WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH."

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku przy ulicy Waryskiego 2. Do dnia r. siedziba Spółki mieciła si w Szczecinku przy ulicy 3 Maja Sdem Rejestrowym dla Spółki jest Sd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sdowego. Do Rejestru Przedsibiorców Spółka wpisana jest pod numerem KRS: Spółka naley do sektora przemysłu drzewnego - przemysł tartaczny. Główna działalno Spółki jest sklasyfikowana w klasie Z - Produkcja wyrobów tartacznych (do r. klasyfikacja okrelana była 20.10A z t sam nazw). 4. Spółka została utworzona na czas NIEOZNACZONY. 5. Skład osobowy Zarzdu Spółki: Marek Szumowicz-Włodarczyk prezes zarzdu Boena Czerwiska-Lasak wiceprezes zarzdu Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki: Michał Raj przewodniczcy Krzysztof Łczkowski wiceprzewodniczcy Grzegorz Mania sekretarz Tomasz Jaczak członek Zenon Wnuk członek 6. Spółka: - nie jest ani jednostk dominujc ani znaczcym inwestorem, - nie sporzdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. II. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe sporzdzone jest na dzie r. i obejmuje okres r. Porównywalne dane finansowe obejmuj analogiczny okres roku ubiegłego. 2. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawieraj dane łczne. Spółka prowadzi swoj działalno w 15 samobilansujcych si oddziałach oraz w Biurze Spółki. Bilans oraz rachunek zysków i strat sporzdzony został na podstawie zagregowanego zestawienia obrotów i sald jako sprawozdanie zbiorcze, a nastpnie dokonano wyłcze wewntrznych operacji gospodarczych (sprzeda, koszty, rozrachunki, fundusz wydzielony). 3. Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone za okres, w czasie którego nie miało miejsca połczenie spółek. 4. Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci gospodarczej przez Spółk w dajcej si przewidzie przyszłoci. Nie istniej okolicznoci wskazujce na zagroenie kontynuowania działalnoci. 5. Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym s porównywalne z danymi za rok ubiegły. 6. Biegli rewidenci nie wnieli zastrzee do sprawozdania finansowego i do porównywalnych danych za 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 III. ZASADY RACHUNKOWOCI. Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodz miesiczne okresy sprawozdawcze. metody: wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 1. rodki trwałe oraz wartoci niematerialne i prawne Wycena rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych dokonywana jest zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie tj. według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (z uwzgldnieniem przewidzianej odrbnymi przepisami aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a take odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci. Składniki majtkowe długotrwałego uytku zalicza si do rodków trwałych lub wartoci niematerialnych i prawnych jeeli ich jednostkowa warto pocztkowa jest wysza ni 500 zł z wyjtkiem mebli, które zalicza si do rodków trwałych bez wzgldu na warto. Odpisów amortyzacyjnych od ww. składników majtkowych dokonuje si poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dany składnik przyjto do uytkowania, w równych ratach miesicznych w zasadzie wg metody liniowej, z wyłczeniem składników majtkowych o jednostkowej wartoci pocztkowej równej lub niszej ni zł, które podlegaj amortyzacji jednorazowo w miesicu oddania ich do uytkowania. Stawki amortyzacyjne (roczne) ustalane s z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci danego składnika majtkowego. Ustalajc okres uytecznoci rodka trwałego nie przewiduje si istotnej pozostałoci przy jego likwidacji. Weryfikacj stawek amortyzacyjnych ze skutkiem od r. przeprowadzono w odniesieniu do rodków trwałych bdcych na stanie na dzie r. Dominujce stawki amortyzacyjne wynosz: wartoci niematerialne i prawne 20%; rodki trwałe grupa I 2,5%, grupa II 5,4% oraz 10%, grupa III 9,8% grupa IV 14% oraz 60%, grupa V 14% oraz 19,6%, grupa VI 14% oraz 25,2%, grupa VII 19,6 % oraz grupa VIII 20%. rodki trwałe w leasingu amortyzowane s wg stawek okrelonych dla własnych rodków trwałych. Składniki majtkowe długotrwałego uytku o jednostkowej wartoci pocztkowej równej lub niszej ni 500 zł: zalicza si do rzeczowych składników majtku obrotowego materiałów (jeeli przyjte s na magazyn ), a w miesicu, w którym wydano je do uytkowania odpisuje si je w koszty. podlegaj one ewidencji pozabilansowej. W przypadku: zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z uytkowania lub innego zdarzenia powodujcego utrat wartoci majtku trwałego Spółka dokonuje odpisów aktualizujcych w takiej wysokoci by doprowadzi warto ksigow netto danego składnika do jego rynkowej ceny sprzeday netto. Wprowadzajc do ksig rachunkowych prawo wieczystego uytkowania gruntów, jako składnika rodków trwałych, przyjto nastpujce zasady ich wyceny: w zakresie wartoci pocztkowej 1) prawa wieczystego uytkowania gruntów nabyte w formie zakupu wycenione zostały w cenie nabycia (przesunicie do rodków trwałych z wartoci niematerialnych i prawnych na dzie r.), 2) prawa wieczystego uytkowania gruntów nabyte w formie decyzji administracyjnej wycenione zostały w wartoci wynikajcej z relacji do wartoci gruntu okrelonej w ostatnio otrzymanej decyzji, ustalajcej opłat roczn za korzystanie z tego prawa. Relacj t ustalono tak jak ustala si pierwsz opłat za nabycie prawa wieczystego uytkowania tj. 20% wartoci rynkowej gruntów. w zakresie umorzenia odpisów amortyzacyjnych 1) prawa nabyte w formie zakupu podlegaj odpisom amortyzacyjnym wg dotychczas ustalonych stawek (przesunicie umorzenia z wartoci niematerialnych i prawnych do rodków trwałych na dzie r.) Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 2) prawa nabyte w formie decyzji administracyjnej podlegaj odpisom amortyzacyjnym poczwszy od 1 stycznia 2002 r. w cigu 20 lat. 2. rodki trwałe w budowie Wycena ich dokonywana jest zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie tj. w wysokoci ogółu kosztów pozostajcych w bezporednim zwizku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci. 3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych. Inwestycje w nieruchomoci wycenia si według zasad stosowanych do rodków trwałych. Jako metod oszacowania trwałej utraty wartoci udziałów w innych jednostkach przyjmuje si znaczce obnienie kapitałów własnych tych jednostek w rezultacie ponoszonych strat bilansowych w cigu kolejnych trzech lat, a ocena aktualnej sytuacji majtkowej i finansowej nie rokuje poprawy. 4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych zapasy Zapasy rzeczowych składników majtku obrotowego wycenia si według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyszych jednak od ich cen sprzeday netto na dzie bilansowy, z wyjtkiem: materiałów pomocniczych i towarów, które wycenione s w cenach zakupu, produkcji w toku brany drzewnej, która wyceniana jest w wysokoci materiałów bezporednich wg cen nabycia. Warto stanu kocowego składników majtku obrotowego podobnych rodzajowo, a rónicych si wartoci jednostkow, ustala si w zalenoci od sposobu ustalenia wartoci ich rozchodu przyjmujc zasad szczegółowej ich identyfikacji z cenami. O ile zastosowanie tej zasady jest niemoliwe przyjmuje si, e rozchód wycenia si na zasadzie pierwsze weszło, pierwsze wyszło, a w zakresie surowca lenego i paliw płynnych w oparciu o struktur dostaw z danego miesica z uwzgldnieniem zapasu na bilans otwarcia tego okresu. Rozwizanie powysze nie dotyczy wyceny stanu zapasów wyrobów gotowych i półfabrykatów, gdzie remanent kocowy wg kosztu wytworzenia ustala si w wysokoci cen ewidencyjnych równych cenom sprzeday netto oraz korygujcych ich warto, do poziomu kosztu wytworzenia, odchyle od cen ewidencyjnych rozliczanych narastajco od pocztku roku. Tak ustalony koszt wytworzenia nie moe by wyszy od ceny sprzeday netto produktu pomniejszonej o przecitnie osigany zysk brutto. Przy ustalaniu zysku brutto ze sprzeday nie zalicza si do kosztu wytworzenia: kosztów bdcych konsekwencj nie wykorzystanych zdolnoci produkcyjnych i strat produkcyjnych, kosztów ogólnych, które nie s zwizane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca w jakich si znajduje na dzie wyceny w tym równie kosztów magazynowania, kosztów sprzeday. Uwzgldniajc fakt, e podstawowa produkcja oparta jest na surowcu biologicznym, co praktycznie uniemoliwia okrelenie w jednostkach naturalnych produkcji właciwej normalnemu wykorzystaniu zdolnoci produkcyjnych, przyjmuje si, e normalne wykorzystanie zdolnoci produkcyjnych odpowiada codziennej (poza planowanymi postojami remontowymi) pracy przynajmniej na jedn zmian. Niewykorzystane zdolnoci produkcyjne ustala si w oparciu o czas pracy podstawowych obrabiarek przyjmujc, e pełne ich wykorzystanie wynosi co najmniej 8 godzin dziennie z wyłczeniem czasu na przerwy technologiczne. Praca w okresie krótszym oznacza niewykorzystanie zdolnoci produkcyjnych, a zwizany z nimi poredni koszt stały ustalany jest proporcjonalnie do całego czasu pracy w okresie sprawozdawczym. Spółka dokonuje odpisów aktualizujcych, które pomniejszaj warto zapasów w przypadku: wystpowania nadmiernych zapasów materiałów przekraczajcych potrzeby Spółki, zalegania dłuej ni rok zapasów towarów, produkcji niezakoczonej i wyrobów gotowych w wysokoci: 50 % na zapasy składowane od roku do 2 lat 100 % na zapasy składowane powyej 2 lat. Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 Odpisom aktualizujcym nie podlegaj: zapasy przydatne gospodarczo i w nie nadmiernej iloci czci zamiennych do czynnych maszyn i urzdze, zapasy towarów przeznaczonych do wieloletniej sprzeday. Zapasy objte odpisami aktualizujcymi s ewidencyjnie wyodrbnione. 5. Nalenoci Nalenoci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z tym e: nalenoci wtpliwe, sporne oraz przeterminowane tj. niezapłacone przez 6 miesicy od daty wymagalnoci bd dochodzone na drodze sdowej podlegaj aktualizacji w wysokoci 100 % wartoci. Aktualizacji w wysokoci 100 % ich wartoci podlegaj równie (jako wtpliwe) nalenoci z tytułu zwrotu kosztów postpowania sdowego, egzekucyjnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat nalenoci. Nie podlegaj obowizkowi aktualizacji ww. nalenoci spłacone do dnia zamknicia ksig rachunkowych za dany okres, jak równie nalenoci, które pomimo wyroku sdowego lub upływu 6 miesicy od daty ich wymagalnoci płacone s zgodnie z zawartym z dłunikiem porozumieniem. W bilansie nalenoci wykazuje si w wartoci pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Nalenoci wyraone w walutach obcych wycenia si: w cigu roku obrotowego - po rednim kursie na dzie poprzedzajcy przeprowadzenie operacji lub wystawienie faktury, ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzie bilansowy po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. 6. rodki pienine rodki pienine w walucie polskiej wyceniane s w wartoci nominalnej, a wyraone w walutach obcych wycenia si: w cigu roku obrotowego - wpływ na rachunek dewizowy według kursu kupna stosowanego przez bank, w którym Spółka posiada rachunek, - rozchód walut z rachunku dewizowego według zasady pierwsze weszło, pierwsze wyszło na dzie bilansowy po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. 7. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe (z wyłczeniem rodków pieninych) wycenia si według cen nabycia lub wartoci rynkowej zalenie od tego, która z nich jest nisza. 8. Zobowizania Zobowizania (poza zobowizaniami z tytułu kredytów) wycenia si w kwotach wymagajcych zapłaty łcznie z naliczonymi przez kontrahentów i oszacowanymi odsetkami z tytułu zwłoki z tym, e niezapłacone odsetki od kredytów i poyczek prezentowane s w pozostałych zobowizaniach. Zobowizania z tytułu zacignitych kredytów wyceniane s według skorygowanej ceny nabycia. Zobowizania wyraone w walutach obcych wycenia si: w cigu roku obrotowego - po kursie waluty przyjtym w dokumencie odprawy celnej - w przypadku importu - po rednim kursie na dzie poprzedzajcy przeprowadzenie operacji (wystawienia faktury przez kontrahenta) ustalonym dla danej waluty przez NBP w przypadku pozostałych operacji na dzie bilansowy po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 9. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe s wyceniane w zalenoci od ich charakteru (który decyduje o zaliczeniu ich do okrelonej grupy) w wartoci godziwej ustalonej wg formuły wyceny tego typu instrumentu okrelonej przez bank, z którym została zawarta umowa na dany produkt finansowy, w wysokoci skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc efektywnej stopy procentowej. Skutki wyceny w zalenoci od jej wyniku odnoszone s do przychodów lub kosztów finansowych. 10. Rezerwy Tworzone s na pewne lub o duym stopniu prawdopodobiestwa przyszłe zobowizania i wyceniane s w uzasadnionych, wiarygodnie oszacowanych kwotach. 11. Rozliczenia midzyokresowe a) czynne kosztów Do czynnych rozlicze midzyokresowych kosztów zalicza si koszty poniesione w biecym okresie sprawozdawczym, a dotyczce okresów przyszłych. Rozliczenie tych kosztów nastpuje proporcjonalnie do upływu czasu. b) bierne kosztów Rozliczenia midzyokresowe kosztów bierne tworzone s na prawdopodobne zobowizania przypadajce na biecy okres sprawozdawczy. Długoterminowe zobowizania z tytułu wiadcze pracowniczych dotyczcych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych s ustalane na koniec roku obrotowego metod aktuarialn, bazujc na licencjonowanym arkuszu kalkulacyjnym firmy FINANSUS Sp. j. z siedzib w Konstantynowie Łódzkim. Podlegaj one corocznej weryfikacji poprzez aktualizacj przyjtych przy ich ustalaniu załoe i danych. Zobowizania na niewykorzystane urlopy pracownicze s ustalane na koniec roku obrotowego z wyłczeniem kierownictwa (zarzdu, prokurentów, dyrektorów oddziałów, ich zastpców oraz głównych ksigowych) z uwagi na znikome prawdopodobiestwo wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy dla tej grupy pracowników. Zobowizania z tytułu ewentualnych przyszłych napraw gwarancyjnych ustalane s w wysokoci okrelonego procentu od wartoci sprzeday netto maszyn i urzdze objtych gwarancjami. Bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów prezentowane s w pozycji bilansu B.I. Rezerwy na zobowizania c) przychodów Rozliczenia midzyokresowe przychodów obejmuj: - zaliczki na przyszłe dostawy, roboty i usługi prezentowane w bilansie w pozycji B.III. Zobowizania krótkoterminowe, - rodki pienine otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia rodków trwałych oraz przyjte nieodpłatnie rodki trwałe prezentowane w bilansie w pozycji B.IV.2 Inne rozliczenia midzyokresowe. 12. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa Te elementy bilansu wyceniane s w wartoci nominalnej. 13. Rachunek zysków i strat Ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno w układzie rodzajowym jak i wg miejsc powstawania ze szczegółowoci zapewniajc moliwo zarzdzania nimi oraz sporzdzania wszelkiego rodzaju sprawozdawczoci. Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 Przychody z wykonania nie zakoczonej usługi, w okresie realizacji dłuszym ni 6 miesicy, wykonanej na dzie bilansowy w istotnym stopniu, ustala si metod zerow tj. w wysokoci poniesionych kosztów, nie wyszych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłoci przez zamawiajcego jest prawdopodobne. Przychody z tego tytułu nie s jednoznaczne z przychodami podatkowymi. Sposób prowadzania ksig rachunkowych Ksigi rachunkowe prowadzone s: 1. W 15 samodzielnie bilansujcych si oddziałach oraz w Biurze Spółki z wykorzystaniem systemu informatycznego zainstalowanego na centralnym serwerze. 2. Ksigi rachunkowe prowadzone s z zastosowaniem zintegrowanego systemu mysap ERP (wersja 6.0) w oparciu o baz danych MS SQL (wersja 2005). System powyszy obejmuje nastpujce obszary: obszar dystrybucji, w tym sprzeda zagraniczna (SD) obszar zakupów i zaopatrzenia (MM) obszar gospodarki magazynowej (MM) obszar finansowo-ksigowy, w tym rodki trwałe (FI, FI AA) obszar kontrolingu (FI CO) obszar kadr i płac (HR). Dla potrzeb sprzeday detalicznej w jednostkach handlowych (składy fabryczne w Szczecinku i Koszalinie wdroono program Altshop firmy Altab Sp. z o.o. Czstochowa, który został zintegrowany z systemem my SAP ERP. Opis prowadzonych ksig w systemie SAP zawarty jest w opracowanej dla potrzeb naszej Spółki Koncepcji Biznesowej oraz szczegółowych instrukcjach uytkowników kocowych. 3. Bezpieczestwo eksploatacji systemu mysap ERP zapewnia szczegółowy podział uprawnie do poszczególnych transakcji. Uprawnienia przydzielane s uytkownikom w zalenoci od zajmowanego stanowiska. Zarzdzaniem tymi uprawnieniami zajmuje si administrator w Dziale Informatyki, pod nadzorem głównych ksigowych oddziałów oraz administratorów obszarowych, którzy posiadaj wiksze uprawnienia. Dla zbiorów danych rachunkowoci i działów pomocniczych stosuje si rozwizania organizacyjne w zakresie tworzenia kopii bezpieczestwa. Backup produkcyjnej bazy danych jest wykonywany na zasób sieciowy. Pełny backup danych wykonywany jest raz w tygodniu w cyklu dwutygodniowym oraz backup logów wykonywany codziennie co godzin. Niezalenie od rónorodnych zabezpiecze w formie elektronicznej, stosuje si comiesiczne papierowe wydruki, emitowane przez poszczególne moduły mysap, przechowywane nastpnie w archiwum. IV. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Kursy EURO a) rednie kursy EURO wg NBP na ostatni dzie kadego miesica w 2010 roku. Miesic Nr tabeli Z dnia Kurs Stycze 20/A/NBP/ ,0616 Luty 40/A/NBP/ ,9768 Marzec 63/A/NBP/ ,8622 Kwiecie 84/A/NBP/ ,9020 Maj 104/A/NBP/ ,0770 Czerwiec 125/A/NBP/ ,1458 Lipiec 147/A/NBP/ ,0082 Sierpie 169/A/NBP/ ,0038 Wrzesie 191/A/NBP/ ,9870 Kurs kwartalny Kurs redni z 3/6/9/12 miesicy: 3,9669 3,9669 4,0416 4,0042 3,9996 4,0027 Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 Padziernik 212/A/NBP/ ,9944 Listopad 232/A/NBP/ ,0734 Grudzie 255/A/NBP/ ,9603 4,0094 4,0044 Kurs najwyszy 4,1458 zł/euro miał miejsce na koniec czerwca. Kurs najniszy 3,8622 zł/euro odnotowano na koniec marca. b) rednie kursy EURO wg NBP w roku 2009 : 4,1082 kurs na dzie r. 4,3406 kurs stanowicy redni arytmetyczn kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w roku 2009 r. Kurs najwyszy 4,7013 zł/euro miał miejsce na koniec marca. Kurs najniszy 4,0998 zł/euro odnotowano na koniec sierpnia. 2. Zasady przeliczania na EURO wielkoci liczbowych wyraonych w zł Wartoci liczbowe prezentowane w tabeli WYBRANE DANE FINANSOWE zostały przeliczone nastpujco: poszczególne pozycje rachunku zysków i strat (I do IV) oraz rachunku przepływów pieninych (V do VIII) przeliczono na EURO według kursu stanowicego redni arytmetyczn rednich kursów ogłoszonych przez NBP, obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w wysokoci: - 4,0044 zł/euro w roku ,3406 zł/euro w roku 2009 poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu (IX do XX) przeliczono na EURO według redniego kursu NBP na dzie bilansowy: r. w wysokoci 3,9603 zł/euro r. w wysokoci 4,1082 zł/euro 3. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w 17 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 18 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym... (Dz.U. nr 209/2005 poz. 1743) poniej przedstawione s: 1) rónice w wartoci ujawnionych danych (dotyczcych kapitału własnego i wyniku finansowego netto) sporzdzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowoci, a danymi, które zostałyby sporzdzone zgodnie z MSR 2) istotne rónice (wpływajce na zmian danych) midzy stosowanymi przez Spółk zasadami rachunkowoci wynikajcymi z polskich zasad, a zasadami okrelonymi w MSR. Ad. 1) r r. kapitał własny tys. zł tys. zł zysk netto -833 tys. zł -686 tys. zł Ad. 2) Rónice na kapitale własnym wynikaj ze sposobu wyceny rzeczowego majtku trwałego. Sprezentowane w sprawozdaniu rodki trwałe zostały wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (z uwzgldnieniem przewidzianej odrbnymi przepisami aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a take odpisu z tytułu trwałej utraty wartoci. Natomiast jednostka przyjmujca po raz pierwszy MSSF moe dokona wyceny poszczególnych pozycji rzeczowego majtku trwałego w wartoci przeszacowanej stanowicej warto godziw przyjmujc j za koszt zakładany odpowiednik kosztu lub kosztu zamortyzowanego w danej dacie. Rónice na wyniku finansowym to skutek amortyzacji wynikajcej z przeszacowania. Komisja Nadzoru Finansowego 7

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. DANE OGÓLNE 1. Plast-Box S.A. (zwana dalej Spółk ) prowadzi działalno w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba spółki mie ci si w Słupsku przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej.

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej. INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne Raport kwartalny Q-4/2009 został sporządzony dla emitenta SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47 posiadającego Regon 471121807, NIP

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo