Monitor: Depozyty/Kredyty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor: Depozyty/Kredyty"

Transkrypt

1 Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów instytucji rządowych i samorządowych oraz przyspieszenia dynamiki depozytów osób prywatnych i niefinansowych podmiotów gospodarczych. Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu depozytów osób prywatnych (skor. o FX) do 7,7 w 3q214 (vs. 6,7% w 2q), pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych; krótkoterminowy trend sugeruje dalsze przyspieszenie wzrostu. Wzrost dynamiki depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) do 9, (vs. 6,% w 2q), ale krótkoterminowy trend sugeruje osłabienie trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów. Kredyty: Stabilizacja dynamiki kredytów ogółem (skor. o FX) na 5,8 w 3q (vs. 5,9% w 2q) jako efekt osłabienia dynamiki kredytów dla osób prywatnych, stabilnej dynamiki kredytów dla firm i przyspieszenia wzrostu kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych. Wyhamowanie dynamik kredytów dla osób prywatnych wskutek spowolnienia tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych (skor. o FX) do 4,7 w 3q (vs. 5,7% w 2q) oraz kredytów mieszkaniowych (odpowiednio 6,7 vs. 7,%). Krótkoterminowy trend sugeruje stabilizację dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Stabilizacja dynamiki kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) do 6,9 (vs. 6,8% w 2q) i możliwe lekkie wzmocnienie trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów. Relacja kredyty/depozyty (LTD): Spadek relacji LTD do 14,5% w 3q214 (vs. 14,8% w 2q); LTD skorygowany o efekty kursowe również w dół, do 97,5% z 97,7% w 2q. Główne czynniki ryzyka dla prognoz: Główne czynniki ryzyka dla prognozy to: (1) możliwy ewentualny odpływ depozytów osób prywatnych do alternatywnych form oszczędzania (w warunkach bardzo niskich stóp procentowych); (2) wpływ zmian regulacyjnych na: (a) kredyty mieszkaniowe (spadek LTV do 95% w 214 r. i 9% w 215 r., oczekiwane ożywienie na rynku nieruchomości), (b) depozyty/kredyty instytucji rządowych (skala stymulusu fiskalnego, wpływ zmian w OFE); (3) kurs walutowy: 1% aprecjacji/deprecjacji kursu walutowego zmniejsza/zwiększa wartość kredytów o ~3% i depozytów o ~1%; (4) efekty głębokiej obniżki stopy lombardowej NBP dokonanej przez RPP w październiku. Główny Ekonomista Radosław Bodys tel Karolina Sędzimir Ekonomista tel Relacja kredyty/depozyty (LTD): headline oraz skorygowana o FX 1,15 1,1 1,5 1,,95 sty-8 sty-9 sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 Źródło: NBP, PKO Bank Polski. Prognozy depozytów i kredytów Dynamika FX-adj. (r/r, %) Depozyty ogółem 5,7 7,6 - osób prywatnych 5,9 7,4 - niefin. podm. gosp. 9,9 8,2 - instytucji rząd. i sam. -6,7 1,1 - niemonet. inst. fin.,2 3,7 Kredyty ogółem 4,4 7,9 - mieszkaniowe 6,8 8,4 - konsumpcyjne 2,5 6, - niefin. podm. gosp. 2,9 8,1 - instytucji rząd. i sam. -2,1 4,1 - niemonet. inst. fin. 23,9 17, Źródło: Prognozy PKO BP (DAE). Kredyty/Depozyty Kredyty/Depozyty FX-adj. 1

2 Depozyty ogółem Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem efekt netto spadku depozytów instytucji rządowych i samorządowych, wzrostu dynamiki depozytów osób prywatnych oraz depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych. Dynamika depozytów ogółem (skor. o FX) osłabiła się do 6,7 w 3q214 z 7,5 w 2q. W skali kwartału wartość depozytów (skor. o FX) wzrosła w 3q o 2,% k/k (18,2 mld zł). Depozyty osób prywatnych Dalsze przyspieszenie wzrostu w warunkach coraz niższego poziomu stóp procentowych oraz stabilnego napływu oszczędności gospodarstw domowych do funduszy inwestycyjnych (po ok. 2,3 mld zł w ostatnich trzech kwartałach). Dynamika depozytów osób prywatnych (skor. o FX) wzrosła do 7,7 w 3q z 6,7% w 2q, przy zwiększeniu udziału depozytów terminowych do 52,6% z 51,7% w 2q. Krótkoterminowy trend sugeruje zwiększenie dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Po silnym spadku w drugiej połowie 212 r., w trakcie 213 r. dynamika depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych znacząco przyspieszyła, jednak w 1q i 2q214 ponownie osłabła. Natomiast w 3q214 wzrost depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) przyspieszył do 9, z 6, w 2q. Krótkoterminowy trend sugeruje jednak osłabienie dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Depozyty instytucji rządowych i samorządowych Po kilku kwartałach silnych wzrostów (z przerwą na wyhamowanie w 3-4q 213), w 3q214 nastąpił spadek depozytów instytucji rządowych i samorządowych: o -4, (skor. o FX) wobec wzrostu o 2,1 w 2q. Wartość depozytów instytucji rządowych i samorządowych (skor. o FX) obniżyła się w 3q o 6,5% k/k (-5,8 mld zł). Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych W 3q214 nastąpiło wzmocnienie trendu wzrostowego depozytów niemonetarnych instytucji finansowych (skor. o FX) do 6,3 wobec 1,6% w 2q. Wartość depozytów NIF (skor o FX.) wzrosła w 3q o 12,9% k/k (6,6 mld zł). Kredyty ogółem Stabilizacja wzrostu kredytów ogółem po trzech kwartałach wzrostowego trendu wypadkowa obniżenia dynamiki kredytów dla osób prywatnych, stabilnej dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw i przyspieszenia wzrostu kredytów dla instytucji rzadowych i samorządowych. W 3q214 dynamika kredytów ogółem (skor. o FX) pozostała zbliżona do 2q, wynosząc odpowiednio 5,8 wobec 5,9%. W skali kwartału wartość kredytów ogółem (skor. o FX) wzrosła w 3q o 1,6% k/k (+14,5 mld zł). Kredyty dla osób prywatnych Wyhamowanie wzrostu wskutek wolniejszego przyrostu kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych, przy zapowiadanym złagodzeniu polityki kredytowej banków. W 3q214 dynamika kredytów osób prywatnych zwolniła do 6, z 6,5% w 2q. W ujęciu kwartalnym wartość kredytów (skor. o FX) wzrosła w 3q o 1,8% k/k (+7,6 mld zł). Depozyty ogółem 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 7,5 8,7 9,5 6,7, skorygowane o FX i SA,7,5 1,3 -,2 krótkoterminowy trend* 1,4 8,7 11,2 9,8 - os. pryw. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6,7 7,2 7,4 7,7, skorygowane o FX i SA,4,6,8,7 krótkoterminowy trend* 8,1 8,5 9,4 9,1 - niefin. podm. gosp. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6, 6,7 8,1 9,, skorygowane o FX i SA 1,,7 2,6,2 krótkoterminowy trend* 4,7 7, 1,7 5,7 - instyt. rząd. i samorz. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 2,1 27,2 21,6-4,, skorygowane o FX i SA -,9-2,3 -,6-8,8 krótkoterminowy trend* 39, -13,7-14,2-14,7 - niemon. instyt. fin. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 1,6 8,2 19, 6,3, skorygowane o FX i SA 1,7 4,7 1,7-7,4 krótkoterminowy trend* 4,4 11,6 28,3 28,3 Kredyty ogółem 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 5,9 5,8 6, 5,8, skorygowane o FX i SA,6,2,5,4 krótkoterminowy trend* 8,4 7,6 6,7 5,9 - os. pryw. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6,5 6,5 6,5 6,, skorygowane o FX i SA,5,4,4,3 krótkoterminowy trend* 6,2 6,1 6, 5,6 * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 2

3 Kredyty mieszkaniowe Dynamika kredytów mieszkaniowych (skor. o FX) lekko osłabła w 3q214 do 6,7 (wobec 7, w 2q). Wartość kredytów mieszkaniowych (skor. o FX) wzrosła w 3q o 1,6% k/k (+4,6 mld zł), nieznacznie mniej niż w 2q. Statystyczne miary trendu sugerują lekkie wyhamowanie wzrostu w horyzoncie 1-2 kwartałów, przy wpływie zmian regulacyjnych (spadek LTV do 95% w 214 r. i 9% w 215 r.) oraz przy oznakach cyklicznego ożywienia na rynku nieruchomości. Kredyty konsumpcyjne i pozostałe Po czterech z rzędu kwartałach trendu wzrostowego kredytów konsumpcyjnych w ujęciu rocznym (skor. o FX), w 3q 214 nastąpiło wyhamowanie dynamiki do 4,7 wobec 5,7 w 2q. Krótkoterminowy trend wskazuje na utrzymanie obecnego trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów. Kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych Od 4q211 do 3q213 trwało obniżenie dynamiki kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych, a od 4q213 tendencja uległa odwróceniu. W 3q214 tempo wzrostu kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych ustabilizowało się na poziomie 6,9 (skor. o FX) wobec 6,8 w 2q. Nasz wskaźnik krótkoterminowego trendu sugeruje lekkie przyspieszenie wzrostu tych kredytów w horyzoncie 1-2 kwartałów. Kredyty dla instytucji rządowych i samorządowych W 3q214 zanotowano odwrócenie trendu spadkowego kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych, gdyż nastapił wzrost tych kredytów (skor. o FX) o 4,4 wobec spadku o -,1 w 2q. Według wskaźnika krótkoterminowego trendu w perspektywie 1-2 kwartałów nastąpi dalsze wzmocnienie tempa wzrostu kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych. Kredyty dla niemonetarnych instytucji finansowych Tempo wzrostu kredytów dla niemonetarnych instytucji finansowych (skor. o FX) znacznie osłabło do 3,1 w 3q214 wobec 8,4 w 2q. Utrzymała się znaczna zmienność tej kategorii kredytów utrudniająca wnioskowanie o przyszłych tendencjach. - mieszkaniowe 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 7, 6,9 6,8 6,7, skorygowane o FX i SA,5,5,5,5 krótkoterminowy trend* 6,9 6,7 6,4 6, - konsumpcyjne i poz. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 5,7 5,9 6, 4,7, skorygowane o FX i SA,6,4,3,2 krótkoterminowy trend* 5,8 5,3 4,7 4,7 - niefin. podm. gosp. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6,8 6,6 6,1 6,9, skorygowane o FX i SA,5,2,2,9 krótkoterminowy trend* 9,6 8,8 7,5 8, - instyt. rząd. i samorz. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj -,1,4 1,2 4,4, skorygowane o FX i SA,5,4,5 1,2 krótkoterminowy trend* 3,5 3,5 5,1 5,7 - niemon. instyt. fin. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 8,4 6,5 14,8 3,1, skorygowane o FX i SA,4 -,6 4,7-6,1 krótkoterminowy trend* 4,4-1,6 1,9-9,4 * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) Depozyty dynamika skorygowana o FX ogółem osób prywatnych -8 przedsiębiorstw sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 Źródło: NBP, PKO Bank Polski. Kredyty dynamika skorygowana o FX ogółem osób prywatnych przedsiębiorstw -8 sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 3

4 Depozyty ogółem Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika 25 2 i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5-2, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 4

5 Depozyty osób prywatnych Wartość () Dynamika i CPI i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika -5-1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 2,5 2, 2,5 2, ,5 1,5 1, 1,,5,5,, -,5 -,5-1, -1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 5

6 Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Wartość () Dynamika 3 2 i CPI 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 2, ,, -2, -2, -4, -4, -6, -6, -8, -8, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12-1 sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 6

7 Depozyty instytucji rządowych i samorządowych Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika skorygowana o FX 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 7

8 Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych Wartość () Dynamika i CPI i CPI 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika -5 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 2, 15, 2, 15, , 1, 5, 5,,, -5, -5, -1, -1, -15, -15, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne.* Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 8

9 Kredyty ogółem Wartość () Dynamika Ogołem i CPI 4 2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Ogołem i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 9

10 Kredyty dla osób prywatnych Wartość () Dynamika i CPI 2 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 1,2 1,,8,6,4,2, -, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 1

11 Kredyty mieszkaniowe Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika skorygowana o FX 1,,8 1,2 1, ,6,8,4,2,,6,4 -,2,2 -,4, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 11

12 Kredyty konsumpcyjne i pozostałe Wartość () 15 1 i CPI 5 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika skorygowana o FX 2,5 2, 1,5 2,5 2, 1, ,,5, -,5 1,,5, -1, -,5-1,5-1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 12

13 Kredyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Wartość () Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika 3 2 i CPI 1-1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 2, 1,5 2, 1, , 1,,5, -,5-1,,5, -,5-1,5-1, -2, -1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* 4 35 Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 13

14 Kredyty instytucji rządowych i samorządowych Wartość () Dynamika i CPI 4 2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 14

15 Kredyty niemonetarnych instytucji finansowych Wartość () Dynamika i CPI i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika 2-2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 15

16 Kredyty dane i prognozy 14-lip 14-sie 14-wrz 1q14 2q14 3q Kredyty ogółem () 979,4 99,4 996,4 961,7 979,2 996,4 98, 942,9 122,1 - () 4,9 5,4 5,4 4,7 4,3 5,4 1,5 3,8 8,4 - (, skorygowane o FX) 5,8 6, 5,8 5,4 5,9 5,8 4,7 4,2 7,9 - (), 1,1,6,9 1,1,6 -,1 -,3 x - (, SA),6,7,7,6,5,7,3,4 x - (, skorygowane o FX i SA),2,5,4 1,,6,4,6,4 x Kredyty dla osób prywatnych () 481,3 486,5 487,2 472,8 479, 487,2 451,3 468,4 54,7 - () 4,4 4,8 4,3 4,1 3,6 4,3 -,9 3,8 7,7 - (, skorygowane o FX) 6,5 6,5 6, 6, 6,5 6, 3,5 5,4 7,6 - (),5 1,1,1,2,6,1 -,3, x - (, SA),6 1,1,,2,5, -,3 -,1 x - (, skorygowane o FX i SA),4,4,3,5,5,3,2,6 x Kredyty mieszkaniowe () 343,7 347,8 347,6 338,4 342,4 347,6 319,8 334,2 362,4 - () 4, 4,5 4,3 4,3 3,1 4,3,8 4,5 8,5 - (, skorygowane o FX) 6,9 6,8 6,7 7, 7, 6,7 7,6 6,9 8,4 - (),4 1,2 -,1,2,7 -,1,, x - (, SA),5,5 -,5,4,3 -,5,3,1 x - (, skorygowane o FX i SA),5,5,5,6,5,5,6,6 x Kredyty konsumpcyjne i pozostałe () 137,6 138,7 139,6 134,4 136,6 139,6 131,5 134,3 142,2 - () 5,4 5,6 4,3 3,7 5, 4,3-4,7 2,1 5,9 - (, skorygowane o FX) 5,9 6, 4,7 4,1 5,7 4,7-3,9 2,5 6, - (),7,8,7,2,4,7 -,9, x - (, SA),6,3,1,2,5,1 -,4,4 x - (, skorygowane o FX i SA),4,3,2,2,6,2 -,5,5 x Kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych () 377,5 38,2 385,2 366,2 378,3 385,2 345, 356,1 388,4 - () 6,3 6, 7,1 5,2 5,9 7,1 2,1 3,2 9,1 - (, skorygowane o FX) 6,6 6,1 6,9 5,2 6,8 6,9 4,2 2,9 8,1 - () -,2,7 1,3 1, 1,2 1,3-1,2-1,2 x - (, SA),6,2 1,1,7,6 1,1,3,5 x - (, skorygowane o FX i SA),2,2,9,8,5,9,1,6 x Kredyty dla instytucji rządowych i samorządowych () 78,5 79,3 81,5 78, 78, 81,5 79,6 78,5 82,2 - (),6 1,4 4,9 -,5 -,3 4,9 3,7-1,5 4,7 - (, skorygowane o FX),4 1,2 4,4 -,8 -,1 4,4 4,6-2, 4,1 - (),7 1,1 2,8 -,5,8 2,8 2,2 -,5 x - (, SA),3,6 1,2,3,6 1,2 1, -,4 x - (, skorygowane o FX i SA),4,5 1,2,3,5 1,2 1,2 -,6 x Kredyty dla niemonetarnych instytucji finansowych () 42,1 44,3 42,5 44,6 44, 42,5 32,1 39,9 46,9 - () 6,1 14,2 3, 19,1 7,6 3, 29,5 24,2 17,3 - (, skorygowane o FX) 6,5 14,8 3,1 19,2 8,4 3,1 32,6 24,1 17, - () -4,3 5,4-4,2 11,1 6,8-4,2 9,9 6, x - (, SA) -4,3 5,4-4,2 11,1 6,8-4,2 9,9 5,9 x - (, skorygowane o FX i SA) -,6 4,7-6,1 7,9,4-6,1 7,8 3,7 x Źródło: NBP, PKO Bank Polski. 16

17 Depozyty dane i prognozy 14-lip 14-sie 14-wrz 1q14 2q14 3q Depozyty ogółem () 936,9 955,8 953,3 98,1 934,8 953,3 841,7 889,5 966,1 - () 8,9 9,7 6,9 6,2 7,5 6,9 5,9 5,7 8,6 - (, skorygowane o FX) 8,7 9,5 6,7 6,3 7,5 6,7 6,7 5,9 7,6 - (),2 2, -,3,7,4 -,3, -,9 x - (, SA),8 1,4 -,7,7,4 -,7,2 -,8 x - (, skorygowane o FX i SA),5 1,3 -,2,9,7 -,2,2 -,4 x Depozyty osób prywatnych () 529,2 532,4 534,2 521, 526,6 534,2 476,6 54,5 544,8 - () 7,1 7,4 7,8 5,6 6,4 7,8 8,1 5,9 8, - (, skorygowane o FX) 7,2 7,4 7,7 5,7 6,7 7,7 8,6 5,9 7,4 - (),5,6,4,7,5,4 1,4 1,3 x - (, SA),7,6,8,6,4,8,5,5 x - (, skorygowane o FX i SA),6,8,7,8,4,7,4,4 x Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych () 264,2 27,6 273,9 258,1 262,6 273,9 247,3 271,5 295,4 - () 6,6 8, 8,9 7,6 5,8 8,9-4,7 9,8 8,8 - (, skorygowane o FX) 6,7 8,1 9, 7,7 6, 9, -3,8 9,9 8,2 - (),6 2,4 1,2 1,3 1,1 1,2 4,8 5,8 x - (, SA),9 2,5,1 1,7 1,,1 1,2,5 x - (, skorygowane o FX i SA),7 2,6,2 1,7 1,,2 1,,6 x Depozyty instytucji rządowych i samorządowych () 9, 91,2 86,9 8,2 94,2 86,9 61,7 56,6 66,8 - () 3,2 24,5-3,8 17,6 24,3-3,8 2,8-8,2 17,9 - (, skorygowane o FX) 27,2 21,6-4, 16,8 2,1-4, 22,1-6,8 1,1 - () -4,5 1,4-4,7,9-1,2-4,7-25,4-38,1 x - (, SA) -2,4 -,8-9,6-2,1,4-9,6-8, -23,7 x - (, skorygowane o FX i SA) -2,3 -,6-8,8-2, -,9-8,8-8,7-22,6 x Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych () 53,5 61,6 58,2 48,7 51,5 58,2 56,2 56,9 59,1 - () 8,6 19,5 6,5-9, 1,5 6,5 3,4 1,1 3,9 - (, skorygowane o FX) 8,2 19, 6,3-9,1 1,6 6,3 31,2 1,1 3,7 - () 4, 15,2-5,5-1,8-1,9-5,5 5,1 1,4 x - (, SA) 5,5 1,1-6,3 -,4,7-6,3 5,6 7,3 x - (, skorygowane o FX i SA) 4,7 1,7-7,4, 1,7-7,4 7,6 5,1 x Źródło: NBP, PKO Bank Polski. 17

18 Polska w makro-pigułce Sfera realna - realny PKB* (%) 1,7 3,2 Procesy inflacyjne - inflacja CPI (%),9,1 Agregaty monetarne - podaż pieniądza M3 (%) 6,2 7,5 Handel zagraniczny Komentarz - deficyt obrotów bieżących (% PKB) -1,3-1,3 Polityka fiskalna - deficyt fiskalny* (% PKB) -4, -3,5 Polityka pieniężna - stopa referencyjna NBP (%) 2,5 1,75 Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski, *ESA21. Zagranica w makro-pigułce Komentarz Po spowolnieniu w 3q/4q214 spowodowanym eskalacją konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz słabością strefy euro oczekujemy ponownego przyspieszenia wzrostu w kolejnych kwartałach w oparciu o: (1) poluzowanie monetarne, (2) impuls fiskalny w skali,5-1,% PKB, (3) ultraniską inflację wspierającą konsumpcję. Głównymi czynnikami ryzyka pozostają (1) stagnacja w strefie euro, (2) możliwa kontynuacja konfliktu na Wschodzie. Inflacja CPI wyniosła we wrześniu -,3. Oczekujemy, że deflacja będzie trwała do grudnia 214 r., od stycznia ceny zaczną rosnąć i utrzymają ten trend przez cały przyszły rok za sprawą normalizacji cen żywności i wzmocnienia inflacji bazowej. Oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu podaży pieniądza (M3) wskutek szybszego wzrostu gotówki w obiegu oraz depozytów ogółem, przy zwiększeniu dynamiki depozytów gospodarstw domowych (silniejsze tempo wzrostu dochodów ludności, poprawa na rynku pracy). W 4q 214 r. oczekujemy zatrzymania trendu spadkowego salda na rachunku obrotów bieżących na skutek zmniejszenia nominalnego wolumenu importu w wyniku spadku cen ropy naftowej oraz niższego deficytu na rachunku dochodów pierwotnych, wynikającego ze spadku stóp procentowych. Po zacieśnieniu polityki fiskalnej w latach , w 214 r. nastąpi zwrot w polityce fiskalnej w kierunku stymulacji gospodarki skalę impulsu fiskalnego szacujemy na +,5-1,% PKB. Po październikowej niespodziewanej obniżce o -5 pb oczekujemy, że w listopadzie RPP najprawdopodobniej zdecyduje się na kolejne cięcie o -25 pb i zakończenie dostosowania polityki pieniężnej. USA W 3q 214 PKB wzrósł o 3,5% k/k (vs 4,6% k/k w 2q) przy dodatnim wkładzie eksportu netto (1,3 pp.), konsumpcji prywatnej (1,2 pp.), i - realny PKB (%) 1,9 2,2 wydatków publicznych (,8 pp.). Podczas październikowego posiedzenia Fed ogłosił zakończenie programu skupu aktywów QE3. W kolejnych - inflacja CPI (%) 1,5 1,8 kwartałach oczekiwana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego, której towarzyszy poprawa sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że FOMC może rozpocząć zacieśnianie polityki pieniężnej około połowy 215 r. Strefa euro W 2q 214 dynamika PKB strefy euro spadła do poziomu,% k/k (z,2% k/k w 1q). Stabilizacja warunków na rynkach finansowych w związku z - realny PKB (%) -,5,9 działaniami EBC oraz stopniowy wzrost popytu zagranicznego powinny pozwolić na stopniowe ożywienie gospodarcze w III kwartale 214 r. - inflacja CPI (%) 1,3,5 Napięcia geopolityczne na wschodzie Europy mogą obniżyć tempo wzrostu PKB. Spadek presji inflacyjnej zmusił EBC do dwukrotnej obniżki stóp procentowych oraz wykorzystania instrumentów niekonwencjonalnych (poluzowania kredytowego od września oraz skupu papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach od października). Chiny Wzrost PKB w 3q wyniósł 7,3 (vs 7,5% w poprzednim kwartale), co - realny PKB (%) 7,7 7,4 nastąpiło pomimo działań stymulacyjnych ze strony rządu. Spowolnienie aktywności gospodarczej obniża prawdopodobieństwo osiągnięcia tempa - inflacja CPI (%) 2,6 2,3 wzrostu 7,5% zakładanego na 214 r. Chińskie władze zapowiadają kontynuację umiarkowanych działań stymulacyjnych, ale jednocześnie przyzwyczajają opinię publiczną do nowego wolniejszego tempa wzrostu. Źródło: Eurostat, MFW, PKO Bank Polski. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 26438; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25 zł, oraz Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 21828; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł. Nordea Bank Polska S.A. jest częścią Grupy PKO Banku Polskiego. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB. 18

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH IV. RYNKI FINANSOWE 1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH W 214 r. globalne rynki finansowe, w porównaniu do poprzedniego roku, charakteryzowały się większą stabilnością, co wiązało się z poprawą

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 19 stycznia 2015 8 stron CitiWeekly Decyzje banków centralnych w centrum uwagi W tym tygodniu EBC prawdopodobnie zdecyduje się na wprowadzenie programu skupu aktywów o wielkości

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 Warszawa Czerwiec 2015 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 3 ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe Rynek stopy procentowej Dane ze strefy euro ponownie popchnęły wzwyż krótkoterminowe stawki pieniężne na rynku EUR. Wczorajsza reakcja na rynku stanowiła zdrową odpowiedź na poprawę średnioterminowych

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r.

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r. a DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ Zespół Analiz Sektorowych Analizy.Sektorowe@pkobp.pl tel. 22 521 81 22 RAPORT KWARTALNY 12 grudnia 211 SYNTEZA CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo