Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej PZU SPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej PZU SPORT"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej PZU SPORT ustalone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku PZU SPORT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków osób uczestniczàcych w kulturze fizycznej Powszechny Zak ad Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna (PZU S.A.) udziela ochrony ubezpieczeniowej zawodnikom i innym osobom uczestniczàcym w kulturze fizycznej zwanymi dalej ubezpieczonymi w zakresie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego W porozumieniu z ubezpieczajàcym do umowy ubezpieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia PZU S.A. zobowiàzany jest przedstawiç ubezpieczajàcemu ró nic mi dzy treêcià umowy ubezpieczenia a niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedope nienia tego obowiàzku PZU S.A. nie mo e powo ywaç si na ró nic niekorzystnà dla ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje si do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji W razie wprowadzenia do umów ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych, ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tymi postanowieniami. DEFINICJE 4. Przez u yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia okreêlenia rozumie si : ubezpieczajàcy osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieb dàca osobà prawnà, która zawar a z PZU S.A. umow ubezpieczenia; ubezpieczony osoba fizyczna, która zawar a umow ubezpieczenia albo osoba fizyczna na rachunek której zosta a zawarta umowa ubezpieczenia; uprawniony osoba wskazana imiennie przez ubezpieczonego jako upowa niona do otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci ubezpieczonego; ubezpieczenie jednostkowe umowa ubezpieczenia obejmujàca jednà osob wskazanà w umowie ubezpieczenia; ubezpieczenie zbiorowe umowa ubezpieczenia obejmujàca co najmniej 5 osób nale àcych do okreêlonej w umowie ubezpieczenia zbiorowoêci; pe ny czas ochrony ubezpieczeniowej czas obejmujàcy odpowiedzialnoêç za wypadki jakie mogà wydarzyç si podczas uprawiania dyscypliny sportu okreêlonej w umowie ubezpieczenia lub podczas wykonywania czynnoêci zwiàzanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej w czasie od chwili opuszczenia miejsca zamieszkania w celu uprawiania dyscypliny sportu lub uczestnictwa w kulturze fizycznej do czasu powrotu po zakoƒczeniu w/w zaj ç, oraz w yciu prywatnym; ograniczony czas ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialnoêç za wypadki jakie mogà wydarzyç si ubezpieczonemu: 1) podczas uprawiania dyscypliny sportu okreêlonej w umowie ubezpieczenia lub podczas wykonywania czynnoêci zwiàzanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej w czasie od chwili opuszczenia miejsca zamieszkania w celu uprawiania dyscypliny sportu lub uczestnictwa w kulturze fizycznej do czasu powrotu po zakoƒczeniu w/w zaj ç, albo 2) podczas uprawiania dyscypliny sportu okreêlonej w umowie ubezpieczenia lub podczas wykonywania czynnoêci zwiàzanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej; miejsce zamieszkania tak e miejsce pobytu zwiàzanego z uprawianiem dyscypliny sportu lub wykonywaniem czynnoêci zwiàzanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej; uprawianie dyscypliny sportu forma aktywno- Êci fizycznej zwiàzana z uczestnictwem w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach szkoleniowych i przygotowawczych; sport kwalifikowany forma aktywnoêci zwiàzana z uczestnictwem we wspó zawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w okreêlonej dyscyplinie sportu przez polski zwiàzek sportowy lub podmioty dzia ajàce z jego upowa nienia; zawodnik osoba uprawiajàca okreêlonà dyscyplin sportu; w przypadku sportu kwalifikowanego jest to osoba uprawiajàca okreêlonà dyscyplin sportu i posiadajàca licencj zawodnika uprawniajàcà do uczestnictwa we wspó zawodnictwie sportowym; osoby zawodowo zwiàzane z kulturà fizycznà kadra kultury fizycznej tj. trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, s dziowie i inne osoby posiadajàce uprawnienia do prowadzenia zorganizowanych zaj ç w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej, lekarze sportowi oraz pracownicy zespo ów odnowy biologicznej, organizatorzy i osoby obs ugujàce imprezy sportowe, pracownicy biurowo-administracyjni klubów, zwiàzków i organizacji sportowych, nie b dàcy zawodnikami zarejestrowani cz onkowie klubów, zwiàzków i innych organizacji sportowych; Powszechny Zak ad Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, al. Jana Paw a II 24, Warszawa zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy, KRS , NIP , wysokoêç kapita u zak adowego: ,00 z, kapita wp acony w ca oêci

2 rekreacja ruchowa forma aktywnoêci fizycznej podejmowana dla wypoczynku i odnowy si psychofizycznych; nieszcz Êliwy wypadek nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w nast pstwie którego ubezpieczony niezale nie od swej woli dozna trwa ego uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia albo zmar. PODMIOT UBEZPIECZENIA 5. Ubezpieczeniem mogà byç obj ci: 1) zawodnicy zrzeszeni w klubach, zwiàzkach i organizacjach sportowych, 2) osoby bioràce czynny udzia w imprezach sportowych takich jak np.: masowe biegi i inne, 3) osoby uprawiajàce rekreacj ruchowà, 4) osoby zawodowo zwiàzane z kulturà fizycznà. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 6.1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków polegajàce na uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia, powodujàce trwa y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç ubezpieczonego Przedmiot ubezpieczenia mo e byç rozszerzony o ryzyka dodatkowe okreêlone w 17 ust. 1 pkt Ponadto do umowy ubezpieczenia mogà byç w àczone Êwiadczenia dodatkowe okreêlone w 17 ust. 1 pkt Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà nast pstwa nieszcz - Êliwych wypadków i zdarzeƒ, o których mowa w 6, zaistnia ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i poza jej granicami w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 8. Âwiadczenia wyp acane sà w z otych. 9. Umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta z pe nym lub ograniczonym czasem ochrony ubezpieczeniowej. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI Z odpowiedzialnoêci PZU S.A. wy àczone sà nast pstwa wypadków powsta ych: 1) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem bez wa nego dokumentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeêwoêci (tj. gdy procent alkoholu we krwi przewy sza normy prawne ustalone dla kierowców pojazdów mechanicznych obowiàzujàce w kraju, w którym ubezpieczony przebywa) lub wskazujàcym na spo ycie alkoholu, pod wp ywem leków, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, 2) w wyniku udzia u ubezpieczonego w zak adach, bójkach (z wyjàtkiem dzia ania w obronie koniecznej) oraz w zwiàzku z pope nieniem lub usi owaniem pope nienia przez ubezpieczonego przest pstwa, 3) w zwiàzku z pope nieniem lub usi owaniem pope nienia samobójstwa przez ubezpieczonego, który ukoƒczy 17 lat, 4) w stanie nietrzeêwoêci, po za yciu narkotyków, Êrodków odurzajàcych a tak e po za yciu leków i Êrodków zakazanych przez komisj lekarskà Mi dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub Krajowe Zwiàzki Sportowe, chyba e stan nietrzeêwoêci, za ycie narkotyków, ww. Êrodków bàdê leków nie mia o wp ywu na zaistnienie nieszcz Êliwego wypadku lub zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia, 5) w wyniku zatrucia spowodowanego spo ywaniem alkoholu, u ywaniem narkotyków i innych Êrodków odurzajàcych, 6) w wyniku uszkodzenia cia a spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez wzgl du na to, przez kogo by y wykonywane, chyba ze chodzi o o leczenie bezpoêrednich nast pstw wypadku, 7) wskutek zaburzeƒ psychicznych ubezpieczonego, 8) na skutek dzia aƒ wojennych, rozruchów, zamieszek, aktów terroryzmu, 9) na skutek katastrofw wyniku których nastàpi o ska enie jàdrowe, chemiczne bàdê napromieniowanie Z odpowiedzialnoêci PZU S.A. wy àczone sà równie choroby zawodowe, tropikalne oraz wszelkie choroby lub stany chorobowe nawet takie, które wyst pujà nagle jak zawa y serca i krwotoki Êródmózgowe, chyba e ryzyko nast pstw zawa ów serca, krwotoków Êródmózgowych i chorób tropikalnych zosta o dodatkowo obj te umowà ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. nie obejmuje zadoêçuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za utrat, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy Âwiadczenia nie przys ugujà ubezpieczonemu, w stosunku do którego istnia y przeciwwskazania lekarskie do uprawiania sportu lub wykonywania czynnoêci zwiàzanych z kulturà fizycznà i sportem. SUMA I WARIANTY UBEZPIECZENIA ÂWIADCZENIA PODSTAWOWE Ubezpieczonemu przys ugujà Êwiadczenia wed ug rodzajów i w wysokoêci wynikajàcej z zawartej umowy ubezpieczenia Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç wed ug jednego z trzech wariantów (I III) okreêlonych w Suma ubezpieczenia okreêlana jest przez PZU S.A. w porozumieniu z ubezpieczajàcym, z tym e nie mo e byç ni sza ni z Maksymalna suma ubezpieczenia nie mo e byç wy sza ni z w wariancie I i z w wariancie II i III W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajàcy za zgodà PZU S.A. mo e zmieniç sum ubezpieczenia lub zakres ubezpieczenia Podwy szenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia powoduje koniecznoêç op aty dodatkowej sk adki Za nieszcz Êliwe wypadki i zdarzenia, o których mowa w 6, powsta e do dnia nast pnego po zmianie sumy ubezpieczenia lub zakresu ubezpieczenia, PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoêç na warunkach umowy dotychczasowej. Wariant I 13. W ubezpieczeniu zawartym w wariancie I obowiàzujà nast pujàce Êwiadczenia podstawowe: 1) Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu b dàcego nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku albo zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia przy czym, je- eli ubezpieczony dozna 100% trwa ego uszczerbku PZU S.A. wyp aca Êwiadczenie w pe nej wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w umowie, a w razie cz Êciowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna trwa ego uszczerbku, 2) Êwiadczenie z tytu u Êmierci zaistnia ej w wyniku nieszcz Êliwego wypadku lub zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia w wysokoêci 50% sumy ubezpieczenia, 3) zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i Êrodków pomocniczych do wysokoêci 10% sumy ubezpieczenia oraz kosztów przeszkolenia zawodowego 2

3 inwalidów do wysokoêci 10% sumy ubezpieczenia, ale nie wi cej ni po z. Koszty te podlegajà zwrotowi, je eli ich nabycie zwiàzane by o z nieszcz Êliwym wypadkiem lub zdarzeniem obj tym umowà i nie zosta y pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego lub z innego tytu u oraz pod warunkiem, e zosta y poniesione przed up ywem 3 lat od daty wypadku. Zwrot powy szych kosztów nast puje na podstawie orygina ów rachunków i orygina ów dowodów ich zap aty. Wariant II 14. W ubezpieczeniu zawartym w wariancie II obowiàzujà nast pujàce Êwiadczenia podstawowe: 1) Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu b dàcego nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku albo zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia przy czym, je- eli ubezpieczony dozna 100% trwa ego uszczerbku PZU S.A. wyp aca Êwiadczenie w pe nej wysokoêci sumy ubezpieczenia a w razie cz Êciowego uszczerbku, taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna trwa ego uszczerbku z wy àczeniem odpowiedzialnoêci PZU S.A. w zakresie Êwiadczenia z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu ni szego lub równego 20% 1, 2) Êwiadczenie z tytu u Êmierci zaistnia ej w wyniku nieszcz Êliwego wypadku albo zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia w wysokoêci 50% sumy ubezpieczenia, 3) zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i Êrodków pomocniczych do wysokoêci 10% sumy ubezpieczenia oraz kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokoêci 10% sumy ubezpieczenia, ale nie wi cej ni po z. Koszty te podlegajà zwrotowi, je eli ich nabycie zwiàzane by o z nieszcz Êliwym wypadkiem lub zdarzeniem obj tym umowà i nie zosta y pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego lub z innego tytu u oraz pod warunkiem, e zosta y poniesione przed up ywem 3 lat od daty wypadku. Zwrot powy szych kosztów nast puje na podstawie orygina ów rachunków i orygina ów dowodów ich zap aty. Wariant III W ubezpieczeniu zawartym w wariancie III obowiàzujà nast pujàce Êwiadczenia podstawowe: 1) Êwiadczenie z tytu u Êmierci zaistnia ej w wyniku nieszcz Êliwego wypadku albo zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia w wysokoêci 50% sumy ubezpieczenia, 2) Êwiadczenie z tytu u ca kowitego trwa ego inwalidztwa b dàcego nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku albo zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia w wysoko- Êci 100% sumy ubezpieczenia, 3) Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu b dàcego nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku za wymienione w Tabeli Êwiadczeƒ rodzaje trwa ego uszkodzenia cia a i w okreêlonej w niej wysokoêci. Tabela Êwiadczeƒ Rodzaj uszkodzenia cia a Utrata koƒczyny górnej % sumy ubezpieczenia w àczajàc prawa lewa przedrami, r k, palce 70% 60% Utrata przedramienia r k, palce 65% 55% Utrata r ki palce 60% 50% Utrata palca u r ki 7% za ka dy palec Utrata kciuka 20% Utrata wszystkich palców u r ki 50% Utrata koƒczyny dolnej podudzie, stop, palce 75% Utrata podudzia stop, palce 60% Utrata stopy palce 50% Utrata palca u stopy 3% za ka dy palec Utrata wszystkich palców u stopy 25% Ca kowita utrata wzroku 100% Utrata wzroku w jednym oku 30% Ca kowita utrata mowy 100% 1 franszyza integralna okreêla granicznà wartoêç szkody (tu: trwa ego uszczerbku na zdrowiu) za którà i poni ej której PZU S.A. nie odpowiada, zaê za szkody przekraczajàce t wartoêç odpowiada w pe nej wysokoêci. 4) zwrot kosztów jednorazowego nabycia protez i Êrodków pomocniczych do wysokoêci 10% sumy ubezpieczenia oraz kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokoêci 10% sumy ubezpieczenia,ale nie wi cej ni po z. Koszty te podlegajà zwrotowi, je eli ich nabycie zwiàzane by o z nieszcz Êliwym wypadkiem lub zdarzeniem obj tym umowà i nie zosta y pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego lub z innego tytu u oraz pod warunkiem, e zosta y poniesione przed up ywem 3 lat od daty wypadku. Zwrot powy szych kosztów nast puje na podstawie orygina ów rachunków i orygina ów dowodów ich zap aty Przy uszkodzeniu koƒczyn górnych u osób lewor cznych wysokoêç trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêla si przyjmujàc dla uszkodzeƒ r ki lewej trwa y uszczerbek na zdrowiu przewidziany dla r ki prawej Przez ca kowite trwa e inwalidztwo rozumie si uszkodzenie cia a lub rozstrój zdrowia osoby ubezpieczonej spowodowane nieszcz Êliwym wypadkiem bàdê zdarzeniem obj tym ubezpieczeniem, które sta o si przyczynà ca kowitej i trwa- ej niezdolnoêci do uprawiania dyscypliny sportu i wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie stwierdzone przez lekarza orzecznika ZUS w okresie nie d u szym ni 24 miesiàce od daty wypadku Przez trwa y uszczerbek na zdrowiu rozumie si wy àcznie wymienione w ust. 1 w Tabeli Êwiadczeƒ rodzaje uszkodzeƒ cia a osoby ubezpieczonej spowodowane nieszcz Êliwym wypadkiem obj tym ubezpieczeniem, przy czym za trwa e uszkodzenie cia a rozumie si utrat organów wymienionych w tabeli lub ca kowità utrat w adzy w tych organach Âwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu b dàcego nast pstwem zawa u serca, krwotoku Êródmózgowego lub choroby tropikalnej w przypadku obj cia umowà ubezpieczenia tych zdarzeƒ ustalane jest wed ug zasady podanej w 13 pkt Je eli orzeczone zostanie ca kowite trwa e inwalidztwo a ten sam wypadek albo zdarzenie obj te umowà spowoduje jednoczeênie trwa y uszczerbek na zdrowiu Êwiadczenie przys ugujàce z tytu u ca kowitego trwa ego inwalidztwa zostanie wyp acone w wysokoêci sumy ubezpieczenia pomniejszonej o wyp acone wczeêniej Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu W wariancie I i II procent trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêlajà lekarze powo ani przez PZU S.A., na podstawie Tabeli norm oceny procentowej trwa ego uszczerbku na zdrowiu PZU S.A.. Na àdanie ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia PZU S.A. udost pnia do wglàdu w jednostkach organizacyjnych Tabel norm oceny procentowej trwa ego uszczerbku na zdrowiu PZU S.A W wariancie III procent trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêlajà lekarze powo ani przez PZU S.A., na podstawie: 1) Tabeli Êwiadczeƒ podanej w 15 ust. 1 w przypadku nieszcz Êliwego wypadku, 2) Tabeli wymienionej w ust. 1 w przypadku zawa u serca i krwotoku Êródmózgowego lub choroby tropikalnej, o ile ryzyka te by y w àczone do umowy ubezpieczenia. ÂWIADCZENIA I RYZYKA DODATKOWE Na wniosek ubezpieczajàcego, za op atà dodatkowej sk adki, do umowy ubezpieczenia mo na w àczyç: 1) ryzyko nast pstw zawa ów serca i krwotoków Êródmózgowych, 3

4 2) ryzyko nast pstw chorób tropikalnych, 3) ryzyko nast pstw nieszcz Êliwych wypadków i zdarzeƒ obj tych umowà ubezpieczenia powsta ych na skutek wojny, rozruchów i zamieszek poza granicami RP, oraz nast pujàce Êwiadczenia dodatkowe: 4) koszty leczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków i zdarzeƒ obj tych umowà ubezpieczenia, poniesione na terytorium RP, 5) zasi ek dzienny z tytu u niezdolnoêci do uprawiania okreêlonej w umowie ubezpieczenia dyscypliny sportu albo wykonywania zawodu zwiàzanego z uczestnictwem w kulturze fizycznej spowodowanej nieszcz Êliwym wypadkiem lub zdarzeniem obj tym umowà ubezpieczenia, 6) diet szpitalnà, 7) Êwiadczenie przejêciowe, 8) jednorazowe Êwiadczenie z tytu u bezpowrotnej utraty zdolnoêci do uprawiania okreêlonej w umowie ubezpieczenia dyscypliny sportu, b dàcej wynikiem nieszcz Êliwego wypadku lub zdarzeƒ obj tych umowà ubezpieczenia Na wniosek ubezpieczajàcego, za op atà dodatkowej sk adki, Êwiadczenie z tytu u Êmierci zaistnia ej w wyniku nieszcz Êliwego wypadku albo zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia (zawa u serca, krwotoku Êródmózgowego, chorób tropikalnych) mo e byç podwy szone do 100% sumy ubezpieczenia Zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów leczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków i zdarzeƒ obj tych umowà ubezpieczenia nast puje do wysokoêci okreêlonej w umowie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia okreêlana jest przez PZU S.A. w uzgodnieniu z ubezpieczajàcym w granicach od z do z Za koszty leczenia uwa a si niezb dne z medycznego punktu widzenia koszty: a) wizyt lekarskich, leczenia, zabiegów ambulatoryjnych i operacji oraz badaƒ przepisanych przez lekarza, b) zakupu niezb dnych lekarstw i Êrodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, c) pobytu ubezpieczonego w szpitalu, d) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium Koszty leczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków i zdarzeƒ obj tych umowà ubezpieczenia poniesione na terytorium RP, PZU S.A. zwraca do okreêlonej w umowie ubezpieczenia wysokoêci, je eli zosta y poniesione w ciàgu 2 lat od daty wypadku albo zdarzenia obj tego umowà i nie zosta y pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, z innego ubezpieczenia lub z innego tytu u. Zwrot kosztów leczenia nast puje w oparciu o dostarczone orygina y rachunków i orygina y dowodów ich zap aty Zasi ek dzienny mo e byç w àczony do umów ubezpieczenia z rocznym okresem ubezpieczenia Zasi ek dzienny wyp acany jest w wysokoêci okreêlonej w umowie ubezpieczenia przez maksymalny okres 60 dni. WysokoÊç zasi ku dziennego ustalana jest w porozumieniu z ubezpieczajàcym w granicach od 10 z do 25 z za ka dy dzieƒ. W przypadku osób uprawiajàcych sport kwalifikowany oraz osób wykonujàcych zawód zwiàzany z uczestnictwem w kulturze fizycznej ustalana jest w granicach od 10 z do 50 z za ka dy dzieƒ Zasi ek dzienny p atny jest przy leczeniu szpitalnym od 1-go dnia lub przy leczeniu ambulatoryjnym od 15-go dnia po wypadku Zasi ek dzienny przys uguje za okres ca kowitej niezdolno- Êci do uprawiania dyscypliny sportu lub wykonywania pracy zawodowej zwiàzanej z uczestnictwem w kulturze fizycznej i wyp acany jest na podstawie zaêwiadczenia lekarskiego honorowanego przez Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych. W przypadku zaistnienia w jednym okresie ubezpieczenia wi cej ni jednego wypadku lub zdarzenia obj tego umowà wyp ata zasi ku nie mo e przekroczyç àcznie 60 dni w rocznym okresie ubezpieczenia Je eli na powsta à niezdolnoêç do uprawiania dyscypliny sportu lub wykonywania pracy zawodowej zwiàzanej z uczestnictwem w kulturze fizycznej ma równie wp yw istniejàcy ju stan chorobowy lub inwalidztwo, zasi ek dzienny wyp acany jest za przypuszczalny okres niezdolnoêci do uprawiania dyscypliny sportu lub wykonywania pracy zawodowej zwiàzanej z uczestnictwem w kulturze fizycznej, jaki móg by byç wy àcznie nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku bàdê zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. Okres ten przyjmuje si wed ug oceny lekarzy powo anych przez PZU S.A Ubezpieczony traci prawo do zasi ku w przypadku gdy w okresie, za który przys uguje mu zasi ek uprawia jakàkolwiek dyscyplin sportu lub wykonuje prac zawodowà albo prac zawodowà zwiàzanà z uczestnictwem w kulturze fizycznej Dieta szpitalna wyp acana jest w okreêlonej w umowie ubezpieczenia wysokoêci, przy czym jej wysokoêç nie mo- e wynosiç wi cej ni 100 z za dzieƒ, przez maksymalny okres 60 dni z tytu u ka dego nieszcz Êliwego wypadku albo zdarzenia obj tego umowà zaistnia ego w okresie trwania umowy ubezpieczenia Dieta szpitalna wyp acana jest od 2-go dnia pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszcz Êliwym wypadkiem lub zdarzeniem obj tym umowà ubezpieczenia. Przez pobyt w szpitalu rozumie si leczenie stacjonarne w szpitalu lub klinice trwajàce ponad 24 godziny Dieta szpitalna nie przys uguje w przypadku pobytu ubezpieczonego w zak adach lecznictwa uzdrowiskowego, tj. w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych, centrach i oêrodkach rehabilitacyjnych, z wyjàtkiem kontynuowania obj tego odpowiedzialnoêcià PZU S.A. leczenia szpitalnego w szpitalu uzdrowiskowym, centrum lub oêrodku rehabilitacyjnym pod warunkiem, e leczenie to rozpoczyna si bezpoêrednio po leczeniu szpitalnym Dieta szpitalna wyp acana jest na podstawie karty informacyjnej, wystawionej przez szpital lub klinik, potwierdzajàcej hospitalizacj ubezpieczonego Âwiadczenie przejêciowe mo e byç w àczone do umów ubezpieczenia jednostkowego lub zbiorowego z rocznym okresem odpowiedzialnoêci zawieranych na rachunek zawodników uprawiajàcych sport kwalifikowany oraz osób wykonujàcych zawód zwiàzany z uczestnictwem w kulturze fizycznej Je eli po up ywie 6 miesi cy od daty wypadku lub zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia utrzymuje si niezdolnoêç do uprawiania sportu lub wykonywania zawodu zwiàzanego z uczestnictwem w kulturze fizycznej, na którà nie ma wp ywu adna inna choroba lub wczeêniejsze inwalidztwo ubezpieczonemu wyp acane jest jednorazowo Êwiadczenie przejêciowe w wysokoêci z. Wyp ata Êwiadczenia nast puje wówczas, gdy niezdolnoêç ta trwa nieprzerwanie od dnia wypadku i zosta a potwierdzona zaêwiadczeniem lekarskim honorowanym przez Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych, a tak e pod warunkiem, e 4

5 poszkodowany w tym czasie nie wykonywa innej pracy zawodowej Je eli niezdolnoêç wymieniona w ust. 2 przed u a si powy ej 9 miesi cy ubezpieczonemu wyp acane jest dodatkowe Êwiadczenie w wysokoêci z. Âwiadczenie przejêciowe wyp acane jest na podstawie za- Êwiadczenia lekarskiego honorowanego przez Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Jednorazowe Êwiadczenie mo e byç w àczone do umów ubezpieczenia jednostkowego lub zbiorowego z rocznym okresem odpowiedzialnoêci, zawieranych wy àcznie na rachunek zawodników uprawiajàcych sport kwalifikowany Jednorazowe Êwiadczenie wyp acane jest w okreêlonej w umowie ubezpieczenia wysokoêci. WysokoÊç jednorazowego Êwiadczenia ustalana jest przez PZU S.A. w porozumieniu z ubezpieczajàcym w granicach od z do z Jednorazowe Êwiadczenie wyp acane jest w przypadku, gdy ca kowita, bezpowrotna utrata zdolnoêci do uprawiania okreêlonej w umowie dyscypliny sportu jest nast pstwem jednego nieszcz Êliwego wypadku zaistnia ego podczas uprawiania dyscypliny sportu w okresie ubezpieczenia Jednorazowe Êwiadczenie wyp acane jest na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej powo anej przez PZU S.A. oraz w oparciu o pe nà dokumentacj medycznà sprzed i po wypadku Ubezpieczenie osób bioràcych udzia w imprezach sportowych o charakterze masowym mo e byç zawarte wy àcznie wed ug wariantu I ( 13) z ograniczonym czasem ochrony do wypadków zaistnia ych podczas trwania imprezy i obejmujàcym jedynie Êwiadczenia podstawowe Ochronà PZU S.A. nie sà obj te osoby bioràce udzia w imprezach sportowych w charakterze widzów. 24. Niezale nie od Êwiadczeƒ obj tych umowà, PZU S.A. zwraca ubezpieczonemu niezb dne, udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy w kraju do wskazanych przez PZU S.A. lekarzy lub na obserwacj klinicznà oraz koszty badaƒ lekarskich wymaganych dla uzasadnienia roszczeƒ zleconych przez lekarzy PZU S.A., przy czym koszty dojazdu innym Êrodkiem transportu ni komunikacja publiczna zwracane sà po zaakceptowaniu zasadnoêci wyboru Êrodka transportu przez PZU S.A. 25. Je eli poszkodowany by ubezpieczony na podstawie kilku umów ubezpieczenia Êwiadczenia przys ugujà z ka dej umowy ubezpieczenia, jednak poniesione koszty z tytu u leczenia, nabycia protez i Êrodków pomocniczych oraz przeszkolenia zawodowego inwalidów wyp acane sà do wysokoêci rzeczywistych udowodnionych wydatków, maksymalnie jednak do wysokoêci limitów wynikajàcych z zawartych umów. UMOWA UBEZPIECZENIA POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczajàcy mo e zawrzeç umow ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). Obowiàzek zap aty sk adki ubezpieczeniowej cià y na ubezpieczajàcym. Dokument ubezpieczenia otrzymuje ubezpieczajàcy Zarzut majàcy wp yw na odpowiedzialnoêç PZU S.A. mo e on podnieêç równie przeciwko ubezpieczonemu Ubezpieczony mo e àdaç, by PZU S.A. udzieli mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczà praw i obowiàzków ubezpieczonego Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoêci PZU S.A. wszystkie znane sobie okolicznoêci, o które PZU S.A. zapytuje w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Je eli ubezpieczajàcy zawiera umow przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià y równie na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoêci jemu znane. W razie zawarcia przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajàcy obowiàzany jest zawiadomiç PZU S.A. o zmianie okoliczno- Êci, o których mowa w ust. 5, niezw ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoêci W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzki okreêlone w ust. 5 i 6 spoczywajà zarówno na ubezpieczajàcym, jak i na ubezpieczonym, chyba e ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki okoliczno- Êci, które z naruszeniem ust. 5 7 nie zosta y podane do jego wiadomoêci. Je eli do naruszenia ust. 2 4 dosz o z winy umyêlnej, w razie wàtpliwoêci przyjmuje si, e wypadek przewidziany umowà i jego nast pstwa sà skutkiem okolicznoêci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego) ubezpieczajàcy obowiàzany jest do poinformowania ubezpieczonego o prawach i obowiàzkach wynikajàcych z zawartej na jego rachunek umowy ubezpieczenia. 27. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza dokumentem ubezpieczenia (polisà) Umow ubezpieczenia jednostkowego mo na zawrzeç na okres roczny lub krótszy od roku Ubezpieczajàcy mo e zawrzeç tylko jednà umow ubezpieczenia jednostkowego na dany okres Umow ubezpieczenia zbiorowego zawiera si na czas nieokreêlony, okres roczny lub krótszy od roku Przy umowie ubezpieczenia zawartej na czas nieokreêlony o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej ubezpieczajàcy jest obowiàzany podaç PZU S.A., przed up ywem bie àcego rocznego okresu odpowiedzialnoêci PZU S.A., liczb osób zg aszanych do ubezpieczenia na rok nast pny, zakres ubezpieczenia i wysokoêç sum ubezpieczenia Umow ubezpieczenia zbiorowego zawiera si w formie imiennej lub bezimiennej. Form bezimiennà stosuje si pod warunkiem obj cia ubezpieczeniem wszystkich osób, które nale à do okreêlonej w umowie grupy osób. Ubezpieczajàcy jest wówczas zobowiàzany prowadziç imiennà ewidencj ubezpieczonych z podzia em wed ug rodzaju uprawianej dyscypliny sportu lub dzia alnoêci zawodowej zwiàzanej z uczestnictwem w kulturze fizycznej i udost pniç jà do wglàdu na àdanie PZU S.A Je eli nie umówiono si inaczej, odpowiedzialnoêç PZU S.A. rozpoczyna si od dnia nast pnego po zawarciu 5

6 umowy ubezpieczenia, nie wczeêniej ni od dnia nast pnego po zap aceniu sk adki lub jej pierwszej raty W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia jednostkowego na cudzy rachunek, odpowiedzialnoêç PZU S.A. rozpoczyna si najwczeêniej po up ywie 7 dni liczàc od dnia nast pnego po zawarciu umowy Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z dniem odstàpienia ubezpieczajàcego od umowy ubezpieczenia, 2) z up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w dokumencie ubezpieczenia, 3) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia, 4) z dniem dor czenia oêwiadczenia PZU S.A. o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoêç jeszcze przed zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, a sk adka lub jej pierwsza rata nie zosta a zap acona w terminie, 5) z up ywem 7 dni od dnia otrzymania od PZU S.A. pisma z wezwaniem do zap aty kolejnej raty sk adki wys anego po up ywie terminu jej p atnoêci z zagro eniem, e brak zap aty w terminie 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci, 6) z dniem dor czenia oêwiadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w 35 ust. 1, 7) z dniem rozwiàzania umowy za porozumieniem stron lub z up ywem okresu wypowiedzenia, 8) z chwilà Êmierci ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia mo e byç rozwiàzana w ka dym czasie za porozumieniem stron Je eli umowa ubezpieczenia zawarta na czas nieokreêlony nie zostanie wypowiedziana przed koƒcem bie àcego rocznego okresu odpowiedzialnoêci z zachowaniem dwumiesi cznego okresu wypowiedzenia, przyjmuje si, i zosta a ona przed u ona na nast pny okres roczny. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w przewidzianym terminie i nie op aceniu sk adki na nast pny roczny okres odpowiedzialnoêci w trybie przewidzianym w 34 ust. 4 pkt.1 umowa ubezpieczenia zawarta na czas nieokreêlony wygasa z up ywem okresu, za który by a op acona sk adka Je eli umowa ubezpieczenia zosta a zawarta na czas oznaczony ubezpieczajàcy mo e w ka dym czasie wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym. 32. Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d u szy ni 6 miesi cy ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. 33. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczajàcego z obowiàzku op acenia sk adki za okres, w jakim PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej. SK ADKA ZA UBEZPIECZENIE Sk adk ubezpieczeniowà oblicza si za czas trwania odpowiedzialnoêci PZU S.A. wed ug taryfy obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia WysokoÊç sk adki ustala si w zale noêci od: a) sumy ubezpieczenia, b) okresu ubezpieczenia, c) wariantu ubezpieczenia, d) czasu ochrony ubezpieczeniowej, e) zakresu ubezpieczenia, f) klasy i stopnia ryzyka, g) rodzaju umowy, h) przebiegu ubezpieczenia, i) liczby ubezpieczonych osób W umowach ubezpieczenia stosuje si nast pujàce kryteria obni ek i podwy ek sk adki: 1) w umowach ubezpieczenia jednostkowego i ubezpieczenia zbiorowego stosuje si obni ki albo podwy ki sk adki w zale noêci od przebiegu ubezpieczenia. 2) w przypadku ubezpieczania imprez liczàcych ponad 100 uczestników dopuszcza si mo liwoêç zastosowania obni ki sk adki w zale noêci od liczby osób przyst pujàcych do ubezpieczenia Je eli w dokumencie ubezpieczenia nie okreêlono innego sposobu i terminów ubezpieczajàcy jest obowiàzany zap aciç sk adk ubezpieczeniowà: 1) przy umowach zawieranych na czas nieokreêlony za pierwszy okres ubezpieczenia w ciàgu 30 dni od daty dor czenia dokumentu ubezpieczenia (polisy), a za nast pne okresy ubezpieczenia w ciàgu 30 dni od daty wezwania ubezpieczajàcego do zap aty sk adki, 2) przy umowach ubezpieczenia zawieranych na okres roczny lub krótszy jednoczeênie z zawarciem umowy ubezpieczenia W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okres roczny, je eli wysokoêç sk adki przekracza z, dopuszcza si mo liwoêç op acenia sk adki w 2 ratach: a) I rata 60% nale nej sk adki p atna w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, b) II rata 40% nale nej sk adki p atna we wskazanym w umowie ubezpieczenia terminie Druga rata sk adki musi byç op acona w terminie okreêlonym w dokumencie ubezpieczenia pod rygorem skutków okreêlonych w 31 ust. 1 pkt Zap ata sk adki nast puje w formie gotówkowej albo w porozumieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej Je eli zap ata sk adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dat zap aty uwa- a si dat, w której pe na kwota sk adki znalaz a si na rachunku PZU S.A Sk adka nie podlega indeksacji W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà istotnà zmian prawdopodobieƒstwa wypadku, ka da ze stron mo e àdaç odpowiedniej zmiany wysokoêci sk adki, poczynajàc od chwili, w której zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg oszenia takiego àdania druga strona mo e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym W przypadku wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej przed up ywem okresu na jaki zosta a zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczajàcemu przys uguje zwrot sk adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej Zwrot sk adki nie przys uguje, gdy wygaêni cie ochrony ubezpieczeniowej jest nast pstwem wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej w zwiàzku z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia wskutek wyp aty Êwiadczenia lub Êwiadczeƒ Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od nast pnego dnia po wygaêni ciu tej ochrony. 6

7 26.5. Sk adk podlegajàcà zwrotowi ustala si proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej PZU S.A. dokonuje zwrotu sk adki po uzyskaniu informacji o okolicznoêciach stanowiàcych podstaw wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej. POST POWANIE W RAZIE WYPADKU W razie wypadku ubezpieczony obowiàzany jest: 1) staraç si o z agodzenie skutków wypadku przez niezw oczne poddanie si opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, 2) dostarczyç PZU S.A.: a) dok adnie wype niony formularz zg oszenia wypadku, b) dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia i wysokoêci Êwiadczenia, 3) umo liwiç PZU S.A. zasi gni cie informacji odnoszàcych si do okolicznoêci wymienionych w pkt. 2, w szczególnoêci u lekarzy, którzy sprawowali nad ubezpieczonym opiek zarówno przed jak i po wypadku, 4) na zlecenie PZU S.A. poddaç si badaniu przez wskazanych przez PZU S.A. lekarzy lub obserwacji klinicznej W razie Êmierci ubezpieczonego uprawniony wyznaczony imiennie zobowiàzany jest przed o yç do wglàdu dodatkowo wyciàg z aktu zgonu i dokument stwierdzajàcy jego to samoêç, a w przypadku braku osoby wskazanej imiennie wyst pujàcy o wyp at Êwiadczenia cz onek rodziny obowiàzany jest przed o yç równie dokument urz du stanu cywilnego stwierdzajàcy pokrewieƒstwo z ubezpieczonym. 37. PZU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowodów oraz zasi gania opinii lekarzy specjalistów. USTALANIE I WYP ATA ÂWIADCZE Rodzaje i wysokoêç przys ugujàcych Êwiadczeƒ ustala si po stwierdzeniu, e istnieje zwiàzek przyczynowy pomi dzy wypadkiem lub zdarzeniem obj tym umowà ubezpieczenia a Êmiercià, trwa ym uszczerbkiem na zdrowiu, okresem leczenia lub niezdolnoêcià ubezpieczonego do uprawiania dyscypliny sportu lub wykonywania czynnoêci zwiàzanych zawodowo z uczestnictwem w kulturze fizycznej Ustalenie zwiàzku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, oraz stopnia (procentu) trwa ego uszczerbku na zdrowiu, okresu leczenia i niezdolnoêci ubezpieczonego do uprawiania dyscypliny sportu i wykonywania czynnoêci zwiàzanych zawodowo z uczestnictwem w kulturze fizycznej nast puje na podstawie dostarczonych dowodów, okre- Êlonych w 36 ust. 1 pkt. 2 oraz wyników badaƒ lekarskich Stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony po ca kowitym zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl dnieniem okresu rehabilitacji, nie wczeêniej ni po up ywie 3 miesi cy liczàc od daty wypadku przy obra eniach chirurgicznych i 6 miesi cy w przypadku obra eƒ neurologicznych. W razie powa nych obra eƒ wymagajàcych d ugiego okresu leczenia stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony najpóêniej w 24-tym miesiàcu od dnia wypadku. Póêniejsza zmiana stopnia trwa ego uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokoêci Êwiadczenia Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si pod uwag rodzaju uprawianej dyscypliny sportu lub wykonywanych czynnoêci zwiàzanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu, uk adu, których funkcje przed wypadkiem lub zdarzeniem obj tym umowà ubezpieczenia by y ju upoêledzone wskutek choroby lub trwa ego inwalidztwa, stopieƒ (procent) trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêla si w wysokoêci ró nicy mi dzy stopniem (procentem) trwa ego uszczerbku w aêciwym dla stanu danego organu, narzàdu, uk adu po wypadku lub zdarzeniu obj tym umowà ubezpieczenia a stopniem (procentem) inwalidztwa istniejàcym bezpoêrednio przed wypadkiem lub zdarzeniem obj tym umowà ubezpieczenia. 39. Je eli w wyniku wypadku powstanie wi cej ni jedno uszkodzenie cia a na wysokoêç Êwiadczenia z tytu u trwa- ego uszczerbku na zdrowiu sk ada si suma Êwiadczeƒ nale nych z tytu u ka dego uszkodzenia cia a nie wi cej jednak ni do wysokoêci sumy ubezpieczenia. Zasad t stosuje si tak e w przypadku zaistnienia kilku wypadków w okresie ubezpieczenia. 40. Âwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu lub Êmierci ubezpieczonego wyp aca si pod warunkiem, e trwa y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç nastàpi y w ciàgu 2 lat od daty zaistnienia wypadku lub zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia Âwiadczenie wynikajàce z umowy ubezpieczenia wyp aca si ubezpieczonemu a w razie jego Êmierci uprawnionemu. Ubezpieczony mo e w ka dym czasie dokonaç zmiany uprawnionego W razie braku uprawnionego, Êwiadczenie przys uguje cz onkowi rodziny wed ug nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onek, 2) dzieci, 3) rodzice, 4) inne osoby b dàce spadkobiercami ubezpieczonego W razie braku uprawnionego, z przys ugujàcego Êwiadczenia z tytu u Êmierci PZU S.A. wyp aca w pierwszej kolejno- Êci, w granicach sumy ubezpieczenia udowodnione koszty pogrzebu osobie, która te koszty ponios a, chyba e koszty te zosta y pokryte z ubezpieczenia spo ecznego, innego ubezpieczenia lub z innego tytu u Je eli PZU S.A. wyp aci Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu a nast pnie w ciàgu 2 lat od daty wypadku lub zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia nastàpi Êmierç poszkodowanego b dàca nast pstwem tego wypadku lub zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia, PZU S.A. wyp aca uprawnionemu Êwiadczenie z tytu u Êmierci w wysokoêci stanowiàcej ró nic kwoty Êwiadczenia z tytu u Êmierci okreêlonego w umowie i kwoty Êwiadczenia wyp aconego z tytu u trwa ego uszczerbku W razie Êmierci ubezpieczonego nie b dàcej nast pstwem wypadku lub zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia, a przed otrzymaniem przez niego Êwiadczenia przys ugujàcego za trwa y uszczerbek PZU S.A. wyp aca Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku spadkobiercom ubezpieczonego. Je eli trwa y uszczerbek nie zosta ustalony przed Êmiercià ubezpieczonego, przyjmuje si najbardziej prawdopodobny stopieƒ trwa ego uszczerbku wed ug oceny lekarzy orzekajàcych wskazanych przez PZU S.A., orzeczony na podstawie przed o onej dokumentacji medycznej PZU S.A. po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu wypadku ubezpieczeniowego obj tego ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym ubezpieczonego lub ubezpieczajàcego, je- eli nie sà oni osobami wyst pujàcymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje post powanie dotyczàce ustalenia 7

8 stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci Êwiadczenia, a tak e informuje osob wyst pujàcà z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi a zgod, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. lub wysokoêci Êwiadczenia, je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania PZU S.A. obowiàzany jest spe niç Êwiadczenie w terminie 30 dni liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku Gdyby wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. albo wysokoêci Êwiadczenia okaza o si niemo liwe, Êwiadczenie powinno byç spe nione w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e bezspornà cz Êç Êwiadczenia PZU S.A. powinien spe niç w terminie przewidzianym w ust Je eli w terminach okreêlonych w ust. 2 i 3 PZU S.A. nie wyp aci Êwiadczenia, zawiadamia pisemnie osob zg aszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub cz Êci, a tak e wyp aca bezspornà cz Êç Êwiadczenia Je eli Êwiadczenie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci ni okreêlona w zg oszonym roszczeniu, PZU S.A. informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty Êwiadczenia oraz poucza tà osob o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej PZU S.A. udost pnia osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. lub wysokoêci Êwiadczenia; osoby te mogà àdaç pisemnego potwierdzenia przez PZU S.A. udost pnionych informacji, a tak e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoêci z orygina em przez PZU S.A Na àdanie ubezpieczonego, uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego PZU S.A. zobowiàzany jest udost pniç posiadane przez siebie informacje zwiàzane z wypadkiem lub zdarzeniem b dàcym podstawà ustalenia jego odpowiedzialnoêci oraz ustalenia okoliczno- Êci wypadków i zdarzeƒ losowych, jak równie wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia. ZAWIADOMIENIA I OÂWIADCZENIA Zawiadomienia i oêwiadczenia, które w zwiàzku z umowà ubezpieczenia sk adane sà przez strony tej umowy oraz ubezpieczonego, powinny byç sk adane na piêmie Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony obowiàzany jest do informowania PZU S.A. o ka dej zmianie adresu. Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zmieni adres zamieszkania albo siedziby i nie zawiadomi o tym PZU S.A., pismo PZU S.A. skierowane pod ostatni znany adres zamieszkania bàdê siedziby ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego uwa a si za skutecznie dor czone. POSTANOWIENIA KO COWE Ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys uguje prawo do wniesienia pisemnej skargi bàdê za alenia dotyczàcego wykonania przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi lub za alenia, w aêciwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorujàca jednostk, której skarga lub za alenie dotyczy. Skarg lub za alenie sk ada si na pi- Êmie za poêrednictwem jednostki, której skarga lub za alenie dotyczy PZU S.A. udziela odpowiedzi na skarg lub za alenie na piêmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub za- alenia Niezale nie od uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys uguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. 45. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 46. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 roku. PREZES ZARZÑDU PZU S.A. CZ ONEK ZARZÑDU PZU S.A. Jaromir Netzel Beata Koz owska-chy a 4-38-PZU S.A. 7176/III Zam. D

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarzàdu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT zatwierdzone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET Spis treêci Postanowienia ogólne 2 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Wy àczenia odpowiedialnoêci ubezpieczeniowej 5 Suma

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Polski Zwiàzek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 151 9829 Poz. 1262 1262 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków dzieci, m odzie y i personelu wszko ach i innych zak adach

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków dzieci, m odzie y i personelu wszko ach i innych zak adach Ogólne warunki nast pstw nieszcz Êliwych wypadków dzieci, m odzie y i personelu wszko ach i innych zak adach ustalone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej Ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4435 Poz. 478 478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za prac i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych

Bardziej szczegółowo

Rozsàdny Partner 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W celu zasi gni cia informacji lub zg oszenia szkody prosimy o kontakt:

Rozsàdny Partner 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W celu zasi gni cia informacji lub zg oszenia szkody prosimy o kontakt: Rozsàdny Partner 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia W celu zasi gni cia informacji lub zg oszenia szkody prosimy o kontakt: 0-801 888 444 www.cu.pl 1 Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIE Y ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH SZKO A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIE Y ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH SZKO A OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, M ODZIE Y ORAZ PERSONELU W SZKO ACH I INNYCH PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH SZKO A 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (indeks UZP nr 02) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. 539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokoêç i zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, Nr ewidencyjny NIP: 959-16-45-790, Regon: 291009372, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia ROZDZIA 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na ycie Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo