Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 maja 03 r. Poz. 4 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 3 maja 03 r. w sprawie planowania wydatków na wynagrodzenia pracowników Straży Granicznej, uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń W związku z art. 3a pkt 6 ustawy z dnia października 990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 0 r. Nr 6, poz. 675, z późn. zm. ) ) i art. 38 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 40, z późn. zm. ) ) ustala się, co następuje:. Wytyczne określają sposób planowania wydatków ze środków finansowych Straży Granicznej przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Straży Granicznej, uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zwane dalej wydatkami, przez kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej ustanowionych dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Straży Granicznej... Wydatki planuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok.. Podstawę planowania wydatków stanowią: ) dane dotyczące ilości zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej przekazane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub upoważnionego przez niego kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej; ) dane dotyczące przyjęć i zwolnień oraz liczby należności osobowych przysługujących pracownikom i funkcjonariuszom otrzymane od komórek organizacyjnych danej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. 3.. Sposób planowania wydatków, w tym opracowania wymaganych danych, określają załączniki nr -9 do wytycznych.. Dane, o których mowa w ust., wymagają uzasadnienia, które należy sporządzić pod każdą z tabel określonych w załącznikach do decyzji. 4. Zaplanowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej za dany rok wydatki podlegają dostosowaniu do przyznanych Straży Granicznej przez dysponenta głównego limitów tych wydatków, stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 grudnia 999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 0 r. Nr 79, poz. 43, z późn. zm. 3) ). ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 0 r. Nr 7, poz. 677, Nr 70, poz. 05, Nr 7, poz. 06 i Nr 30, poz. 37 oraz z 0 r. poz. 67, 664, 769 i 95. ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 8, poz. 46, Nr 96, poz. 60, Nr 3, poz. 835, Nr 5, poz. 00, Nr 38, poz. 578 i Nr 57, poz. 76, z 0 r. Nr 85, poz. 09, Nr 0, poz. 83, Nr 34, poz. 386, Nr 40, poz. 49 i Nr 9, poz. 707 oraz z 0 r. poz. 456, 530 i 548.

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej Poz Tracą moc wytyczne nr 98 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 maja 008 r. w sprawie planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia, pozostałe należności i nagrody roczne funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczane od wynagrodzeń (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 36). 6. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Straży Granicznej w z. płk SG Andrzej PILASZKIEWICZ 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 0 r. Nr 9, poz. 707 oraz z 0 r. poz. 456.

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 3 Poz. 4 Załączniki do wytycznych nr 88 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 maja 03 r. Załącznik nr Zestawienie środków finansowych planowanych na wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ( 400 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty Średnia płaca / należność Środki finansowe Przewidywane zatrudnienie na dzień stycznia roku planowanego Przewidywane zwolnienia pracowników w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane przyjęcia pracowników w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane zatrudnienie w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane nagrody jubileuszowe w roku planowanym Przewidywane odprawy emerytalne i rentowe w roku planowanym Przewidywane ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników w roku planowanym Przewidywane potrzeby (symbol 4000 i 40005) Nagrody uznaniowe dla pracowników na rok planowany według wskaźnika 3% (symbol 40003) 0 Przewidywane potrzeby ( 400) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 nie mogą przekraczać zatrudnienia w roku poprzedzającym rok planowany;

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 4 Poz. 4 ) lp., kol. 4 nie powinny odbiegać od wielkości wynikających ze zmian przewidywanych w roku planowanym, znajdujących zabezpieczenie w planie wydatków na ten rok; 3) lp. i 3, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 4) lp. 4, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. - 3, kol. 3 i 5, przy czym dane zawarte w lp. należy uwzględnić ze znakiem minus ; 5) lp. 5-7, kol. 3 i 4 powinny wynikać ze szczegółowych informacji przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 6) lp. 8, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4-7, kol. 5; 7) lp. 9, kol. 5 powinny stanowić iloczyn kwoty wykazanej w lp. 4, kol. 5 i wskaźnika 0,03; 8) lp. 0, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 8 i 9, kol. 5.. Nie wpisuje się danych w lp. 8-0, kol. 3 i Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 5 Poz. 4 L.p. Załącznik nr Zestawienie środków finansowych planowanych na wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej ( 400 klasyfikacji wydatków budżetowych) Wyszczególnienie Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty Średnia płaca / należność Środki finansowe Przewidywane zatrudnienie na dzień stycznia roku planowanego Przewidywane zwolnienia pracowników w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane przyjęcia pracowników w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane zatrudnienie w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane nagrody jubileuszowe w roku planowanym Przewidywane odprawy emerytalne i rentowe w roku planowanym Przewidywane ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników w roku planowanym Przewidywane potrzeby (symbol 4000 i 40003) Nagrody uznaniowe dla pracowników na rok planowany według wskaźnika 3% (symbol 4000) 0 Przewidywane potrzeby ( 400) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 nie mogą przekraczać zatrudnienia w roku poprzedzającym rok planowany; ) lp., kol. 4 nie powinny odbiegać od wielkości wynikających ze zmian przewidywanych w roku planowanym, znajdujących zabezpieczenie w planie wydatków na ten rok; 3) lp. i 3, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 4) lp. 4, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. - 3, kol. 3 i 5, przy czym dane zawarte w lp. należy uwzględnić ze znakiem minus ;

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 6 Poz. 4 5) lp. 5-7, kol. 3 i 4 powinny wynikać ze szczegółowych informacji przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 6) lp. 8, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4-7, kol. 5; 7) lp. 9, kol. 5 powinny stanowić iloczyn kwoty wykazanej w lp. 4, kol. 5 i wskaźnika 0,03; 8) lp. 0, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 8 i 9, kol. 5.. Nie wpisuje się danych w lp. 8-0, kol. 3 i Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 7 Poz. 4 Załącznik nr 3 Zestawienie środków finansowych planowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz pracowników służby cywilnej ( 4040 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty Średnia płaca / należność Środki finansowe Wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania w roku poprzednim, stanowiące podstawę naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok poprzedni (symbol ) 3 Wynagrodzenia korpusu służby cywilnej w roku poprzednim, stanowiące podstawę naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków korpusu służby cywilnej za rok poprzedni (symbol 40400) 5 Przewidywane potrzeby ( 4040) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości przeciętnego zatrudnienia w wymiarze średniorocznym w roku poprzedzającym rok planowany; ) lp., kol. 4 nie powinny przekraczać wysokości przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w wymiarze średniorocznym w roku poprzedzającym rok planowany; 3) lp., kol. 3 powinny dotyczyć przewidywanej, łącznej liczby wypłacanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych w skali całego roku; 4) lp., kol. 5 nie powinny przekraczać iloczynu sumy kwot wykazanych w lp. kolumna 5 i wskaźnika 0,085; 5) lp. 3, kol. 3 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości przeciętnego zatrudnienia w wymiarze średniorocznym; 6) lp. 3, kol. 4 nie powinny przekraczać wysokości przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w wymiarze średniorocznym w roku poprzedzającym rok planowany;

8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 8 Poz. 4 7) lp. 4, kol. 3 powinny dotyczyć przewidywanej, łącznej liczby wypłacanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych w skali całego roku; 8) lp. 4, kol. 5 nie powinny przekraczać iloczynu sumy kwot wykazanych w lp. 3, kol. 5 i wskaźnika 0,085; 9) lp. 5, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumy wielkości wykazanych w lp., kol. 3 i 5 i lp. 4, kol. 3 i 5.. Nie wpisuje się danych w lp. 9, kol Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 9 Poz. 4 Załącznik nr 4 Zestawienie środków finansowych planowanych na uposażenia funkcjonariuszy ( 4050 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba osób Średnia płaca / należność Środki finansowe Przewidywane zatrudnienie na stycznia roku planowanego Przewidywane zwolnienia ze służby w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane przyjęcia do służby w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane zatrudnienie w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane awanse na wyższe stopnie w roku planowanym Przewidywane awanse na wyższe stanowiska służbowe w roku planowanym 7 Zmiana wysługi lat w roku planowanym 8 Pozostałe zmiany przewidziane w roku planowanym 9 Przewidywane potrzeby ( 4050) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości zatrudnienia na dzień stycznia roku planowanego; ) lp., kol. 4 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości przeciętnego uposażenia na dzień stycznia roku planowanego; 3) lp. - 3, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 4) lp. 4, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. - 3, przy czym dane zawarte w lp. należy uwzględnić ze znakiem minus ; 5) lp. 5-8, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 6) lp. 9, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4-8, kol. 5, przy czym dane zawarte w lp. 8 mogą występować ze znakiem minus.. Nie wpisuje się danych w lp. 9, kol. 3 i Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 0 Poz. 4 Załącznik nr 5 Zestawienie środków finansowych planowanych na nagrody roczne funkcjonariuszy ( 4070 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba osób Przewidywana średnia płaca Środki finansowe Przewidywane potrzeby w roku planowym według zatrudnienia na dzień stycznia roku planowanego Przewidywane potrzeby dla funkcjonariuszy, którzy nabędą prawo do nagrody rocznej w roku planowanym 3 Przewidywane potrzeby ( 4070) Sposób opracowywania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej za rok poprzedni; ) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość nagrody rocznej osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej za rok poprzedni; 3) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej w roku planowanym; 4) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość nagrody rocznej osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej w roku planowanym; 5) lp. 3, kol. 4, powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość przewidywanych do wypłaty nagród rocznych; 6) lp. 3, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. i, kol. 3 i 5.. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej Poz. 4 Załącznik 6 Zestawienie środków finansowych planowanych na należności funkcjonariuszy inne niż uposażenie i nagrody roczne ( 4060 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba należności wypłacanych w ciągu roku Średnia wysokość należności Środki finansowe Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom (symbol 40600) Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby (symbol 40600) 3 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (symbol ) 4 Dodatek terenowy (symbol ) 5 6 Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (symbol ) Pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (symbol ) 7 Jednorazowe odszkodowania (symbol ) 8 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy (symbol ) 9 Przewidywane potrzeby ( 4060) X X Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do nagrody jubileuszowej; ) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość nagrody jubileuszowej; 3) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które zostaną zwolnione ze służby w roku planowanym; 4) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość odprawy osób, które zostaną zwolnione ze służby w roku planowanym; 5) lp. 3-6, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę należności osób, które w związku ze zwolnieniem ze służby nabędą prawo do ekwiwalentów bądź pozostałych należności;

12 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej Poz. 4 6) lp. 3-6, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość pozostałych należności; 7) lp. 7, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do jednorazowego odszkodowania; 8) lp. 7, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość jednorazowego odszkodowania; 9) lp. 8, kol. 5 powinny stanowić iloczyn kwoty wykazanej w lp. 9, kol. 5 w załączniku nr 4 do wytycznych i właściwego wskaźnika służącego do naliczenia limitu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy.. Nie wpisuje się danych w lp. 8-9, kol. 3 i Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

13 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 3 Poz. 4 L.p. Załącznik nr 7 Zestawienie środków finansowych planowanych na tzw. świadczenie roczne ( 4080 klasyfikacji wydatków budżetowych) Wyszczególnienie Liczba należności wypłaconych w ciągu roku planowanego Średnia wysokość należności Środki finansowe Świadczenia roczne w roku planowym według stanu na dzień stycznia roku planowanego Świadczenia roczne dla zwalnianych ze służby w roku planowanym 3 Przewidywane potrzeby ( 4080) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp. kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które będą pobierały świadczenie roczne w roku planowanym według stanu na dzień stycznia roku planowanego; ) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość świadczenia rocznego osób, które będą pobierały świadczenie roczne na dzień stycznia roku planowanego; 3) lp., kol. 3, powinny zawierać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do wypłaty świadczeń rocznych w roku planowanym; 4) lp., kol. 4, powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość przewidywanych do wypłaty świadczeń rocznych w roku planowanym; 5) lp. 3, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. i kol. 3 i 5.. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5, podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

14 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 4 Poz. 4 Załącznik nr 8 Zestawienie środków finansowych (składek) planowanych na ubezpieczenie społeczne ( 40 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba wypłaconych składek (lp. liczba funkcjonariuszy) Średnia składka Środki finansowe Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania (symbol 400) Składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby bez nabycia praw do emerytury bądź renty policyjnej (symbol 4003), w tym: 3 4 za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w roku planowanym Składki na ubezpieczenie społeczne korpusu służby cywilnej (symbol 4006) Składki na ubezpieczenie społeczne z innych tytułów niż stosunek pracy lub służby (symbol 4007) 5 Przewidywane potrzeby ( 40) X X Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym; ) lp., kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym; 3) lp., kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;

15 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 5 Poz. 4 4) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę funkcjonariuszy, za których przewiduje się odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne w roku planowanym; 5) lp., kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne funkcjonariuszy w roku planowanym; 6) lp., kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne funkcjonariuszy, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru; 7) lp. 3, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym; 8) lp. 3, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym; 9) lp. 3, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru; 0) lp. 4, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; ) lp. 4, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; ) lp. 4, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; 3) lp. 5, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4, kol. 5.. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

16 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 6 Poz. 4 Załącznik nr 9 Zestawienie środków finansowych (składek) planowanych na Fundusz Pracy ( 40 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba wypłaconych składek (lp. 3 liczba funkcjonariuszy) Średnia składka Środki finansowe Składki na Fundusz Pracy - pracownicy (nieobjęci mnożnikowym systemem wynagradzania) (symbol 400) Składki na Fundusz Pracy - członkowie służby cywilnej (symbol 4005) 3 Składki na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby bez nabycia praw do emerytury bądź renty policyjnej (symbol 4004), w tym: za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w roku planowanym 4 Składki na Fundusz Pracy z innych tytułów (symbol 4003) 5 Przewidywane potrzeby ( 40) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na Fundusz Pracy za pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym; ) lp., kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na Fundusz Pracy za pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym; 3) lp., kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na Fundusz Pracy za pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru; 4) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na Fundusz Pracy za członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym; 5) lp., kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na Fundusz Pracy za członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym; 6) lp., kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na Fundusz Pracy za członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;

17 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 7 Poz. 4 7) lp. 3, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę funkcjonariuszy, za których przewiduje się odprowadzenie składek na Fundusz Pracy w roku planowanym; 8) lp. 3, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy w roku planowanym; 9) lp. 3, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru; 0) lp. 4, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; ) lp. 4, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; ) lp. 4, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; 3) lp. 5, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4, kol. 5.. Kwoty wydatków wykazywane w kolumnie 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 118 DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 30 października 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 118 DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 118 DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wydatków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Projekt wersja z dnia 10 maja 2019 r. z dnia r.

Projekt wersja z dnia 10 maja 2019 r. z dnia r. U S T AWA Projekt wersja z dnia 10 maja 2019 r. z dnia.... 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 252/MON. z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 252/MON. z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 203 DECYZJA Nr 252/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 79, poz. 43 Dz.U.99.110.1255 [+] ustawa z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109 Decyzja Nr 206 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r. Poz z dnia 19 lipca 2019 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r. Poz z dnia 19 lipca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r. Poz. 1635 USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r.

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 79 4885 Poz. 431 431 obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 664. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Projekt 30.03.2012 r. Ustawa z dnia. r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH Druk nr 3643 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Projekt 30 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.... 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz. 2361

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz. 2361 Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz. 2361 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 273 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 2 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 273 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 2 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 273 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2012 z dnia 2 marca 2012 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia r. Projekt Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia... 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania policjantom nagród rocznych i motywacyjnych oraz zapomóg, a

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku UCHWAŁA Nr 262/2010 z dnia 07 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2011 rok, przyjęcia metod kalkulacji oraz wzorów wniosków i formularzy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 275/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 275/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 943 218 DECYZJA Nr 275/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dane organu sporządzającego sprawozdanie. (nazwa i adres) Wojewoda/Gmina 1)...

Dane organu sporządzającego sprawozdanie. (nazwa i adres) Wojewoda/Gmina 1)... Dane organu sporządzającego sprawozdanie.. (nazwa i adres) Wojewoda/Gmina 1)... MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE/MIESIĘCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2015 roku

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2015 roku Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2015 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 Na podstawie art. 32 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3604 Warszawa, 5 lipca 2019 r.

Druk nr 3604 Warszawa, 5 lipca 2019 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-94-19 Druk nr 3604 Warszawa, 5 lipca 2019 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2018 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Zasadniczymi aktami prawnymi regulującymi wynagrodzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: Rozdział 1a

Ustawa. z dnia. 1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: Rozdział 1a Projekt 10.01.2012 wersja ostateczna Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak

Obliczanie i ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.10.2012 Gliwice, 07 listopad 2012 r. nr kor. UM-454517/2012 PAN JANUSZ BIOR KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH UL. B. ŚMIAŁEGO 2A ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 244 DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008

UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008 UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 442/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 442/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 371 DECYZJA Nr 442/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia pracowników Policji fakty i mity

Wynagrodzenia pracowników Policji fakty i mity Wynagrodzenia pracowników Policji fakty i mity Pracownik Policji, chociaż potraktowany po macoszemu przez ustawę o Policji, w której brak o nim wzmianki, jest istotnym podmiotem wpływającym na sprawność

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział N a z w a Kwota w złotych 1 2 3 4 5 6 1. 750 Administracja publiczna 644 000 75011 Urzędy wojewódzkie 644 000 547 433 83 155 13 412 2. 751 Urzędy naczelnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 215

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 215 Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 215 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 825 Poz. 35 35 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Dwa miesiące kwartału razem w tym: w ramach koordynacji

Dwa miesiące kwartału razem w tym: w ramach koordynacji Dane organu sporządzającego sprawozdanie.. (nazwa i adres) Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 WZÓR Wojewoda/Gmina 1)... KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Projekt z dnia 1 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 205 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 1. Obowiązek opłacania składek Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.13.2012 Gliwice, 18.12.2012 nr kor. UM-532494/2012 PANI MGR INŻ. ALEKSANDRA PRZYBYSZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. GOŹDZIKOWA 2 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw U S T A W A projekt z dnia 18 października 2017 r. z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r. UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 5 września 2016 r. w sprawie procedury opracowywania do dnia 15 listopada 2016 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie upoważnienia kierowników jednostek podległych Wojewodzie i kierowników jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie do dokonywania przeniesień wydatków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 6 września 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2017 r. Poz. 1705 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady emerytalne dla policjantów przyjętych od dnia 1 stycznia 2013 roku

Nowe zasady emerytalne dla policjantów przyjętych od dnia 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 1300 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 1607 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2017 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu)

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Tabela 4... Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Plan po zmianach Przewidywane wykonanie Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U [+] rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 8 stycznia 1997 r.

Dz.U [+] rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 8 stycznia 1997 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OB Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr OB Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr OB.0050.277.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Art Ustanawia się dziewięć stopni służbowych urzędników służby cywilnej.

Art Ustanawia się dziewięć stopni służbowych urzędników służby cywilnej. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Rozdział 7 Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej Art. 85. 1. Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.14.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-543705/2012 PANI MGR INŻ. MARIOLA DUMIN-KOWAL DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 ul. PLONOWA 3 44-141 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 118.2016 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Szudziałowo na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW ROZDZIAŁ I 9 Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW Po gruntownej zmianie zasad wynagradzania nauczycieli wprowadzonej ustawą z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

tel fax

tel fax 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 20 kwietnia 2017 r. DKiM.1711.1.10.2017.II Pani Jolanta Piekarska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu W dniach od 16.02.2017 r. do 09.03.2017 r. inspektorzy Departamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lutego 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 27 2210 Poz. 134 134 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo