktywność na nowych instrumentach. Order Finansowy 2014 miesięcznika Home&Market dla BossaZagranica w kategorii Produkt Inwestycyjny. 16

17 Projekty i nowe produkty

18 Karta kredytowa MasterCard Gold karta Nr 1 w Polsce wg rankingu TotalMoney.pl z r. Gwarantowane 150 zł za dokonanie kartą transakcji na łączną kwotę min. 200 zł Limit kredytowy bez odsetek nawet do 56 dni Jedno z najniższych oprocentowań na rynku tylko 8,99% Zniżki nawet o 55% w 2000 sklepach w całej Polsce dzięki programowi rabatowemu Buy&Smile Bezpłatne wydanie i używanie karty wystarczy aktywnie z niej korzystać Wysoki limit kredytowy nawet do zł w wariancie taryfy GOLD Od 26 stycznia do 19 kwietnia trwała loteria Płać kartą wygrywaj EKOnagrody Nagrody: samochód Toyota Auris Touring Sports Hybrid oraz 51 smartfonów 18

19 EKOlokata z Bonusem produkt wprowadzony w maju 2015 r. Lokata promująca aktywnych Klientów Parametry depozytu: Okres 12 miesięcy Oprocentowanie 2,50% Minimalna kwota lokaty PLN Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowania a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia Dodatkowy BONUS w wysokości 0,5% kwoty lokaty dla Klienta który: dokonuje transakcji bezgotówkowych na kw. 300 zł/m-c utrzymuje średniomiesięczne saldo na ROR w wysokości 10% kwoty EKOlokaty z Bonusem 19

20 EKOkonto bez Kosztów produkt wprowadzony w kwietniu 2015 r. I miejsce w rankingu kont osobistych dla Kowalskiego TotalMoney.pl z r. 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce 0 zł za elektroniczne przelewy krajowe 0 zł za ustanowienie i realizację poleceń zapłaty 0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej 0 zł za wydanie i korzystanie z karty debetowej (przy dokonaniu płatności kartą na kwotę 300 zł/m-c, w przeciwnym razie opłata 5 zł) Promocje do Konta Wariant I Wariant II Wariant III 20 Podwyższone oprocentowanie Konta oszczędnościowego Więcej za Mniej 4% w skali roku, pod warunkiem dokonania miesięcznego wpływu 1000 zł na EKOkonto bez Kosztów Klient może otrzymać nagrodę o wartości 600 zł na rower/ inny sprzęt sportowy pod warunkiem zadeklarowania płatności kartą debetową na kwotę min. 900 zł w każdym miesiącu trwania promocji. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku zostanie pobrana opłata z tytułu karty debetowej w wysokości 10 zł Klient otrzymuje równowartość pieniężną nagrody (600 zł) w przypadku gdy zostanie wydana karta kredytowa z min. limitem 3000 zł oraz klient dokona tą kartą zakupu (u wybranego partnera banku) sprzętu sportowego na min. 600 zł

21 EKOpożyczka na rower GEOBIKE produkt wprowadzony w kwietniu 2015 r. Oprocentowanie EKOpożyczki na rower GEOBIKE: do 36 m-cy stałe 8%, powyżej 36 m-cy zmienne WIBOR 6M + 7,00 p.p. marży Wysokość raty za model Touring wynosi 90 zł m-c przy rozłożeniu spłaty na 40 m-cy (koszt roweru przy opcji finansowania EKOpożyczką wynosi 3 599,52 zł, przy opcji zakupu za gotówkę wynosi zł) Dodatkowo przy terminowych spłatach oprocentowanie zostanie obniżone do 0% dla 3 ostatnich rat Według danych GEOBIKE, przejechanie rowerem elektrycznym 100 km kosztuje 1 zł Używając pojazdu elektrycznego aktywnie wspiera się ochronę środowiska naturalnego redukując emisję spalin Na jednym ładowaniu akumulatora można przejechać od 50 do 80 km, a jego ładowanie odbywa się z tradycyjnego gniazdka 230V i trwa 120 minut (80%) lub 4h do pełnej pojemności 21

22 Program Prosument W lutym 2015 r. BOŚ podpisał umowę na Program Prosument i jest jedynym bankiem, który prowadzi jego obsługę Cel Programu: wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument to linia dofinansowująca (dotacja w wysokości 20 lub 40%) zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej Preferencyjne kredyty były udzielane w okresie r. Aktualnie Bank przygotowuje się do udziału w II naborze banków do obsługi nowej edycji Programu Prosument Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (w tym buduje świadomość eko), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze 22

23 EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie 23

24 Kredyt z dobrą energią Produkt dla firm i samorządów, które są zainteresowane inwestycjami w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii Unikatową cechą kredytu jest możliwość dostosowania wysokości rat kredytu do zmiennej efektywności pracy instalacji OZE Okres kredytowania projektów może wynosić nawet 20 lat 24

25 Karta kredytowa MasterCard Gold karta Nr 1 w Polsce wg rankingu TotalMoney.pl z r. Gwarantowane 150 zł za dokonanie kartą transakcji na łączną kwotę min. 200 zł Limit kredytowy bez odsetek nawet do 56 dni Jedno z najniższych oprocentowań na rynku tylko 8,99% Zniżki nawet o 55% w 2000 sklepach w całej Polsce dzięki programowi rabatowemu Buy&Smile Bezpłatne wydanie i używanie karty wystarczy aktywnie z niej korzystać Wysoki limit kredytowy nawet do zł w wariancie taryfy GOLD Od 26 stycznia do 19 kwietnia trwała loteria Płać kartą wygrywaj EKOnagrody Nagrody: samochód Toyota Auris Touring Sports Hybrid oraz 51 smartfonów 25

26 Załączniki

27 Wyniki finansowe Banku tys. zł Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,6% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,6% Wynik z tytułu odsetek ,8% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,2% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,2% Przychody z tytułu dywidend ,4% Wynik na działalności handlowej x Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,8% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń x Wynik z pozycji wymiany ,7% Pozostałe przychody operacyjne ,5% Pozostałe koszty operacyjne ,6% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,3% Ogólne koszty administracyjne ,8% Wynik na działalności operacyjnej ,9% Zysk brutto ,9% Obciążenia podatkowe ,6% Zysk netto ,3% 27

28 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,2% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,3% Wynik z tytułu odsetek ,5% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,1% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,1% Przychody z tytułu dywidend ,9% Wynik na działalności handlowej x Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,1% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń x Wynik z pozycji wymiany ,1% Pozostałe przychody operacyjne ,6% Pozostałe koszty operacyjne ,5% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,3% Ogólne koszty administracyjne ,7% Wynik na działalności operacyjnej ,0% Zysk brutto ,0% Obciążenia podatkowe ,9% Zysk netto ,2% 28

29 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana Kasa, środki w Banku Centralnym ,8% Należności od innych banków ,2% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,3% Pochodne instrumenty finansowe ,8% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,7% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: ,4% dostępne do sprzedaży ,8% utrzymywane do terminu zapadalności ,8% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 50 - x Wartości niematerialne ,3% Rzeczowe aktywa trwałe ,2% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,7% Inne aktywa ,6% Aktywa razem ,1% Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,4% Zobowiązania wobec innych banków ,1% Pochodne instrumenty finansowe ,5% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,7% 29 Zobowiązania wobec klientów ,4% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,9% Zobowiązania podporządkowane ,0% Rezerwy ,8% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,5% Pozostałe zobowiązania ,9% Zobowiązania razem ,8% Kapitał własny i zobowiązania razem ,1%

30 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 30

31 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 59 345 74 721-20,6%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Grupa BOŚ S.A. 2014 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 2014 2013 Zmiana R/R 2014 2013 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 286 649 276 141 3,8% 278 893 266 797

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 1Q 2014 1Q 2013 2013 2012 Zmiana 1Q 2014 vs. 1Q 2013 Zmiana 2013 vs. 2012 Wynik z tytułu odsetek 74 721 66 450 277 878 286 520

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2014

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2014 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2014 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 3Q 2014 2Q 2014 1Q 2014 3Q 2013 Zmiana 3Q 2014 vs.2q 2014 Zmiana 3Q 2014 vs. 3Q 2013 Wynik z tytułu odsetek 70 567 75 851 74

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW BOŚ S.A. W 2014 R.... 5 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki Lipiec 2014 Wiodący bank w Polsce Uniwersalny polski bank utworzony w 1919 roku, w 1950 roku rozpoczął działalność jako PKO Bank Państwowy, w 2000 roku przekształcony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2009 Warszawa, sierpień 2009 r. ! ;#8,9+'(%+$1+9,5/&)+/(4+08.-1####################################################################################?

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok Data publikacji raportu: 4 marca 2013 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 1 Spis treści: A. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 5 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych... 5 2. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo