PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ"

Transkrypt

1 PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność i wykonalność działań b. Obliczenia w pamięci i na kalkulatorze 2. Podzielność a. Cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10. Uzasadnienie niektórych z nich b. Liczby pierwsze i złożone 3. Liczby wymierne. a. Działania na liczbach wymiernych. b. Własności działań. c. Równość liczb wymiernych d. Porównywanie liczb wymiernych e. Obliczenia w pamięci i na kalkulatorze f. Rozwinięcie dziesiętne liczby wymiernej: skończone i nieskończone okresowe 4. Zaokrąglanie liczb 5. Szacowanie wyniku obliczeń B. Procenty (12) 6. Procenty. a. Jaki to procent? b. Ile podrożało? 7. Obliczanie procentu danej liczby 8. Obliczanie liczby, której procent jest dany 9. Złożone obliczenia procentowe 10. Promile 11. Proste zadania z treścią C. Wyrażenia algebraiczne (22) 12. Co to jest wyrażenie algebraiczne 13. Rachunek symboliczny 14. Zapis treści wyrażonych w języku naturalnym w postaci wyrażenia algebraicznego 15. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego 16. Jednomiany 17. Sumy algebraiczne a. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych b. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne c. Mnożenie sum algebraicznych 18. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 19. Wzory skróconego mnożenia i zastosowania 20. Przekształcanie wzorów 1

2 D. Potęgi i pierwiastki (16) 21. Potęga o wykładniku naturalnym 22. Działania na potęgach a. Iloczyn i iloraz potęg o tych samych podstawach b. Potęgowanie potęgi c. Potęgowanie iloczynu i ilorazu 23. Potęga o wykładniku zerowym i ujemnym 24. Notacja wykładnicza 25. Pierwiastek 26. Działania na pierwiastkach a. Pierwiastek z iloczynu b. Pierwiastek z ilorazu c. Iloczyn pierwiastków d. Iloraz pierwiastków e. Podnoszenie pierwiastka do kwadratu f. Pierwiastek z kwadratu liczby 27. Pierwiastek trzeciego stopnia 28. Liczby niewymierne E. Równania i nierówności (16) 29. Równania liniowe z jedną niewiadomą 30. Rozwiązywanie równań liniowych 31. Ile rozwiązań ma równanie liniowe 32. Zadania z treścią (równania) 33. Zadania z treścią z procentami 34. Nierówności liniowe z jedną niewiadomą 35. Zadania z treścią (nierówności) F. Funkcje (20) 36. Pojęcie funkcji a. Określenie funkcji b. Dziedzina i przeciwdziedzina. Zbiór wartości c. Funkcje nieliczbowe i liczbowe d. Różne sposoby określania funkcji (opis słowny, graf, tabelka, wykres, wzór). 37. Wykres funkcji 38. Własności funkcji a. Miejsce zerowe b. Dodatnie i ujemne wartości funkcji c. Monotoniczność 39. Wielkości proporcjonalne 40. Wielkości odwrotnie proporcjonalne 41. Funkcja liniowa i jej wykres 42. Współczynniki funkcji liniowej 43. Własności funkcji liniowej G. Układy równań (26) 44. Układy dwóch równań liniowych 45. Metoda podstawiania i przeciwnych współczynników 46. Ile rozwiązań może mieć układ równań liniowych? 47. Graficzne rozwiązywanie układów równań 48. Zadania tekstowe 49. Układy trzech i więcej równań liniowych. Wyznaczniki. H. Statystyka opisowa (metodą projektu) (8) 50. Zbieranie, opracowywanie i prezentacja danych 51. Różne rodzaje wykresów i innych sposobów prezentowania danych 2

3 52. Ćwiczenie powyższego w praktyce zastosowanie w fizyce i naukach społecznych 53. Miary tendencji centralnej średnia, mediana, moda 54. Miary rozrzutu odchylenie maksymalne i standardowe I. Zbiory (8) 55. Pojęcie zbioru 56. Działania na zbiorach a. Dodawanie zbiorów b. Część wspólna (iloczyn) c. Różnica 57. Zawieranie się zbiorów. Podzbiory 58. Podzbiory zbioru liczb rzeczywistych 59. Przedziały liczbowe 60. Moc zbioru 61. Zbiory nieskończone J. Trygonometria (14) 62. Definicje funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym i układzie współrzędnych 63. Wartości funkcji trygonometrycznych dla wybranych kątów 64. Wartości funkcji trygonometrycznych tablice trygonometryczne, kalkulator 65. Miara łukowa kąta 66. Podstawowe tożsamości trygonometryczne 67. Wzmianka o wzorach redukcyjnych 68. Najprostsze zastosowania geometryczne K. Liczby (35) 69. Cechy podzielności cd (6, 11). 70. Liczby pierwsze i złożone. Podzielność. 71. NWD i NWW. Algorytm Euklidesa. 72. Dzielenie z resztą. Kongruencje 73. Niedziesiątkowe systemy liczenia 74. Liczby rzeczywiste 75. Działania na liczbach rzeczywistych. Własności działań 76. Wartość bezwzględna i jej własności 77. Zamiana ułamka dziesiętnego okresowego na zwykły 78. Dowód niewymierności 2. Inne przykłady liczb niewymiernych 79. Szacowanie wyników działań, w których występują liczby niewymierne. 80. Pierwiastek dowolnego stopnia 81. Potęga o wykładniku wymiernym 82. Złożone wyrażenia arytmetyczne 83. Obliczenia procentowe 84. Zadania praktyczne (z treścią) 85. Elementy matematyki finansowej lokaty bankowe i kredyty L. Wyrażenia algebraiczne (20) 86. Wzory skróconego mnożenia i ich niebanalne zastosowania 87. Wielomiany 88. Wyrażenia wymierne 89. Dowodzenie nierówności M. Równania, nierówności i układy równań (20) 90. Równania, nierówności i układy równań liniowych z parametrem 91. Układy nierówności z jedną niewiadomą 92. Nierówności liniowe z dwiema niewiadomymi i ich układy 93. Proste równania z modułem 94. Równania kwadratowe 95. Równania diofantyczne 3

4 N. Funkcje (15) 96. Funkcja liniowa (powtórzenie) 97. Funkcja kwadratowa i jej własności (miejsca zerowe, monotoniczność, wierzchołek, zbiór wartości, wykres) 98. Funkcja y = 1/x i jej wykres 99. Wzmianka o funkcji wykładniczej 100. Zastosowanie komputera do rysowania wykresów funkcji i badania ich własności 101. Praktyczne zastosowanie wiedzy o funkcjach O. Kombinatoryka (15) 102. Zliczanie elementów zbiorów skończonych 103. Zasada mnożenia 104. Permutacje, 105. Kombinacje 106. Zasada włączeń i wyłączeń 107. Zasada szufladkowa Dirichleta P. Elementy rachunku prawdopodobieństwa (14) 108. Doświadczenie losowe przykłady 109. Zdarzenie elementarne. Zbiór zdarzeń elementarnych 110. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa 111. Zdarzenie przeciwne 112. Suma zdarzeń 113. Prawdopodobieństwo geometryczne GEOMETRIA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 2 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Podstawowe figury geometryczne (10) 1. Punkt. Prosta, półprosta 2. Położenie prostych na płaszczyźnie 3. Odcinek 4. Kąt 5. Płaszczyzna i półpłaszczyzna 6. Uwagi o aksjomatach geometrii 7. Okrąg i koło 8. Trójkąt. Wielokąt 9. Podstawowe konstrukcje B. Trójkąty i czworokąty (30) 10. Kąty przy równoległych 11. Suma kątów wewnętrznych trójkąta i wielokątów 12. Nierówność trójkąta 13. O miejscu geometrycznym punktów 14. Zależności między elementami trójkąta 15. Odcinki w trójkącie: symetralne, dwusieczne, wysokości, środkowe 16. Szczególne punkty w trójkącie 17. Przystawanie trójkątów. Cechy przystawania 18. Czworokąty 19. Kwadrat i prostokąt 20. Równoległobok 4

5 21. Trapez 22. Pole trójkąta. Wzór Herona 23. Pola i obwody czworokątów i wielokątów C. Koło i okrąg (16) 24. Kąty w kole. Łuk 25. Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym 26. Styczna do okręgu 27. Twierdzenie o kącie między styczną i cięciwą i inne twierdzenia o stycznych 28. Wzajemne położenie prostej i okręgu 29. Wzajemne położenie dwóch okręgów 30. Pole i obwód koła. Liczba π 31. Długość łuku i pole wycinka i odcinka kołowego D. Twierdzenie Pitagorasa (15) 32. Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne 33. Dowody twierdzenia Pitagorasa 34. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego 35. Trójkąty o kątach 90, 45, 45 i 90, 30, 60 E. Przekształcenia geometryczne (16) 36. Izometrie 37. Symetria osiowa 38. Symetria środkowa 39. Figury osiowo- i środkowosymetryczne 40. Przesunięcie równoległe 41. Parkietaże 42. Obrót 43. Jednokładność i podobieństwo 44. Wielokąty foremne F. Twierdzenie Talesa i podobieństwo (20) 45. Twierdzenie Talesa 46. Zastosowanie twierdzenia Talesa 47. Podział odcinka 48. Jednokładność 49. Podobieństwo 50. Podobieństwo trójkątów. Cechy podobieństwa trójkątów 51. Obwody i pola figur podobnych G. Wielokąty i okręgi (10) 52. Okrąg wpisany i opisany na trójkącie 53. Okrąg wpisany i opisany na czworokącie 54. Twierdzenie Ptolemeusza 55. Wielokąty foremne H. Wektory (6) 56. Pojęcie wektora. Przesunięcie równoległe 57. Mnożenie wektora przez liczbę 58. Dodawanie wektorów 59. Odejmowanie wektorów 5

6 I. Konstrukcje geometryczne (15) J. Zastosowanie funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania zagadnień geometrii płaskiej (12) 60. Obliczanie długości odcinków w trójkącie prostokątnym 61. Zastosowanie funkcji trygonometrycznych do obliczania obwodów, pól i odcinków w figurach K. Proste i płaszczyzny w przestrzeni (12) 62. Proste równoległe, prostopadłe, skośne 63. Prosta równoległa i prostopadła do płaszczyzny 64. Kąt między prostymi w przestrzeni 65. Kąt między prostą i płaszczyzną 66. Kąt między płaszczyznami 67. Rzut prostopadły punktu i innych figur na płaszczyznę L. Wielościany (18) 68. Graniastosłupy 69. Siatki i rzuty graniastosłupów 70. Odcinki i kąty w graniastosłupach 71. Pola i objętości graniastosłupów 72. Ostrosłupy 73. Siatki i rzuty ostrosłupów 74. Odcinki i kąty w ostrosłupach 75. Pola i objętości ostrosłupów 76. Bryły foremne 77. Przekroje brył 78. Zastosowanie funkcji trygonometrycznych do zagadnień geometrii przestrzennej M. Bryły obrotowe (12) 79. Walec 80. Stożek 81. Kula 82. Przekroje brył N. Figury w układzie współrzędnych (20) 83. Układ współrzędnych 84. Opis położenia punktów w układzie współrzędnych 85. Wektory w układzie współrzędnych i ich zastosowanie 86. Iloczyn skalarny 87. Równanie prostej a. Kierunkowe b. Ogólne c. Parametryczne 88. Prostopadłość i równoległość prostych 89. Równanie okręgu 90. Płaszczyzna w przestrzeni 91. Wektory w przestrzeni 92. Prosta w przestrzeni O. Przekształcenia geometryczne w układzie współrzędnych (12) 93. Opis przekształceń geometrycznych w układzie współrzędnych 94. Przesunięcie równoległe 95. Symetria osiowa 6

7 96. Symetria środkowa 97. Obrót (szczególne przypadki) 98. Jednokładność P. Geometria trójkąta zaawansowane twierdzenia (12) 99. Twierdzenie Cevy 100. Twierdzenie Menelaosa 101. Twierdzenie sinusów 102. Twierdzenie cosinusów 7

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016 PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI I INFORMATYKI Gimnazjum nr 38 im Marii Skłodowskiej - Curie 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18 a Tel 22 826 97 92 Dyr. mgr Małgorzata Król 1. Nazwa innowacji:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna EGZMIN MTURLNY 0 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 0 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie. (0 ) Obszar standardów Modelowanie matematyczne Opis

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza wybranych zadańmaturalnych z poziomu podstawowego z lat

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2013-2016

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2013-2016 Jednostka Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu Moduł 2 / Algebra liniowa kształcenia/ Kod modułu kształcenia/ Kod Erasmusa Punkty ECTS 9 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KARTA KURSU. 1. Przedmioty podstawowe z matematyki. 1.1 Wstęp do logiki i teorii mnogości

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KARTA KURSU. 1. Przedmioty podstawowe z matematyki. 1.1 Wstęp do logiki i teorii mnogości I. ROGRM TUDIÓ pierwszego stopnia prowadzonych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu edagogicznego w Krakowie od roku akademickiego 2010/2011 (karty kursów, wymagania do egzaminu licencjackiego) TUDI IERZEGO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI MATERIAŁY POMOCNICZE DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ALEKSANDER RYBSKI NOWY SĄCZ - 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo