Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015"

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015

2 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 1Q Q 2014 Zmiana R/R 1Q Q 2014 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek ,6% ,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,2% ,6% Wynik na działaności bankowej ,6% ,2% Zysk brutto (368) ,1% ,6% Zysk netto (1 134) ,1% ,7% Suma bilansowa Grupy (mln zł) 16,0 14,0 Kredyty i depozyty Grupy (mln zł) 88% 89% 80% 12,0 10,0 60% ,0 6,0 14,2 12,5 12,6 14,1 40% 4,0 2,0 20% , Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty/depozyty Zobowiązania wobec klientów 0% 22,66% Udział kredytów proekologicznych Banku w kredytach ogółem 27,72% 25,76% 26,52% 23,91% 12,39% 12,06% 12,75% 9,80% Współczynnik wypłacalności i Tier1 Grupy (wg CRR) 10,30% 14,03% 14,01% 9,90% 10,46% 10,58% Współczynnik wypłacalności Tier

3 Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Organizacja Banku 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 99,52% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 0,48% 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 38,22% 56,62% ,16% Q Q NFOŚiGW Akcje w wolnym obrocie ING OFE oraz ING DFE

4 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +6 tys Q Q 2015 Liczba klientów detalicznych Q Q 2015 Liczba ROR-ów* +6 tys. +4 tys Q Q Q Q 2015 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi 4

5 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 5,0 4, ,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 3,0 2, ,0 1,0 5 0,0 0 0,0-1,0-5 -2, ,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia % r/r % r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) % tys. r/r roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego

6 Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 30 % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r kredyty ogółem % r/r kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe ,0 % Stopy procentowe 5,0 PLN Kurs złotego 4,0 3,5 5,0 4,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l 4,0 2,5 PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 1,0 3,5 2,0 6

7 Wskaźniki Grupy Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 350 3,0% 20 1,5% ,6% 1,5% 1,6% ,2% Q Q ,0% 1,0% 0,0% ,6 19,3 19,7 18,4 0,4% 0,3% 0,2% 0,0% Q Q ,0% 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Grupy Marża odsetkowa Grupy (prawa oś) Aktywa ogółem Grupy ROA Grupy (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) ,4% 4,3% 2,3% 6% 4% ,4% 71,5% 80,2% 87,3% 90% 80% ,3% Q Q % 0% -2% Q Q % 60% 50% Kapitał własny Grupy ROE Grupy (prawa oś) Przychody ogółem Grupy C/I Grupy (prawa oś) 7

8 Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie 1Q Q 2014 Zmiana Wynik odsetkowy ,6% Wynik prowizyjny ,2% Przychody z tytułu dywidend 0 31 x Wynik na działalności handlowej ,0% Wynik na inwestycyjnych p.w ,2% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,9% Wynik z pozycji wymiany ,5% Wynik na działalności bankowej ,6% Ogólne koszty administracyjne ,9% Wynik z tytułu rezerw ,2% Wynik brutto ,1% Wynik netto ,1% Główne przyczyny spadku wyniku Grupy w I kw. 2015: Wyższe koszty finansowania w związku z drugim etapem konsolidacji finansów publicznych. Znaczący wzrost składki na rzecz BFG Ujemny wynik na działalności handlowej DM BOŚ S.A. w związku z decyzją Narodowego Banku Szwajcarii o zaprzestaniu utrzymywania sztywnego kursu franka szwajcarskiego w stosunku do euro Utworzenie dodatkowych odpisów na kredyty segmentu detalicznego 66 Zysk brutto Banku (mln zł) 73 Zysk netto Banku (mln zł) Q Q Q Q 2015

9 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) -8 mln 23,0 % 4,7% 8,0% ,4 108 % 0,0% 20,7% 24,6% 54,7% 1Q Q 2015 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach

10 Skala działania Grupy BOŚ tys zł Wyszczególnienie Zmiana Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,1% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,4% Kasa, środki w NBP ,3% Lokaty i kredyty w innych bankach ,5% Pozostałe aktywa ,6% Struktura bilansu 9% 26% Aktywa Kredyty i pożyczki udzielone klientom Papiery wartościowe AKTYWA RAZEM ,5% Zobowiązania wobec klientów ,8% Zobowiązania wobec banków ,4% 65% Got. i pozostałe aktywa Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,1% Pozostałe zobowiązania ,0% Kapitał własny ,5% PASYWA RAZEM ,5% 5% 2% Pasywa 8% Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Kredyty / depozyty 89,5% 87,8% 1,62 p.p. 13% Zobowiązania wobec banków Suma bilansowa (mln zł) % Pozostałe zobowiązania Kapitał własny

11 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,8 mld zł) Klienci korporacyjni (4,6 mld zł) Finanse publiczne (1,2 mld zł) Zobowiązania wobec klientów (14,1 mld zł) Klienci detaliczni (6,9 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,5 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i środki funduszy (1,4 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,2 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty (0,2 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) 11

12 Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (5,6 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,4 mld zł Grupa BOŚ Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,5 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego Spółki komunalne i pozostałe 3,2 mld zł 2,2 mld zł 0,3 mld zł 3,4 mld zł (42,6% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,2 mld zł 4,7 mld zł 0,15 mld zł (3,1% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) 12

13 Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) 28% Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. 2,8 3,4 2,8 3,6 72,5% 4,2% 23,3% Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny Q Q 2015 Sprzedaż kredytów proekologicznych (mld zł) Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. -10% 1,8% 1,1% Segment detaliczny 2,2 1,9 59% Segment korporacyjny 0,4 0,7 97,1% Finanse publiczne Q Q 2015

14 Jakość portfela kredytowego (w mld zł) 12,8 20,7% 37,5% Segment detaliczny Segment korporacyjny ,8% Finanse publiczne 13,0 12,5 20% 43% 12,6 37% 1% 0% 49% 50% 49% 51% -0,3-0,3 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 14,5% 15,9% 7,1% 6,5% 5,5% 6,0% 7,2% 7,8% 14 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych i pozostałych klientów (łącznie z bankami) detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem

15 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec okresu (w tys. szt.) 80,9 82,3 70,7 72,1 74,5 64,3 11,0 10,2 11,5 Źródło: Bank Q 14 1Q 15 Forex Q 14 1Q 15 Internetowe Q 14 1Q 15 Ogółem Udziały w rynku (transakcje sesyjne) 21,9% 23,5% 12,8% 10,6% 16,2% 20,0% 2,6% 2,6% 3,5% Źródło: GPW Q 14 1Q 15 Akcje - GPW Q 14 1Q 15 Akcje - NewConnect Q 14 1Q 15 Kontrakty - GPW 15

16 Istotne zdarzenia z działalności Grupy BOŚ w I kw Ważne wydarzenia Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd potwierdziła oceny ratingowe Banku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2015 r. wynosiło 3,6 mld zł, co stanowiło aż 27,7% salda kredytów ogółem. DM BOŚ pełnił funkcję oferującego przy ofercie publicznej akcji serii D spółki Bloober Team SA. Nowe fundusze Union TFI w ofercie BossaFund.pl - dalsze zwiększenie liczby oferowanych funduszy w ramach platformy BossaFund. Korelacje BossaFX wdrożenie nowego narzędzia dostarczającego informacji na temat zależności międzyrynkowych na rynku walut. BossaToken wdrożenie mobilnego tokenu na platformy Android, ios, Windows Phone oraz w wersji Java na zwykłe telefony komórkowe. Aplikacja zwiększa bezpieczeństwo korzystania z rachunku. Nagrody i wyróżnienia BOŚ, jako jedna z 3 polskich firm, w gronie 1000 europejskich firm, które przeznaczają najwięcej środków na badania i rozwój. Ranking "2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard" został przygotowany przez Komisję Europejską. BOŚ EKOsystem zajął trzecie miejsce w kategorii Innowacja finansowa roku w VI edycji Plebiscytu Złoty Bankier Nagroda Byk i Niedźwiedź Gazety Giełdy Parkiet BossaFX najlepszą platformę foreksową roku 2014 i nominacja w kategorii najlepszy Dom Maklerski. Statuetka byka GPW DM BOŚ nagrodzony za największą aktywność animatora na rynku kontraktów terminowych w roku Nagroda FxCuffs 2015 w kategorii Polski Broker Forex Roku. Nagroda Gazety Finansowej - Tytuł Finansowa Marka Roku 2015 w kategorii dom maklerski. Nagroda KDPW DM BOŚ nagrodzony za pierwsze wśród uczestników rynku wdrożenie nettingu w papierach wartościowych. Wyróżnienie TGE dla DM BOŚ za największą liczbę klientów pozyskanych na rynku energii elektrycznej w roku Nagroda Złote Obroty przyznana przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych za największą aktywność na nowych instrumentach. 16 Order Finansowy 2014 miesięcznika Home&Market dla BossaZagranica w kategorii Produkt Inwestycyjny.

17 Projekty i nowe produkty

18 Karta kredytowa MasterCard Gold karta Nr 1 w Polsce wg rankingu TotalMoney.pl z r. Gwarantowane 150 zł za dokonanie kartą transakcji na łączną kwotę min. 200 zł Limit kredytowy bez odsetek nawet do 56 dni Jedno z najniższych oprocentowań na rynku tylko 8,99% Zniżki nawet o 55% w 2000 sklepach w całej Polsce dzięki programowi rabatowemu Buy&Smile Bezpłatne wydanie i używanie karty wystarczy aktywnie z niej korzystać Wysoki limit kredytowy nawet do zł w wariancie taryfy GOLD Od 26 stycznia do 19 kwietnia trwała loteria Płać kartą wygrywaj EKOnagrody Nagrody: samochód Toyota Auris Touring Sports Hybrid oraz 51 smartfonów 18

19 EKOkonto bez Kosztów produkt wprowadzony w kwietniu 2015 r. 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce 0 zł za elektroniczne przelewy krajowe 0 zł za ustanowienie i realizację poleceń zapłaty 0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej 0 zł za wydanie i korzystanie z karty debetowej (przy dokonaniu płatności kartą na kwotę 300 zł/m-c, w przeciwnym razie opłata 5 zł) Oprocentowanie na dodatkowym koncie oszczędnościowym (dla środków do 10 tys. zł): 4% przy wpływie na EKOkonto w wysokości 1 tys. zł/m-c 3,5% w przypadku braku wpływu 1 tys. zł na EKOkonto 19

20 EKOpożyczka na rower GEOBIKE produkt wprowadzony w kwietniu 2015 r. Oprocentowanie EKOpożyczki na rower GEOBIKE: do 36 m-cy stałe 8%, powyżej 36 m-cy zmienne WIBOR 6M + 7,00 p.p. marży Wysokość raty za model Touring wynosi 90 zł m-c przy rozłożeniu spłaty na 40 m-cy (koszt roweru przy opcji finansowania EKOpożyczką wynosi 3 599,52 zł, przy opcji zakupu za gotówkę wynosi zł) Dodatkowo przy terminowych spłatach oprocentowanie zostanie obniżone do 0% dla 3 ostatnich rat Według danych GEOBIKE, przejechanie rowerem elektrycznym 100 km kosztuje 1 zł Używając pojazdu elektrycznego aktywnie wspiera się ochronę środowiska naturalnego redukując emisję spalin Na jednym ładowaniu akumulatora można przejechać od 50 do 80 km, a jego ładowanie odbywa się z tradycyjnego gniazdka 230V i trwa 120 minut (80%) lub 4h do pełnej pojemności 20

21 Program Dom bez opłat założenia Wielkość domu ok. 100 m 2 Moc instalacji PV 7 kw Zużycie prądu na własne potrzeby kwh rocznie Cena odsprzedaży energii elektrycznej: 0,65 zł/kwh Okres kredytowania 35 lat Szacowana wartość inwestycji 282 tys. zł Wysokość dotacji w ramach Programu MDM 30,8 tys. zł netto

22 Dom bez opłat - sytuacja rodziny Państwo Kowalscy ze Słupska rodzina 2+2 wynajmują mieszkanie 60 m² Ile miesięcznie kosztuje ich mieszkanie? Ile kosztowałby miesięcznie dom? WYNAJEM 800 zł RATA KREDYTU 870 zł PRĄD CZYNSZ w tym ogrzewanie i ciepła woda 100 zł 400 zł PRĄD + OGRZEWANIE 0 zł MINIMALNE KOSZTY np. wywóz śmieci, pobranie zimnej wody 110 zł dzięki eko-rozwiązaniom dom jest samowystarczalny w kwestii prądu, ogrzewania i podgrzania wody Miesięczny koszt mieszkania zł Miesięczny koszt domu 980 zł Dom w takim modelu jest w zasięgu budżetu domowego dla wielu polskich rodzin. Jego koszty są znacznie niższe od najmu prawie 2x mniejszego mieszkania.

23 BOŚ EKOsystem - hybrydowy system grzewczy Części składowe: Moduł kotłowni Moduł solarny Moduł fotowoltaiczny Moduł pompy ciepła Kolektor słoneczny Dostawca rozwiązań IT Instalacja PV Pakiety ubezpieczeń Pompa ciepła Zarządzanie i magazynowanie energią Korzyści dla Klientów: Oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Bezpieczeństwo i zdrowie Innowacyjność i pełna kontrola 23

24 BOŚ EKOsystem komu go dedykujemy? Osobom zainteresowanym kompleksowym rozwiązaniem, które będzie służyć w nowo wybudowanym domu Osobom zainteresowanym wymianą tradycyjnego kotła grzewczego (np. węglowego), poszukujących oszczędności w kosztach ogrzewania domu BOŚ EKOsystem w 5 krokach: Zamówienie BOŚ EKOsystem Rekomendacja najlepszego rozwiązania Załatwienie formalności w jednym miejscu Dobranie finansowania Korzystanie z BOŚ EKOsystem w domu 24

25 Program Prosument W lutym 2015 r. BOŚ podpisał umowę na Program Prosument i jest jedynym bankiem, który prowadzi jego obsługę Cel Programu: wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument to linia dofinansowująca (dotacja w wysokości 20 lub 40%) zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej Preferencyjne kredyty są dostępne od 24 kwietnia 2015 r. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (w tym buduje świadomość eko), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze 25

26 EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie 26

27 Kredyt z dobrą energią Produkt dla firm i samorządów, które są zainteresowane inwestycjami w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii Unikatową cechą kredytu jest możliwość dostosowania wysokości rat kredytu do zmiennej efektywności pracy instalacji OZE Okres kredytowania projektów może wynosić nawet 20 lat 27

28 Załączniki

29 Wyniki finansowe Banku tys. zł Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,0% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,5% Wynik z tytułu odsetek ,0% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,6% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,6% Przychody z tytułu dywidend ,3% Wynik na działalności handlowej ,3% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,2% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,9% Wynik z pozycji wymiany ,6% Pozostałe przychody operacyjne ,8% Pozostałe koszty operacyjne ,0% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,2% Ogólne koszty administracyjne ,1% Zysk brutto ,6% Obciążenia podatkowe ,4% Zysk netto ,7% 29

30 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,0% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,8% Wynik z tytułu odsetek ,6% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,9% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,6% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,2% Przychody z tytułu dywidend 31 x Wynik na działalności handlowej ,0% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,2% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,9% Wynik z pozycji wymiany ,5% Pozostałe przychody operacyjne ,2% Pozostałe koszty operacyjne ,7% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,2% Ogólne koszty administracyjne ,9% Zysk brutto ,1% Obciążenia podatkowe ,1% Zysk netto ,1% 30

31 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana Kasa, środki w Banku Centralnym ,3% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom ,5% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,1% Pochodne instrumenty finansowe ,1% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,4% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,1% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: ,4% dostępne do sprzedaży ,0% utrzymywane do terminu zapadalności ,4% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 50 - x Wartości niematerialne ,0% Rzeczowe aktywa trwałe ,9% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,9% Inne aktywa ,2% Aktywa razem ,5% Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,6% Zobowiązania wobec innych banków ,4% Pochodne instrumenty finansowe ,9% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,7% Zobowiązania wobec klientów ,8% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,1% Zobowiązania podporządkowane ,3% Rezerwy ,9% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,8% Pozostałe zobowiązania ,0% Kapitał własny razem ,5% Kapitał własny i zobowiązania razem ,5% 31

32 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 32

33 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa

Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Grupa BOŚ S.A. 2014 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 2014 2013 Zmiana R/R 2014 2013 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 286 649 276 141 3,8% 278 893 266 797

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 1Q 2014 1Q 2013 2013 2012 Zmiana 1Q 2014 vs. 1Q 2013 Zmiana 2013 vs. 2012 Wynik z tytułu odsetek 74 721 66 450 277 878 286 520

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo