WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE"

Transkrypt

1 Luksemburg, 21 lipca 2005 r. WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE 1 Na mocy decyzji 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. Rada ustanowiła Sąd do spraw Służby Publicznej, zwany dalej SSP, w skład którego wchodzi 7 sędziów mianowanych przez Radę. Wnioski o utworzenie niezbędnych dla ustanowienia nowego Sądu etatów i środków na funkcjonowanie włączone zostały do wstępnego projektu budżetu Trybunału Sprawiedliwości na rok Jak zaznaczono we wprowadzeniu do tego wstępnego projektu budżetu, sporządzony on został przy założeniu, że nowy sąd podejmie obowiązki dopiero z początkiem roku Tymczasem po zakończeniu prac komitetu utworzonego decyzją Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. (2005/151/WE, Euratom) dla wydania opinii w kwestii odpowiedniości kandydatów do pełnienia funkcji sędziego, Rada decyzją z dnia 22 lipca 2005 r. mianowała siedmiu sędziów i ustaliła dzień 1 października 2005 r. jako datę objęcia przez nich swych obowiązków. Uwzględniając fakt, że SSP rozpocznie działalność o 3 miesiące wcześniej niż data przewidziana przy opracowywaniu budżetu na rok 2006, konieczne jest złożenie wniosku o budżet korygujący budżet na rok Ów budżet korygujący ma na celu przede wszystkim umożliwienie utworzenia w wykazie stanowisk instytucji 26 etatów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania SSP. Owe 26 etatów rozdzielonych będzie w następujący sposób: z jednej strony personel gabinetów członków Sądu do spraw Służby Publicznej, a mianowicie jeden referendarz i jeden asystent przydzielony do każdego członka Sądu, a także jeden weryfikator wyroków i jeden asystent w gabinecie prezesa (ogółem 16 etatów tymczasowych, to jest: 2 A*14, 2 A*12, 3 A*11, 1 A*10, 1 B*5 i 7 B*30 oraz z drugiej strony personel 1 Wprowadzenie, strona 3 ustęp 2: Należy przypomnieć, że budżet instytucji obejmuje etaty i środki niezbędne do funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Wnioskowane środki pokrywają również potrzeby nowego Sądu do spraw Służby Publicznej (zwanego dalej SSP ) i zostały obliczone przy założeniu, że Sąd podejmie obowiązki na początku 2006 r.

2 przydzielony bezpośrednio do sekretariatu Sądu (ogółem 10 stałych etatów, to jest: 1 A*5, 5 B*3 i 4 C*1) Należy podkreślić, że przedmiotowe etaty przeznaczone są wyłącznie dla bezpośrednich współpracowników sędziów oraz personelu sekretariatu, tj. osób, które bezpośrednio biorą udział w działalności sądu oraz że w pozostałej części Sąd wykorzystywał będzie różne służby Trybunału (tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne, informatyka itd.). Owe 26 etatów jest zatem niezbędne dla zapewnienia nowemu sądowi środków koniecznych tylko do jego działania, bez których jego niezależność sądowa byłaby zagrożona. Były one ponadto przewidziane w zestawieniu finansowym dołączonym do projektu rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Sądu ds. służby publicznej (z zastrzeżeniem, ze dwa dodatkowe etaty musiały być dodane w uwzględnieniu dokonanego przez Radę zwiększenia liczby sędziów z 6 do 7). Należy ponadto podkreślić, że etaty te nie mogą być uzyskane przez przesunięcie stanowisk z Sądu Pierwszej Instancji. Przesunięcie takie skutkowałoby bowiem pozbawieniem tego Sądu zasobów uwolnionych w jego obrębie wskutek przeniesienia spraw sądowych dotyczących służby publicznej. Pozostawałoby to w sprzeczności z podstawowym celem przyświecającym utworzeniu Sądu ds. służby Publicznej tj. umożliwieniu Sądowi Pierwszej Instancji skoncentrowania się na innych rodzajach spraw spornych w szczególności na nowych sprawach powierzonych mu wskutek przyznania pewnych kompetencji do tej pory wykonywanych przez Trybunał. 3. Jeżeli chodzi o środki, projekt budżetu korygującego ma na celu umożliwienie wypłacenia wynagrodzenia w okresie trzech ostatnich miesięcy roku budżetowego 2005 siedmiu nowym sędziom Sądu, jego sekretarzowi oraz 26 nowym pracownikom, o których była wcześniej mowa. Niezbędne środki na ten cel wpisane są w różnych liniach budżetowych rozdziału 10 i rozdziału 11. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że żadne dodatkowe obciążenie nie zostanie nałożone na budżet wspólnotowy, ponieważ przewidywane jest samofinansowanie tych nowych wydatków przy wykorzystaniu rezerw w rozdziałach, o których mowa. Rezerwy te wynikają w szczególności, w odniesieniu do rozdziału 10, z niższych kosztów emerytur i wydatków przewidzianych na odnawianie składu członków a także, w odniesieniu do rozdziału 11, z wolniejszym niż przewidywano obsadzaniem nowych stanowisk. 4. Należy zauważyć w końcu, że służby administracyjne Trybunału zamierzają, w okresie od rozpoczęcia działalności Sądu do końca roku 2005, zapewnić funkcjonowanie Sądu przy wykorzystaniu posiadanych środków budżetowych. W szczególności dopiero od dnia 1 stycznia 2006 r., jak organ budżetowy został już poinformowany w toku procedury budżetowej na 2006 r., wynajęty zostanie budynek stanowiący siedzibę nowego Sądu. Tym tłumaczy się fakt, że poprawka do budżetu nie zawiera wniosku o środki na zwiększenie Tytułu II budżetu.

3 TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PRACOWNIKAMI INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 10 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Artykuł Tytuł Budżet 2005 W.P.B.K. Nowa Pozycja kwota 1000 Wynagrodzenia podstawowe Dodatki mieszkaniowe Dodatki rodzinne Dodatek na koszty reprezentacyjne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Koszty podróży (w tym koszty członków rodzin) 1051 Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania i na ponowne urządzenie Koszty przeprowadzki ROZDZIAŁ 10 - RAZEM

4 ROZDZIAŁ 11 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Artykuł Pozycja Tytuł Budżet 2005 W.P.B.K. Nowa kwota 1100 Wynagrodzenia podstawowe Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu Pracowniczego EWWiS) Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych 1132 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych 1181 Koszty podróży (w tym koszty członków rodzin) 1182 Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika Koszty przeprowadzki Tymczasowe diety dzienne ROZDZIAŁ 11 - RAZEM KWOTA NOWYCH WYDATKOW - RAZEM

5 FINANSOWANIE WSTĘPNEGO BUDŻETU KORYGUJACEGO TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PRACOWNIKAMI INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 10 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Artykuł Tytuł Pozycja 1030 Emerytury Środki rezerwowe na poczet ewentualnego wyrównania uposażeń ROZDZIAŁ 10 - RAZEM ROZDZIAŁ 11 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Artykuł Tytuł Budżet 2005 W.P.B.K Nowa kwota Pozycja 1191 Środki rezerwowe ROZDZIAŁ 11 - RAZEM KWOTA FINANSOWANIA - RAZEM TYTUŁ I - RAZEM WYDATKI OGÓLNE - RAZEM

6 TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 40 PODATKI I INNE POTRĄCENIA Artykuł Pozycja Tytuł Budżet 2005 W.P.B.K Nowa kwota 400 Wpływy z podatku od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób korzystających z renty lub emerytury 404 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników ROZDZIAŁ 40 - RAZEM ROZDZIAŁ 41 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Artykuł Pozycja Tytuł 410 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ROZDZIAŁ 41 - RAZEM TYTUŁ 4 - RAZEM DOCHODY OGÓLNE - RAZEM

7 TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PRACOWNIKAMI INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 10 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 100 Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami Wynagrodzenia podstawowe Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji (Dz. U. 187 z , str.1) ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG, Euratom) nr 1292/2004 (Dz. U. L 243 z , str. 23). Rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 4045/88 Rady z dnia 19 grudnia 1988 r. określające uposażenie prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 356 z , str. 1). Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe członków instytucji Dodatki mieszkaniowe Rozporządzenie określające uposażenie członków instytucji, w szczególności jego art. 4. Środki te przeznaczone są na dodatki mieszkaniowe dla członków instytucji.

8 1002 Dodatki rodzinne Rozporządzenie określające uposażenie członków instytucji, w szczególności jego art. 3. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne, to znaczy: - dodatek na gospodarstwo domowe, - dodatek na dzieci na utrzymaniu, - dodatek szkolny dla członków instytucji Dodatek na koszty reprezentacyjne Rozporządzenie określające uposażenie członków instytucji, w szczególności jego art. 4. Środki te przeznaczone są na dodatek reprezentacyjny i funkcyjny dla członków instytucji. 101 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Rozporządzenie określające uposażenie członków instytucji, w szczególności jego art. 11 i 14. Środki te przeznaczone są na: - składkę pracodawcy (0,87%) na ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw wypadków, - składkę pracodawcy (3,,4%) na ubezpieczenie zdrowotne, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka, - wypłaty na wypadek śmierci członka instytucji.

9 1030 Emerytury Rozporządzenie określające uposażenie członków instytucji, w szczególności jego art. 8, 9 i 18. Środki te przeznaczone są na emerytury dla byłych członków instytucji orasz współczynniki korygujące dla ich kraju zamieszkania. 105 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji 1050 Koszty podróży ( w tym podróży członków rodzin) Rozporządzenie określające uposażenie członków instytucji, w szczególności jego art. 5. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków instytucji (w tym członków ich rodzin) w związku z objęciem lub zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji Dodatek na zagospodarowanie i ponowne zagospodarowanie Rozporządzenie określające uposażenie członków instytucji, w szczególności jego art. 5. Środki te przeznaczone są na dodatek tytułu zagospodarowaia i ponownego zagospodarowania dla członków instytucji w związku z podjęciem i zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji Koszty przeprowadzki Rozporządzenie określające uposażenie członków instytucji, w szczególności jego art. 5. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki członków instytucji w związku z podjęciem i zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji.

10 1091 Środki rezerwowe na poczet ewentualnego wyrównania uposażeń Rozporządzenie Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 248 z , str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z ewentualnego wyrównania wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych lub rentowych ustanowionego przez Radę w trakcie roku budżetowego. Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich artykułów i pozycji niniejszego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym. ROZDZIAŁ 11 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 110 Urzędnicy i personel tymczasowy według wykazu stanowisk 1100 Wynagrodzenia podstawowe i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników stałych i tymczasowych ,67 i 68, a także rozdział I załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne, to znaczy: - dodatek na gospodarstwo domowe, - dodatek na dzieci na utrzymaniu, - dodatek szkolny dla urzędników stałych i tymczasowych.

11 1102 Dodatki zagraniczne i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu Pracowniczego EWWiS) i 69, a także art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki zagraniczne i ekspatriacyjne urzędników stałych i tymczasowych. 113 Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych 1130 Ubezpieczenie zdrowotne Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4% wynagrodzenia podstawowego); udział pracowników wynosi 1,7% wynagrodzenia podstawowego Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych i art. 15 załącznika VIII. Środki te przeznaczone są na pokrycie: - składki pracodawcy na ubezpieczenie następstw wypadków i od chorób zawodowych (0,87% wynagrodzenia podstawowego) - dodatkowych wydatków wynikających z zastosowania właściwych przepisów regulaminu pracowniczego.

12 1132 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia członków personelu tymczasowego Świadczenia i wydatki związane z podjęciem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków oraz przeniesieniem 1181 Koszty podróży (w tym podróży członków rodzin) i 71 i art. 7 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów podróży należny urzędnikom (w tym koszty podróży członków rodzin) w związku z podjęciem i zaprzestaniem pełnienia przez nich obowiązków Dodatek na zagospodarowanie, na ponowne zagospodarowanie i dodatki za przeniesienie pracownika i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na dodatek z tytułu zagospodarowania i ponownego zagospodarowania należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków oraz w związku z całkowitym zaprzestaniem ich wykonywania połączonym z ponownym osiedleniem się w innej miejscowości Koszty przeprowadzki i 71 i art. 9 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów przeprowadzki należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków oraz w związku z całkowitym zaprzestaniem ich wykonywania połączonym z ponownym osiedleniem się w innej miejscowości.

13 1184 Tymczasowe diety dzienne i 71 i art. 10 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na tymczasowe diety dzienne należne pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków Środki rezerwowe Rozporządzenie Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 248 z , str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z ewentualnego wyrównania wynagrodzeń ustanowionego przez Radę w trakcie roku budżetowego. Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich artykułów i pozycji niniejszego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

14 TYTUŁ 4 - DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 40 PODATKI I INNE POTRĄCENIA 400 Wpływy z podatku od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób korzystających z renty lub emerytury Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13. Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji (Dz. U. 187 z , str.1) ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG, Euratom) nr 1292/2004 (Dz. U. L 243 z , str. 23). Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 56 z , str. 8) ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1750/2002 (Dz. U. L 264 z , str. 15) Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników a. Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji (Dz. U. 187 z , str.1) ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG, Euratom) nr 1292/2004 (Dz. U. L 243 z , str. 23). 41 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ust. 2.

15 Informacje finansowe w sprawie wykonania budżetu w roku 2004 i 2005 (do dnia ) zgodne z art. 26 Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. 1. Sytuacja finansowa na dzień r. (wydatki) 2. Sytuacja finansowa na dzień r.(wydatki)

SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH DOCHODY ŚRODKI WŁASNE Tytuł Treść Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 4 RÓŻNE PODATKI, OBCIĄŻENIA I OPŁATY UNIJNE 972 000 959 000 780 223,60 9 RÓŻNE DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 9 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 9 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 9 SEKCJA IX PL COM(2017) 400 PL 29.6.2017 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie dochody

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 TOM 9 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2015) 300 PL 24.6.2015

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 TOM 9 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2015) 300 PL 24.6.2015 KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 TOM 9 SEKCJA IX PL COM(2015) 300 PL 24.6.2015 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie dochody

Bardziej szczegółowo

SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH DOCHODY ŚRODKI WŁASNE Tytuł Treść Budżet 2014 Budżet 2013 Wynik 2012 4 RÓŻNE PODATKI, OBCIĄŻENIA I OPŁATY UNIJNE 1 019 000 943 000 713 236,37 9 RÓŻNE DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 2 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 2 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 2 SEKCJA II PL COM(2017) 400 PL 29.6.2017 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie dochody

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 8 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 8 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 8 SEKCJA VIII PL COM(2017) 400 PL 29.6.2017 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA IV TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

SEKCJA IV TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ SEKCJA IV TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ DOCHODY ŚRODKI WŁASNE Tytuł Treść 4 Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii 47 303 000 44 794 000 49 750 773,28

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 1 SEKCJA I PARLAMENT COM(2017) 400 PL 29.6.

KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 1 SEKCJA I PARLAMENT COM(2017) 400 PL 29.6. KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 1 SEKCJA I PARLAMENT PL COM(2017) 400 PL 29.6.2017 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA VIII EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

SEKCJA VIII EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH SEKCJA VIII EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH DOCHODY ŚRODKI WŁASNE Tytuł Treść Budżet 2015 Budżet 2014 Wynik 2013 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I INNYCH ORGANÓW UNII 1 235

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 7 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 7 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 7 SEKCJA VII PL COM(2017) 400 PL 29.6.2017 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie dochody

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 6 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 6 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 6 SEKCJA VI PL COM(2017) 400 PL 29.6.2017 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie dochody

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI Luksemburg, dnia 8 listopada 2007 r. WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PRZESUNIECIE ŚRODKÓW NR 11, 12 I 13 ZESTAWIENIE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI Luksemburg, dnia 8 listopada 2007 r. WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PRZESUNIECIE ŚRODKÓW NR 11, 12 I 13 ZESTAWIENIE TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI Luksemburg, dnia 8 listopada 2007 r. WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PRZESUNIECIE ŚRODKÓW NR 11, 12 I 13 ZESTAWIENIE Nr 11 Z rozdziału 27 Informacja: nabycie, archiwizacja, opracowanie i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY DOCHODY ŚRODKI WŁASNE Tytuł Treść 4 Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii 21 169 000 20 294 000 20 134 132,50 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sędziowie ad interim Sądu do spraw SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej ***I

Sędziowie ad interim Sądu do spraw SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej ***I P7_TA-PROV(2012)0295 Sędziowie ad interim Sądu do spraw SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 lutego 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 lutego 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 lutego 2016 r. (OR. en) 5444/16 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: STAT 4 FIN 42 INST 13 BUDGET 3 ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie ustalenia uposażenia osób

Bardziej szczegółowo

11166/16 ADD 4 mo/mb/kkm 1 DG G 2A

11166/16 ADD 4 mo/mb/kkm 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 lipca 2017 r. (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW

SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW DOCHODY ŚRODKI WŁASNE Tytuł Treść 4 Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 5 Dochody z działalności administracyjnej

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. BUDŻET OGÓLNY - 2013 SEKCJA III - KOMISJA - TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia r. COM(2017) 632 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK

Bruksela, dnia r. COM(2017) 632 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.10.2017 r. COM(2017) 632 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów przyjętych przez organy powołujące każdej

Bardziej szczegółowo

14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 listopada 2016 r. (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 NOTA DO PUNKTU A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Rada Dotyczy: Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 TOM 5 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2016) 300 PL

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 TOM 5 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2016) 300 PL KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 TOM 5 SEKCJA V PL COM(2016) 300 PL 18.7.2016 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie dochody

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA X EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

SEKCJA X EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH SEKCJA X EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH DOCHODY ZASOBY WŁASNE Tytuł Treść 4 RÓŻNE PODATKI, OBCIĄŻENIA I OPŁATY UNIJNE 38 153 000 37 241 000 34 134 107,90 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 23.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 103/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1/2015

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1/2015 Zarząd BUDŻET KORYGUJĄCY NR CT/CA-002/2015/01PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. WPROWADZENIE OGÓLNE B. DOCHODY C. WYDATKI II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2015 IV.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1/2014

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1/2014 Zarząd BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1/ CT/CA-026/PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. Informacje ogólne B. Ceny C. Dochody D. Wydatki II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA R. IV. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 14.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 Aktualizacja wynagrodzeń i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz mających do nich zastosowanie współczynników korygujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r.

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. UKŁAD ZBIOROWY PRACY (CAO) DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH 2017-2019 1 Tabela korelacji

Bardziej szczegółowo

BUDŻETU NA ROK 2005 CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPEENNE SPIS TREŚCI. 1. Program pracy. 2. Deklaracja dochodów i wydatków - Przegląd

BUDŻETU NA ROK 2005 CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPEENNE SPIS TREŚCI. 1. Program pracy. 2. Deklaracja dochodów i wydatków - Przegląd CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPEENNE CT/CA-033/01/2004 - PL BUDŻETU NA ROK 2005 SPIS TREŚCI 1. Program pracy 2. Deklaracja dochodów i wydatków - Przegląd 3. Deklaracja dochodów 4. Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

ANEKS. do TEKSTÓW PRZYJĘTYCH. w trakcie posiedzenia w. czwartek. 29 marca PRELIMINARZ BUDśETOWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA ROK 2013

ANEKS. do TEKSTÓW PRZYJĘTYCH. w trakcie posiedzenia w. czwartek. 29 marca PRELIMINARZ BUDśETOWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA ROK 2013 2012-2013 ANEKS do TEKSTÓW PRZYJĘTYCH w trakcie posiedzenia w czwartek 29 marca 2012 PRELIMINARZ BUDśETOWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA ROK 2013 (Art. 79 ust. 4 Regulaminu PE) P7_TA-PROV(2012)03-29(ANN01)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 274. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 10.12.2013 r. COM(2013) 895 final 2013/0438 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. Art. 1. 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 20 poz. 101 USTAWA. z dnia 31 lipca 1981 r.

Dz.U Nr 20 poz. 101 USTAWA. z dnia 31 lipca 1981 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1981 Nr 20 poz. 101 USTAWA z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Art. 1. Uchyla się dekret z dnia 5 października 1972 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 maja 03 r. Poz. 4 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 3 maja 03 r. w sprawie planowania wydatków na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2008 CT/CA-078/2007PL. Przyjęty przez Zarząd w dniu 8 listopada 2007 r.

BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2008 CT/CA-078/2007PL. Przyjęty przez Zarząd w dniu 8 listopada 2007 r. Posiedzenie Zarządu BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2008 CT/CA-078/2007PL Przyjęty przez Zarząd w dniu 8 listopada 2007 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości UE mgr Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Trybunał Sprawiedliwości UE ZAGADNIENIA OGÓLNE TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Po co

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 października 2017 r. Poz. 1998 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,65 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,65 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 101.2016 WÓJTA GMINY JELENIEWO 29 stycznia 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2010

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2010 Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Treść 1 DOCHODY ZA WYKONANE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2017 r. COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw U S T A W A projekt z dnia 18 października 2017 r. z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL

BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL Zarząd BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W DNIU 29 PAŻDZIERNIKA 2008 R. SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2009 R.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 267/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2004

KOMISJA. L 267/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2004 L 267/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2004 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wytępienie klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2003

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Struktura TSUE 1. Trybunał Sprawiedliwości 2. Sąd 3. Sądy wyspecjalizowane: Sąd ds. Służby Publicznej (spory między UE a jej pracownikami,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 1/2016. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.:

Opinia nr 1/2016. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.: Opinia nr 1/2016 (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0906 (COD) 9975/16 CODEC 845 JUR 282 INST 254 COUR 32 PE 70 NOTA INFORMACYJNA Od: Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 grudnia 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 grudnia 2005r. ZARZĄDZENIE NR 142/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wnioskodawca...... ( imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres i numer telefonu ) Wnoszę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 28 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 28 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 05 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99

Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99 Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99 Uzyskanie przez pracownika prawa do wcześniejszej emerytury może uzasadniać jego wybór do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli następuje ograniczenie

Bardziej szczegółowo

1. Komisja przedłożyła Radzie wyżej wspomniany wniosek w dniu 30 marca 2007 r.

1. Komisja przedłożyła Radzie wyżej wspomniany wniosek w dniu 30 marca 2007 r. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 maja 2007 r. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0054 (COD) 9351/2/07 REV 2 (pl) SOC 193 CODEC 476 SPRAWOZDANIE Od: Komitet Stałych Przedstawicieli (część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.6.2010 KOM(2010) 309 wersja ostateczna 2010/0171 (COD) C7-0146/10 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 40.2013 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich *

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich * C 45 E/116 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.2.2010 uwzględniając art. 75 ust. 1 Regulaminu, uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2013. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. z dnia 27 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 23/2013. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. z dnia 27 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 23/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad dokonywania zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący SSN: Teresa Romer (sprawozdawca), Sędziowie SN: Stefania Szymańska, Maria Tyszel,

Przewodniczący SSN: Teresa Romer (sprawozdawca), Sędziowie SN: Stefania Szymańska, Maria Tyszel, Wyrok z dnia 8 lipca 1994 r. II URN 22/94 Niedopuszczalne jest ustalenie zasad obliczania podstaw wymiaru zasiłku chorobowego w czasie jego pobierania przez zmianę regulaminu premiowania decyzją kierownika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 12, poz. 102. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 348/3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 348/3 29.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 348/3 DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Rok budżetowy Rok budżetowy 2007

DOCHODY. Rok budżetowy Rok budżetowy 2007 Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 1 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI 1 0 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2008 (sekcja II Rada)

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2008 (sekcja II Rada) RADA U II EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 kwietnia 2009 r. (17.04) (OR. en) 8361/09 BUDGET 15 FI 112 Dotyczy: Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2008 (sekcja II Rada) SPRAWOZDA IE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 27.9.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 354/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kwilcz na 2013 r. w uchwale budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2013 Nr XXVI/195/2012 Rady Gminy Kwilcz

Bardziej szczegółowo

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania...

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania... Życiorys zawodowy wzór 1 Dane osobowe ŻYCIORYS ZAWODOWY Nazwisko:... Imię:... Data urodzenia:... Stan cywilny:... Adres:... Telefon:... Cel zawodowy Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Umiejętności i

Bardziej szczegółowo

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. 21 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/206/2016 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 34 USTAWA z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/9

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/9 26.11.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/9 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 1081/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 145/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 145/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 145/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2013 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpni a 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240

Bardziej szczegółowo