Monitor: Depozyty/Kredyty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor: Depozyty/Kredyty"

Transkrypt

1 Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów instytucji rządowych i samorządowych oraz przyspieszenia dynamiki depozytów osób prywatnych i niefinansowych podmiotów gospodarczych. Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu depozytów osób prywatnych (skor. o FX) do 7,7 w 3q214 (vs. 6,7% w 2q), pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych; krótkoterminowy trend sugeruje dalsze przyspieszenie wzrostu. Wzrost dynamiki depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) do 9, (vs. 6,% w 2q), ale krótkoterminowy trend sugeruje osłabienie trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów. Kredyty: Stabilizacja dynamiki kredytów ogółem (skor. o FX) na 5,8 w 3q (vs. 5,9% w 2q) jako efekt osłabienia dynamiki kredytów dla osób prywatnych, stabilnej dynamiki kredytów dla firm i przyspieszenia wzrostu kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych. Wyhamowanie dynamik kredytów dla osób prywatnych wskutek spowolnienia tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych (skor. o FX) do 4,7 w 3q (vs. 5,7% w 2q) oraz kredytów mieszkaniowych (odpowiednio 6,7 vs. 7,%). Krótkoterminowy trend sugeruje stabilizację dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Stabilizacja dynamiki kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) do 6,9 (vs. 6,8% w 2q) i możliwe lekkie wzmocnienie trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów. Relacja kredyty/depozyty (LTD): Spadek relacji LTD do 14,5% w 3q214 (vs. 14,8% w 2q); LTD skorygowany o efekty kursowe również w dół, do 97,5% z 97,7% w 2q. Główne czynniki ryzyka dla prognoz: Główne czynniki ryzyka dla prognozy to: (1) możliwy ewentualny odpływ depozytów osób prywatnych do alternatywnych form oszczędzania (w warunkach bardzo niskich stóp procentowych); (2) wpływ zmian regulacyjnych na: (a) kredyty mieszkaniowe (spadek LTV do 95% w 214 r. i 9% w 215 r., oczekiwane ożywienie na rynku nieruchomości), (b) depozyty/kredyty instytucji rządowych (skala stymulusu fiskalnego, wpływ zmian w OFE); (3) kurs walutowy: 1% aprecjacji/deprecjacji kursu walutowego zmniejsza/zwiększa wartość kredytów o ~3% i depozytów o ~1%; (4) efekty głębokiej obniżki stopy lombardowej NBP dokonanej przez RPP w październiku. Główny Ekonomista Radosław Bodys tel Karolina Sędzimir Ekonomista tel Relacja kredyty/depozyty (LTD): headline oraz skorygowana o FX 1,15 1,1 1,5 1,,95 sty-8 sty-9 sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 Źródło: NBP, PKO Bank Polski. Prognozy depozytów i kredytów Dynamika FX-adj. (r/r, %) Depozyty ogółem 5,7 7,6 - osób prywatnych 5,9 7,4 - niefin. podm. gosp. 9,9 8,2 - instytucji rząd. i sam. -6,7 1,1 - niemonet. inst. fin.,2 3,7 Kredyty ogółem 4,4 7,9 - mieszkaniowe 6,8 8,4 - konsumpcyjne 2,5 6, - niefin. podm. gosp. 2,9 8,1 - instytucji rząd. i sam. -2,1 4,1 - niemonet. inst. fin. 23,9 17, Źródło: Prognozy PKO BP (DAE). Kredyty/Depozyty Kredyty/Depozyty FX-adj. 1

2 Depozyty ogółem Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem efekt netto spadku depozytów instytucji rządowych i samorządowych, wzrostu dynamiki depozytów osób prywatnych oraz depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych. Dynamika depozytów ogółem (skor. o FX) osłabiła się do 6,7 w 3q214 z 7,5 w 2q. W skali kwartału wartość depozytów (skor. o FX) wzrosła w 3q o 2,% k/k (18,2 mld zł). Depozyty osób prywatnych Dalsze przyspieszenie wzrostu w warunkach coraz niższego poziomu stóp procentowych oraz stabilnego napływu oszczędności gospodarstw domowych do funduszy inwestycyjnych (po ok. 2,3 mld zł w ostatnich trzech kwartałach). Dynamika depozytów osób prywatnych (skor. o FX) wzrosła do 7,7 w 3q z 6,7% w 2q, przy zwiększeniu udziału depozytów terminowych do 52,6% z 51,7% w 2q. Krótkoterminowy trend sugeruje zwiększenie dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Po silnym spadku w drugiej połowie 212 r., w trakcie 213 r. dynamika depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych znacząco przyspieszyła, jednak w 1q i 2q214 ponownie osłabła. Natomiast w 3q214 wzrost depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) przyspieszył do 9, z 6, w 2q. Krótkoterminowy trend sugeruje jednak osłabienie dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Depozyty instytucji rządowych i samorządowych Po kilku kwartałach silnych wzrostów (z przerwą na wyhamowanie w 3-4q 213), w 3q214 nastąpił spadek depozytów instytucji rządowych i samorządowych: o -4, (skor. o FX) wobec wzrostu o 2,1 w 2q. Wartość depozytów instytucji rządowych i samorządowych (skor. o FX) obniżyła się w 3q o 6,5% k/k (-5,8 mld zł). Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych W 3q214 nastąpiło wzmocnienie trendu wzrostowego depozytów niemonetarnych instytucji finansowych (skor. o FX) do 6,3 wobec 1,6% w 2q. Wartość depozytów NIF (skor o FX.) wzrosła w 3q o 12,9% k/k (6,6 mld zł). Kredyty ogółem Stabilizacja wzrostu kredytów ogółem po trzech kwartałach wzrostowego trendu wypadkowa obniżenia dynamiki kredytów dla osób prywatnych, stabilnej dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw i przyspieszenia wzrostu kredytów dla instytucji rzadowych i samorządowych. W 3q214 dynamika kredytów ogółem (skor. o FX) pozostała zbliżona do 2q, wynosząc odpowiednio 5,8 wobec 5,9%. W skali kwartału wartość kredytów ogółem (skor. o FX) wzrosła w 3q o 1,6% k/k (+14,5 mld zł). Kredyty dla osób prywatnych Wyhamowanie wzrostu wskutek wolniejszego przyrostu kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych, przy zapowiadanym złagodzeniu polityki kredytowej banków. W 3q214 dynamika kredytów osób prywatnych zwolniła do 6, z 6,5% w 2q. W ujęciu kwartalnym wartość kredytów (skor. o FX) wzrosła w 3q o 1,8% k/k (+7,6 mld zł). Depozyty ogółem 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 7,5 8,7 9,5 6,7, skorygowane o FX i SA,7,5 1,3 -,2 krótkoterminowy trend* 1,4 8,7 11,2 9,8 - os. pryw. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6,7 7,2 7,4 7,7, skorygowane o FX i SA,4,6,8,7 krótkoterminowy trend* 8,1 8,5 9,4 9,1 - niefin. podm. gosp. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6, 6,7 8,1 9,, skorygowane o FX i SA 1,,7 2,6,2 krótkoterminowy trend* 4,7 7, 1,7 5,7 - instyt. rząd. i samorz. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 2,1 27,2 21,6-4,, skorygowane o FX i SA -,9-2,3 -,6-8,8 krótkoterminowy trend* 39, -13,7-14,2-14,7 - niemon. instyt. fin. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 1,6 8,2 19, 6,3, skorygowane o FX i SA 1,7 4,7 1,7-7,4 krótkoterminowy trend* 4,4 11,6 28,3 28,3 Kredyty ogółem 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 5,9 5,8 6, 5,8, skorygowane o FX i SA,6,2,5,4 krótkoterminowy trend* 8,4 7,6 6,7 5,9 - os. pryw. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6,5 6,5 6,5 6,, skorygowane o FX i SA,5,4,4,3 krótkoterminowy trend* 6,2 6,1 6, 5,6 * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 2

3 Kredyty mieszkaniowe Dynamika kredytów mieszkaniowych (skor. o FX) lekko osłabła w 3q214 do 6,7 (wobec 7, w 2q). Wartość kredytów mieszkaniowych (skor. o FX) wzrosła w 3q o 1,6% k/k (+4,6 mld zł), nieznacznie mniej niż w 2q. Statystyczne miary trendu sugerują lekkie wyhamowanie wzrostu w horyzoncie 1-2 kwartałów, przy wpływie zmian regulacyjnych (spadek LTV do 95% w 214 r. i 9% w 215 r.) oraz przy oznakach cyklicznego ożywienia na rynku nieruchomości. Kredyty konsumpcyjne i pozostałe Po czterech z rzędu kwartałach trendu wzrostowego kredytów konsumpcyjnych w ujęciu rocznym (skor. o FX), w 3q 214 nastąpiło wyhamowanie dynamiki do 4,7 wobec 5,7 w 2q. Krótkoterminowy trend wskazuje na utrzymanie obecnego trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów. Kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych Od 4q211 do 3q213 trwało obniżenie dynamiki kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych, a od 4q213 tendencja uległa odwróceniu. W 3q214 tempo wzrostu kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych ustabilizowało się na poziomie 6,9 (skor. o FX) wobec 6,8 w 2q. Nasz wskaźnik krótkoterminowego trendu sugeruje lekkie przyspieszenie wzrostu tych kredytów w horyzoncie 1-2 kwartałów. Kredyty dla instytucji rządowych i samorządowych W 3q214 zanotowano odwrócenie trendu spadkowego kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych, gdyż nastapił wzrost tych kredytów (skor. o FX) o 4,4 wobec spadku o -,1 w 2q. Według wskaźnika krótkoterminowego trendu w perspektywie 1-2 kwartałów nastąpi dalsze wzmocnienie tempa wzrostu kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych. Kredyty dla niemonetarnych instytucji finansowych Tempo wzrostu kredytów dla niemonetarnych instytucji finansowych (skor. o FX) znacznie osłabło do 3,1 w 3q214 wobec 8,4 w 2q. Utrzymała się znaczna zmienność tej kategorii kredytów utrudniająca wnioskowanie o przyszłych tendencjach. - mieszkaniowe 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 7, 6,9 6,8 6,7, skorygowane o FX i SA,5,5,5,5 krótkoterminowy trend* 6,9 6,7 6,4 6, - konsumpcyjne i poz. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 5,7 5,9 6, 4,7, skorygowane o FX i SA,6,4,3,2 krótkoterminowy trend* 5,8 5,3 4,7 4,7 - niefin. podm. gosp. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6,8 6,6 6,1 6,9, skorygowane o FX i SA,5,2,2,9 krótkoterminowy trend* 9,6 8,8 7,5 8, - instyt. rząd. i samorz. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj -,1,4 1,2 4,4, skorygowane o FX i SA,5,4,5 1,2 krótkoterminowy trend* 3,5 3,5 5,1 5,7 - niemon. instyt. fin. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 8,4 6,5 14,8 3,1, skorygowane o FX i SA,4 -,6 4,7-6,1 krótkoterminowy trend* 4,4-1,6 1,9-9,4 * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) Depozyty dynamika skorygowana o FX ogółem osób prywatnych -8 przedsiębiorstw sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 Źródło: NBP, PKO Bank Polski. Kredyty dynamika skorygowana o FX ogółem osób prywatnych przedsiębiorstw -8 sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 3

4 Depozyty ogółem Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika 25 2 i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5-2, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 4

5 Depozyty osób prywatnych Wartość () Dynamika i CPI i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika -5-1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 2,5 2, 2,5 2, ,5 1,5 1, 1,,5,5,, -,5 -,5-1, -1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 5

6 Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Wartość () Dynamika 3 2 i CPI 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 2, ,, -2, -2, -4, -4, -6, -6, -8, -8, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12-1 sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 6

7 Depozyty instytucji rządowych i samorządowych Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika skorygowana o FX 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 7

8 Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych Wartość () Dynamika i CPI i CPI 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika -5 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 2, 15, 2, 15, , 1, 5, 5,,, -5, -5, -1, -1, -15, -15, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne.* Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 8

9 Kredyty ogółem Wartość () Dynamika Ogołem i CPI 4 2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Ogołem i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 9

10 Kredyty dla osób prywatnych Wartość () Dynamika i CPI 2 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 1,2 1,,8,6,4,2, -, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 1

11 Kredyty mieszkaniowe Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika skorygowana o FX 1,,8 1,2 1, ,6,8,4,2,,6,4 -,2,2 -,4, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 11

12 Kredyty konsumpcyjne i pozostałe Wartość () 15 1 i CPI 5 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika skorygowana o FX 2,5 2, 1,5 2,5 2, 1, ,,5, -,5 1,,5, -1, -,5-1,5-1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 12

13 Kredyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Wartość () Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika 3 2 i CPI 1-1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 2, 1,5 2, 1, , 1,,5, -,5-1,,5, -,5-1,5-1, -2, -1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* 4 35 Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 13

14 Kredyty instytucji rządowych i samorządowych Wartość () Dynamika i CPI 4 2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 14

15 Kredyty niemonetarnych instytucji finansowych Wartość () Dynamika i CPI i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika 2-2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 15

16 Kredyty dane i prognozy 14-lip 14-sie 14-wrz 1q14 2q14 3q Kredyty ogółem () 979,4 99,4 996,4 961,7 979,2 996,4 98, 942,9 122,1 - () 4,9 5,4 5,4 4,7 4,3 5,4 1,5 3,8 8,4 - (, skorygowane o FX) 5,8 6, 5,8 5,4 5,9 5,8 4,7 4,2 7,9 - (), 1,1,6,9 1,1,6 -,1 -,3 x - (, SA),6,7,7,6,5,7,3,4 x - (, skorygowane o FX i SA),2,5,4 1,,6,4,6,4 x Kredyty dla osób prywatnych () 481,3 486,5 487,2 472,8 479, 487,2 451,3 468,4 54,7 - () 4,4 4,8 4,3 4,1 3,6 4,3 -,9 3,8 7,7 - (, skorygowane o FX) 6,5 6,5 6, 6, 6,5 6, 3,5 5,4 7,6 - (),5 1,1,1,2,6,1 -,3, x - (, SA),6 1,1,,2,5, -,3 -,1 x - (, skorygowane o FX i SA),4,4,3,5,5,3,2,6 x Kredyty mieszkaniowe () 343,7 347,8 347,6 338,4 342,4 347,6 319,8 334,2 362,4 - () 4, 4,5 4,3 4,3 3,1 4,3,8 4,5 8,5 - (, skorygowane o FX) 6,9 6,8 6,7 7, 7, 6,7 7,6 6,9 8,4 - (),4 1,2 -,1,2,7 -,1,, x - (, SA),5,5 -,5,4,3 -,5,3,1 x - (, skorygowane o FX i SA),5,5,5,6,5,5,6,6 x Kredyty konsumpcyjne i pozostałe () 137,6 138,7 139,6 134,4 136,6 139,6 131,5 134,3 142,2 - () 5,4 5,6 4,3 3,7 5, 4,3-4,7 2,1 5,9 - (, skorygowane o FX) 5,9 6, 4,7 4,1 5,7 4,7-3,9 2,5 6, - (),7,8,7,2,4,7 -,9, x - (, SA),6,3,1,2,5,1 -,4,4 x - (, skorygowane o FX i SA),4,3,2,2,6,2 -,5,5 x Kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych () 377,5 38,2 385,2 366,2 378,3 385,2 345, 356,1 388,4 - () 6,3 6, 7,1 5,2 5,9 7,1 2,1 3,2 9,1 - (, skorygowane o FX) 6,6 6,1 6,9 5,2 6,8 6,9 4,2 2,9 8,1 - () -,2,7 1,3 1, 1,2 1,3-1,2-1,2 x - (, SA),6,2 1,1,7,6 1,1,3,5 x - (, skorygowane o FX i SA),2,2,9,8,5,9,1,6 x Kredyty dla instytucji rządowych i samorządowych () 78,5 79,3 81,5 78, 78, 81,5 79,6 78,5 82,2 - (),6 1,4 4,9 -,5 -,3 4,9 3,7-1,5 4,7 - (, skorygowane o FX),4 1,2 4,4 -,8 -,1 4,4 4,6-2, 4,1 - (),7 1,1 2,8 -,5,8 2,8 2,2 -,5 x - (, SA),3,6 1,2,3,6 1,2 1, -,4 x - (, skorygowane o FX i SA),4,5 1,2,3,5 1,2 1,2 -,6 x Kredyty dla niemonetarnych instytucji finansowych () 42,1 44,3 42,5 44,6 44, 42,5 32,1 39,9 46,9 - () 6,1 14,2 3, 19,1 7,6 3, 29,5 24,2 17,3 - (, skorygowane o FX) 6,5 14,8 3,1 19,2 8,4 3,1 32,6 24,1 17, - () -4,3 5,4-4,2 11,1 6,8-4,2 9,9 6, x - (, SA) -4,3 5,4-4,2 11,1 6,8-4,2 9,9 5,9 x - (, skorygowane o FX i SA) -,6 4,7-6,1 7,9,4-6,1 7,8 3,7 x Źródło: NBP, PKO Bank Polski. 16

17 Depozyty dane i prognozy 14-lip 14-sie 14-wrz 1q14 2q14 3q Depozyty ogółem () 936,9 955,8 953,3 98,1 934,8 953,3 841,7 889,5 966,1 - () 8,9 9,7 6,9 6,2 7,5 6,9 5,9 5,7 8,6 - (, skorygowane o FX) 8,7 9,5 6,7 6,3 7,5 6,7 6,7 5,9 7,6 - (),2 2, -,3,7,4 -,3, -,9 x - (, SA),8 1,4 -,7,7,4 -,7,2 -,8 x - (, skorygowane o FX i SA),5 1,3 -,2,9,7 -,2,2 -,4 x Depozyty osób prywatnych () 529,2 532,4 534,2 521, 526,6 534,2 476,6 54,5 544,8 - () 7,1 7,4 7,8 5,6 6,4 7,8 8,1 5,9 8, - (, skorygowane o FX) 7,2 7,4 7,7 5,7 6,7 7,7 8,6 5,9 7,4 - (),5,6,4,7,5,4 1,4 1,3 x - (, SA),7,6,8,6,4,8,5,5 x - (, skorygowane o FX i SA),6,8,7,8,4,7,4,4 x Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych () 264,2 27,6 273,9 258,1 262,6 273,9 247,3 271,5 295,4 - () 6,6 8, 8,9 7,6 5,8 8,9-4,7 9,8 8,8 - (, skorygowane o FX) 6,7 8,1 9, 7,7 6, 9, -3,8 9,9 8,2 - (),6 2,4 1,2 1,3 1,1 1,2 4,8 5,8 x - (, SA),9 2,5,1 1,7 1,,1 1,2,5 x - (, skorygowane o FX i SA),7 2,6,2 1,7 1,,2 1,,6 x Depozyty instytucji rządowych i samorządowych () 9, 91,2 86,9 8,2 94,2 86,9 61,7 56,6 66,8 - () 3,2 24,5-3,8 17,6 24,3-3,8 2,8-8,2 17,9 - (, skorygowane o FX) 27,2 21,6-4, 16,8 2,1-4, 22,1-6,8 1,1 - () -4,5 1,4-4,7,9-1,2-4,7-25,4-38,1 x - (, SA) -2,4 -,8-9,6-2,1,4-9,6-8, -23,7 x - (, skorygowane o FX i SA) -2,3 -,6-8,8-2, -,9-8,8-8,7-22,6 x Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych () 53,5 61,6 58,2 48,7 51,5 58,2 56,2 56,9 59,1 - () 8,6 19,5 6,5-9, 1,5 6,5 3,4 1,1 3,9 - (, skorygowane o FX) 8,2 19, 6,3-9,1 1,6 6,3 31,2 1,1 3,7 - () 4, 15,2-5,5-1,8-1,9-5,5 5,1 1,4 x - (, SA) 5,5 1,1-6,3 -,4,7-6,3 5,6 7,3 x - (, skorygowane o FX i SA) 4,7 1,7-7,4, 1,7-7,4 7,6 5,1 x Źródło: NBP, PKO Bank Polski. 17

18 Polska w makro-pigułce Sfera realna - realny PKB* (%) 1,7 3,2 Procesy inflacyjne - inflacja CPI (%),9,1 Agregaty monetarne - podaż pieniądza M3 (%) 6,2 7,5 Handel zagraniczny Komentarz - deficyt obrotów bieżących (% PKB) -1,3-1,3 Polityka fiskalna - deficyt fiskalny* (% PKB) -4, -3,5 Polityka pieniężna - stopa referencyjna NBP (%) 2,5 1,75 Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski, *ESA21. Zagranica w makro-pigułce Komentarz Po spowolnieniu w 3q/4q214 spowodowanym eskalacją konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz słabością strefy euro oczekujemy ponownego przyspieszenia wzrostu w kolejnych kwartałach w oparciu o: (1) poluzowanie monetarne, (2) impuls fiskalny w skali,5-1,% PKB, (3) ultraniską inflację wspierającą konsumpcję. Głównymi czynnikami ryzyka pozostają (1) stagnacja w strefie euro, (2) możliwa kontynuacja konfliktu na Wschodzie. Inflacja CPI wyniosła we wrześniu -,3. Oczekujemy, że deflacja będzie trwała do grudnia 214 r., od stycznia ceny zaczną rosnąć i utrzymają ten trend przez cały przyszły rok za sprawą normalizacji cen żywności i wzmocnienia inflacji bazowej. Oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu podaży pieniądza (M3) wskutek szybszego wzrostu gotówki w obiegu oraz depozytów ogółem, przy zwiększeniu dynamiki depozytów gospodarstw domowych (silniejsze tempo wzrostu dochodów ludności, poprawa na rynku pracy). W 4q 214 r. oczekujemy zatrzymania trendu spadkowego salda na rachunku obrotów bieżących na skutek zmniejszenia nominalnego wolumenu importu w wyniku spadku cen ropy naftowej oraz niższego deficytu na rachunku dochodów pierwotnych, wynikającego ze spadku stóp procentowych. Po zacieśnieniu polityki fiskalnej w latach , w 214 r. nastąpi zwrot w polityce fiskalnej w kierunku stymulacji gospodarki skalę impulsu fiskalnego szacujemy na +,5-1,% PKB. Po październikowej niespodziewanej obniżce o -5 pb oczekujemy, że w listopadzie RPP najprawdopodobniej zdecyduje się na kolejne cięcie o -25 pb i zakończenie dostosowania polityki pieniężnej. USA W 3q 214 PKB wzrósł o 3,5% k/k (vs 4,6% k/k w 2q) przy dodatnim wkładzie eksportu netto (1,3 pp.), konsumpcji prywatnej (1,2 pp.), i - realny PKB (%) 1,9 2,2 wydatków publicznych (,8 pp.). Podczas październikowego posiedzenia Fed ogłosił zakończenie programu skupu aktywów QE3. W kolejnych - inflacja CPI (%) 1,5 1,8 kwartałach oczekiwana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego, której towarzyszy poprawa sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że FOMC może rozpocząć zacieśnianie polityki pieniężnej około połowy 215 r. Strefa euro W 2q 214 dynamika PKB strefy euro spadła do poziomu,% k/k (z,2% k/k w 1q). Stabilizacja warunków na rynkach finansowych w związku z - realny PKB (%) -,5,9 działaniami EBC oraz stopniowy wzrost popytu zagranicznego powinny pozwolić na stopniowe ożywienie gospodarcze w III kwartale 214 r. - inflacja CPI (%) 1,3,5 Napięcia geopolityczne na wschodzie Europy mogą obniżyć tempo wzrostu PKB. Spadek presji inflacyjnej zmusił EBC do dwukrotnej obniżki stóp procentowych oraz wykorzystania instrumentów niekonwencjonalnych (poluzowania kredytowego od września oraz skupu papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach od października). Chiny Wzrost PKB w 3q wyniósł 7,3 (vs 7,5% w poprzednim kwartale), co - realny PKB (%) 7,7 7,4 nastąpiło pomimo działań stymulacyjnych ze strony rządu. Spowolnienie aktywności gospodarczej obniża prawdopodobieństwo osiągnięcia tempa - inflacja CPI (%) 2,6 2,3 wzrostu 7,5% zakładanego na 214 r. Chińskie władze zapowiadają kontynuację umiarkowanych działań stymulacyjnych, ale jednocześnie przyzwyczajają opinię publiczną do nowego wolniejszego tempa wzrostu. Źródło: Eurostat, MFW, PKO Bank Polski. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 26438; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25 zł, oraz Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 21828; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł. Nordea Bank Polska S.A. jest częścią Grupy PKO Banku Polskiego. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB. 18

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 17 października 2014 Na rynku pracy bez zaskoczeń 1 Wzrost zatrudnienia we wrześniu okazał się nieco wyższy od oczekiwań, a wzrost płac zgodny z naszymi prognozami.

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 listopada 2014 BoJ przejmuje pałeczkę od FED Bank Japonii zdecydował w piątek o podniesieniu celu dla wzrostu bazy monetarnej z 60-70 bln jenów rocznie do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 20 października 2014 Przemysł: umarł król, niech żyje król Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wrześniowa dynamika produkcji odbiła (do 4,2% r/r vs spadek -1,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 21 października 2014 Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia 1 W okresie styczeń-sierpień 2014 r. liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 grudnia 2014 EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania 1 Na listopadowym posiedzeniu EBC nie zmieniono głównych parametrów polityki monetarnej (0,05% dla

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe czerwca 5 Budżety JST po q 5 r. na plusie: pomogły koniunktura i środki UE Trendy bieżące Wzrost dochodów JST w q 5 w porównaniu z q, przy słabszej dynamice (+,8% r/r vs. +6,5% w q ).

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 października 215 Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q215 Aktywa netto funduszy inwestycyjnych wyniosły we wrześniu 231,8 (+1,5% r/r wobec

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 25 maja 216 Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły Temat dnia: Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły Skorygowana o efekt kursowy

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 3 lipca 15 Perspektywy dla gospodarki: Nadwyżka handlowa

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 26 sierpnia 2015 Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w lipcu do 10,1 z 10,3 w czerwcu, osiągając najniższy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 sierpnia 215 Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację Inflacja CPI nieoczekiwanie wzrosła w lipcu do -,7% r/r (vs. -,8% r/r w czerwcu), głównie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian: 75%, obniżki: 20%, podwyżki: 5% Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian: 75%, obniżki: 20%, podwyżki: 5% Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 września 215 Stopy bez zmian: 75, obniżki: 2, podwyżki: 5 1 Na wrześniowym posiedzeniu RPP potwierdziła swoje dotychczasowe stanowisko, że cykl obniżek stóp

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 22 września 215 SNB czeka i przygląda się Zgodnie z oczekiwaniami, na posiedzeniu w minionym tygodniu Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 września 215 Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie Wykres dnia: Szacowany wpływ polityki fiskalnej i quasi-fiskalnej na PKB 1,,8,6,4,2, -,2 -,4

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Odwróć tabelę Chiny na czele (PMI) Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Odwróć tabelę Chiny na czele (PMI) Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 lipca 2013 Odwróć tabelę Chiny na czele (PMI) Globalne wskaźniki PMI z jednej strony sugerują utrwalające się ożywienie na świecie, z drugiej strony wskazują

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 215 M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp Na listopadowym posiedzeniu RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP (referencyjna nadal wynosi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. EBC gotowy działać bez ograniczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. EBC gotowy działać bez ograniczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 4 września 215 EBC gotowy działać bez ograniczeń EBC zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian (refinansowa:,5%, depozytowa: -,2%). Prezes

Bardziej szczegółowo

Akcja kredytowa w stagnacji

Akcja kredytowa w stagnacji Akcja kredytowa w stagnacji Dobrym miernikiem koniunktury jest akcja kredytowa. O ile badania ankietowe nastrojów konsumentów i przedsiębiorców mogą być obciążone błędami, to dane twarde są ich pozbawione.

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 2014 Stopy procentowe NBP w czerwcu bez zmian, Rada dopuszcza możliwość obniżki stóp procentowych Na czerwcowym posiedzeniu, zgodnie z powszechnymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych STRATEGIE INWESTYCYJNE NA MARZEC 2014 R. Sprzedaj DS1023 Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22 521 87 94 Sprzedaj spread: IRS 2Y10Y Horyzont inwestycyjny: III 2014 r. SPW Bieżące

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Gdy RPP debatowała, Rząd obniżył stopy o 100pb. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Gdy RPP debatowała, Rząd obniżył stopy o 100pb. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne ni3 grudnia 15 Gdy RPP debatowała, Rząd obniżył stopy o 1pb RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian podkreślając, że ich obecny poziom sprzyja zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przejściowe osłabienie handlu zagranicznego. Analizy Makroekonomiczne. 14 września 2016

Dziennik Ekonomiczny. Przejściowe osłabienie handlu zagranicznego. Analizy Makroekonomiczne. 14 września 2016 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 września 216 Przejściowe osłabienie handlu zagranicznego Temat dnia: Przejściowe osłabienie handlu zagranicznego Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł

Bardziej szczegółowo

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 Dylemat RPP Opublikowana w tym miesiącu projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego pokazuje, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Zdaniem ekonomistów z NBP trudno oczekiwać, aby jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne Techniczna deflacja i chwilowe spowolnienie I. Prognozy średnioterminowe: Po wypłaszczeniu się ścieżki wzrostu PKB w q/q (efekt kryzysu rosyjsko-ukraińskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005 opracował zespół: Rafał Antczak, Maja Goettig, Małgorzata Jakubiak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 czerwca 2014 7 stron CitiWeekly EBC przemówił i tym razem nie rozczarował W rozpoczynającym się tygodniu opublikowane zostaną dane o inflacji w maju oraz bilansie

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Susza, ropa i juan pokierują inflacją CPI. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Susza, ropa i juan pokierują inflacją CPI. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 sierpnia 15 Susza, ropa i juan pokierują inflacją CPI Krajowa inflacja CPI wzrosła w lipcu do -,7% r/r (z -,8% r/r w czerwcu). Stało się tak za sprawą wyższych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Nadciąga konsumpcyjny boom. Analizy Makroekonomiczne. Wskaźniki koniunktury za listopad sugerują, że dynamika aktywności

Dziennik Ekonomiczny. Nadciąga konsumpcyjny boom. Analizy Makroekonomiczne. Wskaźniki koniunktury za listopad sugerują, że dynamika aktywności Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 grudnia 15 Nadciąga konsumpcyjny boom Wskaźniki koniunktury za listopad sugerują, że dynamika aktywności gospodarczej w q15 jest zbliżona do obserwowanej

Bardziej szczegółowo

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Makroekonomiczny

Biuletyn Makroekonomiczny Biuletyn Makroekonomiczny IV kw. 2007 Biuro Głównego Ekonomisty Analizy.Makro@pkobp.pl Łukasz Tarnawa Główny Ekonomista tel. 022 521 80 91 Lukasz.Tarnawa@pkobp.pl Zespół Analiz Makroekonomicznych Remigiusz

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014

SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014 SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2014 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r. 5-lis-4 -lis-4 9-lis-4 6-lis-4 -gru-4 -gru-4 7-gru-4 4-gru-4 -gru-4 7-sty-5 4-sty-5 -sty-5 8-sty-5 4-lut-5 -lut-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej Biuletyn konomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej 30 Nr 6 / 2015 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Od 2015 roku Biuletyn konomiczny zastąpił Biuletyn Miesięczny uropejskiego Banku Centralnego. Biuletyn

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #5: Masowa imigracja poprawia demografię. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #5: Masowa imigracja poprawia demografię. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 stycznia 2016 Prognozy na 2016 Temat #5: Masowa imigracja poprawia demografię Prognozy na 2016 Temat #5: Masowa imigracja poprawia demografię Liczbę ukraińskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W listopadzie i grudniu 2002 r. wskaźniki wyprzedzające koniunktury w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze niż w strefie euro. Wyraźnie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Niekorzystna struktura rynku pracy

Niekorzystna struktura rynku pracy kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi 12 sie 12 gru 12 kwi 13 sie 13 gru 13 kwi 14 kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Anna Orlik, Katarzyna Piętka, Łukasz Rawdanowicz,

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 12 stycznia 2015 6 stron CitiWeekly Stopy spadną jeszcze o 50pb Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych o inflacji w Europie Środkowej. W Polsce spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

1 października 2015. jedn. miary

1 października 2015. jedn. miary Analizy Sektorowe Budżety JST w q 1 r. 1 - dochody rosły wolniej, zadłużenie szybciej 1 października 1 Trendy bieżące Osłabienie dynamiki wzrostu dochodów w q 1 (,1% r/r vs. 7,8% r/r w q 1) przy spadku

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 17 sierpnia 21 r. 7 stron CitiWeekly Czas na lepsze dane? Na najbliższe dni zaplanowano serię publikacji istotnych danych z polskiej gospodarki. W porównaniu z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Szybciej, ale nie wystarczająco szybko

Szybciej, ale nie wystarczająco szybko Szybciej, ale nie wystarczająco szybko Rys. 1 PKB i jego komponenty Źródło: GUS; TMS Brokers Oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale, choć nasze szacunki są niższe od tego, co

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (V kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2010 2011 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo