Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna"

Transkrypt

1 KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna Warszawa Poland Telefon Fax Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna Opinia o sprawozdaniu jednostkowym Przeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania jednostkowego Allianz Akcji subfunduszu w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzibq w W arszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich I (,,Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2014 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia oraz noty objafoiajqce i informacja dodatkowa. Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa Zarzqd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna (,,Towarzystwo") jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjy tego sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Zarzqd Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznq, kt6rq uznaje za niezbtrdnq, aby sporzqdzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych dzialan lub hltrd6w. Zgodnie z ustawq o rachunkowosci, Zarzqd Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania przewidziane w tej ustawie. Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opm11 o tym sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy jego sporzqdzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladajq na nas obowiqzek postypowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowiqce podstawy jego sporzqdzenia sq wolne od istotnych nieprawidlowosci. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur badania zalefy od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnej nieprawidlowosci sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub bltrd6w. Przeprowadzajqc oceny I ent:ty odpow1edz1aln0sc1q kom;mdytowa 1 cztonkiem s1ec1 s1i; z rnezaleznych sp6tek czlonkunskich stowarzys1onych z KPMG!nternat1onai C0opera~1ve 1"KPMG lntemat.. onal"), podrn1otem prawa sz 1Na' 1carskiego zare1estrowana w Re1onowym dla rn st Warszavvy w Warsznw1e, XI I WydL1at Gospodarczy Kra1owego Fie1estru Sqdowego KRS NIP ~3--62 flegon

2 tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn'l zwi<izan'l ze sporz'ldzeniem oraz rzeteln<i prezentacj'l sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w celu \vyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez Zarz'ld Towarzystwa oraz oceny ogolnej prezentacji sprawozdania jednostkowego. Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi'l wystarczaj<ic'l i odpowiedniq podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania. Opinia Naszym zdaniem, zalqczone sprawozdanie jednostkowe Allianz Akcji subfunduszu w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy majqtkowq i finansow'l Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2014 r., wynik z operacji za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia, zostafo sporzqdzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okrdlonymi w ustawie o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywajqcymi na tresc sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiqg rachunkowych. Inne kwestie Sprawozdanie finansowe Subfunduszu za rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2013 r. zostalo zbadane przez inny podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, ktory w dniu 3 1 marca 2014 r. wydal niezmodyfikowanq opiniy. W imieniu KPMG Audyt Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. Nr ewidencyjny 3546 ul. Chlodna Warszawa Katarzyna Burek Kluczowy biegly rewident Nr ewidencyjny Marcin Dymek Biegly rewident Nr ewidencyjny 9899 Komandytariusz, Pelnomocnik 2 kwietnia 2015 r. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 - ff~ Allianz Akcji Subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajq.cy z badania sprawozdania jednostkowego Rok obrotowy koiiczq.cy siy 31 grudnia 2014 r. Raport uzupelniajqcy zawiera 11 stron Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2014 r. 'O 2015 KPMG Audyt Spotka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l sp k. jest polsk'f spolk<~ komandy1owif i czlonkiem sieci KPMG skladaj4cej si~ z njezaleznych spolek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), po<lmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

30 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy z badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy koric::qcy si12 31 grudnia 2014 r. Spis tresci 1 i l l l Ll l Cztrs6 og61na raportu Dane identyfikujqce Subfundusz Nazwa Subfunduszu Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu Dane identyfikujqce Fundusz N azwa Funduszu Siedziba Funduszu Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Dane identyfikujqce Towarzystwo zarzqdzajqce Funduszem Podstawy prawne dzialalnosci T owarzystwa Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym Kierownik jednostki Dane identyfikujqce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdail finansowych Dane identyfikujqce kluczowego bieglego rewidenta Dane identyfikujqce podmiot uprawniony Informacje o sprawozdaniujednostkowym za poprzedni rok obrotowy Zakres prac i odpowiedzialnosci Analiza finansowa Subfunduszu Og6lna analiza sprawozdania jednostkowego Bil ans Rachunek wyniku z operacji Wybrane wskazniki finansowe Cztts6 szczeg6lowa raportu System rachunkowosci Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc vvyceny aktyw6w Noty objasniaj lce i informacja dodatkowa do sprawozdania jednostkowego

31 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funtluszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::dania jednostkowego ::a rok obrotowy k011c::qcy sif 31 grudnia r. 1. Cz~sc og61na raportu 1.1. Dane identyfikuj~ce Subfundusz Nazwa Subfunduszu Allianz Akcji Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu Allianz Akcji jest subfonduszem wydzielonym w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Allianz Akcji (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci prawnej. Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony Dane identyfikuj~ce Fundusz Nazwa Funduszu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem) Fundusz moze u:zywac nazvvy skr6conej Allianz FIO Siedziba Funduszu ul. Rodziny Hiszpanskich I W arszawa Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych l.3. S<!d rejestrowy: Data: Numer rejestru: S<!d Okrygowy w W arszawie, Vll Wydzial Cywilny i Rejestrowy 3 lipca 2007 r. RFi 304 Dane identyfikuj~ce Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszem Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa Funduszjest zarzqdzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem), z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich I. Towarzystwo prowadzi dziatalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield ( obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) nr DFI/W/ l wydanej dnia 19 listopada 2003 r. Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.

32 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu /nwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy:: badania sprawozdaniajednostkowego ::a rok obrotowy konc::qcy sif; 31grudnia2014 r. Rejestracja w Krajowym Rejestrze S~dowym Sqd rejestrowy: Data: Numer rejestru: Kapital zakladowy na dzien bilansowy: zlotych Kierownik jednostki S<td Rejonowy dla m.st. W arszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 15 pazdziemika 2003 r. KRS Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarzqd Towarzystwa. W sklad Zarzqdu Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2014 r. wchodzili: Jarolaw Skorulski Slawomir Chwierut Prezez Zarzqdu, - Wiceprezes Zarzqdu Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych t.4.1. Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta Imiy i nazwisko: Numer w rejestrze: Katarzyna Burek l.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony Firma: Adres siedziby: Numer rejestru: Sqd rejestrowy: Numer NIP: KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. ul. Chlodna 51, W arszawa KRS Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w. pod numerem Informacje o sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2013 r. i za rok obrotowy koncz<j:cy siy tego dnia zostalo zbadane przez Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp. k. i uzyskalo niezmodyfikowanq opiniy bieglego rewidenta. Polqczone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 16 kwietnia 2014 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

33 Allianz Akcji subfimdusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego za rok obrotowy konczqcy si? 31 grudnia 20 l.f r. Polqczone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu [nwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w Sqdzie Rejestrowym w dniu 28 kwietnia 2014 r Zakres prac i odpowiedzialnosci Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spolka Akcyjna z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich l i dotyczy sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2014 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotovvy koncz<!:cy siy tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja dodatkowa. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umowq z dnia 30 czerwca 2014 r., zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna z dnia 28 maja 2014 r. odnosnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z poiniejszymi zmianami) (,.ustawa o rachunkowosci"), krajowych standard6w rew1z31 finansowej wydanych przez Krajow'!: Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu zostalo przeprowadzone w Subfunduszu w okresie od l do 12 grudnia 2014 r. oraz od 3 do 3 l marca 2015 r. Zarzqd Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie i rzeteh1:t prezentacjcr sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'!: o rachunkowosci, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowi'!:cych podstawy jego sporzqdzenia. Zarz'}d Towarzystwa zlozyt w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci 13asnosc1 zal'!:czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj<icych w spos6b znaczqcy na <lane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany. W trakcie badania sprawozdania jednostkowego Zarzqd T owarzystwa zloi:yl wszystkie i:qdane przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.

34 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Fumluszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy kofzc::qcy shj 31 grudnia 2014 r. Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdujqcej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego. Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spdniajq \vym6g niezaleznosci od badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finanso\vych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649 z p6zniejszymi zmianami).

35 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego :::a rok obrotowy konc:::qcy si? 31 grudnia 2014 r. 2. Analiza finansowa Subfunduszu 2.1. Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego Bilans zl ' zl '000 Aktywa Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty Naleznosci Skladniki iokat notowane na aktywn: m rynku Skladniki lokat nienotowane na akty wny m rynku Zobowi1Izania Aktywa netto Kapital subfunduszu Kap ital wplacony Kap ital wyplacony Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulow any, nicrozdy sp onowany zrealizowany zy sk (strata) ze z by cia lokat Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji l ( ) (8 443) (28 331) I ( ) (25 260) Liczba jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A Liczba jednostek uczestnictwa kategorii B Liczba jednostek uczestnictwa kategorii C Liczba jednostek uczestnictwa kategorii D Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa kategorii A (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa kategorii B (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa kategorii C (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa kategorii D (zl) I ,1137 I , ,6106 to 949,691 l 1 309, ,65 149,55 158,27 158,00 155,32 I ,6949 I , , , , ,90 165,84 172,04 170,55 167,07

36 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu Jnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy:: badania sprawozdaniajednostkowego za rok obrotowy ko11czqcy si? 31grudnia20/.I r. Rachunek wyniku z operacji Przychody z lokat Dywidendy i inne udzialy w zyskach Przychody odsetkowe Koszty subfunduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Oplaty dla depozytariusza Koszty odsetkowe Ujemne saldo r6znic kursowych Pozos tale 1.0l zl ' l l.l zl '000 IO Koszty pokrywane przez towarzystwo Koszty subfunduszu netto Przychody z lokat netto (3 071) ( l 991) Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata) Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat, w tym: :: tytulu r6znic Wzrost/(spadek) niezrealizowanego - ;; tytulu r6znic z wyceny lokat, w tym: (26711) (7 108) (2 487) (19603) (8 052) f2 653) Wynik z operacji Wynik z operacji przypadaj;:icy na jednostk~ uczestnictwa (zl) Wynik z operacji przypadaj;:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii A (zt) Wynik z operacji przypadajljcy na jednostk~ uczestnictwa kategorii B (zl) Wynik z operacji przypadaj;:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii C (zl) Wynik z operacji przypadaj;:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii D (zi) (29 782) (16,26) (16,30) (13,72) (12,57) (I0,34) 564 0,23 0,20 3,67 4,06 0,72

37 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawo::dania jednostkowego ::a rok obrotowy konc::qcy sir 3 I grudnia r. Wybrane wskazniki finansowe Lokaty (zl '000) Wartosc aktyw6w netto Subfunduszu (zl '000) W artosc akty wow netto na jednostk.,: uezestnietwa (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostk.,: uczestnietwa kategorii A (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostkl( uezestnictwa kategorii B (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostky uezestnictwa kategorii C (zl) Wartosc aktyvv6w netto najednostky uczesmictwa kategorii D Kap ital Subti.mduszu (zl '000) Wynik z operacji (zl '000) Proccntowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii A Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa kategorii B Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii C Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa kategorii D* , (29 782) -9.82% -8.00% -7.36% -7.03% OJ 1% 2,14% 2.86% 0.26% *Zmiana od pierwszej wyceny w roku 2013

38 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego :::a rok obrotouy konc=qcy sif;? 3 I grudnia 201-t r. Czt;sc szczegolowa raportu 3.1. System rachunkowosci Subfundusz posiada aktualn::i dokumentacj~ opisujqq zasady rachunkowosci, przyj~te przez Zarz::id Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowosci i rozporz::idzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) (,,Rozporzqdzenie"). W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego dokonalismy wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dziafania systemu rachunkowosci. W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz::icych nieprawidlowosci dotycz::icych systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuni~te, a mogly miec istotny wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w W zakresie obj~tym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, terminow i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktywow wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie nie mialo na weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii zarz::idzania jego lokatami.

39 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupefniajqcy = badania sprawozdania jednostkowego =a rok obrotoi+y konc=qcy si? 3 I grudnia r Noty objasniaj11ce jednostkowego informacja dodatkowa do sprawozdania Dane zawarte w notach objasniaji!cych i informacji dodatkowej do sprawozdania jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidlowo. Noty objasniaji!ce i informacja dodatkowa stanowii! integralni! czysc sprawozdania jednostkowego. W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoscii! sp.k. Nr ewidencyjny 3546 ul. Chlodna 5 l Warszawa Katarzyna B urek Kluczowy biegly rewident Nr ewidencyjny Marcin Dymek Biegly rewident Nr ewidencyjny 9899 Komandytariusz, Pelnomocnik 2 kwietnia 2015 r.

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Spotka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Dla Zgromadzenia Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Dla Zgromadzenia Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

KPMGAudyt SpOfka z ograniczorh! odpowiedz!alnosdq sp,k. u!_!nfiancka 4_;, 00--189 VVa;-;;zchVCJ ~-a;< -c48 22 528 E' -:;J ' kprnq@k(j(i"'q.(;i!mernst J.t;thv.krwng_pi RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 63 156 59 310 Srodki pieniezne Naleznosci Srodki na biezacych rachunkach bankowych 13 12 srodki blokowane

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

STOW ARZYSZENIA "KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ"

STOW ARZYSZENIA KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ DEA TA PIETRASZKO KmtceJario ~ Rewidenfr1 ul Przonowskiego 4/35. 01-457 WQr.S'ZQWQ tel: 694 695533, e-mail: beata Dietraszko@o2.DI NIP: 521-278-30-67. REIiON: 141544400 Opinia oraz raport uzupelniajacy

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 *

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 * Aktywa Lokaty Bilans 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 2 591 793 3 020 607 Srodki pieniezne Srodki na biezacych rachunkach bankowych 582 15 098 Naleznosci Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 18 658 19 901 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 2 215 109 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 440 3 060 Naleznosci Zbyte

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5029. Pracowniczy Fundusz Emerytalny SŁONECZNA JESIEŃ w Warszawie. [BMSiG-4702/2013] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRACOWNICZEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY o'4.07.201 4-30.06.201 5 Auditors Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gd.iek tel./tax 58 558 1 3 94 tel. 58 553 81 58 ul. Mackiowicza 63lok. 205,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003

Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003 X Skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 3.6.24 3.6.24 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 4 1 Należności Odsetki ktywa (razem)

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz MSIG 98/2015 (4729) poz. 6855 6855 Poz. 6855. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-5744/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5497. Pracowniczy Fundusz Emerytalny SŁONECZNA JESIEŃ w Warszawie. [BMSiG-5228/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna Gdarisk, czerwiec 2015 GRUPA KAPTTALCtWA BIOMAX S.A. Spis tre3ci,' OPINIA

Bardziej szczegółowo

BIOTON S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

BIOTON S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 13 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012

OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012 OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 9/2012 Investor

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 1 316 879 551 382 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 8 158 196 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 0 16 610 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Rok obrotowy konczq,cy sitt

Rok obrotowy konczq,cy sitt ING Securities Spolka Akcyjna w Warszawie Opinia i Raport Niezaleznego Bieglego Rewidenta Rok obrotowy konczq,cy sitt 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupelniajqcy zawiera 9 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 11366. PROKULUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6697/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROKULUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E UNISYSTEM FIZ P-FIZ-Q-E_20120309 4/2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny P-FIZ-Q-E za 4 2013 u obejmujący 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Akc PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

Akc PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKCJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY KONCZACY

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. Audyt Doradztwo Rachunkowość OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Sławomir Chwierut. Katarzyna Witek. Główny Księgowy Funduszy. Warszawa, dnia 28 marca 2013 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Sławomir Chwierut. Katarzyna Witek. Główny Księgowy Funduszy. Warszawa, dnia 28 marca 2013 roku OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OPINIA niezaleznego bieglego rewidenta oraz raport uzupehiiajqcy opini^

OPINIA niezaleznego bieglego rewidenta oraz raport uzupehiiajqcy opini^ R) BIURO KONSULTINGOWE REWIZJI I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email:bilans@auditdor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2060

SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2060 SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2060 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo