Grupa BOŚ S.A. 1H 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa BOŚ S.A. 1H 2013"

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 1H 2013

2 Podstawowe informacje o Grupie BOŚ S.A. Slajd 2 z 31 Slajd 2 z 31

3 Podstawowe dane finansowe dane kwartalne (tys. PLN) 1Q Q Q Q 2013 Zmiana kw/kw (2Q vs. 1Q 2013) Zmiana R/R (2Q 2013 vs. 2Q 2012) Wynik z tytułu odsetek ,4% -6,5% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,8% 5,3% Wynik na działaności bankowej ,3% 2,5% Zysk brutto ,2% 153,5% Zysk netto ,6% 99,0% dane na koniec okresu (% / tys. PLN) Zmiana kw/kw ( vs ) Zmiana R/R ( vs ) Współczynnik wypłacalności 13,14% 15,02% 14,23% 14,11% -0,12 p.p. -0,91 p.p. Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,2% 2,8% Zobowiązania wobec klientów ,5% 15,6% Aktywa ,3% 10,2% ROE C/I 5,4% 80,0% 2,9% 74,8% Slajd 3 z H H 2013

4 Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Organizacja Banku 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% Centrala Banku BOS Finance AB 99,62% Invest Management Banku Ochrony Środowiska S.K.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 17 Oddziałów głównych 11 Centrów korporacyjnych 100% 0,38% 77 Oddziały operacyjne BOŚ Eko Profit S.A. Akcjonariat Liczba oddziałów 43,38% 56,62% NFOŚiGW Pozostałe 1H H 2013 Slajd 4 z 31

5 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów 8 tys. Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych 0,7 tys H H H H 2013 Karty płatnicze i kredytowe Liczba ROR-ów* 2 tys. 9 tys H H H H 2013 Slajd 5 z 31 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi

6 Sytuacja makroekonomiczna Slajd 6 z 31 Slajd 6 z 31

7 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r ,0 4,0 2,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa -1,0 1Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11 3Q11 1Q12 3Q12 1Q ,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia 6 % r/r % r/r % tyś. r/r zatrudnienie -4 wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) -6 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty roczna zmiana liczby bezrobotnych 9 stopa bezrobocia rejestrowanego 8 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty Slajd 7 z 31

8 Sytuacja makroekonomiczna Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11 3Q11 1Q12 3Q12 1Q Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11 3Q11 1Q12 3Q12 1Q13-10 Stopy procentowe Kurs złotego 7,0 % 5,0 PLN 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l 1,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 4,0 PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 3,5 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 2,5 2,0 Slajd 8 z 31

9 Grupa BOŚ S.A. w 1H 2013 Slajd 9 z 31 Slajd 9 z 31

10 Wskaźniki Grupy BOŚ Wskaźniki Grupy BOŚ S.A. Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 300 3,0% 18 1,5% ,8% 1,8% 1,7% ,8% 1,5% H H ,0% 1,0% 0,0% ,6 16,9 15,2 15,6 16,0 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,2% H H ,0% 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Marża odsetkowa (prawa oś) Aktywa ogółem ROA (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) ,3% 5,6% ,9% 3,7% ,4% 10% 8% 6% 4% 2% ,6% ,4% 80,0% ,9% 74,8% % 80% 70% 60% H H 2013 Kapitał własny ROE (prawa oś) 0% H H 2013 Przychody ogółem C/I 50% Slajd 10 z 31

11 Wypracowane zyski Zysk Grupy BOŚ (mln zł) % % H H 2013 Zysk brutto H H 2013 Zysk netto Zysk Banku (mln zł) % % H H 2013 Zysk brutto H H 2013 Zysk netto Slajd 11 z 31

12 Wyniki finansowe Grupy BOŚ mln zł Wyszczególnienie 1H H 2012 Zmiana Wynik odsetkowy ,0% Wynik prowizyjny ,8% Przychody z tytułu dywidend ,8% Wynik na działalności handlowej ,5% Wynik na inwestycyjnych p.w ,4% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń x Wynik z pozycji wymiany ,0% Wynik na działalności bankowej ,5% Ogólne koszty administracyjne ,2% Wynik z tytułu rezerw ,4% Wynik netto ,6% Aktywa ,2% Kredyty klientów ,8% Zobowiązania wobec klientów ,6% Wynik z tytułu prowizji (w mln zł) Wzrost wyniku na działalności bankowej o 4,5% Spadek odpisów o 45,5% Niższe ogólne koszty administracyjne o 0,2% Aktywa Grupy (w mln zł) H H H H 2013 Slajd 12 z 31

13 Wyniki odsetkowe i prowizyjne Wynik odsetkowy Grupy BOŚ (mln zł) Zmniejszenie wyniku odsetkowego Grupy o 5% R/R związane z obniżeniem stóp procentowych, przy spadku wyniku odsetkowego w sektorze bankowym o 8,9% R/R. 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 Wynik prowizyjny Grupy BOŚ (mln zł) Wzrost wyniku prowizyjnego Grupy o 1,8% R/R przy zwiększeniu przychodów o 1,3% R/R i spadku kosztów o 0,4% R/R. Niższy wynik z tytułu prowizji DM BOŚ o 18% na skutek mniejszej aktywności klientów indywidualnych na GPW. 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 Bank Spółki zależne Slajd 13 z 31

14 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) 13% 6% % 59% 13% 21% 12% 54% Wynik z tytułu opłat i prowizji +0,9 mln R/R Wynik na działalności handlowej +17,6 mln R/R 1H H 2013 Wynik z tytułu odsetek Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach % 10% 15% 8% 11% 7% % 53% % % 22% 60% Slajd 14 z 31

15 Tysiące Tysiące Tysiące Koszt ryzyka Grupa BOŚ (mln zł) H H ,37% -54-0,48% -24-0,43% -13-0,23% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% Odpisy spadek o 45% R/R Marża kosztów ryzyka spadek o 0,2 p.p. R/R Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% 0-10 Pion Detaliczny (mln zł) H H ,31% -0,21% -14-0,49% -0,28% ,0% -0,5% Pion Korporacji i Finansów Publicznych (mln zł) H H ,0% ,05% ,2% -15-0,25% -0,37% ,4% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -1,0% -1,5% ,59% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,6% -0,8% -1,0% Marża kosztów ryzyka - odpisy na utratę wartości z danego okresu / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto z danego okresu. Slajd 15 z 31

16 Skala działania Grupy BOŚ Wyszczególnienie Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe vs Zmiana mln zł vs % 3% % 27% Kasa, środki w NBP % -61% Wzrost wolumenów: Kredyty udzielone klientom +3% R/R Zobowiązania wobec klientów +16% R/R Suma bilansowa + 10% R/R Lokaty i kredyty w innych bankach % -13% Pozostałe aktywa % 3% AKTYWA RAZEM % 4% Zobowiązania wobec klientów % 8% Zobowiązania wobec banków % -5% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych % -11% Pozostałe zobowiązania % 11% Kapitał własny % 1% PASYWA RAZEM % 4% Kredyty / depozyty 89,4% 94,2% 100,5% -11,1 p.p. -4,8 p.p. Aktywa - struktura 7% 28% 65% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Papiery wartościowe Got. i pozostałe aktywa Suma bilansowa (mln zł) Pasywa - struktura Zobowiązania wobec klientów % 3% 8% 13% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 73% Pozostałe zobowiązania Slajd 16 z 31 Kapitał własny

17 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,5 mld zł) Klienci korporacyjni (4,43 mld zł) Finanse publiczne (1,05 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (12,8 mld zł) Klienci detaliczni (5,3 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,31 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,3 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (2,0 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,25 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,3 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty (0,43 mld zł) Slajd 17 z 31

18 Kredyty brutto w segmentach działalności w Grupie BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów pro-ekologicznych Klienci korporacyjni (3,9 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 1,15 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,9 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 1,8 mld zł 2,5 mld zł 2,23 mld zł (32,8% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,35 mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,2 mld zł 4,7 mld zł 0,16 mld zł (3,3% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) Slajd 18 z 31

19 Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mln zł) 14% Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych % 8% 48% % 7% 40% Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny Sprzedaż kredytów proekologicznych (mln zł) 163% Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno ściekowej, a także finansowania strukturalnego % 20% 5% 9% Segment detaliczny 67% 692 Segment korporacyjny % Finanse publiczne Slajd 19 z H H 2013

20 Jakość portfela kredytowego publiczne % 25% 33% % Segment detaliczny Finanse Segment korporacyjny % 28% 31% % 51% 48% 52% 47% Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 12,2% 13,7% 12,9% 13,6% 6,2% 3,3% 4,8% 8,9% 8,3% 8,8% 5,9% 5,3% 4,1% 3,7% 4,1% 5,9% H2012 1H2013 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem Slajd 20 z 31

21 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków (w tys. szt.) Forex Internetowe 64,3 54,1 58,1 Ogółem 68,2 8,2 9,2 Źródło: Bank 2012 I H I H I H 2013 Udziały w rynku (transakcje sesyjne) Akcje Kontrakty Akcje Kontrakty Opcje 21,8% 18,9% 20,3% 14,8% 13,5% Opcje 20,9% 2,1% 2,1% 2,4% Źródło: GPW 2012 I H 2012 I H I H 2012 I H I H 2012 I H 2013 Poprawa wyniku finansowego netto z działalności maklerskiej Grupy BOŚ S.A. z 0,6 do 3,5 mln zł R/R. Wzrost wyniku na działalności handlowej głównie na skutek wyższego wyniku z operacji kontraktami różnic kursowych, jak i pozostałymi pochodnymi instrumentami finansowymi. Obniżenie ogólnych kosztów administracyjnych jako konsekwencja restrukturyzacji. Obniżenie udziału inwestorów indywidualnych w zrealizowanych na GPW obrotach na rynku akcji z 19% do 14% R/R. Spadek przychodów DM BOŚ z prowizji maklerskiej. Slajd 21 z 31

22 Istotne zdarzenia z działalności Grupy BOŚ S.A. Potwierdzenie długoterminowego ratingu Banku na poziomie BBB przez Fitch Ratings. BOŚ Bank pierwszy w Europie rozdysponował wszystkie środki z Inicjatywy Jessica w swoim regionie. Pierwsze miejsce dla ekonomistów Banku w rankingu prognoz Gazety Giełdy Parkiet po pierwszym kwartale oraz drugie miejsce po drugim kwartale Udostępnienie Klientom Banku platformy internetowej z serwisem transakcyjnym BossaFund. Poszerzenie oferty do 14 TFI i 159 funduszy. Pierwsze miejsce w rankingu Comperia dla wakacyjnego kredytu gotówkowego. Przejęcie kluczowych Klientów detalicznych domu maklerskiego KBC Securities, który kończy obsługę tego segmentu w Polsce. Nagroda Gazety Parkiet za najlepszą platformę transakcyjną FX dla BossaFX. Nagroda Prezesa GPW SA za współpracę animatora z Giełdą na rynku giełdowych kontraktów terminowych dla DM BOŚ. DM BOŚ drugi raz z rzędu na I miejscu w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika Forbes i SII. Slajd 22 z 31

23 SAMOspłacający się dom Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. Nieruchomość, która zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kw zapewnia przychody ze sprzedaży nadwyżek energii po wejściu w życie Ustawy o OZE. Dom generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań przyjaznych środowisku i zmniejszających energochłonność urządzeń takich jak kolektor słoneczny, pompa ciepła oraz energooszczędny sprzęt AGD. Slajd 23 z 31

24 SAMOspłacający się dom c.d. Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat = rynek zamówień 60 mld zł: +1 p.p. PKB/rocznie 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie) Za projekt odpowiadają polskie firmy: BOŚ Bank S.A., Murator, Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit Wymagany wkład własny klienta: działka o powierzchni co najmniej 2 tys. m² Slajd 24 z 31

25 Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy) 0% opłaty prowizyjnej (za pierwszy roczny okres gwarancji udzielonej do 31 grudnia 2013 r., następnie: 0,5%) Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji Slajd 25 z 31

26 Jessica JESSICA europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. BOŚ podpisał 20 umów w 3 województwach. Slajd 26 z 31

27 Załączniki Slajd 27 z 31 Slajd 27 z 31

28 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 1H H Zmiana R/R Zmiana YtD Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,5% -54,7% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,6% -55,3% Wynik z tytułu odsetek ,0% -53,5% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,3% -50,9% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,4% -49,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,8% -51,4% Przychody z tytułu dywidend ,8% 1,0% Wynik na działalności handlowej ,5% 1,2% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,4% -45,0% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń x -106,5% Wynik z pozycji wymiany ,0% -51,5% Pozostałe przychody operacyjne ,3% 21,3% Pozostałe koszty operacyjne ,2% -11,5% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,4% -75,3% Ogólne koszty administracyjne ,2% -51,5% Zysk brutto ,4% 20,5% Obciążenia podatkowe ,1% 135,9% Zysk netto ,6% 5,3% Slajd 28 z 31

29 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana R/R Zmiana YtD Kasa, środki w Banku Centralnym ,8% -61,3% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom ,0% -13,5% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,5% -69,4% Pochodne instrumenty finansowe ,3% 28,9% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,3% -31,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,8% 3,0% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,9% 26,9% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ,0% 0,0% Wartości niematerialne ,7% -0,9% Rzeczowe aktywa trwałe ,8% -3,9% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,0% -10,9% Inne aktywa ,6% 23,2% Aktywa razem ,2% 4,5% Slajd 29 z 31 Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,4% -64,9% Zobowiązania wobec innych banków ,2% -5,4% Pochodne instrumenty finansowe ,0% 15,3% Pochodne instrumenty zabezpieczające x -7,3% Zobowiązania wobec klientów ,6% 8,5% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,8% -11,4% Zobowiązania podporządkowane ,2% -0,1% Rezerwy ,2% -13,2% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,3% 96,4% Pozostałe zobowiązania ,5% 43,4% Kapitał własny razem ,5% 0,7% Kapitał własny i zobowiązania razem ,2% 4,5%

30 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Slajd 30 z 31

31 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa Slajd 31 z 31

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 1Q 2014 1Q 2013 2013 2012 Zmiana 1Q 2014 vs. 1Q 2013 Zmiana 2013 vs. 2012 Wynik z tytułu odsetek 74 721 66 450 277 878 286 520

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2014

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2014 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2014 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 3Q 2014 2Q 2014 1Q 2014 3Q 2013 Zmiana 3Q 2014 vs.2q 2014 Zmiana 3Q 2014 vs. 3Q 2013 Wynik z tytułu odsetek 70 567 75 851 74

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Grupa BOŚ S.A. 2014 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 2014 2013 Zmiana R/R 2014 2013 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 286 649 276 141 3,8% 278 893 266 797

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 59 345 74 721-20,6%

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1H 2015

Grupa BOŚ S.A. 1H 2015 Grupa BOŚ S.A. 1H 2015 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN 1H 2014 1H 2015 Zmiana R/R 1Q 2015 2Q 2015 Zmiana Wynik z tytułu odsetek 151 974 120 856-20,5% 59 835 61 021 2,0% Wynik z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW BOŚ S.A. W 2014 R.... 5 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011 2010 Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK Warszawa, Marzec 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010 1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK Warszawa, 9 listopada 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki Lipiec 2014 Wiodący bank w Polsce Uniwersalny polski bank utworzony w 1919 roku, w 1950 roku rozpoczął działalność jako PKO Bank Państwowy, w 2000 roku przekształcony

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 03 lutego 2009 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. ZA IIII KWARTAŁ 2011 ROKU SIIERPIIEŃ 2011 w tys. EUR*** WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo