Podstawowe dane finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane finansowe"

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 2014

2 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN Zmiana R/R Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek ,8% ,5% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,2% ,5% Wynik na działaności bankowej ,9% ,3% Zysk brutto ,7% ,2% Zysk netto ,4% ,9% Suma bilansowa Grupy (mln zł) Udział kredytów proekologicznych w kredytach ogółem 23,10% 22,66% 23,91% 25,76% 26,52% 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Współczynnik wypłacalności i Tier1 Grupy (wg CRR) 12,39% 12,06% 12,75% 9,80% Kredyty i depozyty Grupy (mln zł) 91% 88% 12,1 13,2 14,2 12, Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty/depozyty 10,30% Zobowiązania wobec klientów 14,03% 9,90% 10,46% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 73 Zysk brutto Grupy Współczynnik wypłacalności Tier

3 Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Organizacja Banku 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 99,52% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 0,48% 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 38,22% 56,62% 5,16% NFOŚiGW Akcje w wolnym obrocie ING OFE oraz ING DFE

4 Zarząd Banku Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Nadzoruje całokształt działalności Banku, w tym bezpośrednio Obszar Zarządczo-Organizacyjny. W bankowości od 1996, w BOŚ od Stanisław Kolasiński Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Nadzoruje Obszar Ryzyka. W bankowości od 1992, w BOŚ od Dariusz Daniluk Wiceprezes Zarządu Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. objął 5 maja 2014 roku. Odpowiada za obszar rynku korporacyjnego. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Kredytowego. Adam Zbigniew Grzebieluch Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Wsparcia, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne Centrali odpowiedzialne m.in. za rachunkowość, IT, telekomunikację i projekty technologiczne. W bankowości od 1994, w BOŚ od Paweł Kazimierz Lemańczyk Wiceprezes Zarządu Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. objął 5 maja 2014 roku. Jest odpowiedzialny za obszar rynku detalicznego. 4

5 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +8 tys. +1 tys Liczba klientów detalicznych Liczba ROR-ów* +8 tys. +7 tys * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi 5

6 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 30 6,0 % r/r inflacja CPI 5,0 4, ,0 inflacja bazowa 3,0 2, ,0 1,0 5 0,0 0 0,0-1,0-5 -2, ,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia % r/r % r/r % tys. r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego

7 Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów % r/r depozyty ogółem depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r Stopy procentowe Kurs złotego 7 % 5,00 PLN 4,0 3,5 5 4,50 3,0 3 NBP reference rate WIBOR 3M 5y bond yield 4,00 PLN/EUR PLN/USD (right axis) PLN/CHF (right axis) 2,5 1 3,50 2,0 7

8 Wskaźniki Grupy i Banku Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) ,7% 1,6% 1,5% 2,0% 20 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 250 1,8% 1,5% 1,5% 18 0,3% 0,3% ,0% 16 0,2% 16,9 18,4 19,7 0,2% ,0% ,0% Wynik odsetkowy Grupy Marża odsetkowa Grupy (prawa oś) Aktywa ogółem Grupy ROA Grupy (prawa oś) ROA Banku (prawa oś) Marża odsetkowa w Banku (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) % % ,4% 4,4% 4,3% 2,6% 4,1% 4,3% % ,5% 74,1% ,4% ,7% 71,5% 68,7% % 70% % % % % Kapitał własny Grupy ROE Grupy (prawa oś) ROE Banku (prawa oś) Przychody ogółem Grupy C/I Grupy (prawa oś) C/I Banku 8

9 Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie Zmiana Wynik odsetkowy ,8% Wynik prowizyjny ,2% Przychody z tytułu dywidend ,6% Wynik na działalności handlowej ,1% Wynik na inwestycyjnych p.w ,5% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,4% Wynik z pozycji wymiany ,3% Wynik na działalności bankowej ,9% Ogólne koszty administracyjne ,1% Wynik z tytułu rezerw ,3% Wynik brutto ,7% Wynik netto ,4% Zysk brutto (mln zł) Wzrost R/R: zysku brutto o 12,7% na działalności bankowej o 6,9% wyniku odsetkowego o 3,8% przychodów z tyt. dywidend o 18,6% wyniku na działalności handlowej o 14,1% wyniku na inwestycyjnych p.w. o 74,5% wyniku z pozycji wymiany o 17,3% Zysk netto (mln zł)

10 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) +28,9 mln 9% 11% 14% 15% % 55% % 54% Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (tys. zł) w latach

11 Skala działania Grupy BOŚ mln zł Wyszczególnienie Zmiana Wzrost wolumenów: Kredyty +3,7% Zobowiązania wobec klientów +7,8% Suma bilansowa + 6,8% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,7% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,4% Kasa, środki w NBP ,8% Lokaty i kredyty w innych bankach ,6% Aktywa - struktura 7,5% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Pozostałe aktywa ,6% AKTYWA RAZEM ,8% 29,0% Papiery wartościowe Zobowiązania wobec klientów ,8% 63,5% Zobowiązania wobec banków ,1% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,1% Got. i pozostałe aktywa Pozostałe zobowiązania ,0% Kapitał własny ,1% PASYWA RAZEM ,8% Kredyty / depozyty 87,8% 91,3% 3,5 p.p Suma bilansowa (mln zł) ,2% Pasywa - struktura 7,9% 4,8% 1,8% Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków ,3% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny 11

12 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,3 mld zł) Klienci korporacyjni (4,5 mld zł) Finanse publiczne (0,8 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (14,2 mld zł) Klienci detaliczni (7,0 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,3 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,6 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (1,9 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,3 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) Pozostali klienci (0,0 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty (0,3 mld zł) 12

13 Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (5,4 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,4 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,6 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 3,0 mld zł 2,3 mld zł 3,2 mld zł (40,5% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,3 mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,8 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,15 mld zł 4,65 mld zł 0,16 mld zł (3,3% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) 13

14 Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. 19% 4,7% 25,6% Segment detaliczny Finanse publiczne 2,2 2,8 3,4 69,7% Segment korporacyjny Sprzedaż kredytów proekologicznych (mld zł) -10% Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, a także finansowania strukturalnego. 5,0% 5,6% Segment detaliczny 2,2 1,9 Segment korporacyjny 0,8 89,4% Finanse publiczne

15 Jakość portfela kredytowego (w mld zł) 12,4 24% Segment 40% detaliczny % 12,1 Segment korporacyjny Finanse publiczne 12,8 21% 42% 12,5 38% 1% 1% 57% 42% 49% 50% -0,3-0,3 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 5,5% 7,1% 4,2% 5,5% 11,1% 14,5% 5,6% 7,2% 15 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych i pozostałych klientów (łącznie z bankami) detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem

16 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ 80,9 Liczba prowadzonych rachunków na koniec roku (w tys. szt.) 70,7 73,0 63,1 9,9 11,0 Źródło: Bank Forex Internetowe Ogółem Udziały w rynku (transakcje sesyjne) 21,9% 17,8% 17,1% 20,2% 2,7% 2,6% Źródło: GPW Akcje Opcje Kontrakty 16

17 Istotne zdarzenia z działalności Banku w 2014 Ważne wydarzenia W kwietniu agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd potwierdziła oceny ratingowe Banku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 3,4 mld zł, co stanowiło aż 26,5% salda kredytów ogółem. Rozszerzenie oferty produktowej Preferencyjny kredyt na zakup i montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych EkoKredyt PV oraz produkty o charakterze ekologicznym tworzące kompleksowe rozwiązanie w zakresie finansowania pakietów BOŚ EKOsystem. Nowy pakiet ubezpieczeń do kredytów ekologicznych BOŚ EKOsystem oraz EkoKredytu PV. Nowy produkt - EKOlokata Pozytywna na okres 6 miesięcy dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w BOŚ S.A. Promocja pożyczki gotówkowej i konsolidacyjnej wydłużono okres kredytowania do 150 m-cy. Zmiany w taryfie opłat i prowizji mające na celu zwiększenie przejrzystości dokumentów kierowanych do Klientów, jak również przychodów prowizyjnych Banku. Nagrody i wyróżnienia Wyróżnienie 5 inicjatyw BOŚ S.A. w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. I miejsce dla konta oszczędnościowego EKOprofit w zestawieniu TotalMoney w czerwcu 2014 r. I miejsce dla kredytu gotówkowego na kwotę 15 tys. zł wg TotalMoney w 2014 r. I miejsce w rankingu kredytów gotówkowych do 5 tys. zł wg ebroker.pl w styczniu i lutym 2014 r. I miejsce dla Głównego Ekonomisty BOŚ S.A. w zestawieniu Najlepszych Analityków Makroekonomicznych Gazety Giełdy Parkiet. I miejsce w rankingu Pulsu Biznesu dla najlepszego analityka makroekonomicznego (w lipcu i październiku 2014 r.) I miejsce w rankingu TotalMoney.pl kredytów hipotecznych udzielanych w programie MDM (sierpień 2014 r.) I miejsce w rankingu lokat miesięcznych Rzeczpospolitej (wrzesień 2014 r.) 17

18 Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w 2014 roku Ważne wydarzenia Przejęcie puli kluczowych klientów DM IDMSA, który zrezygnował z prowadzenia działalności maklerskiej. Znaczące wzmocnienie pozycji rynkowej w segmencie analiz i rekomendacji inwestycyjnych na skutek przejęcia zespołu obsługującego klientów instytucjonalnych IDM. Wprowadzenie Rachunku Intraday obniżony depozyt zabezpieczający dla pozycji daytradingowych na kontraktach terminowych FW20. Dalsze zwiększenie liczby oferowanych funduszy w ramach platformy BossaFund - na koniec 2014 r. 19 TFI i 229 funduszy w porównaniu z 16 TFI i 195 funduszami na koniec 2013 r. Udostępnienie nowoczesnej aplikacji mobilnej BossaMobile, działającej na systemach Android i ios, która umożliwia pełne zarządzanie rachunkiem maklerskim za pomocą smartfonu. Rozszerzenie oferty platformy BossaFX o nowe instrumenty związane z rynkiem surowcowym (kakao, bawełna, cukier) oraz walutowym (kontrakt futures na indeks Dolara Amerykańskiego). Wdrożenie Pattern Recognizer aplikacji dotyczącej algorytmicznej analizy technicznej rozszerzającej funkcjonalność platformy BossaFX. Wdrożenie nowej wersji programu Bossa Statica4 platformy do prezentacji notowań i danych giełdowych z GPW, z bogatymi możliwościami konfiguracji i dostosowania do potrzeb klienta. Nagrody i wyróżnienia Nagroda Byk i Niedźwiedź Gazety Parkiet DM BOŚ uznany za Najlepszy Dom Maklerski 2013 roku i nominacja dla BossaFX w kategorii Platforma foreksowa roku. Nagrody GPW za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi oraz za najwyższy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2013 roku. II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika Forbes i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok sezon na podium rankingu. Tytuł Finansowa Marka Roku za najwyższej jakości innowacyjne usługi internetowe oraz zbudowanie pozycji eksperta rynku finansowego. 18

19 Projekty i nowe produkty

20 Innowacyjny Bank w Internecie Wyzwania Rozwiązania Wdrożenia Zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych klientów BOSSABANK - platforma oszczędnościowoinwestycyjna wspierająca klientów w tworzeniu indywidualnych portfeli oszczędnościowych. Jednym z wyróżników platformy są cotygodniowe promocje lokat terminowych w ramach stałej akcji Hit Tygodnia. Sprzedaż i automatyzacja komunikacji z klientami bez wizyty w oddziale Nowe strony WWW BOŚ profilujące ofertę finansową do potrzeby zmniejszania kosztów utrzymania rodziny, szczególnie w zakresie opłat za energię, dzięki rozwiązaniom OZE oraz eko-specjalizacji produktowej Banku. Zwiększenie lojalności i sprzedaży wobec istniejących klientów Portal EKO-POLSKA miejscem budowy ekospołeczności ludzi o wartościach zbieżnych z credo ja+eko oraz istotą misji BOŚ, promowanie zdrowego stylu życia, ekologicznych rozwiązań z możliwością ich zakupu dzięki ofercie kredytowej BOŚ. 20

21 BOŚ EKOsystem - hybrydowy system grzewczy Części składowe: Moduł kotłowni Moduł solarny Moduł fotowoltaiczny Moduł pompy ciepła Kolektor słoneczny Dostawca rozwiązań IT Instalacja PV Pakiety ubezpieczeń Pompa ciepła Zarządzanie i magazynowanie energią Korzyści dla Klientów: Oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Bezpieczeństwo i zdrowie Innowacyjność i pełna kontrola 21

22 BOŚ EKOsystem komu go dedykujemy? Osobom zainteresowanym kompleksowym rozwiązaniem, które będzie służyć w nowo wybudowanym domu. Osobom zainteresowanym wymianą tradycyjnego kotła grzewczego (np. węglowego), poszukujących oszczędności w kosztach ogrzewania domu. BOŚ EKOsystem w 5 krokach: Zamówienie BOŚ EKOsystem Rekomendacja najlepszego rozwiązania Załatwienie formalności w jednym miejscu Dobranie finansowania Korzystanie z BOŚ EKOsystem w domu 22

23 SAMOspłacający się dom założenia Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. nieruchomość zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu. Instalacja fotowoltaiczna i zamontowana w domu pompa ciepła zapewnia oszczędności w budżecie rodziny. Koszty ogrzewania, ciepłej wody i prądu mogą wynieść 0 zł w ciągu roku. Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat: +0,7 p.p. PKB/rocznie 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie) 23

24 EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie 24

25 Jessica JESSICA to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera rewitalizację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. Bank podpisał 41 umów w 3 województwach. 25

26 Kredyt z dobrą energią Produkt dla firm i samorządów, które są zainteresowane inwestycjami w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Unikatową cechą kredytu jest możliwość dostosowania wysokości rat kredytu do zmiennej efektywność pracy instalacji OZE. Okres kredytowania projektów może wynosić nawet 20 lat. 26

27 Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP. Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego. Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy). Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 27

28 Program Prosument W lutym 2015 r. BOŚ podpisał umowę na Program Prosument i jest jedynym bankiem, który prowadzi jego obsługę. Cel Programu: wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument to linia dofinansowująca (dotacja w wysokości 20 lub 40 procent) zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (w tym buduje świadomość eko), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. 28

29 Załączniki

30 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana R/R Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,8% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,0% Wynik z tytułu odsetek ,8% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,6% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,5% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,2% Przychody z tytułu dywidend ,6% Wynik na działalności handlowej ,1% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,5% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,4% Wynik z pozycji wymiany ,3% Pozostałe przychody operacyjne ,0% Pozostałe koszty operacyjne ,7% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,3% Ogólne koszty administracyjne ,1% Zysk brutto ,7% Obciążenia podatkowe ,2% Zysk netto ,4% 30

31 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana R/R Kasa, środki w Banku Centralnym ,8% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom ,6% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,0% Pochodne instrumenty finansowe ,8% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,6% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,7% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: ,4% dostępne do sprzedaży ,1% utrzymywane do terminu zapadalności ,2% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - x Wartości niematerialne ,7% Rzeczowe aktywa trwałe ,1% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,9% Inne aktywa ,8% Aktywa razem ,8% Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,0% Zobowiązania wobec innych banków ,1% Pochodne instrumenty finansowe ,3% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,1% 31 Zobowiązania wobec klientów ,8% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,1% Zobowiązania podporządkowane ,1% Rezerwy ,6% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,1% Pozostałe zobowiązania ,8% Kapitał własny razem ,1% Kapitał własny i zobowiązania razem ,8%

32 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 32

33 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców ę 19 marca 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo