Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna"

Transkrypt

1 KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna Warszawa Poland Telefon Fax Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna Opinia o sprawozdaniu jednostkowym Przeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania jednostkowego Allianz Akcji subfunduszu w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzibq w W arszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich I (,,Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2014 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia oraz noty objafoiajqce i informacja dodatkowa. Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa Zarzqd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna (,,Towarzystwo") jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjy tego sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Zarzqd Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznq, kt6rq uznaje za niezbtrdnq, aby sporzqdzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych dzialan lub hltrd6w. Zgodnie z ustawq o rachunkowosci, Zarzqd Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania przewidziane w tej ustawie. Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opm11 o tym sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy jego sporzqdzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladajq na nas obowiqzek postypowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowiqce podstawy jego sporzqdzenia sq wolne od istotnych nieprawidlowosci. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur badania zalefy od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnej nieprawidlowosci sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub bltrd6w. Przeprowadzajqc oceny I ent:ty odpow1edz1aln0sc1q kom;mdytowa 1 cztonkiem s1ec1 s1i; z rnezaleznych sp6tek czlonkunskich stowarzys1onych z KPMG!nternat1onai C0opera~1ve 1"KPMG lntemat.. onal"), podrn1otem prawa sz 1Na' 1carskiego zare1estrowana w Re1onowym dla rn st Warszavvy w Warsznw1e, XI I WydL1at Gospodarczy Kra1owego Fie1estru Sqdowego KRS NIP ~3--62 flegon

2 tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn'l zwi<izan'l ze sporz'ldzeniem oraz rzeteln<i prezentacj'l sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w celu \vyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez Zarz'ld Towarzystwa oraz oceny ogolnej prezentacji sprawozdania jednostkowego. Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi'l wystarczaj<ic'l i odpowiedniq podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania. Opinia Naszym zdaniem, zalqczone sprawozdanie jednostkowe Allianz Akcji subfunduszu w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy majqtkowq i finansow'l Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2014 r., wynik z operacji za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia, zostafo sporzqdzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okrdlonymi w ustawie o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywajqcymi na tresc sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiqg rachunkowych. Inne kwestie Sprawozdanie finansowe Subfunduszu za rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2013 r. zostalo zbadane przez inny podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, ktory w dniu 3 1 marca 2014 r. wydal niezmodyfikowanq opiniy. W imieniu KPMG Audyt Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. Nr ewidencyjny 3546 ul. Chlodna Warszawa Katarzyna Burek Kluczowy biegly rewident Nr ewidencyjny Marcin Dymek Biegly rewident Nr ewidencyjny 9899 Komandytariusz, Pelnomocnik 2 kwietnia 2015 r. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 - ff~ Allianz Akcji Subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajq.cy z badania sprawozdania jednostkowego Rok obrotowy koiiczq.cy siy 31 grudnia 2014 r. Raport uzupelniajqcy zawiera 11 stron Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2014 r. 'O 2015 KPMG Audyt Spotka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l sp k. jest polsk'f spolk<~ komandy1owif i czlonkiem sieci KPMG skladaj4cej si~ z njezaleznych spolek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), po<lmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

30 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy z badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy koric::qcy si12 31 grudnia 2014 r. Spis tresci 1 i l l l Ll l Cztrs6 og61na raportu Dane identyfikujqce Subfundusz Nazwa Subfunduszu Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu Dane identyfikujqce Fundusz N azwa Funduszu Siedziba Funduszu Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Dane identyfikujqce Towarzystwo zarzqdzajqce Funduszem Podstawy prawne dzialalnosci T owarzystwa Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym Kierownik jednostki Dane identyfikujqce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdail finansowych Dane identyfikujqce kluczowego bieglego rewidenta Dane identyfikujqce podmiot uprawniony Informacje o sprawozdaniujednostkowym za poprzedni rok obrotowy Zakres prac i odpowiedzialnosci Analiza finansowa Subfunduszu Og6lna analiza sprawozdania jednostkowego Bil ans Rachunek wyniku z operacji Wybrane wskazniki finansowe Cztts6 szczeg6lowa raportu System rachunkowosci Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc vvyceny aktyw6w Noty objasniaj lce i informacja dodatkowa do sprawozdania jednostkowego

31 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funtluszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::dania jednostkowego ::a rok obrotowy k011c::qcy sif 31 grudnia r. 1. Cz~sc og61na raportu 1.1. Dane identyfikuj~ce Subfundusz Nazwa Subfunduszu Allianz Akcji Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu Allianz Akcji jest subfonduszem wydzielonym w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Allianz Akcji (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci prawnej. Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony Dane identyfikuj~ce Fundusz Nazwa Funduszu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem) Fundusz moze u:zywac nazvvy skr6conej Allianz FIO Siedziba Funduszu ul. Rodziny Hiszpanskich I W arszawa Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych l.3. S<!d rejestrowy: Data: Numer rejestru: S<!d Okrygowy w W arszawie, Vll Wydzial Cywilny i Rejestrowy 3 lipca 2007 r. RFi 304 Dane identyfikuj~ce Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszem Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa Funduszjest zarzqdzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem), z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich I. Towarzystwo prowadzi dziatalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield ( obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) nr DFI/W/ l wydanej dnia 19 listopada 2003 r. Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.

32 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu /nwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy:: badania sprawozdaniajednostkowego ::a rok obrotowy konc::qcy sif; 31grudnia2014 r. Rejestracja w Krajowym Rejestrze S~dowym Sqd rejestrowy: Data: Numer rejestru: Kapital zakladowy na dzien bilansowy: zlotych Kierownik jednostki S<td Rejonowy dla m.st. W arszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 15 pazdziemika 2003 r. KRS Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarzqd Towarzystwa. W sklad Zarzqdu Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2014 r. wchodzili: Jarolaw Skorulski Slawomir Chwierut Prezez Zarzqdu, - Wiceprezes Zarzqdu Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych t.4.1. Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta Imiy i nazwisko: Numer w rejestrze: Katarzyna Burek l.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony Firma: Adres siedziby: Numer rejestru: Sqd rejestrowy: Numer NIP: KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. ul. Chlodna 51, W arszawa KRS Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w. pod numerem Informacje o sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2013 r. i za rok obrotowy koncz<j:cy siy tego dnia zostalo zbadane przez Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp. k. i uzyskalo niezmodyfikowanq opiniy bieglego rewidenta. Polqczone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 16 kwietnia 2014 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

33 Allianz Akcji subfimdusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego za rok obrotowy konczqcy si? 31 grudnia 20 l.f r. Polqczone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu [nwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w Sqdzie Rejestrowym w dniu 28 kwietnia 2014 r Zakres prac i odpowiedzialnosci Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spolka Akcyjna z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich l i dotyczy sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2014 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotovvy koncz<!:cy siy tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja dodatkowa. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umowq z dnia 30 czerwca 2014 r., zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna z dnia 28 maja 2014 r. odnosnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z poiniejszymi zmianami) (,.ustawa o rachunkowosci"), krajowych standard6w rew1z31 finansowej wydanych przez Krajow'!: Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu zostalo przeprowadzone w Subfunduszu w okresie od l do 12 grudnia 2014 r. oraz od 3 do 3 l marca 2015 r. Zarzqd Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie i rzeteh1:t prezentacjcr sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'!: o rachunkowosci, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowi'!:cych podstawy jego sporzqdzenia. Zarz'}d Towarzystwa zlozyt w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci 13asnosc1 zal'!:czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj<icych w spos6b znaczqcy na <lane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany. W trakcie badania sprawozdania jednostkowego Zarzqd T owarzystwa zloi:yl wszystkie i:qdane przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.

34 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Fumluszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy kofzc::qcy shj 31 grudnia 2014 r. Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdujqcej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego. Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spdniajq \vym6g niezaleznosci od badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finanso\vych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649 z p6zniejszymi zmianami).

35 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego :::a rok obrotowy konc:::qcy si? 31 grudnia 2014 r. 2. Analiza finansowa Subfunduszu 2.1. Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego Bilans zl ' zl '000 Aktywa Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty Naleznosci Skladniki iokat notowane na aktywn: m rynku Skladniki lokat nienotowane na akty wny m rynku Zobowi1Izania Aktywa netto Kapital subfunduszu Kap ital wplacony Kap ital wyplacony Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulow any, nicrozdy sp onowany zrealizowany zy sk (strata) ze z by cia lokat Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji l ( ) (8 443) (28 331) I ( ) (25 260) Liczba jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A Liczba jednostek uczestnictwa kategorii B Liczba jednostek uczestnictwa kategorii C Liczba jednostek uczestnictwa kategorii D Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa kategorii A (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa kategorii B (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa kategorii C (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa kategorii D (zl) I ,1137 I , ,6106 to 949,691 l 1 309, ,65 149,55 158,27 158,00 155,32 I ,6949 I , , , , ,90 165,84 172,04 170,55 167,07

36 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu Jnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy:: badania sprawozdaniajednostkowego za rok obrotowy ko11czqcy si? 31grudnia20/.I r. Rachunek wyniku z operacji Przychody z lokat Dywidendy i inne udzialy w zyskach Przychody odsetkowe Koszty subfunduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Oplaty dla depozytariusza Koszty odsetkowe Ujemne saldo r6znic kursowych Pozos tale 1.0l zl ' l l.l zl '000 IO Koszty pokrywane przez towarzystwo Koszty subfunduszu netto Przychody z lokat netto (3 071) ( l 991) Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata) Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat, w tym: :: tytulu r6znic Wzrost/(spadek) niezrealizowanego - ;; tytulu r6znic z wyceny lokat, w tym: (26711) (7 108) (2 487) (19603) (8 052) f2 653) Wynik z operacji Wynik z operacji przypadaj;:icy na jednostk~ uczestnictwa (zl) Wynik z operacji przypadaj;:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii A (zt) Wynik z operacji przypadajljcy na jednostk~ uczestnictwa kategorii B (zl) Wynik z operacji przypadaj;:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii C (zl) Wynik z operacji przypadaj;:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii D (zi) (29 782) (16,26) (16,30) (13,72) (12,57) (I0,34) 564 0,23 0,20 3,67 4,06 0,72

37 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawo::dania jednostkowego ::a rok obrotowy konc::qcy sir 3 I grudnia r. Wybrane wskazniki finansowe Lokaty (zl '000) Wartosc aktyw6w netto Subfunduszu (zl '000) W artosc akty wow netto na jednostk.,: uezestnietwa (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostk.,: uczestnietwa kategorii A (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostkl( uezestnictwa kategorii B (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostky uezestnictwa kategorii C (zl) Wartosc aktyvv6w netto najednostky uczesmictwa kategorii D Kap ital Subti.mduszu (zl '000) Wynik z operacji (zl '000) Proccntowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii A Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa kategorii B Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii C Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa kategorii D* , (29 782) -9.82% -8.00% -7.36% -7.03% OJ 1% 2,14% 2.86% 0.26% *Zmiana od pierwszej wyceny w roku 2013

38 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego :::a rok obrotouy konc=qcy sif;? 3 I grudnia 201-t r. Czt;sc szczegolowa raportu 3.1. System rachunkowosci Subfundusz posiada aktualn::i dokumentacj~ opisujqq zasady rachunkowosci, przyj~te przez Zarz::id Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowosci i rozporz::idzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) (,,Rozporzqdzenie"). W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego dokonalismy wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dziafania systemu rachunkowosci. W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz::icych nieprawidlowosci dotycz::icych systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuni~te, a mogly miec istotny wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w W zakresie obj~tym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, terminow i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktywow wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie nie mialo na weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii zarz::idzania jego lokatami.

39 Allianz Akcji subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupefniajqcy = badania sprawozdania jednostkowego =a rok obrotoi+y konc=qcy si? 3 I grudnia r Noty objasniaj11ce jednostkowego informacja dodatkowa do sprawozdania Dane zawarte w notach objasniaji!cych i informacji dodatkowej do sprawozdania jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidlowo. Noty objasniaji!ce i informacja dodatkowa stanowii! integralni! czysc sprawozdania jednostkowego. W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoscii! sp.k. Nr ewidencyjny 3546 ul. Chlodna 5 l Warszawa Katarzyna B urek Kluczowy biegly rewident Nr ewidencyjny Marcin Dymek Biegly rewident Nr ewidencyjny 9899 Komandytariusz, Pelnomocnik 2 kwietnia 2015 r.

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo