Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014"

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014

2 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 1Q Q Zmiana 1Q 2014 vs. 1Q 2013 Zmiana 2013 vs Wynik z tytułu odsetek ,4% -3,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,6% 9,3% Wynik na działaności bankowej ,3% 6,5% Zysk brutto ,5% 96,8% Zysk netto ,8% 94,7% Wynik na działalności bankowej (w mln) Suma bilansowa (mln zł) Q Q Slajd 2z 32

3 Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 99,52% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 0,48% 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. Organizacja Banku 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 43,38% 56,62% NFOŚiGW Pozostałe Q Q Slajd 3z 32

4 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +14 tys. +10 tys. +0,5 tys. -0,6 tys Q Q 2014 Karty płatnicze i kredytowe* Q Q 2014 Liczba ROR-ów* -16 tys. -33 tys. +17 tys. +17 tys Slajd 4z Q Q 2014 *spadek kart w związku z procesem wymiany kart Maestro na Mastercard Q Q 2014 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi

5 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 5,0 4,0 3, ,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 2,0 10 1,0 0, ,0-1,0-5 -2,0-10 0,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia % r/r % r/r % tys. r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego Slajd 5z 32

6 Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów % r/r depozyty ogółem depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r ,0 % Stopy procentowe 5,0 PLN Kurs złotego 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M 4,0 2,5 rentowności obligacji 5l PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 1,0 3,5 2,0 Slajd 6z 32

7 Wskaźniki Grupy BOŚ S.A. Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 350 3,0% 20 1,5% ,8% 1,6% 1,5% 1,6% 2,0% 18 1,0% Q Q ,0% 0,0% ,3 18,4 16,9 17,7 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% Q Q ,5% 0,0% Wynik odsetkowy Marża odsetkowa (prawa oś) Aktywa ogółem ROA (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) ,5% 4,6% 2,6% ,3% Q Q 2014 Kapitał własny ROE (prawa oś) 10% % % % 400 2% 200 0% 0 80,5% 77,2% 73,1% 74,4% Q Q 2014 Przychody ogółem C/I (prawa oś) 90% 80% 70% 60% 50% Slajd 7z 32

8 Wyniki finansowe Grupy BOŚ tys. zł Wyszczególnienie 1Q Q 2013 Zmiana Wynik odsetkowy ,4% Wynik prowizyjny ,6% Przychody z tytułu dywidend 31 0 x Wynik na działalności handlowej ,2% Wynik na inwestycyjnych p.w ,1% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,2% Wynik z pozycji wymiany ,2% Wynik na działalności bankowej ,3% Ogólne koszty administracyjne ,6% Wynik z tytułu rezerw ,7% Wynik brutto ,5% Wynik netto ,8% Wzrost wyniku: na działalności bankowej o 6,3% odsetkowego o 12,4% prowizyjnego o 7,6% Wynik odsetkowy (w mln zł) 12% Wynik z tytułu prowizji (w mln zł) 8% Q Q Q Q 2014 Slajd 8z 32

9 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) 11% 9% 58% 22% % 8% 8% 62% Wynik z tytułu opłat i prowizji +1,9 mln R/R Wynik na działalności bankowej + 7,1 mln R/R 1Q Q 2014 Wynik z tytułu odsetek Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach Slajd 9z

10 Koszt ryzyka i wynik odpisów Grupa BOŚ (mln zł) Grupa BOŚ kwartalny wynik odpisów (tys. zł) Tysiące Q Q ,26% -0,46% -0,51% -0,35% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% 1Q Q Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) Odpisy wzrost o 43,7% R/R Marża kosztów ryzyka wzrost o 0,09 p.p. R/R Marża kosztów ryzyka annualizowane odpisy na utratę wartości z danego okresu / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto z danego okresu. Pion Detaliczny (mln zł) -0,8% -1,0% Wzrost wyniku o 43,7% (1Q 2014 vs. 1Q 2013) na skutek utworzenia dodatkowych odpisów na zaangażowanie wobec spółki budowlanej. Pion Korporacji i Finansów Publicznych (mln zł) Q Q Q Q 2014 Tysiące ,28% -22-0,47% -0,52% -0,59% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) 0,0% -0,2% Tysiące ,4% ,6% ,8% ,0% ,58% -0,67% ,13% -0,19% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% -1,0% Slajd 10z 32

11 Skala działania Grupy BOŚ Wyszczególnienie mln zł Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,4% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,8% Kasa, środki w NBP ,2% Lokaty i kredyty w innych bankach ,9% Pozostałe aktywa ,2% AKTYWA RAZEM ,0% Zobowiązania wobec klientów ,3% Zobowiązania wobec banków ,7% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zmiana ,6% Pozostałe zobowiązania ,8% Kapitał własny ,9% PASYWA RAZEM ,0% Wzrost wolumenów w ciągu kwartału: Kredyty udzielone klientom +0,4% Zobowiązania wobec klientów +7,3% Suma bilansowa + 5,0% Aktywa - struktura 30% 7% 63% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Papiery wartościowe Got. i pozostałe aktywa Kredyty / depozyty 85,5% 91,3% -5,8 p.p. Suma bilansowa (mln zł) % 2% 14% Pasywa - struktura 8% Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 73% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Slajd 11z 32

12 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (6,7 mld zł) Klienci korporacyjni (5,57 mld zł) Finanse publiczne (1,16 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (14,2 mld zł) Klienci detaliczni (5,3 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,43 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,7 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (2,1 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,33 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,3 mld zł) Pozostali klienci (0,1 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty i pozostali klienci (0,34 mld zł) Slajd 12z 32

13 Kredyty brutto w segmentach działalności w Grupie BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (4,7 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,2 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,8mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 2,5 mld zł 2,45mld zł 2,65mld zł (35,3% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,3mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,2mld zł 4,7mld zł 0,17mld zł (3,4% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) Slajd 13z 32

14 Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mln zł) 26,7% Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych % 7% 48% % 6% 32% Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny Sprzedaż kredytów proekologicznych (mln zł) Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, a także finansowania strukturalnego. 186% % 3% 4% 4% Segment detaliczny Segment korporacyjny % % Finanse publiczne Slajd 14z Q Q 2014

15 Jakość portfela kredytowego Segment 24% detaliczny 40% Segment korporacyjny 36% Finanse publiczne 23% 37% 40% Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Slajd 15z 32

16 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec I kw roku(wtys.szt.) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Źródło: Bank 0,0 10,2 64,3 74,5 Forex Internetowe Ogółem Przyrost liczby prowadzonych rachunków w okresie I kwartału2014r.(wtys.szt.) 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,0 Forex Internetowe Ogółem Udziały w rynku(transakcje sesyjne) Akcje Kontrakty Opcje 20,2% 20,0% 17,8% 22,6% 19,7% 18,6% 2,7% 2,2% 2,6% Źródło: GPW Q Q Q Q Q Q 2014 Slajd 16z 32

17 Istotne zdarzenia z działalności Banku w 1Q 2014 Ważne wydarzenia W kwietniu agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd potwierdziła oceny ratingowe Banku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2014 r. wynosiło 2 809,0 mln zł, co stanowiło 22,7% salda kredytów ogółem. Sprzedaż pakietu wierzytelności należnych Bankowi o łącznej wartości nominalnej 43,8 mln zł. Rozszerzenie oferty produktowej Wprowadzenie preferencyjnego kredytu na zakup i montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych EkoKredytPV oraz produktów o charakterze ekologicznym tworzącym kompleksowe rozwiązanie w zakresie finansowania pakietów BOŚ EKOsystem. Nowy produkt -EKOlokataPozytywna na okres 6 miesięcy dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w BOŚ S.A. Nagrody i wyróżnienia 1 miejsce w Rankingu kredytów gotówkowych do 5 tys. zł styczeń - ebroker.pl. 1 miejsce w Rankingu kredytów hipotecznych - luty - ebroker.pl. 1 miejsce w Rankingu kredytów gotówkowych do 5 tys. zł luty -ebroker.pl. 1 miejsce dla Łukasza Tarnawy w zestawieniu gazety Parkiet dla najlepszych analityków. Wyróżnienie dla pięciu inicjatyw BOŚ Banku w raporcie Odpowiedzialny biznesu z Polsce Dobre praktyki : - eko-polska.pl, - Szkolne smaki Szkoły Dobrego Żywienia, -"Pomagam Cały Rok", - umocnijswój biznes, - 2 zł dla Zwierzaka. Slajd 17z 32

18 Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w I Q 2014 Rozszerzenie oferty produktowej BossaFund włączenie do oferty platformy transakcyjnej produktów kolejnych TFI; na koniec marca w ofercie BossaFund było 18 TFI. Wprowadzenie nowych narzędzi wspomagających inwestowanie: a. PatternRecognizer aplikacja do algorytmicznej analizy technicznej platformy transakcyjnej bossafx b. Notowania Mobilne na telefony z systemem Windows Phone Nagrody i wyróżnienia Nagroda Byk i Niedźwiedź Gazety Parkiet dla DM BOŚ, uznanego za Najlepszy Dom Maklerski 2013 i nominacja dla bossafx w kategorii platforma foreksowa roku. Nagroda GPW za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi w 2013 roku. Nagroda GPW za najwyższy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2013 roku Finansowa Marka Roku za najwyższej jakości innowacyjne usługi internetowe oraz zbudowanie pozycji eksperta rynku finansowego. Order Finansowy Home&Market dla platformy Bossafund w kategorii Produkt Inwestycyjny Slajd 18z 32

19 Slajd 19z 32 Projekty i nowe produkty

20 BOŚ EKOsystem- hybrydowy system grzewczy Części składowe: Moduł kotłowni Moduł solarnego Moduł fotowoltaicznego Moduł pompy ciepła Kolektor słoneczny Instalacja PV Pompa ciepła Korzyści dla Klientów: Oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Bezpieczeństwo i zdrowie Innowacyjność i pełna kontrola Dodatkowa przestrzeń Dostawca rozwiązań IT Pakiety ubezpieczeń Zarządzanie i magazynowanie energią Slajd 20z 32

21 Dla kogo jest BOŚ EKOsystem? Osoby zainteresowane kompleksowym rozwiązaniem, które będzie służyć w nowo wybudowanym domu. Osoby zainteresowane wymianą tradycyjnego kotła grzewczego (np. węglowego), poszukujące oszczędności w kosztach ogrzewania domu. BOŚ EKOsystem w 5 krokach: Klient zamawia BOŚ EKOsystem Rekomendacja najlepszego rozwiązania Załatwienie formalności w jednym miejscu Dobranie finansowania Klient korzysta z BOŚ EKOsystem w swoim domu Slajd 21z 32

22 Innowacyjny Bank w Internecie Wyzwania Rozwiązania Wdrożenia Zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych klientów BOSSABANK-innowacyjne rozwiązanie dla nowych klientów pozwalające na chwilowe zaparkowanie swoich środków, średniookresowe oszczędzanie po atrakcyjnej cenie oraz inwestowania na rynku TFI, w powiązaniu z ochroną ubezpieczeniową. START: grudzień 2013 Zwiększenie lojalności i sprzedaży wobec istniejących klientów Sprzedaż i automatyzacja komunikacji z klientami bez wizyty w oddziale Portal EKO-POLSKA miejscem budowy ekospołeczności ludzi o wartościach zbieżnych z credo ja+eko oraz istotą misji BOŚ, promowanie zdrowego stylu życia, ekologicznych rozwiązań z możliwością ich zakupu dzięki ofercie kredytowej BOŚ. Nowe strony WWW BOŚ profilujące ofertę finansową do potrzeby zmniejszania kosztów utrzymania rodziny, szczególnie w zakresie opłat za energię, dzięki rozwiązaniom OZE oraz ekospecjalizacji produktowej Banku. START: wrzesień 2013 START: luty 2014 Slajd 22z 32

23 Nowy Model Oddziału BOŚ: większa efektywność, mniejsze koszty Strona przychodowa: Wzrost liczby sprzedających doradców na oddział poprzez dodanie funkcji i odpowiedzialności każdemu dyrektorowi i naczelnikowi sprzedaży Koncentracja na wybranych produktach o wyższej marżowości, głównie kredytach proekologicznych i pożyczkach, kosztem zmniejszenia / rezygnacji z produktów mniej dochodowych Dodatkoweuwolnienie czasu pracy doradców do wykorzystania na sprzedaż dzięki centralizacji back-office oraz automatyzacji obrotu gotówką Strona kosztowa: Zmniejszenie etatyzacji jako wynik dopasowania skali biznesu w danym oddziale począwszy od Q2 14 Wdrożenie automatyzacji obsługi gotówki (recycler ów) Zmniejszenie powierzchni do zgodnej z nowym modelem oraz modernizacja placówki Rezygnacja z nierentownych placówek oraz spełniających dodatkowe kryteria biznesowe Otwarcie placówek w nowym standardziew mniejszych miejscowościach, zgodnie z planem rozwoju sieci. Wykreowanie nowego wizerunku oddziału BOŚ (eko-placówka) Slajd 23z 32

24 SAMOspłacający się dom Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. nieruchomość zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kw zapewnia przychody ze sprzedaży nadwyżek energii po wejściu w życie Ustawy o OZE. Dom generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań przyjaznych środowisku i zmniejszających energochłonność urządzeń takich jak kolektor słoneczny, pompa ciepła oraz energooszczędny sprzęt AGD. Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat = rynek zamówień 60 mld zł: +1 p.p. PKB/rocznie 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie). Za projekt odpowiadają polskie firmy: BOŚ Bank S.A., Murator, Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit. Wymagany wkład własny: działka o powierzchni min. 2 tys. m². Slajd 24z 32

25 EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej 20% rabatu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dzięki współpracy z dostawcami Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie Slajd 25z 32

26 Jessica JESSICA to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. BOŚ podpisał 33 umów w 3 województwach. Slajd 26z 32

27 Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP. Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego. Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy). 0% opłaty prowizyjnej (za pierwszy roczny okres gwarancji udzielonej do 31 grudnia 2013 r., następnie: 0,5%). Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Slajd 27z 32

28 Slajd 28z 32 Załączniki

29 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 1Q Q 2013 Zmiana R/R Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,3% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,2% Wynik z tytułu odsetek ,4% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,7% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,6% Przychody z tytułu dywidend 31 0 x Wynik na działalności handlowej ,2% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,1% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,2% Wynik z pozycji wymiany ,2% Pozostałe przychody operacyjne ,9% Pozostałe koszty operacyjne ,3% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,7% Ogólne koszty administracyjne ,6% Zysk brutto ,5% Obciążenia podatkowe ,4% Zysk netto ,8% Slajd 29z 32

30 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana R/R Kasa, środki w Banku Centralnym ,2% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom ,9% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,7% Pochodne instrumenty finansowe ,6% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,0% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,4% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,8% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ,0% Wartości niematerialne ,1% Rzeczowe aktywa trwałe ,0% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,8% Inne aktywa ,3% Aktywa razem ,0% Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,0% Zobowiązania wobec innych banków ,7% Pochodne instrumenty finansowe ,7% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,5% Zobowiązania wobec klientów ,3% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,6% Zobowiązania podporządkowane ,6% Rezerwy ,0% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,7% Pozostałe zobowiązania ,0% Kapitał własny razem ,9% Slajd 30z 32 Kapitał własny i zobowiązania razem ,0%

31 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Slajd 31z 32

32 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa Slajd 32z 32

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców ę 19 marca 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców Marzec 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo