Proces implementacji strategii. dr inŝ. Piotr Kubiński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces implementacji strategii. dr inŝ. Piotr Kubiński"

Transkrypt

1 Proces implementacji strategii koncepcje, metody, doświadczenia dr inŝ. Piotr Kubiński Seminarium DCSR Wrocław

2 Implementacja strategii - definicja Implementacja strategii jest poszukiwaniem zasobów, których właściwe (odpowiednie do warunków, warunkowe) zastosowanie prowadzi do osiągnięcia strategicznych celów organizacji J.M. Lehner

3 Sposoby wdraŝania strategii duŝe ZaangaŜowanie pracowników w formułowanie i wdroŝenie strategii małe Sposób rozkazodawczy Sposób reorganizacyjny Sposób kolaboracyjny Sposób kulturowy Sposób oddolny duŝe Źródło: opracowanie własne ZaangaŜowanie dyrektora naczelnego w formułowanie i wdraŝanie strategii małe

4 Planistyczna versus ewolucyjna koncepcja strategii Planistyczna koncepcja strategii reprezentowana m.in. przez H.I. Ansoffa i R.L. Ackoffa zakłada, Ŝe organizacje formułując plany strategiczne mogą i powinny kształtować swoją przyszłość w sposób racjonalny i uporządkowany. Zgodnie z tym podejściem formułowanie strategii jest formalnym, zdyscyplinowanym procesem szeroko wykorzystującym skomplikowane procedury i instrumenty planistyczne (prognostyczne). Ewolucyjna koncepcja strategii. H. Mintzberg, E. Wrapp czy J.B. Quinn. przyjęli skrajnie odmienne podejście, twierdząc, Ŝe w tak złoŝonym i turbulentnym otoczeniu formułowanie precyzyjnych, długookresowych planów nie tylko nie zdaje egzaminu, ale wręcz nie ma sensu. Otoczenie przedsiębiorstwa jest tak bardzo turbulentne, Ŝe zamiast Ŝmudnie wypracowywać złoŝone procedury i narzędzia planistyczne naleŝy raczej nauczyć się adaptować do zmiennych warunków zewnętrznych, inaczej mówiąc nauczyć się wykorzystywać okazje pojawiające się w otoczeniu w sposób nagły i nieoczekiwany. W tym rozumieniu strategia wykluwa się w trakcie działalności rynkowej firmy i nie da się jej określić a priori w postaci formalnego planu zawierającego zadania do realizacji.

5 Strategia zamierzona (podejście synoptyczne) oraz wyłaniająca się (podejście inkrementalne) Strategia zamierzona Strategia przemyślana Strategia realizowana Strategia nierealizowana Strategia wyłaniająca się Źródło: H. Mintzberg

6 Formułowanie strategii w podejściu synoptycznym Faza formułowania strategii Faza implementacji strategii Źródło: opracowanie własne

7 System celów strategicznych w koncepcji strategicznych programów funkcjonalnych CELE STRATEGICZNE NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wzrost wartości rynkowej Spółki Stworzenie zintegrowanego układu organizacyjno-kapitałowego w branŝy młynarskiej pod przywództwem Firmy Y Skoncentrowanie działalności na branŝy młynarskiej, przy przebudowie pozostałych obszarów działania Uzyskanie silnej pozycji konkurencyjnej STRATEGICZNE CELE W OBSZARACH FUNKCJONALNYCH MARKETING I RYNEK ORGANIZACJA I KADRY MAJĄTEK I PRODUKCJA FINANSE Stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania Osiągnięcie wysokiego poziomu techniki i technologii Zapewnienie zdolności finansowania rozwoju Spółki Stworzenie podmiotu rynkowego o duŝym potencjale Osiągnięcie zdolności realizacji kompleksowych inwestycji w branŝy młynarskiej (obiekty pod klucz) Wykreowanie przejrzystego wizerunku rynkowego Wzmocnienie pozycji rynkowej poza młynarstwem Wzrost sprzedaŝy i udziału w rynku Zorganizowanie efektywnego systemu dystrybucji Przekształcenie Firmy Y na zdecentralizowany układ organizacyjny w formie grupy spółek o silnych powiązaniach kapitałowych Stworzenie kompleksowego systemu planowania i kontroli Zbudowanie systemu sterowania wynikiem Wzmocnienie polityki kadrowej, w tym usprawnienie systemu motywacyjnego skutkujące wzrostem zarobków Wzmocnienie funkcji badań i rozwoju, nabycie nowych umiejętności technicznych Stworzenie systemu zarządzania procesami inwestycyjnymi Kompleksowa wymiana majątku produkcyjnego Usprawnienie systemu zarządzania produkcją Osiągnięcie trwale wysokiej rentowności Uzyskanie zdolności kredytowej Dokapitalizowanie Spółki pod kątem moŝliwości finansowania rozwoju Poszerzenie oferty rynkowej o moŝliwości zorganizowania finansowania inwestycji Źródło: opracowanie własne

8 Koncepcja zrównowaŝonej karty wyników R. Kaplana i D. Nortona Klient: Finanse: Wizja i strategia Procesy wewnętrzne: Rozwój: Źródło: R.S. Kaplan i D.P. Norton

9 Przykład strategii przedsiębiorstwa branŝy energetycznej ujętej w czterech perspektywach zrównowaŝonej karty wyników Perspektywa: Cel główny: Cele szczegółowe: Maksymalizacja Finansowa rentowności kapitałowej z zachowaniem Właściwe kształtowanie odpowiedniego poziomu kapitału zaangaŝowanego zadłuŝenia Maksymalizacja zwrotu z kapitału Optymalizacja nadwyŝki finansowej Klienta Utrzymanie poziomu przychodów ze sprzedaŝy ciepła i zapewnienie zbytu na energię elektryczną Utrzymanie realnego poziomu cen i wielkości sprzedaŝy ciepła Uzyskanie przychodów z rynku energii elektrycznej umoŝliwiających zwrot inwestycji Uzyskanie przychodów z handlu emisjami Procesów wewnętrznych Reorganizacja procesów wewnętrznych uwzględniająca uruchomienie inwestycji Optymalizacja pracy źródeł do momentu uruchomienia inwestycji Zmiana organizacji Spółki porządkująca procesy zarządzania: biznesem, zasobami i eksploatacją Optymalizacja procesów wytwarzania po uruchomieniu inwestycji Rozwoju Restrukturyzacja potencjału majątkowego i ludzkiego Likwidacja 2 kotłowni lokalnych Likwidacja części urządzeń wytwórczych Przygotowanie kadry do uruchomienia inwestycji Zagospodarowanie majątku nieprodukcyjnego (sprzedaŝ lub dzierŝawa) Źródło: opracowanie własne Ograniczenie poziomu zatrudnienia Poszerzenie kwalifikacji załogi (w sferze produkcji, marketingu, handlu e.e. itd.) Wydzielenie funkcji pomocniczych (outsourcing)

10 Formułowanie i implementacja strategii w podejściu inkrementalnym model spirali Faza formułowania strategii Faza implementacji strategii Źródło: opracowanie własne

11 Koncepcja zarządzania strategicznego General Management Navigator Jak chcielibyśmy tworzyć w przedsiębiorstwie strategiczne przedsięwzięcia? Kształtowanie Jak chcielibyśmy pozycjonować przedsiębiorstwo się względem poszczególnych grup interesu? (relacje zewnętrzne) W jaki sposób tworzone są w przedsiębiorstwie strategiczne przedsięwzięcia? Refleksja W jaki sposób przedsiębiorstwa pozycjonują się względem poszczególnych grup interesu? (relacje zewnętrzne) Geneza Proces (Jak?) Inicjowanie Pozycjonowanie Mierzenie wyników Modyfikowanie Tworzenie wartości Istota, Treść (Co?) W jaki sposób zapewnia się wdroŝenie przedsięwzięć i jak są one modyfikowane? Wprowadzenie MW: Jak przedsiębiorstwa obserwują i oceniają swoje przedsięwzięcia strategiczne? W jaki sposób przedsiębiorstwa organizują proces tworzenia wartości? (relacje wewnętrzne) Źródło: Müller-Stewens G., Lechner Ch. Jak chcielibyśmy zapewnić wdroŝenie przedsięwzięć strategicznych i i jak je modyfikować? MW: Jak chcielibyśmy obserwować i oceniać przedsięwzięcia strategiczne przedsiębiorstwa? Jak chcielibyśmy kształtować tworzenie wartości w przedsiębiorstwie? (relacje wewnętrzne)

12 Koncepcje i narzędzia implementacji strategii Narzędzia implementacji strategii Plany taktyczne i operacyjne Dostosowanie struktur organizacyjnych Dostosowanie zasobów kadrowych Koncepcje implementacji strategii Strategiczne programy funkcjonalne Koncepcja dźwigni kierowania STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA Inne przekrojowe koncepcje implementacji Strategiczna karta wyników Koncepcja GMN Adaptacja kultury do strategii Źródło: opracowanie własne Inne narzędzia implementacji Stworzenie Systemu Informacji i Komunikacji Strategicznej

13 Implementacja strategii w praktyce gospodarczej doświadczenia Problem wdraŝania strategii zauwaŝyli m.in. R.S. Kaplan i D.P. Norton, którzy wytykają wady aktualnie stosowanych systemów zarządzania. Wg ich badań: aŝ 41% dyrektorów nie wie, w jaki sposób wcielić w Ŝycie strategię (wśród menedŝerów niŝszego szczebla odsetek ten wyniósł aŝ 93%), wynagrodzenie 74% menedŝerów wyŝszego szczebla i mniej niŝ 10% menedŝerów średniego szczebla, powiązane jest z realizacją strategii, 45% przedsiębiorstw w ogóle nie dokonuje przeglądu strategii i nie podejmuje decyzji dotyczących strategii, alokacja zasobów nie jest powiązana z realizacją strategii (np. przez budŝetowanie), niezadowalająca jest takŝe znajomość strategii przez pracowników.

14 Koncepcje i narzędzia implementacji strategii Narzędzia implementacji strategii Plany taktyczne i operacyjne Dostosowanie struktur organizacyjnych Dostosowanie zasobów kadrowych Koncepcje implementacji strategii Strategiczne programy funkcjonalne Koncepcja dźwigni kierowania STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA Inne przekrojowe koncepcje implementacji Strategiczna karta wyników Koncepcja GMN Adaptacja kultury do strategii Źródło: opracowanie własne Inne narzędzia implementacji Stworzenie Systemu Informacji i Komunikacji Strategicznej

15 Środki implementacji strategii rozwoju 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% plan krótkookresowe plan średniookresowe controlling dostosowanie struktur szkolenie pracowników informowanie pracown. dostosow. potencjału kadr. strategie funkcjonalne dostosowanie syst. motyw. adaptacja kultury inne BSC Źródło: Kubiński P. (2002) Badania Welge, Al.-laham Badania własne

16 Ocena realizacji strategii dokonana przez polskie przedsiębiorstwa wyniki badań bardzo duŝa (e) 3,0 0,6 0,3 0,9 2,0 1,0-1,1-0,1 0,0-1,0 Ocena -2,0-3,0 znajomość strategii przez pracowników powiązanie budŝetów ze strategią powiązanie wynagrodzeń ze strategią znajomość metod wdraŝania zgodność działań ze strategią bardzo mała (e) Źródło: Kubiński P. (2002, s )

17 Dziękuję za uwagę dr inŝ. Piotr Kubiński

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji

Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL )

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) Dr Joanna Jasińska Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) I: Geneza, pojęcie i cele zarządzania kapitałem ludzkim Etapy zarządzania kapitałem ludzkim : Opieka socjalna (1915 1920) Administrowanie kadrami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015 Jelenia Góra wrzesień 2008 - czerwiec 2009 Spis treści 1. Streszczenie...2 2. Analiza strategiczna

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki związanej z

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie.

Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie. Agnieszka Bojnowska Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Polska Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie. Wstęp Zmiany w strukturze podażowej rynku, wzrost

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi Znaczenie ZZL Modele ZZL

Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi Znaczenie ZZL Modele ZZL Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi Znaczenie ZZL Modele ZZL UŜywane skróty i pojęcia ZZL zarządzanie zasobami ludzkimi SZZL- strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi HR (ang.) Human Resources

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo