Grupa BOŚ S.A. 3Q 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa BOŚ S.A. 3Q 2014"

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2014

2 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 3Q Q Q Q 2013 Zmiana 3Q 2014 vs.2q 2014 Zmiana 3Q 2014 vs. 3Q 2013 Wynik z tytułu odsetek ,0% 2,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,6% -5,1% Wynik na działaności bankowej ,8% 18,1% Zysk brutto ,0% 1945,2% Zysk netto ,2% 2076,5% Suma bilansowa (mln zł) ,0 14,0 12,0 10,0 Udział kredytów proekologicznych w kredytach ogółem 25,76% 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 91% Kredyty i depozyty (mln zł) 84% 92% 12,1 13,2 14,2 12,0 12,3 13, Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty/depozyty Zobowiązania wobec klientów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 12,39% 12,06% 12 Współczynnik wypłacalności i Tier1 0% Zysk netto Grupy BOŚ (mln zł) Q Q Q ,75% 21,73% 23,10% 9,80% 10,30% 9,90% Współczynnik wypłacalności Tier

3 Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Organizacja Banku 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 99,52% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 0,48% 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 38,22% 56,62% 5,16% NFOŚiGW Akcje w wolnym obrocie ING OFE oraz ING DFE 3Q Q 2014

4 Zarząd Banku Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Nadzoruje całokształt działalności Banku, w tym bezpośrednio Obszar Zarządczo-Organizacyjny. W bankowości od 1996, w BOŚ od Stanisław Kolasiński Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BOŚ S.A. Nadzoruje Obszar Ryzyka. W bankowości od 1992, w BOŚ od Dariusz Daniluk Wiceprezes Zarządu Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. objął 5 maja 2014 roku. Odpowiada za obszar rynku korporacyjnego. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Kredytowego. Adam Zbigniew Grzebieluch Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Wsparcia, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne Centrali odpowiedzialne m.in. za IT, telekomunikację i projekty technologiczne. W bankowości od 1994, w BOŚ od Paweł Kazimierz Lemańczyk Wiceprezes Zarządu Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. objął 5 maja 2014 roku. Jest odpowiedzialny za obszar rynku detalicznego.

5 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +14 tys. +9 tys. +0,5 tys. +3 tys Q Q 2014 Karty płatnicze i kredytowe* Q Q 2014 Liczba ROR-ów* -16 tys. -9 tys. +17 tys. +12 tys Q Q 2014 *spadek kart w związku z procesem wymiany kart Maestro na Mastercard i wycofaniem kart VISA Q Q 2014 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi

6 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 5,0 4, ,0 5,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 3,0 15 3,0 2,0 1,0 0,0-1, ,0 1,0 0,0-2, ,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia % r/r % r/r % tys. r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego

7 Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów % r/r depozyty ogółem depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r ,0 % Stopy procentowe 5,0 PLN Kurs złotego 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M 4,0 2,5 rentowności obligacji 5l PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 1,0 3,5 2,0

8 Wskaźniki Grupy BOŚ S.A. Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 350 3,0% 20 1,5% ,8% 1,6% 1,5% 1,6% Q Q ,0% 1,0% 0,0% ,0 19,0 18,4 16,9 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Q Q ,0% 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Marża odsetkowa (prawa oś) Aktywa ogółem ROA (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) ,1% 4,5% 2,6% 3,7% Q Q % 8% 6% 4% 2% 0% ,5% 73,1% 73,8% 71,2% Q Q % 80% 70% 60% 50% Kapitał własny ROE (prawa oś) Przychody ogółem C/I (prawa oś)

9 Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie 3Q Q Q 2014 Zmiana 3Q vs. 2Q Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych p.w Wynik na rachunkowości zabezpieczeń Wynik z pozycji wymiany Wynik na działalności bankowej Ogólne koszty administracyjne Wynik z tytułu rezerw Wynik brutto Wynik netto Wzrost w III kw. w stosunku do II kw.: zysku netto o 1,2% na działalności bankowej o 0,8% na działalności handlowej o 237,3% prowizyjnego o 6,6% Zysk netto Grupy BOŚ (mln zł) Wynik na działalności bankowej (mln zł) Q Q Q Q Q Q 2014

10 Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie 1-3Q Q 2013 Zmiana Zmiana % Wynik odsetkowy ,6% Wynik prowizyjny ,6% Przychody z tytułu dywidend ,5% Wynik na działalności handlowej ,6% Wynik na inwestycyjnych p.w ,5% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,8% Wynik z pozycji wymiany ,7% Wynik na działalności bankowej ,4% Ogólne koszty administracyjne ,4% Wynik z tytułu rezerw ,4% Wynik brutto ,3% Wynik netto ,0% Wzrost wyników w trzech kwartałach: zysku netto o 43,0% na działalności bankowej o 8,4% odsetkowego o 9,6% Zysk netto Grupy BOŚ (mln zł) Wynik na działalności bankowej (mln zł) 40,4 57, Q Q Q Q 2014

11 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) +30,4 mln 10,7% 12,4% 11,6% 11,3% ,7% 56,0% ,7% 56,6% 1-3Q Q 2014 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach

12 Tysiące Koszt ryzyka i wynik odpisów Grupa BOŚ (mln zł) Q Q ,0% ,45% ,51% -0,47% -0,42% -0,2% -0,4% -0,6% Marża kosztów ryzyka poprawa o 0,05 p.p. R/R Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% Marża kosztów ryzyka annualizowane odpisy na utratę wartości z danego okresu / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto z danego okresu. Grupa BOŚ kwartalny wynik odpisów (mln zł) 3Q Q Q Q ,8-10,8-14,2-14,3 Odpisy na poziomie II kw. 2014, ale korzystniejsze niż w III kw

13 Skala działania Grupy BOŚ Wyszczególnienie Zmiana Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,9% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,9% Kasa, środki w NBP ,7% Wzrost wolumenów w trzech kwartałach br.: Kredyty +1,9% Zobowiązania wobec klientów +1,5% Suma bilansowa + 3,4% Aktywa - struktura Lokaty i kredyty w innych bankach ,7% Pozostałe aktywa ,3% AKTYWA RAZEM ,4% 10,1% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania wobec klientów ,5% Zobowiązania wobec banków ,2% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,7% Pozostałe zobowiązania ,9% 25,5% 64,5% Papiery wartościowe Kapitał własny ,5% Got. i pozostałe aktywa PASYWA RAZEM ,4% Kredyty / depozyty 91,7% 91,3% 0,4 p.p. Suma bilansowa (mln zł) ,4% Pasywa - struktura 2,0% 5,1% 8,1% Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 70,3% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny

14 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,0 mld zł) Klienci korporacyjni 4,1 mld zł) Finanse publiczne (0,9 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (13,4 mld zł) Klienci detaliczni (6,3 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,5 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,75 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (2,0 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,2 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) Pozostali klienci (0,1 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty (0,3 mld zł)

15 Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (5,1 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,2 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,6 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 2,9 mld zł 2,3 mld zł 3,1 mld zł (39,7% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,3 mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,8 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,15 mld zł 4,68 mld zł 0,17 mld zł (3,4% portfela kredytowego Pionu Detalicznego)

16 Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) 24% Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. 7% 5% 27% Segment detaliczny Finanse publiczne 2,2 2,8 2,6 58% 36% 3,2 68% Segment korporacyjny Sprzedaż kredytów proekologicznych (mld zł) 2,2 1,5 0,8 11% 10% 6% 1,6 84% Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, a także finansowania strukturalnego. 5% 5% Segment detaliczny 90% Segment korporacyjny Finanse publiczne Q Q 2014

17 Jakość portfela kredytowego (w mld zł) 12,4 24,3% Segment 39,7% detaliczny ,9% 12,1 Segment korporacyjny Finanse publiczne 12,6 21,4% 40,2% 12,3 38,4% 0,7% 0,6% 42,3% 56,9% 48,7% 50,6% -0,3-0,3 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 16,1% Kredyty i pożyczki netto 11,1% 5,4% 5,4% 5,5% 4,2% 5,6% 7,5% kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem

18 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec III kw r. (w tys. szt.) 100,0 80,0 60,0 40,0 68,2 78,0 Przyrost liczby prowadzonych rachunków w okresie I-III kw r. (w tys. szt.) 6,0 5,1 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 20,0 10,6 1,0 0,7 Źródło: Bank 0,0 Forex Internetowe Ogółem 0,0 Forex Internetowe Ogółem Udziały w rynku (transakcje sesyjne) Akcje 20,2% Kontrakty 19,9% 20,8% Opcje 17,8% 17,9% 17,4% 2,7% 2,6% 2,5% Źródło: GPW 2013 I-IIIQ 2013 I-IIIQ I-IIIQ 2013 I-IIIQ I-IIIQ 2013 I-IIIQ 2014

19 Istotne zdarzenia z działalności Banku w 3Q 2014 Ważne wydarzenia Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 września 2014 r. wynosiło 3,25 mld zł, co stanowiło aż 25,8% salda kredytów ogółem. Rozszerzenie oferty produktowej Nowy pakiet ubezpieczeń do kredytów ekologicznych BOŚ EKOsystem oraz EkoKredytu PV. Promocja pożyczki gotówkowej i konsolidacyjnej wydłużono okres kredytowania do 150 m-cy. Zmiany w taryfie opłat i prowizji mające na celu zwiększenie przejrzystości dokumentów kierowanych do Klientów, jak również przychodów prowizyjnych Banku. Nagrody i wyróżnienia I miejsce w rankingu Pulsu Biznesu dla najlepszego analityka makroekonomicznego (w lipcu i październiku 2014 r.) I miejsce w rankingu TotalMoney.pl kredytów hipotecznych udzielanych w programie MDM (sierpień 2014 r.) I miejsce w rankingu lokat miesięcznych Rzeczpospolitej (wrzesień 2014 r.) II miejsce w rankingu ebroker.pl na najlepszą pożyczkę na 1000 zł (wrzesień 2014 r.) II miejsce w rankingu Gazety Giełdy Parkiet dla najlepszego analityka makroekonomicznego (lipiec 2014 r.) II miejsce w rankingu Forsal.pl kredytów hipotecznych MDM (lipiec 2014 r.) III miejsce w rankingu kredytów i pożyczek gotówkowych ebroker.pl (lipiec 2014 r.) III miejsce w rankingu pożyczek gotówkowych TotalMoney.pl (sierpień 2014 r.)

20 Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w 3Q 2014 Rozszerzenie oferty produktowej BossaFX rozszerzenie oferty o nowe instrumenty związane z rynkiem surowcowym (kakao, bawełna, cukier) oraz walutowym (kontrakt futures na indeks Dolara Amerykańskiego). BossaFund - włączenie do oferty platformy transakcyjnej kolejnych 6 funduszy w ramach oferty Superfund; na koniec września w ofercie BossaFund było 20 TFI. Wprowadzenie nowych narzędzi wspomagających inwestowanie BossaMobile nowoczesna aplikacja mobilna (na Android i ios) umożliwiająca pełne zarządzanie rachunkiem maklerskim, w tym składanie zleceń wprost z tabeli notowań. Rachunek Intraday obniżony depozyt zabezpieczający dla pozycji daytradingowych na rynku kontraktów terminowych. Pattern Recognizer aplikacja do algorytmicznej analizy technicznej platformy transakcyjnej bossafx. Notowania Mobilne na telefony z systemem Windows Phone. Nagrody i wyróżnienia II miejsce w rankingu magazynu Forbes i SII na najlepsze biuro maklerskie dla inwestorów indywidualnych 9 sezon na podium rankingu.

21 Projekty i nowe produkty

22 BOŚ EKOsystem - hybrydowy system grzewczy Części składowe: Moduł kotłowni Moduł solarny Moduł fotowoltaiczny Moduł pompy ciepła Kolektor słoneczny Instalacja PV Pompa ciepła Korzyści dla Klientów: Oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Bezpieczeństwo i zdrowie Innowacyjność i pełna kontrola Dodatkowa przestrzeń Dostawca rozwiązań IT Pakiety ubezpieczeń Zarządzanie i magazynowanie energią

23 Dla kogo jest BOŚ EKOsystem? Osób zainteresowanych kompleksowym rozwiązaniem, które będzie służyć w nowo wybudowanym domu. Osób zainteresowanych wymianą tradycyjnego kotła grzewczego (np. węglowego), poszukujących oszczędności w kosztach ogrzewania domu. BOŚ EKOsystem w 5 krokach: Zamówienie BOŚ EKOsystem Rekomendacja najlepszego rozwiązania Załatwienie formalności w jednym miejscu Dobranie finansowania Korzystanie z BOŚ EKOsystem w domu

24 Innowacyjny Bank w Internecie Wyzwania Rozwiązania Wdrożenia Zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych klientów BOSSABANK - innowacyjne rozwiązanie dla nowych klientów pozwalające na chwilowe zdeponowanie swoich środków, średniookresowe oszczędzanie po atrakcyjnej cenie oraz inwestowanie na rynku TFI w powiązaniu z ochroną ubezpieczeniową. Zwiększenie lojalności i sprzedaży wobec istniejących klientów Portal EKO-POLSKA miejscem budowy ekospołeczności ludzi o wartościach zbieżnych z credo ja+eko oraz istotą misji BOŚ, promowanie zdrowego stylu życia, ekologicznych rozwiązań z możliwością ich zakupu dzięki ofercie kredytowej BOŚ. Sprzedaż i automatyzacja komunikacji z klientami bez wizyty w oddziale Nowe strony WWW BOŚ profilujące ofertę finansową do potrzeby zmniejszania kosztów utrzymania rodziny, szczególnie w zakresie opłat za energię, dzięki rozwiązaniom OZE oraz ekospecjalizacji produktowej Banku.

25 SAMOspłacający się dom Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. nieruchomość zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kw zapewnia przychody ze sprzedaży nadwyżek energii po wejściu w życie Ustawy o OZE Dom generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań przyjaznych środowisku i zmniejszających energochłonność urządzeń takich jak kolektor słoneczny, pompa ciepła oraz energooszczędny sprzęt AGD Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat = rynek zamówień 60 mld zł: +1 p.p. PKB/rocznie, 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie) Za projekt odpowiadają polskie firmy: BOŚ Bank S.A., Murator, Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit Wymagany wkład własny: działka o powierzchni min. 2 tys. m²

26 EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej 20% rabatu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dzięki współpracy z dostawcami Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie

27 Jessica JESSICA to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. BOŚ podpisał 42 umów w 3 województwach.

28 Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP. Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego. Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy). 0% opłaty prowizyjnej (za pierwszy roczny okres gwarancji udzielonej do 31 grudnia 2013 r., następnie: 0,5%). Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

29 Załączniki

30 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 1-3Q Q 2013 Zmiana R/R Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,1% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,2% Wynik z tytułu odsetek ,6% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,5% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,6% Przychody z tytułu dywidend ,5% Wynik na działalności handlowej ,6% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,5% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,8% Wynik z pozycji wymiany ,7% Pozostałe przychody operacyjne ,3% Pozostałe koszty operacyjne ,1% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,4% Ogólne koszty administracyjne ,4% Zysk brutto ,3% Obciążenia podatkowe ,8% Zysk netto ,0%

31 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana R/R Kasa, środki w Banku Centralnym ,7% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom ,7% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,3% Pochodne instrumenty finansowe ,5% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,9% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,9% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ,0% Wartości niematerialne ,6% Rzeczowe aktywa trwałe ,5% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,5% Inne aktywa ,7% Aktywa razem ,4% Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,2% Zobowiązania wobec innych banków ,2% Pochodne instrumenty finansowe ,4% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,7% Zobowiązania wobec klientów ,5% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,7% Zobowiązania podporządkowane ,7% Rezerwy ,0% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,3% Pozostałe zobowiązania ,4% Kapitał własny razem ,5% Kapitał własny i zobowiązania razem ,4%

32 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii.

33 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa

Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Grupa BOŚ S.A. 2014 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 2014 2013 Zmiana R/R 2014 2013 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 286 649 276 141 3,8% 278 893 266 797

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 1Q 2014 1Q 2013 2013 2012 Zmiana 1Q 2014 vs. 1Q 2013 Zmiana 2013 vs. 2012 Wynik z tytułu odsetek 74 721 66 450 277 878 286 520

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 59 345 74 721-20,6%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Prezes Zarządu Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Szymon Midera Piotr Gawron Michał Sobiech Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo