Filozofia języka i podstawy lingwistyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Filozofia języka i podstawy lingwistyki"

Transkrypt

1 Filozofia języka i podstawy lingwistyki blok II: wykład 2 Wprowadzenie do lingwistyki kognitywnej: ucieleśnienie-kategoryzacja-ramowanie dr Mateusz Hohol sem. zimowy 2013/2014

2 UCIELEŚNIENIE

3 Realizm ucieleśniony Subiektywizm (antyrealizm) Obiektywizm (realizm)

4 za: Zoltán Kövecses, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, Universitas, Kraków 2011 Paradymat ucieleśnienia Natura umysłu: umysł nie jest modularny, powstaje w wyniku interakcji pomiędzy ciałem jednostki a środowiskiem; nasze ciało kształtuje poznanie kategorie pojęciowe zależne są od własności naszych ciał Natura rzeczywistości: świat nie ma danej z góry struktury pojęciowej, która istniałaby bez poznającego ją podmiotu; choć świat rzeczywiście istnieje, jego obraz konstruowany jest przez umysł, ale nie jesteśmy więźniami naszej subiektywności Relacja umysł-rzeczywistość: umysł nie odbija świata adekwatnie, ale optymalnie (umysł filtruje doświadczenie); umysł nie działa jedynie dosłownie pojęcia abstrakcyjne mają charakter metaforyczny

5 Paradygmat ucieleśnienia Natura języka: język nie jest warunkowany wrodzonym modułem umysłu; działanie języka zależy od innych zdolności poznawczych; wiele zjawisk uznawanych zwykle za językowe (np. metafora) w istocie jest odzwierciedleniem procesów kognitywnych; głównym aspektem języka nie jest forma (syntaktyka), ale znaczenie i konceptualizacja Natura znaczenia: znaczenie związane jest ściśle z naszym ciałem i jego motoryką; pojęcia abstrakcyjne mają znaczenie dzięki metaforom Natura prawdy: prawda to nie korespondencja między sądem a rzeczywistością; prawda zależy struktury poznawczej, wyznaczanej przez system metafor i modeli umysłowych Relacja umysł-język: język wiąże się ściśle z procesami umysłowy; język kształtuje sposób myślenia o świecie (hipoteza Sapira-Whorfa)

6 KATEGORYZACJA

7 Językoznawstwo i kategorie Kategorie pojęciowe, które tworzymy, są podstawą języka i myślenia. Nasza zdolność do konstruowania znaczeń dużym stopniu polega na systemie kategorii poznawczych, które sobie przyswajamy (s. 38). Kategorie ~ kategorie pojęciowe ~ pojęcia Pytania: Jak kategoryzujemy (zdobywamy wiedzę)? Jak działają procesy kategoryzacji i jakie są najlepiej znane kategorie? Czy języki, różniące się kategoriami, determinują procesy poznawcze i sposób widzenia świata przez ich użytkowników, czy też świat posiada strukturę kategorialną, która jest odbijana w językach?

8 Kategoryzacja (wg Lawrence a) Barsalou Własności: Nieświadoma (Cognitive Unconsciousness) Szybka Automatyczna Etapy: 1. Stworzenie strukturalnego opisu obiektu 2. Poszukiwanie w obrębie kategorii przedstawicieli zbliżonych do opisu strukturalnego 3. Wybór najbardziej zbliżonej reprezentacji 4. Sformułowanie wniosków dotyczących obiektu 5. Przechowywanie informacji o przeprowadzonej kategoryzacji

9 Modele kategoryzacji (I) Realistyczne (esencjalne): ze względu na Warunki Konieczne i Wystarczające (WKW) od Arystotelesa do Noama Chomsky ego (II) Prototypowe Eleanor Rosch Amos Tversky (*Ludwig Wittgenstein*) (*George Lakoff*) (III) Wzorcowe ( prototypy ad hoc ) Lawrance Barsalou

10 Modele definicyjne WKW Inspiracje i założenia filozoficzne Arystoteles: byt = istota rzeczy + przypadłości Kategorie (pojęcia) odnoszą się do istot rzeczy poprzez definicję, kategoria odnosi się do cech konstytutywnych rzeczy Kategorie to struktury świata, które rzutowane są na umysł i język (nie tworzymy, ale odkrywamy kategorie) Cechy kategorii i należących do nich egzemplarzy Kategorie posiadają ostre granice Przynależność do kategorii na zasadzie tertio non datur Wszystkie egzemplarze podpadające pod kategorię mają ten sam status (w ramach kategorii nie ma bytów wyróżnionych)

11 Modele definicyjne WKW Przykłady: MĘŻCZYZNA = człowiek, dorosły, samiec KOBIETA = człowiek, dorosły, samica (nie-samiec) CZŁOWIEK = nieopierzone, dwunożne stworzenie ; zwierzę rozumne ; zwierzę komunikujące się, itd. problem! Problemy modelu WKW: Skąd mamy wiedzieć jaka jest istota danej rzeczy? Jak rozstrzygać, który zestaw WKW jest najlepszy? Czy dany obiekt faktycznie nie może należeć do dwóch (i więcej) kategorii? Czy rzeczywiście wszystkie byty w kategorii mają ten sam status?

12 Idea podobieństw rodzinnych Uważa się, że prekursorem tego podejścia był L. Wittgenstein (analiza kategorii gra, Dociekania filozoficzne, 66-67) Członek pewnej rodziny A posiada cechy x i y, B cechy y i z, natomiast C cechy y i z Nie ma czegoś takiego jak jedna cecha konstytutywna ck (lub zbiór CK), która determinował(a)by przynależność do rodziny

13 Idea prototypów Podstawowe założenia: Przynależność od kategorii nie jest ostra nie WKW, ale podobieństwa rodzinne (przykład Wittgensteina) Egzemplarze należące do kategorii nie są takie same niektóre egzemplarze są bardziej prototypowe (centralne) od innych (peryferyjnych) Granice kategorii nie są stałe mogę być zmienne, np. w czasie (200 lat temu gry komputerowe nie należały do kat. GRA)

14 E. Rosch, Zasady kategoryzacji, [w:] Psychologia poznawcza w ostatnich trzech dekadach XX wieku, red. Z. Chlewiński, GWP 2007 Koncepcja prototypu Eleanor Rosch dwie zasady kategoryzacji: (1) oszczędność kognitywna: zadaniem systemów kategoryzacji jest dostarczanie maksymalnej ilości informacji przy możliwie najmniejszym wysiłku poznawczym. (2) struktura świata: spostrzegany świat dociera do nas raczej jako ustrukturyzowana informacja niż zbiór arbitralnych czy nieprzewidywalnych atrybutów. Wystąpienie korelacji pewnych cech wydaje się nam bardziej prawdopodobne niż innych determinowane jest to przez kompetencje i wiedze, zaś utwierdzane przez doświadczenie, np. Wystąpienie pary: upierzenie + skrzydła, wydaje się bardziej prawdopodobne niż pary: futro + skrzydła.

15 Koncepcja prototypu Eleanor Rosch Dwa możliwe wymiary systemów kategorii: Wymiar wertykalny: dot. poziomu zawierania danej kategorii: owczarek, pies, ssak, zwierzę, istota żywa Nie wszystkie możliwe poziomy kategoryzacji są w równym stopniu dobre i użyteczne; a raczej, najbardziej powszechny poziom kategoryzacji, będzie najwięcej zawierającym (najbardziej abstrakcyjnym) poziomem, na jakim kategorie mogą odzwierciedlać strukturę cech spostrzeganych w świecie. Wymiar horyzontalny: dot. podziału kategorii na tym samym poziomie zawierania: pies, kot, samochód, krzesło aby zwiększyć dystynktywność i elastyczność kategorii, mamy [psychiczną] tendencję do definiowania kategorii jako prototypów lub prototypowych przykładów, które obejmują cechy najbardziej reprezentatywne dla elementów danej kategorii i najmniej reprezentatywne dla elementów z poza niej.

16 Wertykalny wymiar kategorii Kategoria = klasa obiektów, które uznaje się za podobne (zazwyczaj kategorie opisujemy nazwami). Taksonomia = system, w którym kategorie związane są z innymi przez zawieranie klas. W obrębie danej taksonomii, każda kategoria zawiera się w bardziej abstrakcyjnej (np. owczarek w pies, a pies w zwierzę). Trafność przynależności do podstawowego poziomu abstrakcji określa się probabilistycznie. Założenia badań nad kategoryzacją: (1) cechy obiektów w świecie odbierane są przez nas jako nieciągłe (2) podstawą podziałów kategoryzacyjnych są nieciągłości

17 Wertykalny wymiar kategorii Poziom podstawowy: na tym poziomie znajdują się obiekty o większości cech wspólnych dla egzemplarzy kategorii (maksymalna rozłączność między klasami): krzesło, samochód Poziom nadrzędny: jest bardziej abstrakcyjny niż poziom podstawowy, egzemplarze, które się na nim znajdują mają tylko niektóre cechy wspólne: meble, pojazdy Poziom podrzędny: egzemplarze, które się na nim znajdują są zbitkami cech należących do danej kategorii: krzesło kuchenne, taboret, karoca, Mercedes

18 Badania nad cechami wspólnymi W jaki sposób (ze względu na co) kategoryzujemy? ruchy motoryczne: z cechami wykorzystywanego przedmiotu (np. krzesła) łączymy zwykle sekwencję odpowiednich ruchów siadanie tworzy specyficzny program motoryczny. podobieństwo kształtów: wykonano eksperymenty, polegające na rysowaniu kształtów, podobieństwo pomiędzy kształtami obiektów z kategorii podstawowej jest znacznie większe niż w przypadku obiektów z kategorii nadrzędnej. rozpoznawalność uśrednionych kształtów

19 Implikacje badań nad kategoryzacją wyobrażenia i percepcja: obiekty podstawowe są najwięcej zawierającymi kategoriami, dla których możliwe jest stworzenie reprezentacji mentalnej odpowiadającej egzemplarzom danej klasy (są najbardziej abstrakcyjne). rozwój: poziom podstawowy kategorii rozpoznawany jest przez dzieci najwcześniej (grupują one obrazki przedstawiające obiekty z poziomu podstawowego). język: widząc jakiś przedmiot, np. Mercedesa, ludzie przyporządkowują mu przede wszystkim nazwę z kategorii podstawowej (samochód). Najprawdopodobniej nazwy podstawowe są ewolucyjnie najstarsze.

20 Horyzontalny wymiar kategorii: prototypy Kategorie nie mają ściśle zarysowanych granic, tylko nasza oszczędność kognitywna powoduje, że postrzegamy kategorie jako dyskretne! Prototyp: obiekt będący najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem kategorii (A. Tversky: prototyp to egzemplarz, którego suma podobieństwa do wszystkich pozostałych członków kategorii jest najwyższa ). Przykład prototypu w kategorii ptak: gołąb, natomiast kurczak czy kiwi są mniej prototypowymi egzemplarzami, jednak są wystarczająco podobne (na zasadzie podobieństwa rodzinnego) do prototypu by uznać je również za ptaki.

21 Dlaczego umysł wyróżnia prototypy? szybkość przetwarzania (czas reakcji): gdy zadane zostanie pytanie o przynależność danego obiektu do danej kategorii, czas reakcji jest znacznie szybszy w przypadku obiektów prototypowych. Szybkość uczenia się: małe dzieci znacznie szybciej uczą się przynależności do kategorii w przypadku obiektów prototypowych. Kolejność i prawdopodobieństwo wystąpienia jednostek: wymieniane przykłady nadrzędnych kategorii semantycznych jest skorelowana z ocenami prototypowości.

22 Dlaczego umysł wyróżnia prototypy? Języki naturalne mają mechanizmy kodowania stopni prototypowości: Ograniczenia (hedges): niemal, właściwie. Wykorzystujemy je w rozstrzyganiu, który obiekt jest bardziej prototypowy. Zastępowalność w zdaniach: Znaczenie jest ściśle związane z zastosowaniem w zdaniu. Zwykle bez utraty znaczenia można zastąpić w zdaniu określone pojęcie poprzez pojęcie nadrzędne, np. Na drutach telefonicznych siada 20 wróbli (wróbel można sensownie zamienić na ptak, ale nie na indyk).

23 Kategoryzacja: ujęcie prototypowe versus ujęcie wzorcowe Koncepcja prototypu (rygorystyczna) Najlepszy przedstawiciel kategorii dla każdego i w każdym czasie W ujęciu prototypowym jest trwałą reprezentacją mentalną Problem standardowego (Rosch) modelu prototypu: Barsalou odkrył, że prototypy są rozwiązaniami ad hoc Kategoryzujemy nie ze względu na trwałe prototypy, ale na zmienne, związane z bieżącym kontekstem i potrzebą mentalnej reprezentacji rzeczywistości Kontekst kulturowy ma ogromny wpływ na kategoryzację

24 RAMOWANIE

25 za: Zoltán Kövecses, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, Universitas, Kraków 2011 Kategoria a rama Kategorie: zbiory/listy cech (albo esencjalnych [WKW] albo prototypowych) Pojęcia to nie tylko zbiory cech Zbiory nie kodują porządku Ramy: struktury <<Ramy stanowią reprezentację ogromnej ilości utajonej wiedzy. W rzeczywistości możemy uznać, że ramy zawierają również listy cech, które służą jedyni jako wierzchołek pojęciowej góry lodowej związanej z konkretną dziedziną doświadczenia>> (Kövecses, s. 103)

26 Kategoria a rama Listy cech nadają się do opisywania pojęć w określonych sytuacjach, ale okazują się niewystarczające jako ogólna strategia reprezentowania całej naszej wiedzy o świecie. Bardziej szczegółowo, ich niewystarczalność wynika z co najmniej trzech czynników: po pierwsze, z niemożności ukazywania całej wiedzy, jaką mamy o pojęciach; [po drugie] z niemożności przedstawienia struktury powiązanych z nimi danych pojęciowych; po trzecie z niemożności ukazywania relacji atrybut-wartość pomiędzy elementami pojęcia (s. 104)

27 Rama (interpretacyjna) Rama jest ustrukturyzowaną mentalną reprezentacją kategorii pojęciowej (s. 103) Definicja jest ogólna: dopuszcza zarówno listy cech prototypowych i WKW Zwykle uważa się (Fillmore, Kövecses), że jako ramy określa się reprezentacje umysłowe, których nie da się przedstawić wyliczając cechy Inną nazwą ramy jest ICM, czyli wyidealizowany model kognitywny (Lakoff) Znaczenia są relatywizowane względem ram/scen (Fillmore)

28 Rama (interpretacyjna) Kostka (część anatomiczna) przykład analizowany przez Langackera Trudno jest powiedzieć czym jest kostka wyliczając jedynie WKW Rozumiejący czym jest kostka wie, że jest ona częścią palca, a ten jest częścią dłoni; ta z kolei jest częścią ręki itd. Ramą pojęciową dzięki której rozumiemy czym jest kostka jest ciało

29 Rama (interpretacyjna) Piątek przykład Lakoffa Nie można podać WKW dla piątku (nawet stwierdzenie piąty dzień tygodnia samo w sobie nic nie znaczy) Piątek ma znaczenie dzięki kilku ramom: Naturalny cykl słońca (rozumiemy czym w ogóle jest dzień ) Kalendarz uwzględniający 7 dni tygodnia (rozumiemy czym jest piąty dzień tygodnia ) Obydwie ramy są niezależne od pojęcia piątek, ale są niezbędne by miało ono znaczenie

30 Rama (interpretacyjna) Ramy często są idealizacjami stąd określenie ICM (Lakoff) jest zasadne W naturze nie ma czegoś takiego jak 7-dniowy tydzień Dzięki idealizacji ramy są zależne od kultury Wiele kultur nie uznawało/nie uznaje ramy Kalendarz uwzględniający 7 dni tygodnia Dane pojęcie może być ujmowane w różne ramy Piątek nabywa znaczenia także w ramie przesądy (dzień pechowy) albo w ramie weekend (pierwszy dzień weekendu) albo w ramie dni robocze (ostatni dzień)

31 Profilowanie i perspektywa Profilowanie polega na uwydatnianiu pewnych elementów ram: Wyrazy nauczyciel, uczeń profilują elementy ramy szkoła Nadawca wypowiedzi zawsze wybiera perspektywę, którą uznać musi też (rozumiejący) odbiorca. Przykład Fillmore a: (1) perspektywa podróży morskiej, (2) perspektywa lotu: Jasio spędził dwie godziny na lądzie Jasio spędziły dwie godziny na ziemi

32 Czułość ram na zmiany kulturowe Definicja słowa kawaler to najczęściej: dotychczas nieżonaty mężczyzna Definicja ta przyjmowana jest jednak tylko gdy uwzględni się ograniczenia ram kulturowych Biskup i Tarzan wedle definicji są kawalerami, ale ramy kulturowy impregnują nas przed uznaniem ich za kawalerów Ramą kulturową jest w tym wypadku prototypowy cykl życia mężczyzny

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Praca magisterska Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Aleksander Pohl Kierunek: Informatyka Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT DO WYBORU ) Łódź Spis treści Blok 1/ Moduł 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTET ŚLĄSKI w KATOWICACH WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Małgorzata Wójcik Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany negatywnych stereotypów etnicznych. Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Adresat publikacji. 2. Układ treści

Wstęp. 1. Adresat publikacji. 2. Układ treści Wstęp 1. Adresat publikacji Książka ta może stanowić swego rodzaju podręcznik metodyki nauczania języków obcych przeznaczony dla nauczycieli pracujących z uczniami z dysfunkcją wzroku. Głównymi adresatami

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ /manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ Aleksandra Derra Język i jego problematyczne właściwości w teorii Noama Chomsky ego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA MARIUSZ SASKO LINGWISTYCZNY SYSTEM DEFINICYJNY

Bardziej szczegółowo

LICZBA JAKO KATEGORIA GRAMATYCZNA I POJĘCIOWA

LICZBA JAKO KATEGORIA GRAMATYCZNA I POJĘCIOWA Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 124 (2007) Instytut Filologii Angielskiej LICZBA JAKO KATEGORIA GRAMATYCZNA I POJĘCIOWA 1. Liczba jako podstawa oceny ilościowej Liczba jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA GDYNIA 2002 APANOWICZ J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, s. 154, rys. 16, tab. 2, literatura 35 poz., zał.8. Opracowanie zawiera elementarną wiedzę z zakresu metodologii.

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Magdaleny Kempnej-Pieniążek Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja jako rezonans między mózgami.

Komunikacja jako rezonans między mózgami. Komunikacja jako rezonans między mózgami. Włodzisław Duch, Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, http://www.is.umk.pl/~duch 1. Czym są pojęcia?

Bardziej szczegółowo

Ossowski O osobliwościach nauk społecznych Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zjawisk społecznych [s. 145-159]

Ossowski O osobliwościach nauk społecznych Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zjawisk społecznych [s. 145-159] [1.] Socjologia wobec potocznych i naukowych sposobów myślenia. Ossowski O osobliwościach nauk społecznych Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zjawisk społecznych [s. 145-159] Socjologia empiryczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Problematyka.......................... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy...................... 5 2 Analiza zagadnienia 7 2.1 Wprowadzenie.......................... 7 2.2 Eksploracja

Bardziej szczegółowo

Struktura i dynamika teorii empirycznych

Struktura i dynamika teorii empirycznych Witold Marciszewski Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Białystok Metodologia Nauk, 2005/2006 Struktura i dynamika teorii empirycznych Z teoriami jest jak z tej scenie z Molierowskiej

Bardziej szczegółowo

Michał Wendland KOMUNIKOWANIE A WYMIANA INFORMACJI PYTANIE O ZAKRES POJĘCIA KOMUNIKACJI

Michał Wendland KOMUNIKOWANIE A WYMIANA INFORMACJI PYTANIE O ZAKRES POJĘCIA KOMUNIKACJI Michał Wendland KOMUNIKOWANIE A WYMIANA INFORMACJI PYTANIE O ZAKRES POJĘCIA KOMUNIKACJI Celem tego krótkiego artykułu jest zasygnalizowanie problemu dotyczącego interpretowania pojęcia komunikacji (komunikowania

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne ograniczenia

Psychologiczne ograniczenia Psychologiczne ograniczenia Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska Psychologiczne ograniczenia Recenzja naukowa: prof. dr hab. Tatiana Klonowicz Redakcja i korekta: mgr Anna Żukowska Łamanie: F.W.-P. Prezes

Bardziej szczegółowo

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów.

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów. Tadeusz Ciecierski Kontekst 1. Wstęp Wyrażenie kontekst zrobiło w ostatnich latach w naukach społecznych i filozofii oszałamiającą karierę. Niestety autorzy prac, w których termin ten się pojawia, nie

Bardziej szczegółowo

Dwa poziomy inteligencji

Dwa poziomy inteligencji Warszawski Tryptyk Edukacyjny Nigdy nie dokonałem żadnego z moich odkryć przez myślenie racjonalne. Albert Einstein Do wykorzystania na lekcjach: plastyki, fizyki, biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

pojęcia myślenie informacja

pojęcia myślenie informacja pojęcia myślenie informacja ZESZYT ABSTRAKTÓW Poznań, 1 czerwca 2013 Cz eść I Wystąpienia 1 Kłamstwo: przegląd badań i propozycja eksperymentu Julia Amejko, Tomasz Dąbrowski, Natalia Jatczak, Karolina

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA (TERMINY) Dla I semestru filologii obcojęzycznych

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA (TERMINY) Dla I semestru filologii obcojęzycznych WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA (TERMINY) Dla I semestru filologii obcojęzycznych UWAGA! Sugeruje, ażeby Słownik pozostał w Państwa komputerach, bo niewątpliwie, w miarę potrzeb, będę go uzupełniać. W chwili przesyłania

Bardziej szczegółowo

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Weronika Szemińska Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Rozprawa doktorska Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr.

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

dla studentów grafiki

dla studentów grafiki Psychologia społeczna dla studentów grafiki WROCŁAWSKIEGO WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Dariusz Doliński Spis treści 1. Czym jest psychologia społeczna? 2. Spostrzeganie

Bardziej szczegółowo