POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa"

Transkrypt

1 V Ds. 194/06 Warszawa, dn. 11 grudnia 2006 roku POSTANOWIENIE 0 umorzeniu sledztwa Mariusz Wajda Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Srödmiescie - Pölnoc delegowany do Prokuratury Okr~gowej w Warszawie w sprawie niedopelnienia obowi'!,zk6w nalecytej dbalosci o interesy maja.,tkowe PZU SA, tj. o czyn z art kk na podstawie art., 17 1 pkt 1 kpk postanowil: umorzyc sledztwo : w sprawie niedopelnienia w okresie pomit;;!dzy marcem 2005 r. a pa.zdziernikiem 2005 roku w Warszawie obowiqzk6w nalezytej dbalosci o interesy maja.,tkowe PZU S.A. przez czlonk6w zarzq,du tej sp6lki poprzez doprowadzenie do niekorzystnego rozporzq,dzenia mieniem w blizej nieustalonej kwocie, nie mniejszej jednak niz kilkanascie milion6w zlotych)w zwiqzku z prowadzeniem kampanii reklamowej pt. " stop wariatom drogowym", a nast(!pnie wyzbyciein si~ powierzchni reklamowych za zanizona., kwot(! w postaci billboard6w z przeznaczeniem na kampaniv wyborczq, Platformy Obywatelskiej i wyrzq,dzenie w ten spos6b znacznej szkody majq,tkowej w mieniu PZU S.A., tj. o przest(!pstwo zart kk na podstawie art pkt 1 kpk - wo bec braku danych dostatecznie uzasadniaja.,cych podejrzenie popelnienia przestypstwa.

2 UZASADNIENIE W dniu r. do Prokuratury Okr~gowej w Warszawie wplynq,l przekazany wedlug wlasciwosci z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie protok6l ustnego zawiadomienia o pope.l:nieniu przest~pstwa Prokuraturze Krajowej przez Jacka K1 - Posla na Sejm RP. zlozony w Z tresci protokolu ustnego zawiadomienia o przest~pstwie wynika, ze Jacek Kurski powziq,l z dw6ch zr6del informacje z kt6rych mialo wynikac, ze wi~kszosc srodk6w z kt6rych pokryte zostaly koszty kampanii wyborczej Donalda Tuska na Urzq,d Prezydenta RP pochodzilo z PZU S.A. Mechanizm finansowania tej kampanii mial miec zwiqzek z prowadzonq, przez PZU S.A. od lata 2005 r. kampaniq, reklamowq, pt. "stop wariatom drogowym". Wedlug informator6w Jacka K specjalnie zmieniono haslo kampanii na "stop wariatom drogowym", zeby sztucznie sprowokowac i wywolac protest Stowarzyszenia Psychiatr6w Polskich, kt6re mialo oswiadczyc, ze takie haslo kampanii obra2a osoby niepelnosprawne umyslowo. Wtedy PZU S.A. wycofalo sie z tej kampanii i polecilo firmie pr-owskiej za posrednictwem kt6rej zleca.l:o kampani~, rynku za jakiekolwiek pieniq,dze. odsprzedanie jej na Zdaniem Jacka K sprawa zosta.l:a z g6ry ukartowana z przedstawicielami sztabu wyborczego Donalda Tuska w taki spos6b aby to wlasnie sztab Donalda Tuska kupil nosniki reklamowe warte kilkadziesiq,t milion6w zlotych za 3 procentich wartosci. Sztab Donalda Tuska skorzystal z tej okazji i doslownie zalal ca.l:q, Polsk~ billboardami o tresci : "Prezydent Tusk-czlowiek z zasadami". Przeslankq, potwierdzajq,cq, taki bieg zdarzeri. sq, wypowiedzi czlonk6w sztabu Donalda Tuska z kampanii prezydenckiej, wskazujq,ce, ze ich sztab wyborczy wydal na billboardy sume rz~du 1,5 miliona zlot,ych, co bylo kwotq, siedmiokrotnie mniejszq, niz kwota wydatk6w Prawa i Sprawiedliwosci na billboardy. Wedlug zawiadamiajq,cego firma PZU mog.l:a przy tej transakcji skorzystac z jednej z firm reklamowych zwiq,zanych z synem zaloeyciela Platformy

3 Obywatelskiej Andrzeja 0 lub firm~ "Just". ;hodzi o firm~ "Duck Faber Family" Z analizy tresci zawiadomienia o przest~pstwie wynika nadto, ze informacje,kt6re powzictl Jacek K mia.ly wskazywac, ze przed kamparriet wyborczct zostal zawarty nieformalny uklad mi~dzy liderami Platformy Obywatelskiej, a prezesem PZU Cezarym Stypulkowskim, w kt6rym Prezes PZU S.A. gwarantowal sfinansowanie w opisany spos6b kampanii wyborczej Donalda Tuska, a liderzy Platformy Obywatelskiej gwarantowali utrzymanie Stypulkowskiemu "status quo", czyli stanowiska po wyborach. Przeslankct komfortu dla obu stron przy zawarciu tego ukladu byly niezwykle wysokie notowania sondaiowe Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentamych i Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. Waznym lctcznikiem miedzy Platformct Obywatelskct, a PZU byl Stefan K<: Zespolu ds. programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej, zatrudniony jednoczesnie, na wysoko platnej funkcji w PZU S.A. Zr6dlami informacji Jacka K z finansowaniem kampanii wyborczej Donalda Tuska szef üa temat nieprawidlowosci zwiqzanych byly dwie osoby zatrudnione w PZU S.A, a mianowicie Ewa Bt - Dyrektor Biura Prawnego Centrali PZU S.A. oraz Wlodzimierz s, - byly czlonek zarzctdu PZU S.A. w latach , a nastepnie koordynator d.s. bezpieczenstwa PZU S.A. Przesluchany uzupelniajqco w charakterze swiadka Jacek K~ eznal 'ze informacje wskazujctce,ze pomiedzy liderami Platformy Obywatelskiej, a Prezesem PZU Cezarym Stypulkowskim doszlo do nieformalnego ukladu, kt6ry dotyczyl finansowania przez PZU kampanii wyborczej Donalda Tuska uzyskal od Ewy B Wedlug relacji Jacka K ' i Wlodzimierza S ) informacje dotyczctce mechanizmu ukrytego sponsorowania kampanii Platformy Obywatelskiej przez PZU powzictl od Ewy H Ten mechanizm mial polegac na wykupieniu przez PZU i zarezerwowaniu kosztownych nosnik6w reklamowych na kampanie "stop wariatom drogowym", potem na z g6ry ukartowanym wycofaniu si~ z tej

4 karnpanii i p6zniej za pomoca. lancuszka posrednik6w "wpuszczenia na te nosniki Donalda Tuska". Opisany wyzej mechanizrn potwierdzil mu Wlodzimierz 8< -, kt6ry wskazal mu tez, ze Jolanta Kl...; - Dyrektor Biura Zarza.du PZU osobiscie miala zawiadomic Stowarzyszenie Psychiatr6w Polskich, zeby wystosowalo protest przeciwko nazwie kampanii by w ten spos6b sklonic PZU do wycofania si~ kampanii z tej co dalo by pretekst do odsprzedania zwolnionych nosnik6w reklamowych za 3% ich wartesei rynkowej. Z analizy tresci zeznan J acka K o wynika, ze Wlodzimierz S byl dla niego osoba. wiarygodna. w tyrn znaczeniu, iz rna do czynienia z rozrn6wca. konkretnyrn, kt6ry ma wiedz~ Rozrnawiaja.c z nirn odni6sl wra±enie, ze m6wi potwierdzonych, a nie plotkach. na ternat tzw. afery billbordowej. mu o sprawach Wedlug swiadka Stefan K: byl la.cznikiern mi~dzy Platforma. Obywatelska., a PZU poniewa2 la.czyl kluczowe funkcje w obu instytucjach i patronowal licznyrn zwiqzkorn Cezarego S Obywatelska.. Z tresci zeznan Jacka Kurskiego wynika nadto z Platforma. ze istotnym eiernentern swiadcza.cym o powiqzaniu kampanii PZU z kampania. Platformy Obywatelskiej jest powiqzanie kapitalowe udzialowc6w firmy "Just" z domem -rnediowym MediaConcept, kt6ry obsh1giwal kampank Platformy Obywatelskiej. Z tresci zeznan zlozonych przez Ew~ B> wynika, ze z J ackiern Kl spotkala si~ tylko raz. Rozmawiala z nim o bardzo r6znych sprawach, w tyrn dotycza.cych PZU SA. W czasie tej rozmowy Jacek K zapytal o kampank pt. "stop wariatom drogowym". To bylajedna ze spraw o kt6rej glosno si~ m6wilo w PZU SA. W czasie rozrnowy z Jackiem K - zaznaczyla mu, ze sprawa dotycza.ca tej kampanii jest tematem dyskusji korytarzowych wsr6d pracownik6w PZU SA, a zwlaszcza dyrektor6w Biur. Wedlug jej relacji pracownicy PZU m6wili mi~dzy soba., ze w rarnach tej

5 kampanii moglo byc ukryte finansowanie Platformy Obywatelskiej, czy Donalda Tuska. M6wilo siy o tym,ze czysc billboard6w, a takze czysc czasu antenowego- telewizyjnego mogla byc udostypniona Donaldowi Tuskowi. Ewa B< Kl zaznaczyla, ze wszystkie informacje,kt6re przekazala Jackowi mialy jedynie charakter zaslyszanych informacji, natomiast swiadek osobiscie nie dysponowal zadnymi dokumentami w tym zakresie, ani ich nie widzial. W rozmowie z J ackiem Kl 1 Ewa Be 1 wyrazila jedynie osobistq oceny, ze kampanii jak tez ja. poprzedzaja.cych caloksztalt okolicznosci towarzysza.,cych tej moze wskazywac na uzasadnione przypuszczenie, ze kra.za.,ca plotka moze okazac siy prawdziwa w jakims ~ stopniu. Mianowicie wkr6tce po objyciu stanowiska Prezesa zarza.du przez Cezarego S zostal zatrudniony w PZU SA jego wieloletni wsp6lpracownik z Banku Handlowego i doradca Pan Stefan K zeszlym roku jeszcze :. W przed rozpoczyciem kampanii "stop wariatom drogowym" ujawniona zostala publicznie informacja, ze Pan K zatrudniony w PZU pisze program gospodarczy dla Platformy Obywatelskiej. Okazalo siy potem,ze Pan Kc jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na stanowisko Ministra Finans6w lub Ministra Skarbu. Wsr6d pracownik6w PZU komentowano,ze wieloletnia przyja.zn i wsp6lpraca miydzy Panern S 1 i Panern K w przypadku objycia przez Pana K stanowiska Ministra Skarbu gwarantowalaby Cezaremu S nieusuwalnosc ze stanowiska prezesa PZU. Druga. okolicznoscia. wzbudzaja,ca. WB"tpliwosci CO do przeprowadzenia tej kampanii byl fakt, ze przed rozpoczeciem tej kampanii Pani Iwona Ryniewicz - dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej 1 Marketingu dokonala wymiany praktycznie calej obsady Biura. Pierwotnie kampania miala nosic haslo "stop piratom drogowym". Kiedy pokazalo s1e haslo stop "wariatom drogowym" to bylo krytycznie komentowane wsr6d pracownik6w PZU. M6wiono, ze nie ma potocznego okreslenia " wariat drogowy'' Nikt takiego okreslenia nie slyszal. Kolejna rzecz kt6ra wzbudzala emocje dotyczyla agencji reklamowej Just i okolicznosci wylonienia jej dla potrzeb tej kampanii. Powolano Komisje

6 przetargowa., zlozonf\ z przedstawicieli PZU SA i PZU Zycie. Wydarzyl s1~ pewien incydent w pracach tej komisji polegajf\cy na tym,ze czlonek tej Komisji Pan Krzysztof L; 6wczesny zast~pca Dyrektora Biura Marketingu PZU Zycie zostal odsunkty od prac w tej komisji bo nie podobal mu si~ wyb6r agencji Just. R6wniez sam wyb6r agencji Just byl komentowany wsr6d pracownik6w poniewa± byla to firma malo znana, zas kampania "stop wariatom drogowym" byla jednf\ z najwi~kszych kampanii PZU w ostatnich latach. Poza tym na rynku agencja Just miala opini~ agencji malo kreatywnej i bardzo drogiej. Okazalo si~,ze w tym samym czasie kiedy PZU korzystalo z agencji Just to akurat agencjf\ medialnfl kt6ra o bslugiwala kampani~ medialna. Donalda Tuska byla firma MediaConcept. Potwierdzila to sama Platforma Obywatelska. Na stronach internetowych Gazety Wyborczej z dnia r. jest przyznanie tego faktu. Zdaniem swiadka pewne czynnosci zwiqzane z tf\ kampania. mogly odbywac s1~ poza PZU na poz1om1e dom6w medialnych i agencji reklamowych, bo jezeli chodzi o umowy kt6re wplywaly do zaopiniowania do biura prawnego to byly to klasyczne umowy i od radcy prawnego kt6ry je opiniowal nie bylo zadnych informacji 0 nieprawidlowosciach. Wedlug wiedzy tegoz swiadka kampania "stop wariatom drogowym" byla finansowana z funduszu prewencyjnego PZU, kt6ry byl nadzorowany przez Pania., Iwan~ R: i zostala przeprowadzona do konca. Tresc zeznan Ewy B swiadczqcej 0 ~ wskazuje,ze nie posiada ona zadnej wiedzy tym aby komitet wyborczy Platformy Obywatelskiej wykupil bcldz wynajql od PZU, czy tez firm wsp6lpracuja.cych z PZU nosniki reklamowe. Wiedza tego swiadka opiera sk jedynie na tzw. "fama publica". Przesluchany w charakterze swiadka Wlodzimierz S. zeznal, ze mechanizm zaprezen towany przez J acka K ; dotycza.cy wspomagania Platformy Obywatelskiej przez PZU jest wiarygodny. Z drugiej jednak strony nale2y zauwa2yc,ze swiadek ten nie posiada zadnej ~onkretnej wiedzy na temat nieprawidlowosci w funkcjonowaniu Biura Marketingu i Reklamy PZU SA, w tym w zakresie finansowania kampanii wyborczej Platformy

7 Obywatelskiej. Jego wiedza w tym zakresie jest czerpana wyla,cznie z r6znych opawiesei, czy tez relacji jakie kra.zyly wsr6d pracownik6w PZU SA. Z zeznafl tego swiadka wynika nadto, ze nie przekazal Jackowi K1 zadnych dowod6w swiadcza,cych 0 kampania, reklamowa, PZU SA. Przesluchany w charakterze swiadka Cezary St pierwszej polowie 2005 r. zwr6cono si~ nieprawidlowosciach w zwia,zku z zeznal, ze w do kilku agencji reklamowych i dom6w mediowych o przygotowanie zalozen do kampanii reklamowej. W tym celu sporza,dzony zostal stosowny "brief' oparty o pewne konsultacje z Policjq i dane statystyczne wynikaja,ce z jej wiedzy. W tym przetargu bralo udzial kilka firm.byla powolana Komisja Przetargowa kt6ra ostatecznie przedstawila wyniki swoich prac, relacjonowane przez Panis, Dyrektor R rekomendowano Agencj~ agencj~ P6zna, wwsnq 2005 roku w wyniku tego post~powania JUST z Poznania, kt6ra wyprzedzila w finale DFF z siedziba, w Warszawie, kt6ra wczesniej obslugiwala w PZU niekt6re kampanie. Przedstawiono mu w6wczas proponowane zalozenia tej kampanii oraz projekty graficzne rozwia,zai:t. Od samego pocza,tku kluczowym wa,tkiem proponowanej kampanii bylo u2ycie okreslenia " wariat". Z tego co swiadek pami~ta nigdy nie pojawilo si~ slowo " pirat". Mniej wi~cej w maju 2005 roku kampania ta zostala zaakceptowana, konsekwentnie zakonczone bylo post~powanie przetargowe na dom mediowy i po akceptacji przez zarza,d zostaly zawarte umowy z firmami Just i s, Kampania ruszyla z tego co pami~ta w pocza,tkach lipca 2005 r. Poniewa.Zjak wynikalo z badail policyjnych najwi~ksza wypadkowosc na polskich drogach przypada na miesia,ce : lipiec, sierpien i pa:zdziernik, w zwia,zku z tym tak tez byla planowana podstawowa cz~sc tej kampanii. Mniej wi~cej drugiej polowie lipca w mediach pojawila si~ dyskusja ' kt6rej zr6dlem bylo stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kt6re kwestionowalo etycznosc uz:ycia slowa " wariat" w tresci tej kampanii. Byl kr6tki okres dyskusji wewn~trznej gdzie dyskutowano jak si~ w tych okolicznosciach zachowac i ostatecznie zwyci~2yl pogla,d swiadka,ze kampania ma byc kontynuowana bez zmian, chyba, ze Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w

8 podejmie przeciwko PZU systematyczne kroki prawne, kt6re zagrazal:yby reputacji PZU lub samej kampanii. Swiadek uznal za celowe wydanie stosownego oswiadczenia przez PZU wyjasniaja"cego intencje i motyw podjycia tej kampanii. 0 ile pamiyta takie oswiadczenie zostalo wydane w koncu lipca, chyba roku. Wedlug najlepszej wiedzy swiadka kampania byla kontynuowana w pierwotnym zamysle i w zakresie, kt6ry wynikal z oryginalnie przyjytego media planu. Nie dotarly do niego zadne sygnaly aby w tym zakresie mialy miejsce jakiekolwiek zmiany. Kampania ta zostala podsumowana finalna" prezentacjq, na zarza"dzie z przedstawieniem jej wynik6w w stosunku do zalozen, jej zakresu oraz koszt6w. Z tresci zeznan Cezarego St_ _ ' wynika,ze nigdy w zadnych okolicznosciach,zaden polityk z jakiejkolwiek partii w okresie 16 lat jego pracy na stanowisku Prezesa najwiykszych instytucji finansowych nie podjql jakiejkolwiek rozmowy na temat finansowania jakiejkolwiek partii politycznej lub wybor6w. W spos6b kategoryczny zaprzeczyl jakoby przy okazji prowadzenia kampanii "stop wariatom drogowym" ktokolwiek rozmawial z nim na temat wykorzystania tej kampanii dla jakichkolwiek politycznych cel6w. Budzet tej kampanii byl planowany na kwoty 16 mln zlotych, ale z tego co pamiyta wydano ok. 15 mln zlotych. Na tzw. outdoor obejmujq,cy r6wniez billboardy wydano ok. 9 mln zlotych z tym,ze na same billboardy wydano ok. 3 mln zlotych. Podstawa" prawna" uruchomienia tej kampanii byla uchwala zarza"du jak r6wniez przewidywany i planowany budzet funduszu prewencyjnego PZU S.A. Budzet funduszu prewencyjnego jest planowany w trakcie procesu planistycznego na nastypny rok, w tym wypadku w konc6wce 2004 r i na pocza"tku 2005 roku. Ostatecznie "breef' w tej spraw1e, wobec agencji reklamowych byl prezentowany chyba w marcu 2005 r. z zaproszeniem agencji reklamowych. Po zamkniyciu przetargu oraz doprecyzowaniu szczeg616w kampanii decyzja" zarza"du uruchomiono tq, kampani~. Zgodnie z wiedza" swjadka Stefan Kawalee nie uczestniczyl w k_ampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, okresowo bral urlopy z kt6rych czysc na pewno zwia"zana byla z jego aktywnoscia" poza PZU.

9 Wedlug Cezarego S _ ~ stwierdzenie Jacka K ),ze PZU wykupilo kampank~ za kwot~ ok. 50 mln zlotych nie odpowiada prawdzie poniewa± lq,czna wartose tej kampanii zostala zabudzetowana na kwot~ ok. 16 mln zlotych. Informatorzy Pana Jacka K pomylili tq, kwot~ z kwotq, lq,cznych wydatk6w na marketing i reklam~ jakq, PZU czyni w ciqgu roku i raportuje. Przesluchany w charakterze swiadka Marcin N1 - dyrektora grupy Starlink,kt6ry zajmuje si~ planowaniem i zakupem medi6w dla potrzeb kampanii reklamowych zeznal,ze firma Starlink w 2005 roku w styczniu lub lutym przystq,pila do przetargu na obslug~ reklamowq, firmy PZU SA.W zadaniu przetargowym, kt6re postawilo przed nimi PZU SA jednym z dw6ch zadan bylo zaplanowanie kampanii prewencyjnej, kt6ra potem otrzymala nazwe "stop wariatom drogowym". Starlink przygotowal projekt tej kampanii od strony medi6w. Propozycja spotkala si~ wygranym przetargu uzgodniono ostateczna. wersj~ z uznaniem ze strony klienta.po kampanii. Klient podpisal plany mediowe, zas Starink zakupil czas i przestrzen reklamowa.,na potrzeby tej kampanii. z tego CO swiadek pami~ta Starlink wynaja.l na potrzeby kampanii tablice reklamowe od trzech firm. Byly to firmy AMS, Stroer,Cityboard Media. Finansowanie zakupu nosnik6w reklamy zewnetrznej odbywa si~ zwyczajowo w ten spos6b, ze PZU upowa±nia Starlink do zakupu nosnik6w reklamowych zgodnie z zaakceptowanym media-planem.starlink wynajmuje nosniki w firmach reklamy zewn~trznej, a nast~pnie przedstawia PZU dokumentacj~ zwia.zanq, z wyklejeniem kampanii. Firmy reklamy zewn~trznej przedstawiajq, nast~pnie faktury. Faktury te sq, wystawiane na podstawie um6w zawartych z firmq, Starlink ( spelniajq,ce zalozenia podpisanych pomi~dzy PZU a firma Starlink plan6w mediowych oraz zam6wien wystawianych przez PZU w oparciu o te plany ). Faktury od poddostawc6w ( firm outdoorowych ) lq,cznie z dokumentacjq, zdj~ciowq, wyklejenia kampanii sq, podstawa. do obcia.zenia klienta w tym przypadku PZU kosztami kampanii. Sq, dwie mozliwosci przekazania pieni~dzy przez PZU na potrzeby kampanii reklamowej. Po pierwsze PZU placi za kampank reklamowq, w oparciu o

10 faktury poddostawc6w medi6w. Drugi przypadek jest taki i wyst~puje gl6wnie w przypadku TVP SA, ze sciq,gamy przedplat~ od klienta na potrzeby kampanii reklamowej. Wartose kampanii reklamowej PZU "stop wariatom drogowym" w lipcu i sierpniu 2005 r. na nosnikach reklamy zewn~trznej wyniosla , 26 zlotych.- zgodnie z planem mediowym. Z kolei wartose net - net ( bez wynagrodzenia agencji i bez vat-u ) nosnik6w reklamy zewn~trznej, wyniosla za ten okres ,98 zl. W tej kwocie miescila si~ r6wniez wartose billboard6w ale takze nakladki na wlewaki paliw na stacjach benzynowych. Swiadek nie pami~ta w chwili obecnej na jaki okres kampani~ przewidziano. Na pewno kampania " stop wariatom drogowym" obejmowala miesia.ce lipiec i sierpien, wrzesien oraz pazdziernik 2005 roku. Kampania w paidzierniku 2005 obejmowala wylq,cznie kampaniy na nosnikach reklamy zewnytrznej. Firma Starlink nie otrzymala zadnych sygnal6w aby do firm reklamy zewn~trznej zwracano siy o odkupienie powierzchni reklamowych. Kampania realizowana przez Dom Mediowy Starlink odbyla si~ planami zaakceptowanymi przez PZU i nie byla przerywana. Przesluchany w charakterze swiadka Jaroslaw R zgodnie z - czlonek zarzq,du firmy Starlink zeznal,ze w pierwszej polowie 2005 r. wygrali przetarg na obslugy PZU SA. W trakcie tego przetargu firma Starlink prezentowala strategi~ na kampani~, kt6ra potem byla nazywana " stop wariatom drogowym". Wartose podpisanego przez PZU SA zlecenia na kampani~ reklamowq, jest zgodna z podpisanymi przez firm~ Starlink umowami z firmami dostarczajq,cymi nosniki reklamy zewn~trznej. Byly to firmy AMS, Stroer i CityBoard. W rarnach um6w z dostawcami medi6w sq, oni zobowiqzani do dostarczenia dowod6w rozpocz~cia kampanii tzn. JeJ wyklejenia. Dostarczane sq, zdjycia na. dow6d tego,ze kontrakt jest realizowany. Nie ma takiej praktyki na rynku aby firmy mediowe dostarczaly zdjycia obrazujq,ce ostatni dzien kampanii. Przesluchana w charakterze swiadka Iwona R, - b. dyrektor Biura Komunikacji korporacyjnej i Marketingu PZU SA zeznala,ze kampania o

11 przyj~tej nazwie "stop wariatom drogowym" zostala zaakceptowana z budzetem 16 mln zlotych, kt6ry to budzet obejmowal zakup medi6w (radio, telewizja,internet, outdoor - czyli nosniki reklamy zewn~trznej ),produkcj~ i venty. Pod zalozenia kampanii dom mediowy Starlink przygotowal tzw. media plan, kt6ry obejmowal wszystkie media. Outdoor zostal zaplanowany na miesia.,ce lipiec- sierpieii. oraz na pa.zdziernik. Dom mediowy przedstawil listy nosnik6w i ich lokalizacji. Na outdoor PZU wydalo ok. 3,6 mln zl,w tym byly koszty umieszczenia logo tej akcji na nalewakach w stacjach paliw. Cala akcja byla zaplanowana tak aby wkkszosc wydatk6w reklamowych byla w lipcu i sierpniu, natomiast kampania pa.zdziernikowa miala charakter przypominaja.,cy. Pomimo protestu Stowarzyszenia Psychiatr6w Polskich kampania byla kontynuowana. Przesluchany w charakterze swiadka Jacek J1 -prezes zarza.,du Just sp z.o.o. zeznal,ze w dniu r. zostala podpisana umowa z PZU SA na swiadczenie uslug reklamowych-kreatywnych Pierwszym zadaniem wynikaja.,cym z tej umowy byla kampania prezentowana w trakcie procedury przetargowej nazwanej od pocza.,tku "stop wariatom". Po wygranym przetargu w trakcie dyskusji firma Just zaproponowala rozszerzenie sloganu przez dadanie slowa "drogowym". Wedlug swiadka dyskusja i krytyka kampanii nie spowodowala zmiany plan6w kampanii, kt6ra zostala zrealizowana na bazie takich samych zalozeii. jak na pocza.,tku w przyj~tym planie. Sp6lka PZU SA nigdy nie wycofala si~ zadnym jej etapie. Przesluchany w charakterze swiadka Artur K z realizacji tej kampanii na - doradca klienta w firmie Just zeznal,ze bral udzial w przygotowywaniu kampanii reklamowej pod haslem "Stop wariatom drogowym" - na etapie przetargu. Uczestnictwo w tych czynnosciach nalezalo do jego normalnych obowiqzk6w sluzbowych. Wedlug wiedzy swiadka to PZU zaprosilo agencj~ "Just" do przetargu. Byly takze zaproszone inne agencj~ reklamowe w tym "Faber Family".,_ Agencja ta i inne agencje przegraly z Just przetarg. Jest przyj~te, ze agencja aby przysta.,pic do prezentacji swojego pomyslu najplerw musi wykazac

12 organizatorowi przetargu swoje kompetencje, tzn. zaprezentowac swoje doswiadczenia, umiejetnosci, dokonania. Jesli zostan(1 one zaakceptowane przez organizatora przetargu to wtedy organizator przesyla brief. Omawiany brief dotyczyl dw6ch przyklad6w dzialalnosci ATL. ATL jest to dzialalnosc w takich mediach jak telewizja, radio, prasa, reklama zewnetrzna. Drugq, postaciq, jest BTL -jest to dzialalnosc reklamowa w postaci akcji samplingowej - rozdawanie material6w np. w markecie, mailing- rozsylanie reklam, organizacja konkurs6w i inne. W efekcie pracy zespolu powolanego w Just powstala prezentacja przedstawiona takze z moim udzialem w W arszawie w PZU. Prezentacja spotkala sie z aprobatq gdyz firma zostala zaproszona do drugiego etapu. Ten drugi etap polegal na tym, ze opracowano odpowiedzi na pytania organizatora przetargu, nastepowalo to takze w formie prezentacji. Etap ten shizyc mial organizatorowi przetargu do ostatecznego wyboru agencji. TakZe i ten etap wygral Just. Kampania reklamowa dotyczyla r6wniez billboard6w. Agencja "Just" nie zostala zaproszona do jakichkolwiek rozm6w na temat zakupu jakichkolwiek medi6w w tym powierzchni reklamowej. R6wnolegle z przetargiem na kreacj~ byl prowadzony przetarg na zakup medi6w. "Just" nigdy nie zostal zaproszony do przetargu na zakup medi6w i rola tej agencji w przypadku reklamy zewnetrznej zostala ograniczona do pomyslu na plakat. Swiadkowi nie nie jest wiadomo, aby billboardy z akcji reklamowej "Stop wariatom drogovvym" zostaly wykorzystane do kampanii wyborczej. Wedlug wiedzy swiadka nigdy w agencji nie bylo pomyslu, aby ta kampania nosila haslo "Stop piratom drogowym". Przesluchany w charakterze swiadka Maciej K ~ -Wiceprezes Zarzqdu firmy Just zeznal, ze w II kwartale 2005 r. firma. otrzymala z PZU SA z siedzibg, w Warszawie zaproszenie do udzialu w przetargu dotyczqcym obslugi reklamowej PZU SA. Chodzilo o reklam~ produkt6w ubezpieczeniowych PZU SA. Organizator przetargu nie informowal oferent6w o kontrkandydatach przetargowych. Pr_zedmiotem przetargu bylo promowanie produkt6w PZU SA, przy czym umowa miala zostac zawarta na okres 3 lat. Majg,c na wzgl~dzie okres obowiq,zywania umowy byla to bardzo

13 korzystna oferta przetargowa. Ewentualne wygranie przez firm~ JUST przetargu umozliwialo de facto utworzenie oddzialu firmy na terenie Warszawy. Kr6tko m6wia,c, posiadanie siedziby r6wniez na terenie Warszawy. Do czasu sfinalizowania przetargu zorganizowanego aby egzystowac na rynku konieczne jest w 2005 r. uslugi na rzecz PZU SA w Warszawie swiadczyla firma DougFaberFamily. 0 tej wlasnie firmie m6wil pan Jacek K emitowanym w dniu 13 czerwca 2006 r. w stacji TVN. w programie telewizyjnym "Teraz my" Po otrzymaniu zaproszenia do udzialu w przetargu firma Just dokonala prezentacji dotychczasowej dzialalnosci. Prezentacja miala miejsce na przelomie marca i czerwca 2005 r. Wszystkie prace dotyczqce udzialu firmy JUST Sp. z o.o. w przetargu jak i opracowywame wszelkiej dokumentacji zlecono pracownikowi Arturowi F Drugim wykonawcq dokumentacji byl Mareirr Q, kt6ry pracuje w oddziale JUST Sp. z o.o. w Warszawie. Oni opracowali calc\ kampani~ reklamowa,, kt6rej tematem byla spoleczna kampania prewencyjna zatytulowana przez firm~ JUST Sp. z o.o. "Stop wariatom drogowym". Organizatorowi przetargu chodzilo o zmniejszenie wyplat z tytulu ubezpieczen komunikacyjnych w nast~pstwie zmiany zachowan uczestnik6w ruchu drogowego w Polsce. Temu mialy sluiyc r6znie ksztaltowane reklamy w telewizji, radiu i na nosnikach reklamy zewn~trznej. Ta akcja nigdy nie nazywala si~ "Stop piratom drogowym". Akcja ta celowo zostala nazwana "Stop wariatom drogowym", aby w spos6b emocjonalny dotrzec do swiadomosci spoleczenstwa. W dniach 1 czerwca 2005 r. i 22 czerwca 2005 r. firma Just zawarla z PZU SA i PZU na Zycie SA umowy o wsp6lpracy. Obie te umowy dotyczyly tzw. ATL - Above The Line tzn. telewizji, radia, prasy i reklamy zewn~trznej - outdoor. 30 paidziernika 2005 r. zostala zawarta z PZU SA umowa o wsp6lprac~ w zakresie BTL- Below The Line, dotyczqcym pozostalych medi6w i osobistych form promocji. Ta umowa dotyczyla konkretnej akcji obejmuja,cej okres od dnia 1 listopada 2005 r. do 28Jutego 2006 r.

14 Przesluchany w charakterze swiadka Leszek L - p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Personalnej i Marketingu PZU S.A. zeznal,ze kampania "stop wariatom drogowym" wedlug jego wiedzy miala ruszyc w dniu r. Byla to kampania finansowana z funduszu prewencyjnego, w kt6rq byly zaanga2:owane dwie firmy reklamowe : Just i Starlink Kampania na outdoorach zostala rozpocz~ta w dniu r. Pod koniec sierpnia padla propozycja aby w pa.zdzierniku 2005 r. zostawic billboardy tylko na wybranych trasach. Takq informacj~ mial przekazac pracownikom BKKiM Dominik Ka na spotkaniu wewn~trznym w dniu r. Z zeznan swiadka wynika,ze nie posiada wiedzy,czy ta propozycja zostala przyj~ta. Jego osobistym zdaniem kampania mogla byc wstrzymana telefonem dyrektora Biura. Od przelomu sierpnia i wrzesnia 2005 r. swiadek zauwa2:yl,ze billboard6w z kampaniq PZU bylo mniej. Z tego co dodatkowo zeznal w sp6lce krqzyly plotki, ze Prezes Stypulkowski finansowo wspiera kampank Platformy Obywatelskiej z pieni~dzy PZU S.A. Nie posiada jednak wiedzy na temat szczeg616w z tym zwiqzanych. w toku prowadzonego sledztwa przesluchano r6wniez inne oso by na okolicznosci ich wiedzy w zakresie dotyczqcym nieprawidlowosci w kampanii reklamowej PZU pt. "stop wariatom drogowym", a w szczeg6lnosci: Zdzislawa M a,malgorzat~ L,Janin~ E Ew~ K_, Ann~ K ; Tomasza F Zeznania tych swiadk6w nie nie wniosly do sprawy. W oparciu o dotychczasowq analiz~ akt sprawy ustalono, ze w rarnach kampanii pt. "stop wariatom drogowym", kt6ra byla finansowana ze srodk6w funduszu prewencyjnego wystawianie zlecen odbywalo si~ na podstawie og6lnych um6w ramowych okreslajqcych zasady stalej wsp6lpracy z firmami reklamowymi Starlink sp z.o.o.i Just sp z.o.o. W swietle nadeslanego przez PZU S.A. zestawienia koszt6w kampanii reklamowej pt. "stop wariatom drogowym" wynika,ze og6lna kwota tej

15 kampanii zamkn~la si~ kwota , 51 zlotych. Z powyzszego -wynika,ze kwota kampanii nie przekroczyla og6lnych wydatk6w przeznaczonych na jej realizacj~ w kwocie 16 mln zlotych przyj~tych PZU S.A. Nr UZ/354/2005. zgodnie z uchwala. Zarza.du Przesluchana w charakterze swiadka Elzbieta Sz< Be - b. Dyrektor Biura Audytu Wewn~trznego w PZU S.A. zeznala, ze w zakresie dotycza.cym funduszu prewencyjnego obowiqzywaly w PZU S.A. procedury dotycza.ce tego funduszu oraz zostal opracowany wz6r umowy prewencyjnej i jej zdaniem te procedury powinny byc przestrzegane w calym PZU, czyli innymi slowy umowy finansowane z funduszu prewencyjnego winny byc zaw1erane na wzorach um6w prewencyjnych. W tresci umo-wy kt6ra jest finansowana ze srodk6w prewencyjnych albo w jej tytule winno byc stwierdzenie, ze jest to umowa, kt6ra b~dzie prewencyjnego. Przesluchana w charakterze swiadka Ewa G Komunikacji Personalnej i Marketingu PZU S.A. finansowana z funduszu _ k- b. pracownik Biura zeznala, ze w Biurze zajmowala si~ funduszem prewencyjnym. Fundusz ten ma charakter celo-wy i jego srodki moga. byc przeznaczone tylko na okreslone zadania zwiqzane z bezpieczenstwem. Ka2da procedura finansowania kampanii z tego funduszu jest taka sama, tzn. jezeli sa. to niewielkie _ kwoty to w gr~ wchodzi tzw. - dotacja prewencyjna, natomiast jezeli jest to duza i zaplanowana kampania to jest cala procedura, kt6ra rozpoczyna si~ jest akceptowana kwota kampanii i jej szkielet. Wedlug relacji Ewy G. dokument6w tzn. dostawala wszystkie zlecenia wnioskiem na zarza.d, gdzie jej zadaniem byla merytoryczna obr6bka i faktury, kt6re byly akceptowane przez zarza.d. Kazde zlecenie bylo rejestrowane i stanowilo podstaw~ do wystawienia faktury. Ze wzgl~du na wielkosc kampanii nie byla w stanie jej monitorowac w tym sensie, ze nie miala obrazu calej kampanii. ~ Dodatkowo z uwagi na fakt, ze nie otrzymala kosztorysu tej kampanii nie mogla zweryfikowac zlecen i faktur, kt6re akceptowala. W zwiqzku z tym podstawa. do zatwierdzania faktur byla jej wlasna wiedza na temat budzetu

16 kampanii i okreslonych zaplanowanych w niej czynnosci. Brak kosztorysu oznaczal, ze otrzymujqc konkretne zlecenie nie mogla ustalic,czy jest to ostatnie zlecenie, czy ostateczna kwota do wydania w rarnach tej kampanii. w toku prowadzonego post~powania przesluchano w charakterze swiadk6w przedstawicieli firm wyklejajqcych plakaty reklamowe. Przesluchany w charakterze swiadka Henryk B - prezes zarzqdu firmy ZBW Elektronika zeznal,ze w okresie pomi~dzy lipcem- pa±dziernikiem 2005 r. jego firma otrzymywala zlecenia na wyklejanie billboard6w zwiqzanych z kampaniq prezydencka. od ClearChannel i News Outdoor Poland. Na zlecenie tych dw6ch firm wyklejano plakaty zar6wno Donalda Tuska jak tez i Lecha Kaczynskiego. Z firmami CityBoard, AMS i Stroer nie wsp6lpracowano we wskazanym okresie. Przesluchany w charakterze swiadka Bogdan Mc: wlasciciel firmy Bimex zeznal:,ze w okresie pomi~dzy lipcem- pa±dziemikiem 2005 r. jego firma otrzymywala zlecenia na wyklejanie billboardöw zwiqzanych z kampania. wyborczq od firm CityBoard, AMS i Stroer. Obecnie jednak nie pami~ta nazwisk kandydatöw. Jego firma nie zajmowala si~ wyklejaniem kampanii reklamowej pt. "stop wariatom drogowym". z zalqczonej przez swiadka listy klejen kampanii wyborczych wynika,ze firmy AMS i Stroer nie zlecily firmie Bimex ekspozycji plakatöw kandydata na prezydenta Donalda Tuska. Przesluchany w charakterze swiadka Andrzej Z _ - wlasciciel firmy PPHU Eko -Mont zeznal,ze w okresie lipiec - pa.zdziernik 2005 jego firma otrzymywala zlecenia na wyklejanie billboard6w z firmy News Outdoor Poland na wyklejanie tablic reklamowych - billboard6w z wizerunkiem Donalda Tuska - kandydata na Prezydenta RP. W wyniku przeliczenia zlecefl na podstawie wydruk6w komputerowych wynika ' ze wyklejono 530 plakat6w reklamuja"cych Donalda Tuska na terenie miasta Poznania co odbylo si~ w kilku turach klejenia tzn., ze niekt6re z tablic reklamowych

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - PS/1168-D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0. ul. Majewskicb 26 80-457 Gdansk DECYZJA nr

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v"- . a.. ~.

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v- . a.. ~. DOLNOSLJ\SKI WOJEWODZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCLA WID. WOJEWODZKI INSPEKTORAf FARMACEUTYCZi, :-~_._.-,._-_ we Wrocl3wiu...,_. ----- 11. 01. 2013 wrodawj 10.01.2013r. i ----..-..-'-- -~ wp~= -1

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE NACZELNIK URZEDL} SKARBOWEGO w Srodzie Wlkp. (5) ul. Harcerska), tel. 285-80-91 63-000 Sroda Wlkp. Sroda Wlkp. 2009.09.18 O?OEdA-5j09 KP/503-81/09 SEKRETAR:AT STAROSTWA POWirJ)lh w Srodzie Wielkopolskiel

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW WWW.PAHR.IE POLISH SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW Numer PPS Personal Public Service Number (odpowiednik numeru pesel), unikalny numer wydawany osobom, które

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia PoruOl'ski Oddziaf Wojew6dzki w Gdailsku. Centrum Sluchu i Mowy sp. z 0.0. ul. Mokra 7 05 830 Kajetany

N arodowy Fundusz Zdrowia PoruOl'ski Oddziaf Wojew6dzki w Gdailsku. Centrum Sluchu i Mowy sp. z 0.0. ul. Mokra 7 05 830 Kajetany N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia PoruOl'ski Oddziaf Wojew6dzki w Gdailsku WO/ZRP - MB1l196 D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Centrum Sluchu i Mowy sp. z 0.0. ul. Mokra 7 05 830 Kajetany DECYZJA nr 432/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 5 12013. z dnia 1, lutego 2013 r.

Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 5 12013. z dnia 1, lutego 2013 r. N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku znale: WO-ZRPI -1~O - D Gdansk, dnia ~f lutego 2013 r. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. D~binki 7 80-952 Gdansk DECYZJA nr 5 12013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok 1. Fundacja POLSAT zostala ustanowiona przez Telewizj~ POLSAT S.A. przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w dniu 10.01.1996 za repetytorium

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -MB Gdansk, dnia 27 czerwca 2013 r. NZOZ Okulisci s.c. Edyta Radwan, Ilona Strauss ul. Warszawska 34/36 81-317 Gdyoia DECYZJA

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. ul. Wybickiego 14 83-130 Pelplin. DECYZJA nr 616/2013. z dnia 2S paidziernika 2013 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. ul. Wybickiego 14 83-130 Pelplin. DECYZJA nr 616/2013. z dnia 2S paidziernika 2013 r. N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -DMLlI795-D Gdansk, dn. 25 paidziemika 2013 r. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej PELMED Sp. z o. o. ul. Wybickiego 14 83-130

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XL/14. AdA

PROTOKOL Nr XL/14. AdA PROTOKOL Nr XL/14 z XL Sesji Rady Gminy w Wisniewie kt6ra odbyla silf w dniu 23.04.2014 roku Obrady rozpocz~to 0 godz. 12:00, zakonczono 0 godz. 14.00. W obradach udzial wzi~li: 1. Radni wg za1'lczonej

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

walnego zebrania sprawozdawcze Strazy Pozarnej w KUROWIE z dnia 18.02.2012

walnego zebrania sprawozdawcze Strazy Pozarnej w KUROWIE z dnia 18.02.2012 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA w Kurowie ul. JanaKilinskiego2A, 24-170 Kurów NIP716-27-64-062,Regon 432280700 KRS 0000033324 Uchwala nr 2/2012 walnego zebrania sprawozdawcze Ochotniczej Strazy Pozarnej w KUROWIE

Bardziej szczegółowo

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17.

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17. ; Protok61kontroliproblemowej -. '.: :_ podmiotuleczniczego z dnia 28 grudnia 2011r. 1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia okreslania wielkosci WPF Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Ramy czasowe WPF lata 2013-2016 zostaly wyznaczone zgodnie z ustawfl:. 0

Bardziej szczegółowo

Ocena skutkow regulacji

Ocena skutkow regulacji Ocena skutkow regulacji 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje akt normatywny 10 Ustawa oddzialuje na podmioty gospodarcze uczestniczq_ce na terytorium kraju w obrocie gazem ziemnym pochodzenia kraj

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r.

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. ,. ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. W sprawie szczegolnych zasad sporz'ldzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodow ksi~gowych dotycz~cych projektu pn. "Poprawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji JESTESMY - WIEC POMAGAMY za rok 2009 .F li n d,, resmy - \\ :i,1 l/, Karo/c; f~., "r 64' "'140.,r Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009 I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji: Fundacja "JESTESMY

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. C1ioica Vitae Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - JWM/951-D Gdansk. dnia 25 czerwca 20 \3 r. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk DECYZJA or 204/2013

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

i ~" ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0 ._----- 1.0 ''?:1

i ~ ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j 0 ._----- 1.0 ''?:1 IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0._----- 1.0 i ~" ( OOLNOSLASKI WOJEWOOZ ~ I 2014-01- 0 2 Wrodaw d~@~ grudnia 2013rr INSPEKTOR FARMACEUTYCZ Y! ''t;:. 0. WE WROClAWIU %.' 1,..

Bardziej szczegółowo

Bank Spóldzielczy w Laszczowie

Bank Spóldzielczy w Laszczowie Bank Spóldzielczy w Laszczowie Zalacznik do Uchwaly nr 13/2013 Zarzadu B anku Spóldzielczego w Laszczowie z dnia 30.01.2013 r. REGULAMIN I NTERNETOWYCH L OK AT OSZCZEDNOSCI OWYCH 1 Regulamin okresla warunki

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-3/AZ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-3/AZ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-979/15-3/AZ Data 2015.11.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Błędne dane adresowe przy jednoczesnej prawidłowej nazwie oraz prawidłowym numerze NIP są

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Zawarta w Szczecinie dnia... r. pomiędzy:

UMOWA nr... Zawarta w Szczecinie dnia... r. pomiędzy: Część 2 UMOWA nr... Zawarta w Szczecinie dnia... r. pomiędzy: Szczecińską Agencją Artystyczną, z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, NIP: 852-00-14-449, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZACE DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH ODNOSZACYCH SIE DO PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZACE DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH ODNOSZACYCH SIE DO PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZACE DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH ODNOSZACYCH SIE DO PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI 1 1. WSTEP...3 2. ZASADY OGÓLNE...3 3. CELE DZIALAN INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA I - DANE OSOBOWE - COOKIES. 1) Dane osobowe

INFORMACJA PRAWNA I - DANE OSOBOWE - COOKIES. 1) Dane osobowe INFORMACJA PRAWNA Strona internetowa http://service.citroen.com zostala wydana przez AUTOMOBILES CITROËN, Spólka akcyjna o kapitale wynoszacym 16.000.000 euro, z siedziba pod adresem Immeuble Colisée III

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Dz.U.2011.198.1173 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. z dnia 22 września 2011 r.) Na podstawie art. 142 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY o'4.07.201 4-30.06.201 5 Auditors Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gd.iek tel./tax 58 558 1 3 94 tel. 58 553 81 58 ul. Mackiowicza 63lok. 205,

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu Sredzkiego z tytulu wykonania budzetu za rok 2012. UZASADNIENIE

wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu Sredzkiego z tytulu wykonania budzetu za rok 2012. UZASADNIENIE -~----------------:==~~~=~~"~n'=~'_~4 =-~= i 'J j1 j Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sredzkiego S, d Wlk d' 6 /Y'/1/~-'ar ro a p., ma"... {I. L!.!.: 0""""...2013 r. Pani Malgorzata Fertala Przewodniczaca

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE 0 UMORZENIU SLEDZTWA

POSTANOWIENIE 0 UMORZENIU SLEDZTWA VI Ds 30/09 J, PROKURATURA OKRJi:GOWA w.. \Varszawie Wydziat VI ds. Przeslfipczosci Gospodarczej ul. Chocimska 28 00-791 WARSZAWA POSTANOWIENIE 0 UMORZENIU SLEDZTWA Warszawa 21 grudnia 2009 r. Malgorzata

Bardziej szczegółowo