Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)"

Transkrypt

1 nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96) Raporty o stanie koniunktury gospodarczej nstytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych stanowią kontynuację projektu prognostycznego prowadzonego w nstytucie Badań nad Gospodarką Rynkową od 1994 roku. W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur BnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (PAG). Prezentowany raport jest trzecią publikacją z tego cyklu, sygnowaną marką nstytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Sytuacja w kwartale 2017 r. Dobra koniunktura makroekonomiczna Według szacunków nstytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (PAG), w trzecim kwartale 2017 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego wyniosło 4,3 proc., czyli o 0,3 punktu procentowego więcej, niż w całym pierwszym półroczu. Oznacza to, że w okresie tym odnotowano najwyższe kwartalne tempo wzrostu gospodarczego od końca 2015 roku, a stan koniunktury makroekonomicznej określić należy jako korzystny. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale wyniosło 1,0 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Popyt krajowy głównym czynnikiem wzrostu Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale był popyt krajowy, a wkład salda obrotów z zagranicą do tempa wzrostu gospodarczego był ujemny, więc popyt zagraniczny netto dynamikę wzrostu trochę obniżał. Tempo wzrostu popytu krajowego w trzecim kwartale PAG szacuje na 4,5 proc. Oznacza to obniżenie tempa wzrostu w porównaniu z sytuacją z pierwszego półrocza, w którym popyt krajowy wzrósł o 4,9 proc. Spośród składników popytu krajowego, największą uwagę przykuwają nakłady brutto na środki trwałe, czyli wydatki inwestycyjne. W okresie od lipca do września wzrosły one o 4,4 proc. Jest to wynik znacznie lepszy niż w pierwszym półroczu, w którym odnotowano stagnację inwestycji. W opinii PAG oznacza to nadejście długo oczekiwanego ożywienia w tej sferze przez pięć kwartałów z rzędu, od początku 2016 roku, obserwowany był spadek nakładów brutto na środki trwałe, a w drugim kwartale 2017 roku tempo wzrostu wyniosło mniej niż jeden procent. Biorąc jednak pod uwagę niską stopę nakładów inwestycyjnych w gospodarce, trudno dynamikę w tej wysokości uznać za wynik zadowalający. stotne jest jednak odwrócenie trendu spadkowego, wynikające przede wszystkim z uruchamiania kolejnych inwestycji finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach budownictwa infrastrukturalnego. W dalszym ciągu daje się jednak odczuć zbyt niska dynamika inwestycji w sektorze prywatnym. Konsumpcja napędza gospodarkę Wobec niskiego udziału inwestycji w gospodarce, motorem napędzającym gospodarkę w trzecim kwartale było spożycie ogółem. Podobnie jak w drugim kwartale tempo jego wzrostu wyniosło 4,3 proc. Największa jego składowa spożycie indywidualne, czyli konsumpcja rosła nieco wolniej niż w drugim kwartale. Tempo wzrostu spożycia indywidualnego w trzecim kwartale PAG szacuje na 4,3 proc. Poprawa sytuacji w budownictwie W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki było w trzecim kwartale budownictwo. Przyspieszenie w tym sektorze wynika ze wspomnianej realizacji projektów infrastrukturalnych oraz bardzo korzystnej koniunktury w budownictwie mieszkaniowym. Nie bez znaczenia pozostaje również statystyczny efekt niskiej bazy odniesienia z roku poprzedniego. Tempo wzrostu wartości dodanej w budownictwie w trzecim kwartale nstytut szacuje na 17,5 proc., podczas gdy pro-

2 dukcja sprzedana budownictwa (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięciu osób) wzrosła o 19,4 proc. Wolniej niż w budownictwie wzrastała wartość dodana w przemyśle. W opinii PAG, tempo jej wzrostu wyniosło 6,0 proc., a produkcji sprzedanej przemysłu 6,3 proc. Oznacza to wyraźne przyspieszenie w porównaniu z sytuacją z drugiego kwartału i nieznaczną poprawę w porównaniu z całym pierwszym półroczem. Nieco wolniejsze tempo odnotowano w usługach rynkowych, w których wartość dodana zwiększyła się w trzecim kwartale o 3,0 proc. Pogorszenie salda handlowego z zagranicą Tempo wzrostu eksportu (w ujęciu rachunków narodowych) było w trzecim kwartale niższe niż tempo wzrostu importu. W ocenie nstytutu, eksport wzrósł w tym czasie o 9,2 proc., a import o 9,8 proc. Oznacza to pogorszenie dodatniego salda handlowego Polski z zagranicą. Sytuacja, w której dynamika importu jest wyższa niż dynamika eksportu, jest naturalna dla gospodarek rozwijających się w szybszym tempie niż gospodarki najważniejszych partnerów handlowych. Na dynamiczny wzrost importu wpłynęła też wysoka dynamika konsumpcji. Obrotom handlowym kraju towarzyszyła nieznaczna deprecjacja złotego względem waluty europejskiej oraz aprecjacja względem dolara amerykańskiego. W porównaniu z okresem między kwietniem a czerwcem, średni kurs euro w trzecim kwartale zwiększył się o 4 grosze, a średni kurs dolara zmniejszył się o 22 grosze. Rekordowo niskie bezrobocie Stopa bezrobocia na koniec trzeciego kwartału wyniosła 6,8 proc. Oznacza to jej spadek o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z końcem drugiego kwartału oraz o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Jest to najniższy poziom stopy bezrobocia od lutego 1991 roku, natomiast biorąc pod uwagę analogiczny miesiąc lat poprzednich od września 1990 roku. Spadek stopy bezrobocia w stosunku do końca czerwca po części stanowi zjawisko sezonowe, jednak w głównym stopniu jest skutkiem obserwowanej wyjątkowo korzystnej sytuacji na rynku pracy. Spadkowi stopy bezrobocia towarzyszył wzrost liczby zatrudnionych w gospodarce. Według szacunków PAG, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrosło w trzecim kwartale o 2,9 proc. Stopa bezrobocia (%) 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 Źródło: GUS Wzrost cen 11,5 Średnie tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, czyli inflacja, wyniosło w okresie od lipca do września 1,9 proc., przy czym na koniec września wyniosło ono 2,2 proc. (w skali roku). Oznacza to, że po 28 miesiącach deflacji, już czwarty kwartał z rzędu obserwowany był wzrost poziomu cen konsumpcyjnych. W pierwszych trzech kwartałach roku, w porównaniu z sytuacją z 2016 roku, najbardziej wzrosły ceny w transporcie (o 4,9 proc.), w tym paliwa do prywatnych środków transportu (o 9,2 proc.), oraz żywności (o 4,1 proc.). 9,7 8,3 6, V V 2

3 Prognoza na lata ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Stabilne tempo wzrostu gospodarczego Prognozy PAG powstały przy następujących założeniach: - wzrost PKB w UE - 2,1 proc. w 2017 i w 2018 r., - kontynuacja dotychczasowej polityki fiskalnej i monetarnej. W opinii nstytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2017 roku wyniesie w Polsce 4,1 proc., co oznacza, że będzie ono o 1,2 punktu procentowego wyższe niż w roku poprzednim. Warto bowiem przypomnieć, że według ostatniej korekty danych Głównego Urzędu Statystycznego, tempo wzrostu PKB w 2016 roku oszacowane zostało na 2,9 proc., wobec 2,7 proc. poprzednio. Wzrost gospodarczy w czwartym kwartale utrzyma się na poziomie odnotowanym w trzecim kwartale, czyli wyniesie 4,3 proc. W roku 2018 spodziewać się należy nieznacznego obniżenia tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 3,9 proc. Odwrotnie niż w 2017 roku, pierwsza połowa 2018 roku odznaczać się będzie szybszym wzrostem gospodarczym niż druga dynamika wzrostu w kolejnych kwartałach będzie coraz niższa. Tempo wzrostu PKB (%, r/r) 3,8 3,3 3,6 4,6 Źródło: GUS, PAG 2,9 3,0 2,4 2,5 4,0 3,9 4,3 4,3 4,3 4,0 3,8 3, Wzrost konsumpcji Tempo wzrostu popytu krajowego w 2017 roku wyniesie 4,6 proc., czyli znacznie więcej niż w roku Według prognozy nstytutu, spożycie indywidualne, czyli konsumpcja, wzrośnie w tym okresie o 4,5 proc. W 2018 roku wielkości te wzrastać będą wolniej spożycie indywidualne zwiększy się o 4,0 proc., a popyt krajowy o 4,2 proc. Wzrostowi spożycia sprzyjała będzie przede wszystkim dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące zatrudnienie. Dla wartości dynamiki coraz mniejsze znaczenie będą miały efekty programu Rodzina Poprawa w inwestycjach Wartość nakładów brutto na środki trwałe, czyli inwestycji, wzrośnie natomiast w 2017 roku o 4,2 proc., co oznacza wyraźną poprawę w porównaniu z sytuacją z 2016 roku. Wyraźnego przyspieszenia wzrostu inwestycji spodziewać się należy dopiero w 2018 roku, kiedy to tempo ich wzrostu osiągnie poziom 7,5 proc. Odrodzenie popytu inwestycyjnego będzie możliwe dzięki realizacji na większą skalę projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury, zwłaszcza drogowej i kolejowej. Trzeba jednak podkreślić, że barierą dla szybszego wzrostu inwestycji pozostawać może dalsze utrzymywanie się niskiej skłonności do inwestowania w sektorze przedsiębiorstw. Stabilny wzrost wartości dodanej W 2017 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie, według prognozy PAG, o 5,8 proc., a więc wzrost będzie szybszy niż w roku poprzednim. W 2018 roku tempo wzrostu spadnie o 0,2 punktu procentowego i, podobnie jak w przypadku dynamiki PKB, w kolejnych kwartałach będzie coraz niższe. W latach znacząco poprawi się sytuacja w sektorze budowlanym, który w 2016 roku pogrążony był w głębokim kryzysie. W 2017 roku wartość dodana w budownictwie zwiększy się o 11,2 proc., a w kolejnym roku tempo wzrostu będzie o 0,3 punktu procentowego niższe. Wysokie tempo wzrostu w budownictwie zawdzięczać będziemy uruchamianiu kolejnych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków 3

4 unijnych oraz utrzymywaniu się dobrej koniunktury w budownictwie mieszkaniowym. Wzrost wartości dodanej w usługach rynkowych, mających największy udział w tworzeniu PKB, ukształtuje się na poziomie 3,6 proc. w 2017 roku oraz 3,4 proc. w 2018 roku. Dalszy spadek bezrobocia W ostatnich miesiącach 2017 roku oraz w roku 2018 w dalszym ciągu sytuacja na rynku pracy będzie korzystna dla pracowników, a dla pracodawców w coraz większym stopniu odczuwalny będzie niedostatek podaży pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego będzie się obniżać, jednak dynamika tego spadku stopniowo będzie wygasać. Mimo tego, stopa bezrobocia osiągać będzie poziomy nienotowane od 1990 roku. Spowolnienie spadku stopy bezrobocia wynikać będzie przede wszystkim z czynników statystycznych i strukturalnych już obecnie notowane są wieloletnie minima jej wysokości, a stopa bezrobocia zbliża się do poziomu stopy naturalnej. Według prognozy PAG, stopa bezrobocia na koniec roku 2017 wyniesie 7,1 proc., czyli o 1,1 punktu procentowego mniej niż w grudniu 2016 roku. W roku 2018 stopa bezrobocia obniży się jeszcze o 0,3 punktu procentowego do poziomu 6,8 na koniec grudnia. Ze względów podażowych, stopniowo wyhamowywać będzie dynamika zatrudnienia. W całym roku 2017 tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej będzie jeszcze stosunkowo wysokie i wyniesie 3,0 proc., a w kolejnych kwartałach 2018 roku obniżać się będzie od 2,1 proc. w pierwszym kwartale do 1,0 w czwartym kwartale. Umiarkowany wzrost cen W latach ceny w Polsce rosły będą w sposób umiarkowany, a inflacja nie przekroczy pasma celu inflacyjnego NBP. Według prognozy PAG, w roku bieżącym średni poziom inflacji wynosić będzie 1,9 proc. i taki sam ukształtuje się jej poziom na końcu roku. W 2018 roku procesy inflacyjne nieco przyspieszą inflacja średnioroczna powinna wynieść 2,2 proc. W pierwszym kwartale 2018 roku tempo wzrostu cen będzie, ze względów bazowych, najniższe, a w następnych kwartałach będzie wzrastać, do poziomu 2,6 proc. w grudniu. nflacja (%, r/r) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Źródło: GUS, PAG pasmo celu inflacyjnego Dobra koniunktura w handlu zagranicznym Według prognozy PAG, w roku 2017 tempo wzrostu eksportu wyniesie 7,5 proc., natomiast import w tym samym czasie wzrośnie o 8,5 proc. Oznacza to, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie w tym czasie ujemny. W roku 2018 spodziewać się należy przyspieszenia wzrostu eksportu, którego przyrost wyniesie 8,9 proc. oraz importu, który wzrośnie o 9,3 proc. Sytuacja w eksporcie kształtowana będzie przede wszystkim przez stan koniunktury w Unii Europejskiej, a przyspieszenie importu stanowić będzie konsekwencję wzrostu popytu konsumpcyjnego oraz zapotrzebowania na dobra inwestycyjne. Wzrostowi polskiego eksportu towarzyszyć będzie w najbliższych kwartałach powolna aprecjacja złotego względem euro oraz wobec dolara amerykańskiego. Według prognozy nstytutu, średni kurs euro w 2017 roku wyniesie 4,3 złotego, a dolara 3,8 złotego. W 2018 roku średni kurs złotego wobec euro umocni się i wyniesie 4,0 złotego, a wobec dolara wzrośnie do poziomu 3,6 złotego

5 Prognozy PAG z 30 października 2017 r. Kwartały Kwartały PKB (wyrównany sezonowo) wzrost w % 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 PKB wzrost w % 4,0 3,9 4,3 4,3 4,1 4,3 4,0 3,8 3,5 3,9 Wartość dodana w przemyśle wzrost w % 7,2 3,9 6,0 5,9 5,8 5,8 5,6 5,5 5,4 5,6 Wartość dodana w budownictwie wzrost w % 4,6 9,8 17,5 10,3 11,2 5,6 10,6 13,6 11,5 10,9 Wartość dodana w usługach rynkowych wzrost w % 3,8 4,6 3,0 3,0 3,6 3,7 3,5 3,4 3,0 3,4 Popyt krajowy wzrost w % 4,1 5,6 4,5 4,3 4,6 4,4 3,8 4,3 4,2 4,2 Spożycie ogółem wzrost w % 3,9 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 3,9 3,7 3,6 3,8 Spożycie indywidualne wzrost w % 4,7 4,9 4,3 4,0 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 4,0 Nakłady brutto na środki trwałe wzrost w % -0,4 0,8 4,4 8,0 4,2 10,8 9,6 6,7 5,4 7,5 Produkcja sprzedana przemysłu wzrost w % 7,3 4,2 6,3 6,2 5,9 5,6 6,3 5,8 5,6 5,8 Produkcja sprzedana budownictwa - pełna zbiorowość wzrost w % 10,5 10,3 - przeds. zatrudniające powyżej 9 osób wzrost w % 6,5 8,4 19,4 12,4 12,3 7,7 12,1 14,5 12,2 12,0 nflacja (CP; średnio w okresie) wzrost w % 2,0 1,8 1,9 2,0 1,9 1,7 2,2 2,3 2,5 2,2 nflacja (CP; k.o.) wzrost w % 2,0 1,5 2,2 1,9 1,9 1,8 2,4 2,5 2,6 2,6 Podaż pieniądza nominalnie (k.o.) wzrost w % 7,8 5,0 5,4 6,8 6,6 8,9 9,9 10,1 7,6 7,6 Przeciętne wynagrodzenia brutto realne wzrost w % 2,1 3,1 4,0 4,2 3,4 4,4 4,1 3,1 3,0 3,7 Przeciętne zatrudnienie w GN wzrost w % 3,2 3,1 2,9 2,6 3,0 2,1 1,8 1,5 1,0 1,6 Stopa bezrobocia rejestrowanego (k.o.) % 8,0 7,0 6,8 7,1 7,1 7,3 6,5 6,4 6,8 6,8 Eksport (GUS/RN) wzrost w % 8,3 2,8 9,2 9,8 7,5 9,8 11,2 7,8 6,9 8,9 mport (GUS/RN) wzrost w % 8,7 6,1 9,8 9,4 8,5 10,2 9,6 9,0 8,5 9,3 Saldo obrotów bieżących BP (krocząco) % PKB 0,1-0,5-0,9-1,0-1,0-1,3-1,7-2,0-2,1-2,1 Średni kurs dolara (NBP) PLN/USD 4,06 3,84 3,62 3,6 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 Średni kurs euro (NBP) PLN/EUR 4,32 4,22 4,26 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 4,0 Kwartalne tempa wzrostu PKB podawane są w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego w cenach stałych, średniorocznych roku poprzedniego. Wyjątek stanowi tempo wzrostu PKB podawane w dwóch konwencjach w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) oraz w porównaniu do poprzedniego kwartału, po eliminacji czynników sezonowych (ceny stałe przy roku odniesienia 2010). Źródło: dane historyczne GUS, NBP; szacunki i prognozy PAG dr Bohdan Wyżnikiewicz, Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński 5

6 Misją nstytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych jest wspieranie rozwoju gospodarczego Polski poprzez dostarczanie opinii publicznej, podmiotom gospodarczym oraz instytucjom rzetelnych analiz, trafnych prognoz i użytecznych rekomendacji nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa specjalizuje się w opracowaniach określanych jako ekonomia stosowana, przygotowuje ekspertyzy i raporty w następujących obszarach tematycznych: Ocena gospodarczych skutków regulacji Pionierskie raporty sektorowe Badanie i monitoring sektorów gospodarczych Strategie rozwoju i ekspertyzy Prognozy ekonomiczne Krótko- i długookresowe prognozy makroekonomiczne (od 1994 roku) Model branżowego ryzyka inwestycyjnego (od 1992 roku) przygotowuje opracowania przekrojowe, takie jak: Uaktualniane na bieżąco bazy prognoz makroekonomicznych najważniejszych organizacji międzynarodowych i rządu Badania szarej strefy gospodarczej i jej skutków dla gospodarki i sektorów Analizy rozkładu dochodów na różnych szczeblach Więcej informacji na stronie ZAPRASZAMY! nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa, ul. Arkadowa 29 lok. 10; Warszawa, Tel. (22) ; Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS KRS , NP

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (V kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2010 2011 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2009 2010 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata II kwartał 2004 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata II kwartał 2004 r. Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2004 2006 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Jakubiak, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Piętka, Jacek Rothert, Mateusz Walewski

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski Otoczenie zewnętrzne Przewiduje się, że w 2012 r. tempo wzrostu światowego

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Anna Orlik, Katarzyna Piętka, Łukasz Rawdanowicz,

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Przemysł i budownictwo Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2007 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2007 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Październik 2007 r. Projekcja inflacji październik 2007 8 7 6 5 3 2 1 0-1 proc. 8 7 6 5 3 2 1 0-1 -2 0q1 0q3 05q1 05q3 06q1 06q3

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Handel Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne WYKŁAD 2 Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne PLAN WYKŁADU Przedmiot makroekonomii Wzrost gospodarczy stagnacja wahania koniunktury Inflacja bezrobocie Krzywa Phillipsa (inflacja a bezrobocie)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro Ocena sytuacji gospodarczej W lipcu br. nadal poprawiały się nastroje inwestorów w USA. Wskaźnik ISM obrazujący popyt przedsiębiorstw wzrósł w lipcu do poziomu 51,8 pkt. wobec 49,8 pkt. w czerwcu br. Poprawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE

ANALIZY I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE ANALIZY I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE Katarzyna Piętka-Kosińska CASE Doradcy Sp. z o.o Warszawa, 25.6.213 Otoczenie gospodarcze Polski w 212 r. i 213 r. % 5 4 3 2 1-1 Prognozy Komisji Europejskiej: dynamika

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Wzrost PKB w drugim kwartale 2016 zaskoczył

Wzrost PKB w drugim kwartale 2016 zaskoczył Wzrost gospodarczy pozostaje stabilny podobnie jak i prognozy Fora Analysis, Sierpień 2016 Wzrost PKB w drugim kwartale 2016 zaskoczył pozytywnie w przeciwieństwie do wyników za pierwszy kwartał. Oczekiwania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu,

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu, I. Ocena sytuacji gospodarczej W kwietniu br. nadal pogarszały się nastroje wśród przedsiębiorstw strefy euro; nastąpił spadek indeksów obrazujących kondycję przemysłu i popyt inwestycyjny w tym regionie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE

Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE grudzień 2012 Adrian Burda, Karol Urban Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE Ogłoszony 30 listopada 2012 r. wskaźnik PKB dla Polski zaskoczył wielu analityków. Co prawda

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2015

Podsumowanie I półrocza 2015 Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r.

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r. 79 Barometr Regionalny Nr 2(2) 21 Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 21 r. Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Andrzej Salej Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Prezentowany

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1998 1999 Wzrost gospodarczy Inflacja Finanse publiczne Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Inwestycje Wynagrodzenia Rynek pracy Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo