POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa"

Transkrypt

1 V Ds. 194/06 Warszawa, dn. 11 grudnia 2006 roku POSTANOWIENIE 0 umorzeniu sledztwa Mariusz Wajda Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Srödmiescie - Pölnoc delegowany do Prokuratury Okr~gowej w Warszawie w sprawie niedopelnienia obowi'!,zk6w nalecytej dbalosci o interesy maja.,tkowe PZU SA, tj. o czyn z art kk na podstawie art., 17 1 pkt 1 kpk postanowil: umorzyc sledztwo : w sprawie niedopelnienia w okresie pomit;;!dzy marcem 2005 r. a pa.zdziernikiem 2005 roku w Warszawie obowiqzk6w nalezytej dbalosci o interesy maja.,tkowe PZU S.A. przez czlonk6w zarzq,du tej sp6lki poprzez doprowadzenie do niekorzystnego rozporzq,dzenia mieniem w blizej nieustalonej kwocie, nie mniejszej jednak niz kilkanascie milion6w zlotych)w zwiqzku z prowadzeniem kampanii reklamowej pt. " stop wariatom drogowym", a nast(!pnie wyzbyciein si~ powierzchni reklamowych za zanizona., kwot(! w postaci billboard6w z przeznaczeniem na kampaniv wyborczq, Platformy Obywatelskiej i wyrzq,dzenie w ten spos6b znacznej szkody majq,tkowej w mieniu PZU S.A., tj. o przest(!pstwo zart kk na podstawie art pkt 1 kpk - wo bec braku danych dostatecznie uzasadniaja.,cych podejrzenie popelnienia przestypstwa.

2 UZASADNIENIE W dniu r. do Prokuratury Okr~gowej w Warszawie wplynq,l przekazany wedlug wlasciwosci z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie protok6l ustnego zawiadomienia o pope.l:nieniu przest~pstwa Prokuraturze Krajowej przez Jacka K1 - Posla na Sejm RP. zlozony w Z tresci protokolu ustnego zawiadomienia o przest~pstwie wynika, ze Jacek Kurski powziq,l z dw6ch zr6del informacje z kt6rych mialo wynikac, ze wi~kszosc srodk6w z kt6rych pokryte zostaly koszty kampanii wyborczej Donalda Tuska na Urzq,d Prezydenta RP pochodzilo z PZU S.A. Mechanizm finansowania tej kampanii mial miec zwiqzek z prowadzonq, przez PZU S.A. od lata 2005 r. kampaniq, reklamowq, pt. "stop wariatom drogowym". Wedlug informator6w Jacka K specjalnie zmieniono haslo kampanii na "stop wariatom drogowym", zeby sztucznie sprowokowac i wywolac protest Stowarzyszenia Psychiatr6w Polskich, kt6re mialo oswiadczyc, ze takie haslo kampanii obra2a osoby niepelnosprawne umyslowo. Wtedy PZU S.A. wycofalo sie z tej kampanii i polecilo firmie pr-owskiej za posrednictwem kt6rej zleca.l:o kampani~, rynku za jakiekolwiek pieniq,dze. odsprzedanie jej na Zdaniem Jacka K sprawa zosta.l:a z g6ry ukartowana z przedstawicielami sztabu wyborczego Donalda Tuska w taki spos6b aby to wlasnie sztab Donalda Tuska kupil nosniki reklamowe warte kilkadziesiq,t milion6w zlotych za 3 procentich wartosci. Sztab Donalda Tuska skorzystal z tej okazji i doslownie zalal ca.l:q, Polsk~ billboardami o tresci : "Prezydent Tusk-czlowiek z zasadami". Przeslankq, potwierdzajq,cq, taki bieg zdarzeri. sq, wypowiedzi czlonk6w sztabu Donalda Tuska z kampanii prezydenckiej, wskazujq,ce, ze ich sztab wyborczy wydal na billboardy sume rz~du 1,5 miliona zlot,ych, co bylo kwotq, siedmiokrotnie mniejszq, niz kwota wydatk6w Prawa i Sprawiedliwosci na billboardy. Wedlug zawiadamiajq,cego firma PZU mog.l:a przy tej transakcji skorzystac z jednej z firm reklamowych zwiq,zanych z synem zaloeyciela Platformy

3 Obywatelskiej Andrzeja 0 lub firm~ "Just". ;hodzi o firm~ "Duck Faber Family" Z analizy tresci zawiadomienia o przest~pstwie wynika nadto, ze informacje,kt6re powzictl Jacek K mia.ly wskazywac, ze przed kamparriet wyborczct zostal zawarty nieformalny uklad mi~dzy liderami Platformy Obywatelskiej, a prezesem PZU Cezarym Stypulkowskim, w kt6rym Prezes PZU S.A. gwarantowal sfinansowanie w opisany spos6b kampanii wyborczej Donalda Tuska, a liderzy Platformy Obywatelskiej gwarantowali utrzymanie Stypulkowskiemu "status quo", czyli stanowiska po wyborach. Przeslankct komfortu dla obu stron przy zawarciu tego ukladu byly niezwykle wysokie notowania sondaiowe Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentamych i Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. Waznym lctcznikiem miedzy Platformct Obywatelskct, a PZU byl Stefan K<: Zespolu ds. programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej, zatrudniony jednoczesnie, na wysoko platnej funkcji w PZU S.A. Zr6dlami informacji Jacka K z finansowaniem kampanii wyborczej Donalda Tuska szef üa temat nieprawidlowosci zwiqzanych byly dwie osoby zatrudnione w PZU S.A, a mianowicie Ewa Bt - Dyrektor Biura Prawnego Centrali PZU S.A. oraz Wlodzimierz s, - byly czlonek zarzctdu PZU S.A. w latach , a nastepnie koordynator d.s. bezpieczenstwa PZU S.A. Przesluchany uzupelniajqco w charakterze swiadka Jacek K~ eznal 'ze informacje wskazujctce,ze pomiedzy liderami Platformy Obywatelskiej, a Prezesem PZU Cezarym Stypulkowskim doszlo do nieformalnego ukladu, kt6ry dotyczyl finansowania przez PZU kampanii wyborczej Donalda Tuska uzyskal od Ewy B Wedlug relacji Jacka K ' i Wlodzimierza S ) informacje dotyczctce mechanizmu ukrytego sponsorowania kampanii Platformy Obywatelskiej przez PZU powzictl od Ewy H Ten mechanizm mial polegac na wykupieniu przez PZU i zarezerwowaniu kosztownych nosnik6w reklamowych na kampanie "stop wariatom drogowym", potem na z g6ry ukartowanym wycofaniu si~ z tej

4 karnpanii i p6zniej za pomoca. lancuszka posrednik6w "wpuszczenia na te nosniki Donalda Tuska". Opisany wyzej mechanizrn potwierdzil mu Wlodzimierz 8< -, kt6ry wskazal mu tez, ze Jolanta Kl...; - Dyrektor Biura Zarza.du PZU osobiscie miala zawiadomic Stowarzyszenie Psychiatr6w Polskich, zeby wystosowalo protest przeciwko nazwie kampanii by w ten spos6b sklonic PZU do wycofania si~ kampanii z tej co dalo by pretekst do odsprzedania zwolnionych nosnik6w reklamowych za 3% ich wartesei rynkowej. Z analizy tresci zeznan J acka K o wynika, ze Wlodzimierz S byl dla niego osoba. wiarygodna. w tyrn znaczeniu, iz rna do czynienia z rozrn6wca. konkretnyrn, kt6ry ma wiedz~ Rozrnawiaja.c z nirn odni6sl wra±enie, ze m6wi potwierdzonych, a nie plotkach. na ternat tzw. afery billbordowej. mu o sprawach Wedlug swiadka Stefan K: byl la.cznikiern mi~dzy Platforma. Obywatelska., a PZU poniewa2 la.czyl kluczowe funkcje w obu instytucjach i patronowal licznyrn zwiqzkorn Cezarego S Obywatelska.. Z tresci zeznan Jacka Kurskiego wynika nadto z Platforma. ze istotnym eiernentern swiadcza.cym o powiqzaniu kampanii PZU z kampania. Platformy Obywatelskiej jest powiqzanie kapitalowe udzialowc6w firmy "Just" z domem -rnediowym MediaConcept, kt6ry obsh1giwal kampank Platformy Obywatelskiej. Z tresci zeznan zlozonych przez Ew~ B> wynika, ze z J ackiern Kl spotkala si~ tylko raz. Rozmawiala z nim o bardzo r6znych sprawach, w tyrn dotycza.cych PZU SA. W czasie tej rozmowy Jacek K zapytal o kampank pt. "stop wariatom drogowym". To bylajedna ze spraw o kt6rej glosno si~ m6wilo w PZU SA. W czasie rozrnowy z Jackiem K - zaznaczyla mu, ze sprawa dotycza.ca tej kampanii jest tematem dyskusji korytarzowych wsr6d pracownik6w PZU SA, a zwlaszcza dyrektor6w Biur. Wedlug jej relacji pracownicy PZU m6wili mi~dzy soba., ze w rarnach tej

5 kampanii moglo byc ukryte finansowanie Platformy Obywatelskiej, czy Donalda Tuska. M6wilo siy o tym,ze czysc billboard6w, a takze czysc czasu antenowego- telewizyjnego mogla byc udostypniona Donaldowi Tuskowi. Ewa B< Kl zaznaczyla, ze wszystkie informacje,kt6re przekazala Jackowi mialy jedynie charakter zaslyszanych informacji, natomiast swiadek osobiscie nie dysponowal zadnymi dokumentami w tym zakresie, ani ich nie widzial. W rozmowie z J ackiem Kl 1 Ewa Be 1 wyrazila jedynie osobistq oceny, ze kampanii jak tez ja. poprzedzaja.cych caloksztalt okolicznosci towarzysza.,cych tej moze wskazywac na uzasadnione przypuszczenie, ze kra.za.,ca plotka moze okazac siy prawdziwa w jakims ~ stopniu. Mianowicie wkr6tce po objyciu stanowiska Prezesa zarza.du przez Cezarego S zostal zatrudniony w PZU SA jego wieloletni wsp6lpracownik z Banku Handlowego i doradca Pan Stefan K zeszlym roku jeszcze :. W przed rozpoczyciem kampanii "stop wariatom drogowym" ujawniona zostala publicznie informacja, ze Pan K zatrudniony w PZU pisze program gospodarczy dla Platformy Obywatelskiej. Okazalo siy potem,ze Pan Kc jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na stanowisko Ministra Finans6w lub Ministra Skarbu. Wsr6d pracownik6w PZU komentowano,ze wieloletnia przyja.zn i wsp6lpraca miydzy Panern S 1 i Panern K w przypadku objycia przez Pana K stanowiska Ministra Skarbu gwarantowalaby Cezaremu S nieusuwalnosc ze stanowiska prezesa PZU. Druga. okolicznoscia. wzbudzaja,ca. WB"tpliwosci CO do przeprowadzenia tej kampanii byl fakt, ze przed rozpoczeciem tej kampanii Pani Iwona Ryniewicz - dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej 1 Marketingu dokonala wymiany praktycznie calej obsady Biura. Pierwotnie kampania miala nosic haslo "stop piratom drogowym". Kiedy pokazalo s1e haslo stop "wariatom drogowym" to bylo krytycznie komentowane wsr6d pracownik6w PZU. M6wiono, ze nie ma potocznego okreslenia " wariat drogowy'' Nikt takiego okreslenia nie slyszal. Kolejna rzecz kt6ra wzbudzala emocje dotyczyla agencji reklamowej Just i okolicznosci wylonienia jej dla potrzeb tej kampanii. Powolano Komisje

6 przetargowa., zlozonf\ z przedstawicieli PZU SA i PZU Zycie. Wydarzyl s1~ pewien incydent w pracach tej komisji polegajf\cy na tym,ze czlonek tej Komisji Pan Krzysztof L; 6wczesny zast~pca Dyrektora Biura Marketingu PZU Zycie zostal odsunkty od prac w tej komisji bo nie podobal mu si~ wyb6r agencji Just. R6wniez sam wyb6r agencji Just byl komentowany wsr6d pracownik6w poniewa± byla to firma malo znana, zas kampania "stop wariatom drogowym" byla jednf\ z najwi~kszych kampanii PZU w ostatnich latach. Poza tym na rynku agencja Just miala opini~ agencji malo kreatywnej i bardzo drogiej. Okazalo si~,ze w tym samym czasie kiedy PZU korzystalo z agencji Just to akurat agencjf\ medialnfl kt6ra o bslugiwala kampani~ medialna. Donalda Tuska byla firma MediaConcept. Potwierdzila to sama Platforma Obywatelska. Na stronach internetowych Gazety Wyborczej z dnia r. jest przyznanie tego faktu. Zdaniem swiadka pewne czynnosci zwiqzane z tf\ kampania. mogly odbywac s1~ poza PZU na poz1om1e dom6w medialnych i agencji reklamowych, bo jezeli chodzi o umowy kt6re wplywaly do zaopiniowania do biura prawnego to byly to klasyczne umowy i od radcy prawnego kt6ry je opiniowal nie bylo zadnych informacji 0 nieprawidlowosciach. Wedlug wiedzy tegoz swiadka kampania "stop wariatom drogowym" byla finansowana z funduszu prewencyjnego PZU, kt6ry byl nadzorowany przez Pania., Iwan~ R: i zostala przeprowadzona do konca. Tresc zeznan Ewy B swiadczqcej 0 ~ wskazuje,ze nie posiada ona zadnej wiedzy tym aby komitet wyborczy Platformy Obywatelskiej wykupil bcldz wynajql od PZU, czy tez firm wsp6lpracuja.cych z PZU nosniki reklamowe. Wiedza tego swiadka opiera sk jedynie na tzw. "fama publica". Przesluchany w charakterze swiadka Wlodzimierz S. zeznal, ze mechanizm zaprezen towany przez J acka K ; dotycza.cy wspomagania Platformy Obywatelskiej przez PZU jest wiarygodny. Z drugiej jednak strony nale2y zauwa2yc,ze swiadek ten nie posiada zadnej ~onkretnej wiedzy na temat nieprawidlowosci w funkcjonowaniu Biura Marketingu i Reklamy PZU SA, w tym w zakresie finansowania kampanii wyborczej Platformy

7 Obywatelskiej. Jego wiedza w tym zakresie jest czerpana wyla,cznie z r6znych opawiesei, czy tez relacji jakie kra.zyly wsr6d pracownik6w PZU SA. Z zeznafl tego swiadka wynika nadto, ze nie przekazal Jackowi K1 zadnych dowod6w swiadcza,cych 0 kampania, reklamowa, PZU SA. Przesluchany w charakterze swiadka Cezary St pierwszej polowie 2005 r. zwr6cono si~ nieprawidlowosciach w zwia,zku z zeznal, ze w do kilku agencji reklamowych i dom6w mediowych o przygotowanie zalozen do kampanii reklamowej. W tym celu sporza,dzony zostal stosowny "brief' oparty o pewne konsultacje z Policjq i dane statystyczne wynikaja,ce z jej wiedzy. W tym przetargu bralo udzial kilka firm.byla powolana Komisja Przetargowa kt6ra ostatecznie przedstawila wyniki swoich prac, relacjonowane przez Panis, Dyrektor R rekomendowano Agencj~ agencj~ P6zna, wwsnq 2005 roku w wyniku tego post~powania JUST z Poznania, kt6ra wyprzedzila w finale DFF z siedziba, w Warszawie, kt6ra wczesniej obslugiwala w PZU niekt6re kampanie. Przedstawiono mu w6wczas proponowane zalozenia tej kampanii oraz projekty graficzne rozwia,zai:t. Od samego pocza,tku kluczowym wa,tkiem proponowanej kampanii bylo u2ycie okreslenia " wariat". Z tego co swiadek pami~ta nigdy nie pojawilo si~ slowo " pirat". Mniej wi~cej w maju 2005 roku kampania ta zostala zaakceptowana, konsekwentnie zakonczone bylo post~powanie przetargowe na dom mediowy i po akceptacji przez zarza,d zostaly zawarte umowy z firmami Just i s, Kampania ruszyla z tego co pami~ta w pocza,tkach lipca 2005 r. Poniewa.Zjak wynikalo z badail policyjnych najwi~ksza wypadkowosc na polskich drogach przypada na miesia,ce : lipiec, sierpien i pa:zdziernik, w zwia,zku z tym tak tez byla planowana podstawowa cz~sc tej kampanii. Mniej wi~cej drugiej polowie lipca w mediach pojawila si~ dyskusja ' kt6rej zr6dlem bylo stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kt6re kwestionowalo etycznosc uz:ycia slowa " wariat" w tresci tej kampanii. Byl kr6tki okres dyskusji wewn~trznej gdzie dyskutowano jak si~ w tych okolicznosciach zachowac i ostatecznie zwyci~2yl pogla,d swiadka,ze kampania ma byc kontynuowana bez zmian, chyba, ze Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w

8 podejmie przeciwko PZU systematyczne kroki prawne, kt6re zagrazal:yby reputacji PZU lub samej kampanii. Swiadek uznal za celowe wydanie stosownego oswiadczenia przez PZU wyjasniaja"cego intencje i motyw podjycia tej kampanii. 0 ile pamiyta takie oswiadczenie zostalo wydane w koncu lipca, chyba roku. Wedlug najlepszej wiedzy swiadka kampania byla kontynuowana w pierwotnym zamysle i w zakresie, kt6ry wynikal z oryginalnie przyjytego media planu. Nie dotarly do niego zadne sygnaly aby w tym zakresie mialy miejsce jakiekolwiek zmiany. Kampania ta zostala podsumowana finalna" prezentacjq, na zarza"dzie z przedstawieniem jej wynik6w w stosunku do zalozen, jej zakresu oraz koszt6w. Z tresci zeznan Cezarego St_ _ ' wynika,ze nigdy w zadnych okolicznosciach,zaden polityk z jakiejkolwiek partii w okresie 16 lat jego pracy na stanowisku Prezesa najwiykszych instytucji finansowych nie podjql jakiejkolwiek rozmowy na temat finansowania jakiejkolwiek partii politycznej lub wybor6w. W spos6b kategoryczny zaprzeczyl jakoby przy okazji prowadzenia kampanii "stop wariatom drogowym" ktokolwiek rozmawial z nim na temat wykorzystania tej kampanii dla jakichkolwiek politycznych cel6w. Budzet tej kampanii byl planowany na kwoty 16 mln zlotych, ale z tego co pamiyta wydano ok. 15 mln zlotych. Na tzw. outdoor obejmujq,cy r6wniez billboardy wydano ok. 9 mln zlotych z tym,ze na same billboardy wydano ok. 3 mln zlotych. Podstawa" prawna" uruchomienia tej kampanii byla uchwala zarza"du jak r6wniez przewidywany i planowany budzet funduszu prewencyjnego PZU S.A. Budzet funduszu prewencyjnego jest planowany w trakcie procesu planistycznego na nastypny rok, w tym wypadku w konc6wce 2004 r i na pocza"tku 2005 roku. Ostatecznie "breef' w tej spraw1e, wobec agencji reklamowych byl prezentowany chyba w marcu 2005 r. z zaproszeniem agencji reklamowych. Po zamkniyciu przetargu oraz doprecyzowaniu szczeg616w kampanii decyzja" zarza"du uruchomiono tq, kampani~. Zgodnie z wiedza" swjadka Stefan Kawalee nie uczestniczyl w k_ampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, okresowo bral urlopy z kt6rych czysc na pewno zwia"zana byla z jego aktywnoscia" poza PZU.

9 Wedlug Cezarego S _ ~ stwierdzenie Jacka K ),ze PZU wykupilo kampank~ za kwot~ ok. 50 mln zlotych nie odpowiada prawdzie poniewa± lq,czna wartose tej kampanii zostala zabudzetowana na kwot~ ok. 16 mln zlotych. Informatorzy Pana Jacka K pomylili tq, kwot~ z kwotq, lq,cznych wydatk6w na marketing i reklam~ jakq, PZU czyni w ciqgu roku i raportuje. Przesluchany w charakterze swiadka Marcin N1 - dyrektora grupy Starlink,kt6ry zajmuje si~ planowaniem i zakupem medi6w dla potrzeb kampanii reklamowych zeznal,ze firma Starlink w 2005 roku w styczniu lub lutym przystq,pila do przetargu na obslug~ reklamowq, firmy PZU SA.W zadaniu przetargowym, kt6re postawilo przed nimi PZU SA jednym z dw6ch zadan bylo zaplanowanie kampanii prewencyjnej, kt6ra potem otrzymala nazwe "stop wariatom drogowym". Starlink przygotowal projekt tej kampanii od strony medi6w. Propozycja spotkala si~ wygranym przetargu uzgodniono ostateczna. wersj~ z uznaniem ze strony klienta.po kampanii. Klient podpisal plany mediowe, zas Starink zakupil czas i przestrzen reklamowa.,na potrzeby tej kampanii. z tego CO swiadek pami~ta Starlink wynaja.l na potrzeby kampanii tablice reklamowe od trzech firm. Byly to firmy AMS, Stroer,Cityboard Media. Finansowanie zakupu nosnik6w reklamy zewnetrznej odbywa si~ zwyczajowo w ten spos6b, ze PZU upowa±nia Starlink do zakupu nosnik6w reklamowych zgodnie z zaakceptowanym media-planem.starlink wynajmuje nosniki w firmach reklamy zewn~trznej, a nast~pnie przedstawia PZU dokumentacj~ zwia.zanq, z wyklejeniem kampanii. Firmy reklamy zewn~trznej przedstawiajq, nast~pnie faktury. Faktury te sq, wystawiane na podstawie um6w zawartych z firmq, Starlink ( spelniajq,ce zalozenia podpisanych pomi~dzy PZU a firma Starlink plan6w mediowych oraz zam6wien wystawianych przez PZU w oparciu o te plany ). Faktury od poddostawc6w ( firm outdoorowych ) lq,cznie z dokumentacjq, zdj~ciowq, wyklejenia kampanii sq, podstawa. do obcia.zenia klienta w tym przypadku PZU kosztami kampanii. Sq, dwie mozliwosci przekazania pieni~dzy przez PZU na potrzeby kampanii reklamowej. Po pierwsze PZU placi za kampank reklamowq, w oparciu o

10 faktury poddostawc6w medi6w. Drugi przypadek jest taki i wyst~puje gl6wnie w przypadku TVP SA, ze sciq,gamy przedplat~ od klienta na potrzeby kampanii reklamowej. Wartose kampanii reklamowej PZU "stop wariatom drogowym" w lipcu i sierpniu 2005 r. na nosnikach reklamy zewn~trznej wyniosla , 26 zlotych.- zgodnie z planem mediowym. Z kolei wartose net - net ( bez wynagrodzenia agencji i bez vat-u ) nosnik6w reklamy zewn~trznej, wyniosla za ten okres ,98 zl. W tej kwocie miescila si~ r6wniez wartose billboard6w ale takze nakladki na wlewaki paliw na stacjach benzynowych. Swiadek nie pami~ta w chwili obecnej na jaki okres kampani~ przewidziano. Na pewno kampania " stop wariatom drogowym" obejmowala miesia.ce lipiec i sierpien, wrzesien oraz pazdziernik 2005 roku. Kampania w paidzierniku 2005 obejmowala wylq,cznie kampaniy na nosnikach reklamy zewnytrznej. Firma Starlink nie otrzymala zadnych sygnal6w aby do firm reklamy zewn~trznej zwracano siy o odkupienie powierzchni reklamowych. Kampania realizowana przez Dom Mediowy Starlink odbyla si~ planami zaakceptowanymi przez PZU i nie byla przerywana. Przesluchany w charakterze swiadka Jaroslaw R zgodnie z - czlonek zarzq,du firmy Starlink zeznal,ze w pierwszej polowie 2005 r. wygrali przetarg na obslugy PZU SA. W trakcie tego przetargu firma Starlink prezentowala strategi~ na kampani~, kt6ra potem byla nazywana " stop wariatom drogowym". Wartose podpisanego przez PZU SA zlecenia na kampani~ reklamowq, jest zgodna z podpisanymi przez firm~ Starlink umowami z firmami dostarczajq,cymi nosniki reklamy zewn~trznej. Byly to firmy AMS, Stroer i CityBoard. W rarnach um6w z dostawcami medi6w sq, oni zobowiqzani do dostarczenia dowod6w rozpocz~cia kampanii tzn. JeJ wyklejenia. Dostarczane sq, zdjycia na. dow6d tego,ze kontrakt jest realizowany. Nie ma takiej praktyki na rynku aby firmy mediowe dostarczaly zdjycia obrazujq,ce ostatni dzien kampanii. Przesluchana w charakterze swiadka Iwona R, - b. dyrektor Biura Komunikacji korporacyjnej i Marketingu PZU SA zeznala,ze kampania o

11 przyj~tej nazwie "stop wariatom drogowym" zostala zaakceptowana z budzetem 16 mln zlotych, kt6ry to budzet obejmowal zakup medi6w (radio, telewizja,internet, outdoor - czyli nosniki reklamy zewn~trznej ),produkcj~ i venty. Pod zalozenia kampanii dom mediowy Starlink przygotowal tzw. media plan, kt6ry obejmowal wszystkie media. Outdoor zostal zaplanowany na miesia.,ce lipiec- sierpieii. oraz na pa.zdziernik. Dom mediowy przedstawil listy nosnik6w i ich lokalizacji. Na outdoor PZU wydalo ok. 3,6 mln zl,w tym byly koszty umieszczenia logo tej akcji na nalewakach w stacjach paliw. Cala akcja byla zaplanowana tak aby wkkszosc wydatk6w reklamowych byla w lipcu i sierpniu, natomiast kampania pa.zdziernikowa miala charakter przypominaja.,cy. Pomimo protestu Stowarzyszenia Psychiatr6w Polskich kampania byla kontynuowana. Przesluchany w charakterze swiadka Jacek J1 -prezes zarza.,du Just sp z.o.o. zeznal,ze w dniu r. zostala podpisana umowa z PZU SA na swiadczenie uslug reklamowych-kreatywnych Pierwszym zadaniem wynikaja.,cym z tej umowy byla kampania prezentowana w trakcie procedury przetargowej nazwanej od pocza.,tku "stop wariatom". Po wygranym przetargu w trakcie dyskusji firma Just zaproponowala rozszerzenie sloganu przez dadanie slowa "drogowym". Wedlug swiadka dyskusja i krytyka kampanii nie spowodowala zmiany plan6w kampanii, kt6ra zostala zrealizowana na bazie takich samych zalozeii. jak na pocza.,tku w przyj~tym planie. Sp6lka PZU SA nigdy nie wycofala si~ zadnym jej etapie. Przesluchany w charakterze swiadka Artur K z realizacji tej kampanii na - doradca klienta w firmie Just zeznal,ze bral udzial w przygotowywaniu kampanii reklamowej pod haslem "Stop wariatom drogowym" - na etapie przetargu. Uczestnictwo w tych czynnosciach nalezalo do jego normalnych obowiqzk6w sluzbowych. Wedlug wiedzy swiadka to PZU zaprosilo agencj~ "Just" do przetargu. Byly takze zaproszone inne agencj~ reklamowe w tym "Faber Family".,_ Agencja ta i inne agencje przegraly z Just przetarg. Jest przyj~te, ze agencja aby przysta.,pic do prezentacji swojego pomyslu najplerw musi wykazac

12 organizatorowi przetargu swoje kompetencje, tzn. zaprezentowac swoje doswiadczenia, umiejetnosci, dokonania. Jesli zostan(1 one zaakceptowane przez organizatora przetargu to wtedy organizator przesyla brief. Omawiany brief dotyczyl dw6ch przyklad6w dzialalnosci ATL. ATL jest to dzialalnosc w takich mediach jak telewizja, radio, prasa, reklama zewnetrzna. Drugq, postaciq, jest BTL -jest to dzialalnosc reklamowa w postaci akcji samplingowej - rozdawanie material6w np. w markecie, mailing- rozsylanie reklam, organizacja konkurs6w i inne. W efekcie pracy zespolu powolanego w Just powstala prezentacja przedstawiona takze z moim udzialem w W arszawie w PZU. Prezentacja spotkala sie z aprobatq gdyz firma zostala zaproszona do drugiego etapu. Ten drugi etap polegal na tym, ze opracowano odpowiedzi na pytania organizatora przetargu, nastepowalo to takze w formie prezentacji. Etap ten shizyc mial organizatorowi przetargu do ostatecznego wyboru agencji. TakZe i ten etap wygral Just. Kampania reklamowa dotyczyla r6wniez billboard6w. Agencja "Just" nie zostala zaproszona do jakichkolwiek rozm6w na temat zakupu jakichkolwiek medi6w w tym powierzchni reklamowej. R6wnolegle z przetargiem na kreacj~ byl prowadzony przetarg na zakup medi6w. "Just" nigdy nie zostal zaproszony do przetargu na zakup medi6w i rola tej agencji w przypadku reklamy zewnetrznej zostala ograniczona do pomyslu na plakat. Swiadkowi nie nie jest wiadomo, aby billboardy z akcji reklamowej "Stop wariatom drogovvym" zostaly wykorzystane do kampanii wyborczej. Wedlug wiedzy swiadka nigdy w agencji nie bylo pomyslu, aby ta kampania nosila haslo "Stop piratom drogowym". Przesluchany w charakterze swiadka Maciej K ~ -Wiceprezes Zarzqdu firmy Just zeznal, ze w II kwartale 2005 r. firma. otrzymala z PZU SA z siedzibg, w Warszawie zaproszenie do udzialu w przetargu dotyczqcym obslugi reklamowej PZU SA. Chodzilo o reklam~ produkt6w ubezpieczeniowych PZU SA. Organizator przetargu nie informowal oferent6w o kontrkandydatach przetargowych. Pr_zedmiotem przetargu bylo promowanie produkt6w PZU SA, przy czym umowa miala zostac zawarta na okres 3 lat. Majg,c na wzgl~dzie okres obowiq,zywania umowy byla to bardzo

13 korzystna oferta przetargowa. Ewentualne wygranie przez firm~ JUST przetargu umozliwialo de facto utworzenie oddzialu firmy na terenie Warszawy. Kr6tko m6wia,c, posiadanie siedziby r6wniez na terenie Warszawy. Do czasu sfinalizowania przetargu zorganizowanego aby egzystowac na rynku konieczne jest w 2005 r. uslugi na rzecz PZU SA w Warszawie swiadczyla firma DougFaberFamily. 0 tej wlasnie firmie m6wil pan Jacek K emitowanym w dniu 13 czerwca 2006 r. w stacji TVN. w programie telewizyjnym "Teraz my" Po otrzymaniu zaproszenia do udzialu w przetargu firma Just dokonala prezentacji dotychczasowej dzialalnosci. Prezentacja miala miejsce na przelomie marca i czerwca 2005 r. Wszystkie prace dotyczqce udzialu firmy JUST Sp. z o.o. w przetargu jak i opracowywame wszelkiej dokumentacji zlecono pracownikowi Arturowi F Drugim wykonawcq dokumentacji byl Mareirr Q, kt6ry pracuje w oddziale JUST Sp. z o.o. w Warszawie. Oni opracowali calc\ kampani~ reklamowa,, kt6rej tematem byla spoleczna kampania prewencyjna zatytulowana przez firm~ JUST Sp. z o.o. "Stop wariatom drogowym". Organizatorowi przetargu chodzilo o zmniejszenie wyplat z tytulu ubezpieczen komunikacyjnych w nast~pstwie zmiany zachowan uczestnik6w ruchu drogowego w Polsce. Temu mialy sluiyc r6znie ksztaltowane reklamy w telewizji, radiu i na nosnikach reklamy zewn~trznej. Ta akcja nigdy nie nazywala si~ "Stop piratom drogowym". Akcja ta celowo zostala nazwana "Stop wariatom drogowym", aby w spos6b emocjonalny dotrzec do swiadomosci spoleczenstwa. W dniach 1 czerwca 2005 r. i 22 czerwca 2005 r. firma Just zawarla z PZU SA i PZU na Zycie SA umowy o wsp6lpracy. Obie te umowy dotyczyly tzw. ATL - Above The Line tzn. telewizji, radia, prasy i reklamy zewn~trznej - outdoor. 30 paidziernika 2005 r. zostala zawarta z PZU SA umowa o wsp6lprac~ w zakresie BTL- Below The Line, dotyczqcym pozostalych medi6w i osobistych form promocji. Ta umowa dotyczyla konkretnej akcji obejmuja,cej okres od dnia 1 listopada 2005 r. do 28Jutego 2006 r.

14 Przesluchany w charakterze swiadka Leszek L - p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Personalnej i Marketingu PZU S.A. zeznal,ze kampania "stop wariatom drogowym" wedlug jego wiedzy miala ruszyc w dniu r. Byla to kampania finansowana z funduszu prewencyjnego, w kt6rq byly zaanga2:owane dwie firmy reklamowe : Just i Starlink Kampania na outdoorach zostala rozpocz~ta w dniu r. Pod koniec sierpnia padla propozycja aby w pa.zdzierniku 2005 r. zostawic billboardy tylko na wybranych trasach. Takq informacj~ mial przekazac pracownikom BKKiM Dominik Ka na spotkaniu wewn~trznym w dniu r. Z zeznan swiadka wynika,ze nie posiada wiedzy,czy ta propozycja zostala przyj~ta. Jego osobistym zdaniem kampania mogla byc wstrzymana telefonem dyrektora Biura. Od przelomu sierpnia i wrzesnia 2005 r. swiadek zauwa2:yl,ze billboard6w z kampaniq PZU bylo mniej. Z tego co dodatkowo zeznal w sp6lce krqzyly plotki, ze Prezes Stypulkowski finansowo wspiera kampank Platformy Obywatelskiej z pieni~dzy PZU S.A. Nie posiada jednak wiedzy na temat szczeg616w z tym zwiqzanych. w toku prowadzonego sledztwa przesluchano r6wniez inne oso by na okolicznosci ich wiedzy w zakresie dotyczqcym nieprawidlowosci w kampanii reklamowej PZU pt. "stop wariatom drogowym", a w szczeg6lnosci: Zdzislawa M a,malgorzat~ L,Janin~ E Ew~ K_, Ann~ K ; Tomasza F Zeznania tych swiadk6w nie nie wniosly do sprawy. W oparciu o dotychczasowq analiz~ akt sprawy ustalono, ze w rarnach kampanii pt. "stop wariatom drogowym", kt6ra byla finansowana ze srodk6w funduszu prewencyjnego wystawianie zlecen odbywalo si~ na podstawie og6lnych um6w ramowych okreslajqcych zasady stalej wsp6lpracy z firmami reklamowymi Starlink sp z.o.o.i Just sp z.o.o. W swietle nadeslanego przez PZU S.A. zestawienia koszt6w kampanii reklamowej pt. "stop wariatom drogowym" wynika,ze og6lna kwota tej

15 kampanii zamkn~la si~ kwota , 51 zlotych. Z powyzszego -wynika,ze kwota kampanii nie przekroczyla og6lnych wydatk6w przeznaczonych na jej realizacj~ w kwocie 16 mln zlotych przyj~tych PZU S.A. Nr UZ/354/2005. zgodnie z uchwala. Zarza.du Przesluchana w charakterze swiadka Elzbieta Sz< Be - b. Dyrektor Biura Audytu Wewn~trznego w PZU S.A. zeznala, ze w zakresie dotycza.cym funduszu prewencyjnego obowiqzywaly w PZU S.A. procedury dotycza.ce tego funduszu oraz zostal opracowany wz6r umowy prewencyjnej i jej zdaniem te procedury powinny byc przestrzegane w calym PZU, czyli innymi slowy umowy finansowane z funduszu prewencyjnego winny byc zaw1erane na wzorach um6w prewencyjnych. W tresci umo-wy kt6ra jest finansowana ze srodk6w prewencyjnych albo w jej tytule winno byc stwierdzenie, ze jest to umowa, kt6ra b~dzie prewencyjnego. Przesluchana w charakterze swiadka Ewa G Komunikacji Personalnej i Marketingu PZU S.A. finansowana z funduszu _ k- b. pracownik Biura zeznala, ze w Biurze zajmowala si~ funduszem prewencyjnym. Fundusz ten ma charakter celo-wy i jego srodki moga. byc przeznaczone tylko na okreslone zadania zwiqzane z bezpieczenstwem. Ka2da procedura finansowania kampanii z tego funduszu jest taka sama, tzn. jezeli sa. to niewielkie _ kwoty to w gr~ wchodzi tzw. - dotacja prewencyjna, natomiast jezeli jest to duza i zaplanowana kampania to jest cala procedura, kt6ra rozpoczyna si~ jest akceptowana kwota kampanii i jej szkielet. Wedlug relacji Ewy G. dokument6w tzn. dostawala wszystkie zlecenia wnioskiem na zarza.d, gdzie jej zadaniem byla merytoryczna obr6bka i faktury, kt6re byly akceptowane przez zarza.d. Kazde zlecenie bylo rejestrowane i stanowilo podstaw~ do wystawienia faktury. Ze wzgl~du na wielkosc kampanii nie byla w stanie jej monitorowac w tym sensie, ze nie miala obrazu calej kampanii. ~ Dodatkowo z uwagi na fakt, ze nie otrzymala kosztorysu tej kampanii nie mogla zweryfikowac zlecen i faktur, kt6re akceptowala. W zwiqzku z tym podstawa. do zatwierdzania faktur byla jej wlasna wiedza na temat budzetu

16 kampanii i okreslonych zaplanowanych w niej czynnosci. Brak kosztorysu oznaczal, ze otrzymujqc konkretne zlecenie nie mogla ustalic,czy jest to ostatnie zlecenie, czy ostateczna kwota do wydania w rarnach tej kampanii. w toku prowadzonego post~powania przesluchano w charakterze swiadk6w przedstawicieli firm wyklejajqcych plakaty reklamowe. Przesluchany w charakterze swiadka Henryk B - prezes zarzqdu firmy ZBW Elektronika zeznal,ze w okresie pomi~dzy lipcem- pa±dziernikiem 2005 r. jego firma otrzymywala zlecenia na wyklejanie billboard6w zwiqzanych z kampaniq prezydencka. od ClearChannel i News Outdoor Poland. Na zlecenie tych dw6ch firm wyklejano plakaty zar6wno Donalda Tuska jak tez i Lecha Kaczynskiego. Z firmami CityBoard, AMS i Stroer nie wsp6lpracowano we wskazanym okresie. Przesluchany w charakterze swiadka Bogdan Mc: wlasciciel firmy Bimex zeznal:,ze w okresie pomi~dzy lipcem- pa±dziemikiem 2005 r. jego firma otrzymywala zlecenia na wyklejanie billboardöw zwiqzanych z kampania. wyborczq od firm CityBoard, AMS i Stroer. Obecnie jednak nie pami~ta nazwisk kandydatöw. Jego firma nie zajmowala si~ wyklejaniem kampanii reklamowej pt. "stop wariatom drogowym". z zalqczonej przez swiadka listy klejen kampanii wyborczych wynika,ze firmy AMS i Stroer nie zlecily firmie Bimex ekspozycji plakatöw kandydata na prezydenta Donalda Tuska. Przesluchany w charakterze swiadka Andrzej Z _ - wlasciciel firmy PPHU Eko -Mont zeznal,ze w okresie lipiec - pa.zdziernik 2005 jego firma otrzymywala zlecenia na wyklejanie billboard6w z firmy News Outdoor Poland na wyklejanie tablic reklamowych - billboard6w z wizerunkiem Donalda Tuska - kandydata na Prezydenta RP. W wyniku przeliczenia zlecefl na podstawie wydruk6w komputerowych wynika ' ze wyklejono 530 plakat6w reklamuja"cych Donalda Tuska na terenie miasta Poznania co odbylo si~ w kilku turach klejenia tzn., ze niekt6re z tablic reklamowych

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 1 Warszawa 28 listopada 2007 S4d Rejononr d I r\\' a e'sz:lrn'1"- $ ró cl nic3 ei* rv lyarscnlvie W]'dsl*t Kal'nv *1. Marsz :lko'uvska 8l ü*-51? Warsrau'a Pokrz$rvdzon) :

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli URZAD GMINY PROTOKÓL Wplynelo Jeziorzany, dnia A..Y? woj. lubelskie,.... 20.o.rr. 155b L.dz zal. z przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Jeziorzany ul. Rynek 22 (21-146 Jeziorzany), REGON: 000540 647, zwanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich Nr ewidencyjny: - 0 1 / 0 Umowa o swiadczenie uslug brokerskich zawarta pomiedzy Domem Maklerskim Fio o.c.p., a.s., ICO 35 960 990, 811 06 Bratislava, Kollárovo námestie 15, zapisanym w rejestrze handlowym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia )- maja 2011 r. DL-P-III-43] -3/1 ] KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM.IO-48-J1 20])-05-10 CZLONKOWIE RADY MINIS

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Monitoring finansów wyborczych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Monitoring finansów wyborczych Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 Monitoring finansów wyborczych Warszawa 2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 Monitoring finansów wyborczych raport pod redakcją Adama Sawickiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo - 2 Wywi4zaniem sig ztych obietnic byla przeprowadzona w 1998 r. pierwsza tego typu operacja na polskirn rynku kapitalowym. Ka2dy,kto przez rok trzymal dziesiqi akcji banku. m6gl od 6 lipca do 6 paidziernlka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo