OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIE Y ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH SZKO A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIE Y ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH SZKO A"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIE Y ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH SZKO A 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków dzieci, m odzie y oraz personelu w szko ach i innych placówkach oêwiatowych SZKO A ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej PZM TU, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoêci prawnej zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi. 2. Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta na cudzy rachunek. 2. DEFINICJE U yte w OWU definicje (w porzàdku alfabetycznym) oznaczajà: 1) CHOROBA - zaburzenie w funkcjonowaniu narzàdów lub organów cia a Ubezpieczonego, niezale nie od niczyjej woli, powsta e w wyniku patologii, co do której lekarz mo e postawiç diagnoz ; 2) CHOROBA PRZEWLEK A - stan chorobowy charakteryzujàcy si powolnym rozwojem oraz d ugookresowym przebiegiem choroby, leczony stale lub okresowo przed datà zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) DZIENNE ÂWIADCZENIE SZPITALNE - Êwiadczenie z tytu u pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dzienne Êwiadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu w sanatoriach, pensjonatach, domach opieki lub hospicjach, a w przypadku pobytu w oêrodkach rehabilitacyjnych przys uguje tylko, je eli pobyt Ubezpieczonego odbywa si na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia spo ecznego, potwierdzonego przez uprawnionà instytucj ; 4) KOSZTY LECZENIA - wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytu u: a) udzielenia doraênej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej; b) pobytu w szpitalu, badaƒ, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wy àczeniem operacji plastycznych); c) nabycia niezb dnych lekarstw i Êrodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; d) niezb dnego przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium. 5) NAG E ZACHOROWANIE - powsta y w sposób nag y stan chorobowy zagra ajàcy zdrowiu lub yciu Ubezpieczonego, wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi a koniecznoêç poddania si leczenia lub hospitalizacji; 6) NIESZCZ ÂLIWY WYPADEK - nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w wyniku, którego Ubezpieczony, niezale nie od swej woli, dozna trwa ego uszczerbku na zdrowiu lub zmar ; definicja obejmuje równie zawa serca i udar mózgu, jeêli zawa lub udar nie sà wynikiem istniejàcej choroby przewlek ej; 7) OCHRONA UBEZPIECZENIOWA - zobowiàzanie PZM TU do wyp aty Êwiadczenia w razie zaistnienia zdarzenia okreêlonego w umowie ubezpieczenia, za które PZM TU ponosi odpowiedzialnoêç ubezpieczeniowà; 8) PERSONEL - pracownicy dydaktyczni i administracyjni zatrudnieni w danej placówce oêwiatowej; 9) PLACÓWKA OÂWIATOWA - obki, przedszkola, szko y podstawowe, gimnazja i szko y ponadgimnazjalne (ogólnokszta càce i zawodowe), szko y wy sze, szko y specjalne i artystyczne; placówki opiekuƒcze i domy dziecka; 10) POPARZENIE - uszkodzenie tkanki skórnej wywo ane przez kontakt ze êród em ciep a lub innymi czynnikami takimi jak: ogieƒ, para, goràca para lub goràca ciecz, substancje chemiczne, elektrycznoêç (pràd lub wy adowania atmosferyczne), tarcie lub promieniujàca energia elektromagnetyczna; 11) PRACA - wykonywanie czynnoêci w celu zarobkowym bez wzgl du na podstaw prawnà zatrudnienia, pod warunkiem podlegania obowiàzkowemu ubezpieczeniu spo ecznemu; 12) RODZIC UBEZPIECZONEGO - naturalny ojciec lub matka; 13) SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA - rodzaj aktywnoêci fizycznej, które niosà za sobà du e prawdopodobieƒstwo wypadkowoêci dla osób je uprawiajàcych. Do sportów wysokiego ryzyka zaliczamy: rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie z wykorzystaniem aparatów tlenowych (oddechowych), wspinaczka ska kowa, alpinizm, sport spadochronowy i balonowy, lotniarstwo i paralotniarstwo, jumping, skoki bungee, sztuki walki i inne sporty obronne, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane sà pojazdy przeznaczone do poruszania si po Êniegu lub lodzie; 14) ÂRODKI POMOCNICZE - wszelkie elementy wspomagajàce proces leczniczy, np: gorsety, okulary, protezy z wy àczeniem endoprotez, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne; 15) ÂWIADCZENIE - kwota pieni na wyp acana przez PZM TU w przypadku uznania roszczenia powsta ego w wyniku zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w umowie ubezpieczenia; 16) TRWA Y USZCZERBEK NA ZDROWIU - naruszenie sprawno- Êci organizmu polegajàce na trwa ym uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia, powodujàce upoêledzenie czynnoêci organizmu; 17) UBEZPIECZAJÑCY - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej zawierajàca umow ubezpieczenia i zobowiàzana do op acenia sk adki; 18) UBEZPIECZONY - osoba fizyczna, na rzecz której zosta a zawarta umowa ubezpieczenia; 19) UDAR MÓZGU - naczyniopochodny incydent mózgowy, wywo ujàcy trwa e nast pstwa i objawy neurologiczne utrzymujàce si d u ej ni 24 godziny i obejmujàcy: a) zawa tkanki mózgowej; b) krwotok wewnàtrzczaszkowy; c) zator materia em pochodzenia pozaczaszkowego; 20) UPRAWNIONY - osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego; je eli Ubezpieczony nie wskaza Uprawnionego, Êwiadczenie zostanie wyp acone cz onkom rodziny Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: ma onkowi, dzieciom, rodzicom, pozosta ym spadkobiercom w kolejnoêci wynikajàcej z dziedziczenia ustawowego; 21) WYCZYNOWE UPRAWIANIA SPORTU - forma aktywnoêci fizycznej polegajàca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby b dàce cz onkami wszelkiego rodzaju klubów, zwiàzków i organizacji sportowych, równie uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach, obozach szkoleniowych, z wyjàtkiem zaj ç sportowych organizowanych Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group KRS 73432, Sàd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162A, Warszawa NIP , Kapita zak adowy: ,00 z - op acony w ca oêci Infolinia: , 022 / /6

2 przez placówk oêwiatowà; 22) WYPADEK KOMUNIKACYJNY - nag e zdarzenie wywo ane ruchem pojazdu, niezale ne od woli Ubezpieczonego b dàcego pasa- erem pojazdu, osobà kierujàcà pojazdem lub pieszym, które by o bezpoêrednià i wy àcznà przyczynà uszkodzenia cia a lub Êmierci Ubezpieczonego; 23) ZASI EK Z TYTU U NIEZDOLNOÂCI DO NAUKI (PRACY) - Êwiadczenie nale ne Ubezpieczonemu z tytu u niezdolnoêci do nauki (pracy) b dàcej skutkiem nieszcz Êliwego wypadku, potwierdzonej zaêwiadczeniem lekarskim; 24) ZAWA SERCA - pe noêcienna martwica cz Êci mi Ênia sercowego w nast pstwie nag ego niedokrwienia tego obszaru, której rozpoznanie potwierdzone byç musi wystàpieniem àcznie wymienionych poni ej objawów: a) stwierdzony w wywiadzie typowy ból d awicowy; b) pojawienie si nowych, nie wyst pujàcych dotychczas, charakterystycznych dla zawa u mi Ênia sercowego zmian w zapisie EKG; c) zwi kszenie aktywnoêci enzymów wskaênikowych martwicy mi Ênia sercowego powy ej standardowych wartoêci prawid owych dla danego laboratorium. 25) Z AMANIE - przerwanie ciàg oêci tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza. 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków w okresie ubezpieczenia, powodujàce trwa y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczeniem obj te sà równie trwa e nast pstwa zawa u serca oraz udaru mózgu u osób do 55 roku ycia. 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obejmuje nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, jakie mogà si wydarzyç podczas nauki lub wykonywania pracy okreêlonej w umowie ubezpieczenia oraz w drodze z domu do szko y (pracy) i ze szko y (pracy) do domu oraz w yciu prywatnym, które wydarzy y si na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji. 2. W ramach umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU, PZM TU udziela ochrony ubezpieczenia ca odobowo. 3. Ubezpieczenie obejmuje nast pujàce Êwiadczenia podstawowe: 1) Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu b dàcego nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku, w wysokoêci 1% sumy ubezpieczenia za ka dy procent trwa ego uszczerbku na zdrowiu, nie wi cej jednak, ni 100% sumy ubezpieczenia; 2) Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego zaistnia ej w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, w wysokoêci 100% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem, e Êmierç nastàpi a nie póêniej, ni w ciàgu 24 miesi cy od daty zaistnienia nieszcz Êliwego wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà; 3) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia Êrodków pomocniczych, w zwiàzku z nieszcz Êliwym wypadkiem obj tym ochronà ubezpieczeniowà, do wysokoêci 20% sumy ubezpieczenia, je eli ich zakup by niezb dny z medycznego punktu widzenia oraz koszty ich nabycia zosta y poniesione wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 4) zwrot udokumentowanych kosztów leczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków obj tych ochronà ubezpieczeniowà pod warunkiem, e zosta y one poniesione w okresie nie d u szym ni 24 miesiàce od daty zdarzenia, do wysokoêci 10% sumy ubezpieczenia, je eli leczenie by o niezb dne z medycznego punktu widzenia oraz koszty leczenia zosta y poniesione wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 5) zasi ek z tytu u niezdolnoêci do nauki/pracy spowodowanej nieszcz Êliwym wypadkiem w wysokoêci 2% sumy ubezpieczenia, wyp acany jednorazowo, je eli okres niezdolnoêci do nauki/pracy przekroczy 30 dni. 4. Za op atà dodatkowej sk adki zakres ubezpieczenia mo e zostaç rozszerzony o nast pujàce Êwiadczenia: 1) Êwiadczenie progresywne odpowiadajàce procentowi trwa ego uszczerbku na zdrowiu z zastosowaniem wspó czynnika progresji, zgodnie z poni sza tabelà: Tabela progresji % trwa ego uszczerbku Wspó czynnik progresji na zdrowiu 0,5-30,0 1,0 30,5-40,0 1,2 40,5-50,0 1,4 50,5-60,0 1,6 60,5-70,0 1,8 70,5-80,0 2,0 80,5-90,0 2,2 90, ,5 WysokoÊç Êwiadczenia stanowi iloczyn procentu trwa ego uszczerbku na zdrowiu, wspó czynnika progresji i sumy ubezpieczenia okreêlonej w umowie. 2) dzienne Êwiadczenie szpitalne w wysokoêci 0,5% sumy ubezpieczenia, nie wi cej jednak ni 150 z otych za dzieƒ, jeêli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwa co najmniej 5 dni, za ca y okres pobytu, jednak nie d u ej ni 90 dni od daty zaistnienia nieszcz Êliwego wypadku. 5. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te skutki wypadków b dàce nast pstwem lub powsta e w zwiàzku z jakàkolwiek chorobà nawet zaistnia à nagle, z zastrze eniem zapisów 2 pkt PZM TU wolne jest od odpowiedzialnoêci, je eli Ubezpieczajàcy wyrzàdzi szkod umyêlnie. JeÊli szkoda powsta a wskutek ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, PZM TU wolne jest od odpowiedzialnoêci, chyba e zap ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom s usznoêci. 3. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreêlone w ust. 2 stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego. 4. Ochronà ubezpieczeniowa nie sà obj te nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków polegajàce na uszkodzeniu cia a spowodowanym leczeniem lub zabiegami leczniczymi, bez wzgl du na to, przez kogo by y wykonywane. 5. Ochronà ubezpieczeniowa nie sà obj te nast pstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych - nawet takich, które wyst pujà nagle, w tym zatruç pokarmowych, z zastrze eniem 3 ust. 2; 6. OdpowiedzialnoÊç PZM TU nie obejmuje zadoêçuczynienia za doznany ból i cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za poniesione straty materialne polegajàce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 7. Z odpowiedzialnoêci PZM TU wy àczone sà nast pstwa nieszcz Êli- 2/6

3 wych wypadków powsta ych: 1) w okolicznoêciach, których przyczynà by o spo ycie alkoholu, za ycie narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych przez Ubezpieczonego; 2) podczas prowadzenia pojazdu przez osoby, które nie posiada y wymaganych uprawnieƒ do prowadzenia pojazdu; 3) w wyniku uszkodzenia cia a spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi bez wzgl du na to, przez kogo by y wykonywane, chyba e powsta y podczas leczenia bezpoêrednich nast pstw wypadku; 4) wskutek usi owania pope nienia lub pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa albo samobójstwa; 5) w zwiàzku z jazdà na rowerze po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do 10 lat bez opieki osoby doros ej; 6) w zwiàzku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub podczas wyczynowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego; 7) wskutek wszelkich nast pstw wojny, inwazji, wrogich dzia aƒ obcego paƒstwa, dzia ania o charakterze wojennym (niezale nie od tego, czy wojna zosta a wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota u, zamieszek wewn trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dzia aƒ lub dzia aƒ w z ym zamiarze osób dzia ajàcych w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujàcych w adz ; 8) w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju dzia ania z u yciem si y, przemocy lub groêby u ycia przemocy przez osob lub grup osób dzia ajàcych samodzielnie lub na rzecz bàdê z ramienia jakiejkolwiek organizacji bàdê rzàdu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w àczajàc zamiar wywarcia wp ywu na rzàd bàdê zastraszenia spo eczeƒstwa lub jakiejkolwiek jego cz Êci. 6. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Suma ubezpieczenia ustalona przez Ubezpieczajàcego i podana w polisie stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci PZM TU za szkod. 2. Suma ubezpieczenia nie mo e byç ni sza ni z otych i wy sza ni z otych. 3. Suma ubezpieczenia podana na polisie musi byç jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych. 7. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Sk adka za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. WysokoÊç sk adki ubezpieczeniowej uzale niona jest od: 1) sumy ubezpieczenia; 2) zakresu ubezpieczenia; 3) okresu ubezpieczenia; 4) zastosowanych zni ek i zwy ek wynikajàcych z taryfy sk adek, które okreêla si na podstawie: a) wczeêniejszego przebiegu ubezpieczenia; b) zakresu ubezpieczenia oraz kategorii osób obj tych ubezpieczeniem. 3. Sk adka ubezpieczeniowa op acana jest jednorazowo jednoczeênie z zawarciem umowy ubezpieczenia z zastrze eniem postanowieƒ zawartych w ust W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia grupowo, je eli sk adka za ubezpieczenie zosta a op acona w ciàgu 60 dni od poczàtku roku szkolnego/akademickiego, odpowiedzialnoêç PZM TU rozpoczyna si od pierwszego dnia rozpocz tego roku szkolnego/akademickiego. 5. Na wniosek Ubezpieczajàcego sk adka za ubezpieczenie mo e zostaç roz o ona na raty. Terminy p atnoêci oraz wysokoêç rat okreêla umowa ubezpieczenia. 6. Je eli zap ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za termin zap aty uwa a si dat stempla na dowodzie wp aty lub poleceniu przelewu. 8. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stanowiàcego jej integralnà cz Êç. 2. PZM TU mo e zwróciç si do Ubezpieczajàcego o dodatkowe informacje, uzale niajàc zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz tre- Êci. 3. Zawarcie umowy PZM TU potwierdza dokumentem ubezpieczenia - polisà. 4. Umow ubezpieczenia zawiera si na okres 12 miesi cy, chyba e strony umówi y si inaczej. 5. Umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta indywidualnie lub grupowo. 6. Przy zawarciu grupowego ubezpieczenia (nie mniej ni 10 osób) PZM TU mo e zwolniç z op aty sk adki do 10% stanu osobowego ubezpieczonej grupy osób w danej placówce oêwiatowej, wed ug stanu na dzieƒ zawarcia umowy. 7. Zwolnienie z op aty sk adki, o którym mowa w ust. 6, mo e nastàpiç w sytuacji, jeêli do ubezpieczenia przystàpi nie mniej ni 80% osób nale àcych do okreêlonej w umowie grupy. Przekazana PZM TU przez Ubezpieczajàcego lista osób przyj ta do ubezpieczenia bezsk adkowo, stanowi integralnà cz Êç umowy ubezpieczenia. 8. Umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta w formie: 1) imiennej - na podstawie imiennego wykazu osób, które przystàpi y do ubezpieczenia i za które zosta a op acona sk adka. Lista osób obj tych ochronà ubezpieczeniowà stanowi integralnà cz Êç umowy ubezpieczenia; 2) bezimiennej - pod warunkiem obj cia ubezpieczeniem wszystkich osób, które nale à do okreêlonej w umowie grupy osób wed ug stanu na dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia: a) w przypadku zawarcia umowy w formie bezimiennej - ochronà ubezpieczeniowà obj ty jest ka dorazowy pe ny stan liczbowy okre- Êlonej w umowie grupy osób, bez potrzeby dop acania sk adki za osoby nowoprzyj te do grupy, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia; b) w razie zmniejszenia si liczby osób wskazanej grupy, PZM TU nie zwraca cz Êci op aconych sk adek. 9. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. W umowie ubezpieczenia okreêla si dat poczàtkowà i koƒcowà okresu ubezpieczenia. 2. OdpowiedzialnoÊç PZM TU z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna si od pierwszego dnia roku szkolnego pod warunkiem, e sk adka zostanie przekazane do PZM TU w terminie 60 dni od pierwszego dnia roku szkolnego. 3. OdpowiedzialnoÊç PZM TU z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie wniosku o ubezpieczenie z o onego po up ywie terminu okreêlonego w ust. 2, rozpoczyna si od dnia nast pnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni po zap aceniu sk adki lub pierwszej raty sk adki. 4. W przypadku niedokonania wp aty sk adki lub jej pierwszej raty w oznaczonym terminie, PZM TU mo e wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym i àdaç zap aty sk adki za okres, przez który ponosi o odpowiedzialnoêç. W braku wypowiedzenia umowy 3/6

4 wygasa ona z koƒcem okresu, za który przypada a nie zap acona sk adka. 5. W razie op acania sk adki w ratach niezap acenie w terminie kolejnej raty sk adki powoduje ustanie odpowiedzialnoêci PZM TU w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczajàcego wezwania do jej zap aty, o ile wezwanie zawiera o sankcj powodujàcà ustanie odpowiedzialnoêci we wskazanym powy ej terminie. 6. W stosunku do absolwentów szkól odpowiedzialnoêç PZM TU trwa do dnia podj cia przez nich pracy zawodowej lub powo ania do odbycia zasadniczej s u by wojskowej albo do rozpocz cia nauki w innej szkole, nie d u ej ni przez 3 miesiàce, liczàc od koƒca roku szkolnego lub akademickiego, w którym Ubezpieczony ukoƒczy szko lub szko wy szà. Jako ostateczny termin ukoƒczenia szko y przyjmuje si ostatni dzieƒ wa noêci legitymacji szkolnej Ubezpieczonego. 7. W przypadku uczniów, studentów zmieniajàcych w czasie roku szkolnego lub akademickiego szko, porzucajàcych jà lub relegowanych ze szko y, ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialnoêç PZM TU trwa do dnia podj cia przez nich nauki w innej szkole, pracy zawodowej lub powo ania do odbycia zasadniczej s u by zawodowej, nie d u ej jednak ni do dnia zakoƒczenia roku szkolnego lub akademickiego. 8. OdpowiedzialnoÊç PZM TU koƒczy si z chwilà: 1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia; 2) odstàpienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiàzania; 3) niezap acenia sk adki lub kolejnej raty sk adki w terminie i wysokoêci wskazanej w umowie ubezpieczenia; 4) wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) lub odszkodowaƒ (Êwiadczeƒ) w àcznej wysokoêci równej sumie ubezpieczeƒ, z zastrze eniem postanowieƒ 4 ust ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY 1. W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà istotnà zmian prawdopodobieƒstwa wypadku, ka da ze stron mo e àdaç odpowiedniej zmiany wysokoêci sk adki, poczynajàc od chwili, w której zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. 2. W razie zg oszenia takiego àdania druga strona mo e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym. 3. Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d u szy ni 6 miesi cy Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap acenia sk adki za okres, w jakim PZM TU udziela o ochrony ubezpieczeniowej. 5. Umowa ubezpieczenia mo e byç rozwiàzana w drodze wypowiedzenia: 1) przez ka dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp aty odszkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia; 2) przez PZM TU ze skutkiem natychmiastowym, w razie stwierdzenia ra àcego naruszenia obowiàzków, o których mowa w 11 ust 1, 2 i OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoêci PZM TU zgodnie z prawdà i jego najlepszà wiedzà informacje dotyczàce przedmiotu umowy, a tak e wszystkie inne znane sobie okolicznoêci potrzebne do oceny ryzyka, o które PZM TU zapytywa a w formularzu wniosku lub innych pismach. 2. Je eli Ubezpieczajàcy zawiera umow przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià y równie na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoêci jemu znane. 3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do pisemnego zawiadamiania PZM TU o wszelkich zmianach okolicznoêci wymienionych w ust. 1, mogàcych mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa powstania szkody, niezw ocznie po otrzymaniu o nich informacji. 4. PZM TU nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki okolicznoêci, które z naruszeniem ust pów poprzedzajàcych nie zosta y podane do jej wiadomoêci. Je eli do naruszenia ust pów poprzedzajàcych dosz o z winy umyêlnej, w razie wàtpliwoêci przyjmuje si, e wypadek przewidziany umowà i jego nast pstwa sà skutkiem okolicznoêci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym. 5. W razie powstania szkody Ubezpieczony obowiàzany jest: 1) staraç si o z agodzenie skutków wypadku poddajàc si niezw ocznie opiece lekarskiej wype niajàc zalecenia lekarza; 2) uzyskaç dokumentacj lekarskà oraz inne dokumenty zwiàzane z wypadkiem i przekazaç je PZM TU; 3) niezw ocznie powiadomiç PZM TU o zaistnieniu zdarzenia; 4) na zlecenie PZM TU poddaç si badaniu przez lekarza wskazanego przez zak ad ubezpieczeƒ lub obserwacji klinicznej, majàcej na celu ustalenie stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu; 5) zwolniç lekarzy, u których si leczy, placówki s u by zdrowia oraz Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych i inne instytucje z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji z przebiegu ubezpieczenia. 6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzki okreêlone w ust pach poprzedzajàcych spoczywajà zarówno na Ubezpieczajàcym, jak i na Ubezpieczonym, chyba e Ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek. 7. W przypadku naruszenia z winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa obowiàzków okreêlonych w ust. 5, PZM TU mo e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie, je eli naruszenie przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o PZM TU ustalenie okolicznoêci i skutków wypadku. 12. USTALENIE WYSOKOÂCI ÂWIADCZENIA LUB ODSZKODOWANIA 1. Ustalenie wysokoêci nale nego Êwiadczenia okreêlane jest na podstawie stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu zwiàzku przyczynowego pomi dzy wypadkiem a trwa ym uszczerbkiem na zdrowiu lub Êmiercià Ubezpieczonego: 1) stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêlany jest przez lekarzy wskazanych przez PZM TU na podstawie zg oszenia wypadku i dokumentacji medycznej sporzàdzonej przez lekarza, który udzieli Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia; 2) w uzasadnionych wypadkach stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu mo e byç okreêlany na podstawie badaƒ przeprowadzonych przez lekarzy wskazanych przez PZM TU. 2. Stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony bezpoêrednio po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl dnieniem zabiegów rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie póêniej jednak ni w ciàgu 24 miesi cy od dnia wypadku. Póêniejsza zmiana uszczerbku na zdrowiu nie daje podstawy do zmiany wysokoêci Êwiadczenia. 3. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu lub uk adu, których funkcje przed wypadkiem by y upoêledzone, Êwiadczenie wyp aca si z uwzgl dnieniem ró nicy pomi dzy stopniem (procentem) uszczerbku 4/6

5 na zdrowiu w aêciwym dla danego organu, narzàdu lub uk adu po wypadku, a istniejàcym bezpoêrednio przed wypadkiem. 4. Âwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego zaistnia ej w wyniku nieszcz Êliwego wypadku wyp acane jest pod warunkiem, e Êmierç nastàpi a nie póêniej ni w ciàgu 24 miesi cy od daty zaistnienia nieszcz Êliwego wypadku. 5. W przypadku, gdy Ubezpieczony otrzyma Êwiadczenie z tytu u uszczerbku na zdrowiu, a nast pnie zmar wskutek tego samego nieszcz Êliwego wypadku, to Êwiadczenie z tytu u jego Êmierci wyp aca si tylko wówczas, gdy jest ono wy sze od Êwiadczenia ju wyp aconego, przy czym potràca si uprzednio wyp aconà kwot. 6. Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez i Êrodków pomocniczych nast puje na podstawie przed o onych orygina ów rachunków i dowodów zap aty, je eli Êrodki pomocnicze by y zalecone przez lekarza, a koszty ich nabycia nie mog y byç pokryte z ubezpieczenia spo ecznego lub innego tytu u; 7. Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia nast pstw nieszcz - Êliwych wypadków nast puje na podstawie przed o onych orygina ów rachunków i dowodów zap aty, pod warunkiem, e zosta y one poniesione w okresie nie d u szym ni 24 miesiàce od daty zdarzenia, je eli koszty te nie zosta y pokryte z ubezpieczenia spo ecznego lub z innego tytu u. Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej z bów nie mo e przekroczyç kwoty 200 z otych za ka dy zàb. 8. Zasi ek z tytu u niezdolnoêci do nauki/pracy spowodowanej nieszcz Êliwym wypadkiem, w wysokoêci 2% sumy ubezpieczenia wyp acany jest jednorazowo, na podstawie udokumentowanego okresu leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Przy leczeniu ambulatoryjnym zasi ek wyp acany jest na podstawie orzeczenia lekarskiego potwierdzajàcego niezdolnoêç do nauki/pracy oraz zaêwiadczenia z placówki oêwiatowej o nieobecnoêci Ubezpieczonego na zaj ciach dydaktycznych lub w pracy w okresie niezdolnoêci do nauki/pracy. 9. Górnà granicà wyp acanych Êwiadczeƒ jest suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ 4 ust W przypadku, jeêli wysokoêç Êwiadczeƒ z tego samego zdarzenia przekracza àcznie wysokoêç sumy ubezpieczenia wynikajàcej z umowy ubezpieczenia, w pierwszej kolejnoêci wyp acane jest Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu. 11. W przypadku, gdy osoba, która uleg a wypadkowi, by a ubezpieczona na podstawie kilku umów ubezpieczenia, Êwiadczenie przys uguje z ka dej umowy, jednak Êwiadczenia z tytu u kosztów leczenia, nabycia Êrodków pomocniczych nie mogà przekroczyç rzeczywistych, udokumentowanych kosztów. 13. WYP ATA ÂWIADCZENIA LUB ODSZKODOWANIA 1. Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przys ugujà Êwiadczenia wed ug rodzajów i w wysokoêci wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. 2. Âwiadczenia wyp acane sà w z otych polskich 3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà PZM TU wszczyna w aêciwe post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego o tym fakcie, je eli nie sà oni osobami wyst pujàcymi z tym zawiadomieniem. 4. Ponadto w tym terminie PZM TU, pisemnie lub w inny uzgodniony sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci PZM TU lub wysokoêci odszkodowania, je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania. 5. PZM TU ma obowiàzek udost pniç osobom, o których mowa w ust. 4., informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoêci PZM TU lub wysokoêci odszkodowania. 6. Osoby te mogà àdaç pisemnego potwierdzenia przez PZM TU udost pnionych informacji, a tak e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoêci z orygina em przez PZM TU. 7. PZM TU wyp aca odszkodowanie (Êwiadczenie) na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania w asnych ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 8. PZM TU obowiàzana jest wyp aciç odszkodowanie w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. 9. Je eli wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci PZM TU albo wysokoêci odszkodowania nie jest mo liwe, odszkodowanie wyp acane jest w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e bezsporna cz Êç odszkodowania zostanie wyp acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. 10. W razie braku podstaw do wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, PZM TU poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego w terminach okreêlonych w ust. 8 bàdê 9, podajàc okolicznoêci faktyczne i podstaw prawnà odmowy wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci oraz pouczenie o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 14. ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Z dniem zap aty odszkodowania przez PZM TU, roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod przechodzà z mocy prawa na PZM TU do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. Je eli wyp acone odszkodowanie pokrywa tylko cz Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys uguje co do pozosta ej cz Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed PZM TU. 2. Nie przechodzà na PZM TU roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdzi szkod umyêlnie. 3. Zasady wynikajàce z ust pów poprzedzajàcych stosuje si odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 4. Je eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek si roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca oêci lub w cz Êci, PZM TU mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca- oêci lub w cz Êci. Natomiast, je eli fakt ten ujawniony zostanie ju po wyp aceniu odszkodowania, PZM TU mo e àdaç zwrotu ca oêci lub cz Êci odszkodowania. 5. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia PZM TU wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umo liwienia prowadzenia czynnoêci niezb dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych. 15. POSTANOWIENIA KO COWE 1. Wszelkie zawiadomienia i oêwiadczenia sk adane przez strony w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piêmie za pokwitowaniem przyj cia lub wys ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà si informowaç wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu). 2. Je eli strona zmieni a siedzib (adres) i nie powiadomi a o tym drugiej 5/6

6 strony przyjmuje si, e obowiàzek zawiadomienia lub oêwiadczenia zosta wype niony przez wys anie pisma pod ostatni znany stronie adres. W takim wypadku strony uznajà, e pismo wywiera skutki prawne po up ywie 14 dni od daty jego wys ania, choçby nie dotar o do adresata. 3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczajàcy mo e z o yç w ka dej jednostce terenowej PZM TU. 4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za aleƒ zg aszanych przez Ubezpieczajàcego / Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, mo na je zg osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub za poêrednictwem w aêciwej jednostki terenowej PZM TU do w aêciwej jednostki organizacyjnej centrali PZM TU, którà wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia. 5. W aêciwa jednostka organizacyjna centrali PZM TU jest zobowiàzana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za alenia zajàç stanowisko w sprawie. 6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podstawie OWU mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 7. PZM TU zastrzega sobie prawo do àdania zwrotu faktycznie poniesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale noêci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia. 8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej oraz innych stosownych aktów prawnych. 9. OWU zosta y zatwierdzone przez Zarzàdu Polskiego Zwiàzku Motorowego Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group uchwa à nr 49/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 24 sierpnia 2007 roku. Klaus Eberhart Prezes Zarzàdu Artur Borowiƒski Wiceprezes Zarzàdu 6/6

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Polski Zwiàzek

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OŚWIATOWYCH SZKO A. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

OŚWIATOWYCH SZKO A. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIEŻY ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH SZKO A 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ SPEDYTORA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej spedytora ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY ZYSKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY ZYSKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY ZYSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia ryzyka utraty zysku ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej PZU SPORT

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej PZU SPORT Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej PZU SPORT ustalone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku PZU SPORT

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET Spis treêci Postanowienia ogólne 2 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Wy àczenia odpowiedialnoêci ubezpieczeniowej 5 Suma

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ PRZEWOèNIKA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ PRZEWOèNIKA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ PRZEWOèNIKA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ PRZEWOèNIKA W MI DZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ PRZEWOèNIKA W MI DZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ PRZEWOèNIKA W MI DZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. 539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokoêç i zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie, zwane dalej Ogólnymi Warunkami,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarzàdu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 151 9829 Poz. 1262 1262 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Z GWARANTOWANYM ZWROTEM SK ADEK ORAZ UBEZPIECZENIEM NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Z GWARANTOWANYM ZWROTEM SK ADEK ORAZ UBEZPIECZENIEM NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Z GWARANTOWANYM ZWROTEM SK ADEK ORAZ UBEZPIECZENIEM NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie z Gwarantowanym Zwrotem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 90 6529 Poz. 1000 1000 ROZPORZÑDZENE RADY MNSTRÓW z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie op at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów przemys owych, znaków towarowych,

Bardziej szczegółowo

00.460 z dnia 16.09.2015r.

00.460 z dnia 16.09.2015r. ZAŁACZNIK nr 1 do polisy nr 02.4.400 00.460 z dnia 16.09.2015r. Broker obsługujący pośredniczący w zawieraniu umów ubezpieczenia KJF Broker Sp. z o.o. ul. Rolna 7/7a, 61-513 Poznań, Telefon 618313-100,

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 SIGNAL IDUNA SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo