OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil"

Transkrypt

1 OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1 Anna Ujwary-Gil Artykuł ukazał si w: Ujwary-Gil A., Ocena metody KCE TM wnioski z przeprowadzonych bada, Przegld Organizacji 2008, nr 11, s Wprowadzenie Metoda KCE TM2 naley do grupy metod opartych na zwrocie na aktywach, których celem jest pienine oszacowanie wartoci składników kapitału intelektualnego. Systematyzacji metod pomiaru kapitału intelektualnego dokonał K.E. Sveiby 3 grupujc je w cztery kategorie, gdzie głównymi kryteriami klasyfikacji tych metod jest ocena szacunkowa, bd finansowa kapitału intelektualnego oraz poziom przedsibiorstwa lub poziom składników kapitału intelektualnego. Istnieje wiele rónic miedzy metodami i dobór jednej z nich jest trudnym zadaniem. Niektóre z nich opieraj si na separacji składników kapitału intelektualnego sporód innych aktywów przedsibiorstwa, tracc efekt synergii miedzy kapitałem intelektualnym a materialnymi zasobami przedsibiorstwa. Inne staraj si o zintegrowane spojrzenie na rol i warto kapitału intelektualnego. Jeszcze innym rozróniajcym kryterium jest rezultat ich zastosowania s metody dokonujce jedynie szacunkowej analizy ekonomicznej wartoci kapitału intelektualnego, i s wreszcie i takie, które nadaj mu konkretny, finansowy wyraz. Do nich m.in. zalicza si metod KCE TM. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny prezentowanej metody oraz przedstawienie wniosków powstałych w wyniku empirycznej weryfikacji metody KCE TM na grupie omiu spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. W artykule nawizano jednak tylko do jednego przykładu przedsibiorstwa telekomunikacyjnego. 1 Niniejszy artykuł stanowi kontynuacj rozwaa zamieszczonych w artykule pt., Dylemat wartoci przedsibiorstwa Metoda KCE TM, który ukazał si w Organizacji i Kierowanie 2006, nr 1(123). W poprzednim artykule szczegółowo przedstawiono t metod, dlatego autorka ograniczyła si jedynie do krótkiego jej przypomnienia. Z kolei prezentacja wniosków jest moliwa dziki wczeniejszym badaniom i empirycznej weryfikacji metody KCE TM, któr autorka przeprowadziła w swojej rozprawie doktorskiej. Autor mgr Anna Ujwary-Gil Katedra Zarzdzania Wyszej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sczu 2 KCE TM w oryginale Knowledge Capital Earnings, co mona tłumaczy jako przychód z kapitału wiedzy. 3 K.E. Sveiby, Methods for Measuring Intangible Assets, (stan na maj 2005).

2 Drzewo wartoci metody KCE TM Procedura wyceny kapitału intelektualnego za pomoc metody KCE TM moe przyj posta drzewa wartoci przedstawionego na rysunku 1. Rysunek 1. Drzewo wartoci metody KCE TM EW = a(k fiz) + b(k fin) + c(ki w) PRZYCHODY Z PRZESZŁOCI (3-5 lat) PRZYCHODY PROGNOZOWANE (3-5 lat) ZPP ZPP fiz (K fiz x 7%) ZPP fin (K fin x 4,5%) K fiz (RAT+Z-ZD) K fin (AB-Z+ID-ZK) ZPP KI ZPP-(ZPP fiz+zpp fin) KI w (ZPP KI/10,5%) CV (BV + KI W) Legenda: EW ekonomiczny wynik przedsibiorstw a, b, c współczynniki okrelajce produktywno poszczególnych rodzajów kapitału K fiz kapitał fizyczny K fin kapitał finansowy KI w warto kapitału intelektualnego ZPP znormalizowany przychód przedsibiorstwa ZPP fin cz ZPP wytworzona przez finansowy kapitał ZPP fiz cz ZPP wytworzona przez fizyczny kapitał ZPP KI cz ZPP przedsibiorstwa wytworzona przez kapitał intelektualny S KI stopa dyskontowa kapitału intelektualnego CV warto spójna BV warto ksigowa aktywów netto

3 ródło: Opracowanie własne na podstawie B. Lev, F. Gu, Intangible Assets. Measurement, Drivers, Usefulness, Boston University School of Management Accounting, Working Paper oraz The Valuation of Intangibles for Impairment Tests, dostp z bazy tekstowej SSRN: (stan na grudzie 2005) Procedur obliczeniow rozpoczynamy od okrelenia przychodów przedsibiorstwa z trzech poprzednich i przyszłych lat. To daje nam podstaw do obliczenia znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa (ZPP). Od ZPP odejmujemy cz ZPP, wytworzon przez finansowy (ZPP fin ) i fizyczny kapitał (ZPP fiz ) 4. B. Lev oblicza kapitał fizyczny jako sum rzeczowych aktywów trwałych (RAT) i zapasów (Z), od których odejmuje zobowizania długoterminowe (ZD). Aby obliczy kapitał finansowy, naley od aktywów biecych (AB) odj zapasy (Z), nastpnie doda inwestycje długoterminowe (ID) oraz odj zobowizania krótkoterminowe (ZK). Jeli od ZPP odejmiemy ZPP fin i ZPP fiz to otrzymamy cz ZPP przedsibiorstwa, wytworzon przez kapitał intelektualny (ZPP KI ). Aby dowiedzie si ile wynosi warto kapitału intelektualnego (KI W ) naley otrzyman warto przychodu z kapitału intelektualnego (ZPP KI ) podzieli przez stop dyskontow kapitału intelektualnego 5. Ostatnim etapem procedury obliczeniowej z wykorzystaniem tej metody jest obliczenie wartoci spójnej (CV), któr stanowi suma wartoci ksigowej (BV) i wartoci kapitału intelektualnego (KI W ). Opracowane wskaniki pozwalaj na analiz efektywnoci wykorzystania kapitału intelektualnego w porównaniu do innych przedsibiorstw. Ponadto, w oparciu o uzyskany pomiar kapitału intelektualnego, przedsibiorstwo moe oszacowa wkład kapitału intelektualnego w zyskownoci i w osignitych ekonomicznych wynikach funkcjonowania przedsibiorstwa na rynku. 4 rednia stopa zwrotu z kapitału fizycznego waha si midzy 10% a 11% rocznie. Uwzgldniajc podatek od przedsibiorstw w wysokoci 35% B. Lev, opierajc si na badaniach innych autorów szacuje redni stop zwrotu z kapitału fizycznego na poziomie 7%. Zob. B. Lev, F. Gu, The Valuation of Intangibles for Impairment Tests, dostp z bazy tekstowej SSRN: (stan na grudzie 2005); I. Nadiri, S. Kim, R&D, Production Structure and Productivity Growth: A Comparison of the U.S., Japanese and Korean Manufacturing Sectors, 1996, National Bureau of Economic Research, Working Paper 5506, Cambridge 1996, dostp z bazy tekstowej SSRN: (stan na grudzie 2005) oraz J. Poterba, The Rate of Return to Corporate Capital and Factor Shares: New Estimates Using Revised National Income Accounts and Capital Stock Data, National Bureau of Economic Research, Working paper 6263, Cambridge 1997, dostp z bazy tekstowej SSRN: (stan na grudzie 2005). Z kolei stopa zwrotu kapitału finansowego w wysokoci 4,5% odpowiada stopie zwrotu z dziesicioletnich rzdowych obligacji w latach Jej wysoko jest wynikiem redniej stopy zwrotu z akcji w latach w dwóch analizowanych przemysłach: oprogramowania i biotechnologii. Zespół B. Leva przeprowadził równie intensywne studium produktywnoci majtku przedsibiorstw, szukajc korelacji midzy zyskiem z akcji a strumieniem gotówki, przychodem oraz przychodem z kapitału intelektualnego (ZPP KI ). Okazało si, e korelacja midzy zwrotem kapitału a przepływem gotówki wyniosła 0.11, midzy zwrotem kapitału a przychodem 0.29, i a 0.53 wyniosła korelacja midzy zwrotem kapitału a ZPP KI.

4 Ocena metody KCE TM Punktem wyjcia metody KCE TM jest załoenie, e głównym ródłem przychodów, a szczególnie przyszłych przychodów jest zaangaowany w jego tworzenie kapitał intelektualny. Jest to metoda prospektywna, obejmujca wszystkie zasoby niematerialne. B. Lev i F. Gu skalkulowali rzeczywisty zwrot z wykorzystania kapitału fizycznego, finansowego i intelektualnego, co nie jest tosame z wkładem tych kapitałów do przychodów. Rzeczywisty ich wkład moe by niszy lub wyszy, poniewa rednie miary (w tym przypadku rednie stopy zwrotu) mog albo zawyy, albo zaniy obliczan warto. Poza tym przychody s wynikiem kumulacji zarówno kapitału fizycznego (materialnego), jak równie intelektualnego (niematerialnego). Dopiero ta synergia wytwarza warto. To z kolei utrudnia okrelenie, która cz przychodów przypada na poszczególne rodzaje kapitałów. Metoda KCE TM oparta jest na załoeniu, e materialny i niematerialny kapitał przedsibiorstwa wytwarza przychody, dziki którym przedsibiorstwo osiga ekonomiczny wynik i które realizuj zarazem produkcyjn funkcj przedsibiorstwa. Mona okreli j jako subiektywn ze wzgldu na dominacj arbitralnie przyjtych czynników w całociowej kalkulacji, tj. oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału fizycznego i finansowego oraz stopy dyskontowej dla kapitału intelektualnego. Pewna subiektywno ma równie miejsce w przypadku okrelenia znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa, opartego na prognozowanych przychodach. Ta subiektywno powoduje z kolei trudnoci w audytowaniu i weryfikowaniu wartoci kapitału intelektualnego. Jak ju wspomniano, metoda KCE TM mierzy (wycenia) kapitał intelektualny całociowo, tym samym nie dokonuje podziału wartoci skalkulowanej według klasyfikacji składników kapitału intelektualnego. Moe to stanowi pewne utrudnienie w zarzdzaniu kapitałem intelektualnym, poniewa nie pomaga zarzdzajcym w podejmowaniu decyzji, jakie działania podj, aby maksymalizowa warto tych kapitałów i w konsekwencji warto dla akcjonariuszy. Z kolei synergia i pewna nierozerwalno składników kapitału intelektualnego sprawia trudnoci w jego wycenie. Metoda KCE TM stwarza jednak menederom moliwo oceny przedsibiorstwa i jego funkcjonowania na rynku kapitałowym, tym bardziej i bezporednio koncentruje si na wycenie kapitału intelektualnego. Dostarcza dodatkowej informacji, w jakim stopniu przedsibiorstwo jest niedoszacowane lub przeszacowane na rynku 6. Ponadto 6 Szerzej na temat przeszacowania, bd niedoszacowania wartoci przedsibiorstwa pisano w poprzednim artykule: A. Ujwary-Gil, K.R. liwa, Dylemat wartoci przedsibiorstwa Metoda KCE TM, który ukazał si w Organizacji i Kierowanie 2006, nr 1(123).

5 w oparciu o szereg rónorodnych wskaników, bazujcych głównie na obliczeniu wielkoci przychodu z kapitału intelektualnego i wartoci kapitału intelektualnego w stosunku do powszechnie stosowanych w bilansie miar rynkowych jest moliwa ocena stopnia, w jakim przedsibiorstwo jest oparte na wiedzy (tabela 1): Tabela 1. Rozszerzone wskaniki metody KCE TM Wskaniki metody KCE TM ZPP KI /BV ZPP KI /ZPP ZPP KI /CV ZPP KI /MV KI W /MV KI W /S KI W /OP Charakterystyka wskanika Cz znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa wytworzona przez kapitał intelektualny do wartoci ksigowej wskazuje, ile na kad jednostk pienin (złotówk), wydatkowan na kapitał własny przedsibiorstwa przypada przychodów z kapitału intelektualnego. Cz znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa wytworzona przez kapitał intelektualny do wartoci znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa okrela, ile całkowitych przychodów, uzyskanych przez przedsibiorstwo, mona przypisa aktywom opartym na wiedzy (kapitałowi intelektualnemu). Cz znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa, wytworzona przez kapitał intelektualny do wartoci spójnej (comprehensive value), traktuje łcznie udział kapitału fizycznego i wiedzy w uzyskanych przychodach z działalnoci opartej na wiedzy. Cz znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa, wytworzona przez kapitał intelektualny do wartoci rynkowej oraz warto kapitału intelektualnego do wartoci rynkowej okrela udział kapitału intelektualnego w wartoci rynkowej przedsibiorstwa, notowanego na rynku. Warto kapitału intelektualnego do przychodów przedsibiorstwa lub wartoci sprzedanych produktów (usług) okrela mar z kapitału intelektualnego. Zmiana poniej redniej okrela, e przedsibiorstwo ma niszy wkład z kapitału intelektualnego do ogólnej efektywnoci jego funkcjonowania, natomiast wzrost sugeruje oczekiwane zyski. Warto kapitału intelektualnego do zysku operacyjnego okrela operacyjn mar uzyskan z kapitału intelektualnego. W oparciu o uzyskany pomiar przedsibiorstwo moe oszacowa wkład kapitału intelektualnego w zyskownoci i w osignitych ekonomicznych wynikach funkcjonowania przedsibiorstwa. Warto kapitału intelektualnego do rynkowej wartoci dodanej okrela udział kapitału

6 KI W /MVA intelektualnego w rynkowej wartoci dodanej przedsibiorstwa, uzyskan w wyniku rónicy midzy wartoci ksigow a rynkow (nazywan premi intelektualn). ródło: Opracowanie własne na podstawie K. Thaker, Financial Management Analysis of Knowledge and Earning with Referance to Selected Companies in India, Journal of Financial Management and Analysis 2001, nr 2(14) Metoda KCE TM moe słuy midzy innymi do oceny, w które przedsibiorstwo w dłuszej perspektywie warto inwestowa na rynku. Poniewa najwiksz słaboci polskiego rynku kapitałowego jest jego wci spekulacyjny charakter, utrudnia to prawidłow lub przynajmniej przyblion ocen wartoci akcji przedsibiorstwa, które w wikszoci s zanione. Wprawdzie wielu inwestorów nastawia si na kupno (sprzeda) akcji w okresie spadku (wzrostu) cen, co umoliwia uzyskanie dochodu, ale na minimalnym poziomie, przekraczajcym koszty operacyjne. Takie krótkookresowe strategie inwestowania na giełdzie nie sprzyjaj rzetelnej wycenie akcji spółek i powoduj zbyt pochopne reakcje inwestorów, którzy zbywaj akcje przy nieznacznym nawet wzrocie kursów. Dlatego kompleksowe wykorzystanie wskaników prezentowanych powyej pozwoliłoby zarzdzajcym oceni efektywno funkcjonowania przedsibiorstwa w kontekcie wytworzonego kapitału intelektualnego. Powinno by oczywiste, e im mniejsza asymetria informacji midzy włacicielami a interesariuszami przedsibiorstwa, tym wiksza szansa na rzeteln wycen jego akcji i niszy koszt kapitału. W ostatnim okresie na polskim rynku wydawniczym pojawiła si interesujca publikacja przedstawiajca szerzej tematyk kapitału intelektualnego 7. Autorzy prezentuj najnowsze propozycje metod z zakresu pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego przedsibiorstwa oraz formułuj jasne wskazówki, jak zarzdzajcy mog wykorzysta t wiedz w swoich przedsibiorstwach. W syntetyczny sposób zostały tu przedstawione najbardziej znane wskaniki pomiaru kapitału intelektualnego oraz typowe mierniki, metody oraz systemy tego pomiaru. Istotnym walorem prezentowanej pracy jest ocena metod pomiaru kapitału intelektualnego oraz stopnia ich dostosowania do polskich warunków. W ksice przedstawiono równie szczegółowo wiatowe standardy wyceny kapitału intelektualnego (w tym prezentowan metod KCE TM ) dla wybranych firm krajowych wród których znajduje si 7 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kiciska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, OE, Warszawa 2006

7 midzy innymi Telekomunikacja Polska S.A. (TP S.A). Warto w tym miejscu odnie si do sposobu wyceny kapitału intelektualnego za pomoc metody KCE TM i jej interpretacji w ujciu współautorki cytowanej publikacji, a propozycj autorki niniejszego artykułu (tabela 2): Tabela 2. Wycena kapitału intelektualnego Telekomunikacji Polskiej S.A. w wariancie I i II (w tys. PLN) Wartoci Kapitał fizyczny K fiz Kapitał finansowy K fin Warianty Cz ZPP wytworzona przez fizyczny kapitał ZPP fiz (ROA fiz x K fiz ) Cz ZPP wytworzona przez finansowy kapitał ZPP fin (ROA fin x K fin ) Znormalizowany przychód przedsibiorstwa ZPP Przychód wytworzony przez kapitał intelektualny ZPP KI Warto kapitału intelektualnego KI W Wariant I 8 Wariant II 9 Rok Kwota Rok Kwota , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 ródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych TP S.A. (stan na maj 2005). 8 Interpretacji metody i jej procedury obliczeniowej dokonano na podstawie B. Lev, F. Gu, The Valuation of Intangibles for Impairment Tests, Dostp z bazy tekstowej SSRN: (stan na maj 2005). 9 Obliczenia współautorki publikacji - M. Kiciskiej. Zob. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kiciska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, OE, Warszawa 2006, s. 209 i 269.

8 Wariant I opracowano na podstawie cytowanego artykułu B. Lev a. Autor metody KCE TM przyjł za warto kapitału fizycznego rzeczowe aktywa trwałe i warto zapasów od których odjto zobowizania długoterminowe. Warto kapitału finansowego stanowi aktywa obrotowe (biece) od których odjto zapasy uwzgldnione w kapitale fizycznym, nastpnie dodano inwestycje długoterminowe i odjto zobowizania krótkoterminowe. Wyliczenia zastosowane w wariancie I oparte s na znormalizowanym przychodzie przedsibiorstwa (ZPP). B. Lev proponuje tutaj uwzgldnia przychód osignity w trzech przeszłych latach (wliczajc w to obecny) oraz trzech nastpujcych po nich, zgodnie z przyjt w przedsibiorstwie prognoz. Chcc zwiza istniejcy w przedsibiorstwie kapitał intelektualny z przyszłoci (inwestycje w kapitał intelektualny charakteryzuj si dłuszym zwrotem), znormalizowany przychód oblicza si jako redni waon, gdzie współczynnik dla lat przyszłych jest dwukrotnie wyszy od współczynnika lat przeszłych. Wariant II jest propozycj M. Kiciskiej, która za kapitał fizyczny przyjła rzeczowe aktywa trwałe, natomiast kapitał finansowy stanowi długoterminowe aktywa finansowe. Autorka za znormalizowany przychód przedsibiorstwa (ZZP) przyjła zysk brutto. Kapitał fizyczny i finansowy Telekomunikacji Polskiej S.A. zdecydowanie róni si midzy sob. W wariancie I kapitał fizyczny wyniósł w 2001 roku ponad 10,2 mld PLN, a w roku 2004 jego warto wzrosła do ponad 11,2 mld PLN. Według oblicze wariantu II kapitał fizyczny w roku 2001 wyniósł ponad 23,4 mld PLN, a w roku 2004 jego warto obniyła si o około 3 mld PLN osigajc wysoko ponad 20,2 mld PLN. W przypadku kapitału finansowego rónice nie s ju tak znaczce. W wariancie I kapitał finansowy TP S.A. wyniósł w roku 2001 ponad 3,7 mld PLN, a w roku 2004 jego warto wzrosła o ponad 2 mld PLN osigajc poziom 5,7 mld PLN. Według II wariantu oblicze kapitał finansowy TP S.A w tym samym okresie analizy wyniósł odpowiednio: 4,5 mld PLN i 5,4 mld PLN. Zasadnicz rónic miedzy wariantem I i II stanowi przyjcie za podstaw oblicze przychodów ze sprzeday i ich normalizacj (urednienie), bd zysku (straty) brutto. W przypadku zysku brutto koszty wytworzenia sprzedanych produktów oraz warto sprzedanych towarów i materiałów nie s uwzgldnione w dalszych obliczeniach. Std znormalizowane przychody TP S.A. w roku 2001 wyniosły ponad 14 mld PLN, a zysk brutto 1,6 mld PLN. W roku 2004 TP S.A. w stosunku do roku 2004 odnotowała spadek ZPP do poziomu 13,7 mld i wzrost zysku brutto do poziomu 2 mld PLN w tym okresie.

9 W wariancie I oblicze, jeli w roku 2004 znormalizowany przychód przedsibiorstwa (ZPP) Telekomunikacji Polskiej S.A. wyniósł ,00 PLN i jej kapitał finansowy był równy ,00 PLN, to zgodnie z załoon stop zwrotu wynoszc 4,5% naley oczekiwa, i ,79 PLN ( ,00 x 4,5%) było wytwarzane przy udziale kapitału finansowego. Z kolei udział kapitału fizycznego w ZPP wyniósł ,13 PLN ( ,00 x 7%) przy stopie zwrotu na poziomie 7%. Sumujc cz ZPP wytworzon przez finansowy i fizyczny kapitał otrzymano warto wynoszc ,92 PLN ( , ,13), która po odjciu od ZPP okrela warto, która nie ma oparcia w mierzalnych zasobach przedsibiorstwa i która jest wynikiem zastosowania wiedzy w jego działaniu. Warto ta w wysokoci ,08 PLN ( , ,92) definiuje kapitał intelektualny istniejcy w TP S.A. i jest okrelany mianem przychodów opartych (wynikajcych) z zastosowania wiedzy w działaniu przedsibiorstwa. W wariancie II, w którym do oblicze przyjto zysk brutto, cz ZPP wytworzona przy udziale kapitału intelektualnego (przychód z kapitału intelektualnego) była w latach ujemna dla TP S.A. Oznacza to, e analizowana spółka nie wytworzyła przychodów z kapitału intelektualnego, jego warto uległa niszczeniu. Aby warto ZPP KI mogła by dodatnia, co oznaczałoby wytworzenie czci przychodów przy udziale kapitału intelektualnego, zarówno udział kapitału fizycznego, jak i finansowego nie powinny przekroczy wartoci przychodu znormalizowanego lub zysku brutto. W II wariancie oblicze załoenie to spółka spełnia tylko w roku Znajc stop zwrotu kapitału intelektualnego (KI), przyjmujc wariant I obliczono nastpnie ekonomiczn warto KI Telekomunikacji Polskiej S.A., która w roku 2001 wyniosła ponad 125 mld PLN, a w 2004 roku ponad 121 mld PLN (spadek o około 4%). W wariancie II warto KI TP S.A. w latach była ujemna. Poniewa cz ZPP wytworzona przez kapitał intelektualny była ujemny w roku 2001, przyszła warto KI sprowadzona do wartoci biecej za pomoc stopy dyskontowej wynoszcej 10,5% równie osignła warto ujemn w tym okresie, tj. (-) 1,8 mld PLN. W roku 2004 warto KI wyniosła nieco ponad 4 mld PLN. Najwiksz słaboci tej metody jest pewna dowolno przy interpretacji kluczowych dla metody terminów, tj. kapitał fizyczny, kapitał finansowy, znormalizowany przychód, które w polskiej rachunkowoci nie wystpuj (trudno jest jednoznacznie okreli, które pozycje w bilansie odpowiadaj tym kapitałom). Std zapewne pojawiajca si w literaturze pewna dowolno doboru elementów potrzebnych do oblicze. W przywoływanej wczeniej

10 pracy zbiorowej na temat pomiaru kapitału intelektualnego jedna z autorek przyjła dla obliczenia znormalizowanego przychodu warto zysku brutto na koniec kadego roku, kapitałem finansowym okreliła długoterminowe aktywa finansowe, a kapitałem fizycznym rzeczowe aktywa trwałe. Według B. Leva, znormalizowany przychód przedsibiorstwa (ZPP) opiera si na przychodach z trzech lat wstecz oraz trzyletniej prognozy przychodów (poczwszy od roku bazowego, dla którego wykonywana jest analiza) wraz z uwzgldnieniem wagi 2 dla prognozowanych przychodów. Nie jest do koca zrozumiała zasadno przyjtego przez B. Leva sposobu obliczania znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa, szczególnie jeli chcemy obliczy ile wyniosła warto kapitału intelektualnego w poprzednich latach. Ponadto moe si zdarzy sytuacja, w której przedsibiorstwo nie osignie adnych przychodów w cigu roku. Mimo to, sposób obliczenia znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa, jako redniej waonej powoduje, e taki przychód jest odnotowany. Zasadnicza rónica wynika z interpretacji tego, co stanowi, bd moe stanowi znormalizowany przychód przedsibiorstwa (ZPP). Jeli za podstaw oblicze przyjto przychody ze sprzeday, wtedy zarówno cz ZPP wytworzona przez kapitał intelektualny, jak równie jego warto były dodatnie. Jeli wysoko kapitału fizycznego i finansowego wynikała z zastosowania przedstawionego w drzewie wartoci algorytmu, to zgodnie z nim, kapitał fizyczny stanowi sum rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, od których odjto poziom zobowiza długoterminowych. Kapitał finansowy obliczono jako: aktywa obrotowe, od których odjto zapasy (uwzgldnione w kapitale fizycznym), nastpnie dodano inwestycje długoterminowe i odjto zobowizania krótkoterminowe. W kadym przypadku udział kapitału fizycznego i finansowego nie przekroczył wartoci znormalizowanego przychodu przedsibiorstwa (według oblicze wariantu I). W przypadku II wariantu oblicze, jeli za znormalizowany przychód przedsibiorstwa (ZPP) przyjto zysk brutto w danym roku, za kapitał fizyczny rzeczowe aktywa trwałe, a kapitał finansowy ujto jako długoterminowe aktywa finansowe wtedy zarówno kapitał fizyczny, jak i finansowy nierzadko przewyszył warto zysku brutto, std zarówno tak zwany przychód z kapitału intelektualnego (intangible driven earnings), a w konsekwencji warto jego samego były ujemne. Jak przedstawiono powyej, prezentowane dwa warianty wyceny kapitału intelektualnego oraz uzyskane dziki nim skrajnie róne wyniki poddaj w wtpliwo wiarygodno otrzymanych oblicze. Stawia to pod znakiem zapytania przydatno metody oraz jej uniwersalno.

11 Jeszcze inn, wan kwesti pozostaje interpretacja uzyskanego wyniku, który szczególnie nas tu interesuje, a wic wycena wartoci kapitału intelektualnego. Aby wyceni warto kapitału intelektualnego, naley obliczony wczeniej przychód z kapitału intelektualnego podzieli przez stop dyskontow. Abstrahujc nieco od samej wysokoci załoonej stopy dyskontowej, która według autora metody wynosi 10,5% 10, dzielenie uzyskanego wyniku przez załoon stop powoduje, e warto kapitału intelektualnego osiga nierzadko ogromne wielkoci, co moe by utosamiane z rent wieczyst uzyskan przez przedsibiorstwo. Tak uzyskany wynik sugeruje, zgodnie z logik dyskontowania, e jest to całkowita, bieca warto kapitału intelektualnego, jak przedsibiorstwo mogłoby kiedykolwiek wytworzy w przyszłoci. Gdyby jednak podzieli warto przychodu z kapitału intelektualnego zgodnie z poniszym wzorem, otrzymamy warto kapitału intelektualnego wytworzonego w danym roku: ZPP KI /(1+10,5%) W tabeli 3 zamieszczono przykładowe wyniki przedsibiorstwa telekomunikacyjnego. Tabela 3. Przychód z kapitału intelektualnego i warto kapitału intelektualnego Telekomunikacji Polskiej S.A. (obliczenia według wariantu I) Wartoci Rok TP S.A. ZPP KI = ZPP (ZPP fiz + ZPP fin ) a) KI W = ZPP KI /10,5% b) KI W = ZPP KI /(1+10,5%) , , , , , , , , , , , ,86 ródło: Opracowanie własne 10 Szczegółowa analiza wysokoci załoonej stopy dyskontowej dla kapitału intelektualnego nie była moliwa, ze wzgldu na brak szczegółowych danych i informacji dotyczcej sposobu jej obliczenia przez autora metody.

12 W przypadku TP S.A. warto kapitału intelektualnego (KI W ), wynikajca z podzielenia przychodu z kapitału intelektualnego (ZPP KI ) przez stop dyskontow w wysokoci 10,5%, wyniosła ponad 120 mld PLN w całym okresie analizy. Jej wysoko okrela całkowit warto kapitału intelektualnego, jaki przedsibiorstwo moe wytworzy w przyszłoci. Jeli podzielimy przychód z kapitału intelektualnego (ZPP KI ) przez stop dyskontow w danym roku analizy, otrzymamy biec warto kapitału intelektualnego (KI W ) wytworzon w danym roku. Warto kapitału intelektualnego dla TP S.A. wyniosła ponad 11 mld PLN. Tak obliczona bieca warto kapitału intelektualnego powinna stanowi bardziej przekonujce ródło informacji dla inwestorów, gdy wyliczenia koncentruj si na biecym roku analizy ni na niepewnej i nie do koca okrelonej przyszłoci. Jak si wydaje, metoda KCE TM oddaje lepiej ni metody powszechnie stosowane zmiany w funkcjonowaniu współczesnych rynków, szczególnie w krajach wysoko gospodarczo rozwinitych. W szczególnoci umoliwia ona: 1) włczenie do oceny przedsibiorstwa jego biecego działania oraz przyszłych perspektyw, 2) włczenie relacji midzy zasobami, szczególnie materialnymi i niematerialnymi, do oceny działania przedsibiorstwa, 3) wykorzystanie pełniejszej informacji finansowej w podejmowaniu decyzji, szczególnie inwestorskich, 4) analiz firm o rynkowej wartoci niszej ni ich ksigowa warto, 5) szukanie korelacji midzy wartoci kapitału intelektualnego i giełdow wartoci przedsibiorstwa. Wnioski z przeprowadzonych bada Jak wynika z przedstawionej oceny metody KCE TM, aby w pełni wykorzysta to narzdzie wyceny kapitału intelektualnego, naley zwróci szczególn uwag na nastpujce kwestie: 1) stosujc metod do oblicze, naley rozway, czy podstaw oblicze stanowi przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów czy zysk brutto zamieszczonych w rachunku zysków i strat (cz raportu rocznego przedsibiorstwa). Przyjcie tak rónej podstawy oblicze sprawia, e uzyskane wyniki, w konsekwencji, warto wycenionego kapitału intelektualnego jest nieporównywalna, powodujc zupełnie sprzeczne wyniki. Nie moe by tak, e oceniajc to samo przedsibiorstwo

13 w danym roku analizy, z jednej strony osiga ono wysoki, dodatni kapitał intelektualny, z drugiej jego warto jest ujemna, 2) jeli stosujemy w metodzie za podstaw oblicze znormalizowany przychód przedsibiorstwa (ZPP), rozumiany jako rednia waona, to przedsibiorstwa, które mimo e nie wytworzyły adnych przychodów, wytworzyły kapitał intelektualny, który da si wyceni, 3) naley równie rozway, co jest kapitałem fizycznym, a co kapitałem finansowym, rozumianym jako cz produkcyjnej funkcji przedsibiorstwa, które stanowi kalkulacyjn cz te metody. Przyjcie za podstaw oblicze kapitału fizycznego tylko rzeczowych aktywów trwałych prezentowanych w bilansie, z pominiciem wartoci zapasów oraz długoterminowych zobowiza równie zniekształca otrzymane wyniki (rónica w wycenie kapitału fizycznego TP S.A. midzy I i II wariantem wynosi około 10 mld PLN). Nie znaczy to, e przyjmujc za kapitał fizyczny rzeczowe aktywa trwałe le interpretowano t cz metody. Tu wymagane jest konsekwentne stosowanie albo jednej, albo drugiej interpretacji, by uzyskane wyniki mogły by porównywane. W przypadku interpretacji kapitału finansowego, jako długoterminowych aktywów finansowych (z pominiciem zapasów i krótkoterminowych zobowiza) mona zauway, e otrzymane wielkoci s porównywalne. Mimo to stosowanie prezentowanej metody wyceny kapitału intelektualnego wymaga ujednolicenia i konsekwentnego stosowania przyjtej interpretacji przez dokonujcych pomiar w rónych przedsibiorstwach, inaczej wyniki nie bd mogły by porównywane, 4) głbszej analizy wymaga wysoko przyjtych stóp zwrotu kapitału fizycznego i finansowego i ich dostosowanie do przedsibiorstw, działajcych w rónych branach i krajach. Z kolei obliczenie ile powinna wynie dyskontowa stopa dla kapitału intelektualnego, rozumiana jako jego koszt odzwierciedlajcy wysokie ryzyko wartoci niematerialnych, nadal pozostaje spraw trudn do wyjanienia i wymagajc szerszych bada, z wykorzystaniem licznej grupy przedsibiorstw z rónych bran czy sektorów gospodarki 5) stosowana stopa dyskontowa w wysokoci 10,5% i dzielenie obliczonego przychodu z kapitału intelektualnego przez jej wysoko powoduje, e otrzymujemy informacje o całkowitej wartoci wytworzonego kapitału intelektualnego przez przedsibiorstwo w całkowitym okresie jego funkcjonowania. Uzasadnione jednak wydaje si dyskontowanie wielkoci obliczonego przychodu z kapitału intelektualnego w danym

14 roku analizy. Otrzymamy wtedy biec warto kapitału intelektualnego, która moe sta si podstaw biecych rozwaa i porówna, bardziej ni analiza bliej nieokrelonej i niepewnej przyszłoci, 6) jest prawdopodobne, e prezentowana metoda moe zyska zainteresowanie przedsibiorców (menederów), by moe inwestorów ze wzgldu na moliwo oceny przedsibiorstwa funkcjonujcego na rynku kapitałowym oraz łatwo jej stosowania z ograniczon liczb mierników, co znacznie ułatwia ich zapamitanie. Literatura [1] Jasiewicz S., Rogowski W., Kiciska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, OE, Warszawa [2] Lev B., Gu F., Intangible assets. Measurement, Drivers, Usefulness, Boston University School of Management Accounting, Working Paper [3] Lev B., Gu F., The Valuation of Intangibles for Impairment Tests, (stan na grudzie 2005). [4] Nadiri I., Kim S., R&D, Production Structure and Productivity Growth: A Comparison of the U.S., Japanese and Korean Manufacturing Sectors, 1996, National Bureau of Economic Research, Working Paper 5506, Cambridge 1996, dostp z bazy tekstowej SSRN: (stan na grudzie 2005). [5] Poterba J., The Rate of Return to Corporate Capital and Factor Shares: New Estimates Using Revised National Income Accounts and Capital Stock Data, National Bureau of Economic Research, Working paper 6263, Cambridge 1997, dostp z bazy tekstowej SSRN: (stan na grudzie 2005). [6] Sveiby K.E., Methods for Measuring Intangible Assets, (stan na maj 2005). [7] Thaker K., Financial Management Analysis of Knowledge and Earning with Referance to Selected Companies in India, Journal of Financial Management and Analysis 2001, nr 2(14). [8] Ujwary-Gil A., liwa K.R., Dylemat wartoci przedsibiorstwa Metoda KCE TM, Organizacji i Kierowanie 2006, nr 1(123).

15 OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA Streszczenie W niniejszym artykule zaprezentowano głównie ocen metody KCE TM oraz wnioski z przeprowadzonych bada, wynikajcych z wczeniejszej empirycznej weryfikacji tej metody na próbie omiu przedsibiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie. W artykule przedstawiono przykład jednego przedsibiorstwa telekomunikacyjnego Telekomunikacj Polsk S.A. Ocen metody poprzedza krótkie jej przedstawienie w formie drzewa wartoci metody KCE TM. ASSESSMENT OF THE KCE TM METHOD - THE RESULTS OF THE RESEARCH Summary The article presents mainly the assessment of the KCE TM method and the results of the research based on the empirical verification of the method conducted on a sample of eight companies from the Warsaw Stock Exchange. The study concentrates on an example of Telekomunikacja Polska S.A. The assessment of the method is preceded by a summary of the method presented in a form of a tree of value of the method.

Ocena metody KCETM - wnioski z przeprowadzonych badań

Ocena metody KCETM - wnioski z przeprowadzonych badań From the SelectedWorks of Anna Ujwary-Gil 2008 Ocena metody KCETM - wnioski z przeprowadzonych badań Anna Ujwary-Gil Available at: http://works.bepress.com/anna_ujwary-gil/17/ OCENA METODY KCE TM WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY KCE TM W WYCENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO NA PRZYKŁADZIE TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

WYKORZYSTANIE METODY KCE TM W WYCENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO NA PRZYKŁADZIE TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. VI SEMINARIUM MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI, DOKTORANTÓW I ADIUNKTÓW ZĄB/ZAKOPANE 18-19 CZERWCA 2007 I Organizacje komercyjne i niekomercyjne jako obiekt badań Anna Ujwary-Gil * WYKORZYSTANIE METODY KCE TM

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału intelektualnego. Metody wyceny kapitału intelektualnego

Pomiar kapitału intelektualnego. Metody wyceny kapitału intelektualnego Pomiar kapitału intelektualnego Metody wyceny kapitału intelektualnego Wycena spółki? Określenie wartości monetarnej Może być wykonywana według różnych podejść: Wycena majątkowa (majątek) Wycena dochodowa

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 6 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA A. NOTY OBJANIAJCE NOTY OBJANIAJCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 8 Nota 1 b Ograniczenia w prawach własnoci

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

DYLEMAT WARTOCI PRZEDSIBIORSTWA METODA KCE TM

DYLEMAT WARTOCI PRZEDSIBIORSTWA METODA KCE TM DYLEMAT WARTOCI PRZEDSIBIORSTWA METODA KCE TM Anna UJWARY-GIL Kazimierz R. LIWA Ujwary-Gil A., liwa R.K., Dylemat wartoci przedsibiorstwa metoda KCE TM, Organizacja i Kierowanie 2006, nr 1(123), s. 83-97

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Artykuł ukazał si w kwartalniku: Organizacja i Kierowanie

Artykuł ukazał si w kwartalniku: Organizacja i Kierowanie METODA VAIC TM W OCENIE EFEKTYWNOCI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZEDSIBIORSTWA Anna UJWARY-GIL Kazimierz R. LIWA Artykuł ukazał si w kwartalniku: Organizacja i Kierowanie Ujwary-Gil A., liwa R.K., Metoda VAIC

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarzdzanie finansami przedsibiorstw

Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarzdzanie finansami przedsibiorstw Dr Grzegorz Gołbiowski Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarzdzanie finansami przedsibiorstw W teorii finansów przedsibiorstw jednym z kluczowych zagadnie jest okrelenie istoty i pojcia kapitału

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością. Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego

Zarządzanie wartością. Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego Zarządzanie wartością Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego Wzrost znaczenia zasobów niematerialnych Procent wartości rynkowej w odniesieniu do Aktywów niematerialnych 38% 62% 85% Aktywów materialnych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta Południe SA. zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta Południe SA. zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta Południe SA zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r. W zwizku z publikacj Raportu kwartalnego zawierajcego dane za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. bilans transakcji niewidzialnych. jednostronne transfery

Bilans płatniczy. bilans transakcji niewidzialnych. jednostronne transfery Bilans płatniczy Zestawienie wszystkich transakcji pomidzy krajem a zagranic. Składa si z rachunku obrotów biecych, rachunku obrotów kapitałowych i salda transakcji wyrównawczych Eksport towarów - import

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ANWIL SA sporządził sprawozdania finansowe za rok zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie Analiza Kondycji Finansowej Prognoza PROJEKT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA ROK 2006 SP ZOZ w Lipnie Nr KR04-00272 PROJEKT BILANSU AKTYWA PASYWA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Akademia przepływów pieniężnych cz. 3.

Akademia przepływów pieniężnych cz. 3. Akademia przepływów pieniężnych cz. 3. W części trzeciej cyklu Akademia przepływów pieniężnych" omawiamy zasady sporządzania części rachunku przepływów pieniężnych dotyczącej działalności inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, CZERWIEC 2016 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM

OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM Tomasz NAWROCKI OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analizy efektywnoci działania spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Ludzie są online i tą drogą wydają coraz więcej pieniędzy Rzadki imperialny zegar Immortal Mountain Clock z XVIII wieku. Sprzedany za:

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 PRZEMYSŁAW PIECHOTA MIŁOSZ KOŁODZIEJCZYK MOCNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Czym zajmuje się firma? Vodafone (VOice - DAta - FONE) - to międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo