WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH."

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku przy ulicy Waryskiego 2. Do dnia r. siedziba Spółki mieciła si w Szczecinku przy ulicy 3 Maja Sdem Rejestrowym dla Spółki jest Sd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sdowego. Do Rejestru Przedsibiorców Spółka wpisana jest pod numerem KRS: Spółka naley do sektora przemysłu drzewnego - przemysł tartaczny. Główna działalno Spółki jest sklasyfikowana w klasie Z - Produkcja wyrobów tartacznych (do r. klasyfikacja okrelana była 20.10A z t sam nazw). 4. Spółka została utworzona na czas NIEOZNACZONY. 5. Skład osobowy Zarzdu Spółki: Marek Szumowicz-Włodarczyk prezes zarzdu Boena Czerwiska-Lasak wiceprezes zarzdu Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki: Michał Raj przewodniczcy Krzysztof Łczkowski wiceprzewodniczcy Grzegorz Mania sekretarz Tomasz Jaczak członek Zenon Wnuk członek 6. Spółka: - nie jest ani jednostk dominujc ani znaczcym inwestorem, - nie sporzdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. II. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe sporzdzone jest na dzie r. i obejmuje okres r. Porównywalne dane finansowe obejmuj analogiczny okres roku ubiegłego. 2. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawieraj dane łczne. Spółka prowadzi swoj działalno w 15 samobilansujcych si oddziałach oraz w Biurze Spółki. Bilans oraz rachunek zysków i strat sporzdzony został na podstawie zagregowanego zestawienia obrotów i sald jako sprawozdanie zbiorcze, a nastpnie dokonano wyłcze wewntrznych operacji gospodarczych (sprzeda, koszty, rozrachunki, fundusz wydzielony). 3. Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone za okres, w czasie którego nie miało miejsca połczenie spółek. 4. Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci gospodarczej przez Spółk w dajcej si przewidzie przyszłoci. Nie istniej okolicznoci wskazujce na zagroenie kontynuowania działalnoci. 5. Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym s porównywalne z danymi za rok ubiegły. 6. Biegli rewidenci nie wnieli zastrzee do sprawozdania finansowego i do porównywalnych danych za 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 III. ZASADY RACHUNKOWOCI. Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodz miesiczne okresy sprawozdawcze. metody: wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 1. rodki trwałe oraz wartoci niematerialne i prawne Wycena rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych dokonywana jest zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie tj. według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (z uwzgldnieniem przewidzianej odrbnymi przepisami aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a take odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci. Składniki majtkowe długotrwałego uytku zalicza si do rodków trwałych lub wartoci niematerialnych i prawnych jeeli ich jednostkowa warto pocztkowa jest wysza ni 500 zł z wyjtkiem mebli, które zalicza si do rodków trwałych bez wzgldu na warto. Odpisów amortyzacyjnych od ww. składników majtkowych dokonuje si poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dany składnik przyjto do uytkowania, w równych ratach miesicznych w zasadzie wg metody liniowej, z wyłczeniem składników majtkowych o jednostkowej wartoci pocztkowej równej lub niszej ni zł, które podlegaj amortyzacji jednorazowo w miesicu oddania ich do uytkowania. Stawki amortyzacyjne (roczne) ustalane s z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci danego składnika majtkowego. Ustalajc okres uytecznoci rodka trwałego nie przewiduje si istotnej pozostałoci przy jego likwidacji. Weryfikacj stawek amortyzacyjnych ze skutkiem od r. przeprowadzono w odniesieniu do rodków trwałych bdcych na stanie na dzie r. Dominujce stawki amortyzacyjne wynosz: wartoci niematerialne i prawne 20%; rodki trwałe grupa I 2,5%, grupa II 5,4% oraz 10%, grupa III 9,8% grupa IV 14% oraz 60%, grupa V 14% oraz 19,6%, grupa VI 14% oraz 25,2%, grupa VII 19,6 % oraz grupa VIII 20%. rodki trwałe w leasingu amortyzowane s wg stawek okrelonych dla własnych rodków trwałych. Składniki majtkowe długotrwałego uytku o jednostkowej wartoci pocztkowej równej lub niszej ni 500 zł: zalicza si do rzeczowych składników majtku obrotowego materiałów (jeeli przyjte s na magazyn ), a w miesicu, w którym wydano je do uytkowania odpisuje si je w koszty. podlegaj one ewidencji pozabilansowej. W przypadku: zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z uytkowania lub innego zdarzenia powodujcego utrat wartoci majtku trwałego Spółka dokonuje odpisów aktualizujcych w takiej wysokoci by doprowadzi warto ksigow netto danego składnika do jego rynkowej ceny sprzeday netto. Wprowadzajc do ksig rachunkowych prawo wieczystego uytkowania gruntów, jako składnika rodków trwałych, przyjto nastpujce zasady ich wyceny: w zakresie wartoci pocztkowej 1) prawa wieczystego uytkowania gruntów nabyte w formie zakupu wycenione zostały w cenie nabycia (przesunicie do rodków trwałych z wartoci niematerialnych i prawnych na dzie r.), 2) prawa wieczystego uytkowania gruntów nabyte w formie decyzji administracyjnej wycenione zostały w wartoci wynikajcej z relacji do wartoci gruntu okrelonej w ostatnio otrzymanej decyzji, ustalajcej opłat roczn za korzystanie z tego prawa. Relacj t ustalono tak jak ustala si pierwsz opłat za nabycie prawa wieczystego uytkowania tj. 20% wartoci rynkowej gruntów. w zakresie umorzenia odpisów amortyzacyjnych 1) prawa nabyte w formie zakupu podlegaj odpisom amortyzacyjnym wg dotychczas ustalonych stawek (przesunicie umorzenia z wartoci niematerialnych i prawnych do rodków trwałych na dzie r.) Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 2) prawa nabyte w formie decyzji administracyjnej podlegaj odpisom amortyzacyjnym poczwszy od 1 stycznia 2002 r. w cigu 20 lat. 2. rodki trwałe w budowie Wycena ich dokonywana jest zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie tj. w wysokoci ogółu kosztów pozostajcych w bezporednim zwizku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci. 3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych. Inwestycje w nieruchomoci wycenia si według zasad stosowanych do rodków trwałych. Jako metod oszacowania trwałej utraty wartoci udziałów w innych jednostkach przyjmuje si znaczce obnienie kapitałów własnych tych jednostek w rezultacie ponoszonych strat bilansowych w cigu kolejnych trzech lat, a ocena aktualnej sytuacji majtkowej i finansowej nie rokuje poprawy. 4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych zapasy Zapasy rzeczowych składników majtku obrotowego wycenia si według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyszych jednak od ich cen sprzeday netto na dzie bilansowy, z wyjtkiem: materiałów pomocniczych i towarów, które wycenione s w cenach zakupu, produkcji w toku brany drzewnej, która wyceniana jest w wysokoci materiałów bezporednich wg cen nabycia. Warto stanu kocowego składników majtku obrotowego podobnych rodzajowo, a rónicych si wartoci jednostkow, ustala si w zalenoci od sposobu ustalenia wartoci ich rozchodu przyjmujc zasad szczegółowej ich identyfikacji z cenami. O ile zastosowanie tej zasady jest niemoliwe przyjmuje si, e rozchód wycenia si na zasadzie pierwsze weszło, pierwsze wyszło, a w zakresie surowca lenego i paliw płynnych w oparciu o struktur dostaw z danego miesica z uwzgldnieniem zapasu na bilans otwarcia tego okresu. Rozwizanie powysze nie dotyczy wyceny stanu zapasów wyrobów gotowych i półfabrykatów, gdzie remanent kocowy wg kosztu wytworzenia ustala si w wysokoci cen ewidencyjnych równych cenom sprzeday netto oraz korygujcych ich warto, do poziomu kosztu wytworzenia, odchyle od cen ewidencyjnych rozliczanych narastajco od pocztku roku. Tak ustalony koszt wytworzenia nie moe by wyszy od ceny sprzeday netto produktu pomniejszonej o przecitnie osigany zysk brutto. Przy ustalaniu zysku brutto ze sprzeday nie zalicza si do kosztu wytworzenia: kosztów bdcych konsekwencj nie wykorzystanych zdolnoci produkcyjnych i strat produkcyjnych, kosztów ogólnych, które nie s zwizane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca w jakich si znajduje na dzie wyceny w tym równie kosztów magazynowania, kosztów sprzeday. Uwzgldniajc fakt, e podstawowa produkcja oparta jest na surowcu biologicznym, co praktycznie uniemoliwia okrelenie w jednostkach naturalnych produkcji właciwej normalnemu wykorzystaniu zdolnoci produkcyjnych, przyjmuje si, e normalne wykorzystanie zdolnoci produkcyjnych odpowiada codziennej (poza planowanymi postojami remontowymi) pracy przynajmniej na jedn zmian. Niewykorzystane zdolnoci produkcyjne ustala si w oparciu o czas pracy podstawowych obrabiarek przyjmujc, e pełne ich wykorzystanie wynosi co najmniej 8 godzin dziennie z wyłczeniem czasu na przerwy technologiczne. Praca w okresie krótszym oznacza niewykorzystanie zdolnoci produkcyjnych, a zwizany z nimi poredni koszt stały ustalany jest proporcjonalnie do całego czasu pracy w okresie sprawozdawczym. Spółka dokonuje odpisów aktualizujcych, które pomniejszaj warto zapasów w przypadku: wystpowania nadmiernych zapasów materiałów przekraczajcych potrzeby Spółki, zalegania dłuej ni rok zapasów towarów, produkcji niezakoczonej i wyrobów gotowych w wysokoci: 50 % na zapasy składowane od roku do 2 lat 100 % na zapasy składowane powyej 2 lat. Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 Odpisom aktualizujcym nie podlegaj: zapasy przydatne gospodarczo i w nie nadmiernej iloci czci zamiennych do czynnych maszyn i urzdze, zapasy towarów przeznaczonych do wieloletniej sprzeday. Zapasy objte odpisami aktualizujcymi s ewidencyjnie wyodrbnione. 5. Nalenoci Nalenoci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z tym e: nalenoci wtpliwe, sporne oraz przeterminowane tj. niezapłacone przez 6 miesicy od daty wymagalnoci bd dochodzone na drodze sdowej podlegaj aktualizacji w wysokoci 100 % wartoci. Aktualizacji w wysokoci 100 % ich wartoci podlegaj równie (jako wtpliwe) nalenoci z tytułu zwrotu kosztów postpowania sdowego, egzekucyjnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat nalenoci. Nie podlegaj obowizkowi aktualizacji ww. nalenoci spłacone do dnia zamknicia ksig rachunkowych za dany okres, jak równie nalenoci, które pomimo wyroku sdowego lub upływu 6 miesicy od daty ich wymagalnoci płacone s zgodnie z zawartym z dłunikiem porozumieniem. W bilansie nalenoci wykazuje si w wartoci pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Nalenoci wyraone w walutach obcych wycenia si: w cigu roku obrotowego - po rednim kursie na dzie poprzedzajcy przeprowadzenie operacji lub wystawienie faktury, ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzie bilansowy po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. 6. rodki pienine rodki pienine w walucie polskiej wyceniane s w wartoci nominalnej, a wyraone w walutach obcych wycenia si: w cigu roku obrotowego - wpływ na rachunek dewizowy według kursu kupna stosowanego przez bank, w którym Spółka posiada rachunek, - rozchód walut z rachunku dewizowego według zasady pierwsze weszło, pierwsze wyszło na dzie bilansowy po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. 7. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe (z wyłczeniem rodków pieninych) wycenia si według cen nabycia lub wartoci rynkowej zalenie od tego, która z nich jest nisza. 8. Zobowizania Zobowizania (poza zobowizaniami z tytułu kredytów) wycenia si w kwotach wymagajcych zapłaty łcznie z naliczonymi przez kontrahentów i oszacowanymi odsetkami z tytułu zwłoki z tym, e niezapłacone odsetki od kredytów i poyczek prezentowane s w pozostałych zobowizaniach. Zobowizania z tytułu zacignitych kredytów wyceniane s według skorygowanej ceny nabycia. Zobowizania wyraone w walutach obcych wycenia si: w cigu roku obrotowego - po kursie waluty przyjtym w dokumencie odprawy celnej - w przypadku importu - po rednim kursie na dzie poprzedzajcy przeprowadzenie operacji (wystawienia faktury przez kontrahenta) ustalonym dla danej waluty przez NBP w przypadku pozostałych operacji na dzie bilansowy po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 9. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe s wyceniane w zalenoci od ich charakteru (który decyduje o zaliczeniu ich do okrelonej grupy) w wartoci godziwej ustalonej wg formuły wyceny tego typu instrumentu okrelonej przez bank, z którym została zawarta umowa na dany produkt finansowy, w wysokoci skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc efektywnej stopy procentowej. Skutki wyceny w zalenoci od jej wyniku odnoszone s do przychodów lub kosztów finansowych. 10. Rezerwy Tworzone s na pewne lub o duym stopniu prawdopodobiestwa przyszłe zobowizania i wyceniane s w uzasadnionych, wiarygodnie oszacowanych kwotach. 11. Rozliczenia midzyokresowe a) czynne kosztów Do czynnych rozlicze midzyokresowych kosztów zalicza si koszty poniesione w biecym okresie sprawozdawczym, a dotyczce okresów przyszłych. Rozliczenie tych kosztów nastpuje proporcjonalnie do upływu czasu. b) bierne kosztów Rozliczenia midzyokresowe kosztów bierne tworzone s na prawdopodobne zobowizania przypadajce na biecy okres sprawozdawczy. Długoterminowe zobowizania z tytułu wiadcze pracowniczych dotyczcych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych s ustalane na koniec roku obrotowego metod aktuarialn, bazujc na licencjonowanym arkuszu kalkulacyjnym firmy FINANSUS Sp. j. z siedzib w Konstantynowie Łódzkim. Podlegaj one corocznej weryfikacji poprzez aktualizacj przyjtych przy ich ustalaniu załoe i danych. Zobowizania na niewykorzystane urlopy pracownicze s ustalane na koniec roku obrotowego z wyłczeniem kierownictwa (zarzdu, prokurentów, dyrektorów oddziałów, ich zastpców oraz głównych ksigowych) z uwagi na znikome prawdopodobiestwo wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy dla tej grupy pracowników. Zobowizania z tytułu ewentualnych przyszłych napraw gwarancyjnych ustalane s w wysokoci okrelonego procentu od wartoci sprzeday netto maszyn i urzdze objtych gwarancjami. Bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów prezentowane s w pozycji bilansu B.I. Rezerwy na zobowizania c) przychodów Rozliczenia midzyokresowe przychodów obejmuj: - zaliczki na przyszłe dostawy, roboty i usługi prezentowane w bilansie w pozycji B.III. Zobowizania krótkoterminowe, - rodki pienine otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia rodków trwałych oraz przyjte nieodpłatnie rodki trwałe prezentowane w bilansie w pozycji B.IV.2 Inne rozliczenia midzyokresowe. 12. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa Te elementy bilansu wyceniane s w wartoci nominalnej. 13. Rachunek zysków i strat Ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno w układzie rodzajowym jak i wg miejsc powstawania ze szczegółowoci zapewniajc moliwo zarzdzania nimi oraz sporzdzania wszelkiego rodzaju sprawozdawczoci. Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 Przychody z wykonania nie zakoczonej usługi, w okresie realizacji dłuszym ni 6 miesicy, wykonanej na dzie bilansowy w istotnym stopniu, ustala si metod zerow tj. w wysokoci poniesionych kosztów, nie wyszych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłoci przez zamawiajcego jest prawdopodobne. Przychody z tego tytułu nie s jednoznaczne z przychodami podatkowymi. Sposób prowadzania ksig rachunkowych Ksigi rachunkowe prowadzone s: 1. W 15 samodzielnie bilansujcych si oddziałach oraz w Biurze Spółki z wykorzystaniem systemu informatycznego zainstalowanego na centralnym serwerze. 2. Ksigi rachunkowe prowadzone s z zastosowaniem zintegrowanego systemu mysap ERP (wersja 6.0) w oparciu o baz danych MS SQL (wersja 2005). System powyszy obejmuje nastpujce obszary: obszar dystrybucji, w tym sprzeda zagraniczna (SD) obszar zakupów i zaopatrzenia (MM) obszar gospodarki magazynowej (MM) obszar finansowo-ksigowy, w tym rodki trwałe (FI, FI AA) obszar kontrolingu (FI CO) obszar kadr i płac (HR). Dla potrzeb sprzeday detalicznej w jednostkach handlowych (składy fabryczne w Szczecinku i Koszalinie wdroono program Altshop firmy Altab Sp. z o.o. Czstochowa, który został zintegrowany z systemem my SAP ERP. Opis prowadzonych ksig w systemie SAP zawarty jest w opracowanej dla potrzeb naszej Spółki Koncepcji Biznesowej oraz szczegółowych instrukcjach uytkowników kocowych. 3. Bezpieczestwo eksploatacji systemu mysap ERP zapewnia szczegółowy podział uprawnie do poszczególnych transakcji. Uprawnienia przydzielane s uytkownikom w zalenoci od zajmowanego stanowiska. Zarzdzaniem tymi uprawnieniami zajmuje si administrator w Dziale Informatyki, pod nadzorem głównych ksigowych oddziałów oraz administratorów obszarowych, którzy posiadaj wiksze uprawnienia. Dla zbiorów danych rachunkowoci i działów pomocniczych stosuje si rozwizania organizacyjne w zakresie tworzenia kopii bezpieczestwa. Backup produkcyjnej bazy danych jest wykonywany na zasób sieciowy. Pełny backup danych wykonywany jest raz w tygodniu w cyklu dwutygodniowym oraz backup logów wykonywany codziennie co godzin. Niezalenie od rónorodnych zabezpiecze w formie elektronicznej, stosuje si comiesiczne papierowe wydruki, emitowane przez poszczególne moduły mysap, przechowywane nastpnie w archiwum. IV. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Kursy EURO a) rednie kursy EURO wg NBP na ostatni dzie kadego miesica w 2010 roku. Miesic Nr tabeli Z dnia Kurs Stycze 20/A/NBP/ ,0616 Luty 40/A/NBP/ ,9768 Marzec 63/A/NBP/ ,8622 Kwiecie 84/A/NBP/ ,9020 Maj 104/A/NBP/ ,0770 Czerwiec 125/A/NBP/ ,1458 Lipiec 147/A/NBP/ ,0082 Sierpie 169/A/NBP/ ,0038 Wrzesie 191/A/NBP/ ,9870 Kurs kwartalny Kurs redni z 3/6/9/12 miesicy: 3,9669 3,9669 4,0416 4,0042 3,9996 4,0027 Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 Padziernik 212/A/NBP/ ,9944 Listopad 232/A/NBP/ ,0734 Grudzie 255/A/NBP/ ,9603 4,0094 4,0044 Kurs najwyszy 4,1458 zł/euro miał miejsce na koniec czerwca. Kurs najniszy 3,8622 zł/euro odnotowano na koniec marca. b) rednie kursy EURO wg NBP w roku 2009 : 4,1082 kurs na dzie r. 4,3406 kurs stanowicy redni arytmetyczn kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w roku 2009 r. Kurs najwyszy 4,7013 zł/euro miał miejsce na koniec marca. Kurs najniszy 4,0998 zł/euro odnotowano na koniec sierpnia. 2. Zasady przeliczania na EURO wielkoci liczbowych wyraonych w zł Wartoci liczbowe prezentowane w tabeli WYBRANE DANE FINANSOWE zostały przeliczone nastpujco: poszczególne pozycje rachunku zysków i strat (I do IV) oraz rachunku przepływów pieninych (V do VIII) przeliczono na EURO według kursu stanowicego redni arytmetyczn rednich kursów ogłoszonych przez NBP, obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w wysokoci: - 4,0044 zł/euro w roku ,3406 zł/euro w roku 2009 poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu (IX do XX) przeliczono na EURO według redniego kursu NBP na dzie bilansowy: r. w wysokoci 3,9603 zł/euro r. w wysokoci 4,1082 zł/euro 3. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w 17 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 18 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym... (Dz.U. nr 209/2005 poz. 1743) poniej przedstawione s: 1) rónice w wartoci ujawnionych danych (dotyczcych kapitału własnego i wyniku finansowego netto) sporzdzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowoci, a danymi, które zostałyby sporzdzone zgodnie z MSR 2) istotne rónice (wpływajce na zmian danych) midzy stosowanymi przez Spółk zasadami rachunkowoci wynikajcymi z polskich zasad, a zasadami okrelonymi w MSR. Ad. 1) r r. kapitał własny tys. zł tys. zł zysk netto -833 tys. zł -686 tys. zł Ad. 2) Rónice na kapitale własnym wynikaj ze sposobu wyceny rzeczowego majtku trwałego. Sprezentowane w sprawozdaniu rodki trwałe zostały wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (z uwzgldnieniem przewidzianej odrbnymi przepisami aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a take odpisu z tytułu trwałej utraty wartoci. Natomiast jednostka przyjmujca po raz pierwszy MSSF moe dokona wyceny poszczególnych pozycji rzeczowego majtku trwałego w wartoci przeszacowanej stanowicej warto godziw przyjmujc j za koszt zakładany odpowiednik kosztu lub kosztu zamortyzowanego w danej dacie. Rónice na wyniku finansowym to skutek amortyzacji wynikajcej z przeszacowania. Komisja Nadzoru Finansowego 7

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółką, ma siedzibę

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2010

Raport roczny SA-R 2010 KPPD skorygowany SA-R 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2010 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SPRAWOZDANIU I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

INFORMACJE O SPRAWOZDANIU I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółką, ma siedzibę

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2009

Raport roczny SA-R 2009 KPPD skorygowany SA-R 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTACÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTACÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTACÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R Zgodnie z 42 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 3 stycznia 2006 r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci (PKD),

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Zduska Wola, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejonowy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTACÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2004

KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTACÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTACÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R Zgodnie z 56 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. KPPD SA-R 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr:

Bardziej szczegółowo

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r.

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Dane jednostki: a) Nazwa: TORFARM SA., b) Siedziba: ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toru, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejestrowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie (do dnia 18 grudnia 2006 roku Spółka funkcjonowała pod nazw Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B.Wypychewicz

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-R 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.Spółka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.Kruk S.A. za okres 01.01.2008 do 30.06.2008 Poznań, dn. 19 września 2008 roku A. INFORMACJA DODATKOWA O PRZYJĘTYCH ZASADACH ( POLITYCE RACHUNKOWOŚCI ). 1.1 nazwa i siedziba : W.Kruk

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Dane identyfikacyjne: Nazwa spółki: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A. Siedziba: ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

!" !" #$%& ' ( " ) * " +, + "-!"! )(!!"),,. ), "! ) / ) )+ )!!(!)-,"(!! " /),, / / ),! +!". +,! / )!,"( - ) ) (+),,! + *"+, !"#$%&'!" ( -+)) /!"% #$%&0% #$%&! ) " ( 1)!(

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane w sprawozdaniu są podane w tysiącach złotych. A. Firma, forma prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

"AMICUS CANIS" ZA 2013 ROK

AMICUS CANIS ZA 2013 ROK -. "AMłCUS CANIS" Rmdacja Na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych Oś. M.KoIbe 2)4 m 30 97-200 Toma6ZÓW Regon 101551868. NIP 7732473167 Msz. INFORMACJA DODATKOWA "AMICUS CANIS" ZA 2013 ROK A. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

- Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu. - Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu. - Krzysztof Sikora Członek Zarządu

- Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu. - Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu. - Krzysztof Sikora Członek Zarządu 1. FIRMA, FORMA PRAWNA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Dane jednostki - Nazwa: UNIMA 2000 - Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna - Siedziba: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 16A - Podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP A). Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Siedziba spółki GRUPA ONET.PL S.A. mieści się przy ul. Wiertniczej 166 w Warszawie. Formą prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA UPROSZCZONA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK ul. Kasztanowa 4 A 88-100 INOWROCŁAW 2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat.

Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat. Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat. 1.1. Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Zakładów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Budimex Dromex SA Dane finansowe do planu połączenia ze spółką Budimex SA

Budimex Dromex SA Dane finansowe do planu połączenia ze spółką Budimex SA BILANS Budimex Dromex SA Stan na 01.07.2009 Stan na 31.12.2008 (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 452 516 446 899 1. Wartości niematerialne i prawne 382 337 - wartość firmy - - 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki. Sprawozdanie finansowe HYPERION S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Kolista 25 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

Raport SA-R 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Raport SA-R 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 DROZAPOL PROFIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 DROZAPOL PROFIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 DROZAPOL PROFIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz 1. Nazwa i siedziba, właściwy sąd rejestrowy i numer rejestru

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. I Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo